530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(11) A (10) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) új lakás

aa) építésénél a 21. § szerinti építési költségvetést,

ab) vásárlásánál az adásvételi szerződésben és a 44. § (1) bekezdése szerinti számlában a vételárat

meg kell osztani az aa) alpont esetében a lakóépületre és a melléképítményre jutó bekerülési költségekre, illetve az ab) alpont esetében a lakóépületre, a földrészletre, illetve a melléképítményre jutó vételárhányadokra,

b) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg új lakás

ba) építésénél a lakóépületre jutó bekerülési költséget,

bb) vásárlásánál a lakóépületre jutó vételárhányadot, és

c) az (1) bekezdés c) pontját, a (9) bekezdést, a 12. § (2c) bekezdését, a 15/A. §-t, valamint a 43. § (1) bekezdés e) pontját is alkalmazni kell."

2. § Az R1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása. A köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. Ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen § szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely a 37. § (3a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá."

3. § Az R1. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas."

4. § Az R1. 5. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a 30. § (1)-(2) bekezdése vagy a 31. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - egyedülállóként igényelheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a 30. § (1)-(2) bekezdése vagy a 31. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 43. § (1) bekezdés b) pontja és a 43. § (6) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a 13. § (4) és (6) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet."

5. § Az R1. 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített

a) új lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a 13. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 43. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek,

b) új lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 13. § (10) és (11) bekezdése szerinti feltételek teljesültek."

6. § Az R1. 8. alcíme a következő 60/A. §-sal egészül ki:

"60/A. § Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet."

7. § Az R1. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"89. § (1) Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában ha a vételár részét képező általános forgalmi adó összegének egy részét a támogatott személy a Módr4. hatálybalépése előtt az eladó részére már megfizette, de az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásáig a teljes vételár kifizetése még nem történt meg, a hitelintézet az - igénylő által az eladónak már megfizetett általános forgalmi adó összegére jutó - adó-visszatérítési támogatást a telekárat is tartalmazó vételárról kiállított számla benyújtását követően - a 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén figyelemmel a 48. § (1) bekezdésében foglaltakra - egy összegben a támogatott személy fizetési számlájára folyósítja. E körben a 69. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően a 2021. január 1-jét megelőzően kiállított számla is elfogadható, ha az a 69. § (4) bekezdés b) pontja szerinti mértékű általános forgalmi adót tartalmaz.

(2) Ha az igénylő új lakás vásárlásához a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr4. hatálybalépése előtt már benyújtotta, a Módr4. által megállapított 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatást - a 69. § (1a) bekezdésében foglalt, az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem egyidejű benyújtására vonatkozó rendelkezéstől eltérően - a Módr4. hatálybalépése után, illetve a - 70. § b) pontja alapján alkalmazandó - 37. § (1) bekezdése szerinti 180 napos határidő leteltét követően is igényelheti.

(3) A 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2021. január 1-jén vagy azt követően igényelt, a 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás esetében a 2021. január 1-jét megelőzően 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számlák figyelembe vehetők a -70. § b) pontja alapján alkalmazandó -44. § (1) bekezdése szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.

(4) A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított (3) bekezdést a Módr6. hatálybalépésének időpontjában még folyamatban lévő eljárásokra, valamint az azt megelőzően létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a teljes támogatási összeg folyósítása a Módr6. hatálybalépéséig még nem történt meg."

8. § Az R1. a következő 93. §-sal egészül ki:

"93. § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a Módr6. hatálybalépéséig a gyermekvállalási határidő már eltelt, de annak utolsó napjától számítva 300 nap még nem telt el, a Módr6.-tal megállapított 34. § (3) bekezdését, valamint 57. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr6. hatálybalépésének napja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás a Módr6. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt öt napon belül - a támogatott személy egyidejű értesítése mellett - hivatalból vissza kell vonni.

(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a Módr6. hatálybalépése napján a Módr6.-tal megállapított 31/A. § szerinti egyéves határidőből kevesebb mint 90 nap van hátra, a 31/A. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr6. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(4) A Módr6.-tal megállapított 15. §-t a Módr6. hatálybalépése előtt megkezdett, folyamatban lévő eljárásokra, illetve 49. § (1) bekezdését a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell."

9. § Az R1.

a) 12. § (2b) bekezdésében az "a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett" szövegrész helyébe az "az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon - már visszafizetett" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyilatkozik," szövegrész helyébe a "nyilatkozik, vagy az 5. § a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján," szöveg,

c) 30. § (3) bekezdésében és 31. § (4) bekezdésében a "biztosítottá" szövegrész helyébe a "biztosítottá vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé" szöveg,

d) 31. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében az "(1) és (2) bekezdés szerinti 2 éves jogosultsági időszak" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés szerinti 2 éves és a (2) bekezdés szerinti 180 napos jogosultsági időszak" szöveg,

e) 34. § (3) bekezdésében a "várandósság tényét" szövegrész helyébe a "várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét" szöveg, a "lejártáig" szövegrész helyébe a "lejártát követő 90. napig" szöveg,

f) 43. § (1) bekezdés n) pontjában a "kar által kiállított igazolással," szövegrész helyébe a "kar által kiállított igazolással, a 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja és 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával," szöveg,

g) 43. § (6) bekezdés e) pontjában a "nemleges" szövegrész helyébe a "nemleges vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló" szöveg,

h) 49. § (1) bekezdésében az "elvégzését" szövegrész helyébe a "megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen építési munkák elvégzését" szöveg, az "öt éven" szövegrész helyett a "hat éven" szöveg,

i) 56. §-ában és 57. § (1) bekezdésében a "60 napon" szövegrész helyébe a "120 napon" szöveg,

j) 57. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "igazolásával egyidejűleg" szövegrész helyébe az "igazolását követő 30. napig" szöveg,

k) 57. § (10) bekezdésében a "leteltéig" szövegrész helyébe a "leteltét követő 90. napig" szöveg,

l) 69. § (4) bekezdés záró szövegrészében a "figyelembe" szövegrész helyébe a "figyelembe. A b) pont esetében a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség adóalapjára eső rész tekintetében a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla is figyelembe vehető a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél" szöveg,

m) 69. § (5) bekezdés záró szövegrészében a "feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó" szövegrész helyébe a "feltüntetett - és bekerülési költség esetén a kiállított számla szerint megfizetett - általános forgalmi adó" szöveg,

n) 70. § a) pontjában a "36. és" szövegrész helyébe a "31/A., 36. és" szöveg, valamint a "13. § (1), (2), (8) és (9) bekezdésében" szövegrész helyébe a "13. § (1), (2) és (8)-(11) bekezdésében" szöveg,

o) 70. § b) pontjában a "23-30. §-ban," szövegrész helyébe a "23-30. §-ban, a 31/A. §-ban," szöveg, a "13. § (1), (2), (8) és (9) bekezdésében" szövegrész helyébe a "13. § (1), (2) és (8)-(11) bekezdésében" szöveg,

p) 90. § nyitó szövegrészében az "a családi otthonteremtési kedvezményt" szövegrész helyébe az "a 69. § (1) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a családi otthonteremtési kedvezményt" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 20. § (3) bekezdésében a "vagy a támogatott személy" szövegrész,

b) 31. § (1a) bekezdésében az "a) pontja, valamint" szövegrész,

c) 57. § (1a) és (1b) bekezdése,

d) 92. § (1) bekezdésében a "12. § (3) bekezdését," szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas."

12. § (1) Az R2. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)

"b) az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely a 26. § (4a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá."

(2) Az R2. 14. §-a a következő (9c) és (9d) bekezdéssel egészül ki:

"(9c) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(9d) A (9c) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot, és

b) a (2a) és (2b) bekezdést, a (3) bekezdés a) pontját, a (9b) bekezdést, a 3. § (2c) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 23. pontját is alkalmazni kell."

(3) Az R2. 14. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (5) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (6) és (8) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet."

13. § Az R2. 36. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező, vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett

a) használt lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 14. § (9a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b) használt lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 14. § (9c) és (9d) bekezdése szerinti feltételek teljesültek."

14. § Az R2. 12. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet."

15. § Az R2. a következő 65. §-sal egészül ki:

"65. § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) hatálybalépéséig a gyermekvállalási határidő már eltelt, de annak utolsó napjától számítva 300 nap még nem telt el, a Módr7.-tel megállapított 20. § (6) bekezdését, valamint 39. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr7. hatálybalépésének napja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.

(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a Módr7. hatálybalépése napján a Módr7.-tel megállapított 14. § (11) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a 14. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell."

16. § Az R2.

a) 3. § (2b) bekezdésében az "a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett" szövegrész helyébe az "az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon - már visszafizetett" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "folytat" szövegrész helyébe a "folytatott" szöveg, a "tesz," szövegrész helyébe a "tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján," szöveg,

c) 14. § (10) bekezdésében a "biztosítottá" szövegrész helyébe a "biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé" szöveg,

d) 19/E. § (1) bekezdés b) pontjában a "tesz," szövegrész helyébe a "tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján," szöveg,

e) 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyilatkozik" szövegrész helyébe a "nyilatkozik, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján" szöveg,

f) 19/I. § (10) bekezdésében a "(8), (9), (9a), (9b) és (10)" szövegrész helyébe a "(8)-(11)" szöveg,

g) 20. § (6) bekezdésében a "várandósság tényét" szövegrész helyébe a "várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét" szöveg, a "lejártáig" szövegrész helyébe a "lejártát követő 90. napig" szöveg,

h) 30. § (1) bekezdés 2. pontjában a "(6)" szövegrész helyébe a "(10)" szöveg,

i) 30. § (1) bekezdés 12. pontjában a "kar által kiállított igazolással," szövegrész helyébe a "kar által kiállított igazolással, a 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja, 19/E. § (1) bekezdés b) pontja vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával," szöveg,

j) 30. § (5) bekezdés e) pontjában a "nemleges" szövegrész helyébe a "nemleges, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló" szöveg,

k) 39. § (1) bekezdésében a "60 napon" szövegrész helyébe a "120 napon" szöveg,

l) 39. § (3) bekezdésében az "igazolásával egyidejűleg" szövegrész helyébe az "igazolását követő 30. napig" szöveg,

m) 39. § (10) bekezdésében a "leteltéig" szövegrész helyébe a "leteltét követő 90. napig" szöveg,

n) 41. § (1) bekezdés b) pontjában az "elvégzését" szövegrész helyébe a "megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési munkák elvégzését" szöveg, az "öt éven" szövegrész helyébe a "hat éven" szöveg,

o) 51/J. § (3) bekezdés a) pontjában a "valamint m)-r) pontjában" szövegrész helyébe a "valamint m)-r) és v) pontjában" szöveg,

p) 51/J. § (3) bekezdés f) pont fa) alpontjában a "folytatásáról" szövegrész helyébe a "folytatásáról, ide nem értve az a) pont szerinti, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés o) pontjában foglalt dokumentumok esetét," szöveg,

q) 51/N. § (4) bekezdésében az "a 35. §-ban" szövegrész helyébe az "a 35. §-ban - a 35. § (1) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a 30. §-ban foglalt kötelezettség helyett az 51/J. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése során -" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (3) bekezdésében a "vagy a támogatott személy" szövegrész,

b) 39. § (1a) és (1b) bekezdése,

c) 51/J. § (3) bekezdés f) pont fb) alpontja,

d) 64. § (1) bekezdésében a "3. § (4) bekezdését," szövegrész.

3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

18. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A második vagy további gyermek születésére vagy örökbefogadására tekintettel az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát, birtokközpontot vagy építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket, illetve annak tulajdoni hányadát (a továbbiakban együtt: ingatlan) terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás, illetve ilyen ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozás csökkentése érdekében."

19. § Az R3. 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"4. lakáscélú jelzáloghitel: az e rendelet kihirdetését

a) megelőzően kötött szerződés alapján folyósított olyan forintalapú jelzáloghitel, amelynek fedezete Magyarország területén lévő, az 1. §-nak megfelelő ingatlan, illetve

b) követően kötött, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 76. pontja szerinti forintalapú lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés,

ideértve a Hpt. 6. § (1) bekezdés 77. pontja szerinti olyan lakáscélú pénzügyi lízingszerződést is, amelynek tárgya az 1. §-nak megfelelő ingatlan, azzal, hogy ez esetben ahol e rendelet jelzáloghitelt vagy kölcsönt említ, azon a pénzügyi lízinget, ahol adóst említ, ott a lízingbevevőt, ahol kölcsöntartozást említ, azon a lízingtartozást (lízingdíjat és - ha van - maradványértéket), ahol pedig törlesztőrészletet említ, azon a lízingdíjat is érteni kell;"

20. § Az R3. 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) Az olyan lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a szerződéses cél lakóépület építése vagy lakás vásárlása, azonban a támogatási kérelem benyújtásáig a lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése még nem történt meg.

(2) A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek - együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen - legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Az (1a) bekezdés szerinti lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén e feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha annak fedezetét közös tulajdonban álló telek képezi, amelyen az igénylőnek - vagy az együttes igénylőknek közösen -a tulajdoni hányada nem éri el az 50%-ot, de a támogatás megállapítását követő egy éven belül a telken olyan lakás vagy lakóház tulajdonjogát szerzi meg, amelyre vonatkozóan kizárólagos használati jogát igazolni tudja."

21. § Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai - ide nem értve a késedelmi kamatot - csökkentésére használható fel. Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés esetében az igénylés feltétele, hogy a támogatás igénybevétele által a teljes lízingdíj, valamint - amennyiben van -a maradványérték, azaz a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése megtörténjen, és ezzel a lakóház vagy a lakás tulajdonjogát az igénylő - legalább a 4. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékben - megszerezze."

22. § Az R3. a következő 31/B. §-sal egészül ki:

"31/B. § (1) Azok a korábbi támogatási kérelmük benyújtásakor több, a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozással rendelkező támogatott személyek, akiknek a kérelmét az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos 6. § (2) bekezdése alapján bírálták el, és ennek következtében kizárólag az egyik fennálló lakáscélú jelzáloghitel-tartozásukra tudták - a rájuk a 7. § (1) bekezdése szerint egyébként vonatkozó összegnél alacsonyabb összegű - támogatást érvényesíteni, a 6. § (2) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően még egy alkalommal, a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) hatálybalépésétől számított 60 napon belül jogosultak - legfeljebb a korábbi támogatási kérelmük benyújtásának időpontjában fennálló egy vagy több további, támogatással még nem érintett lakáscélú jelzáloghitel-tartozásuk erejéig - az általuk már igénybe vett támogatás és - az annak kérelmezésekor hatályos - 7. § (1) bekezdése szerinti összeg különbözetének igénylésére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti újabb kérelem benyújtásakor az annak tárgyát képező lakáscélú jelzáloghitel-tartozás már megszűnt, vagy annak összege alacsonyabb az (1) bekezdés szerint a támogatásból még fennmaradt összegnél, akkor ezek különbözetének kifizetésére is a 14. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A Módr4.-gyel megállapított 8. § b) pontját a Módr4. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell."

23. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 4. § (2) és (3) bekezdésében a "fedezetét" szövegrész helyébe a "fedezetét, illetve célját" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "születésének" szövegrész helyébe a "születésének, vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "született" szövegrész helyébe a "született, illetve örökbefogadott" szöveg,

d) 8. § b) pontjában a "köztartozása" szövegrész helyébe az " , az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha a kormányhivatal megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely az ügyintézési határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá," szöveg,

e) 9. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "köztartozás-mentességet" szövegrész helyébe a "köztartozásmentességet vagy a fennálló köztartozásának a 8. § b) pontja szerinti mértéket meg nem haladó összege tényét" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "kölcsöntartozás" szövegrész helyébe a "tartozás" szöveg,

g) 14. § (1) bekezdésében a "hitelszámlájára" szövegrész helyébe a "hitelszámlájára, illetve lízingtartozásához kapcsolódó számlájára" szöveg,

h) 15/A. § (1) bekezdésében az "irányult" szövegrész helyébe az "irányult, valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti közös tulajdonú telek esetén az azon létesített lakóingatlan kizárólagos használati jogát igazoló használati megállapodást vagy bírósági ítéletet" szöveg,

i) 15/A. § (2) bekezdésében a "nem került feltüntetésre" szövegrész helyébe a "nem került feltüntetésre, vagy a támogatott személy a kormányhivatal - az (1) bekezdés szerinti okirat benyújtására vonatkozó -felszólításának határidőben nem tett eleget, illetve az abban foglaltak alapján nem teljesül a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltétel" szöveg,

j) 29. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "7. § (1) bekezdés a) és b) pontja" szövegrész helyébe a "7. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az R3. 15/A. § (1) bekezdésében a "társasházi, szövetkezeti házi" szövegrész.

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kölcsönszerződés megkötését a házaspár - együttes igénylőként - akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:)

"fc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,"

(2) Az R4. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feltételtől eltérően házastársa halála esetén

a) a túlélő feleség

aa) az elhunyt házastársa halálát követő 300 napon belül, de legkésőbb a gyermeke megszületését megelőző napig a kölcsönkérelmet egyedülállóként is benyújthatja, illetve

ab) a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést a 14. § (1) bekezdése szerinti várandóssága fennállása alatt vagy a gyermeke megszületését, illetve a magzat elhalását vagy halva születését követően egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

b) a túlélő férj a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést a gyermeke megszületése vagy az elhunyt feleségével közös magzat elhalása után egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

c) ha a kormányhivatal korábban már az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hozott, akkor a túlélő házastárs

ca) a kölcsönkérelmet az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően egyedülállóként is benyújthatja,

cb) a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést - akár a gyermek örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően, akár azt követően -egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

azzal, hogy ebben az esetben az e rendeletben szereplő igénylőkre, illetve támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló igénylőre, illetve támogatott személyre kell alkalmazni."

(3) Az R4. 4. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha az (1a) bekezdés a) pont aa) alpontjában vagy c) pont ca) alpontjában foglalt esetben a túlélő házastársnál az (1) bekezdés c) pontja, a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a kölcsönkérelmet benyújthatja, ha az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti feltétel a volt házastárs tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző 3 hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült."

26. § (1) Az R4. 5. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl]

"g) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással; a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel,"

(kell igazolni.)

(2) Az R4. 5. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl]

"i) a 4. § (1a), illetve (2b) bekezdése szerinti feltételek fennállását házassági anyakönyvi kivonattal, valamint halotti anyakönyvi kivonattal"

(kell igazolni.)

27. § Az R4. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kormányhivatal tájékoztatást küld a kincstár és a hitelintézet részére az (1) és a (3) bekezdés alapján hozzá benyújtott kérelmekről és a kérelmek tárgyában hozott döntéseiről."

28. § Az R4. a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (1) bekezdés e) pontját és f) pont fc) alpontját, valamint 5. § (5) bekezdés g) pontját a Módr3. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell."

29. § Az R4.

a) 4. § (1) bekezdés

aa) c) pont cb) alpontjában az "állt," szövegrész helyébe az "állt, vagy az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján," szöveg,

ab) e) pontjában a "köztartozása" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kölcsönkérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 10 munkanapos határidő tűzésével - amely a 6. § (4) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt a köztartozása megfizetésére és annak igazolására, azzal, hogy a felhívás megadott határidőben történő teljesítése esetén a szerződés megköthető" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában

ba) a "legfeljebb" szövegrész helyébe az "egybefüggően legfeljebb" szöveg,

bb) a "hat" szövegrész helyébe az "egybefüggően hat" szöveg,

bc) a "nincs," szövegrész helyébe a "nincs, amelynek időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerint teljesítendő 3 éves jogosultsági időszakba nem számít bele" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "minősülnie," szövegrész helyébe a "minősülnie az a) és b) pont alkalmazása mellett," szöveg,

d) 5. § (5) bekezdés d) pontjában a "feltételeknek" szövegrész helyébe a "feltételeknek - ideértve a 4. § (2b) bekezdése szerinti esetet is -" szöveg, a "kiadott igazolással," szövegrész helyébe a "kiadott igazolással, a külföldi tanulmányokat az annak időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával," szöveg,

e) 31. § (1) bekezdésében a "36. §-ával" szövegrész helyébe a "38. §-ával" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti az R4. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a "továbbá a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében a jogosultsági feltétel fennállásáról, illetve arról, hogy a korábbi házasság a volt házastárs halálával szűnt meg," szövegrész.

5. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

31. § A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a " , vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása" szövegrész helyébe a "nincs az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely az ügyintézési határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze" szövegrész helyébe a "Kincstár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésére tekintettel a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges - így különösen az 5. § (1) bekezdése szerinti - adatokat és okiratokat az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés keretében beszerezze" szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében az "általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény" szövegrész helyébe az "Ákr." szöveg

lép.

32. § Az R5. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját a Módr. hatálybalépését megelőzően megkezdett és még folyamatban lévő eljárásokra és a Módr. hatálybalépését megelőzően létrejött támogatási jogviszonyok Ákr. VI. Fejezete szerinti ellenőrzése tekintetében is alkalmazni kell."

6. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

33. § A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az R6. 2. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. akadálymentesítési munka: olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára - akár speciális eszközök, illetve műszaki megoldások alkalmazásával -önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi;

1a. felújítás: a 6. §-ban meghatározott építési tevékenységek;"

34. § Az R6. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a (3) vagy az (5) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a (3) vagy az (5) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő - a 9. § (3) bekezdés c) pontja szerinti okirat benyújtása helyett - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tehet."

35. § Az R6. 6. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:)

"q) akadálymentesítési munka;"

36. § (1) Az R6. 9. § (3) bekezdés f) pontja a következő fe) alponttal egészül ki:

[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy - az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a j)-l) pontban foglalt dokumentumok kivételével - azok másolatát:

25. életévét betöltött gyermek esetén]

"fe) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok,"

(2) Az R6. 9. § (3) bekezdés l) pont lf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy - az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a j)-l) pontban foglalt dokumentumok kivételével - azok másolatát:

az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy]

"lf) ha részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe,"

(3) Az R6. 9. § (3) bekezdése a következő u), v) és w) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy - az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a j)-l) pontban foglalt dokumentumok kivételével - azok másolatát:]

"u) az otthonfelújítási kölcsöntartozását érintő jelzáloghitel-csökkentési támogatás, valamint a fennálló otthonfelújítási kölcsön tőke- és járulékai összegéről szóló, 30 napnál nem régebbi hitelintézeti igazolás,

v) a köztartozás-mentesség vagy a fennálló köztartozásnak a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti mértéket meg nem haladó összegének ténye tekintetében - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - nemleges vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolás,

w) a nagykorú gyermek adatkezelésre vonatkozó nyilatkozata."

37. § Az R6. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § (1) Azon igénylő tekintetében, akinél a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépése napján a Módr2.-vel megállapított 3. § (6) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb mint 90 nap van hátra, a 3. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatási kérelmét a Módr2. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(2) A Módr2.-vel megállapított 2. § (1) bekezdés 6. pontját, 4. § (2) bekezdés c) pontját, 6. § q) pontját és 9. § (3) bekezdés f) pont fe) alpontját a Módr2. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell, és a Módr2.-vel hatályon kívül helyezett 9. § (3) bekezdés i) pontját a hatályvesztését követően a Módr2. hatálybalépésének időpontjában még folyamatban lévő eljárásokra sem kell alkalmazni.

(3) A Módr2.-vel megállapított 10. § (1) bekezdését csak a Módr2. hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni."

38. § Az R6.

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a "gyermekek otthongondozási díjában részesül" szövegrész helyébe a "gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "megszakítással -" szövegrész helyébe a "megszakítással, amelynek időtartama a jelen pont szerint teljesítendő egyéves jogosultsági időszakba nem számít bele -" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában a "nyilatkozik," szövegrész helyébe a "nyilatkozik, vagy a 2. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján," szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "nyilvántartott" szövegrész helyébe a "nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó" szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében a "feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni" szövegrész helyébe a "feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján a (2) bekezdés a) pontja szerinti személyeknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan" szöveg,

f) 6. § a) pontjában a "belső" szövegrész helyébe a "belső, illetve külső" szöveg,

g) 6. § e) pontjában a "nyílászáró cseréje," szövegrész helyébe a "nyílászáró beépítése, cseréje," szöveg, a "párkányok, küszöbök cseréje" szövegrész helyébe a "párkány, küszöb létesítése, cseréje" szöveg,

h) 6. § j) pont ja) alpontjában a "burkolat cseréjét," szövegrész helyébe a "burkolat készítését, cseréjét," szöveg,

i) 6. § o) pontjában a "térburkolat" szövegrész helyébe a "térburkolat, illetve külső lépcső" szöveg,

j) 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette" szövegrész helyébe a "vállalkozó a 9. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően nyilatkozott, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti" szöveg,

k) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a j)-l) pontban" szövegrész helyébe az "a j)-l), valamint u) és v) pontban" szöveg,

l) 9. § (3) bekezdés l) pont ld) alpontjában az "alpontjában" szövegrész helyébe az "alpontjában - ide nem értve az o) pont szerinti esetet -" szöveg,

m) 9. § (3) bekezdés o) pontjában a "fordítása" szövegrész helyébe a "fordítása, a 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában foglalt külföldi tanulmányokról az annak időtartamára vonatkozó, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalása," szöveg,

n) 9. § (3) bekezdés p) pontjában az "a személyazonosság" szövegrész helyébe az "az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők személyazonosságának" szöveg,

o) 10. § (1) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "60 napon - a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti benyújtás esetén 30 napon - belül" szöveg

lép.

39. § Hatályát veszti az R6.

a) 2. § (1) bekezdés 6. pontja,

b) 9. § (3) bekezdés f) pont fb) és fc) alpontja,

c) 9. § (3) bekezdés i) pontja.

7. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére