482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § és a 11. § 1. és 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és a 11. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. §, a 11. § 7. pontja és a 12. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5-7. §, a 12. § (1) bekezdés 2. pontja és (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. §, a 10. § 2. pontja, a 11. § 8. és 9. pontja, és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § 1. pontja, a 12. § (1) bekezdés 3. pontja és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § 3-5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13-17. § és a 3-13. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19-21. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdése" szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a teljesítés igazolója az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során a kiadások teljesítése jogosságának, összegszerűségének, továbbá ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítésének megsértését észleli, az 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint jár el."

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Áht. 44. § (4) bekezdése szerinti bírság mértéke - a valótlan vagy késedelmesen rögzített adat gyakoriságától és az ezzel okozott kár mértékétől függően - legfeljebb egymillió forint. A bírság összegének megállapításakor a kincstár a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevétele mellett mérlegeli a kötelezettségszegő jogellenes magatartásának súlyát is. A bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható."

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szervvel a fejezetet irányító szerv megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, így különösen a számára rendelkezésre bocsátott összeg felhasználásának határidejét, valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat, továbbá a lebonyolító szerv adminisztratív jellegű feladatait, így különösen a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos technikai jellegű feladatokat, a beszámolók, részbeszámolók összesítését, a támogató döntéseit előkészítő, illetve végrehajtó jellegű feladatokat."

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"107. § A helyi önkormányzat a számára megállapított támogatás módosítását, valamint az önkormányzati körön belüli és önkormányzati körön kívüli átadását a költségvetési év során legfeljebb két alkalommal, a 105. §-ban meghatározott módon kezdeményezheti a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben foglaltak szerint. Ha a módosítás az államháztartás önkormányzati alrendszerén kívüli feladat, vagy intézmény átadásához kapcsolódik, a hiánytalan kérelmet a helyi önkormányzat a 105. §-ban meghatározottak szerint nyújtja be."

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat ügyleti kamatot fizet az igénybe vett és az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás különbözete után, ha az igénybe vett támogatás legalább 3%-kal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás mértékét. Az ügyleti kamat mértéke, ha)

"a) a helyi önkormányzat a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben meghatározott első időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat 50%-a,

b) a helyi önkormányzat a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben meghatározott második időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat,"

7. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket a következők szerint kell érvényesíteni:)

"a) a 107. § alapján a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó lemondott támogatás egyenlő részletekben kerül levonásra a nettó finanszírozás során,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket a következők szerint kell érvényesíteni:)

"e) a pótlólagos igénylés során jelentkező finanszírozási különbözetet a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben meghatározottak szerinti hónaptól kezdődően a (6) bekezdés b) pontja szerinti módon."

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,

p) a rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék és a honvédelmi szolgálati juttatás tartalék fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatából a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összegét."

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A december havi előrejelzés esetében a befizetési kötelezettség alapjának meghatározása során - az előrejelzés teljesítését követően - a Kormány egyedi döntésével a tárgyév decemberében biztosított és pénzügyileg teljesített (kifizetett) források összegével a már teljesített december havi előrejelzés korrigálható."

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet és

2. 5. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 53/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában a "több év" szövegrész helyébe a "költségvetési évet követő év vagy évek" szöveg,

2. 53/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "költségvetési évet követő éveket" szövegrész helyébe a "költségvetési évet követő évet vagy éveket" szöveg,

3. 61. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: állami tulajdonú gazdasági társaság)" szövegrész helyébe a "gazdasági társaságnál, valamint az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: állami tulajdonú gazdasági társaság)" szöveg,

4. 61/A. § (5) bekezdésében a "vezető tisztségviselőjének haladéktalanul" szövegrész helyébe a "vezető tisztségviselőjének, valamint a tulajdonosi joggyakorló képviseletében eljáró személynek haladéktalanul" szöveg,

5. 61/C. § (1) bekezdésében a "tulajdonosi joggyakorlójának" szövegrész helyébe a "tulajdonosi joggyakorlójának, továbbá az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak és annak a tulajdonosi joggyakorlójának" szöveg,

6. 62/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva" szövegrész helyébe az "elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat - az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány kivételével, amely papír alapon kerül benyújtásra - digitalizálva" szöveg,

7. 76. § (1) bekezdés i) pontjában a "közreműködők" szövegrész helyébe a "részt vevő egyéb szerv vagy szervezet" szöveg,

8. 167/M. § (1) bekezdésében az "(1)" szövegrész helyébe az "(1)-(1c)" szöveg,

9. 169. § (1) bekezdésében a "bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg és

10. 1. melléklet I. pont 1. alpont nyitó szövegrészében az "a)-g) alpontban" szövegrész helyébe az "a)-h) alpontban" szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 95/A. §-a,

2. 108/A. §-a és

3. 1. melléklet I. pont 1. alpont d) pontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 112. § (1) bekezdés c) pontjában a "vagy az önellenőrzés" szövegrész és

2. 112. § (4) bekezdés b) pontjában az " , önellenőrzés során vagy" szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek a (6) bekezdés szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon."

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek

a) a (13) bekezdés a) pontja szerinti és

b) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan

vezetett nyilvántartási számlákon."

14. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet államháztartáson kívüli szervezet részére vagyonelemek bizalmi vagyonkezelésbe adásáról vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a bizalmi vagyonkezelésbe adáskor vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani."

15. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,

2. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet,

3. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet,

4. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet,

5. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet,

6. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet és

7. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 12. melléklete a 10. melléklet,

2. 15. melléklete a 11. melléklet,

3. 16. melléklete a 12. melléklet és

4. 17. melléklete a 13. melléklet

szerint módosul.

16. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 37. § (6) bekezdésében az "április 15-éig megküldi" szövegrész helyébe az "április 30-áig megküldi" szöveg és

2. 38. § (3) bekezdés b) pontjában az "államháztartáson belüli" szövegrész helyébe az "államháztartás központi alrendszerén belüli" szöveg

lép.

17. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 56/A. §-a,

2. 16. melléklet 24825. pontja és

3. 17. melléklet 4. pont d) alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében az "a Szerencsejáték Felügyelet és" szövegrész.

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2024." szöveg lép.

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti integrált igazgatási és kontrollrendszer működtetését szolgáló informatikai rendszer csak a kifizető ügynökség akkreditációjára vonatkozó előírások sérelme nélkül, a megfelelő eljárásrendi, adatvédelmi és információbiztonsági intézkedések megtételével használható a 15. §-ban meghatározottakon kívüli feladatok ellátásának támogatására."

20. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER)" szövegrész helyébe az "az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. Cím II. fejezete szerinti integrált igazgatási és kontrollrendszer" szöveg lép.

21. § (1) Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18/A. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

1. 8. § (1) bekezdésében az "a szervezeti és működési szabályzatban" szövegrész és

2. 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "(MePAR)" szövegrész.

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) A 10. § 1. pontja, a 11. § 10. pontja, a 17. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2021. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 11. § 9. pontja, a 15. § (1) bekezdés 2. és 5-7. pontja, valamint (2) bekezdés 2. pontja, a 4. melléklet, a 7-9. melléklet és a 11. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpontja a következő h) ponttal egészül ki:

[Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés I. fejezeténél - az a)-h) alpontban meghatározott kivétellel - az Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója,]

"h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és annak elnöke."

2. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 11-12a. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
11államháztartás központi
alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv,
fejezeti kezelésű
előirányzat kezelő szerve,
elkülönített állami
pénzalap kezelő szerve,
társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai kezelő
szerve, a tulajdonosi
joggyakorló szervezet,
kincstári körön kívüli
számlatulajdonos
a fizetési számlák
terhére a Kincstár
által vezetett fizetési
számlákon kívüli
fizetési számlákra
irányuló tervezett
nagy összegű
(1000 millió forintot
elérő) átutalások
Kincstár1000-4000 millió
forint közötti
összegnél a terhelés
időpontját
megelőző három
munkanap, e felett
öt munkanap
12MNV Zrt., Nemzeti
Földalap Kezelő
Szervezet, továbbá
- a fejezetet
irányító szerven
keresztül - az állam
nevében tulajdonosi
joggyakorlásra
törvényben, miniszteri
rendeletben kijelölt
szervezet, személy
az állami vagyon
kezelésével,
tulajdonosi
joggyakorlással
kapcsolatos
fizetési számláinak
pénzforgalma,
valamint
a pénzforgalom
nélküli műveletek
hatása (tényadatok),
az állami vagyonnal
kapcsolatos
központosított
bevételek és kiadások
várható alakulásának
havi ütemezése
államháztartásért
felelős miniszter és
a Kincstár
minden hónap
7. napjáig
Az adatokat egyidejűleg
az MNV Zrt. az állami
vagyon felügyeletéért
felelős miniszternek,
a Nemzeti Földalap
Kezelő Szervezet
az agrárpolitikáért
felelős miniszternek
is megküldi.
Az adatszolgáltatást
minden
adatszolgáltatónak
elektronikus úton kell
teljesítenie.
12aBeruházási Ügynökséga Beruházási
Ügynökség
feladatkörébe
tartozó kormányzati
beruházások
kapcsolatos
fizetési számláinak
pénzforgalma,
a pénzforgalom
nélküli műveletek
hatása (tényadatok),
valamint
e beruházásokkal
kapcsolatos
központosított
bevételek és kiadások
várható alakulásának
havi ütemezése
államháztartásért
felelős miniszter és
a Kincstár
minden hónap
7. napjáig
Az adatokat
a Beruházási Ügynökség
egyidejűleg megküldi
a fejezetet irányító
szervnek is.
Az adatszolgáltatást
elektronikus úton kell
teljesíteni.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
31települési önkormányzataz iparűzési
adóerő-képességet
meghatározó tárgyév
július 20-i adóalap
összege
Kincstártárgyév július 31.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 32. sorral egészül ki:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
32Az Áht. 107. §
(1a) bekezdése szerinti,
a Kincstárban fizetési
számlával rendelkező
helyi önkormányzat,
helyi nemzetiségi
önkormányzat, társulás,
térségi fejlesztési tanács
a helyi
önkormányzat,
helyi nemzetiségi
önkormányzat,
társulás, térségi
fejlesztési tanács
fizetési számláinak
előre jelzett hónap
végi és év végi
várható állománya
európai uniós
forrásból nyújtott
támogatás kezelésére
használt fizetési
számla, a hazai
forrásból nyújtott
támogatás kezelésére
használt fizetési,
és minden egyéb,
nem támogatás
kezelésére szolgáló
fizetési számla
megbontásban
Kincstártárgyév április 20.,
július 20.,
október 20.,
november 20. és
december 20.

3. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 3. és 7. alcímébe, a 3. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVIII. fejezet 1. és 2. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

14. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LXXII. fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

4. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 3. és 7. alcímébe, a 3. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LXXII. fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

5. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága
1.2.3.4.
1.IX. fejezetBelügyminisztériumA biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
2.XI. fejezet 32. cím
4. alcím
kezelő szervA települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatásával
kapcsolatos kötelezettségek (támogatói
okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
3.XIV. fejezet 21. cím
3. alcím
kezelő szervA roma települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatásával
kapcsolatos kötelezettségek (támogatói
okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
4.XVII. fejezet 21. cím
1. és 5. alcím;
XLII. fejezet
1. cím 1-5. és
8-16. alcím, 2-3. cím,
4. cím 2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím, 32. cím
1. alcím 12. és
22. jogcímcsoport;
LXXII. fejezet 2. cím
2. és 3. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének határidejét
megelőző 8. napig
5.Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok, bírságok)
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek, a tartozások fejében
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
6.XX. fejezet
21. cím 1. alcím
1. jogcímcsoport
8. jogcím,
3. jogcímcsoport
2. jogcím
fővárosi és megyei
kormányhivatalok
A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal
kapcsolatos követelések és
a kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
7.XLI. fejezetÁllamadósság Kezelő
Központ Zrt.
Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének határidejét
megelőző 8. napig
8.A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal,
más finanszírozási célú műveletekkel
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással,
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek, egyéb
eszközök (különösen értékpapírok, betétek,
devizaszámlák) adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
9.XLII. fejezet 1. cím
7. alcím
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
Bányajáradék beszedésével kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
10.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport
a bírságot, egyéb
központosított
bevételt beszedő
szervezet
A bevételekkel kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
11.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport
kezelő szervezetA bevételekkel kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
12.XLII. fejezet 33. cím
3. és 4. alcím
Magyar Exporthitelt
Biztosító Zrt.
Magyar Export-Import
Bank Zrt.
A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő
követelések, a kamatkiegyenlítési
rendszer keretében fennálló követelések
és kötelezettségek, a kárkintlévőség,
egyéb állammal szembeni követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
B.XLII. fejezet 33. cím
5. alcím
Garantiqa
Hitelgarancia Zrt.
A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítéséből származó
követelések és kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
14.XLII. fejezet 33. cím
7. alcím
Agrár-vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
A biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítéséből származó
követelések és kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
1S.XLII. fejezet 37. címPénzügyminisztériumAz Európai Unió költségvetéséhez való
hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések
és kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
16.XLVII. fejezet 1. cím
7. alcím
lakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv
Lakáscélú állami támogatásokkal
kapcsolatos és jogtalanul igénybe
vett lakáscélú állami támogatásokkal
kapcsolatos követelések és kötelezettségek
adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított időpontban
lakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv,
ERSTE
Lakástakarék Zrt.,
Fundamenta
- Lakáskassza Zrt.,
OTP Lakástakarék Zrt.
Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe
vett állami támogatásával kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai.
17.nincs címrendhez
kötve
Magyar Nemzeti BankAuditált éves beszámoló az állami
részesedés értékeléséhez.
Évente egyszer,
a beszámoló elfogadását
követően
18.nincs címrendhez
kötve
fővárosi és megyei
kormányhivatalok
Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem
váltott állománya adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár által
megállapított időpontban
19.nincs címrendhez
kötve
Európai Uniós
támogatások
pénzügyi
lebonyolításában,
illetve ehhez
kapcsolódó
beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítésében részt
vevő szervezetek
Az Európai Uniós támogatásokhoz
kapcsolódó követelések és kötelezettségek
adatai.
A központi költségvetés által korábban
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra
kerülő Európai Unióval szembeni
követelések adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár által
megállapított időpontban

"

6. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,

- ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,

- rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,

- nők korhatár alatti nyugellátása.

2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,

- özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,

- özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,

- özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím,

5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

5. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 4. Kártérítési és baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:

- kártérítési járadék,

- baleseti járadék,

- ebből: egyszeri juttatás,

- ebből: 13. havi ellátás.

6. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:

- egyszeri juttatás,

- 13. havi ellátás.

7. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- praxisfinanszírozás,

- háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás,

- indikátorrendszer finanszírozása,

- eseti ellátás díjazása,

- ügyeleti szolgálat,

- háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása.

8. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- iskolaegészségügyi ellátás,

- iskolaegészségügyi ellátás bértámogatása,

- védőnői ellátás,

- anya-, gyermek- és csecsemővédelem,

- MSZSZ: gyermekgyógyászat,

- MSZSZ: nőgyógyászat.

9. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 3. Fogászati ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- praxisfinanszírozás,

- fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás.

10. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete,

- egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,

- fiatal szakorvosok támogatása.

11. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- járóbeteg-szakellátás,

- népegészségügy fejlesztése,

- működési költségelőleg,

- molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,

- koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,

- aktív fekvőbeteg-szakellátás,

- krónikus fekvőbeteg-szakellátás,

- fogvatartottak egészségügyi ellátása,

- várólista-csökkentés,

- extrafinanszírozás,

- speciális finanszírozású szakellátás."

7. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,

- ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,

- rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,

- nők korhatár alatti nyugellátása.

2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,

- özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,

- özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,

- özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

5. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 4. Kártérítési és baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:

- kártérítési járadék,

- baleseti járadék,

- ebből: egyszeri juttatás,

- ebből: 13. havi ellátás.

6. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:

- egyszeri juttatás,

- 13. havi ellátás."

8. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

MÉRLEG ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

- ebből: tartós részesedések jegybankban

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések társulásban

- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

- ebből: tartós befektetési jegyek

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

- ebből: immateriális javak

- ebből: tárgyi eszközök

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések

- ebből: részesedések

- ebből: nem tartós befektetési jegyek

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: kárpótlási jegyek

- ebből: kincstárjegyek

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár

2. Valutapénztár

3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

III. Követelésjellegű sajátos elszámolások

1. Adott előlegek

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

- ebből: készletekre adott előlegek

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más által beszedett bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok E) Egyéb sajátos elszámolások

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

2. Más fizetendő általános forgalmi adó

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

F) Aktív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

G) Saját tőke

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

1. Kapott előlegek

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)

5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

8. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

9. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

Források összesen"

9. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Betegszabadsággal összefüggő

- munkáltatói kifizetés

- kifizetésben részesülők száma

2. Fordított általános forgalmi adó

- beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó

- vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

3. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

- ebből: elengedett követelés összege

4. A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

5. A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

6. A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

7. A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

8. A 14. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

9. A 15. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

10. A 16. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

11. A 17. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

12. Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz

- bruttó értéke

- halmozott értékcsökkenése

13. Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz

- bruttó értéke

- halmozott értékcsökkenése

14. A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

15. A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya

- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

16. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

17. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

18. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

19. A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

20. A Gst. 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

21. A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási jogcímenként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

22. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

23. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

24. A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel

25. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma"

10. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi alrendszeren belül

3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,

3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

3.3. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

3.4. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben."

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. melléklet 4.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.14. a költségvetési jelentések 4.13. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,"

11. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4081. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,

b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,

c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét és a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot és

d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül,

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,

c) ebből: befektetési jegyek."

12. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 01. Befektetett eszközök pontja a következő 017. alponttal egészül ki:

"017. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök"

13. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan)

"a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz és a Beruházási Alap terhére beruházásra vagy támogatásra vállalt kötelezettségekhez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák és az Áht. 36. § (2) bekezdése és az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (a 0021. és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,"

Tartalomjegyzék