32019R0592[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/592 rendelete (2019. április 10.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/592 RENDELETE

(2019. április 10.)

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) 2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Az Európai Tanács 2019. március 21-én jóváhagyta az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. május 22-ig történő meghosszabbítását, azzal a feltétellel, hogy az Egyesült Királyság Alsóháza jóváhagyja a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (2) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás). Arra az esetre, amennyiben az Egyesült Királyság Alsóháza nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az Európai Tanács jóváhagyta a határidő 2019. április 12-ig történő meghosszabbítását.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 21. cikke és a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értelmében az uniós polgárok jogosultak a tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni, ezen belül pedig jogosultak a tagállamok területére vízum, illetve azzal egyenértékű alakiságok nélkül belépni.

(3) Az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének következményeként a Szerződések és a 2004/38/EK irányelv, és ezzel együtt az a jog, hogy a tagállamok területére vízum, illetve azzal egyenértékű alakiságok nélkül beléphessenek, többé már nem lesz alkalmazható az Egyesült Királyság olyan állampolgáraira, akik brit polgárok. Az Egyesült Királyságot ezért fel kell venni az (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) mellékleteinek egyikébe. Az I. melléklet felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, a II. melléklet pedig felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyek állampolgárai mentesek e kötelezettség alól.

(4) Gibraltár nem része az Egyesült Királyságnak. Gibraltárra az uniós jog csak az 1972. évi csatlakozási okmányban előírt mértékben, kizárólag az EUMSZ 355. cikkének (3) bekezdése értelmében alkalmazandó. Az, hogy az (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletének 1. része kiegészül az Egyesült Királysággal, nem érinti a tengerentúli brit területek olyan polgárait (British Overseas Territories Citizens), akik a Gibraltárhoz fűződő kapcsolatuk révén szerezték polgárságukat. Gibraltárt ezért a többi tengerentúli brit területtel együtt az (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletének 3. részébe fel kell venni.

(5) Az (EU) 2018/1806 rendelet 1. cikke határozza meg azokat a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni azon harmadik országok - eseti mérlegelés alapján történő - meghatározásakor, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve amelyek állampolgárai mentesek e kötelezettség alól. Ilyen kritériumok többek között az illegális bevándorlás, a közrend és a közbiztonság, valamint a gazdasági előnyök, ideértve különösen a turizmus és a külkereskedelem szempontjait, továbbá az Uniónak az érintett harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai, ezen belül is különösen az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos megfontolások, valamint a regionális koherencia és a kölcsönösség vonatkozásai.

(6) Figyelembe véve az (EU) 2018/1806 rendelet 1. cikkében felsorolt összes kritériumot, helyénvaló mentesíteni a tagállamok területére való beutazás esetén előírt vízumkötelezettség alól az Egyesült Királyság olyan állampolgárait, akik brit polgárok. Tekintettel a földrajzi közelségre, a gazdaságok közötti kapcsolatra, a kereskedelem szintjére és a személyeknek az Egyesült Királyság és az Unió közötti üzleti, szabadidős és egyéb célú rövid távú mozgásának mértékére, a vízummentes utazásnak elő kell segítenie a turizmust és a gazdasági tevékenységet, ezáltal biztosítva előnyöket az Unió számára.

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit polgárok tekintetében fel kell venni az (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletébe.

(8) Ez a rendelet azon az elváráson alapul, hogy a szoros kapcsolatok fenntartása érdekében az Egyesült Királyság teljes körű vízumkölcsönösséget fog biztosítani az összes uniós tagállam állampolgárai vonatkozásában. Abban az esetben, ha az Egyesült Királyság a jövőben legalább egy tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be, az (EU) 2018/1806 rendelet 7. cikkében előírt kölcsönösségi mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak haladéktalanul alkalmazniuk kell a kölcsönösségi mechanizmust. A Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a kölcsönösség elvének tiszteletben tartását, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot bármely olyan fejleményről, amely veszélyeztetheti az említett elv tiszteletben tartását.

(9) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(10) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. és C. pontjában említett területhez tartoznak.

(11) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. és C. pontjában említett területhez tartoznak.

(12) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (11) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(13) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (12) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(14) Ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(15) Ennek a rendeletnek az azt követő napon kell hatályba lépnie, amelytől fogva az uniós jog az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható.

(16) Az (EU) 2018/1806 rendeletet ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1806 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) az Európa Tanácsnak a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án Strasbourgban aláírt európai megállapodásából eredő kötelezettségek sérelme nélkül azokat a menekültnek elismert és hontalan személyeket, valamint egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkező más személyeket, akik Írországban rendelkeznek tartózkodási hellyel, és Írország által kiállított olyan úti okmánnyal rendelkeznek, amelyet az érintett tagállam elismer."

2. A II. melléklet 1. része az alábbi szöveggel egészül ki:

"Egyesült Királyság (a 3. részben említett brit állampolgárok kivételével)"

3. A II. melléklet 3. részében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"OLYAN BRIT ÁLLAMPOLGÁROK, AKIK NEM BRIT POLGÁROK"

4. A II. melléklet 3. része "a tengerentúli brit területek polgárai (British Overseas Territories Citizens)" szövegrész után a következő szöveggel egészül ki:

"Ezek közé a területek közé a következők tartoznak: Anguilla, Bermuda, Brit Antarktiszi Terület, Brit Indiai-óceáni Terület, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Falkland-szigetek, Gibraltár (*1), Montserrat, Pitcairn-szigetek, Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha, Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek, valamint Turks- és Caicos-szigetek.

(*1) Gibraltár brit koronagyarmat. Spanyolország és az Egyesült Királyság között vita áll fenn a Gibraltár feletti szuverenitást illetően, amely területre vonatkozóan megoldást kell találni az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének vonatkozó határozataival és döntéseivel összhangban.""

2. cikk

Amennyiben az Egyesült Királyság legalább egy tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be, az (EU) 2018/1806 rendelet 7. cikkében előírt kölcsönösségi mechanizmus alkalmazandó. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok haladéktalanul intézkednek a kölcsönösségi mechanizmus alkalmazása érdekében.

3. cikk

Ez a rendelet az azt követő napon lép hatályba, amelytől fogva az uniós jog az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) Az Európai Parlament 2019. április 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. április 9-i határozata.

(2) HL C 66 I., 2019.2.19., 1. o.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelete (2018. november 14.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 303., 2018.11.28., 39. o.).

(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(7) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(9) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(11) A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(12) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0592 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0592&locale=hu