636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel szükséges módosításáról

A Kormány

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 79/D. §-sal egészül ki:

"79/D. § (1) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárára (a továbbiakban: egyesült királysági állampolgár) és az egyesült királysági állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagjára vonatkozó, 2021. január 1-jén vagy azt követően indult vagy megismételt eljárásokban a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Tv. 95. § (4) bekezdés c) pontja alkalmazásában a regionális igazgatóság és a Főigazgatóság az életközösség tényleges fennállásának megállapítása érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel arra vonatkozóan, hogy az egyesült királysági állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgár családtag lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével azonos-e a lakóhelye vagy a tartózkodási helye.

(3) Az egyesült királysági állampolgárnak és a harmadik országbeli állampolgár családtagjának kiadott regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya okmány cseréjére vagy pótlására irányuló kérelmet a regionális igazgatóság a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 2021. december 31-i érvényességi idővel rendelkező regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya okmány kiadásával teljesíti, ha nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló kérelmet nem terjesztett elő.

(4) A Tv. 95. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint a magyarországi életvitelszerű tartózkodás hitelt érdemlő igazolásának minősül különösen

a) a munkaszerződés,

b) a hallgatói jogviszony igazolás,

c) a hatályos lakásbérleti szerződés,

d) tartós gyógykezelés esetén az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás,

e) a rendszeres, Magyarországon végzett tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolás.

(5) A Tv. 95. § (16) bekezdése szerinti kérelmet

a) - a b) pont szerinti eset kivételével - a munkavégzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy

b) ha a munkavégzés helye változó, a foglalkoztató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon

kell előterjeszteni.

(6) A Tv. 95. § (17) bekezdése szerinti kérelmet

a) - a b) pont szerinti eset kivételével - a jövedelemszerzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy

b) ha a jövedelemszerzés helye változó, az egyéni vállalkozás bejegyzett irodájának helye szerint illetékes regionális igazgatóságon

kell előterjeszteni."

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár]

"k) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 95. § (16) bekezdése szerint kérelmezi a tartózkodási engedélyt."

3. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 10-i (EU) 2019/592 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 4. § nyitó szövegrészében az "539/2001/EK tanácsi rendeletre," szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendeletre" szöveg,

b) 4. § a) pontjában az "539/2001/EK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg

lép.

3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"27. Kilépési Megállapodás: a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló, 2020. január 24-én Brüsszelben és Londonban aláírt megállapodás."

7. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"28. ha a harmadik országbeli állampolgár a Kilépési Megállapodás 26. cikke szerint, határ menti ingázó munkavállalóként kérelmezi a tartózkodási engedélyt."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3c) Az (1) bekezdés 27. és 28. pontjában meghatározott mentesség feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság a magyarországi foglalkoztatásról az illetékes kormányhivatalt tájékoztassa."

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

9. § A 3. és 5. § a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpontja a következő bv) és bw) alponttal egészül ki:

"bv) "Munkavállalás EUSZ 50. cikke - határ menti ingázó"

bw) "Jövedelemszerzés EUSZ 50. cikke - határ menti ingázó""

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

"e) az Szmtv. 95. § (4), (7), (9) és (11) bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: "EUSZ 50. cikke alapján""

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 6. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

"e) az 5. pont e) alpontja szerint kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: "Kilépési megállapodás 18. cikk (1) bekezdése alapján"

"

Tartalomjegyzék