Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 161. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet (különösen: 4. §, 4/A. §)

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (különösen: 31. §)

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) autóbusszal személyszállítási szolgáltatást végző szolgáltatóra és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti és annak alapján eljáró közlekedésszervezőre (a továbbiakban együtt: szolgáltató),

b) a közforgalmú személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges autóbusz-állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetőire (a továbbiakban: üzemeltető), továbbá az autóbuszos személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást végző (például telephely-szolgáltató vagy kiegészítő létesítményt üzemeltető) gazdálkodó szervezetre,

c) a közlekedési hatóságra, valamint

d) a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóságra (a továbbiakban: autóbuszos hatóság).

(2) E rendelet alapján piacfelügyeleti bírság kiszabásának nincs helye, ha a jogsértés

a) - az autóbusszal személyszállítási engedély nélkül végzett közúti személyszállítási tevékenység mint piactorzító magatartás kivételével - a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendelet mellékleteiben vagy

b) a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló kormányrendeletben

foglalt valamely jogsértésnek felel meg.

2. Piacfelügyeleti tevékenység

2. § Az autóbuszos személyszállító szolgáltatók tevékenységének figyelemmel kísérése és hatékony ellenőrzése érdekében az autóbuszos hatóság és a közlekedési hatóság együttműködik.

3. § (1) Az autóbuszos hatóság jogosult az autóbusszal menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásokat végző szolgáltató tevékenységi engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozó, vagy amennyiben a szolgáltatást engedély nélkül végzik, a tevékenység ellátásához kapcsolódó iratokról másolatot, kivonatot készíteni.

(2) Az autóbuszos hatóság jogosult a közlekedésszervező, valamint az üzemeltető tevékenysége ellátásához kapcsolódó iratokról másolatot, kivonatot készíteni.

(3) Az autóbuszos hatóság a feladatai ellátásához szükséges adatok szolgáltatására, iratok bemutatására kötelezheti a szolgáltatót és az üzemeltetőt.

(4) A (3) bekezdés szerinti információkat az autóbuszos hatóság által meghatározott - az írásbeli felhívás közlésétől számított tizenöt napnál nem hosszabb - határidőn belül az autóbuszos hatóság rendelkezésére kell bocsátani. Az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő kivételes esetben - kérelemre - legfeljebb hét nappal meghosszabbítható. Az autóbuszos hatóság a határidőt az általa bekért adat terjedelme, összetettsége alapján állapítja meg.

(5) Az autóbuszos hatóság jogosult az adatszolgáltatás nem teljesítése esetén a piacfelügyeleti eljárás keretében alkalmazható jogkövetkezményeket - beleértve a bírság kivetését is - alkalmazni azzal, hogy a kiszabott bírság összege egy alkalommal legfeljebb tízmillió forint lehet.

(6) Ha valamely adat szolgáltatása, irat bemutatása bizonyítási indítványhoz kapcsolódik, és a kötelezett fél azt nem vagy nem megfelelően nyújtja be, úgy a bizonyítás sikertelenségét a bizonyítást kérő fél terhére értékelni nem lehet. Ebben az esetben az autóbuszos hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével dönt.

4. § Az autóbuszos hatóság abban az esetben indít piacfelügyeleti eljárást, amennyiben az eset összes körülményei alapján szükségesnek tartja.

5. § (1)[1] Az Sztv. 16. § (1) bekezdése alapján az autóbuszos hatóság által egy alkalommal kiszabható bírság összege százezer forinttól negyvenmillió forintig terjedhet.

(2) A piacfelügyeleti bírság több jogsértés együttes megvalósítása esetén többszörösen, folyamatos jogsértés esetében pedig a jogsértés fennállása alatt, a jogsértés megszüntetésére megszabott határidő eredménytelen letelte után ismételten is kiszabható. Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott piacfelügyeleti bírságok együttes összege legfeljebb hatvanmillió forintig terjedhet.

6. § Az autóbuszos hatóság által a piacfelügyeleti eljárásban hozott döntések kizárólag papír alapon vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban közölhetőek.

3. Hatósági ellenőrzés

7. § (1) Az autóbuszos piacfelügyeleti ügyben eljáró kormánytisztviselő ellenőrzési jogosultságát - a próbavásárlás vagy a próbaként történő szolgáltatás igénybevétele (a továbbiakban együttesen: próbavásárlás) esetének kivételével - az ellenőrzés megkezdésekor szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolja.

(2) Az autóbuszos hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak kezeléséhez.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére az autóbuszos hatóság megbízólevelet állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatást nyújtója visel.

(7) Az ellenőrzés során eljáró kormánytisztviselő

a) az autóbusszal menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásokat végző szolgáltatót a személyszállítási tevékenység végzésére jogosító engedély feltételeinek való megfelelés, különös tekintettel az engedélyezett tevékenységnek megfelelő, általa nyújtott szolgáltatásra,

b) a közlekedésszervezőt, valamint

c) az üzemeltetőt

az őket terhelő kötelezettségek tekintetében próbavásárlással, helyszíni, dokumentumalapú ellenőrzés keretében, valamint elektronikai eszközök útján ellenőrizheti.

(8) Az ellenőrzés során az autóbuszos hatóság jogosult eljárni minden olyan gazdálkodó szervezettel szemben, amely autóbuszos személyszállítási vagy ahhoz kapcsolódó kiegészítő (például telephely-szolgáltató, kiszolgálólétesítményt üzemeltető) tevékenységet végez.

(9) Az autóbuszos hatóság az engedély nélküli tevékenységet végző autóbusszal személyszállítási szolgáltatásokat végző szolgáltatók székhelyét és telephelyeit jogosult ellenőrizni, valamint a műszaki kérdések tekintetében a közlekedési hatóság együttműködésével az adott tevékenység ellátásához szükséges műszaki feltételek meglétét is megvizsgálni.

4. Piacfelügyeleti és ellenőrzési terv

8. §[2]

5. Piacfelügyeleti díj

9. § Az Sztv.-ben meghatározott mértékű piacfelügyeleti díjat a szolgáltató évente legkésőbb július 31-ig köteles megfizetni az autóbuszos hatóságnak.

10. § (1) A szolgáltató által fizetendő piacfelügyeleti díj összegének megállapíthatósága érdekében a közlekedési hatóság az autóbuszos hatóság számára minden év január 31. napjáig adatot szolgáltat a közlekedési hatóság által az autóbuszos személyszállítási szolgáltatók részére kiadott, az adatszolgáltatás évét megelőző év december 31-én érvényes tevékenység végzésre feljogosító autóbuszos személyszállítási engedélyek (a továbbiakban: tevékenységi engedély) másolatának elektronikus úton történő megküldésével autóbuszos személyszállítási szolgáltatók szerinti bontásban a következő tartalommal:

a) szolgáltató neve,

b) szolgáltató székhelye,

c) a közlekedési hatóság által kiadott tevékenységi engedélyben feltüntetett autóbuszok száma,

d) a c) pont szerinti autóbuszok férőhely-kapacitása.

(2) Amennyiben a szolgáltatónak a tevékenységi engedély adataiban történő változásról szóló bejelentése alapján a közlekedési hatóság a szolgáltató részére új tevékenységi engedélyt ad ki, annak kiadásával egyidejűleg a közlekedési hatóság a kiadott új tevékenységi engedély másolatát elektronikus úton az autóbuszos hatóság részére megküldi.

(3) A közlekedési hatóság adatszolgáltatása alapján az autóbuszos hatóság megállapítja az egyes szolgáltatók által fizetendő piacfelügyeleti díjat, amelyről legkésőbb minden év június 30. napjáig a szolgáltatók részére értesítést küld.

(4) A piacfelügyeleti díj megfizetésének nem feltétele a piacfelügyeleti díjjal kapcsolatos értesítés kézhezvétele.

(5) A szolgáltató az értesítésben meghatározott díjjal és annak számításával kapcsolatban nyilatkozatot tehet.

(6) Azon piacfelügyeleti díj fizetésére kötelezett szolgáltató, amely a piacfelügyeleti díj megfizetésére irányadó határidő előtt a közlekedési hatóságnál bejelenti az autóbuszos személyszállító tevékenység szüneteltetését, vagy azt megszünteti, a piacfelügyeleti díj fizetési kötelezettségének a szüneteltetés megkezdése vagy a tevékenység megszüntetése előtt köteles eleget tenni. Amennyiben a tevékenység szüneteltetésére vagy megszüntetésére a díjszámítás alapját képező év közben kerül sor, úgy a piacfelügyeleti díj alapjául a tevékenység szüneteltetésére vagy megszüntetésére irányuló bejelentés benyújtásának napján érvényes tevékenységi engedélyben feltüntetett autóbuszok száma szolgál. A szolgáltató a piacfelügyeleti díj átutalásával egyidejűleg az átutalási bizonylat másolatának csatolásával tájékoztatja az autóbuszos hatóságot a tevékenység szüneteltetésének vagy megszüntetésének tényéről. A közlekedési hatóság a tevékenység szüneteltetésének vagy megszüntetésének bejelentését a bejelentést követő 8 napon belül elektronikus úton megküldi az autóbuszos hatóság részére.

(7) Azon piacfelügyeleti díj fizetésére kötelezett szolgáltató, amely tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta vagy felfüggesztette, a piacfelügyeleti díj fizetési kötelezettségének a visszavonást vagy a felfüggesztést megállapító végleges közigazgatási döntés hatálybalépésével egyidejűleg köteles eleget tenni. Amennyiben a tevékenység felfüggesztésére vagy visszavonására a díjszámítás alapját képező év közben kerül sor, úgy a piacfelügyeleti díj alapjául a tevékenység felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó hatósági döntés meghozatalát megelőző napon érvényes tevékenységi engedélyben feltüntetett autóbuszok száma szolgál. A közlekedési hatóság a tevékenységi engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló döntés másolatát a döntés meghozatalát követő 8 napon belül elektronikus úton megküldi az autóbuszos hatóság részére.

(8) A piacfelügyeleti díj meg nem fizetése esetén az autóbuszos hatóság hivatalból hatósági eljárást indít.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

12. § (1) A 2019. évben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást a közlekedési hatóság 2019. április 15-éig teljesíti.

(2) A 2019. évre vonatkozóan az autóbuszos hatóság a 8. § (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti és ellenőrzési tervet 2019. április 30-ig készíti el, és a honlapján 2019. május 15-éig teszi közzé.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[2] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a. Hatálytalan 2022.01.01.

Tartalomjegyzék