596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek deregulációs szempontú módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1a) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4b) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog megszűnését követően a vízügyi hatóság megkeresésére az ingatlanügyi hatóság törli a szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásból, és erről tájékoztatja az ingatlan tulajdonosát, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjét."

2. § Hatályát veszti az R1. 5. § (14a) bekezdés a) pontjában az "és értesítési" szövegrész.

2. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "Melléklet szerinti" szövegrész, valamint

b) Melléklete.

3. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az " , annak másolatát pedig részére átadja" szövegrész,

b) 19. § (2) és (4) bekezdése, továbbá

c) 20-22. §-a.

4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "14. § (1) bekezdés szerinti jelentésével" szövegrész helyébe a "közreműködésével, a 14. § (1) bekezdése szerinti jelentéssel" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "az NFK közreműködésével a Soproni Egyetem" szöveg,

c) 9. §-ban az "NFK," szövegrész helyébe az "NFK közreműködésével" szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "az NFK és a Soproni Egyetem" szöveg, valamint

e) 14. § (3) bekezdésében az "- a Soproni Egyetem közreműködésével - az NFK" szövegrész helyébe az "- az NFK közreműködésével - a Soproni Egyetem" szöveg

lép.

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az NFK jár el országos illetékességgel

a) az Evt. 33. § (1)-(6) bekezdése szerinti összevont körzeti erdőtervezési hatósági,

b) az a) pontban megjelölt eljárással egyesített, az Evt.

ba) 6/A. § (1) bekezdése,

bb) 6/B. § (2) bekezdése,

bc) 7. § (2) bekezdése,

bd) 13. § (3) és (6) bekezdése,

be) 23. § (2) bekezdése,

bf) 23. § (6) bekezdés b)-d) pontja,

bg) 23/A. §-a,

bh) 28/A. §-a és

bi) 73. § (4) bekezdése szerinti,

c) az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti Országos Erdőkár Nyilvántartás vezetési

eljárásokban."

(2) Az R2. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)]

"a) 18/B. § (1) bekezdésében, 18/C. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés h) pont hb) alpontjában foglaltak tekintetében a miniszter,"

[a kijelölt növénytermesztési hatóság.]

(3) Az R2. 47. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)]

"d) 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1)-(4) bekezdésében, 10. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (8), (10)-(11) és (13) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 19. § (1)-(3) bekezdésében, 21/A. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a), d)-f) pontjában, h) pont ha) és he) alpontjában, i) pontjában, j) pont ja) alpontjában, (5) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH,"

[a kijelölt növénytermesztési hatóság.]

(4) Az R2. 79/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban, a termőföld időleges, illetve végleges más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárásban, valamint a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indított eljárásban - amennyiben az eljárással érintett termőföld területe a 400 m2-t eléri -meg kell történnie a (2) bekezdésben meghatározott talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának."

7. § Hatályát veszti az R2.

a) 47. § (1) bekezdés b) pontja és

b) 11/A-11/B. alcíme.

6. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az NFK a tervjavaslatot

a) az érintett erdőgazdálkodók és az eljárás során érintett egyéb ügyfelek a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 10 napon belül írásban tett észrevételei, valamint

b) az érintett hatóságok a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 15 napon belül meghozott szakhatósági állásfoglalása

alapján átdolgozza."

(2) Az R3. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az Evt.

a) 6/A. § (1) bekezdése,

b) 6/B. § (2) bekezdése,

c) 7. § (2) bekezdése,

d) 13. § (3) és (6) bekezdése,

e) 23. § (2) bekezdése,

f) 23. § (6) bekezdés b)-d) pontja,

g) 23/A. §-a,

h) 28/A. §-a és

i) 73. § (4) bekezdése

szerinti eljárások a körzeti erdőtervezési eljárással egyesíthetőek."

(3) Az R3. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az NFK a körzeti erdőtervezési eljárás során a (6) bekezdés szerinti észrevételekről, valamint a (7) bekezdés szerint kezdeményezett változásokról az észrevételekkel érintett

a) erdőgazdálkodók,

b) a nyilatkozatot tett

ba) erdőtulajdonosok,

bb) egyéb ügyfelek, valamint

c) az erdő rendeltetése szerint érintett hatóságok

részvételével erdőrészletszintű egyeztető tárgyalást tart, és a tárgyaláson egyeztetésre került érintett erdőrészlet erdőtervjavaslatát változtatás nélkül az erdőtervbe foglalja."

(4) Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A befejezett erdősítést a befejezést követő negyedik év tenyészeti időszakának második felétől, legkésőbb a befejezést követő hatodik év december 31-ig kell felülvizsgálni, azzal, hogy a negyedik évben csak az éger, az akác, a nyár, valamint a fűz főfafajú erdő vizsgálható felül."

9. § Az R3. 22. § (3) bekezdésében a "21" szövegrész helyébe a "8" szöveg lép.

7. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 58. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a kormányhivatal a helyszíni vagy adminisztratív ellenőrzések alapján megállapítja, hogy az üzemeltető a tevékenységet egymást követő négy évben nem folytatja, akkor intézkedik a művi szaporító létesítmény nyilvántartásból való törléséről."

(2) Az R4. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § (1) A mesterséges termékenyítést végző személynek az inszeminálásról termékenyítési bizonylatot (termékenyítési jegy, termékenyítési napló, fedeztetési jegyzőkönyv stb.) kell kiállítania, feltüntetve abban legalább

a) az állat tulajdonosának vagy tartójának nevét, címét és az állat tartási helyét,

b) a nőivarú állat egyedi azonosítóját és korcsoportját (például tehén, üsző megkülönböztetés),

c) a termékenyítés dátumát és időbeli sorszámát (első vagy ismételt termékenyítés),

d) a spermát adó apaállat egyedi azonosítóját (nevét, számát, központi lajstromszámát),

e) a sperma kiszerelésén, illetve a kísérőiratán feltüntetett azonosítókat (spermatermelés helye, időpontja, termelési széria száma), valamint

f) a mesterséges termékenyítést végző személy nyilvántartási számát és saját kezű aláírását.

(2) A mesterséges termékenyítést végző személy a termékenyítési bizonylat adatait továbbítja az országos állattenyésztési adatbázisba. Az adatok továbbításáról szóló igazolást a mesterséges termékenyítést végző személy megküldi

a) a 61. § (1) bekezdés a) pontja esetén mesterséges termékenyítő állomás és

b) a 61. § (1) bekezdés b) pontja esetén az állat tartója vagy annak megbízottja és a mesterséges termékenyítő állomás

részére.

(3) Szarvasmarhák esetében a mesterséges termékenyítést végző személy az Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági és Borminősítési Információs Rendszer (a továbbiakban: FELIR-ALI) részét képező Szarvasmarha Információs Rendszer szerinti termékenyítési bizonylatot állítja ki, és azt a FELIR-ALI útmutatója szerinti gyakorisággal juttatja el a FELIR-ALI-hoz. Lovak esetében az Országos Lótenyésztési Információs Rendszer (a továbbiakban: FELIR-OLIR) szerinti kancafedeztetési jegyzőkönyvet, más fajoknál a mesterséges termékenyítő állomások által rendelkezésre bocsátott, országosan egységes termékenyítési jegyet kell kitölteni, és a FELIR-ALI útmutatója szerint eljuttatni a FELIR-ALI-hoz.

(4) A mesterséges termékenyítést végző személy az elvégzett termékenyítésekről és az általa kiadott termékenyítési bizonylatokról munkanaplót vezet. A termékenyítési bizonylatokat, illetve a munkanaplót a termékenyítést végző személy a kiállítástól számított 5 évig megőrzi."

11. § Hatályát veszti az R4. 61. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a " , személyazonosító" szövegrész.

8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A NÉBIH a FELIR azonosító felfüggesztését megszünteti, és az azonosítót hivatalból visszaállítja, ha az ügyfél

a) a hatóság hozzájárulásával a tevékenység folytatására ismét jogosulttá válik, és ezt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben,

b) bejelenti szüneteltetett, megszüntetett tevékenysége újrakezdését, és azt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben,

c) új tevékenység megkezdését jelenti be, mely tevékenység végzése FELIR azonosító köteles, és azt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben.

(3) A NÉBIH a FELIR azonosító felfüggesztését megszünteti, és az azonosítót az ügyfél kérelmére visszaállítja, ha az ügyfél az (1) bekezdés d) pontja szerinti felfüggesztés esetén ezt kérelmezi, és nem áll fenn a FELIR azonosító felfüggesztésének az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott egyik esete sem."

9. A talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól szóló 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól szóló 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Természetes személy nem elektronikus úton történő kapcsolattartása esetén a kérelmet három példányban kell benyújtani." szövegrész.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék