14/2021. (III. 31.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 4. és 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Az R1.

a) 3. § (2) bekezdésében az "az energiaadó" szövegrész helyébe az "a jövedéki adó" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a "12,77" szövegrész helyébe a "12,34" szöveg

lép.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Az R2. 1. melléklet

a) 15. sor B oszlopában az "MVM GTER Zrt. - kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő" szövegrész helyébe az "MVM Balance Zrt. kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő" szöveg,

b) 16. sor B oszlopában az "MVM GTER póttüzeléssel termelt hő" szövegrész helyébe az "MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő" szöveg

lép.

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

5. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. táblázat

a) 9. sor B oszlopában az "NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe az "MVM OTSZ Zrt." szöveg,

b) 61. sor B oszlopában az "NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe az "MVM OTSZ Zrt." szöveg

lép.

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) Az R3. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Az R3. 6. melléklet címében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg lép.

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

8. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. melléklet

a) 1.2. pontjában és 2.2. pontjában az "Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg,

b) 1.3. pontjában és 2.3. pontjában az "NKM Földgázhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe az "MVM Főgáz Földgázhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

6. A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

9. § A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet kell alkalmazni az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén végzett külön szolgáltatások (a továbbiakban együtt: külön díj ellenében végzett szolgáltatások) külön díjainak (a továbbiakban: külön díjak) vonatkozásában."

10. § Az R4. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a harmadik alkalommal kezdődően, és

b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet meghaladó másolatának kiadása esetén a 7. oldallal (4. lappal) kezdődően."

11. § Az R4. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a következő szolgáltatásokat:

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és

b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása."

12. § (1) Az R4. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) Az R4. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Az R4. 4. alcím címében a "mértéke" szövegrész helyébe a "mértéke és a külön díj megfizetése alóli mentesülés" szöveg lép.

14. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokMVM Démász
Áramhálózati Kft.
elosztói működési
területén
E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.,
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.,
E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. elosztói
működési területén
ELMŰ Hálózati Kft.
elosztói működési
területén
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
elosztói működési
területén
2.A1
3.- lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
- lakossági felhasználók esetében
12,2711,4112,1311,96
4.az éves fogyasztás 1320 kWh-t
meghaladó részére13,1513,3313,1712,99
5.- nem lakossági felhasználók
esetében
30,6931,0230,7230,40
6.A2
7.- lakossági felhasználók esetében
8.- csúcsidőszak15,9717,8017,0515,51
9.- völgyidőszak8,079,428,958,02
10.- nem lakossági felhasználók
esetében
11.- csúcsidőszak35,7239,0337,6734,91
12.- völgyidőszak21,4923,9323,0821,40
13.A3
14.- csúcsidőszak36,6642,8738,2535,50
15.- völgyidőszak22,3227,5923,6721,98
16.B Alap
17.- lakossági felhasználók esetében8,929,369,078,70
18.- nem lakossági felhasználók
esetében
18,5019,0418,5717,98
19.H
20.- lakossági felhasználók esetében8,929,369,078,70
21.- nem lakossági felhasználók
esetében
18,5019,0418,5717,98

"

2. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

AB
1.Egyetemes szolgáltatóÁrrés (Ft/kWh)
2.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0,986
3.E.ON Áramszolgáltató Kft.0,986
4.ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.0,986

"

3. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 84. sorral egészül ki:

(ABCDE
SorszámTelepülésÉrtékesítő megnevezéseVásárló szolgáltató neveÉrtékesítői alapdíjÉrtékesítői hődíj
Ft/hóFt/GJ)
84MátészalkaGeothermFIRE Kft.Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.03467

4. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. második negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatónem földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége (kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.áprilisMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.2362 11000005,282
3.májusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.865 042 00005,282
4.júniusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.502 611 00005,282

"

5. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. második negyedévre:

ABCD
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatóföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás mennyiségarányos díja (forint/kWh)
2.áprilisMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
3.májusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
4.júniusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-

2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

AB
1.szerződött egyetemes szolgáltatóaz árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak
[Ft/(kWh/h)/gázév]
2.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-

"

6. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. második negyedévre

ABC
1.volt közüzemi nagykereskedőföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 200 000 0003,222

"

7. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

ABC
1.SzolgáltatásA külön díj mértéke az elosztói
alapdíj százalékában
A külön díj felszámításának alapja
2.2. § a) pontja, ha a felhasználó személyesen
veszi át a másolatot
0,7számla db
(lapok számától függetlenül)
3.2. § a) pontja, ha a felhasználó a másolatot
postai kézbesítéssel kéri
1,4számla db
(lapok számától függetlenül)
4.2. § b) pontja0,4lapok száma

"

8. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

"2. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

ABC
1.Szolgáltatás (tevékenység)A külön díj mértéke az elosztói
alapdíj százalékában
A külön díj felszámításának alapja
2.3. § (1) bekezdés a) pontja0,4eset
3.3. § (1) bekezdés b) pontja1,4eset

"

Tartalomjegyzék