137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti városi intézmény - a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működtetett egészségügyi szolgáltató kivételével - a területi illetékességi körébe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében

a) szakmai irányítási jogkört gyakorol,

b) felügyeli a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,

c) javaslatot tesz az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti irányító megyei intézmény hatásköre - a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével - az R1.-ben meghatározottakon túl kiterjed az illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működtetett egészségügyi szolgáltató által végzett rendvédelmi alapellátásba tartozó tevékenység kivételével. Így különösen

a) sürgősség esetén - az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett - gyakorolja a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,

c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat - a védőoltási tevékenység sérelme nélkül - a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a pandémiás időszakban felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

(3) Budapest és Pest megye tekintetében az irányító megyei intézmények (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására vonatkozó illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az irányító megyei intézmény vezetője a veszélyhelyzet ideje alatt felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében az irányító megyei intézménynél huszonnégy órás vezetői ügyeletet működtet. A vezetői ügyelet kapcsolatot tart az Operatív Törzs Ügyeleti Központjával, az Országos Kórházi Főigazgatósággal, valamint az illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottsággal. A vezetői ügyelet működésének rendjét az irányító megyei intézmény vezetője határozza meg azzal, hogy a vezetői ügyeletben a munkaidő-szervezésre vonatkozó jogszabályok keretei között, annak feltételei megléte esetén egyszerre legalább három, a megyei intézménynél foglalkoztatott - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti - vezető részvételét kell biztosítani.

(5) A Kormány külön rendeletben határozza meg a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányítására alkalmazandó szabályokat.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató vezetője felel az általa vezetett intézmény, és az irányított intézmények folyamatos, teljes körű, határidőben történő és valós adatszolgáltatásáért, a vezetett és irányított intézmények ellenőrzéséért, amely feladatokat személyesen köteles irányítani.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató vezetője nyilvántartási rendszert működtet az általa vezetett intézmény egészségügyi ellátásba bevonható intézményi kapacitásainak folyamatos, irányító szerv általi ellenőrizhetőségének érdekében. Az egészségügyi szolgáltató vezetője a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról az 1. § szerinti irányító szerv vezetőjét az adatváltozás nyilvántartásba vételét követő két órán belül tájékoztatja.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató vezetője köteles a hatékony és összehangolt védekezés érdekében

a) az országos kórház-főigazgató védekezés megszervezésére vonatkozó utasításait végrehajtani,

b) folyamatos kapcsolatot tartani az irányító szerv vezetőjével, az Országos Mentőszolgálattal, valamint a megyei, fővárosi védelmi bizottsággal.

(4) Az egészségügyi szolgáltató vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik

a) az egészségügyi szolgáltató által kezelt beteg átadásának, átvételének jogszerűségéért, szabályszerűségéért, szakszerűségéért,

b) az egészségügyi szolgáltató által végzett védőoltási tevékenység jogszerűségéért, szabályszerűségéért, szakszerűségéért,

c) az (1)-(3) bekezdésben foglaltak betartásáért.

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató vezetője - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. § (10) bekezdésétől eltérően - a koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek ellátásához kapcsolódó gyógyító-megelőző tevékenységet korlátozás nélkül folytathatja.

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi intézmények az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendeletben meghatározottaktól eltérően folyamatos munkarendben működnek.

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól

a) városi egészségügyi intézmény tekintetében az irányító megyei intézmény,

b) megyei egészségügyi intézmény tekintetében az országos kórház-főigazgató

egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.

6. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője a pandémiás helyzet egészségügyi kockázatainak mérsékléséhez szükséges mentési tevékenység megszervezése céljából megismerhetővé teszi az állami mentőszolgálat számára az egyes fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények betegellátás céljára felhasznált kapacitásaira, valamint szabad kapacitásaira vonatkozó adatokat.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

8. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

9. § A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében huszonnégy órás vezetői ügyeletet működtet. A vezetői ügyelet kapcsolatot tart az Operatív Törzs Ügyeleti Központjával, az Országos Kórházi Főigazgatósággal, valamint az illetékes védelmi bizottsággal. A vezetői ügyelet működésének rendjét a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője határozza meg azzal, hogy a vezetői ügyeletben a munkaidő-szervezésre vonatkozó jogszabályok keretei között, annak feltételei megléte esetén egyszerre legalább három fő vezető részvételét kell biztosítani.

(5) Az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy ahol egészségügyi szolgáltató vezetője szerepel, azon a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét kell érteni."

10. § Az R2. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetőjének hatásköre - a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével - a 2. mellékletben meghatározott illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására kiterjed. Így különösen

a) a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben, sürgősség esetén - az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett - az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat gyakorolja,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,

c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat - a védőoltási tevékenység sérelme nélkül - a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak."

11. § Az R2. a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók vezetői a területi illetékességi körükbe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében

a) szakmai irányítási jogkört gyakorolnak,

b) felügyelik a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,

c) javaslatot tesznek az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

4/B. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól

a) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetője,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység tekintetében az országos kórház-főigazgató

egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket."

12. § Az R2. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelethez

Budapesten és Pest megyében működő egyes irányító megyei intézmények illetékességi területe

1. a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:

a) Budapesten a VII., VIII, IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület

b) Pest megyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járások

2. az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő:

a) Budapesten az I., II., III., XII. kerület

b) Pest megyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járások

3. a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:

a) Budapesten a XI., XXII. kerület

b) Pest megyében az Érdi járás

2. melléklet a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás"

Tartalomjegyzék