196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,

a 4. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 6-7., a 10., a 12-14. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 11. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

2. § Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a) 2. § 11. pont c) alpontja,

b) 13/A. alcíme,

c) 34/F. §-a.

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. §-ában, 38. § (7) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2), (6) és (7) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására."

(2) Az R1. 38/A. § (2) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalok" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg lép.

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 33. alcíme a következő 46/J. §-sal egészül ki:

"46/J. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.10.) megállapított 9. mellékletét a Mód. Kr.10. hatálybalépésekor folyamatban levő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása során is alkalmazni kell."

(2) Az R2. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § (1) A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az Fkbt. 12/H. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerint kifogással lehet élni.

(2) A kormányhivatal a sorsolási jegyzőkönyvben foglaltakra alapozva hozza meg döntését, szükség esetén meghallgathatja a kifogás előterjesztőjét, a sorsolási bizottság tagjait, valamint más érintettet is. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A kifogást 15 napon belül kell elbírálni. A kormányhivatal a kifogás elutasításával a sorsolás eredményét helybenhagyhatja, vagy azt megsemmisíti és ezzel egyidejűleg új sorsolás lefolytatására utasítja a sorsolási bizottságot."

6. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 2. §-sal egészül ki:

"2. § A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"a) a 2. melléklet 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát"

(jelöli ki.)

(2) Az R4. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. § (1) bekezdés a) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az 1. § szerinti beruházásban a használatbavételi engedélyt épületenként is meg lehet kérni, feltéve, hogy az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beruházásnak az adott épület rendeltetésszerű és biztonságos használatához közvetlenül nem szükséges elemei építési engedélynek való megfelelőségét az építésügyi hatóság a beruházás utolsó épületének használatbavételi engedélyezési eljárása során vizsgálja."

(2) Az R5. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

9. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) Az Ávtv. 21. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdésében, 22. és 23. §-ában, 39. §-ában foglaltak tekintetében - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(2) Az Ávtv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott különösen veszélyes állatfaj országba történő behozatalának és országból történő kivitelének, a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közepesen veszélyes állatfaj, illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj országba történő behozatalának engedélyezése, valamint a 40. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

(3) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el."

10. A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R6. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/C. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R7. a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) módosított 6/C. §-át a Módr29. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

13. A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R8. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

14. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R9. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A tanácsi rendelet B. mellékletében felsorolt fajok közül:

Tudományos névMagyar név
ARTIODACTYLAPárosujjú patások
Ammotragus lerviaSörényes juh
ANSERIFORMESLúdalakúak
Coscoroba coscorobaKoszkoróbahattyú
Cygnus melanocoryphusFeketenyakú hattyú
Dendrocygna arboreaPálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)
Sarkidiornis melanotosBütykös fényréce
GALLIFORMESTyúkalakúak
Argusianus argusArgosz-páva
Gallus sonneratiiGyöngyös bankivatyúk
Syrmaticus reevesiKirályfácán
Lophura haitiensisAnnami fácán
Pavo muticusZöld páva
Polyplectron bicalcaratumSzürke pávafácán
Polyplectron germainiBarna pávafácán
Polyplectron malacenseMaláj pávafácán
Polyplectron schleiermacheriBorneói pávafácán
PSITTACIFORMESPapagájalakúak
Agapornis canusSzürkefejű törpepapagáj
AgapornisfischeriBarackfejű törpepapagáj
Agapornis personatusFeketefejű törpepapagáj
Alisterus scapularisAusztrál királypapagáj
Aprosmictus erythropterusVörösszárnyú papagáj
Aratinga spp.Az Aratinganem fajai
Barnardius spp.A Barnardius nem fajai
Bolborhynchus spp.A Bolborhynchus nem fajai
Brotogeris spp.A Brotogeris nem fajai
Cyanoliseus patagonusSziklapapagáj
Cyanoramphus auriceps auricepsAranyhomlokú kecskepapagáj törzsalakja
Eolophus roseicapillusRózsás kakadu
Forpus spp.Verébpapagájfajok
Lathamus discolorFecskepapagáj
Myopsitta monachusBarátpapagáj
Nandayus nendayKucsmás papagáj (Nanday-papagáj)
Neophema spp.A Neophema nem fajai
Neopsephotus bourkiiAlkonypapagáj (Bourk-papagáj)
Pionites spp.A Pionites nem fajai
Pionus spp.A Pionus nem fajai
Platycercus spp.A Platycercus nem fajai (rozellák)
Poicephalus senegalusSzenegáli papagáj
Polytelis spp.A Polytelis nem fajai
Psephotus spp.A Psephotus nem fajai
Psittacula alexandriSzakállas papagáj
Psittacula cyanocephalaSzilvafejű papagáj
Psittacula derbianaFenyőpapagáj (Kína-papagáj)
Psittacula eupatriaNagy sándorpapagáj
Purpureicephalus spuriusVörössapkás papagáj
Pyrrhura spp.A Pyrrhura nem fajai
Trichoglossus haematodusSzivárványos lóri
PASSERIFORMESVerébalakúak
Carduelis yarrelliiAranyarcú csíz
Garrulax canorusÉnekes álszajkó
Gracula religiosaBeó
Leiothrix argentaurisEzüstfülű napmadár (Ezüstfülű fülemüle)
Leiothrix luteaPiroscsőrű napmadár (Kínai fülemüle)
Padda oryzivoraRizspinty
Paroaria capitataVöröslábú kardinálispinty
Paroaria coronataSzürke kardinálispinty
Poephila cincta cinctaSzakállas amandina törzsalakja"

"

2. melléklet a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez

1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.Koncepció, stratégia, településrendezési eszközökkézikönyv, településképi rendelet
2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRETELEPÜLÉSKÉPI
ADATSZOLGÁLTATÁS)
17.örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
régészeti örökség
és műemléki érték,
világörökségi és
világörökségi várományos
terület védelme
nyilvántartott műemléki
érték, műemlék, műemléki
terület, nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és
régészeti védőövezet,
világörökségi terület
és világörökségi
várományos terület
nyilvántartott műemléki
érték, műemlék, műemléki
terület, nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és
régészeti védőövezet,
világörökségi terület
és világörökségi várományos
terület

2. Hatályát veszti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

3. melléklet a 196/2020. (V.12.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 41. ponttal egészül ki:

(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)

"41. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti beruházás."

Tartalomjegyzék