35/2021. (X. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 25. és 26. pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az árvíz, belvíz, helyi vízkár, a vízhiányos helyzet és a tartósan vízhiányos időszak során védekezésre kötelezetteknek a védelmi tevékenységüket árvízvédelmi védvonalakon, belvízvédelmi szakaszokon, vízhiánykezelő körzetekben, a helyi vízkárelhárítási területen, adott vízfolyás vízgyűjtőjén és létesítményein, tározón vagy az adott önkormányzat közigazgatási területén helyi vízkárelhárítás keretében kell ellátniuk.

(2) Az árvízvédelmi védvonalakon és a belvízrendszerekben a védekezés védelmi szakaszokon, a vízhiányos helyzet elleni védekezés vízhiánykezelő körzetekben, a helyi vízkár elleni védekezés helyi vízkárelhárítás keretében történik.

(3) A vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalakat, valamint az árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízállásokat az 1. melléklet, a belvízrendszereket és belvízvédelmi szakaszokat a 2. melléklet, a vízhiánykezelő körzeteket a 3. melléklet határozza meg. A helyi vízkárelhárítási tevékenységre vonatkozó műszaki adatokat a települések vízkárelhárítási tervei tartalmazzák."

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védekezésre kötelezettek a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében

a) árvízvédelmi,

b) jeges árvíz elhárítási,

c) lokalizációs,

d) belvíz elleni védekezési,

e) helyi vízkárelhárítási,

f) a vízhiányos állapot megelőzésére és elhárítására vízhiány elleni védekezési és

g) a szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján együttműködési és védelmi

tervet (a továbbiakban együtt: védekezési terv) készítenek."

(3) Az R1. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A védekezésre kötelezettek helyi vízkárelhárítási feladataikat a védekezési terv alapján látják el. A védekezési tervek készítése és aktualizálása a védekezésre kötelezettek feladata. A VIZIG feladata az alapadatok szolgáltatása a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő védekezési tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához.

(2) A tározók üzemeltetési szabályzatát az engedélyező I. fokú vízügyi hatóság a működési területével érintett VIZIG részére megküldi."

(4) Az R1. a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § (1) A 3. § (7) bekezdése szerinti szakaszvédelmi és általános belvíz elleni védekezési terv mellett a VIZIG körzeti vízhiány elleni védekezési tervet is készít vízhiánykezelő körzetenként, a területi sajátosságok és az üzemirányítási szempontok figyelembevételével. A vízhiány elleni védekezési terv tartalma:

a) a műszaki leírás a vízhiánykezelő körzet adatainak, a körzetre vonatkozó ismereteknek, tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával, így különösen:

aa) a területi jellemzők, beleértve a vízellátó rendszer szempontjából mértékadó vízszintek, vízszinttartományok, vízhozamok a körzet vízellátását biztosító víztest elrendelő vízmércéjénél,

ab) védelmi fokozatonként, az általános feladatokon túl az adott vízhiánykezelő körzetben ellátandó speciális feladatok,

ac) a vízkorlátozási tervrész,

ad) a vízhiány elleni védekezés szervezete,

ae) a védekezés létszáma és tárgyi igénye, figyelemmel a vízhiánykezelő körzet szervezetére, tárgyi eszközeire és az öntözőrendszerek üzemeltető szervezetére és

af) a vízhiánykezelő körzetben található vízhasználatok adatai;

b) az áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek hatásterületének területi határát, a településeket, a megyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit és főbb csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a vízrendszerek közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat;

c) a részletes helyszínrajz, amely a vízhiánykezelő körzetben feltünteti az őrtelepeket, a teljes csatornahálózatot, a főbb vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a szivattyúzási helyeket és a vízhasználatok helyét azonosítható módon, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket, tározókat, holtágakat, halastavakat és egyéb célt szolgáló tavakat;

d) a vízhiánykezelő körzet VIZIG vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő főbb csatornáinak (belvíz, kettősműködésű és mezőgazdasági vízszolgáltatást, térségi vízátvezetést ellátó) és főbb vízfolyásainak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, mértékadó vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, műtárgykimutatással, valamint a legutóbbi állapotfelvétel a felmérés időpontjának feltüntetésével;

e) a VIZIG vagyonkezelésében és üzemelésében lévő vízkivételi művek és szivattyútelepek, közbenső átemelők mértékadó kapacitásai és főbb üzemeltetési előírásai;

f) segédletek (belső utasítások, kézikönyvek, cím- és telefonjegyzék) és

g) a körzet védekezési naplója.

(2) A körzeti vízhiány elleni védekezési tervek mellett a VIZIG a működési területére általános vízhiány elleni védekezési tervet is készít. A vízhiány elleni védekezési terv tartalma:

a) a VIZIG működési területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, az éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos államok területével vagy más VIZIG működési területével összefüggő vízpótló és -elosztó művek jellemzőit, az azokkal kapcsolatos megállapodásokat, a VIZIG vagyonkezelésében vagy üzemeltetésében lévő vízpótló és -elosztó létesítmények és eszközök (csatornahálózat, vízátemelés, víztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, a vízellátás forrását biztosító vízrendszer jellemzőit, az önkormányzatok, üzemek tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő vízhiány elleni védekezési létesítmények (öntöző-, illetve kettősműködésű csatornák, valamint tározók, holtágak és azokhoz kapcsolódó műtárgyak, szivattyútelepek) és eszközök átfogó leírását;

b) a védekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei, figyelemmel a vízhiánykezelő körzet szervezetére, tárgyi eszközeire és öntözőrendszerek üzemeltető szervezetére és

c) a helyszínrajz, amely feltünteti a vízhiánykezelő körzet és az öntözőrendszerek hatásterületének területi határát, a településeket, a megyehatárt, az országhatárt, a körzet főcsatornáit és főbb csatornáit, a torkolati, vízkivételi és közbenső szivattyútelepeket, a víztározókat, a vízrendszerek közötti átvezetéseket, az utakat és a vasutakat."

(5) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A VIZIG árvízvédelmi terveit, valamint a belvíz elleni védekezési tervek közül az általános belvízvédelmi tervet, az általános vízhiány elleni védekezési tervet - ide nem értve a védekezési szervezeti beosztást - négy nyomtatott példányban kell elkészíteni, amelyekből egy-egy példányt a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi központban, valamint az OVF ügyeletén kell elhelyezni. A részletes belvízvédelmi és a körzeti vízhiány elleni védekezési terveket három nyomtatott példányban kell elkészíteni, amelyekből egy-egy nyomtatott példányt a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi központban kell elhelyezni.

(2) A település közigazgatási területére vonatkozó védekezési tervet a helyi önkormányzat és a vízitársulat három nyomtatott példányban készíti el, amelyekből egy-egy példányt a helyi önkormányzat a polgármesteri hivatalban vagy közös önkormányzati hivatalban, a vízitársulat a székhelyén és - a működési területével érintett VIZIG jóváhagyását követő 15 napon belül - a VIZIG érintett szakaszvédelmi vagy körzetvédelmi központjában, valamint a VIZIG központi ügyeletén helyez el."

(6) Az R1. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A VIZIG vezetője az 1. melléklet szerinti árvízvédelmi vonalak és belvízrendszerek megnevezését, hosszának mértékét, valamint a mértékadó vízállásra vonatkozó adatokat kétévente felülvizsgálja."

(7) Az R1. 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A védelemvezető pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültséget rendel el, ha az árvízvédelmi mű állékonyságát, biztonságát meghibásodás vagy a védőművet, tartozékait, védősávjait érintő beavatkozás közvetlenül veszélyezteti. Az árvízvédelmi készültséget a veszélyhelyzet megszűnéséig fenn kell tartani."

(8) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízügyi igazgató köteles töltésszakadás vagy a védvonal folytonosságát veszélyeztető egyéb helyzet esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni."

(9) Az R1. 16. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak:)

"e) a c) ponttal összhangban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének haladéktalan értesítésére a lakosság SMS-alapú riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatása érdekében."

(10) Az R1. a következő III/A. és III/B. alcímmel egészül ki:

"III/A. Helyi vízkárelhárítás

23/A. § (1) A helyi vízkárelhárítási készültséget egy adott védekezési feladat ellátásához kapcsolódó vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire, tározóra vagy az adott önkormányzat közigazgatási területére lehet elrendelni.

(2) A helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat

a) tározók, mesterséges tavak esetében az üzemeltetési szabályzat,

b) települések esetében a települési vízkárelhárítási terv alapján is elrendelhető.

(3) A védekezésre kötelezett szervezet védelemvezetője a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozatot - ide nem értve a rendkívüli készültséget - saját szervezetére vonatkozóan rendeli el, módosítja, szünteti meg. A védekezésre kötelezett szervezet a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendeléséről, változásáról, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a működési területével érintett VIZIG ügyeletét és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. E szervek a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendelése és a védekezés során egymást kölcsönösen tájékoztatják minden lényeges körülményről.

(4) Helyi vízkárelhárítás során a védekezésre kötelezettek védelmi tevékenységüket az (1) és (2) bekezdésben meghatározott helyszíneken, vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendelése mellett látják el.

23/B. § (1) Helyi vízkárelhárítási I. fokú készültséget kell elrendelni vízfolyás vízgyűjtője és létesítményei tekintetében, ha

a) a hidrológiai előrejelzés alapján készenlét biztosítása és műszaki ügyelet felállítása szükséges;

b) az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai előrejelzése nagy mennyiségű esőre vagy tartós, erős szélre kettes szintű (narancs) vagy hármas szintű (piros) riasztást ad ki a területre, amely alapján védekezés válhat szükségessé;

c) magasabb készültségi szint elrendelése várható;

d) a védelmi szervezet felállításának időelőnye ezt indokolja; vagy

e) a kisvízfolyásokra kiadott előrejelzés alapján a vízfolyások mederteltsége a 80 százalékot meghaladja.

(2) Helyi vízkárelhárítási II. fokú készültséget kell elrendelni a védekezésre felkészülés céljából, ha a hidrológiai előrejelzés szerint tovább emelkedő vagy apadó vízállás, területi elöntés vagy csapadéktevékenység hatására területi jelenlét biztosítása szükséges.

(3) Helyi vízkárelhárítási III. fokú készültséget kell elrendelni a védekezés végrehajtása céljából,

a) ha a kisvízfolyásokra kiadott előrejelzés alapján a vízállás a kisvízfolyás partvonalának magasságát megközelíti, és további jelentős vízszintemelkedés várható, az elrendelő vízmércén a vízállás az elrendelési szintet elérte, és az elöntések elleni védekezéshez ideiglenes védművek építése vagy egyéb beavatkozás szükséges a település belterületének védelme érdekében,

b) ha a Balaton és a Velencei-tó partján elöntés ellen védekezni szükséges,

c) ha a lokális csapadék befogadóba juttatása védekezési feladatok elvégzését igényli,

d) ha a VIZIG illetékességi területén védekező önkormányzat szakmai segítséget kér, vagy

e) több önkormányzat egyidejű védekezése esetén a védekezések összehangolására.

(4) Helyi vízkárelhárítási rendkívüli készültséget kell elrendelni a vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire, a tározóra vagy az érintett önkormányzat közigazgatási területére, ha a vízkárhelyzet súlyosbodik, az élet- és vagyonvédelem érdekében további sürgős beavatkozások szükségesek, és a védekező szervezet a védekezést saját eszközeivel és erőforrásaival nem tudja ellátni.

(5) Helyi vízkárelhárítási pontszerű III. fokú készültséget rendel el a védekezésre kötelezett védelemvezetője a mederben, depónián, önkormányzati védművön, tározó töltésén vagy egyéb műtárgyon szükséges helyreállítás elvégzéséig.

(6) A védekezést meg kell szüntetni, ha a helyi vízkárelhárítási készültség elrendelésének oka megszűnt, és további vízkárveszély belátható időn belül nem áll fenn.

23/C. § (1) A helyi vízkárelhárítás érdekében a védekezés keretében

a) a helyi önkormányzat és a vízitársulat a védekezési terv alapján jár el;

b) a VIZIG

ba) a vagyonkezelésében lévő medrekben a vizek folyamatos lefolyását biztosítja, a keletkezett lefolyási akadályokat, torlaszokat eltávolítja,

bb) a vagyonkezelésében lévő tározókon és műtárgyakon ellátja a védekezési feladatokat,

bc) több önkormányzat egyidejű védekezése esetén összehangolja a védekezést,

bd) a védekező önkormányzatok igénye esetén szakmai irányítást ellátó szakembert rendel ki, és

be) a vízitársulatok vízkárelhárítási tevékenységét szakmai szempontból irányítja, felügyeli.

(2) A helyi vízkárelhárítás I. fokú készültségében ellátandó feladatok:

a) készenlét elrendelése, műszaki ügyelet felállítása,

b) a hidrometeorológiai helyzet folyamatos értékelése,

c) a veszélyeztetett terület bejárása és

d) az érintettek értesítése.

(3) A helyi vízkárelhárítás II. fokú készültségében - az I. fokú készültségre előírtakon túl - a veszélyeztetett területen fokozott jelenlétet kell biztosítani, és jogszabályi feltételek fennállása esetén a védelmi osztagot mozgósítani kell. 23/D. § (1) A helyi vízkárelhárítás III. fokú készültsége esetén

a) a belterület védelme érdekében a helyi önkormányzatok a védekezési terv alapján együttműködnek a VIZIG ügyeletével,

b) a VIZIG védekezési feladatai:

ba) a vagyonkezelésében lévő medrekben a folyamatos lefolyás biztosítása (torlaszok megszüntetése),

bb) a vagyonkezelésében lévő zsilipek zárása, nyitása,

bc) folyamatos figyelőszolgálat biztosítása és

bd) az önkormányzati védekezési tevékenység során - igény esetén - műszaki irányítás, lehetséges védekezési feladatok meghatározása, lokalizációs tevékenységek szakmai irányítása, önkormányzati védekezések összehangolása,

c) a belterületet nem veszélyeztető lokális elöntés ellen a külterületen ellátandó védekezés az érintett terület tulajdonosának feladata a VIZIG jóváhagyásával.

(2) A helyi vízkárelhárítás pontszerű III. fokú készültsége esetén a védekezésre kötelezettek a vízilétesítmények védképességének (depóniák esetében védekezési tevékenység előtt meglévő védképességi szint) helyreállítását végzik el.

23/E. § (1) A helyi vízkárelhárítás során a tározó árvízi üzemelése az üzemeltetési szabályzata alapján történik. Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza a helyi vízkárelhárítási fokozatok elrendelésének és megszüntetésének szintjeit, az elvégzendő feladatokat.

(2) A védekezésre kötelezett a tározó vízjogi üzemeltetési engedélyese.

(3) A védekezésre kötelezett a védekezés megkezdését és megszüntetését a VIZIG ügyeletének bejelenti.

(4) A VIZIG javaslatot tehet tározók esetében az engedélyezett üzemrendtől való eltérésre a vízügyi hatóságnak. 23/F. § (1) A 23/B. § (4) bekezdése szerinti körülmények, a tározó-töltés szakadása, egyéb belterületi elöntés vagy több települést egyidejűleg érintő elöntés veszélye esetén, ha az élet- és vagyonbiztonság indokolja, a védelemvezető a lokalizációs tevékenységet elrendeli, valamint a helyi vízkárelhárítás érdekében a rendkívüli készültség elrendelésére a miniszternek javaslatot tesz.

(2) A helyi vízkárelhárítás során a rendkívüli készültség esetén a védelemvezető javaslatot tesz a megyei védelmi bizottságnak

a) az érintett védekezési helyszínek fegyveres őrzésére, járőrszolgálat megszervezésére, a veszélyeztetett védekezési helyek, területek megvilágítására;

b) a védelmi szakaszok érintett területein a védekezést ellátók kimentéséhez szükséges szállítóeszközök és mentőfelszerelés helyszíni készenlétben tartására;

c) a veszélyeztetett területről a lakosság és az anyagi javak kimenekítésére; valamint

d) a c) ponttal összhangban a lakosság SMS-alapú riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének haladéktalan értesítésére.

III/B. A vízhiány elleni védekezés

23/G. § A vízhiány elleni védekezésre felkészülés során az érintett VIZIG gondoskodik a többletvízkészletek betározásáról és a vízelosztó csatornahálózat - maximális - üzemvízszintjének eléréséről, annak tartásáról, a belvízcsatornákban történő vízvisszatartásról. A VIZIG az intézkedésekről és a hidrometeorológiai helyzetről hetente helyzetértékelést, aszályjelentést készít az OVF részére. 23/H. § (1) A vízhiány elleni védekezés I. fokú készültségét akkor lehet elrendelni, ha

a) a vízhiánykezelő monitoringhálózat adatai alapján elkészített aszálytérkép szerint a vízhiánykezelő körzetben az aszályfokozat 4. mellékletben meghatározott küszöbértékei (a továbbiakban: HDIs) alapján indokolt,

b) a felhasználható vízkészletek csökkenése és a vízpótlásban részt vevő medrek, tározók (holtágak) és műtárgyak átbocsátóképességének átmeneti hiányossága, üzemzavara miatt a vízjogi engedélyekben lekötött vízigények kielégítése - a hidrometeorológiai előjelzéseket is figyelembe véve - az átadási pontokon veszélybe kerül, vagy

c) a kialakult vízminőségi helyzet miatt szükséges.

(2) Az I. fokú készültséget az érintett VIZIG vezetője rendeli el.

(3) A vízhiány elleni védekezés II. fokú készültségét kell elrendelni, ha a vízhiánykezelő körzet területi adottsága alapján

a) a HDIs szerinti aszályfokozat azt indokolja, és a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján ezen aszályfokozat tartós fennállására lehet számítani, vagy

b) a felhasználható vízkészletek csökkenése és a vízelosztásban részt vevő medrek, tározók (holtágak) és műtárgyak átbocsátóképességének átmeneti hiányossága, üzemzavara miatt - a vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiségek figyelembevételével - az átadási pontokon egyidejűleg felmerülő vízigényeket nem lehet kielégíteni, de az üzemrend optimalizálásával, kiegészítő műszaki megoldásokkal a vízmennyiség biztosítható.

(4) A vízhiány elleni védekezés III. fokú készültségét kell elrendelni, ha a vízhiánykezelő körzet területi adottsága alapján

a) a HDIs szerinti aszályfokozat azt indokolja, és a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján ezen aszályfokozat tartós fennállására lehet számítani, vagy

b) a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl területi vízkorlátozás elrendelésének kezdeményezése szükséges.

(5) A vízkorlátozást a III. fokú készültség esetén a védelemvezető javaslatára a Megyei Védelmi Bizottság vagy a vízügyi hatóság tájékoztatása mellett a Törzs rendeli el, ha a vízkorlátozás több VIZIG működési területét érinti.

(6) A védelemvezető

a) javaslatára, ha a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (5) bekezdése szerinti korlátozási sorrend alapján a létfenntartási ivó- és közegészségügyi, valamint a katasztrófaelhárítási vízigények kielégítése veszélybe kerül, a vízhiány elleni védekezés során a rendkívüli készültséget,

b) - a vízügyi hatóság tájékoztatásával, a Megyei Védelmi Bizottság egyetértésével és a Törzs útján tett - javaslatára a veszélyhelyzet kihirdetése nélküli rendkívüli készültség esetén a vízkorlátozást

a miniszter rendeli el.

(7) A védelemvezető a vízkorlátozás elrendelését javasolja, ha a vízhiány egyidejűleg több VIZIG működési területét érinti.

(8) A vízhiány elleni védekezés során elrendelt készültség egyes fokozatait meg kell szüntetni, ha az elrendelés oka nem áll fenn.

23/I. § (1) A vízhiány elleni védekezés I. fokú készültsége során a VIZIG gondoskodik

a) a medrek, zsilipek, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak állapotának vizsgálatáról, a hibák megszüntetéséről, az üzemzavar-elhárításról,

b) a víz szabad áramlását gátló akadályok eltávolításáról,

c) a műtárgyak és szivattyútelepek megfelelő működtetéséről, a szükséges vízkormányzásról, vízvisszatartásról,

d) a vízveszteségek csökkentéséről,

e) a vízhasználatok figyelemmel kíséréséről,

f) a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről és

g) a medrekben a vízcsere végrehajtásáról

annak érdekében, hogy a vízátadási pontokon és az engedélyezett vízhasználatoknál kielégítő mennyiségű víz álljon rendelkezésre.

(2) A vízhiány elleni védekezés II. fokú készültsége során - az I. fokú készültségre előírtakon túl - a VIZIG szükség szerint gondoskodik

a) a szállítható szivattyúk üzembe állításáról, a vízszolgáltató rendszerek szivattyús vízpótlásáról,

b) a gravitációs vagy szivattyús vízszolgáltató rendszerekbe történő vízpótlás további növeléséről,

c) a vízelosztó csatornahálózat üzemrendjének szükség szerinti átalakításáról,

d) a vízpótló és -elosztó vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatában a II. fokú készültségre előírt üzemrendre történő áttérésről,

e) a vizek minőségét károsan befolyásoló vízbevezetések vízhiányos időszakban való soron kívüli szüneteltetésének a vízügyi hatóságnál történő kezdeményezéséről és

f) szükség szerint a kisvízi vízszintek beméréséről és rögzítéséről, a vízellátás forrását biztosító víztesten a vízhozammérésről, amely kiterjeszthető további víztestekre, mederszakaszokra a felvízen és az alvízen.

(3) A vízhiány elleni védekezés II. fokú készültsége során a VIZIG - szükség szerint - figyelőszolgálatot tart fenn. A vízhiány elleni védekezési tervben meghatározott helyeken és gyakorisággal mérni kell a vízminőségi paramétereket, a vízhozamokat, valamint a zsilip- és vízállásokat. Az elvégzett munkákat és a mérési eredményeket mindennap a napi jelentésben rögzíteni kell, és 9 órakor jelenteni kell a védekező szervezet ügyeletére.

23/J. § (1) A vízhiány elleni védekezés III. fokú készültsége során - az I. és II. fokú készültségre előírtakon túl -a VIZIG az érintett vízügyi hatóság bevonásával elrendeli a területi vízkorlátozást, és gondoskodik annak végrehajtásáról.

(2) Területi vízkorlátozást a Vgtv.-ben és a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendeletben meghatározott esetekben kell elrendelni.

(3) A területi vízkorlátozás időtartama alatt a VIZIG közérdekből

a) csökkentheti a vízkészletek kiaknázását és felhasználását,

b) igénybe vehet tározott felszíni vízkészleteket és más tulajdonában vagy kezelésében lévő vízátvezetési útvonalakat, vagy

c) a térségek, területek között átcsoportosíthatja és átvezetheti a vízkészleteket.

(4) A vízkorlátozást megelőzően a VIZIG a korlátozás mértékéről és várható időtartamáról tájékoztatja a vízügyi hatóságot, a vízhasználókat, a vízszolgáltatókat és az egyéb érintetteket vagy azok érdekképviseletét.

(5) A vízhiány elleni védekezés rendkívüli készültsége során - az I-III. fokú készültségre előírtakon túl - gondoskodni kell a Vgtv. 15. § (4) bekezdés a) pontja szerinti létfenntartási ivó- és közegészségügyi, katasztrófaelhárítási vízigények kielégítéséről."

(11) Az R1. 24. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:)

"c) a védekezési munkákat vagy a vízigények kielégítésének módját és mértékét,"

(12) Az R1. 24. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:)

"i) az önkormányzati készültség leírását."

(13) Az R1. 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A vízhiány elleni védekezési terveket 2021. december 31-ig kell elkészíteni."

(14) Az R1. 1. számú melléklete és 2. számú melléklete helyébe az 1. és 2. melléklet lép.

(15) Az R1. a 3. és 4. melléklet szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki.

(16) Az R1. 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "II. fokú készültség" szövegrész helyébe a "II. fokú és azt meghaladó szintű készültség" szöveg lép.

(17) Az R1. 7. § (6) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

2. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról szóló, 2020. augusztus 4-i (EU) 2020/1161 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(2) Az R2. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. § A 2. alcím tekintetében e rendelet a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról szóló, 2020. augusztus 4-i (EU) 2020/1161 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 35/2021. (X. 14.) BM rendelethez

"1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

"

2. melléklet a 35/2021. (X. 14.) BM rendelethez

"2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

ABCD
1.belvízrendszerek és védelmi szakaszok
2.ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
3.A belvízvédelmi szakasz
4.számaneveközpontjaérintett települései
5.01.02.Szőny-füzitőiAlmásfüzítőAlmásfüzítő, Komárom
6.01.03.Alsó-SzigetköziÁsványráróÁsványráró, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének
7.01.04.Felső-SzigetköziÁsványráróDarnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Lipót, Máriakálnok,
Püski, Rajka, Kisbodak
8.01.05.Mosoni-Duna bal partiGyőr, Kálóczi térDunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs
9.01.07.Rábca mentiAbdaAbda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győr, Győrsövényháza, Jánossomorja,
Károlyháza, Kóny, Kunsziget, Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény,
Rábcakapi, Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog
10.01.08.Rába-alsóGyőrÁrpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány
11.01.09.Rábaköz-felsőVágBeled, Csánig, Dénesfa, Edve, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl, Rábasebes, Répceszemere, Sobor,
Szany, Szil, Vág, Vásárosfalu, Zsebeháza
12.01.10.Nicki-öblözetNickJákfa, Nick, Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu
13.01.11.Marcal mentiGyőrGyőr, Koroncó, Gönyű
14.01.12.Marcal-zugRábaszentmihályKisbabot, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós
15.01.13.Lánka mentiKemenesszentpéterCsönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc, Várkesző, Marcaltő, Egyházaskesző
16.01.06.Lajta mentiMosonmagyaróvárBezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar
17.01.15.Kapuvár-hanságiCsornaAcsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himód, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld,
Szilsárkány, Vadosfa, Veszkény, Vitnyéd
18.01.14.Fertő-tó mentiFertődSopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak,
Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród
19.KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
20.A belvízvédelmi szakasz
21.számaneveközpontjaérintett települései
22.02.01.GyáliRáckeveCsévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Vasad,
Vecsés, Üllő
23.02.02.Észak-Duna-völgyiRáckeveAlsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Hernád, Inárcs,
Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán,
Újlengyel
24.02.03.Ráckevei (Soroksári)-Duna mentiRáckeveÁporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu
25.02.04.Érd-dunafürediBudapest I.
Szakaszmérnökség
Érd, Százhalombatta
26.ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
27.A belvízvédelmi szakasz
28.számaneveközpontjaérintett települései
29.03.01.BajaiBajaBaja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja,
Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd,
Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, Nagybaracska,
Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút
30.03.02.KalocsaiKalocsaAkasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekhalma, Fajsz,
Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő,
Pirtó, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód
31.03.03.KunszentmiklósiKunszentmiklósApostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpháza,
Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs,
Kunpeszér, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt
32.KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
33.A belvízvédelmi szakasz
34.számaneveközpontjaérintett települései
35.04.01.Szekszárd-bátaiSzekszárdAlsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Ocsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Várdomb
36.04.02.Bölcske-bogyiszlóiSzekszárdBogyiszló, Bölcske, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna
37.04.03.Adony-ercsiSzékesfehérvárAdony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa
38.04.04.Szekszárd-simontornyaiSzekszárdBikács, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres,
Szekszárd, Vajta
39.04.05.Cece-ősiSzékesfehérvárAba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Osi, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárkeszi,
Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác,Vajta, Pétfürdő, Várpalota
40.04.06.Tolnanémedi-dombóváriSzekszárdBelecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrőköz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút, Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály,
Szárazd, Tolnanémedi
41.04.07.Tolnanémedi-SiófokSiófokÁdánd, Balatonszabadi, Enying, Felsőnyék, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Ozora, Pincehely,
Szabadhídvég, Siófok, Siójut, Tolnanémedi
42.DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
43.A belvízvédelmi szakasz
44.számaneveközpontjaérintett települései
45.05.01.Dráva mentiDrávaszabolcsAlsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti,
Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony,
Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu
46.05.02.Duna mentiMohácsErdőfű, Kölked, Mohács
47.05.03.Dél-balatoniBalatonőszödBalatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Fonyód, Látrány, Ordacsehi,
Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi
48.NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
49.A belvízvédelmi szakasz
50.számaneveközpontjaérintett települései
51.06.01.Zala jobb partiKeszthelyEsztergályhorváti, Zalaapáti
52.06.02.Zala bal partiKeszthelySármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár
53.06.03.Keszthely-HévíziKeszthelyAlsópáhok, Keszthely, Sármellék
54.06.04.Kis-Balaton DéliKeszthelyBalatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Vörs,
Zalakomár
55.FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
56.A belvízvédelmi szakasz
57.számaneveközpontjaérintett települései
58.07.01.Érpatak-Simai-főfolyások völgyeNyíregyházaBalkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse,
Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász
59.07.02.Kállai-főfolyás völgyeNagykállóBalkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi,
Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse
60.07.03.Máriapócsi-Bogdányi-Sényői főfolyások
völgye
LevelekApagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor, Nyírbogát, Nyírgelse,
Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza, Sényő, Székely, Vasmegyer
61.07.04.Vajai-főfolyás völgyeBaktalórántházaBaktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Nyírbátor, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírjákó, Nyírkércs,
Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, Vaja
62.07.05.BeregiVásárosnaményBarabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse,
Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar,
Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya
63.07.06.Felső-szabolcs-alsóTiszabercelBalsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Tímár,
Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek
64.07.07.Felső-szabolcs-középsőDombrádBerkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék, Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád
65.07.08.Felső-szabolcs-felsőKisvárdaAjak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gemzse, Györöcske,
Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány,
Nagyvarsány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka,
Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér,
Újkenéz, Záhony, Zsurk
66.07.09.Tisza-Túr köziFehérgyarmatBotpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola,
Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka
67.07.10.Tisza-Túr-Szamos köziFehérgyarmatCégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd,
Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő,
Mánd, Méhtelek, Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige,
Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs,
Túristvándi, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
68.07.11.Szamos-Kraszna köziNagyecsedCégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Kocsord,
Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma,
Rápolt, Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás,
Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura, Vállaj
69.07.12Kraszna bal partiMátészalkaBátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor,
Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva,
Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény,
Vitka
70.ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
71.A belvízvédelmi szakasz
72.számaneveközpontjaérintett települései
73.08.01Laskó-csincseiEgerBesenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, Füzesabony, Gelej,
Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló,
Sarud, Szentistván, Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva
74.08.02Tiszavalk-sulymosiEgerÁroktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszavalk
75.08.03Rigós-Sajó-zugiMiskolcEmőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici, Kiscsécs, Mezőcsát,
Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján,
Tiszaújváros
76.08.04Inérhát-tiszadobiTokajKesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc, Tiszaújváros
77.08.05Prügy-taktaföldváriTokajBekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj
78.08.06Bodrogzug-Török-ériSárospatakAlsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki, Gávavencsellő, Györgytarló,
Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka,Sárazsadány, Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj, Vajdácska,
Vámosújfalu, Viss, Zalkod
79.08.07Tiszakarád-ricseiSárospatakCigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin,
Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd
80.TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
81.A belvízvédelmi szakasz
82.számaneveközpontjaérintett települései
83.09.01.Tiszai-alsóTiszacsegeÁroktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Kunmadaras, Nagyiván, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszadorogma,
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita
84.09.02.Tiszai-középsőPolgárBalmazújváros, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Tiszakeszi,
Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszacsege, Újtikos, Újszentmargita
85.09.03.Tiszai-felsőTiszalökRakamaz, Szorgalmatos,Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári
86.09.04.Kadarcs-Karácsony-fokiHajdúszoboszlóBalmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hortobágy
87.09.05.Kösely-alsóHajdúszoboszlóBalmazújváros, Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, Karcag,
Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd, Tetétlen
88.09.06.Kösely-felsőHajdúszoboszlóBocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd
89.09.07.Hamvas-sárrétiHajdúszoboszlóBakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Bucsa, Derecske,
Ecsegfalva, Földes, Hajdúszovát, Kaba, Karcag, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari,
Szerep, Tetétlen
90.09.08Berettyó-alsóBerettyóújfaluBerettyóújfalu, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösszegapáti,
Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz, Vekerd, Zsáka
91.09.09.Berettyó-felsőBerettyóújfaluÁrtánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, Gáborján, Hencida, Kismarja,
Körösszegapáti, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu
92.09.10.KállóiBerettyóújfaluBakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi,
Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe,
Újléta, Váncsod
93.09.11.Alsó-nyírvíz-Kati-ériHajdúszoboszlóDebrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Vámospércs
94.09.12.Alsó-nyírvíz-Nagy-ériVámospércsÁlmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Létavértes, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbéltek,
Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs
95.KOZEP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
96.A belvízvédelmi szakasz
97.számaneveközpontjaérintett települései
98.10.01TiszakécskeiSzolnokCsemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, Szentkirály, Tiszajenő, Tiszakécske,
Tiszavárkony, Vezseny, Köröstetétlen, Törtel, Nyársapát
99.10.02CeglédiSzolnokAbony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstetétlen, Mikebuda, Nyársapáti, Pilis,
Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő
100.10.03JászberényiSzolnokAlattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapáti
101.10.04KisköreiKisköreAtány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk,
Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér, Jászszentandrás
102.10.05JászkisériSzolnokBesenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly,
Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek, Szolnok
103.10.06ÖrvényabádiKisköreAbádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, Kunhegyes, Tiszagyenda
104.10.07KisújszállásiKunhegyesEcsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda,
Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve
105.10.08KarcagiKarcagBerekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány
106.10.09/ATörökszentmiklósiMezőtúrMartfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós,
Szolnok, Tiszatenyő
107.10.09/BCibakháziMezőtúrCibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Nagyrév, Szelevény, Szentes, Tiszaföldvár,
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug, Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu
108.10.10MezőtúriMezőtúrCserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd,
Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű
109.ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
110.A belvízvédelmi szakasz
111.számaneveközpontjaérintett települései
112.11.01Algyő-Tápé-Gyála- Körös-ériSzegedAlgyő, Asotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kunfehértó,
Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva,
Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó
113.11.02Dong-ériSzegedBalotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas,
Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank
114.11.03TorontáliSzegedDeszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván
115.11.04Dong-ér-KecskemétiCsongrádBugac, Fülöpjakab, Gátér, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Nyárlőrinc, Pálmonostora,
Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld
116.11.05Vidre-ériCsongrádCsanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény
117.11.06Mártély-Tisza- Maros-zugiHódmezővásárhelyFöldeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza, Óföldeák, Székkutas
118.11.07Sámson-Élő-víziHódmezővásárhelyAmbrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, Csanádalberti, Csanádapáca,
Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház,
Kövegy, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, Medgyesegyháza,
Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros,
Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza
119.11.08KurcaiSzentesArpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros, Kunszentmárton, Mindszent,
Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, Szegvár, Szentes
120.KOROS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
121.A belvízvédelmi szakasz
122.számaneveközpontjaérintett települései
123.12.01.RéhelyiSzeghalomDévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve
124.12.02.SzeghalmiSzeghalomBiharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Szeghalom, Zsáka
125.12.03.GyomaiSzeghalomDévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, Túrkeve
126.12.04.Holt-Sebes-KörösiSzeghalomBiharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösújfalu, Okány, Szeghalom,
Zsadány, Vésztő, Újiráz
127.12.05.Kettős-Körös jobb partiGyulaBékés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, Tarhos, Vésztő, Szeghalom
128.12.06.HosszúfokiGyulaBélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr,
Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány
129.12.07.Fehér-Fekete-Körös köziGyulaGyula
130.12.08.ÉlővízcsatornaGyulaBékés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós,
Telekgerendás, Újkígyós, Kamut, Medgyesegyháza, Pusztaottlaka
131.12.09.MezőberényiSzarvasBékés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony, Örménykút, Szarvas, Békéscsaba, Körösladány
132.12.10.Dögös-KákafokiSzarvasBékéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, Gerendás, Gyomaendrőd,
Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lőkösháza, Mezőtúr, Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas,
Telekgerendás, Újkígyós, Almáskamarás, Csanádapáca, Eperjes, Gádoros, Hunya, Kamut, Kevermes,
Kétegyháza, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaottlaka, Szarvas, Szentes

"

3. melléklet a 35/2021. (X. 14.) BM rendelethez

"3. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

Vízhiánykezelő körzetek és mértékadó állomásaik

ABCD
1.SorszámVízhiánykezelő körzetVízügyi igazgatóságMértékadó állomás neve (település)
2.B1 MegnevezéseB2
Kódja
3.1.Szigetköz01.01.ÉDUVIZIG - Győr
4.2.Fertő-Hanság01.02.ÉDUVIZIG - GyőrOsli, Várbalog
5.3.Soproni01.03.ÉDUVIZIG - Győr
6.4.Rába01.04.ÉDUVIZIG - GyőrZsebeháza, Bőny
7.5.Komáromi01.05.ÉDUVIZIG - GyőrTata, Csolnok
8.6.Gyáli02.01.KDVVIZIG - Budapest
9.7.Észak-Duna-völgyi02.02.KDVVIZIG - BudapestApaj
10.8.Érd-Ráckevei02.03.KDVVIZIG - Budapest
11.9.Kelet-Dunazug02.04.KDVVIZIG - Budapest
12.10.Börzsöny-Kosdi-Pesti02.05.KDVVIZIG - Budapest
13.11.Gödöllő-Nagykátai02.06.KDVVIZIG - Budapest
14.12.Cserhát02.07.KDVVIZIG - BudapestKartal
15.13.Ipoly02.08.KDVVIZIG - Budapest
16.14.Bajai03.01.ADUVIZIG - Baja
17.15.Kalocsai03.02.ADUVIZIG - Baja
18.16.Kunszentmiklósi03.03.ADUVIZIG - BajaSolt
19.17.Sió felső04.01.KDTVIZIG - SzékesfehérvárEnying
20.18.Kapos-Koppány-alsó04.02.KDTVIZIG - Székesfehérvár
21.19.Közép-Mezőföld04.03.KDTVIZIG - Székesfehérvár
22.20.Dél-Mezőföld04.04.KDTVIZIG - Székesfehérvár
23.21.Sió alsó (Tolnai)04.05.KDTVIZIG - Székesfehérvár
24.22.Balaton északi04.06.KDTVIZIG - Székesfehérvár
25.23.Észak-Bakony-Pannonhalmi04.07.KDTVIZIG - Székesfehérvár
26.24.Marcal-medence jobb part04.08.KDTVIZIG - Székesfehérvár
27.25.Keleti-Bakony04.09.KDTVIZIG - Székesfehérvár
28.26.Velencei-tó04.10.KDTVIZIG - Székesfehérvár
29.27.Gerecse-Tétény-Észak-
Mezőföldi
04.11.KDTVIZIG - Székesfehérvár
30.28.Kelet-Mezőföldi (Észak)04.12.KDTVIZIG - Székesfehérvár
31.29.Kelet-Mezőföldi (Dél)04.13.KDTVIZIG - SzékesfehérvárElőszállás
32.30.Bölcske-Bogyiszlói04.14.KDTVIZIG - Székesfehérvár
33.31.Szekszárd-Bátai04.15.KDTVIZIG - Székesfehérvár
34.32.Alsó-Duna jobb part05.01.DDVIZIG - PécsSzederkény
35.33.Dráva menti05.02.DDVIZIG - Pécs
36.34.Rinya-mente05.03.DDVIZIG - Pécs
37.35.Kapos-Koppány felső05.04.DDVIZIG - Pécs
38.36.Balaton déli05.05.DDVIZIG - Pécs
39.37.Kis-Koppány05.06.DDVIZIG - Pécs
40.38.Rába06.01.NYUDUVIZIG - SzombathelyVasszécseny
41.39.Zala06.02.NYUDUVIZIG - SzombathelyOszkó
42.40.Mura06.03.NYUDUVIZIG - Szombathely
43.41.Kis-Balaton06.04.NYUDUVIZIG - Szombathely
44.42.Marcal-medence06.05.NYUDUVIZIG - Szombathely
45.43.Balaton északi06.06.NYUDUVIZIG - Szombathely
46.44.Nyírségi07.01.FETIVIZIG - NyíregyházaNyíregyháza-Császárszállás
47.45.Beregi07.02.FETIVIZIG - Nyíregyháza
48.46.Felsőszabolcsi07.03.FETIVIZIG - Nyíregyháza
49.47.Tisza-Szamos közi07.04.FETIVIZIG - NyíregyházaKölcse
50.48.Szamos-Kraszna közi07.05.FETIVIZIG - NyíregyházaTyukod
51.49.Kraszna balparti07.06.FETIVIZIG - NyíregyházaNyírvasvári
52.50.Laskó-Csincse08.01.ÉMVIZIG - MiskolcSzentistván
53.51.Tiszavalk-Sulymosi08.02.ÉMVIZIG - Miskolc
54.52.Rigós-Sajózug08.03.ÉMVIZIG - Miskolc
55.53.Inérhát-Tiszadobi08.04.ÉMVIZIG - Miskolc
56.54.Prügy-Taktaföldvári08.05.ÉMVIZIG - MiskolcPrügy
57.55.Bodrogzug-Törökéri08.06.ÉMVIZIG - Miskolc
58.56.Tiszakarád-Ricsei08.07.ÉMVIZIG - MiskolcCigánd
59.57.Bodrog jobb part-Zempléni08.08.ÉMVIZIG - Miskolc
60.58.Hernád08.09.ÉMVIZIG - Miskolc
61.59.Sajó Bódvával08.10.ÉMVIZIG - Miskolc
62.60.Bükk és Borsodi-Mezőség08.11.ÉMVIZIG - Miskolc
63.61.Szerencs-Takta08.12.ÉMVIZIG - Miskolc
64.62.Tarna völgy08.13.ÉMVIZIG - MiskolcVisznek
65.63.Tisza közvetlen09.01.TIVIZIG - DebrecenEgyek
66.64.Tiszalöki Öntözőrendszer (TÖR)09.02.TIVIZIG - DebrecenNádudvar
67.65.Hajdúhátság09.03.TIVIZIG - DebrecenHajdúböszörmény
68.66.Alsó-Nyírség09.04.TIVIZIG - DebrecenNyírmártonfalva
69.67.Berettyó-Sebes-Körös09.05.TIVIZIG - DebrecenMezősas
70.68.Homokhátsági10.01.KÖTIVIZIG - SzolnokNagykőrös
71.69.Zagyvai10.02.KÖTIVIZIG - SzolnokJászberény
72.70.Jászsági10.03.KÖTIVIZIG - SzolnokJászladány
73.71.Nagykunsági10.04.KÖTIVIZIG - SzolnokBánhalma
74.72.Algyő-Tápé-Körös-éri11.01.ATIVIZIG - SzegedCsólyospálos
75.73.Dong-éri11.02.ATIVIZIG - SzegedCsengele
76.74.Torontáli11.03.ATIVIZIG - SzegedDeszk
77.75.Dong-ér-Kecskeméti11.04.ATIVIZIG - SzegedKiskunfélegyháza
78.76.Vidre-éri11.05.ATIVIZIG - SzegedCsongrád
79.77.Mártély-Tisza-Maroszugi11.06.ATIVIZIG - SzegedHódmezővásárhely
80.78.Sámson-Élővízi11.07.ATIVIZIG - SzegedCsanádpalota
81.79.Kurcai11.08.ATIVIZIG - SzegedSzentes
82.80.Szarvasi12.01.KÖVIZIG - GyulaKétsoprony
83.81.Élővízcsatorna12.02.KÖVIZIG - GyulaGyula
84.82.Szeghalmi12.03.KÖVIZIG - Gyula
85.83.Kettős-Sebes-Körös közi (dél)12.04.KÖVIZIG - Gyula
86.84.Kettős-Sebes-Körös közi (észak)12.05.KÖVIZIG - Gyula

"

4. melléklet a 35/2021. (X. 14.) BM rendelethez

"4. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

Aszály- és védekezési fokozatok meghatározása

ABC
1.ASZÁLYFOKOZATKÜSZÖBÉRTÉKEK*VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSÉG
2.0 - nincs aszályhaHDIs**< 1,33-
3.1 - enyhe aszályha1,33 <HDIs< 1,50I. fok
4.2 - közepes aszályha1,50 <HDIs< 2,00II. fok
5.3 - erős aszályha2,00 <HDIs< 3,00III. fok
6.4 - rendkívüli aszályha3,00 <HDIsRendkívüli

Megjegyzés:

* Egyenlőség esetén mindig a súlyosabb fokozat lép érvénybe. ** HDIs: az aszálymonitoring-szoftver által számított meteorológiai aszályindex"

5. melléklet a 35/2021. (X. 14.) BM rendelethez

"8. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A megfigyelési lista keretében monitorozandó anyagok a harmadik megfigyelési időszakban

ABCDE
1.Az anyag vagy
anyagcsoport neve
CAS szám1EU szám2Indikatív elemzési módszer3, 4A módszer legnagyobb
elfogadható kimutatási
határa (ng/l)
2.Metaflumizon139968-49-3604-167-6LLE - LC-MS-MS vagy
SPE - LC-MS-MS
65
3.Amoxicillin26787-78-0248-003-8SPE - LC-MS-MS78
4.Ciprofloxacin85721-33-1617-751-0SPE - LC-MS-MS89
5.Szulfametoxazol5723-46-6211-963-3SPE - LC-MS-MS100
6.Trimetoprim5738-70-5212-006-2SPE - LC-MS-MS100
7.Venlafaxin és
O-dezmetil- venlafaxin6
93413-69-5
93413-62-8
618-944-2
700-516-2
SPE - LC-MS-MS6
8.Azolvegyületek7SPE - LC-MS-MS
Klotrimazol23593-75-1245-764-820
Flukonazol86386-73-4627-806-0250
Imazalil35554-44-0252-615-0800
Ipkonazol125225-28-7603-038-144
Metkonazol125116-23-6603-031-329
Mikonazol22916-47-8245-324-5200
Penkonazol66246-88-6266-275-61700
Prokloráz67747-09-5266-994-5161
Tebukonazol107534-96-3403-640-2240
Tetrakonazol112281-77-3407-760-61900
9.Dimoxistrobin149961-52-4604-712-8SPE - LC-MS-MS32
10.Famoxadon131807-57-3603-520-1SPE - LC-MS-MS8,5

1 CAS = Chemical Abstracts Service (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat)

2 Európai uniós szám - nem minden anyag esetében áll rendelkezésre

3 A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.

4 Kivonási módszerek:

LLE - liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció;

SPE - solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció.

Elemzési módszerek:

LC-MS-MS - Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól tömegspektrométer.

5 A szulfametoxazolt és a trimetoprimet azonos mintában együtt kell elemezni, de koncentrációjuk külön-külön jelentendő.

6 A venlafaxint és az O-dezmetil-venlafaxint azonos mintában együtt kell elemezni, de koncentrációjuk külön-külön jelentendő.

7 Az azolvegyületeket azonos mintában együtt kell elemezni, de koncentrációjuk külön-külön jelentendő."

Tartalomjegyzék