551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § Az irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.

4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást legalább tizenöt nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt küldi meg az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.

5. § Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.

6. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.

7. § (1) Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szerződéskötési határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, a szerződéskötési határidő a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte, feltéve, hogy a kedvezményezett a mulasztását az akadályoztatás megszűnését követő észszerű időn belül pótolja.

8. § Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napját, a mérföldköveinek időpontját, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határidejét az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb három hónappal elhalasztja, illetve meghosszabbítja.

9. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 86. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik,

b) 86. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően, ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik,

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell a támogatási szerződést módosítani.

10. § Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésében meghatározott, a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

11. § Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a szállítói előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdésétől eltérően a tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.

13. § A kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az irányító hatóságnak a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.

14. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145. § (2)-(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság - ha kockázatelemzés mást nem indokol - a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.

16. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, az irányító hatóság és a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett közötti kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell.

(2) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről.

17. § Az irányító hatóság - EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség - követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.

18. § (1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a felhívás vagy a támogatási szerződés hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról - annak véglegessé válását követően haladéktalanul - gondoskodni kell.

19. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdésétől eltérően az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben.

(2) Az irányító hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat szerinti - az (1) bekezdésben nem szereplő - alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

21. §[2]

22. § Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 30. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 30. pontja alapján a 21. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 30. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 21. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 30. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Tartalomjegyzék