640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

(2)[2]

(3)[3]

2. §[4] (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben - a Korm. rendelet 3. §-a szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő adóévben - alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatástartalmat a vállalkozó számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 41. pontja szerinti székhelye és a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a 2021. évben végződő - a Korm. rendelet 3. §-a szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.

(3) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi árbevételén belül.

(4) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a (3) bekezdés szerinti tevékenységre eső átmeneti támogatás támogatástartalma meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az önkormányzati adóhatóság a (2) bekezdésben meghatározott határnapot követő második hónap utolsó napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. melléklete szerinti adatait.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdésben meghatározott határnapot követő harmadik hónap utolsó napjáig továbbítja a (4) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.

2. Átmeneti támogatás

3. § (1)[5] Átmeneti támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

4. § (1)[6] Az átmeneti támogatás támogatástartalma - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozásnak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

(2)[7] A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)[8] A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)-(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

(5)[9] Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre az (1)-(3) bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

5. §[10] A vállalkozónak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

3.[11]

6. §[12]

4.[13]

7. §[14]

5.[15]

8. §[16]

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §[17]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 45. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 46. pontja alapján a 10. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 46. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[3] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[4] Megállapította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.03.14.

[5] Módosította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2021.03.14.

[6] Módosította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2021.03.14.

[7] Módosította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2021.03.14.

[8] Módosította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2021.03.14.

[9] Módosította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § b) és d) pontja. Hatályos 2021.03.14.

[10] Megállapította a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.03.14.

[11] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[12] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[13] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[14] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[15] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[16] Hatályon kívül helyezte a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.14.

[17] Hatályon kívül helyezve e rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 46. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Tartalomjegyzék