31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c), h) és q) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéstől eltérően]

"h) a kizárólag érettségit követő szakmai nevelést-oktatást folytató szakgimnáziumi - kerettantervben foglalt követelmények szerinti - 13-14. évfolyamnak Ksz/13, Ksz/14"

(az elnevezése.)

2. § Az R1. 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az iskolai nevelés-oktatás mellett a jogszabályban meghatározott vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében a hivatal által szervezett tanulmányi versenyek a kerettantervek végrehajtását szolgálják. A versenyek tartalmi követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó kerettantervi tartalom."

3. § Az R1. 5. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg]

"h) a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait,

i) büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket."

4. § Az R1. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és kiegészíti azt az iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra meghatározott fejlesztési feladatokat és tanulási eredményeket az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési feladatainak arányos elvégzése, valamint a tanulási eredmények arányos elsajátítása megvalósuljon.

(2) Az iskola és a pedagógus az adott tanulócsoportra igazítva határozza meg a témakörök tananyagának feldolgozásához, az ismétlésre és a gyakorlásra fordított időkeretet.

(3) Az iskolában az emelt szintű ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórusfoglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható.

(4) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv, valamint irodalom tantárgyakra bonthatja.

(5) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv, valamint irodalom tantárgyakra bonthatja.

(6) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a helyi tantervében kell meghatároznia a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és tanulási eredményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményei alapján.

7/B. § (1) A szakiskolában olyan képzés folytatható, amelyre az emberi erőforrások minisztere a kerettantervet kiadta.

(2) A sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott szakiskolai kerettanterv szakmai óraszáma az összefüggő gyakorlat óraszámával és a szabad szakmai sávval együtt két évfolyamos szakképzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén 3482 óra."

5. § Az R1. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Idegen nyelv tantárgyból az iskola - helyi tantervében - az osztálykerettől eltérő nyelvi csoportok kialakítása érdekében nyelvi szintfelmérő megírását is kötelezővé teheti."

6. § Az R1. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A 9. melléklet a szakgimnáziumban oktatható szakképesítéseket tartalmazza."

7. § Az R1. 22. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható."

8. § Az R1. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, vagy nem nyert felvételt középfokú iskolába, az általános iskola igazgatója értesíti a hivatalt. A hivatal kijelöli azt a középfokú iskolát, amely a tanuló felvételét nem tagadhatja meg."

9. § Az R1. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a fenntartónak a középfokú iskola által meghirdetendő tanulmányi területek tervezett létszámadatait. Ha a fenntartó öt munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni."

10. § Az R1. 121. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Nkt. 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti]

"g) a települési, területi nemzetiségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén - amennyiben nem az iskola fenntartója - az országos nemzetiségi önkormányzat [ezen alcím tekintetében az a)-g) pont alattiak a továbbiakban együtt: érdekeltek]."

11. § (1) Az R1. 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen

a) az egészséges táplálkozásra nevelés,

b) a mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő testmozgás és iskolai sporttevékenység,

c) a lelki egészség fejlesztése,

d) a viselkedési és kémiai függőségek, továbbá az iskolai erőszak megelőzése,

e) az egészséget támogató ismeretek és készségek, baleset-megelőzéssel és elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és a személyi higiéné kialakításának fejlesztése

területére terjednek ki."

(2) Az R1. 128. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szervezet programját megvalósító személyt vonhat be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. A (3) bekezdés e) pontja szerinti egészségfejlesztési feladatok ellátásába az iskolaorvos ajánlásával külső egészségügyi szakembert is be lehet vonni.

(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a (7) bekezdés szerinti külső egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi

a) az intézményben dolgozó óvoda- vagy iskolapszichológus,

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá

c) amennyiben működik és szükséges, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

véleményét."

12. § Az R1. 48. alcíme a következő 136/A-136/E. §-sal egészül ki:

"136/A. § (1) Ha az iskola két tanítási nyelvű oktatást szervez, akkor a két tanítási nyelven történő oktatást és a célnyelv oktatását az első, de legkésőbb a harmadik évfolyamon meg kell kezdenie. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás csak akkor szervezhető meg az iskolában, ha attól az évfolyamtól kezdve, amelyen megkezdik a két tanítási nyelven történő oktatást és a célnyelv oktatását, minden évfolyamra kiterjed a két tanítási nyelven történő oktatás és a célnyelv oktatása.

(2) Az iskola a két tanítási nyelvű oktatást úgy szervezi meg, hogy a célnyelv mellett az 1-2. évfolyamon legalább kettő, a 3-12. évfolyamon legalább három tantárgyat célnyelven tanít, vagy a célnyelv és a célnyelven oktatott tantárgyak óraszáma a tanuló heti kötelező óraszámának legalább harminc százaléka.

(3) Az iskola a helyi tantervében a célnyelven tanított tantárgyak körét az alábbiak közül határozza meg:

a) az 1-2. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, technika és tervezés, etika vagy hit- és erkölcstan,

b) a 3-4. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, technika és tervezés, digitális kultúra, etika vagy hit- és erkölcstan,

c) az 5-6. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, természettudomány, célnyelvi civilizáció, matematika, technika és tervezés, digitális kultúra, történelem, etika vagy hit- és erkölcstan, dráma és színház,

d) a 7-8. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, technika és tervezés, biológia, földrajz, fizika, kémia, természettudomány, célnyelvi civilizáció, matematika, digitális kultúra, történelem, etika vagy hit- és erkölcstan, állampolgári ismeretek, dráma és színház,

e) a 9-12. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, matematika, digitális kultúra, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, természettudomány, célnyelvi civilizáció, továbbá bármely szakgimnáziumban választható még a helyi tanterv alapján tanított szakmai tantárgy, állampolgári ismeretek, dráma és színház, mozgóképkultúra és médiaismeret,

f) jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által fenntartott iskolában a hittan.

(4) Ha az iskola a (3) bekezdés c)-e) pontja alapján a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, akkor a történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat a történelem tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven is köteles tanítani.

(5) A két tanítási nyelvű középiskola legalább két évig célnyelven biztosítja azoknak a tantárgyaknak a tanítását, amelyekből az iskola helyi tanterve alapján, továbbá a jogszabályban meghatározottak szerint célnyelven érettségi vizsgát lehet tenni.

(6) A két tanítási nyelvű általános iskola a két tanítási nyelvű oktatáshoz felhasznált iskolai időkeretekről és a többlet tanórai foglalkozásokról a beiratkozás előtt, a két tanítási nyelvű középiskola a felvételi eljárás során nyilvánosságra hozott középiskolai felvételi tájékoztatójában tájékoztatja a szülőket és a jelentkezőket.

(7) A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás megszervezhető célnyelvi előkészítést nem igénylő és célnyelvi előkészítést igénylő formában.

(8) A célnyelvi előkészítést nem igénylő iskolai oktatás lehet

a) az általános iskola nyolcadik évfolyamáig szervezett általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás,

b) a kilencedik évfolyamtól kezdődő oktatás, amely a célnyelvből az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 nyelvtudási szintről indul.

(9) A célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű oktatást a középiskola abból a célból szervezheti meg, hogy annak során az érintett tanulók legalább a célnyelvi tudás KER szerinti B1 szintjére eljussanak.

(10) A célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű oktatásban a középiskola a kilencedik évfolyamot megelőzően nyelvi előkészítő évfolyamot szervez.

136/B. § A két tanítási nyelvű középiskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a célnyelvből emelt szinten és a célnyelven tanított tantárgyakból az iskola helyi tanterve alapján az érettségi vizsga követelményeire közép- és emelt szinten is felkészülhessenek.

136/C. § A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított tantárgyakat a készségtárgyak kivételével - a helyi tantervben meghatározottak szerint - csoportbontásban kell megszervezni.

136/D. § (1) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak tanítása egyidejűleg kezdődik.

(2) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás a nyolcadik évfolyamon legalább a KER szerinti B1 célnyelvi tudásszinten fejeződik be.

(3) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv oktatása az 1-3. évfolyamon legalább heti négy, a 4-8. évfolyamon legalább heti öt órában folyik.

136/E. § (1) A célnyelvi előkészítést nem igénylő négy évfolyamos két tanítási nyelvű középiskolai oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be.

(2) A két tanítási nyelvű középiskolai oktatásban a célnyelv oktatása legalább heti öt órában folyik."

13. § Az R1. a következő XI/A. Fejezettel egészül ki:

"XI/A. FEJEZET

A KOLLÉGIUMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

137/A. § E fejezet alkalmazásában foglalkozási csoport: az Nkt. 4. mellékletében foglalt létszámok alapján megszervezett kollégiumi csoportok tanulóiból a kollégium pedagógiai programja alapján a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a kollégium vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség.

137/B. § (1) A kollégium - a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez - a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez.

(2) Az Nkt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás lehet

a) felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás,

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás,

c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül

ca) szakkör,

cb) érdeklődési kör,

cc) önképzőkör,

cd) énekkar,

ce) művészeti csoport,

cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny vagy bajnokság, diáknap,

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,

e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás,

f) egyházi fenntartású kollégiumok esetében hitéleti foglalkozás.

137/C. § (1) A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet

a) kötelező vagy

b) szabadon választható.

(2) A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a 137/B. § (2) bekezdés a) pontjában, heti egy órában a 137/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A 137/B. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól a tanuló - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat -felmentést kaphat.

(3) A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető, szabadon választható foglalkozásokat.

(4) A kollégiumnak az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez minden tanév első hetében fel kell mérnie, hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben részt venni.

(5) Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a nevelőtestület fogadja el a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. Az éves tanulói foglalkozási tervet az elfogadást követő három munkanapon belül a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be írásban a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak részt venni.

137/D. § A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégium pedagógiai programjának megalkotása során az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelveiben meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célokat és feladatokat is alkalmazni kell."

14. § Az R1. XVI. Fejezete a következő 60. alcímmel egészül ki:

"60. Nemzetiségi óvodai nevelés és nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás

157. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését az adott nemzetiséghez tartozó szülő, törvényes képviselő - ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a szülő, a törvényes képviselő és a tanuló együttesen - kezdeményezheti a gyermek, tanuló számára. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás kötelezettjéhez.

(2) A nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást a kérelem beérkezését követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy legalább nyolc gyermek, tanuló beiratkozik az óvodába, iskolába.

(3) A nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban való részvételt a szülő, törvényes képviselő - ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a szülő, a törvényes képviselő és a tanuló együttesen - önkéntes - teljes körű, befolyásmentes tájékoztatáson alapuló -, a választásuk kinyilvánítását tükröző nyilatkozat megtételével igényelhetik. A nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelés esetén az óvodai jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.

(4) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése, valamint az abban való részvétel az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatvánnyal vagy nyilatkozattal kezdeményezhető.

(5) Legkésőbb május utolsó munkanapjáig írásban kell bejelentenie

a) nemzetiségi óvodai nevelés esetén a szülőnek, törvényes képviselőnek, hogy a gyermek a következő nevelési évtől nem vesz részt a nemzetiségi nevelésben,

b) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a szülőnek, törvényes képviselőnek, ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a szülőnek és a tanulónak együttesen, hogy a tanuló a következő tanítási évtől nem vesz részt a nemzetiségi nevelésben-oktatásban.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, ha a szülők igazolják, hogy a gyermek vagy a tanuló más nevelési-oktatási intézményben folytatja tanulmányait, és nemzetiséginek nem minősülő óvodai nevelése, illetve iskolai neveléseoktatása a nevelési év, tanév közben is biztosított, visszavonó nyilatkozatuk a nevelési év, tanév közben a szülők által szabadon megválasztott időpontban is hatályosulhat.

158. § (1) Az iskolai nemzetiségi nevelést-oktatást a kezdő évfolyamtól kell megszervezni. A nemzetiségi népismeret tanítása önálló vagy integrált tantárgyként az adott nemzetiség nyelvén folyik. A roma vagy cigány és az örmény nemzetiség esetében a nemzetiségi népismeret oktatása magyar nyelven is folyhat.

(2) Ha a nemzetiséghez tartozó tanulók szülei nem a kezdő évfolyamra történő beiratkozás során kezdeményezik a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret tanítását, vagy osztályozó vizsgával nem teremthető meg a nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezése az érintett tanuló számára, az iskola a választható tanórai foglalkozások időkerete terhére, a pedagógiai programban meghatározottak szerint legalább heti két órában megszervezi a felkészítést.

(3) A nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség nyelvén tanított tantárgyak oktatását - a helyi tantervben meghatározottak szerint - az Nkt. szerinti intézménytípusra, oktatási formára előírt átlaglétszám feletti osztályokban osztálybontással kell megszervezni.

(4) A nemzetiségi nevelésben-oktatásban a kilencedik évfolyamot megelőzően nemzetiségi előkészítő évfolyam szervezhető, amelynek célja, hogy felkészítsen a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középiskolai nevelés-oktatás keretében folyó tanulmányok megkezdésére. A tanuló a nemzetiségi előkészítő évfolyamon a kötelező óraszám legalább hetven százalékát a nemzetiségi nyelv tanulására fordítja.

(5) Ha a nemzetiségi anyanyelvű vagy a nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumban folyik, a nemzetiségi előkészítő évfolyam az ötödik vagy a hetedik évfolyamot megelőzően szervezhető meg. A tanuló a kötelező tanórai foglalkozásainak legalább harminc százalékát fordítja a nemzetiségi nyelv tanulására. A tantárgyak anyanyelven történő oktatása legkésőbb a hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdődik.

(6) A nemzetiségi óvodai nevelés a következő nevelési formák szerint valósítható meg:

a) anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés: az óvodai élet egészét a nemzetiség nyelvén szervezik meg, amely lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy a gyermekek a magyar nyelvvel, a magyar irodalmi és zenei kultúra értékeivel is megismerkedjenek;

b) nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai nevelés: az óvodai élet tevékenységi formáiban a nemzetiségi és a magyar nyelv használata is érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van;

c) magyar nyelvű roma vagy cigány kulturális nevelést folytató óvodai nevelés;

d) kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda: az életkori sajátosságoknak megfelelő nemzetiségi nyelvhasználat elsajátítását biztosító óvoda, amely többcélú intézmény vagy önálló kiegészítő nemzetiségi óvoda létrehozásával szervezhető meg; a nevelés a nemzetiség nyelvének fejlesztését szolgálja.

(7) A nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást a következő oktatási formák szerint lehet megszervezni:

a) anyanyelvű nevelés-oktatás: a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv kivételével az oktató és nevelő munka a nemzetiség nyelvén folyik;

b) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás: az anyanyelv és irodalom mellett a pedagógiai program által meghatározott legalább három tantárgyat a nemzetiség nyelvén kell oktatni összesen a heti kötelező órakeret magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv óraszámával csökkentett számának legalább ötven százalékában;

c) nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás: a hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásban a tanítás nyelve a magyar nyelv, a nemzetiségi nyelv és irodalom és a népismeret tantárgyak oktatása folyik nemzetiségi nyelven; a bővített nyelvoktató nemzetiségi nevelésben-oktatásban legalább három tantárgyat a nemzetiség nyelvén kell tanítani, a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi nyelvű órák aránya a heti órakeret legalább harmincöt százalékát teszik ki;

d) magyar nyelvű roma vagy cigány nemzetiségi nevelés-oktatás: biztosítja a roma vagy cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák vagy cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását;

e) kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás: a nemzetiségi nyelv és irodalom, továbbá a nemzetiségi népismeret elsajátítását biztosító iskola, amely egy adott iskola szervezeti egységeként, külön nyelvoktató nemzetiségi iskola létrehozásával vagy utazó pedagógusok alkalmazásával szervezhető meg; tartalmára és időkeretére a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás előírásai érvényesek.

(8) Bármely nevelési-oktatási forma esetében a készségtárgyakra előírt óraszámokból évi harminchét óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a nemzetiségi népismeret oktatására.

159. § (1) A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezése előtt a tankerületi központ beszerzi az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, annak nemleges válasza esetén az érintett területi nemzetiségi önkormányzat, annak nemleges válasza esetén az érintett települési nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását arról, hogy kíván-e a kiegészítő nemzetiségi oktatási feladatok ellátására iskolát létesíteni és fenntartani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nemzetiségi önkormányzatok egyike sem kíván iskolát létesíteni, a tankerületi központ szervezi meg a nemzetiségi anyanyelv és a nemzetiségi népismeret oktatását.

(3) Az érintett nemzetiségi önkormányzatok az (1) bekezdésben meghatározott sorrendben dönthetnek úgy is, hogy a kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás feladatait iskola létesítésével, az általuk fenntartott iskola tagintézményeként vagy utazó pedagógusi hálózat működtetésével szervezik meg. Ha a nevelés-oktatás nem nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő iskolában működik, a nemzetiségi önkormányzat az iskola fenntartójával megállapodásban rendezi az együttműködés kérdéseit vagy az utazó pedagógussal történő feladatellátás keretében megvalósuló együttműködést.

(4) A kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban való részvétel céljából létesített vendégtanulói jogviszony

a) az általános iskolában vagy középfokú iskolában folytatott tanulmányok mellett létesített vendégtanulói jogviszony,

b) kizárólagosan a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvétel céljából létesített vendégtanulói jogviszony

lehet.

(5) Az iskola a tankötelezettségét nála teljesítő kiskorú tanuló szülője, a tanuló tizennegyedik életévétől a szülő és a tanuló közös kérelme alapján nem tagadhatja meg, hogy a tanuló vendégtanulóként másik iskolában kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban vegyen részt.

(6) A tanuló kérheti a kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban szerzett osztályzatainak rögzítését a törzslapon és a bizonyítványban, abban az iskolában, ahol tankötelezettségét teljesíti, vagy a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerben a tanulmányait folytatja, feltéve, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ebben az esetben alkalmazni kell az e rendelet vendégtanulókkal kapcsolatos rendelkezéseit, és a tanulót - kérelemre - fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól.

(7) Ha a kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló nem áll tanulói jogviszonyban másik iskolával, vagy osztályzatainak iskolai tanulmányaiba való beszámítását nem kéri, részére a kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban elért osztályzatairól külön bizonyítványt kell kiállítani, és e követelmények tekintetében külön kell dönteni az iskola magasabb évfolyamába lépésről.

(8) Annak a kérelmére, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott kiegészítő nemzetiségi tanulmányok keretében befejezte

a) a nyolcadik vagy a tizenkettedik évfolyamot, az adott évfolyam bizonyítványát kiállító iskola ezt a tényt - záradék formájában, a kiegészítő nemzetiségi iskola igazolása alapján - rávezeti az iskolai törzslapra és a bizonyítványba,

b) a tizenkettedik évfolyamot, engedélyezni kell, hogy a nemzetiség nyelvéből és nemzetiségi népismeretből érettségi vizsgát tegyen.

159/A. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti, a következő naptári évben kezdődő nevelési évre, tanévre vonatkozó igényt az első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében a feladatellátás kötelezettje - az érintett helyi települési nemzetiségi önkormányzattal együttműködve - méri fel. Az igényfelmérés során a feladatellátás kötelezettje az érdekelt települési, területi vagy országos nemzetiségi önkormányzat véleményének kikérésével tájékoztatót készít a szülők számára. A tájékoztatót az óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatóval egy időben, azzal megegyező módon kell a nemzetiségi feladatellátásban érdekelt intézményekben közzétenni.

(2) A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás feladatainak rövid bemutatását, időkeretét, az intézményben működő nemzetiségi óvodai nevelési, nemzetiségi iskolai nevelési-oktatási forma bemutatását, valamint a nemzetiségi nevelésben-oktatásban való részvétel kérelmének adattartalmát.

(3) A nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozattal érintett gyermekek, tanulók nemzetiségenként, nevelési, nevelési-oktatási formánként összesített létszámáról a beiratkozást követő tizenöt napon belül tájékoztatja óvodai nevelés esetében a feladatellátás megszervezéséért felelős települési önkormányzatot, iskolai nevelés-oktatás esetében a tankerületi központot. A települési önkormányzat és a tankerületi központ nemzetiségenként, nevelési, nevelésioktatási formánként, intézményenként és településenként összesíti az adatokat, és eljuttatja az illetékességi területén működő, a nemzetiségi nevelésben, oktatásban érintett nemzetiségi önkormányzatoknak."

15. § Az R1. 176. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A fenntartó illetménypótlékot állapít meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdésében foglaltak alapján

a) az Arany János Tehetséggondozó Program és az Arany János Kollégiumi Program esetében az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló kormányrendeletben, az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában, valamint a Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, a Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programhoz dokumentumokban,

b) az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program esetében az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában

foglalt követelmények megvalósítását végző pedagógusok számára."

16. § Az R1. 177. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A köznevelési típusú sportiskolára - a köznevelési típusú feladatellátása tekintetében - alkalmazott kerettantervi szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikaiképesség-felmérési vizsgálat követelményeinek."

17. § Az R1. 80. alcíme a következő 193/A. §-sal egészül ki:

"193/A. § Az iskola, a kollégium 2021. január 31-éig felülvizsgálja a házirendjét és elfogadja annak módosítását e rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdés h) és i) pontjának való megfelelés érdekében."

18. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

19. § Az R1.

1. 4. § (2) bekezdés e) pontjában a "szakképző iskola" szövegrész helyébe a "szakiskola és szakgimnázium",

2. 7. §

a) (3) bekezdésében az "Az iskola pedagógiai programja - a szakképzést folytató intézmények kivételével -" szövegrész helyébe az "Az Nkt.-ban nevesített iskolák pedagógiai programja",

b) (6) bekezdésében a "szakközépiskola vagy a szakgimnázium művészeti szakmai vizsgára" szövegrész helyébe a "szakgimnázium képesítő vizsgára",

c) (9) bekezdésében az "a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló jogszabály" szövegrész helyébe az "a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve", az "a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabály" szövegrész helyébe az "a nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelésoktatásának irányelve",

3. 9. § (1) bekezdésében a "tantervi programja" szövegrész helyébe az "alapprogramja",

4. 11. §

a) (1) bekezdés záró szövegrészében a "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban" szövegrész helyébe a "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében",

b) (2) bekezdésében az " , a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet" szövegrész helyébe az "az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt, sajátos nevelési igényű tanulókra adaptált kerettanterv az egyes tantárgyak tekintetében a Nat-tól eltérő megnevezést és óraszámot is megjelölhet",

5. 55. § (3) bekezdésében a "középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési évfolyamának" szövegrész helyébe a "középiskola vagy a szakiskola utolsó évfolyamának",

6. 64. § (4) bekezdésében a "szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint -" szövegrész helyébe a "szakgimnáziumban, szakiskolában",

7. 65. § (1) bekezdésében az "A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra" szövegrész helyébe az "A különbözeti vizsgákra",

8. 94. §

a) 5. pontjában a "szakmai vizsga" szövegrész helyébe a "szakmai vizsga, képesítő vizsga",

b) 9. pontjában a "szakmai vizsgához" szövegrész helyébe a "szakmai vizsgához, képesítő vizsgához",

c) 21. pontjában, 105. § (5) bekezdésében a "szakközépiskolában" szövegrész helyébe a "szakgimnáziumban",

9. 96. § (2) bekezdésében, 123. § (2) bekezdés b) pontjában, 134. § (1) bekezdésében, 146. § (5) bekezdésében, 172. § (6) bekezdésében, 188. § (1) bekezdésében a "többcélú intézmény" szövegrész helyébe a "többcélú köznevelési intézmény",

10. 113. § (2) bekezdésében a "szakmai vizsgáról" szövegrész helyébe a "szakmai és képesítő vizsgáról",

11. 114. § (3) bekezdésében a "szakképesítő bizonyítvány" szövegrész helyébe a "szakmai bizonyítvány, képesítő bizonyítvány",

12. 128. §

a) (1) bekezdésében az "a teljes testi-lelki jóllétét" szövegrész helyébe az "a teljes testi-lelki-szellemi jóllétét",

b) (4) bekezdésében a "beilleszthető" szövegrész helyébe az "amely beépül", az "átfogó prevenciós programokba" szövegrész helyébe a "pedagógiai munkába",

13. 131. §

a) (1) bekezdésében a "lelki egészségfejlesztés" szövegrész helyébe a "pedagógiai munka által elérhető lelki egészségfejlesztés", a "pszichés fejlődést" szövegrész helyébe a "lelki fejlődést", az "a személyiséget érő változásokra" szövegrész helyébe az "a személyiségfejlődésre",

b) (2) bekezdésében az "Az iskolának és a kollégiumnak kiemelt figyelmet fordít a magatartási függőség és a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának, valamint a nevelési-oktatási intézményben megjelenő bántalmazás és agresszió megelőzésére," szövegrész helyébe az "Az iskolának és a kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítania a viselkedési és kémiai függőségek, valamint a nevelési-oktatási intézményben megjelenő erőszak megelőzésére,",

c) (3) bekezdésében a "vagy deviáns viselkedésformákat észlel," szövegrész helyébe a "vagy más deviáns viselkedésformákat észlel,",

14. 133. § (4) bekezdésében az "a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói" szövegrész helyébe az "a szakgimnázium a 9-13. évfolyamos tanulói",

15. 136. § (2) bekezdésében a "mérések eredményének nyilvánosságra hozatalát követő évben kezdődő tanévben" szövegrész helyébe az "az érettségi vizsgaidőszak befejezését követően kezdődő második tanévben",

16. 140. § (3) bekezdésében a "súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve" szövegrész helyébe a "Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókra vonatkozó része",

17. 146. § (10) bekezdés g) pontjában a "nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban" szövegrész helyébe a "nevelési, nevelési-oktatási irányelvben",

18. 156. §

a) (7) bekezdésében a "Szakképző iskolában" szövegrész helyébe a "Szakiskolában, szakgimnáziumban, többcélú köznevelési intézmény szakképzést folytató intézményegységében",

b) (8) bekezdés a) pontjában az "a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti" szövegrész helyébe az "a nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelésoktatásának irányelve szerinti",

19. 174. § (4) bekezdésében az "amelybe az oktatásért felelős miniszter - a szakképzési centrum tagintézményeként működő kollégium esetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bevonásával - delegálja az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagját, az Arany János Kollégiumi Program mentori tanácsadó testületének egy tagját és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy tagját" szövegrész helyébe az "amelybe az oktatásért felelős miniszter delegál egy tagot, az Arany János Kollégiumi Program mentori tanácsadó testületének egy tagját és az Arany János Kollégiumi Program tanácsadó testülete egy tagját",

20. 174. § (5) bekezdés

a) c) pontjában az "a kollégium - a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló rendeletben foglalt, az Arany János Kollégiumi Program követelményei szerint elkészített -pedagógiai programjának tervezetét" szövegrész helyébe az "a kollégium - az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában az Arany János Kollégiumi Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott követelmények szerint elkészített - pedagógiai programjának tervezetét",

b) d) pontjában az "a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben foglalt, az Arany János Kollégiumi Program követelményei" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programhoz előírása",

21. 176. §

a) (3) bekezdésében az "amelybe az oktatásért felelős miniszter delegálja az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagját" szövegrész helyébe az "amelybe az oktatásért felelős miniszter delegál egy tagot",

b) (6) bekezdés a) pontjában az "a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló rendeletben foglalt követelményeknek" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában az Arany János Tehetséggondozó Programot, az Arany János Kollégiumi Programot, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott követelményeknek",

c) (7) bekezdésében az "az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program országos koordinációját segítő intézmény" szövegrész helyébe az "az Arany János Tehetséggondozó Program tanácsadó testületének",

22. 177. § (1) bekezdés

a) nyitó szövegrészében a "miniszter által kiadott kerettanterveket" szövegrész helyébe a "miniszter által kiadott és közzétett kerettanterveket",

b) a) pontjában a "miniszter által a sportiskolák részére kiadott, testnevelés és sport műveltségterület tantervét" szövegrész helyébe a "miniszter által a köznevelési típusú sportiskolák részére kiadott és közzétett kerettantervet és",

23. 177. § (2) bekezdés

a) a) pontjában a "sportegyesülettel" szövegrész helyébe a "sportszervezettel",

b) c) pontjában az "a központi sportigazgatásért felelős szerv szakmai szervezetével" szövegrész helyébe az "a központi sportigazgatásért felelős szervvel, vagy a sportiskolai program végrehajtásában közreműködő a központi sportigazgatásért felelős szerv által együttműködési megállapodás alapján kijelölt szakmai szervezettel",

24. 177. § (3) bekezdésében az "A köznevelési típusú sportiskola nem láthat el kötelező beiskolázási és felvételi feladatokat," szövegrész helyébe az "A köznevelési típusú sportiskola - a köznevelési típusú sportiskolai feladatai tekintetében - nem láthat el kötelező beiskolázási és felvételi feladatokat,",

25. 177. § (5) bekezdésében a "sportegyesülettel" szövegrész helyébe a "sportszervezettel",

26. 188. § (2) bekezdésében a "többcélú intézménynek" szövegrész helyébe a "többcélú köznevelési intézménynek",

27. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 26. pontjában a "szakmai vizsga" szövegrész helyébe a "szakmai vizsga, képesítő vizsga"

szöveg lép.

20. § (1) Hatályát veszti az R1.

1. 2. § (2) bekezdés a) pontja,

2. 4. § (6) bekezdésében az "a szakképzési centrum" szövegrész,

3. 7. § (1) bekezdés

a) a) pont aj) alpontja,

b) b) pont bq) alpontjában az "és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet" szövegrész,

c) c) pontja,

4. 12. §-ában az " , oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel" szövegrész,

5. 17. §-a,

6. 19. § (1) bekezdésének utolsó mondata,

7. 20. § (1b) bekezdése,

8. 15. alcím címében a "szakközépiskola," szövegrész,

9. 47. § (1) és (2) bekezdése,

10. 50. § (4) bekezdésében az "A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell." szövegrész,

11. 51. § (9) bekezdése,

12. 56. §

a) (2) bekezdésében az " , a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát" szövegrész és az "a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint" szövegrész,

b) (3) bekezdésében a " , továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője" szövegrész,

13. 58. § (3) bekezdésében a " , ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek" szövegrész,

14. 79. § (6) bekezdés b) pontjában a "valamint a Szakképzési Hídprogram keretében a tanulók a SZH/2 elnevezésű évfolyamon" szövegrész,

15. 94. § 25-28. pontja,

16. 98. §-a,

17. 105. § (3) bekezdésében a " , szakképző iskola esetében augusztus 22-ig" szövegrész,

18. 114. § (3) bekezdésében a "vagy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet" szövegrész,

19. 117. § (1) bekezdés utolsó mondata,

20. 121. § (1) bekezdés h) pontja,

21. 122. § (3) bekezdés c) pontja,

22. 123. §

a) (4) bekezdés 5. és 16. pontja,

b) (5) bekezdésében a "honvédelemért felelős miniszter által fenntartott, szakképzési feladatot ellátó katonai köznevelési intézmények, továbbá más, a" szövegrész,

23. 124. § (1) bekezdés

a) a) pontja,

b) b) pontjában az "és a szakközépiskola helyett" szövegrész,

24. 125. § (6) bekezdése,

25. 126. § (1a) bekezdése,

26. 43. alcím címében a "testi," szövegrész, a " , mentális" szövegrész és az " , a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése" szövegrész,

27. 152. § (2) bekezdése,

28. 155. § (1a) bekezdésében a "szakképzési centrumnak vagy" szövegrész, és a "szakképzési centrum vagy a" szövegrész,

29. 155. § (2) és (6) bekezdése,

30. 156. § (8) bekezdés a) pontjában az "a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti" szövegrész,

31. 161. § (5) bekezdése,

32. 66. alcíme,

33. 174. §

a) (6) bekezdésében az " , és érintettség esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének" szövegrész,

b) (7) bekezdésében az "és az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációjáért felelős szervezet" szövegrész,

34. 175. §

a) (2) bekezdésében az "Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban részt vevő kollégium kiválasztása a 174. § (2)-(5) bekezdése szerinti eljárással történik. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program esetében a pályázathoz a 174. § (5) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell a partnerként közreműködő szakközépiskola nyilatkozatát arról, hogy a résztvevők szakközépiskolai tanulmányokra történő felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biztosítja." szövegrész,

b) (3) bekezdése,

35. 176. §

a) (5) bekezdésében az " , a 175. § (3) bekezdésében" szövegrész,

b) (7) bekezdésében a " , valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter két képviselője" szövegrész,

36. 177. § (1) bekezdés c) és d) pontja,

37. 76/B. alcím címe,

38. 184/I. § (3) és (4) bekezdése,

39. 186. § (2) bekezdése,

40. 191/A. § (4) bekezdése,

41. 193. § (1), (2) és (27) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 175. § (1) és (2) bekezdése,

b) 176. §

ba) (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban" szövegrész,

bb) (7) bekezdésében az "és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program" szövegrész,

bc) (8) bekezdés b) pontja,

c) 183. § (1) bekezdés d) pontja.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

21. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"3. Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások

10. § A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg

a) a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),

b) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,

c) az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló,

d) az óvodapedagógusi, gyógypedagógusi,

e) a digitális

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

11. § (1) A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretei között a szaktanácsadást nyelvterületenként, intézménytípusonként kell megszervezni oly módon, hogy a szaktanácsadás a nevelési-oktatási intézmények által ellátott valamennyi nevelő- és oktatómunkához biztosítva legyen.

(2) Nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatásban szaktanácsadói feladatot az láthat el, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott tízéves szakmai gyakorlatból a nemzetiségi nevelésben-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. § Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő

a) szaktanácsadás köréből az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismerését és terjesztését,

b) pedagógiai értékelés köréből az esélyteremtő intézményfejlesztés során feltárt eredmények elemzését segítő intézkedések kidolgozásának támogatását,

c) pedagógiai értékelés köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

d) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő, meghatározó jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőség növeléséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának segítését.

13. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését, ennek keretében

a) a pedagógiai értékelés köréből az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését,

b) a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy az óvoda és az iskola fenntartója és az óvoda és az iskola vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges.

(2) Az országos pedagógiai méréssel-értékeléssel kapcsolatos országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányítását a Hivatal látja el.

14. § A 10. § b)-d) pontja szerinti országos pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátásában szaktanácsadóként az vehet részt, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés területén szakképzettséggel rendelkezik; valamint

b) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Eszterházy Károly Egyetem vagy a Hivatal által szervezett, a szaktanácsadásban részt vevő személy szakterületéhez illeszkedő, a szaktanácsadói feladatok ellátására felkészítő pedagógus-továbbképzést.

15. § Digitális szakterületen szaktanácsadó lehet az is, aki megfelel a 14. § a) pontjában foglalt feltételeknek, továbbá elvégezte az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-0001 pályázat keretében szervezett, "Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására I-II." című, 60 órás pedagógus-továbbképzést."

22. § Az R2. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. Egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatások

16. § Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei a következők:

a) az intézményszervezési,

b) az intézményműködési helyzetelemző,

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő

szaktanácsadás.

17. § (1) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

b) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körből tájékoztatás adását, valamint

c) szaktanácsadást.

(2) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását segítő szaktanácsadást oly módon kell megszervezni, hogy a szaktanácsadás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók teljes körének ellátását biztosító nevelő, nevelő-oktató, fejlesztő munkához és szakszolgálati tevékenységhez biztosítva legyen.

18. § (1) Intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadói feladatokat az láthat el, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, és

b) elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.

(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

b) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a konfliktushelyzetekhez kapcsolódó jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását,

c) szaktanácsadás keretében történő segítségnyújtást ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

(3) Intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében nyújtott szaktanácsadó és pedagógiaiszakmai szolgáltatás keretében nyújtott szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és

a) szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel vagy pszichológia mesterszakon klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy

b) elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést."

23. § Az R2. 26. § (4) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:)

"i) Digitális pedagógiai szaktanácsadó,

j) Gyógypedagógiai szakterület."

24. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésében az "- a Hivatal, továbbá az iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző iskolák tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai közreműködésével -" szövegrész helyébe az "a Hivatal közreműködésével",

b) 21. § (2) bekezdésében a "tanügyirányítási" szövegrész helyébe a "tanügyigazgatási",

c) 25. § (3) és (4) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal",

d) 27. § (3) bekezdésében a "kirendelhető szaktanácsadó, a Hivatal felkérhet olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógust is" szövegrész helyébe a "kirendelhető Mesterpedagógus szaktanácsadó, a Hivatal felkérése és megbízása alapján olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus is kirendelhető"

szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (1) bekezdés b), d) és g) pontja,

b) 2. §

ba) (4) bekezdésében az " , az iskolarendszerű szakképzési feladatok pedagógiai támogatásában az állami szakképzési és felnőttképzési szerv működik közre" szövegrész,

bb) (5) bekezdésében az "az Eszterházy Károly Egyetemet, " szövegrész és a "más" szövegrész,

c) 26. § (4) bekezdés a) pont au) és av) alpontja,

d) 27. § (2) bekezdése.

3. Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

26. § Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet

a) 1. Óvoda című táblázatot megelőző rendelkezése a "szakközépiskola, szakiskola" szövegrész helyett a "szakiskola",

b) 2. Iskola című táblázat

ba) B:6 mezője, C:20 mezője, C:22 mezője, C:30 mezője a "szakközépiskolában, szakgimnáziumban" szövegrész helyett a "szakgimnáziumban",

bb) C:8 mezője a "szakközépiskola, szakgimnázium" szövegrész helyett a "szakgimnázium",

bc) C:9 mezője a "Szakközépiskola, szakgimnázium" szövegrész helyett a "Szakgimnázium",

bd) C:12 mezője a "szakközépiskolában, szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van; kizárólag szakképző évfolyammal működő iskola esetén abban az esetben, ha az iskolát legalább százhúsz tanuló befogadására létesítették" szövegrész helyett a "szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van",

be) C:13 mezője a "Szakközépiskolában, szakgimnáziumban" szövegrész helyett a "Szakgimnáziumban"

szöveggel lép hatályba.

4. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

27. § Hatályát veszti az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. § 2020. november 30-án lép hatályba.

(3) A 20. § (2) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

"9. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések

ABCDEFG
1.Magyar Képesítési
Keretrendszer szint
Képzési területSorszámSzakképesítésProgram-
követelmény
száma
Tanulmányi terület
2.megnevezéseszakirányai
3.4021501Artista II.Akrobata02154001Művészet
4.Légtornász02154004
5.Zsonglőr02154006
6.Egyensúlyozó02154003
7.Bohóc02154002
8.Társulati artista02154005
9.5021501Artista I.Akrobata02155007Művészet
10.Légtornász02155010
11.Zsonglőr02155012
12.Egyensúlyozó02155009
13.Bohóc02155008
14.Társulati artista02155011
15.4021502Egyházzenész II.Kántor-énekvezető02154013Művészet
16.Kántor-kórusvezető02154015
17.Kántor-orgonista02154016
18.Kántor-gitáros02154014
19.5021502Egyházzenész I.Kántor-énekvezető02155017Művészet
20.Kántor-kórusvezető02155019
21.Kántor-orgonista02155020
22.Kántor-gitáros02155018
23.4021403Hangszerkészítő
és -javító II.
Fafúvós02144017Művészet
24.Rézfúvós02144020
25.Vonós02144023
26.Pengetős02144019
27.Vonókészítő02144022
28.Orgonaépítő02144018
29.Zongora02144024
30.Ütős02144021
31.Cimbalom02144016
32.5021403Hangszerkészítő
és -javító I.
Fafúvós02145026Művészet
33.Rézfúvós02145029
34.Vonós02145032
35.Pengetős02145028
36.Vonókészítő02145031
37.Orgonaépítő02145027
38.Zongora02145033
39.Ütős02145030
40.Cimbalom02145025
41.4021504Jazz-zenész II.Jazz-énekes02154024Művészet
42.Jazz-zenész (Fafúvós)02154022
43.Jazz-zenész (Rézfúvós)02154025
44.Jazz-zenész (Húros/vonós)02154023
45.Jazz-zenész (Billentyűs)02154021
46.Jazz-zenész (Ütős)02154026
47.5021504Jazz-zenész I.Jazz-énekes02155030Művészet
48.Jazz-zenész (Fafúvós)02155028
49.Jazz-zenész (Rézfúvós)02155031
50.Jazz-zenész (Húros/vonós)02155029
51.Jazz-zenész (Billentyűs)02155027
52.Jazz-zenész (Ütős)02155032
53.4021301Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Divatstílus- és jelmeztervező02134001Művészet
54.Festő02134002
55.Szobrász02134008
56.Kerámiaműves02134003
57.Művészeti grafikus02134006
58.Művészeti és médiafotográfus02134005
59.Mozgókép és animációtervező02134004
60.Ötvös02134007
61.Textilműves02134009
62.Üvegműves02134010
63.5021301Aranyműves02135011Művészet
64.5021302Bronzműves és
szoboröntő
02135012Művészet
65.5021303Díszítő festő02135013Művészet
66.5021304Ezüstműves02135014Művészet
67.5021305Vésnök02135015Művészet
68.4021505Klasszikus
zenész II.
Hangkultúra02154035Művészet
69.Klasszikus zenész (Fafúvós)02154034
70.Klasszikus zenész (Rézfúvós)02154038
71.Klasszikus zenész (Húros-vonós)02154036
72.Klasszikus zenész (Billentyűs)02154033
73.Klasszikus zenész (Ütős)02154039
74.Magánénekes02154037
75.Zeneelmélet-szolfézs02154040
76.Zeneszerzés02154041
77.5021505Klasszikus
zenész I.
Hangkultúra02155044Művészet
78.Klasszikus zenész (Fafúvós)02155043
79.Klasszikus zenész (Rézfúvós)02155047
80.Klasszikus zenész (Húros-vonós)02155045
81.Klasszikus zenész (Billentyűs)02155042
82.Klasszikus zenész (Ütős)02155048
83.Magánénekes02155046
84.Zeneelmélet-szolfézs02155049
85.Zeneszerzés02155050
86.4041301Közművelődési
munkatárs
04134001Közművelődés
87.3021401Népi kézművesCsipkekészítő02143002Művészet
88.Faműves, fajátékkészítő02143004
89.Fazekas02143008
90.Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő02143005
91.Fonottbútor készítő02143009
92.Kézi és gépi hímző02143011
93.Szőnyegszövő02143014
94.Takács02143015
95.Nemezkészítő02143006
96.Szíjgyártó-nyerges02143007
97.Mézeskalács díszítő02143003
98.Kékfestő02143010
99.Népi bőrműves02143012
100.Papucskészítő02143013
101.4021506Népzenész II.Népi énekes02154054Művészet
102.Népzenész (Fafúvós)02154052
103.Népzenész (Húros/vonós)02154053
104.Népzenész (Billentyűs)02154051
105.Népzenész (Ütős)02154055
106.5021506Népzenész I.Népi énekes02155059Művészet
107.Népzenész (Fafúvós)02155057
108.Népzenész (Húros/vonós)02155058
109.Népzenész (Billentyűs)02155056
110.Népzenész (Ütős)02155060
111.4011901Pedagógiai
munkatárs
Pedagógiai asszisztens01194002Pedagógia
112.Gyógypedagógiai asszisztens01194001
113.4021507Színész II.Bábszínész02154061Művészet
114.Színházi- és filmszínész02154062
115.Pantomimes02154085
116.5021507Színész I.Bábszínész02155063Művészet
117.Színházi- és filmszínész02155064
118.Pantomimes02155086
119.4021508Szórakoztató
zenész II.
Énekes szólista02154067Művészet
120.Szórakoztató zenész (Fafúvós)02154068
121.Szórakoztató zenész (Rézfúvós)02154070
122.Szórakoztató zenész (Húros/vonós)02154069
123.Szórakoztató zenész (Billentyűs)02154066
124.Szórakoztató zenész (Ütős)02154065
125.5021508Szórakoztató
zenész I.
Énekes szólista02155073Művészet
126.Szórakoztató zenész (Fafúvós)02155074
127.Szórakoztató zenész (Rézfúvós)02155076
128.Szórakoztató zenész (Húros/vonós)02155075
129.Szórakoztató zenész (Billentyűs)02155072
130.Szórakoztató zenész (Ütős)02155071
131.4021509Táncos II.Klasszikus balett-táncos02154077Művészet
132.Kortárs-, modern táncos02154078
133.Néptáncos02154079
134.Színházi táncos02154080
135.5021509Táncos I.Klasszikus balett-táncos02155081Művészet
136.Kortárs-, modern táncos02155082
137.Néptáncos02155083
138.Színházi táncos02155084

"

Tartalomjegyzék