16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása

1. § A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] a 2. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A körforgásos gazdaság követelményei

2/A. § (1) A körforgásos gazdaságra való átállás támogatása és különösen a hulladékhierarchia érvényesítése, valamint a hulladék megfelelő ártalmatlanítása követelményének teljesítése érdekében csökkenteni kell

a) a hulladék és különösen az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék hulladéklerakóban való lerakását és

b) a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt a lerakás környezetet, valamint az emberi egészséget veszélyeztető hatását.

(2) Az e rendeletben és különösen az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a hulladékhierarchia alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az azokkal egyenértékű megoldásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 5. melléklete szerint kell meghatározni.

(3) 2030-tól a hulladéklerakókban nem lehet újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladékot, különösen települési hulladékot elhelyezni, azon hulladék kivételével, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt."

2. § (1) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezés nem veszélyeztetheti a hulladékhierarchia érvényesülését, illetve az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célkitűzéseinek elérését."

(2) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos hulladéklerakóban lerakni:)

"d) hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot;"

(3) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Tilos hulladéklerakóban lerakni:)

"h) az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó hulladékot, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt."

3. § A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.)

4. § Hatályát veszti a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontjában a "továbbá" szövegrész.

2. A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése.

3. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet módosítása

6. § A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ez a rendelet

a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek,

c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

7. § A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

8. § A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet

a) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A hasznosítási műveletek listája:

AB
1KódMeghatározás
2R1Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
3R1aElsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat
kinyerik
4R1bOlyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
5R2Oldószerek visszanyerése, regenerálása
6R3Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet
magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó
gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
7R3aSzerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
8R3bSzerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
9R3cKomposztálás
10R3dGázosítás és pirolízis
11R4Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
12R5Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését,
valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
13R5aSzervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása
14R5bSzervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
15R5cA talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás
16R6Savak vagy lúgok regenerálása
17R7Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése
18R8Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
19R9Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata
20R9aHulladékolajok anyagában történő hasznosítása
(ideértve: olajok újrafinomítása, újrahasználata)
21R9bHulladékolajok regenerálása
22R10Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös
23R11Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
24R12Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás,
tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
25R13Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol
az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

"

Tartalomjegyzék