28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 24. alpontjában, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény

a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy

b) a szakképzésről szóló törvény

szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett."

2. § Az R. 22. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 11. § a) pontja szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást

a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén a vendéglátó üzletet hat hónap időtartamra,

b) a kötelezettség ismételt megszegése esetén a vendéglátó üzletet egy év időtartamra

ideiglenesen bezáratja (a továbbiakban: ideiglenes bezáratás) és az üzemeltető az ideiglenes bezáratás időtartamára a vendéglátó tevékenység végzésétől a 22/A. § szerint eltiltásra kerül (tevékenységtől eltiltás).

(2b) A rendőrség a (2a) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása mellett, a kötelezettségszegés súlyosságára tekintettel, különösen a kötelezettség ismételt megszegése esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően a (2) bekezdés a) pontja szerinti bírságot szabhat ki."

3. § Az R. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. (1) Ha a vendéglátó üzletet a rendőrség ideiglenesen bezáratta, a vendéglátó üzlet

a) üzemeltetőjének a vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti,

b) üzemeltetője részére a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentése nem érvényes,

c) üzemeltetője a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem végezhet.

(2) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben a vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője

a) személyesen,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy

c) a (3) bekezdés c) pontja szerinti más gazdasági társaság tagjaként

az üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem végezhet.

(3) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben

a) a vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője részére vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedély vagy ilyen célú bejelentés a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti,

b) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek vezető tisztségviselője az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője,

c) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek tagja vagy tagjai kizárólagosan az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, tagjai vagy vezető tisztségviselője,

d) az a) pont szerinti személy, illetve a b) és c) pont szerinti bármely érintett gazdasági társaság részére a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentés nem érvényes.

(4) A rendőrség az ideiglenes bezáratásról tájékoztatja a szervező vagy az üzemeltető tevékenységét engedélyező vagy a tevékenység bejelentését fogadó kereskedelmi hatóságot. A kereskedelmi hatóság a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján

a) a szervező vagy az üzemeltető,

b) a (2) bekezdés szerinti személy, valamint

c) a (3) bekezdés szerinti vendéglátó üzletet üzemeltetőjének

működési engedélyét visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja és az üzletet a nyilvántartásból törli."

4. § Az R. a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona vagy a kereskedelmi hatóság értesítése alapján a 22/A. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 22/A. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) a vendéglátó üzletet az ideiglenes bezáratásból még hátralevő időtartamra bezáratja, és

b) az üzemeltetővel szemben 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint jogkövetkezmény alkalmazása esetén a 22. § (4) és (7)-(10) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."

5. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki

a) az 1. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (7) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében vagy

b) a 8. § (1) bekezdésében

meghatározott védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege százötvenezer forint, legmagasabb összege egymillió forint.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően százötvenezer forinttól ötszázezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén hatszázezer forintig terjed."

6. § Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni."

7. § Az R. a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról szóló 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni."

8. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az "a 11. §" szövegrész helyébe az "a 11. § b)-g) pontja" szöveg,

b) 22. § (4) bekezdésében az "A (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "A (2) bekezdés a) pontja, illetve a (2b) bekezdés" szöveg,

c) 22. § (5) bekezdésében az "A (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "A (2) és a (2a) bekezdés" szöveg,

d) 22. § (10) bekezdésében az "A (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "A (2)-(2b) bekezdés" szöveg

lép.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § A központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás esetében a közösségi rendezvények megtartásától

a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,

b) a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi válsághelyzettel,

c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel, valamint

d) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint veszélyhelyzettel

érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni."

3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2a) bekezdésében az "a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet" szövegrész helyébe "a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet" szöveg lép.

4. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)" szövegrész helyébe az "a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9-11. § 2021. február 8-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék