50/2021. (XII. 29.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 1. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vadászjegy adattartalmát és a vadászati engedély mintáját a 14. számú melléklet tartalmazza."

2. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vadászjegyet sportvadász esetében a kérelmező lakóhelye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete, hivatásos vadász esetében a kérelmező szolgálati helye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete állítja ki és érvényesíti."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a kérelmező számára a 14. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalommal állítja ki."

3. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vadászjegy nem váltható vissza. A vadászkamara a megsemmisült, eltulajdonított vagy elveszett érvényes vadászjegyet az (1) bekezdésben meghatározott díj felének megfizetése ellenében pótolja."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 50. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vadászjegy pótlása esetén a 49. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha arra a vadász olyan lakóhely-változtatása miatt kerül sor, amelynek következtében a vadászjegy kiállítása a vadászkamara másik területi szervének illetékességébe kerül.

(4) A vadászkamara a vadászjegy 14. melléklet I. pontja szerinti adatait az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 3. § g) pontja szerinti elektronikus nyilvántartó rendszerében tartja nyilván. A vadászkamara elektronikus úton anonimizált módon biztosítja az ellenőrző hatóság számára a vadászjegy érvényességének naprakész ellenőrizhetőségét, annak megjelölésével, hogy az adott vadászjegy milyen vadászati mód (fegyveres, solymász, íjász, agarász) gyakorlására jogosít fel."

4. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következő (3h) bekezdéssel egészül ki:

"(3h) Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel megállapított 14. melléklet I. pontja szerinti vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a vadászjegyet a 2022. március 1. napjával kezdődő vadászati évre állítja ki első alkalommal."

5. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 54. §-a.

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A 2021. évben rendelkezésre álló keret összege 13 800 millió forint, amelyből 3000 millió forintot a baromfi ágazatban, 9300 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2021. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A 2022. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2022. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

8. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 8. § (2) bekezdését a 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni."

9. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "4 600 millió forint" szövegrész helyébe a "4000 millió forint" szöveg lép.

4. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

10. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a "legkésőbb 2021. december 31. napjáig" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2022. június 30. napjáig" szöveg lép.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

11. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/E. § (1) bekezdésében a "2021. december 31." szövegrész helyébe a "2022. június 30." szöveg lép.

6. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

12. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az "a 2021. évben legfeljebb 110 millió forint" szövegrész helyébe az "a 2022. évben legfeljebb 100 millió forint" szöveg,

b) a 4/A. § (1) bekezdésében a "2021. február 15. és április 15." szövegrész helyébe a "2022. február 15. és április 15." szöveg

lép.

7. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

13. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] a következő 7/C. §-sal egészül ki:

"7/C. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 3. § (2) bekezdését a 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni."

14. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "legfeljebb 151 millió forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 100 millió forint" szöveg,

b) 6/B. § (1) bekezdésében a "2021. január 1. és január 31., valamint 2021. július 1. és július 31. közötti időszakra" szövegrész helyébe a "2021. január 1. és január 31., 2021. július 1. és július 31., valamint 2022. január 1. és január 31. közötti időszakra" szöveg és

c) 6/B. § (6) bekezdésében a "2021. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-áig" szöveg

lép.

8. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

15. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 3. § (1) bekezdését a 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni."

16. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "8,62 milliárd forint" szövegrész helyébe a "7,8 milliárd forint" szöveg lép.

9. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

17. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 7/A. § (1) bekezdésében a "2021. december 31. napja" szövegrész helyébe a "2022. június 30. napja" szöveg,

b) 7/A. § (6) bekezdésében a "2021. november 30-áig" szövegrész helyébe a "2022. május 31-éig" szöveg és

c) 7/B. § (4) bekezdésében a "2021. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-áig" szöveg

lép.

10. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

18. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 7/A. § (1) bekezdésében a "2021. november 30. napja" szövegrész helyébe a "2022. május 31. napja" szöveg,

b) 7/A. § (6) bekezdésében a "2021. november 30-áig" szövegrész helyébe a "2022. május 31-éig" szöveg és

c) 7/A. § (8) bekezdésében a "2021. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-áig" szöveg

lép.

11. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

19. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 7/A. § (1) bekezdésében a "2021. november 30. napja" szövegrész helyébe a "2022. május 31. napja" szöveg,

b) 7/A. § (6) bekezdésében a "2021. november 30-áig" szövegrész helyébe a "2022. május 31-éig" szöveg és

c) 7/A. § (8) bekezdésében a "2021. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2022. június 30-áig" szöveg

lép.

12. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

20. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 3. § (1) bekezdését és 2. mellékletét a 2021/2022. tárgyévre benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni."

21. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "1740 millió forint" szövegrész helyébe az "1640 millió forint" szöveg,

b) 2. melléklet B:2 mezőjében az "1420" szövegrész helyébe az "1320" szöveg

lép.

13. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

22. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016 (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6/C. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,]

"d) 2022. április 1. és április 30. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig"

(dönt.)

23. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 6/B. § (1) bekezdésében az "a 2020. október 1. és október 31., 2021. április 1. és április 30., valamint 2021. október 1. és október 31. között" szövegrész helyébe az "a 2020. október 1. és október 31., 2021. április 1. és április 30., 2021. október 1. és október 31., valamint 2022. április 1. és április 30. között" szöveg lép.

14. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

24. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 16/C. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti,]

"c) 2022. január 5. és január 31. és 2022. április 1. és 30. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig"

(dönt.)

25. § A 39/2018. (XII.13.) AM rendelet

a) 14. § (7a) bekezdésében az "a 2021. támogatási évben" szövegrész helyébe az "a 2021. támogatási évben és a 2022. támogatási évben is" szöveg,

b) 16/B. § (1) bekezdésében az "a 2021. támogatási év I-III. negyedévére" szövegrész helyébe az "a 2021. támogatási év I-IV. negyedévére és a 2022. támogatási év I. negyedévére" szöveg,

c) 16/B. § (2) bekezdésében az "és 2021. április 30., 2021. július 1. és július 31., valamint 2021. október 1. és október 31. között" szövegrész helyébe az "és 2021. április 30., 2021. július 1. és július 31., 2021. október 1. és október 31. , 2022. január 5. és január 31., valamint 2022. április 1. és 30. között" szöveg

lép.

15. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

26. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 13/C. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a 13/B. § (2) bekezdése szerinti,]

"c) 2022. január 16. és január 31. és 2022. április 16. és április 30. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig"

(dönt.)

27. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10,100 milliárd forint összegig" szövegrész helyébe az "a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10,100 milliárd forint összegig a 2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig" szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében az "a 2021/2022. támogatási év I. és II. negyedévére" szövegrész helyébe az "a 2021/2022. támogatási év I., II., III. és IV. negyedévére" szöveg és

c) 13/B. § (2) bekezdésében a "valamint 2021. október 16. és október 31. között" szövegrész helyébe a "2021. október 16. és október 31., 2022. január 16. és január 31., valamint 2022. április 16. és április 30. között." szöveg

lép.

28. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

29. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "1025 millió forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 950 millió forint" szöveg,

b) 6/B. § (1) bekezdésében a "2021. február 1. és 28. közötti időszakra" szövegrész helyébe a "2022. február 1. és 28. közötti időszakra" szöveg és

c) 6/B. § (6) bekezdésében a "2021. május 15-éig" szövegrész helyébe a "2022. május 15-éig" szöveg

lép.

17. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

30. § A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] 1. § 3. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

támogatási időszak: a támogatási kérelem)

"e) 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2022. január 15. és 2022. március 31."

(közötti időszak)

31. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A támogatás 2022. évben rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 50 millió forint."

32. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelem)

"e) 2022. április 1-jétől április 8-áig"

[a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.]

33. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 6/C. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,]

"c) a 2022. április 1. és április 8. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig"

(dönt.)

34. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a) 4. § c) pont cb) alpontjában az "az 1. § 3. pont b) és c) alpontja" szövegrész helyébe az "az 1. § 3. pont b)-e) alpontja" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés a)-d) pontja" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés a)-e) pontja" szöveg és

c) 6/B. § (1) bekezdésében az "a kérelmező 2020. október 1. és október 15. és a 2021. április 1. és április 15. közötti" szövegrész helyébe az "a kérelmező a 2020. október 1. és október 15., a 2021. április 1. és április 15., valamint a 2022. április 1. és április 8. közötti" szöveg

lép.

18. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

35. § A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "legkésőbb 2021. december 31-éig" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2022. június 30-áig" szöveg lép.

19. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosítása

36. § A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár az átmeneti támogatásról legkésőbb 2022. június 30-áig dönt."

37. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a kérelmezők legalább 10%-ára" szövegrész helyébe az "a kérelmezők legalább 5%-ára" szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, valamint az 1. melléklet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelethez

"14. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A VADÁSZJEGY ADATTARTALMA

1. Vezetéknév

2. Keresztnév

3. Születési név

4. Anyja neve

5. Születési idő

6. Születési hely

7. Vadászjegy száma

8. A vadászjegy ellenőrzéshez szükséges QR kód

II. VADÁSZATI ENGEDÉLY

"

2. melléklet az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelethez

"2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

ABCDEF
1.Baromfi megnevezésIdőszak2019/2020. támogatási évi
keret (millió forint)
2020/2021. támogatási évi
keret (millió forint)
2021/2022. támogatási évi
keret (millió forint)
2022/2023. támogatási évi
keret (millió forint)
2.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösI. negyedév1 350,001 350,001 250,001 150,00
3.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösII. negyedév1 350,001 408,001 150,001 150,00
4.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIII. negyedév1 350,001 350,001 200,001 200,00
5.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIV. negyedév1 350,001 350,001 200,001 200,00
6.házi tyúkI. negyedév170,00170,00170,00170,00
7.házi tyúkII. negyedév200,00170,00170,00170,00
8.házi tyúkIII. negyedév170,00170,00170,00170,00
9.házi tyúkIV. negyedév170,00170,00170,00170,00
10.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
I. negyedév1 700,00630,00600,00600,00
11.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
II. negyedév1 750,00850,00670,00670,00
12.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
III. negyedév853,91500500,00500,00
13.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
IV. negyedév690,12790500,00500,00
14.növendék pulykaI. negyedév710,00650,00600,00600,00
15.növendék pulykaII. negyedév710,00650,00600,00600,00
16.növendék pulykaIII. negyedév650,00550,00580,00580,00
17.növendék pulykaIV. negyedév650,00650,00570,00570,00

"

Tartalomjegyzék