559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és az 5. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó időszakos vizsgálatra kötelezettek részére kiadott és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) időtartama alatt lejáró egészségi alkalmassági tanúsítványok, határozatok érvényessége, azok lejártától számított 6 hónapos időszakkal meghosszabbodik. E rendelkezés a korlátozott időtartamra kiadott egészségi alkalmassági tanúsítványokra, határozatokra nem alkalmazható.

2. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet] foglaltaktól eltérően

a) a képzőszerv - a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében foglalt esedékes kötelezettségének - a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül köteles eleget tenni,

b)[2] a közúti járművezető vizsgabiztos, a műszaki vizsgabiztos, a közúti járművezető szakoktató, az iskolavezető, a menetíró ellenőr és a menetíró szerelő, a szaktanfolyami vizsgabiztos a továbbképzési, valamint sikeres vizsga letételére vonatkozó kötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig köteles teljesíteni; a kötelezettség elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén a továbbképzés teljesítéséhez kötött tevékenység ezen időpontot követően nem folytatható.

3. § A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a korlátozott határidővel kiadott minősítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig érvényesek.

4. § (1) Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaktól eltérően a szolgáltató a piacfelügyeleti díjat a 2020. évben nem köteles megfizetni az autóbuszos hatóságnak.

(2)[3]

4/A. §[4]

5. §[5]

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.02.08.

[2] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 87. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2021.06.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.