449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével -

a) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete szerinti ellátási formák közül

aa) alapellátást,

ab) ügyeleti ellátást,

ac) járóbeteg-szakellátást,

ad) diagnosztikát,

ae) fekvőbeteg-szakellátást,

af) mentést igénylő ellátást,

ag) betegszállítást,

ah) bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,

ai) fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását), valamint

b) a közvetlen lakossági gyógyszerellátást

nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) nem hozható létre olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens végezné, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és a (3) bekezdés c) pontja szerinti emlékeztető védőoltást (a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel.[1]

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - nem hozhat létre az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységnek az egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén történő végzésére irányuló jogviszonyt olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel.

(3) Az az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével -

a)[2] egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. szeptember 15. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban

c)[3] az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül

felvenni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

(5) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos adja ki.

(6) A munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására. A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(7) Az (1)-(6) bekezdés vonatkozásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe.

(8)[4] Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

(9) A foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, és

b) a foglalkoztatott az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem mutatja be.

(10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

(11) Ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatott az egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdés szerinti tevékenységet nem az egészségügyi szolgáltatóval közvetlenül fennálló jogviszony alapján végzi, a munkáltató gondoskodik arról, hogy az egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy végezzen egészségügyi tevékenységet.

(12) Ha az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységet végző foglalkoztatott nem az egészségügyi szolgáltatóval áll közvetlen jogviszonyban, a munkáltató gondoskodik arról, hogy lehetőség szerint olyan foglalkoztatott végezze az egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységet, aki a védőoltást felvette.

(13) Az a foglalkoztatott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

(14) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv hatósági jogkörében ellenőrzi, amelynek keretében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

1/A. §[5] (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az adótitok, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)

a) a TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,

b) a TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,

c) az a) pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának - ideértve az egyéni vállalkozót is - Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,

d) a b) pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának - ideértve az egyéni vállalkozót is - Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.

(2) Az NNK az (1) bekezdés alapján megkapott adatokat összeveti a nyilvántartásában lévő oltottsági adatokkal, és az ellenőrzés alá vont egészségügyi szolgáltató oltottsági adatait adategyeztetés céljából az 1. § (14) bekezdése szerint ellenőrzésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv megkeresése alapján e szerv részére továbbítja.

(3) Az NNK az (1) bekezdés szerinti adatokat a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.

1/B. §[6] (1) Az egészségügyi szolgáltató a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat egészségügyi szolgáltatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számokhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) Az egészségügyért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak.

(6) Az egészségügyért felelős miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. augusztus 15-én lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

4. §[7] (1) Aki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Módr. hatálybalépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti védőoltást felvenni, és azt az 1. § (6) bekezdése szerint igazolni, vagy az 1. § (5) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatni a munkáltató felé.

(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem teljesíti, az 1. § (8)-(10) bekezdése szerint kell eljárni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A záró szövegrészt módosította a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.11.19.

[2] Módosította az 507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[3] Beiktatta a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.11.19.

[4] Megállapította a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.11.19.

[5] Beiktatta az 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[6] Beiktatta a 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.02.15.

[7] Beiktatta a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.19.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére