Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével -

a) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete szerinti ellátási formák közül

aa) alapellátást,

ab) ügyeleti ellátást,

ac) járóbeteg-szakellátást,

ad) diagnosztikát,

ae) fekvőbeteg-szakellátást,

af) mentést igénylő ellátást,

ag) betegszállítást,

ah) bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,

ai) fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását), valamint

b) a közvetlen lakossági gyógyszerellátást

nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) nem hozható létre olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens végezné, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és a (3) bekezdés c) pontja szerinti emlékeztető védőoltást (a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel.[1]

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - nem hozhat létre az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységnek az egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén történő végzésére irányuló jogviszonyt olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel.

(3) Az az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles - a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével -

a)[2] egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. szeptember 15. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban

c)[3] az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül

felvenni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

(5) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos adja ki.

(6) A munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására. A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(7) Az (1)-(6) bekezdés vonatkozásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe.

(8)[4] Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

(9) A foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, és

b) a foglalkoztatott az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem mutatja be.

(10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

(11) Ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatott az egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdés szerinti tevékenységet nem az egészségügyi szolgáltatóval közvetlenül fennálló jogviszony alapján végzi, a munkáltató gondoskodik arról, hogy az egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy végezzen egészségügyi tevékenységet.

(12) Ha az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységet végző foglalkoztatott nem az egészségügyi szolgáltatóval áll közvetlen jogviszonyban, a munkáltató gondoskodik arról, hogy lehetőség szerint olyan foglalkoztatott végezze az egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységet, aki a védőoltást felvette.

(13) Az a foglalkoztatott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

(14) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv hatósági jogkörében ellenőrzi, amelynek keretében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

1/A. §[5] (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az adótitok, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)

a) a TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,

b) a TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,

c) az a) pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának - ideértve az egyéni vállalkozót is - Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,

d) a b) pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának - ideértve az egyéni vállalkozót is - Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.

(2) Az NNK az (1) bekezdés alapján megkapott adatokat összeveti a nyilvántartásában lévő oltottsági adatokkal, és az ellenőrzés alá vont egészségügyi szolgáltató oltottsági adatait adategyeztetés céljából az 1. § (14) bekezdése szerint ellenőrzésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv megkeresése alapján e szerv részére továbbítja.

(3) Az NNK az (1) bekezdés szerinti adatokat a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.

1/B. §[6] (1) Az egészségügyi szolgáltató a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat egészségügyi szolgáltatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számokhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) Az egészségügyért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak.

(6) Az egészségügyért felelős miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. augusztus 15-én lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

4. §[7] (1) Aki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Módr. hatálybalépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti védőoltást felvenni, és azt az 1. § (6) bekezdése szerint igazolni, vagy az 1. § (5) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatni a munkáltató felé.

(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem teljesíti, az 1. § (8)-(10) bekezdése szerint kell eljárni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A záró szövegrészt módosította a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.11.19.

[2] Módosította az 507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[3] Beiktatta a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.11.19.

[4] Megállapította a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.11.19.

[5] Beiktatta az 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.07.

[6] Beiktatta a 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.02.15.

[7] Beiktatta a 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.19.