37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a)-e), g)-i) és p) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) és n) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés b) és r) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) Az iskolai nevelés-oktatás mellett

a) az Nkt. 6. §-a szerinti érettségi vizsga,

b) az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében szervezett tanulmányi versenyek,

c) az Nkt. 80. §-a szerinti országos mérés,

d) a 29. § (1) bekezdése alapján a középfokú iskolába történő felvételi eljárás keretében a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga,

e) a 183. § alapján szervezett országos tanulmányi versenyek

a kerettantervek végrehajtását szolgálják. Az a)-e) pont szerinti események tartalmi követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó kerettantervi, közműveltségi tartalom."

2. § Az R1. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A közlekedési ismeretekkel kapcsolatos tananyagrész oktatása, a tanulók értékelése, minősítése során az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott elektronikus tanulmányi rendszerben e célra kifejlesztett program is használható."

3. § Az R1. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a fenntartónak a középfokú iskola által meghirdetendő tanulmányi területek tervezett létszámadatait. Ha a fenntartó öt munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni."

4. § Az R1. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az általános iskola a felvételi lapok 37. § (1) bekezdése szerinti elküldése mellett azok egy kinyomtatott, a 37. § (5) bekezdése szerinti aláírásokkal, valamint intézményi hitelesítéssel ellátott példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül -ne lehessen hozzáférni."

5. § Az R1. 13. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:

"45/A. § A középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt."

6. § Az R1. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy - tanulói jogviszonyának fenntartása mellett - tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa. Az e bekezdésben foglalt esetekben a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola alatt az egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben nevelést-oktatást biztosító nevelési-oktatási intézményt kell érteni."

7. § Az R1. 75. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tartós gyógykezelés miatt vendégtanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló nevelése, oktatása, illetve a tartós gyógykezelés miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanuló felkészítése az egészségügyi intézményben vagy a rehabilitációs intézményben, otthoni ellátás keretében vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg. A fentieken túl az iskola a szülő részére tanácsadást, konzultációt biztosít, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.

(5) Ha a tartós gyógykezelés alatt álló gyermeket az Nkt. 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a felmentést engedélyező szerv az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmentette, az óvoda a szülő részére tanácsadást, konzultációt biztosít, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.

(6) A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló nevelés-oktatásához szükséges eszközöket az iskola vagy az egészségügyi, illetve rehabilitációs intézmény, a speciális eszközöket az egészségügyi, illetve rehabilitációs intézmény vagy a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzése tevékenység keretében az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény biztosítja."

8. § Az R1. 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az SZMSZ-t, a házirendet, a pedagógiai programot és magán fenntartású nevelési-oktatási intézmény esetén a fenntartó szervezet hatályos alapító vagy létesítő okiratát a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni."

9. § Az R1. 102. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A csoportnaplóba a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakértői vélemények, fejlesztési és rehabilitációs tervek, pedagógiai vélemények, feljegyzések, szakorvosi és iskolaorvosi diagnózisok tölthetőek fel."

10. § (1) Az R1. 128. § (3) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen)

"b) az egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő egyéb testmozgás, iskolai sporttevékenység,

c) a lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazásával a tanulási eredményesség és a társas kapcsolati készségek fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerfogyasztás, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,

d) az egészséget támogató ismeretek és készségek fejlesztése"

(területére terjednek ki.)

(2) Az R1. 128. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A nevelési-oktatási intézményben elektroakusztikus eszköz igénybevétele mellett tartott tanítási órán, egyéb foglalkozáson, valamint a nevelési-oktatási intézményben vagy a nevelési-oktatási intézmény által szervezett elektroakusztikus hangosítású rendezvényen (a továbbiakban: elektroakusztikus hangosítású rendezvény), amelyen gyermekek, tanulók is részt vesznek, a gyermekek, tanulók zajvédelmére különös figyelmet kell fordítani. Az olyan elektroakusztikus hangosítású rendezvényen, amelyen

a) 0-6 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 75 dB értéket,

b) 6 és 14 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 80 dB értéket,

c) 14 és 18 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 90 dB értéket.

(12) Az Laeq M30 75-90 dB hangnyomásszint közötti elektroakusztikus hangosítású rendezvényen biztosítani kell, hogy a közönség a hangsugárzókat 3 méteren belül ne tudja megközelíteni."

11. § Az R1. 146. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:)

"d) a komplex ellenőrzés."

12. § Az R1. 152. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ellenőrzési eszközöket a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá."

13. § Az R1. a következő 58/A. alcímmel egészül ki:

"58/A. A komplex ellenőrzés sajátos szabályai

152/A. § A komplex ellenőrzés során a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzése egy eljárás keretében történik.

152/B. § A komplex ellenőrzésbe az intézmények a következő szempontok alapján kerülnek kiválasztásra:

a) az intézmény vagy az intézményvezető az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértői értékelése alapján

aa) legalább három területen hatvan százalék alatti eredményt ért el, vagy

ab) egy területen harminc százalék alatti eredményt ért el,

b) az adott intézmény az országos kompetenciamérés legutóbbi nyilvánosságra hozott eredményei alapján bármelyik mérésben érintett évfolyamon, bármelyik vizsgált kompetenciaterületen a családiháttér-indexet figyelembe véve az adott intézménytípusra számított és a hivatal által nyilvánosságra hozott országos átlagértékénél statisztikailag kimutathatóan gyengébb eredményt ért el,

c) a hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a legutóbbi két adatfelvételkor rögzített intézményi szintű lemorzsolódási mutatók közül bármelyik jelentősen meghaladja az adott intézménytípusra a hivatal által számított megyei vagy országos átlagértéket, vagy az intézmény legalább két adatfelvétel során romló tendenciát mutat bármelyik lemorzsolódási mutató esetében, vagy

d) az intézmény az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kapcsán készített fejlesztési vagy intézkedési tervet nem töltötte fel a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

152/C. § Az oktatásért felelős miniszter - a hivatal javaslata alapján - kijelöli az ellenőrzés alá vont intézményeket.

152/D. § A hivatal az ellenőrzést megelőző hónap tizedik napjáig az informatikai támogató rendszer útján értesíti az intézményvezetőt a tervezett ellenőrzés tényéről.

152/E. § Az intézményvezető a 152/D. § szerinti értesítés kézhezvételét követő három napon belül értesíti a fenntartót a tervezett ellenőrzés tényéről.

152/F. § Az érintettek az ellenőrzést megelőző hónap huszadik napjáig feltöltik az informatikai támogató rendszerbe:

a) az intézményvezető vezetői programját,

b) az intézménynek a látogatás évére vonatkozó továbbképzési programját,

c) az intézménynek a látogatás évére vonatkozó beiskolázási tervét.

152/G. § A komplex ellenőrzés során

a) a 146. § (2a) és (6) bekezdése,

b) a 147. § (1), (4), (6) bekezdése,

c) a 148. § (1) bekezdése,

d) a 149. § (1) bekezdése és

e) a 150. § (1) bekezdése szerinti feltöltési határidőkre vonatkozó rendelkezés

nem alkalmazható.

152/H. § A komplex ellenőrzést végző szakértői bizottság tagjai az intézményi ellenőrzést végző szakértővel szemben támasztott feltételeknek megfelelő, a hivatallal jogviszonyban álló, a hivatal által szervezett képzést elvégzett szakértők közül kiválasztott vezetőszakértő és legalább egy, legfeljebb három szakértő. A komplex ellenőrzést végző szakértői bizottság a komplex ellenőrzési eljárásba külső, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt is bevonhat.

152/I. § A komplex ellenőrzés során a szakértők kijelölésének feltételei eltérhetnek az 59. és 59/A. alcímben meghatározottaktól az alábbiak szerint:

a) a 154. § (1) bekezdésétől eltérően a pedagógus ellenőrzésében az érintett pedagógussal azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt,

b) a 155. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható,

c) a 156. § (8) bekezdése nem alkalmazható.

152/J. § A 147. § (8) bekezdésétől eltérően a vezetőszakértő az ellenőrzést követő harminc napon belül készíti el a komplex szakértői értékelését az informatikai támogató rendszerben, és megküldi azt az intézmény fenntartó számára.

152/K. § A szakértői értékelés alapján az intézmény vezetője az intézmény fenntartójával együttműködve, az értékelés kézhez vételétől számított harminc napon belül intézkedési tervet készít, majd azt feltölti az informatikai támogató rendszerbe.

152/L. § (1) Az intézkedési terv végrehajtását a hivatal szakértők bevonásával, utóellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) Az utóellenőrzés eredményeiről a hivatal jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára, mely tartalmazza az utóellenőrzésbe bevont intézmények nevét, megjelölve, ha az intézmény az intézkedési tervben foglaltakat nem hajtotta végre.

152/M. § Az intézményvezető az intézkedési tervben a komplex ellenőrzés során készült szakértői értékelés megállapításainak megfelelő kötelező pedagógus-továbbképzést írhat elő a pedagógus számára."

14. § Az R1. 159. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben való részvétel céljából a szülő írásos nyilatkozata alapján az intézmény kiegészítő nemzetiségi óvodai jogviszonyt létesít a gyermek számára. E jogviszony létesítéséről az intézmény írásban értesíti azt az óvodát, amely óvodai jogviszony keretében a gyermeket neveli, vagy amelybe felvételt nyert."

15. § Az R1. 173. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az óvodai fejlesztő programot az intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben erre kijelölt szervezet szakmai támogatásával szervezi meg. E szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti helyi esélyegyenlőségi program és a köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési terv céljai összhangjának támogatására is. A szervezet az óvodai fejlesztő program vonatkozásában a 172. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt szakmai támogatást."

16. § Az R1. a következő XX/B. Fejezettel egészül ki:

"XX/B. FEJEZET

A SZAKGIMNÁZIUMOKRA ÉS SZAKISKOLÁKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

76/F. A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás megkötésének szabályai, tartalma és érvényességi ideje

184/M. § (1) A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás megkötése a fenntartó kérelmével indul, a megállapodást a fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel köti meg.

(2) A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás tartalmazza

a) a képzési kimenet megnevezését,

b) a szakképesítés azonosítószámát,

c) a beiskolázható tanulói létszámot.

(3) A fenntartó a beiskolázási létszámot szabadon felhasználhatja a nappali rendszerű vagy felnőttoktatás keretei között, amennyiben a megállapodás erre vonatkozó korlátozó döntést nem tartalmaz. A megállapodás három évre szól, a megállapodás hatálya alatt induló, támogatott oktatás tekintetében az adott képzés jogszabályban meghatározott befejezéséig tart.

76/G. Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó képesítővizsgák lebonyolítására vonatkozó szabályozás

184/N. § (1) A képesítővizsga a programkövetelményben meghatározott írásbeli, illetve interaktív, valamint gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységeket magába foglaló projektfeladatból állhat.

(2) Képesítővizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani (a továbbiakban együtt: vizsgaidőszak).

(3) Az írásbeli, illetve interaktív tételek, valamint a gyakorlati vizsgafeladatok a minősítési szintjüknek megfelelő titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával őrizendők, és kizárólag a képesítővizsga kezdésének időpontjában bonthatóak ki.

184/O. § (1) A képesítővizsga letétele alól kizárólag a programkövetelményben foglaltak alapján adható felmentés.

(2) A vizsgatevékenység során a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét. A szakgimnázium vagy a szakiskola (a továbbiakban együtt: vizsgaközpont) a hallási fogyatékos vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóbeli részének idejére jelnyelvi tolmácsot biztosít.

(3) Ha azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellege indokolja, a vizsgázó kérelmére - a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján - a vizsgaközpont engedélyezheti

a) a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a képzés során is mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól,

b) az írásbeli, interaktív vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli, interaktív vizsgatevékenységgel történő felváltását,

c) az adott vizsgatevékenységnek az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam ötven százalékát, kivéve, ha a programkövetelmény másként rendelkezik.

(4) Mentesül a hivatal által a honlapján nyilvánosságra hozott beszámítási szabályok alapján az adott vizsgarészben, illetve tantárgyban a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetve tantárgyi) tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.

(5) A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaközpont a kérelem alapján javaslatot készít elő a vizsgabizottság részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

184/P. § (1) Képesítővizsgára írásban kell jelentkezni a vizsgaközpont honlapján közzétett jelentkezési lap benyújtásával.

(2) A képesítővizsgára történő jelentkezés benyújtásának határideje

a) a február-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának 15. napja,

b) a május-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának 15. napja,

c) az október-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának 15. napja.

(3) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor csatolni kell a vizsgával kapcsolatos kérelmet és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratot vagy annak hiteles másolatát.

(4) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni

a) a személyi igazolványt (a tanulói jogviszonyban állók kivételével),

b) a programkövetelményben előírt iskolai végzettséget vagy szakmai előképzettséget igazoló eredeti okiratot (vagy a képző intézmény, illetve a vizsgaszervező által hitelesített másolatát), valamint a programkövetelményekben meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumot, továbbá

c) a szakmai képzés befejezését igazoló bizonyítványt.

(5) A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a törzslap kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgaközpont által hitelesített törzslapkivonatot is.

(6) A vizsgaközpont a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgázó megfelel a programkövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek.

184/Q. § A vizsgaközpont a vizsgák bejelentését a 184/P. § (2) bekezdésében meghatározott határidővel elektronikusan teszi meg. A vizsgabejelentés módosítására a vizsga megkezdése előtti tizenötödik napig van lehetőség egy alkalommal. A módosításról a vizsgaközpont értesíti a vizsgabizottságot, a vizsgázókat, illetve a vizsga valamennyi résztvevőjét.

184/R. § (1) A képesítővizsga vizsgabizottsága egy elnökből és három értékelést, mérést végző szakértőből áll. A vizsgabizottság tagjainak kiválasztása szakértői pályázat útján történik.

(2) A szakértői pályázat részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter a hivatal honlapján teszi közzé.

(3) A szakértői pályázatot elbíráló bizottságot a hivatal működteti, a bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik.

(4) A vizsgabizottság tagjait az oktatásért felelős miniszter bízza meg.

184/S. § (1) Az elnök a vizsga megkezdése előtt a programkövetelmény és a kerettanterv alapján ellenőrzi a vizsga megkezdésének feltételeit. Ha az ellenőrzés során hiányosságot vagy szabálytalanságot észlel, az elnök tájékoztatja a vizsgaközpontot, amely köteles a vizsga feltételeit biztosítani. A vizsga csak ezt követően kezdhető meg.

(2) A mérést és értékelést végző vizsgabizottsági tagok szakmai felügyeletet látnak el, figyelemmel kísérik a vizsgatevékenységek lebonyolítása során nyújtott vizsgázói teljesítményt. Ha a vizsgabizottsági tagok között véleménykülönbség alakul ki, az elnök dönt.

(3) Az írásbeli vizsgán az elnök van jelen, akadályoztatása esetén az elnök más vizsgabizottsági tagot is kijelölhet.

(4) Az írásbeli vizsgafeladatot a szakgimnázium, szakiskola által megbízott javító tanár a feladatlapok javításához, értékeléséhez kiadott útmutató (a továbbiakban: javítási útmutató) alapján javítja és értékeli. A javító tanár a kijavított vizsgafeladatokat a javasolt érdemjeggyel legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdése előtt átadja a vizsgabizottságnak.

(5) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgafeladat javítási útmutatójától eltérően történt az értékelés, akkor a vizsgadolgozat eredményét saját hatáskörében, a javítási útmutató szerint állapítja meg.

184/T. § Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megfeleltetését a 10. melléklet határozza meg."

17. § Az R1. a következő 189. és 190. §-sal egészül ki:

"189. § Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló esetében a szakértői bizottság szakértői véleményét a tankötelezettség megkezdésekor az óvoda az iskola számára, intézményváltáskor a gyermek, tanuló előző óvodája, iskolája az új óvoda, iskola számára megküldi.

190. § A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló nevelése-oktatása esetében a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus munkáltatója az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény írásbeli kérelmére, az Nkt. 65. § (5b) bekezdése szerinti célfeladatot állapíthat meg a pedagógus részére a nevelésioktatási tevékenységnek az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény számára történő ellátására, ha a pedagógus a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy a célfeladatot az e rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény szakmai vezetése alatt, az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok betartásával végzi. A célfeladat megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, aki egyebekben a célfeladat ellátásával megegyező feladat-ellátási helyen végzi nevelési-oktatási feladatait. A célfeladatot vissza kell vonni, ha azt az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény írásban kezdeményezi."

18. § Az R1. 191/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az oktatásért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó honvédelmi nevelési feladatok végrehajtását."

19. § Az R1. 193. §-a a következő (20)-(22) bekezdéssel egészül ki:

"(20) A 2020. évről a 2021. évre halasztott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések közül a pedagógus ellenőrzések a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) miatt nem kerülnek megszervezésre.

(21) Azokat az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket, amelyeket a 146. § (6) és (9) bekezdése és 147. § (1) bekezdése alapján 2021-ben le kellett volna folytatni, de a veszélyhelyzet miatt elhalasztásra kerültek, a 2022/2023. tanítási év végéig kell lefolytatni.

(22) Azon intézményvezető esetében, akinek a 2021. évben kinevezése negyedik évében került volna sor az ellenőrzésére, de arra a veszélyhelyzet miatt nem került sor, a 146. § (6) bekezdése nem alkalmazható."

20. § Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

21. § Az R1. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. § Az R1. a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

23. § (1) Az R1.

1. 2. § (1) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi oktatás" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás" szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "a szünetek" szövegrész helyébe az "az iskolai szünetek" szöveg,

3. 4. § (1) bekezdés i) pontjában az "iskola-egészségügyi ellátást biztosító" szövegrész helyébe az "iskola-egészségügyi ellátást, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló egészségügyi ellátását biztosító" szöveg,

4. 20. § (2c) bekezdésében a "felmentett gyermek szülője" szövegrész helyébe a "felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője" szöveg,

5. 13. alcím címében a "felvételi eljárás szabályai" szövegrész helyébe a "felvételi eljárás és beiratkozás szabályai" szöveg,

6. 28. § (4) bekezdésében a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg,

7. 38. § (1) bekezdésében az "igazgatója aláírásával hitelesíti" szövegrész helyébe a "rögzíti" szöveg,

8. 38. § (3) bekezdésében a "kiállítani" szövegrész helyébe az "előállítani" szöveg,

9. 41. § (4) bekezdésében a "megküldi a Felvételi Központnak" szövegrész helyébe a "megőrzi" szöveg,

10. 49. § (5) bekezdésében

a) a "tanuló" szövegrész helyébe a "tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő" szöveg,

b) a "vagy a (2) bekezdésben foglalt kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát" szövegrész helyébe a "továbbá a (2) bekezdésben foglalt kérelem esetében az egészségügyi intézmény vagy a rehabilitációs intézmény javaslatát" szöveg,

11. 49. § (6) bekezdésében a "vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem esetében a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény vezetőjét" szövegrész helyébe a "továbbá a (2) bekezdés szerinti kérelem esetében az egészségügyi intézmény vagy a rehabilitációs intézmény vezetőjét" szöveg,

12. 68. § (4) bekezdésében a "szakvéleményével" szövegrész helyébe a "szakértői véleményével" szöveg,

13. 71. § (3) bekezdésében a "szakvéleménnyel" szövegrész helyébe a "szakértői véleménnyel" szöveg,

14. 90. § (4) bekezdésében a "szakvéleményt" szövegrész helyébe a "szakértői véleményt", a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg,

15. 95. § (5) bekezdésében a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg,

16. 99. § (4) bekezdésében a "szakvéleményt" szövegrész helyébe a "szakértői véleményt", a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg,

17. 107. § a) és b) pontjában a "szín- és bábművészet" szövegrész helyébe a "szín- és bábművészet, cirkuszművészet" szöveg,

18. 123. § (4) bekezdés 1. pontjában az "egységes óvoda-bölcsőde" szövegrész helyébe az "óvoda-bölcsőde, kiegészítő nemzetiségi óvoda" szöveg,

19. 128. § (7) bekezdésében az "A (3) bekezdés e) pontja szerinti" szövegrész helyébe az "A (3) bekezdés d) pontja szerinti" szöveg,

20. 132. § (3) bekezdés d) pontjában a "váratlan családi krízishelyzet" szövegrész helyébe a "váratlan családi, egészségügyi krízishelyzet" szöveg,

21. 150. § (4) bekezdésében az "a 2. mellékletben foglaltaknak" szövegrész helyébe az "a 2. mellékletben foglaltaknak és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett eszközjegyzéknek" szöveg,

22. XVI. fejezet címében az "Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású" szövegrész helyébe az "Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású, továbbá nemzetiségi" szöveg,

23. 157. § (2) bekezdésében a "felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy legalább nyolc gyermek, tanuló beiratkozik" szövegrész helyébe a "felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy - a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás és a kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés kivételével - legalább nyolc gyermek, tanuló beiratkozik" szöveg,

24. 158. § (7) bekezdés

a) c) pontjában az "a heti órakeret," szövegrész helyébe az "a heti órakeret magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv óraszámával csökkentett számának" szöveg,

b) e) pontjában a "kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás" szöveg,

25. 159. §

a) (1) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás" szöveg,

b) (3) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás" szöveg,

c) (4) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban" szöveg,

d) (4) bekezdés b) pontjában a "kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban" szöveg,

e) (5) és (6) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban" szövegrész helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban" szöveg,

f) (7) bekezdésében a "kiegészítő nemzetiségi nevelésben-oktatásban" szövegrészek helyébe a "kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban" szöveg,

26. 160. §-ában az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg,

27. 171. § (5) bekezdésében a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg,

28. 174. § (5) bekezdés d) pontjában a "Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programhoz" szövegrész helyébe az "Arany János Kollégiumi Program kerettanterv" szöveg,

29. 184/I. § (1) bekezdésében a "feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka elismerésének elveit" szövegrész helyébe a "feladatait. Az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka elismerésének elveit a fenntartó feladata megállapítani" szöveg,

30. 2. melléklet 2. Iskola című táblázatot követő, csillaggal jelölt rendelkezésében a "szakgimnázium, szakiskola" szövegrész helyébe a "szakiskola" szöveg

lép.

(2) Az R1.

a) 75. § (3) bekezdésében az "Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról" szöveg helyébe az "A tartós gyógykezelés miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll" szöveg,

b) 140. § (1) bekezdés a) pontjában a "május 31." szövegrész helyébe az "augusztus 31." szöveg

lép.

24. § (1) Hatályát veszti az R1.

a) 9. § (1) bekezdésében a "követelményei és" szövegrész,

b) 22. § (6) bekezdése,

c) 26. § (3) bekezdése,

d) 37. § (4) bekezdésében az "A felvételi lapok többszörözhetők." szövegrész,

e) 38. § (3) bekezdésében a "két példányban" szövegrész,

f) 40. § (1) bekezdésében az "a 37. § (7) bekezdése szerint" szövegrész,

g) 41. § (4) bekezdésében a "Ha a középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes felvételi rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére, a papíralapú hitelesítésre nincs szükség." szövegrész,

h) 90. § (3) bekezdés f) pontja,

i) 128. § (3) bekezdés e) pontja,

j) 73. alcíme,

k) 184/I. § (7) bekezdésében az "a 184/C. §-ban meghatározottak szerint" szövegrész,

l) 193. § (18) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R1. 184/N-184/Q. §-a.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

25. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyházi, a magán nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a Hivatal által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe a Hivatal e célra rendelkezésre álló erőforrásai és az éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig."

26. § Az R2. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

3. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pedagógiai értékelés ellátásának feladatai:

a) pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,

b) országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,

c) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,

d) a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,

e) hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,

f) a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,

g) a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,

h) a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,

i) pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

4. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltató által ellátandó feladatok:

a) az illetékességi körébe tartozó intézmények igényei alapján a szaktanácsadók, tantárgygondozók munkájának megtervezése, koordinálása, feladatok delegálása, a szaktanácsadói tevékenységek összesítése, nyilvántartása,

b) pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk ellenőrzése,

c) az intézményekben alkalmazott pedagógiai módszerek és fejlesztő tevékenységek elemzésének, értékelésének segítése az adott köznevelési intézménytípusnak megfelelően,

d) új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

e) konzultációs fórumok, területi tanácskozások, műhelymunkák szervezése pedagógusok számára,

f) a különböző tantárgyak, szakterületek köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információk gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére.

(2) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében a szaktanácsadók, tantárgygondozók által ellátandó feladatok:

a) a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása érdekében: nevelési tevékenységek, tanórák és más pedagógiai célú foglalkozások látogatása; a látogatott órák, foglalkozások értékelése; óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel; a látogatott pedagógusok, intézményvezetők számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,

b) igény alapján egyéni segítségnyújtás pedagógusoknak a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmai, módszertani kérdésekben,

c) közreműködés új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetésében, terjesztésében, szakmai tanácskozások, konzultációk, műhelymunkák tartásában,

d) közreműködés a szakterületének megfelelő tudományos információk gyűjtésében, feldolgozásában, szakmai tájékoztató anyagok, kiadványok készítésében,

e) igény alapján segítségnyújtás az intézmények belső önértékelési rendszerének kialakításához, megvalósításához,

f) az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) részt vett pedagógus, intézményvezető, intézmény összegző értékelésének eredményétől függően a fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása,

g) közreműködés a pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek feladatainak megvalósításában.

5. § (1) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi tantárgygondozói szakterületeken kell megszervezni:

1. Tanítói,

2. Magyar nyelv és irodalom,

3. Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),

4. Matematika,

5. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,

6. Erkölcstan, Etika, Filozófia,

7. Biológia, Egészségtan, Természetismeret,

8. Fizika, Természetismeret,

9. Kémia, Természetismeret,

10. Földrajz, Természetismeret,

11. Művészetek,

12. Informatika, digitális kultúra,

13. Technika, Életvitel és gyakorlat,

14. Testnevelés és sport,

15. Alapfokú művészetoktatási,

16. Szakképzési (a szakmacsoport, ágazat, tanulmányi terület megnevezésével),

17. Kollégiumi,

18. Iskolai könyvtári.

(2) Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek és azok ellátásához kapcsolódó speciális szaktanácsadói feladatok:

a) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),

b) Intézményfejlesztési szakterület:

ba) az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában,

bb) az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával,

bc) az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,

bd) a nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,

be) az önértékelési folyamat támogatása (vezetői, intézményi, pedagógus),

bf) az intézményi intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának segítése,

bg) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítésének támogatása,

bh) az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatása,

c) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

ca) hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismertetése és terjesztése; az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése; az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása,

cb) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás; támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában; támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez,

cc) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez; támogatás az integrált tanuló, gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,

cd) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: a tehetségek felismerésének folyamatának, eszközeinek megismertetése, terjesztése; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához; támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez,

d) Konfliktuskezelési szakterület:

da) a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedések támogatása,

db) az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikációt segítő módszerek megismertetése,

dc) pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére,

e) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület: közreműködés a 3. § a)-i) pontjában felsorolt feladatok ellátásában,

f) Digitális pedagógiai szakterület:

fa) a tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése,

fb) a digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése,

g) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület:

ga) támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez,

gb) szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,

gc) támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában,

gd) támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez.

(3) A szaktanácsadói tevékenység az óvodapedagógiai szakterületre is kiterjed.

6. § (1) Szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és

b) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte a Hivatal által szervezett, a szaktanácsadásban részt vevő személy szakterületéhez illeszkedő továbbképzést.

(2) Tantárgygondozói szakterület esetén szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és

b) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte a Hivatal által szervezett, a szaktanácsadásban részt vevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést.

(3) Intézményfejlesztési szakterület esetén szaktanácsadó az lehet, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, továbbá köznevelési intézményben legalább három éves, a köznevelésben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik, vagy szervezetfejlesztési szakképzettséggel és legalább három éves szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy felsőfokú intézményben a szakterülethez kapcsolódó oktatói feladatot látott el.

(4) Konfliktuskezelési szakterület esetén szaktanácsadó az lehet, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, továbbá szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel vagy pszichológia mesterszakon klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

(5) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület esetén szaktanácsadó az lehet, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és pedagógiai mérés, értékelés okleveles tanára vagy a mérés, értékelés területén szakvizsgával rendelkezik.

(6) Digitális pedagógiai szakterület esetén szaktanácsadó lehet az is, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és elvégezte az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-0001 pályázat keretében szervezett, "Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására I-II." című, 60 órás pedagógus-továbbképzést.

7. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának feladatai:

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

(2) A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

8. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás feladatai:

a) a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,

b) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,

c) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

d) intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

9. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének feladatai:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

(2) A Hivatal együttműködési megállapodás keretében bevonhatja az állami feladatellátás keretei között ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokba a pedagógusképző felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai intézetet, a pedagógiai tárgyú továbbképzések, pedagógiai kísérletek köznevelés-fejlesztéssel összefüggő megszervezésébe.

9/A. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása keretében kell ellátni a versenykiírásban meghatározott feladatokat.

9/B. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatai:

a) a pályaorientációt, pályaválasztást, továbbtanulást segítő pedagógusok támogatása,

b) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

c) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,

d) a diákjogi tanácsadás megszervezése.

9/C. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének feladatai:

a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,

b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,

c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,

d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása."

27. § Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások) pedagógiai szakmai szolgáltatásokat."

28. § Az R2. 27. § (1) bekezdésében az "az Nkt. 3. mellékletében" szövegrész helyébe az "a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében" szöveg lép.

29. § Hatályát veszti az R2.

a) 12-15. §-a,

b) 3/A. alcíme,

c) 6. alcíme,

d) 27. § (3) bekezdése.

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

30. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § 3. pont b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a pont a következő bd) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

gyógypedagógus szakképzettség:

egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus szakképzettség:)

"bb) az okleveles gyógypedagógus,

bc) a gyógypedagógia-tanár és

bd) az okleveles logopédus"

(szakképzettség,)

31. § Az R3. 11. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A járási szakértői bizottság feladata)

"c) a korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása vagy kizárása, és - ha a (2) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő vizsgálat nem történt, vagy a kiegészítő vizsgálat sajátos nevelési igényt nem állapított meg - az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,"

32. § (1) Az R3. 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell)

"j) a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket,

ja) fejlesztési feladatokat, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét,

jb) javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítésre,"

(2) Az R3. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem alkalmazható

a) a nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban tanuló személy vizsgálata alapján készített szakértői vélemény vonatkozásában az (1) bekezdés c), i) és l) pontja, valamint a 22. § (2)-(4) bekezdése,

b) a nem nappali munkarend szerint folytatott felnőttoktatásban tanuló személy, valamint a felnőttképzésben részt vevő személy vizsgálata alapján készített szakértői vélemény vonatkozásában az (1) bekezdés c)-i), k) és l) pontja, j) pont ja) alpontja, valamint a 22. § (2)-(4) bekezdése."

33. § Az R3. 19. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Ha a szülő nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, a szakértői véleményt a szakértői bizottság)

"b) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása esetén a gyermeket, tanulót a vizsgálat időpontjában ellátó nevelési-oktatási vagy szakképző intézménynek,"

(megküldi.)

34. § Az R3. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Intézmények együttműködnek a nevelési-oktatási, illetve szakképző, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi és rehabilitációs intézmény, valamint a területileg illetékes gyámhatóság vezetőjével, alkalmazottaival a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, szükség esetén pedagógiai szakszolgálati ellátása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség és a sajátos nevelési igény feltárása céljából."

35. § (1) Az R3.

a) 17. § (1) bekezdés l) pontjában a "január 15. napja" szövegrész helyébe a "január 18. napja" szöveg,

b) 34. § (7) bekezdés b) pontjában a "szociális intézményekkel" szövegrész helyébe a "szociális, egészségügyi és rehabilitációs intézményekkel" szöveg,

c) 3. mellékletében

ca) a "DSM-IV" szövegrészek helyébe a "DSM" szöveg,

cb) a "BNO-10" szövegrészek helyébe a "BNO" szöveg,

cc) a "6. A komplex diagnosztikus tevékenység feladatai" szövegrész helyébe a "6. A komplex diagnosztikus tevékenység feladatai a DSM, BNO és FNO tartalmainak alapvető figyelembevételével" szöveg,

cd) a "6.2. Vizsgálati szempontok halmozottan sérült gyermekeknél, illetve a vizsgálat kivitelezését jelentősen nehezítő mozgáskorlátozottság, kommunikációs akadályozottság esetén" szövegrész helyébe a "6.2. Vizsgálati szempontok a mozgásszervi, látási, hallási és halmozott fogyatékosság, illetve a vizsgálat kivitelezését jelentősen nehezítő kommunikációs akadályozottság esetén" szöveg,

ce) a "6.3. Az autizmus spektrum zavar megállapítása" szövegrész helyébe a "6.3. Az autizmus spektrum zavar és az egyéb pszichés fejlődési zavar megállapítása" szöveg

lép.

(2) Az R3.

a) 4. § (2a) bekezdésében a "tizennyolc hónapnál fiatalabb" szövegrész helyébe a "három évnél fiatalabb" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdés

ba) a) pontjában az "az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek" szövegrész helyébe a "sajátos nevelési igény megállapítására irányuló vizsgálatoknál a gyermek, tanuló" szöveg,

bb) c) pontjában az "a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása" szövegrész helyébe az "a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság, a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása" szöveg,

bc) g) pontjában a "szakértői vélemény elkészítése" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény elkészítése, valamint a megyei szakértői bizottság előtt közvetlenül indított vizsgálatoknál a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság, a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó szakértői vélemény elkészítése" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti az R3.

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "harmadik életévét betöltött" szövegrész,

b) 17. § (2) bekezdésében az "átmeneti vagy tartós" szövegrész,

c) 19. § (2) bekezdés c) pontja.

4. A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet módosítása

37. § A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdésében a "2022. február 28-ig" szövegrész helyébe az "a 2021/2022. tanévben a tanítási év végéig" szöveg lép.

5. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

38. § Hatályát veszti a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet.

6. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 32. §, a 35. § (2) bekezdés a) pontja, a 35. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja és a 36. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

40. § A 2. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

"2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

JEGYZÉK

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és egészség- és munkavédelmi eszközeiről

ABC
11. ÓVODA
2HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
3csoportszobagyermekcsoportonként 1Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is
a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb,
mint 2 m2/fő.
4gyermekágy/fektető tárolóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) valamennyi
gyermekágy tárolására
alkalmas csoportonként 1
5tornaszoba, sportszertárralóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A tornaszoba kialakítása kötelező.
Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik
szükségessé, úgy a gyermekek számára aránytalan
teher és többletköltség nélkül más nevelési-oktatási
intézménnyel, illetve sportolásra alkalmas
létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött
megállapodás alapján is biztosítható a tornaszoba
vagy tornaterem helyiség használata.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
minden esetben helyben kell kialakítani.
6logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
a logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön kell
kialakítani.
7óvodapszichológusi helyiségha az óvodapszichológus
alkalmazása kötelező
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában,
helyben alakítandó ki.
8játszóudvaróvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Az óvodai játszóudvar akkor megfelelő, ha
alapterülete lehetővé teszi az intézmény alapító
okirata vagy működési engedélye szerinti maximális
létszám szerint a gyermekek egyidejű befogadását
és egészséges, biztonságos körülmények közötti
foglalkoztatását.
Közterületen is kialakítható, ha adott időben
biztosítható a kizárólagos használat az óvoda
részére. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
óvodában minden esetben helyben kell kialakítani.
9intézményvezetői irodaóvoda székhelyén és azon
a telephelyen, amelyen az
intézményvezető-helyettes,
illetve tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem
kötelező 1
10intézményvezető-helyettesi
iroda
ha az óvodában
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező
(székhelyen, telephelyen) 1
11tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettesi iroda
ha az óvodában
tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása
kötelező (székhelyen,
telephelyen) 1
12óvodatitkári irodaha az óvodában az
óvodatitkár alkalmazása
kötelező
óvoda székhelyén 1
Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár
alkalmazása kötelezően előírt, a feladatellátáshoz
szükséges hely a tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettesi irodával közösen
is kialakítható, ha azt a helyiség mérete lehetővé
teszi.
13nevelőtestületi és
könyvtárszoba
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki
a nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség
mérete lehetővé teszi.
A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári
dokumentum befogadására legyen alkalmas,
az óvodapedagógusok felkészüléséhez.
14általános szertár/raktáróvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
15többcélú helyiség (szülői
fogadásra, tárgyalásra,
ünnepek megtartására
alkalmas helyiség)
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
16orvosi szoba, elkülönítő
szoba
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező,
amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint a gyermekek ellátása
- aránytalan teher és többletköltség nélkül -
a közelben található egészségügyi intézményben
megoldható.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
minden esetben helyben kell kialakítani.
17gyermeköltözőgyermekcsoportonként 1Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda
kivételével másik gyermekcsoporttal közösen is
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve
a gyermekek száma azt lehetővé teszi.
18gyermekmosdó, WC helyiséggyermekcsoportonként 1 WC
(fiú, lány)
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható,
ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek
száma azt lehetővé teszi.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
nem alakítható ki másik csoporttal közösen, és ott,
ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek,
az akadálymentes WC kialakítása is kötelező.
19gyermekmosdó, WC helyiséggyermekcsoportonként 1 fiú,
1 lány (a helyiségben
7 gyermekenként
1 WC csésze)
Új óvoda építése esetén alkalmazandó.
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható,
ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek
száma azt lehetővé teszi.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
nem alakítható ki másik csoporttal közösen, és ott,
ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek,
az akadálymentes WC kialakítása is kötelező.
20felnőtt öltözőóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1, ha az óvodai
csoportok száma több mint
hat, akkor 2
A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre.
21felnőtt mosdóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1,
ha a feladatellátási helyen
az óvodai csoportok száma
több mint hat vagy az óvoda
épülete emeletes, akkor 2,
szintenként 1
A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre.
22felnőtt WC helyiségóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1,
ha a feladatellátási helyen
az óvodai csoportok száma
több mint hat vagy az óvoda
épülete emeletes, akkor 2,
szintenként 1
Alkalmazotti létszám figyelembevételével.
A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre.
23felnőtt WC helyiségóvodánként (székhelyen és
telephelyen férfi és női) 1,
ha az óvodai csoportok
száma több mint hat vagy az
óvoda épülete emeletes,
akkor szintenként 1-1 férfi és
női
Új óvoda építése esetén alkalmazandó.
Alkalmazotti létszám figyelembevételével, továbbá
az újonnan épülő óvodákban látogatói, szülői mosdó,
WC helyiség férfi és női 1-1.
A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre.
24felnőtt zuhanyzóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre.
25mosó-, vasalóhelyiségóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A mosó-, vasalóhelyiséggel együtt kialakítható
a szárítóhelyiség, ebben az esetben nem szükséges
külön szárítóhelyiség biztosítása.
26szárítóhelyiségóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A mosó-, vasalóhelyiséggel együtt kialakítható
a szárítóhelyiség, ebben az esetben nem szükséges
külön szárítóhelyiség biztosítása.
27felnőtt étkezőóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
28főzőkonyhaóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek.
29melegítő konyhaóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
30tálaló-mosogatóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
31szárazáru raktáróvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek.
32földesáru raktáróvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek.
33éléskamraóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek.
34karbantartó műhelyóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
is.
35kerekesszék-tárolóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) szintenként 2
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában,
ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek.
36ételhulladék-tárolóóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
371.1. KIEGÉSZÍTŐ NEMZETISÉGI ÓVODA
38HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
39csoportszobagyermekcsoportonként 1
(Amennyiben a nemzetiségi
óvodai nevelés többcélú
intézmény intézményegysé-
geként kerül megszervezésre,
úgy az óvodai csoportszoba
a többcélú intézmény egyéb
helyiségeivel azonos
épületben is lehet.)
40intézményvezetői és
-helyettesi iroda
kiegészítő nemzetiségi óvoda
székhelyén 1 (Amennyiben
a nemzetiségi óvodai nevelés
többcélú intézmény
intézményegységeként kerül
megszervezésre, úgy a többi
intézményegységgel közös
intézményvezetői és
-helyettesi iroda is lehet.)
41nevelőtestületi szobakiegészítő nemzetiségi óvoda
székhelyén 1 (Amennyiben
a nemzetiségi óvodai nevelés
többcélú intézmény
intézményegységeként kerül
megszervezésre, úgy a többi
intézményegységgel közös
nevelőtestületi szoba is lehet.)
42mosdó, WCgyermekcsoportonként 1 fiú,
1 lány, 1 személyzeti
(Amennyiben a nemzetiségi
óvodai nevelés többcélú
intézmény
intézményegységeként kerül
megszervezésre, úgy
a tanulói fiú, illetve lány
mosdó és WC is használható
e célból.)
Kivéve, ha rendelkezésre áll.
43gyermeköltözőgyermekenként 1 fogas és
cipőtároló
ABC
12. ISKOLA
2I. HELYISÉGEK
3HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
4tanteremiskolánként (székhelyen és
telephelyen), figyelembe véve
az iskola munkarendjét,
osztályonként 1
Figyelembe vehető a szaktanterem is. A terem
alapterülete nem lehet kevesebb mint 1,5 m2/fő.
5tanteremiskolánként (székhelyen és
telephelyen), figyelembe véve
az iskola munkarendjét,
osztályonként 1
Új iskola építése esetén alkalmazandó.
Figyelembe vehető a szaktanterem is. A terem
alapterülete nem lehet kevesebb mint 2 m2/fő.
6csoportteremlegfeljebb nyolc osztállyalA csoportterem alapterülete nem lehet kevesebb mint
működő általános iskolában 4;
16 osztállyal működő
általános iskolában 6;
24 osztállyal működő
általános iskolában 8;
gimnáziumban,
szakgimnáziumban,
szakiskolában osztályonként
0,5 csoportterem
2 m2/fő.
7szaktanterem a hozzá tartozó
szertárral
a II/2. pontban foglaltak
szerint iskolánként
(székhelyen és telephelyen)
1-1; a legfeljebb négy
osztállyal működő iskolában
társadalomtudományi
szaktanterem 1 és művészeti
nevelés szaktanterem 1
8laboratórium a hozzá
kapcsolódó szertárral
iskolánként (székhelyen és
telephelyen)
Általános iskola, gimnázium, szakgimnázium,
szakiskola intézményben.
9műhely a hozzájuk tartozó
kiegészítő helyiségekkel
iskolánként (székhelyen és
telephelyen)
Szakgimnázium, szakiskola intézményben a képzés
szerinti műhely.
10logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba
ha a tanulót a többi tanulóval
együtt oktatják iskolánként
(székhelyen és
telephelyen) 1,
ha a tanulót a többi tanulótól
külön oktatják négy
osztályonként 1
11iskolapszichológusi szobaha az iskolapszichológus
alkalmazása kötelező,
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
12tornaterem (fiú és
lányöltözővel, benne
kialakított zuhanyzóval,
WC helyiséggel)
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá
szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános
műveltséget megalapozó évfolyama van.
Az Nkt. 27. § (11) bekezdésére tekintettel, további
tornaterem létesítése abban az esetben kötelező,
ha a tanulók számára aránytalan teher és
többletköltség nélkül nem biztosítható más nevelési-
oktatási intézménnyel, illetve sportolásra alkalmas
létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodással
a még szükséges tornaterem.
A tornaterem és az ahhoz szükséges öltöző, valamint
vizesblokk a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában helyben biztosítható, továbbá,
ha gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában
mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak, mindezt
akadálymentesen kell létesíteni.
13tornaszoba vagy
féltornaterem (fiú és
lányöltözővel, benne
kialakított zuhanyzóval,
WC helyiséggel)
iskolánként (székhelyen,
telephelyen) harminc
mozgáskorlátozott
tanulónként 1
Szakgimnáziumban, szakiskolában, ha a tornaterem
nem kötelező vagy a tornaterem a székhelyen van és
annak igénybevételére nincs lehetőség, továbbá
a mozgáskorlátozott tanuló esetén helyben,
akadálymentes WC helyiséggel, zuhanyzó
kialakításával.
14gyógytestnevelési, erőnléti
terem
iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában
ott, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak
helyben.
15sportudvariskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1
Helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel,
szabadtéri létesítménnyel;
kiváltható szerződés alapján igénybe vett
sportlétesítménnyel.
16intézményvezetői irodaiskola székhelyén és az iskola
azon telephelyén, amelyen
az intézményvezető-
helyettes, illetve
tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem
kötelező 1
17intézményvezető-helyettesi
iroda
ha az iskolában az
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező,
(székhelyen és telephelyen) 1
18tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettesi iroda
ha az iskolában
tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása
kötelező (székhelyen és
telephelyen) 1
19iskolatitkári irodaiskola székhelyén 1
20könyvtáriskolánként 1Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá
a szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános
műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve,
ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.
A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan,
a használók által könnyen megközelíthető helyiség
kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer
könyvtári dokumentum befogadására, az állomány
(állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és
legalább egy iskolai osztály egyidejű
foglalkoztatására.
21könyvtárszobatagintézményenként 1Ha nem kötelező az iskolai könyvtár vagy
a telephelyen nem működik könyvtár (ha nem
működik legalább négy osztály, a könyvtárszoba
tanteremben is kialakítható).
22könyv- és tankönyvraktáriskolánként 1Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá
a szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános
műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve,
ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el. Olyan
raktár kialakítása szükséges, amely alkalmas a tartós
tankönyvek tárolására is.
23orvosi szoba, elkülönítőveliskolánként 1Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező,
amennyiben az iskola-egészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint, a tanulók ellátása - aránytalan
teher és többletköltség nélkül - a közelben található
egészségügyi intézményben megoldható.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában
helyben kell biztosítani.
24II. Kiszolgálóhelyiségek
25sportszertáriskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
26általános szertáriskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
27karbantartó műhely,
raktárhelyiséggel
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
28kerekesszék-tárolóiskolánként (székhelyen és
telephelyen)
szintenként 2
Ahol mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak.
29aula (előtér, közösségi tér)iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
Az aula kialakítása nem kötelező, amennyiben
a nevelési-oktatási intézményben vagy annak
közelében található közösségi térben megoldhatók
azok a funkciók, amelyekre az aula szolgál.
30portaiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Nyolc évfolyammal alapított általános iskolában,
gimnáziumban, továbbá szakgimnáziumban,
szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó
évfolyama van.
31ebédlőiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül oldják meg.
32főzőkonyhaiskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
33melegítőkonyhaiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ha helyben étkeznek.
34tálaló-mosogatóiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Ha helyben étkeznek.
35szárazáru raktáriskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
36földesáru raktáriskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
Ha helyben főznek, továbbá új iskola építése esetén.
37éléskamraiskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
Ha helyben főznek, továbbá új iskola építése esetén.
38felnőtt étkezőiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül oldják meg.
39teakonyhaiskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
40személyzeti öltözőiskolánként (székhelyen és
telephelyen), férfi és női 1-1
41személyzeti mosdó-zuhanyzóiskolánként (székhelyen és
telephelyen), férfi és női 1-1
24 osztállyal működő iskola
székhelyén, telephelyén férfi
és női 2-2
42személyzeti WC helyiségiskolánként (székhelyen és
telephelyen)
férfi és női 1
Alkalmazotti létszám figyelembevételével.
43tanulói WC helyiségiskolánként (székhelyen és
telephelyen), szintenként fiú
és lány 1-1
A tanulói létszám figyelembevételével.
44technikai alkalmazotti mosdó-
zuhanyzó, WC helyiség
iskolánként (székhelyen,
telephelyen) férfi és női 1
45élelmiszerhulladék-tárolóiskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1
Ha helyben étkeznek.
46egyéb raktáriskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1
47WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak
számára felszerelve
tanulói létszám szerint
ABC
13. KOLLÉGIUM
2I. HELYISÉGEK
3HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
4tanulószoba (felkészülő
szoba)
kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1, illetve,
ha a hálószobák ilyen célra
nem alakíthatók ki, a tanulói
létszám figyelembevételével
Az utóbbi esetben célszerűen tanulócsoportonként 1.
5szakköri, diákköri szobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
A tanulók 15%-ának egyidejű befogadásához.
6számítástechnikai teremkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
7testedző szobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
Létesítése nem kötelező, ha a tanulók számára
aránytalan teher és többletköltség nélkül más
nevelési-oktatási intézménnyel, illetve sportolásra
alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött
megállapodás alapján biztosítható a testedzésre
alkalmas helyiség használata.
8könyvtárkollégiumonként 1A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan
a használók által könnyen megközelíthető helyiség
kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer
könyvtári dokumentum befogadására, az állomány
(állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és
legalább egy iskolai osztálylétszám egyidejű
foglalkoztatására.
9könyvraktárkollégiumonként 1Amennyiben a feladatot nem nyilvános könyvtár
látja el.
10hálószoba, hálóteremkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen)
négy-hét tanulónként 1
11stúdiókollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
Tanulószobában is kialakítható.
12sportudvarkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
Helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel,
szabadtéri létesítménnyel, kiváltható szerződés
alapján igénybe vett sportlétesítménnyel.
13intézményvezetői irodakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
14nevelőtestületi szobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
15kollégiumi titkári irodakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1,
amennyiben a kollégiumi titkár
alkalmazása kötelező
16ügyeletes nevelői szobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
17éjszakai gyermekfelügyelői
szoba
kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), szintenként
a tanulók elhelyezése
szerint 1
18tanári pihenőkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
100 tanulónként 1.
19rendezvényteremkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
A kollégium épületének közelében található
közösségi térben is kialakítható, amennyiben
a funkciók, amelyekre a rendezvényterem szolgál
biztosíthatók.
20orvosi szobakollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező,
amennyiben az iskola-egészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint, a kollégium tanulóinak ellátása
- aránytalan teher és többletköltség nélkül -
a közelben működő egészségügyi intézményben
megoldható.
21betegszoba, elkülönítővelkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) fiú és lány 1-1
100 tanulónként, fiú és lány 1-1.
22nővérszobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen)
a tanulók elhelyezése szerinti
szintenként 1
Sajátos nevelési igényű tanuló kollégiumi nevelése
esetén.
23vendégszobakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
24II. Kiszolgálóhelyiségek
25társalgó (látogatófogadó)kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen)
szintenként 1
Rendezvényteremként is használható, ha a helyiség
alkalmas a kollégium valamennyi tanulójának
egyidejű befogadására.
26portaszékhelyen és telephelyen 1Folyosón, előtérben is kialakítható.
27ebédlőkollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Kivéve, ha az étkeztetést kollégiumon kívül szervezik
meg.
28főzőkonyhakollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
29melegítő konyhaHa helyben étkeznek.
30tálaló-mosogatókollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Ha helyben étkeznek.
31szárazáru raktárkollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
32földesáru raktárkollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
33éléskamrakollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Ha helyben főznek.
34felnőtt étkezőkollégiumonként (székhelyen
vagy telephelyen) 1
Kivéve, ha az étkezést kollégiumon kívül szervezik
meg.
35teakonyhakollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), szintenként 1
A tanulók 15%-ának egyidejű befogadására.
36tanulói vizesblokk,
fürdőszoba
kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), szintenként,
fiú és lány 1
37tanulói WC helyiségkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), szintenként,
fiú és lány1-1
A tanulói létszám figyelembevételével.
38személyzeti WC helyiségkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), férfi és
női 1-1
Az alkalmazotti létszám figyelembevételével.
39személyzeti öltözőkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), férfi és
női 1-1
40személyzeti mosdó-zuhanyzókollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), férfi és
női 1-1
41technikai alkalmazotti mosdó-
zuhanyzó
kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen), férfi és
női 1-1
42élelmiszerhulladék-tárolókollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
43karbantartó műhelykollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
44tisztítószer, takarítóeszközök
és gépek tárolója
kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
45ágyneműraktárkollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
46karbantartó műhelykollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
diákotthonban.
47kerekesszék-tárolókollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
diákotthonban, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket
nevelnek.
48mosókonyha (tanulói)kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
49szárítóhelyiség (tanulói)kollégiumonként (székhelyen
és telephelyen) 1
50vasalóhelyiség (tanulói)(székhelyen és telephelyen) 1
51szeméttárolókollégiumonként (székhelyen
és telephelyen)
szobánként 1
ABC
14. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2I. HELYISÉGEK
3HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
4tanteremszékhelyen és telephelyen az
iskola munkarendje, valamint
az egyes művészeti ágaknál
meghatározottak szerint
5intézményvezetői irodaiskola székhelyén, iskolánként
(székhelyen, telephelyen) 1
6intézményvezető-helyettesi
iroda
ha az iskolában az
intézményvezető helyettes
alkalmazása kötelező,
iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1
Az intézményvezetői irodával együtt is kialakítható,
ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi.
7tagintézmény-
intézményegységvezető-
helyettesi iroda
ha az iskolában
a tagintézmény-,
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása
kötelező, iskolánként
(székhelyen és telephelyen) 1
8iskolatitkári irodaha az iskolában az iskolatitkár
alkalmazása kötelező, 1
iskolánként (székhelyen) 1
9nevelőtestületi szobaiskolánként (székhelyen) 1
10könyvtár (adattár)iskolánként (székhelyen) 1a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották,
hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek,
valamint további módszertani eszközök és
taneszközök elhelyezésére - saját épülettel
rendelkező intézmény esetében.
11II. Kiszolgálóhelyiségek
12szertár, raktár (hangszertár,
jelmeztár)
iskolánként 1Művészeti áganként biztonsági felszereléssel,
a hangszerfajtáknak, jelmezeknek, díszleteknek,
színpadi és cirkuszművészeti kellékeknek,
rekviziteknek, képző- és iparművészeti tárgyaknak,
anyagoknak biztonságos tárolására.
13saját épülettel rendelkező
intézmény esetében,
amennyiben az kialakítható
aula (előtér, várakozó)
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Porta, várakozóhelyiség és a ruhatár funkcióját is
betöltheti.
14saját épülettel rendelkező
intézmény esetében,
amennyiben az kialakítható
porta
iskolánként (székhelyen) 1Szükség esetén az előtérben is kialakítható.
15személyzeti WC helyiségiskolánként (székhelyen és
telephelyen), férfi és női 1-1
Alkalmazotti létszám figyelembevételével.
16tanulói WC helyiségiskolánként (székhelyen és
telephelyen), szintenként, fiú
és lány 1-1
Tanulói létszám figyelembevételével.
17öltöző, zuhanyzóiskolánként (székhelyen és
telephelyen) fiú és lány 1-1
Saját épülettel rendelkező intézmény esetében.
18saját épülettel rendelkező
intézmény esetében,
amennyiben az kialakítható
elsősegély helyiség
iskolánként 1Lehetőség szerint külön helyiségként.
194.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK
204.1.1. ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK)
21HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
22egyéni és kiscsoportos órák
tanterme
létszámának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint
az egyidejűleg megtartott
egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokhoz szükséges
számban
a fúvós és az ütőhangszerek, a jazz-zene és
az elektroakusztikus oktatására használt helyiségek
hangszigetelése,
valamint az alapvető akusztikai szempontok
figyelembevétele szükséges;
100 tanulónként min. 4 terem
23csoportos órák, együttesek
tanterme, próbaterme
a csoport, illetve
az együttesek létszámának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint
az egyidejűleg megtartott
csoportos foglalkozásokhoz
szükséges számban
a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei közös
hasznosításúak is lehetnek;
100 tanulónként min. 2 terem
24hangversenyterem
csatlakozó helyiségekkel
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
figyelembe vehető más célra létesített (többcélú
hasznosítás szempontjai szerint kialakított),
nagyméretű terem is, amennyiben
a hangversenyterem funkciójának megfelel
254.1.2. TÁNCMŰVÉSZET
(balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, társastánc tanszak)
26HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
27tanterema csoport, illetve az
együttesek létszámának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint
az egyidejűleg megtartott
csoportos foglalkozásokhoz
szükséges számban
más művészeti ágakkal, tanszakokkal közös
helyiségként is kialakítható, ha a tanulók és
a csoportok száma azt lehetővé teszi
28táncteremiskolánként
(székhelyen és telephelyen) 1
figyelembe vehető más célra létesített, de
funkciójának megfelelő, a többcélú hasznosítás
szempontjai szerint kialakított nagyméretű terem is
29tanári öltöző, tusolóiskolánként
(székhelyen és telephelyen)
nemenként 1
30tanulói öltöző, tusolóiskolánként
(székhelyen és telephelyen)
nemenként 1
31kellék- és jelmeztár vagy
kellék- és jelmeztároló
iskolánként 1jelmezek, viseletek számára
324.1.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
33HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
34Műhely (a vizuális alapozó
gyakorlatok, vizuális alkotó
gyakorlat, a grafika és
festészet alapjai és
a tanszaki műhelygyakorlat
termei)
a vizuális alapozó
gyakorlatok, a vizuális alkotó
gyakorlat, a grafika és
festészet alapjai,
a rajz-festés-mintázás
tantárgyak és
a tanszaki műhelygyakorlat
azonos teremben is
megtarthatók.
szellőztethető, fűthető, megfelelő természetes és
mesterséges fényviszonyt biztosító, sötétíthető,
amelynek alapterülete tanulónként legalább 1,5-2 m2
354.1.4. SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET
36HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
37próbaterema tanszakok és a tanulók
számának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint az
egyidejűleg megtartott
csoportos foglalkozásokhoz
szükséges számban
helyiségeként is kialakítható, ha az funkciójának
megfelelő, illetve a tanulók és a csoportok száma azt
lehetővé teszi. Akadálymentes, szabad tér
a tanulólétszámnak megfelelően,
tanulónként legalább 3 m2. A terem legyen jól
szellőztethető, fűthető, sötétíthető,
fa- vagy műanyag burkolatú padlózattal
38gyakorlati műhelya tanszakok és a tanulók
számának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint,
az egyidejűleg megtartott
csoportos foglalkozásokhoz
szükséges számban
bábművészeti tanszaknál
39jelmez-, kellék- és díszlettártanszakonként 1tanszakok közös helyiségeként is kialakítható
404.1.5. CIRKUSZMŰVÉSZET
41HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés
42próbaterema tanszakok és a tanulók
számának
figyelembevételével, az iskola
munkarendje szerint
az egyidejűleg megtartott
egyéni és csoportos
foglalkozásokhoz szükséges
számban
Akadálymentes, függesztési pontokkal rendelkező
szabad tér a tanulólétszámnak megfelelően,
tanulónként legalább 9 m2. A terem legyen jól
szellőztethető, fűthető, fa- vagy műanyag sport
burkolatú padlózattal.
43jelmez-, kellék-, rekvizit-,
szőnyeg, bála díszlettár
tanszakonként 1tanszakok közös helyiségeként is kialakítható
44tanári öltöző, tusolóiskolánként
(székhelyen és telephelyen)
nemenként 1
45tanulói öltöző, tusolóiskolánként
(székhelyen és telephelyen)
nemenként 1
ABC
15. ÓVODA, ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI
ESZKÖZEI
2étel-mintavétel készletóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Amennyiben étel kiosztása folyik.
3elsősegélyládaóvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A közegészségügyi előírások szerint.
4gyógyszerszekrény (zárható)óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
A közegészségügyi előírások szerint.
5amennyiben a betöltött
munkakörben a viselete előírt
vagy javasolt, munkaruha
külön jogszabályban
meghatározottak szerint
6tűzoltó készülékaz érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint

"

2. melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

"9. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések
ABCDEFG
1.Szakképesítés
2.Magyar
Képesítési
Keretrendszer
szint
Képzési
terület
SorszámmegnevezéseszakirányaiProgram-
követelmény
száma
Tanulmányi
terület
3.4021501Artista II.Akrobata02154001Művészet
4.Légtornász02154004
5.Zsonglőr02154006
6.Egyensúlyozó02154003
7.Bohóc02154002
8.Társulati artista02154005
9.5021501Artista I.Akrobata02155007Művészet
10.Légtornász02155010
11.Zsonglőr02155012
12.Egyensúlyozó02155009
13.Bohóc02155008
14.Társulati artista02155011
15.4021502Egyház-
zenész II.
Kántor-énekvezető02154013Művészet
16.Kántor-kórusvezető02154015
17.Kántor-orgonista02154016
18.Kántor-gitáros02154014
19.5021502Egyházzenész I.Kántor-énekvezető02155017Művészet
20.Kántor-kórusvezető02155019
21.Kántor-orgonista02155020
22.Kántor-gitáros02155018
23.4021403Hangszerkészítő
és -javító II.
Fafúvós02144024Művészet
24.Rézfúvós02144025
25.Vonós02144026
26.Pengetős02144027
27.Orgonaépítő02144029
28.Zongora02144030
29.Cimbalom02144032
30.5021403Hangszerkészítő
és -javító I.
Fafúvós02145033Művészet
31.Rézfúvós02145034
32.Vonós02145035
33.Pengetős02145036
34.Orgonaépítő02145038
35.Zongora02145039
36.Cimbalom02145041
37.4021504Jazz-zenész II.Jazz-énekes02154024Művészet
38.Jazz-zenész (Fafúvós)02154022
39.Jazz-zenész (Rézfúvós)02154025
40.Jazz-zenész (Húros/vonós)02154023
41.Jazz-zenész (Billentyűs)02154021
42.Jazz-zenész (Ütős)02154026
43.5021504Jazz-zenész I.Jazz-énekes02155030Művészet
44.Jazz-zenész (Fafúvós)02155028
45.Jazz-zenész (Rézfúvós)02155031
46.Jazz-zenész (Húros/vonós)02155029
47.Jazz-zenész (Billentyűs)02155027
48.Jazz-zenész (Ütős)02155032
49.4021301Képző- és iparművészeti munkatársDivatstílus- és
jelmeztervező
02134001Művészet
50.Festő02134002
51.Szobrász02134008
52.Kerámiaműves02134003
53.Művészeti grafikus02134006
54.Művészeti és
médiafotográfus
02134005
55.Mozgókép és
animációtervező
02134004
56.Ötvös02134007
57.Textilműves02134009
58.Üvegműves02134010
59.5021401Aranyműves02145022Művészet
60.5021402Bronzműves és
szoboröntő
02145042Művészet
61.5021403Díszítő festő02145043Művészet
62.5021404Ezüstműves02145021Művészet
63.5021405Vésnök02145020Művészet
64.4021505Klasszikus
zenész II.
Hangkultúra02154035Művészet
65.Klasszikus zenész
(Fafúvós)
02154034
66.Klasszikus zenész
(Rézfúvós)
02154038
67.Klasszikus zenész (Húros-
vonós)
02154036
68.Klasszikus zenész
(Billentyűs)
02154033
69.Klasszikus zenész (Ütős)02154039
70.Magánénekes02154037
71.Zeneelmélet-szolfézs02154040
72.Zeneszerzés02154041
73.5021505Klasszikus
zenész I.
Hangkultúra02155044Művészet
74.Klasszikus zenész
(Fafúvós)
02155043
75.Klasszikus zenész
(Rézfúvós)
02155047
76.Klasszikus zenész (Húros-
vonós)
02155045
77.Klasszikus zenész
(Billentyűs)
02155042
78.Klasszikus zenész (Ütős)02155048
79.Magánénekes02155046
80.Zeneelmélet-szolfézs02155049
81.Zeneszerzés02155050
82.4041301Közművelődési
munkatárs
04134001Közművelődés
83.3021401Népi kézművesCsipkekészítő02143002Művészet
84.Faműves, fajátékkészítő02143004
85.Fazekas02143008
86.Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő
02143005
87.Fonottbútor készítő02143009
88.Kézi és gépi hímző02143011
89.Szőnyegszövő02143014
90.Takács02143015
91.Nemezkészítő02143006
92.Szíjgyártó-nyerges02143007
93.Mézeskalács díszítő02143003
94.Kékfestő02143010
95.Népi bőrműves02143012
96.Papucskészítő02143013
97.4021506Népzenész II.Népi énekes02154054Művészet
98.Népzenész (Fafúvós)02154052
99.Népzenész (Húros/vonós)02154053
100.Népzenész (Billentyűs)02154051
101.Népzenész (Ütős)02154055
102.5021506Népzenész I.Népi énekes02155059Művészet
103.Népzenész (Fafúvós)02155057
104.Népzenész (Húros/vonós)02155058
105.Népzenész (Billentyűs)02155056
106.Népzenész (Ütős)02155060
107.4011901Pedagógiai
munkatárs
Pedagógiai asszisztens01194002Pedagógia
108.Gyógypedagógiai
asszisztens
01194001
109.4021507Színész II.Bábszínész02154061Művészet
110.Színházi- és filmszínész02154062
111.Pantomimes02154090
112.5021507Színész I.Bábszínész02155063Művészet
113.Színházi- és filmszínész02155064
114.Pantomimes02155091
115.4021508Szórakoztató
zenész II.
Énekes szólista02154067Művészet
116.Szórakoztató zenész
(Fafúvós)
02154068
117.Szórakoztató zenész
(Rézfúvós)
02154070
118.Szórakoztató zenész
(Húros/vonós)
02154069
119.Szórakoztató zenész
(Billentyűs)
02154066
120.Szórakoztató zenész (Ütős)02154065
121.5021508Szórakoztató
zenész I.
Énekes szólista02155073Művészet
122.Szórakoztató zenész
(Fafúvós)
02155074
123.Szórakoztató zenész
(Rézfúvós)
02155076
124.Szórakoztató zenész
(Húros/vonós)
02155075
125.Szórakoztató zenész
(Billentyűs)
02155072
126.Szórakoztató zenész (Ütős)02155071
127.4021509Táncos II.Klasszikus balett-táncos02154077Művészet
128.Kortárs-, modern táncos02154078
129.Néptáncos02154079
130.Színházi táncos02154080
131.5021509Táncos I.Klasszikus balett-táncos02155081Művészet
132.Kortárs-, modern táncos02155082
133.Néptáncos02155083
134.Színházi táncos02155084

"

3. melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

"10. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel, a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben kiadott, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések között

ABCDEFGH
1.20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben kiadott szakképesítésekA szakképesítés
150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendeletben szereplő adatai
(2016. március 4-től)
azonosítószáma és
megnevezése
A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
szakképesítés, azonosító
száma és megnevezése
2016. március 3-ig
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti
szakképesítés,
azonosító száma és
megnevezése
Az 1/2006. (II. 17.)
OM rendelet szerinti szakképesítés
azonosító száma és
megnevezése
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakképesítés azonosító
száma és megnevezése
Szakképesítések
megnevezése
Szakképesítések
Szakirányai
Program-
követelmény
száma
2.4 0215 01
Artista II.
Akrobata0215400154 212 01
Artista II.
(a szakmairány
megnevezésével)
54 212 01
Artista
54 212 01
Artista
54 212 01
Artista
33 1899 01
Artista (a tevékenység
megjelölésével)
Légtornász02154004
Zsonglőr02154006
Egyensúlyozó02154003
Bohóc02154002
Társulati artista02154005
3.5 0215 01
Artista I.
Akrobata0215500755 212 02
Artista I.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 01
Artista
54 212 01
Artista
54 212 01
Artista
33 1899 01
Artista (a tevékenység
megjelölésével)
Légtornász02155010
Zsonglőr02155012
Egyensúlyozó02155009
Bohóc02155008
Társulati artista02155011
4.4 0215 02
Egyházzenész II.
Kántor-énekvezető0215401354 212 02
Egyházzenész II.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 02
Egyházzenész
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 02
Egyházzenész
54 212 02
Egyházzenész
52 1822 01
Egyházzenész
(a tevékenység
megjelölésével)
Kántor-kórusvezető02154015
Kántor-orgonista02154016
Kántor-gitáros02154014
5.5 0215 02
Egyházzenész I.
Kántor-énekvezető0215501755 212 03
Egyházzenész I.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 02
Egyházzenész
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 02
Egyházzenész
54 212 02
Egyházzenész
52 1822 01
Egyházzenész
(a tevékenység
megjelölésével)
Kántor-kórusvezető02155019
Kántor-orgonista02155020
Kántor-gitáros02155018
6.4 0214 03
Hangszerkészítő és
-javító II.
Fafúvós0214402454 215 01
Gyakorló hangszerkészítő
és -javító
(a hangszercsoport
megjelölésével)
52 215 01
Gyakorló hangszerkészítő és
-javító
(hangszercsoport
megjelölésével)
---
Rézfúvós02144025
Vonós02144026
Pengetős02144027
Orgonaépítő02144029
Zongora02144030
Cimbalom02144032
7.5 0214 03
Hangszerkészítő és
-javító I.
Fafúvós0214503355 215 01
Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport
megjelölésével)
55 215 01
Hangszerkészítő és -javító
(hangszercsoport
megjelölésével)
54 215 01
Hangszerkészítő és
-javító
54 215 01
Hangszerkészítő és
-javító
52 5293 08
Hangszerkészítő és -javító
(a hangszer, illetve hangszer-
csoport megjelölésével)
Rézfúvós02145034
Vonós02145035
Pengetős02145036
Orgonaépítő02145038
Zongora02145039
Cimbalom02145041
8.4 0215 04
Jazz-zenész II
Jazz-énekes0215402454 212 04
Jazz-zenész II.
(szakmairány
megjelölésével)
54 212 04
Jazz-zenész (szakmairány
megjelölésével)
54 212 03
Jazz-zenész
-52 1822 02
Énekes (a műfaj
megjelölésével)
52 1822 04
Zenész (a műfaj, a szak és
a hangszer megjelölésével)
Jazz-zenész (Fafúvós)02154022
Jazz-zenész (Rézfúvós)02154025
Jazz-zenész
(Húros/vonós)
02154023
Jazz-zenész (Billentyűs)02154021
Jazz-zenész (Ütős)02154026
9.5 0215 04
Jazz-zenész I.
Jazz-énekes0215503055 212 04
Jazz-zenész I.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 04
Jazz-zenész (szakmairány
megjelölésével)
54 212 03
Jazz-zenész
-52 1822 02
Énekes (a műfaj
megjelölésével)
52 1822 04
Zenész (a műfaj, a szak és
a hangszer megjelölésével)
Jazz-zenész (Fafúvós)02155028
Jazz-zenész (Rézfúvós)02155031
Jazz-zenész
(Húros/vonós)
02155029
Jazz-zenész (Billentyűs)02155027
Jazz-zenész (Ütős)02155032
10.4 0213 01
Képző- és
Iparművészeti
munkatárs
Divatstílus- és
jelmeztervező
0213400154 211 02
Divat- és stílustervező
54 211 02
Divat- és stílustervező
54 211 07 0000 00 00
Divat- és stílustervező
54 211 07 0000 00 00
Divat- és stílustervező
52 1812 17 Divat-stílustervező
asszisztens
11.4 0213 01
Képző- és
Iparművészeti
munkatárs
Divatstílus- és
jelmeztervező
0213400155 211 05
Jelmeztervező
55 211 05
Jelmeztervező
54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és
jelmeztervező
asszisztens
54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és
jelmeztervező
asszisztens
52 1811 05 Díszlet- és jelmeztervező
asszisztens
12.4 0213 01
Képző- és
Iparművészeti
munkatárs
Festő0213400254 211 03
Festő
54 211 03
Festő
54 211 08
Festő
54 211 08
Festő
52 1811 01 Festő (a tevékenység
megjelölésével)
13.4 0213 01
Képző- és
Iparművészeti
munkatárs
Szobrász0213400854 211 07
Szobrász
54 211 07
Szobrász
54 211 15
Szobrász
54 211 15
Szobrász
52 1811 03
Szobrász (az anyag és
a tevékenység
megjelölésével)
14.4 0213 01
Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Kerámiaműves0213400354 211 05
Kerámiaműves
54 211 05
Kerámiaműves
54 211 10 0000 00 00
Keramikus
54 211 10 0000 00 00
Keramikus
52 1812 08
Keramikus
15.4 0213 01
Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Művészeti grafikus0213400654 211 04 Grafikus54 211 04 Grafikus54 211 09
Grafikus
54 211 09
Grafikus
52 1811 02 Grafikus (a tevékenység
megjelölésével)
16.4 0213 01
Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Művészeti és
médiafotográfus
0213400554 211 10 Művészeti és
médiafotográfus
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-
kereskedő
54 211 01
Alkalmazott fotográfus
54 211 01
Alkalmazott fotográfus
52 1842 01
Alkalmazott fotográfus
17.4 0213 01
Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Mozgókép és
animációtervező
0213400454 213 03 Mozgókép- és
animációkészítő
54 213 03 Mozgókép- és
animációkészítő
54 213 03 0000 00 00 Mozgóképi
animációkészítő
54 213 03 0000 00 00 Mozgóképi
animációkészítő
52 1812 07 Játék- és animációsfilm
készítő
18.4 0213 01 Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Ötvös0213400754 211 06
Ötvös
54 211 06
Ötvös, fémműves
54 211 13
Ötvös 54 211 13 0010 54 05 Fémműves
54 211 13
Ötvös 54 211 13 0010 54 05 Fémműves
52 1812 10 Ötvös (az anyag és
a tevékenység
megjelölésével)
19.4 0213 01
Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Textilműves0213400954 211 08
Textilműves
54 211 08
Textilműves
54 211 16
Textilműves
54 211 16
Textilműves
52 1812 12 Textilműves (a tevékenység
megjelölésével)
20.4 0213 01 Képző- és
iparművészeti
munkatárs
Üvegműves0213401054 211 09
Üvegműves
54 211 09
Üvegműves
54 211 17
Üvegműves
54 211 17
Üvegműves
52 1812 15
Üvegműves
32 5292 02
Üvegfestő és ólmozottüveg
készítő
21.5 0214 01
Aranyműves
-0214502255 211 01
Aranyműves
55 211 01
Aranyműves
54 211 13 0010 54 01
Aranyműves
54 211 13 0010 54 01
Aranyműves
52 1812 10
Ötvös (az anyag és a
tevékenység megjelölésével)
22.5 0214 02
Bronzműves és
szoboröntő
-0214504255 211 02
Bronzműves és
szoboröntő
55 211 02
Bronzműves és szoboröntő
54 211 15 0010 54 01
Bronzműves és
szoboröntő
54 211 15 0010 54 01
Bronzműves és
szoboröntő
52 1812 03
Bronzműves és szoboröntő
23.5 0214 03
Díszítő festő
-0214504355 211 03
Díszítő festő
55 211 03
Díszítő festő
54 211 08 0010 54 02
Díszítő festő
54 211 08 0010 54 02
Díszítő festő
52 1811 01
Festő (a tevékenység
megjelölésével)
24.5 0214 04
Ezüstműves
-0214502155 211 01
Ezüstműves
----
25.5 0214 05
Vésnök
-0214502055 211 08
Vésnök
----
26.4 0215 05
Klasszikus zenész
II
Hangkultúra0215403554 212 05
Klasszikus zenész II.
(szakmairány
megnevezésével)
54 212 05
Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével)
54 212 04
Klasszikus zenész
54 212 04
Klasszikus zenész
52 1822 04
Zenész (a műfaj, a szak és
a hangszer megjelölésével)
52 1822 02
Énekes (a műfaj
megjelölésével)
Klasszikus zenész
(Fafúvós)
02154034
Klasszikus zenész
(Rézfúvós)
02154038
Klasszikus zenész
(Húros-vonós)
02154036
Klasszikus zenész
(Billentyűs)
02154033
Klasszikus zenész (Ütős)02154039
Magánénekes02154037
Zeneelmélet-szolfézs02154040
Zeneszerzés02154041
27.5 0215 05
Klasszikus zenész
I.
Hangkultúra0215504455 212 05
Klasszikus zenész I.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 05
Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével)
54 212 04
Klasszikus zenész
54 212 04
Klasszikus zenész
52 1822 04
Zenész (a műfaj, a szak és
a hangszer megjelölésével)
52 1822 02
Énekes (a műfaj
megjelölésével)
Klasszikus zenész
(Fafúvós)
02155043
Klasszikus zenész
(Rézfúvós)
02155047
Klasszikus zenész
(Húros-vonós)
02155045
Klasszikus zenész
(Billentyűs)
02155042
Klasszikus zenész (Ütős)02155048
Magánénekes02155046
Zeneelmélet-szolfézs02155049
Zeneszerzés02155050
28.4 0413 01
Közművelődési
munkatárs
-0413400154 345 02
Közművelődési és
közönségkapcsolati
szakember
(a szakmairány
megnevezésével)
(Közművelődési
szakember II.)
52 345 02
Közművelődési szakember II.
52 345 02 Közművelődési
szakember II.
52 345 02 Közművelődési
szakember II.
52 8407 01 Közművelődési szakember II.
(a tevékenység
megjelölésével)
29.3 0214 01
Népi kézműves
Csipkekészítő0214300234 215 01
Népi kézműves
(a szakmairány
megjelölésével)
34 215 01
Népi kézműves
(a szakmairány
megjelölésével)
31 215 02
Népi kézműves
31 215 02
Népi kézműves
Faműves, fajátékkészítő02143004
Fazekas02143008
Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő
02143005
Fonottbútor készítő02143009
Kézi és gépi hímző02143011
Szőnyegszövő02143014
Takács02143015
Nemezkészítő02143006
Szíjgyártó-nyerges02143007
Mézeskalács díszítő02143003
Kékfestő02143010
Népi bőrműves02143012
Papucskészítő02143013
30.4 0215 06
Népzenész II.
Népi énekes0215405454 212 06
Népzenész II.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 06
Népzenész (szakmairány
megjelölésével)
54 212 05
Népzenész
54 212 05
Népzenész
52 1822 03
Népzenész (a hangszer és
szak megjelölésével)
Népzenész (Fafúvós)02154052
Népzenész
(Húros/vonós)
02154053
Népzenész (Billentyűs)02154051
Népzenész(Ütős)02154055
31.5 0215 06
Népzenész I.
Népi énekes0215505955 212 06
Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével)
54 212 06
Népzenész (szakmairány
megjelölésével)
54 212 05
Népzenész
54 212 05
Népzenész
52 1822 03
Népzenész (a hangszer és
szak megjelölésével)
Népzenész (Fafúvós)02155057
Népzenész
(Húros/vonós)
02155058
Népzenész (Billentyűs)02155056
Népzenész (Ütős)02155060
32.4 0119 01
Pedagógiai
munkatárs
Pedagógiai asszisztens0119400254 140 02 Pedagógiai- és
családsegítő munkatárs
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs
52 140 01 0000 00 00
Pedagógiai asszisztens
54 761 010000
Családpedagógiai
mentor
52 140 01 0000 00 00
Pedagógiai asszisztens
54 761 01 0000
Családpedagógiai
mentor
52 1499 03
Pedagógiai asszisztens
33.4 0119 01
Pedagógiai
munkatárs
Gyógypedagógiai
asszisztens
0119400154 140 01 Gyógypedagógiai segítő
munkatárs
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő
munkatárs
54 140 01 Gyógypedagógiai
asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai
asszisztens
54 1499 01
Gyógypedagógiai asszisztens
34.4 0215 07
Színész II.
Bábszínész0215406154 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
52 212 02 0010 52 01 Bábszínész52 212 02
Színész II.
52 1832 03
Színész II. (segédszínész)
35.4 0215 07 Színész II.Színházi- és filmszínész0215406254 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
52 212 02 0010 52 02 Színházi és filmszínész52 212 02
Színész II.
52 1832 03
Színész II. (segédszínész)
36.4 0215 07 Színész II.Színházi- és filmszínész0215406254 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 03
Gyakorlatos színész
(a szakmairány
megjelölésével)
52 212 02 0010 52 03 Vers- és prózamondó
előadóművész
52 212 02
Színész II.
52 1832 03
Színész II. (segédszínész)
37.4 0215 07
Színész II.
Pantomimes0215409054 212 07
Pantomimes
54 212 07
Pantomimes
52 212 03
Pantomimes
52 212 03
Pantomimes
52 1832 02
Pantomimes
38.5 0215 07 Színész I.Bábszínész0215406155 212 01
Színész
55 212 01
Színész II.
52 212 02 0001 54 01 Színész I.52 212 02 0001 54 01 Színész I.54 1832 03
Színész I.
Színházi- és filmszínész02155064
39.4 0215 08
Szórakoztató
zenész II.
Énekes szólista0215406754 212 08
Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 08
Szórakoztató zenész
(a szakmairány
megjelölésével)
31 212 01
Szórakoztató zenész II.
31 212 01
Szórakoztató zenész II.
33 1822 01
Szórakoztató zenész II.
(a műfaj és a hangszer
megjelölésével)
Szórakoztató zenész
(Fafúvós)
02154068
Szórakoztató zenész
(Rézfúvós)
02154070
Szórakoztató zenész
(Húros/vonós)
02154069
Szórakoztató zenész
(Billentyűs)
02154066
Szórakoztató zenész
(Ütős)
02154065
40.5 0215 08
Szórakoztató
zenész I.
Énekes szólista0215507355 212 07
Szórakoztató zenész I.
(a szakmairány
megjelölésével)
54 212 08
Szórakoztató zenész
(a szakmairány
megjelölésével)
31 212 01 0001 54 01
Szórakoztató zenész I.
31 212 01 0001 54 01
Szórakoztató zenész I.
54 1822 01
Szórakoztató zenész I.
(a műfaj megjelölésével
Szórakoztató zenész
(Fafúvós)
02155074
Szórakoztató zenész
(Rézfúvós)
02155076
Szórakoztató zenész
(Húros/vonós)
02155075
Szórakoztató zenész
(Billentyűs)
02155072
Szórakoztató zenész
(Ütős)
02155071
41.4 0215 09
Táncos II.
Klasszikus balett-táncos0215407754 212 09
Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével)
54 212 09
Táncos (szakmairány
megjelölésével)
54 212 07
Táncos
54 212 07
Táncos
52 1833 02
Táncos (a műfaj és a szak
megjelölésével)
54 1833 01
Táncművész (a műfaj és
a szak megjelölésével)
Kortárs-, modern táncos02154078
Néptáncos02154079
Színházi táncos02154080
42.5 0215 09 Táncos I.Klasszikus balett-táncos0215508155 212 08
Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével)
54 212 09
Táncos (szakmairány
megjelölésével)
54 212 07 Táncos54 212 07 Táncos52 1833 02
Táncos (a műfaj és a szak
megjelölésével)
54 1833 01
Táncművész (a műfaj és
a szak megjelölésével)
Kortárs-, modern táncos02155082
Néptáncos02155083
Színházi táncos02155084
43.---31 212 01
Bábkészítő
31 212 01
Bábkészítő
52 212 02 0100 33 01
Bábkészítő
52 212 02 0100 33 01
Bábkészítő
52 1812 01
Bábkészítő
44.Dajka-0119300332 140 01
Óvodai dajka
32 140 01
Óvodai dajka
31 140 01 0000 00 00
Óvodai dajka
31 140 01 0000 00 00
Óvodai dajka
31 8999 01
Dajka
45.---54 211 01
Dekoratőr
54 211 01
Dekoratőr
54 211 01 0000 00 00
Dekoratőr
54 211 01 0000 00 00
Dekoratőr
52 7899 04
Dekoratőr, kirakatrendező
46.Digitális képalkotó-02115003-----
47.Díszműkovács-021440233421101
Díszműkovács
3421101
Díszműkovács
54 211 06 0000 00 00
Díszműkovács
54 211 06 0000 00 00
Díszműkovács
52 1812 06
Díszműkovács
48.---55 211 04
D íszlettervező
55 211 04
Díszlettervező
54 211 05 0000 00 00
Díszlet- és
jelmeztervező
asszisztens
54 211 05 0000 00 00
Díszlet- és
jelmeztervező
asszisztens
52 1811 05 Díszlet- és jelmeztervező
asszisztens
49.---53 213 02
Fővilágosító
53 213 02
Fővilágosító
52 213 02 0001 54 01
Fővilágosító
52 213 02 0001 54 01
Fővilágosító
Nem feleltethető meg
50.---53 213 03
Gyártásvezető
53 213 03
Gyártásvezető
52 213 02 0001 54 02
Gyártásvezető
52 213 02 0001 54 02
Gyártásvezető
-
51.---52 345 01
Hanglemez-bemutató
52 345 01
Hanglemez-bemutató
52 345 04 0010 52 01
Hanglemez-bemutató
52 345 04 0010 52 01
Hanglemez-bemutató
52 8419 01
Hanglemez-bemutató
52.---54 213 01
Hangmester
54 213 01
Hangmester
54 212 02 0100 51 01
Hangmester
54 212 02 0100 51 01
Hangmester
52 1899 01
Hangmester/Hangtechnikus
53.----53 213 04
Hangosítórendszer tervező
technikus
54 213 02 0001 54 02
Hang-művész
stúdiómester
54 213 02 0001 54 02
Hangművész
stúdiómester
-
54.---51 521 01
Hangosító
51 521 01
Hangosító
54 521 04 0100 52 01
Hangosító
54 521 04 0100 52 01
Hangosító
34 7882 01
Hangosító
55.---55 213 01
Hangtárvezető
55 213 01
Hangtárvezető
54 213 02 0001 54 04
Hangtárvezető
54 213 02 0001 54 04
Hangtárvezető
-
56.---55 213 01
Hangtárvezető
53 213 01
Filmhangtervező
54 213 02 0001 54 01
Filmhangtervező
54 213 02 0001 54 01
Filmhangtervező
-
57.KaszkadőrAutós0215408732 212 01
Kaszkadőr (a
tevékenység
megjelölésével)
32 212 01
Kaszkadőr(a tevékenység
megjelölésével)
33 212 01 0000 00 00
Kaszkadőr (a
tevékenységi kör
megjelölésével)
33 212 01 0000 00 00
Kaszkadőr (a
tevékenységi kör
megjelölésével)
33 1899 02
Kaszkadőr(a tevékenység
megjelölésével)
Gyalogos02154085
Lovas02154088
Motoros02154086
58.Kaszkadőr-
szakértő
-0215408952 212 01
Kaszkadőr szakértő
----
59.---34 211 02
Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány
megjelölésével)
34 211 02
Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány
megjelölésével)
33 215 01 Porcelánkészítő és -
festő
33 215 01 Porcelánkészítő és -
festő
31 5292 09
Porcelánkészítő
33 1812 01
Porcelánfestő
31 5220 01
Gipszmintakészítő
3121501
Gipszmintakészítő
3121501
Gipszmintakészítő
60.---54 213 06 Kiadványszerkesztő
technikus
54 213 02
Kiadványszerkesztő
52 213 01 0000 00 00
Kiadványszerkesztő
52 213 01 0000 00 00
Kiadványszerkesztő
52 8429 01
Kiadványszerkesztő
52 5278 02
Nyomdai kiadvány- és
képszerkesztő
61.---55 213 03
Korrektor
55 213 03
Korrektor
52 213 01 0001 52 01
Korrektor
52 213 01 0001 52 01
Korrektor
52 8429 03
Korrektor
62.Kosárfonó-0214200121 215 01 Kosárfonó21 215 01 Kosárfonó31 215 02 0100 21 01
Kosárfonó
31 215 02 0100 21 01
Kosárfonó
21 5291 07 Kosárfonó és fonottbútor-
készítő
63.---52 341 03 Könyvesbolti és
antikváriumi kereskedő
52 341 03 Könyvesbolti és antikváriumi
kereskedő
52 341 06 0000 00 00 Könyvesbolti eladó
52 341 06 0001 52 01
Antikváriumi kereskedő
52 341 06 0000 00 00 Könyvesbolti eladó
52 341 06 0001 52 01
Antikváriumi kereskedő
52 7882 03
Könyvesbolti eladó
52 7882 01
Antikváriumi szakeladó
64.---62 345 01 Közművelődési
szakember I.
62 345 01
Közművelődési szakember I.
61 345 01 Közművelődési
szakember I.
61 345 01 Közművelődési
szakember I.
71 8407 01
Közművelődési szakember I.
(a tevékenység
megjelölésével)
65.---55 345 02
Közösségfejlesztő
animátor
53 345 01
Közösségfejlesztő animátor
52 345 02 0001 54 01
Közösségfejlesztő
52 345 02 0001 54 01
Közösségfejlesztő
-
66.Kulturális
rendezvény-
szervező
-0314500151 345 01 Kulturális
rendezvényszervező
51 345 01 Kulturális
rendezvényszervező
52 345 02 0100 52 01 Kulturális
rendezvényszervező
52 345 02 0100 52 01 Kulturális
rendezvényszervező
-
67.---52 211 02
Lakberendező
55 211 06
Lakberendező
52 214 01 0000 00 00
Lakberendező
52 214 01 0000 00 00
Lakberendező
52 7899 02
Lakberendező
68.---52 213 01
Mozgóképgyártó
52 213 01
Mozgóképgyártó
52 213 02
Mozgóképgyártó
52 213 02
Mozgóképgyártó
52 1842 02
Mozgóképgyártó
(a tevékenység
megjelölésével)
69.---53 213 05
Mozgóképgyártó
hangtechnikus
53 213 05
Mozgóképgyártó
hangtechnikus
52 213 02 0001 54 03
Mozgóképgyártó
hangtechnikus
--
70.Mozgókép-készítő-0211500451 213 04
Mozgóképkészítő
----
71.---52 341 04
Mozgóképterjesztő és
-üzemeltető
52 341 04
Mozgóképterjesztő és
-üzemeltető
52 341 08 0000 00 00
Mozgóképterjesztő és
-üzemeltető
52 341 08 0000 00 00
Mozgóképterjesztő és
-üzemeltető
52 7882 02
Mozgókép-forgalmazó
és -üzemeltető II.
72.---51 341 04
Mozigépész
51 341 04
Mozigépész
52 341 08 0100 52 01
Mozigépész
52 341 08 0100 52 02
Mozigépész
-
73.Műtárgyvédelmi
munkatárs
Múzeumi gyűjtemény és
raktárkezelő
0213501252 211 01 Műtárgyvédelmi
munkatárs
52 211 01
Műtárgyvédelmi munkatárs
54 211 12 Műtárgyvédelmi
munkatárs
54 211 12 Műtárgyvédelmi
munkatárs
52 8425 02
Múzeumi gyűjtemény- és
raktárkezelő
52 8425 03
Múzeumi preparátor
52 8425 01
Műtárgyvédelmi asszisztens
Műtárgyvédelmi
asszisztens
02135011
74.Népi játék és
kismesterségek
oktatója
-0214501853 215 01 Népi játék és
kismesterségek oktatója
53 215 01 Népi játék és kismesterségek
oktatója
31 215 02 0001 54 01 Népi játék és
kismesterségek oktatója
(a tevékenységi kör
megjelölésével)
31 215 02 0001 54 01 Népi játék és
kismesterségek oktatója
(a tevékenységi kör
megjelölésével)
54 8407 01 Népi játék és kismesterségek
oktatója
75.Produkciós
asszisztens
-0211500551 213 01
Produkciós asszisztens
51 213 01
Produkciós asszisztens
---
76.----52 213 02
Rendezvénytechnikus
52 213 04 0000 00 00
Rendezvénytechnikus
52 213 04 0000 00 00
Rendezvénytechnikus
-
77.Rögzítéstechnikus-0211500651 213 02
Rögzítésvezető
51 213 02
Rögzítésvezető
---
78.Segédkönyvtáros-0322500252 322 02
Segédkönyvtáros
52 322 01
Segédkönyvtáros
54 322 01 0000 00 00
Segédkönyvtáros
54 322 01 0000 00 00
Segédkönyvtáros
-
79.Levéltári asszisztens,
ügykezelő irattáros
-0322500152 322 02 Segédlevéltáros és
ügykezelő
52 322 02
Segédlevéltáros és ügykezelő
54 322 02
Segédlevéltáros
54 322 02
Segédlevéltáros
54 3452 01
Segédlevéltáros
80.Levéltári asszisztens,
ügykezelő irattáros
-0322500152 322 02 Segédlevéltáros és
ügykezelő
52 322 02
Segédlevéltáros és ügykezelő
54 322 02 0100 52 01 Levéltári kezelő,
iratkezelő, irattáros
54 322 02 0100 52 01 Levéltári kezelő,
iratkezelő, irattáros
52 3452 03
Levéltári kezelő/iratkezelő-
irattáros (a tevékenység
megjelölésével)
81.Könyv- és
papírrestaurátor
-0213501353 211 01
Segédrestaurátor (Papír- és
könyrestaurálási
szakmairány)
53 211 01 Segédrestaurátor
(Papír- és könyrestaurálási
szakmairány)
54 211 12 0001 54 01 Restaurátor technikus
(a szakirány
megjelölésével)
54 211 12 0001 54 01 Restaurátor technikus
(a szakirány
megjelölésével)
54 8425 01
Könyv- és papírrestaurátor
54 8425 02
Szakrestaurátor
(a szak megjelölésével)
82.---53 213 06
Stúdióvezető
53 213 06
Stúdióvezető
---
83.---53 213 07
Szerkesztő műsorvezető
53 213 07
Szerkesztő műsorvezető
52 213 02 0001 54 04
Műsorvezető riporter
52 213 02 0001 54 04
Műsorvezető riporter
-
84.---54 521 07
Színháztechnikus,
szcenikus
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus
54 521 04 0000 00 00
Színháztechnikus,
szcenikus
54 521 04 0000 00 00
Színháztechnikus,
szcenikus
54 1899 03
Színházi műszaki vezető,
szcenikus
85.---51 521 02
Színpadmester
51 521 02
Színpadmester
54 521 04 0100 52 02
Színpadmester
54 521 04 0100 52 02
Színpadmester
53 5499 03
Színpadtechnikus
86.---53 213 08
Televíziós kameraman
53 213 08
Televíziós kameraman
52 213 02 0001 54 07
Televíziós kameraman
52 213 02 0001 54 07
Televíziós kameraman
-
87.---53 213 09
Utómunka
szakasszisztens
53 213 09
Utómunka szakasszisztens
52 213 02 0001 54 08 Utómunka
szakasszisztens
52 213 02 0001 54 08 Utómunka
szakasszisztens
-
88.---51 521 03
Világítástechnikus
51 521 03
Világítástechnikus
54 521 04 0100 52 03
Világítástechnikus
54 521 04 0100 52 03
Világítástechnikus
53 5499 04
Világítástechnikus

"

Tartalomjegyzék