616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 8. és 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1., 2., 4. és 5. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke előzetes véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bitkr.) a következő 18/F. §-sal egészül ki:

"18/F. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

2. § A Bitkr. 16. § (4) bekezdés c) pontjában a "foglalkoztatottai átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg lép.

2. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befakr.) a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletét először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletét a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

4. § A Befakr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fszkr.) 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felszámolási zárómérleg a vagyoni eszközöket)

"b) a pénzeszközöket (pénzkészlet, elektronikus pénzeszközök, bankban lévő pénzeszközök, csekkek) könyv szerinti értéken (devizában fennálló pénzeszközök esetében a felszámolási zárómérleg fordulónapja szerinti árfolyamon átszámítva),"

(tartalmazza.)

6. § Az Fszkr.

1. 4. § (3) bekezdésében a "felszámolási nyitó mérleg" szövegrész helyébe a "nyitó felszámolási mérleg" szöveg,

2. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a "100 ezer forint alatti" szövegrész helyébe a "200 ezer forint alatti - a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolt -" szöveg,

3. 8. § (4) bekezdés b) pontjában a "származó kötelezettségek" szövegrész helyébe a "származó kötelezettségek és a felszámolónak ki nem fizetett díjak" szöveg,

4. 9. § a) pontjában az "árbevételeket" szövegrész helyébe az "árbevételeket, bevételeket" szöveg,

5. 10. § (2) bekezdésében az "a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek" szövegrész helyébe az "az állami, illetve önkormányzati tulajdonosi joggyakorló szervezetnek" szöveg

lép.

4. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 33. §-a a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki:

"(24) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § (6) bekezdés c) pontját, 27/A. § (4) bekezdés b) pontját először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(25) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § (6) bekezdés c) pontját, 27/A. § (4) bekezdés b) pontját a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

8. § A Hitkr.

1. 25. § 40. pontjában a "foglalkoztatottai átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg,

2. 26. § (6) bekezdés c) pontjában a "foglalkoztatottai átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg,

3. 27/A. § (4) bekezdés b) pontjában a "dolgozóinak átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg

lép.

5. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A befektetési vállalkozás a számviteli politikában köteles rendelkezni arról, hogy az adózott eredményből képzett és még fel nem használt általános tartalékot az üzleti év(ek) adózott eredményeként kialakult veszteség megszüntetésére kívánja felhasználni a veszteség összegében, de legfeljebb a meglévő tartalék erejéig, abban az üzleti évben, amelyben a veszteség keletkezett."

10. § A Befkr. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 20/C. §-sal egészül ki:

"20/C. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7. § (3) bekezdés c) pontját és (6) bekezdés a) pontját, 17. § 21. pontját, 17/A. § (2) bekezdés c) pontját először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7. § (3) bekezdés c) pontját és (6) bekezdés a) pontját, 17. § 21. pontját, 17/A. § (2) bekezdés c) pontját a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

11. § A Befkr.

1. 6. § (1) bekezdésében a "(2)-(14)" szövegrész helyébe a "(2)-(20)" szöveg,

2. 7. § (1) bekezdésében a "(2)-(4)" szövegrész helyébe a "(2)-(6)" szöveg,

3. 7. § (3) bekezdés c) pontjában a "szármázó" szövegrész helyébe a "származó" szöveg,

4. 7. § (3) bekezdés c) pontjában, (6) bekezdés a) pontjában az "illetve egyéb" szövegrész helyébe az "illetve a pénzügyi műveletek egyéb" szöveg,

5. 17. § 21. pontjában a "foglalkoztatottai átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg,

6. 17/A. § (2) bekezdés c) pontjában a "foglalkoztatottai átlagos állományi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott munkavállalói átlagos" szöveg

lép.

6. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Knyr.) 10/A. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az akkreditációval rendelkező szervezeteket a nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:)

"f) a szervezet felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett, nyilvántartásba vételi számát."

13. § A Knyr. 11/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2020. december 31-én akkreditációval rendelkező szervezetek a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek legkésőbb 2021. március 31-ig kötelesek eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. § alapján 2021. január 1-jét követően akkreditált szervezetekre."

14. § A Knyr.

1. 4. számú melléklete a 2. mellékletszerint módosul,

2. 10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

3. 11. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § A Knyr.

1. 10/A. § (1) bekezdésében a "szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely - a létesítő okiratában foglaltak alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat," szövegrész helyébe a "képzések szervezését és lebonyolítását az a szervezet végezheti, amely a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző," szöveg,

2. 10/A. § (2) bekezdésében a "szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint jelenti be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A bejelentést" szövegrész helyébe a "képzések szervezésére és lebonyolítására irányuló bejelentést" szöveg,

3. 10/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet," szövegrész helyébe a "képzések szervezését és lebonyolítását az a szervezet végezheti," szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Knyr.

1. 10/A. § (4) bekezdés c) és d) pontja,

2. 11/A. § (7) bekezdése.

7. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Szt. 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontja szerinti szerződés elszámolási egységére és a hozzá kapcsolódó, az Szt. 28. § (3a) bekezdése, 32. § (8) bekezdése, 44. § (7) bekezdése, 72. § (4a) bekezdése szerinti elszámolásokra vonatkozó előírások nem alkalmazhatóak."

18. § A Mikr. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

8. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 6. § (4) bekezdését először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni."

20. § Hatályát veszti az Ekr. 6. § (4) bekezdése.

9. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 2. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, különösen:]

"a) a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény,"

(2) Az Eszkr. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, különösen:]

"b) az Országos Tudományos Diákköri Tanács,"

(3) Az Eszkr. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, különösen:]

"d) a Felsőoktatási Tervezési Testület,"

22. § Az Eszkr. 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az átalakulás során az egyéb szervezetnél külön jogszabály nem írja elő a vagyonmérlegek és a vagyonleltárak független könyvvizsgálóval történő ellenőrzését, akkor a vagyonmérlegeket és a vagyonleltárakat abban az esetben kell független könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha az egyéb szervezet az üzleti évi beszámolója tekintetében könyvvizsgálatra kötelezett."

23. § Az Eszkr. 3. § (4) bekezdésében az "és Tudományos" szövegrész helyébe a "Tervezési Testületnek, az Országos Tudományos Diákköri" szöveg lép.

10. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 8. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy:]

"a) a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző,"

25. § Az Anyr.

1. 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytató szervezet, amely az a) és b)" szövegrész helyébe az "a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző, amely az a)" szöveg,

2. 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában a "végelszámolás alatt; vagy" szövegrész helyébe a "végelszámolás alatt." szöveg,

3. 8. § (5) bekezdés a) pontjában a "székhelyét, levelezési címét," szövegrész helyébe a "székhelyét, levelezési címét, a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát," szöveg,

4. 8. § (9) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pontja és c) pont ca) alpontja" szöveg,

5. 11. § (3) bekezdésében a "székhelyét, a továbbképzés" szövegrész helyébe a "székhelyét, a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát, a továbbképzés" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az Anyr.

1. 8. § (1) bekezdés b) pontja,

2. 8. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja,

3. 8. § (1) bekezdés d) pontja,

4. 8. § (5) bekezdés c) pontjában az "a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a továbbképző szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírását," szövegrész,

5. 14. § (9) és (10) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 7. § és 8. §, a 10-21. §, a 23-26. §, valamint az 1-4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

28. § E rendelet 12-16. §-a és 24-26. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Befakr. 1. számú melléklet "II. Az értékpapíralap mérlegének előírt tagolása" cím, "FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)" alcím, "E) Saját tőke, II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)" fősor 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Tárgyévi eredmény"

2. melléklet a 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A Knyr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő s) ponttal egészül ki:

(Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)

"s) a szervezet felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi száma."

2. A Knyr. 4. számú melléklet 2. pont c) alpontjában az "- a létesítő okirata alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat." szövegrész helyébe az "a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző." szöveg lép.

3. A Knyr. 4. számú melléklet 3. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

(Az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelme esetén a következő adatok és nyilatkozat megadása kötelező:)

"e) az akkreditációval rendelkező szervezet felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi száma."

3. melléklet a 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A Knyr. 10. számú melléklet 1. pontja a következő i) ponttal egészül ki:

(Az akkreditált szervezet)

"i) felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi száma."

2. A Knyr. 10. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a "létesítő okirata alapján a felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat," szövegrész helyébe az "a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző," szöveg lép.

4. melléklet a 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Knyr. 11. számú melléklet 5. pontja a következő d) ponttal egészül ki:

(Igazolást kibocsátó akkreditált szervezet)

"d) felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi száma"

Tartalomjegyzék