564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól[1]

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 31-36. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37-39. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Kormány a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 1. § 12. pontja szerinti feladatok ellátására a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alfanumerikus adat: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk a) pontja szerinti adat;

2. álnévvel rendelkező személy: az a személy, aki hamis vagy fiktív adatokat használ;

2a.[2] áldozattá válás kockázatának kitett személy: az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben;

3. CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum;

4. hozzáférési jogosultság: az alábbi tevékenységek vagy azok egy részének elvégzése a SIS-ben:

a) a SIS tv. 1. § 5. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

b) a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint e rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

c) a SIS tv. 17. § (3) bekezdése szerinti megjelölésekkel kapcsolatos műveletek,

d) a SIS tv. 18. §-a szerinti figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatokat érintő műveletek,

e) a SIS-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS tv. 19. §-a szerint,

f) a SIS tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés;

5. kommunikációs infrastruktúra: a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat;

6. megerősített SIS-AFIS egyezés: a SIS-AFIS egyezést a nemzeti eljárásoknak megfelelően daktiloszkópiai szakértő megállapítja;

7. megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolt személyazonosság;

8. nem megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nem igazolt személyazonosság;

9. nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS tv. 1. § 11. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS SIS tv. 1. § 11. pont b)-d) alpontjában meghatározott részei között;

10. NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum;

11. schengeni azonosító: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat;

12. SIS AFIS: a SIS automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, ami a CS.SIS biometrikus részét képező, a figyelmeztető jelzésekhez feltöltött nyomatokból és nyomokból áll;

13. SIS AFIS egyezés: egy végfelhasználó a SIS AFIS-ban daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést végez, amelynek eredményeként a SIS-ben egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzés jelenik meg, és a SIS-ben található figyelmeztető jelzésre vonatkozó adatok megegyeznek a lekérdezéshez használt adatokkal;

14. SIS AFIS találat: a megerősített SIS AFIS egyezés alapján a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásra kerül;

15. SIS-ben használt daktiloszkópiai adatok:

a) sík ujjnyomatok, beleértve a sík hüvelykujjnyomatot és a sík négyujjas ujjnyomatot is,

b) átforgatott ujjnyomatok,

c) tenyérnyomatok,

d) ujjnyom,

e) tenyérnyom;

16. súlyos bűncselekmény: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti bűncselekmény;

17. személyazonosság kategóriák: a személyes adatok hitelességére és felhasználására vonatkozó információ;

18. személyazonossággal visszaélés: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti visszaélés;

19. tárgykiterjesztés: a figyelmeztető jelzés alanyának hollétének megállapítását szolgáló, a SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerint bevitt tárgyra vonatkozó adatok;

20. tenyérnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű tenyérnyomok;

21. ujjnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű ujjnyomok;

22. ujj- és tenyérnyomat: ellenőrzött körülmények között rögzített daktiloszkópiai adat egy ismert személyről.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § (1) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében

a) alkalmazza a CS.ICD-t, valamint kidolgozza és alkalmazza az NS.ICD-t,

b) a CS.ICD változása, valamint jogszabályváltozás esetén továbbfejleszti az NS.ICD-t, továbbá biztosítja az NS.CP NS.ICD szerinti működését,

c) gondoskodik az NS.ICD, valamint annak a b) pont szerint aktualizált változata jelzéskezelők, továbbá a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek részére történő továbbításáról.

(2) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kommunikáció biztosítására vonatkozó feladat vonatkozásában az N.SIS Hivatal

a) kormányzati célú hírközlési szolgáltató útján működteti a nemzeti infokommunikációs gerinchálózatot,

b) megtervezi, kialakítja, működteti a kommunikációs infrastruktúra kiesése esetén a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek által használható vészhelyzeti kommunikációs utakat.

(3) Az NS.CP-t a SIS tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendszer-rendszer kapcsolat útján (a továbbiakban: rendszer-rendszer kapcsolat) elérő hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés c)-f) és j) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében

a) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a jelzéskezelési műveleteket, valamint a megjelölések és a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok elhelyezését, módosítását, törlését célzó üzeneteket,

b) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a figyelmeztető jelzések és azok történeti adatai, valamint a naplóadatok lekérdezését célzó üzeneteket,

c) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben a SIS tv. alapján szükséges a SIS tv. 1. § 14. pontja szerinti SIRENE Iroda (a továbbiakban: SIRENE Iroda) részére megküldi a CS.SIS-től érkező, az N.SIS üzeneteire válaszként adott üzeneteket,

d) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben SIS tv. alapján szükséges a SIRENE Iroda részére továbbítja a CS.SIS-től érkező automatikus üzeneteket,

e) képezi a schengeni azonosítót.

(4) A rendszer-rendszer kapcsolattal nem rendelkező hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában, valamint a rendszer-rendszer kapcsolat üzemzavara esetén az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében az NS.CP Portálon keresztül

a) felületet biztosít a központi rendszer válaszainak feldolgozásához,

b) felületet biztosít a központi rendszer automatikus üzeneteinek feldolgozásához,

c) a fenti feladatokkal kapcsolatban biztosítja a SIS tv. 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti naplóvezetési feladatot.

(5) Az NS.CP Portálon keresztül végzett jelzéskezelői művelet nem terjed ki a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezésre.

(6) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja szerinti feladat teljesül, ha az NS.CP Portálon legalább a figyelmeztető jelzések elhelyezése, törlése és megőrzési időtartamuk módosítása elvégezhető.

(7) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 3. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben az NS.CP Portálon végrehajtott sikeres jelzéskezelési műveletekről értesíti a műveletet végrehajtó jelzéskezelő érintett informatikai rendszerét.

(8) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában, valamint e rendelet 13-17. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja, hogy a jelzéskezelők az NS.CP Portálon keresztül igénybe vegyék a CS.SIS alábbi értesítési szolgáltatásait:

a) figyelmeztető jelzésekre vonatkozó értesítések,

b) megjelölésekre vonatkozó értesítések,

c) törlésre figyelmeztető értesítések,

d) törlési emlékeztetőkre vonatkozó értesítések,

e) SIS AFIS egyezésekre vonatozó értesítések.

(9) Az N.SIS Hivatal feladata - az egyéb technikai feladatainak végrehajtása érdekében -

a) a CS.SIS és az N.SIS adatok különbözősége miatt szükséges konvertálási, átalakítási műveletek elvégzése,

b) a megjelölésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása a SIS tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a SIS tv. 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladat végrehajtásának informatikai támogatása az NS.CP útján,

c) a CS.SIS értesítéseinek kezelése, jelzéskezelők részére történő továbbítása,

d) az üzenetközvetítéshez szükséges azonosítók képzése, az üzenetek azokkal történő kiegészítése, illetve azok alapján az üzenetek megküldése,

e) a saját tevékenysége ellátása megfelelőségének vizsgálatához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása,

f) az N.SIS működése megfelelőségének vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, valamint az ellenőrzés végrehajtásának lehetővé tétele,

g) az N.SIS működését jellemző statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, megküldése, különös tekintettel a személyekre vonatkozó, meghosszabbított megőrzési idejű figyelmeztető jelzésekre,

h) a SIS tv. 38. §-a szerinti jogosultság-nyilvántartás kezelése, a hozzáférés-ellenőrzés végzése, a hozzáférésre jogosult szervek jogosultsági adatait tartalmazó listák előállítása és megküldése az arra jogosultak részére.

(10) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátása során biztosítja, hogy a nemzeti másolat adatállománya összhangban legyen a CS.SIS adatállományával.

4. § A jelzéskezelők gondoskodnak a SIS tv. 12. §-a szerinti, valamint a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről a SIS tv. 5. § (4) bekezdésének és a SIS tv. 12-17. §-ának megfelelően. A SIS bűncselekmény típusának megfelelő bűncselekmény megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Figyelmeztető jelzések elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

5. § (1) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés NS.CP-be történő továbbítása előtt a CS.SIS-ben történő lekérdezéssel köteles meggyőződni arról, hogy az érintett személyre létezik-e a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés. A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS Hivatal biztosítja.

(2) A jelzéskezelő a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha a jelzéskezelő az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy külföldi figyelmeztető jelzés alapján a CS.SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos, kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

(5) A SIS tv. 5. § (8) és (11) bekezdésében meghatározott esetekben a jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről a jelzéskezelő nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban e § alkalmazásában: várakoztatás).

(6) A jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett összeegyeztethetetlen figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési értesítőre történő feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(7) Ha a jelzéskezelő arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került - ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is -, és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét intézkedik a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésére.

4. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

6. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 3/A. §-a szerinti adatközlésre kötelezett szervek által közvetlen adatkapcsolat útján továbbított arcképmás adatot a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv kiegészítő adatként csatolja a SIS tv. 6-8. §-a szerinti figyelmeztető jelzésekhez.

(2) A SIS tv. 33. §-a szerint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) által kezelt daktiloszkópiai nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett adatot az alábbi célból elrendelt személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni:

a) akivel szemben a bíróság európai elfogatóparancsot vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki,

b) eltűnt személy, akit a saját védelme vagy közrendet vagy közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása érdekében védelem alá kell helyezni,

c) eltűnt személyek, akiket nem szükséges védelem alá helyezni,

d) kiskorú személy, aki esetében fennáll a szülő, hozzátartozó vagy gyám általi jogellenes elvitel veszélye, és akiknek az utazását meg kell akadályozni,

e) akivel szemben rejtett vagy célzott ellenőrzés elrendelése szükséges,

f) akinek tartózkodási helyét büntetőeljárás lefolytatásához szükséges megállapítani.

7. § (1) A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés alapját képező körözés elrendelését vagy a kiegészítő adat csatolását megelőzően, a körözési eljárást lefolytató szerv a kiegészítő adat csatolását megelőzően a rendelkezésére álló daktiloszkópiai adattal - a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül manuálisan indított lekérdezéssel - elvégzi az összehasonlítást a SIS AFIS-ban tárolt adatokkal a többes személyazonosságok és többes figyelmeztető jelzések felderítése, valamint az összeférhetetlen jelzések elhelyezésének elkerülése érdekében.

(2) Európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján elhelyezendő figyelmeztető jelzés esetén az (1) bekezdés szerinti összehasonlítást a SIRENE Iroda végzi.

(3) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő vagy a már elhelyezett figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

8. § (1) A jelzéskezelő elvégzi a 2. melléklet szerinti összeegyeztethetőségi táblázat alapján az összeegyeztethetetlen jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.

(2) A jelzéskezelő és a SIRENE Iroda a jelzések elhelyezésekor a jelzés adattartalmának bevitelekor a minimálisan elhelyezendő adatok figyelembevételével jár el.

(3) Ha a jelzéskezelő a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés alapján SIS AFIS egyezésről kap visszajelzést, de az egyezést mutató CS.SIS-ben szereplő személy eltérő személyazonosító adatokkal rendelkezik, az egyezés megerősítése céljából az NSZKK elvégzi a daktiloszkópiai adatok összehasonlító vizsgálatát. Ha a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem állapítható meg, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 5. § (10) bekezdésében és 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) A jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Ilyen esetben a jelzéskezelő az 5. § (5)-(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

5. A figyelmeztető jelzések fontossági sorrendje

9. § (1) A személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Ugyanazon személyre vagy tárgyra vonatkozóan tagállamonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-ben. Ugyanarra a személyre vagy tárgyra különböző tagállamok is helyezhetnek el figyelmeztető jelzést, az összeegyeztethetőségi szabályok figyelembevételével.

(3) A jelzéskezelő a többes figyelmeztető jelzés elhelyezésekor figyelembe veszi a figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét, és amennyiben szükséges, értesíti a SIRENE Irodát az összeegyeztethetetlen, alacsonyabb prioritású külföldi figyelmeztető jelzés törlése érdekében. Az alacsonyabb prioritású magyar figyelmeztető jelzés törlése érdekében megkeresi az elhelyező magyar jelzéskezelő szervet.

(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv ugyanarra a személyre vagy tárgyra vonatkozóan több külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben ér el találatot, a magasabb prioritással rendelkező figyelmeztető jelzésben kért intézkedést hajtja végre, de az összes figyelmeztető jelzésről találati formanyomtatványok segítségével, elektronikus úton haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

6. A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi szabályai

10. § (1) A SIS tv. 5. § (6) és (7) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi szabályokat tartalmazó táblázatot a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzésekre az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(3) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések mindig összeegyeztethetők. A tartózkodási hely megállapítására irányuló tárgykiterjesztések esetében az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(4) Nemzeti érdekből, a tagállamok közötti konzultációt követően el lehet térni a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályoktól. A konzultációt a SIRENE Iroda folytatja le.

7. A találatot követő eljárás

11. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve a 4. melléklet,

b) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetében az 5. melléklet

szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, a SIRENE Iroda értesítése nem szükséges, erről közvetlenül a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt kell értesíteni.

(3) Az idegenrendészeti szerv - a találati értesítés (1) bekezdésben meghatározott módon történő megküldése mellett - a SIS tv. 6. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, továbbá a SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében az illetékes magyar gyámhatóságot, amennyiben a jelzés alanya kiskorú személy.

(4) Ha a SIS tv. 6-11. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán más, a SIS-t alkalmazó állam ér el találatot, erről - a SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján - a SIRENE Iroda értesíti jelzéskezelőt.

(5) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság - a SIRENE Iroda közreműködésével - szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja, és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

(6) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez és megállapítja, hogy van olyan más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon megkeresi a SIRENE Irodát az azonosság megállapítása érdekében.

(7) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(8) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti és ezzel egyidejűleg erről a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(9) Fel kell használni a daktiloszkópiai adatokat azon személyek személyazonosságának megerősítésére, akiknek tartózkodási helyét a SIS-ben végzett alfanumerikus keresés alapján azonosították be. Továbbá személyazonosítás céljából nem csak lekérdezhetők a daktiloszkópiai adatok, hanem azokat minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor az adott személy személyazonossága más eszközökkel nem állapítható meg.

(10) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést nem tudja végrehajtani, erről a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(11) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat kijavítása vagy annak törlése szükséges, erről a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(12) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzésre találatot ér el és a közrendet vagy közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély megelőzésének érdekében, nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges, hogy a figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés helyett más - a magyar jogszabályoknak megfelelő - intézkedést alkalmazzon, erre a SIRENE Irodán keresztül a figyelmeztető jelzést elhelyező állam SIRENE Irodájától engedélyt kér.

(13) A figyelmeztető jelzésben kért intézkedéstől eltérő intézkedés a (12) bekezdés szerinti engedély birtokában hajtható végre.

8. Terrorista bűncselekménnyel összefüggésben elhelyezett figyelmeztető jelzések és a kapcsolódó kiegészítő információk cseréje

12. § (1) Ha a személyre vagy tárgyra vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekménnyel összefüggésben helyezik el a SIS-ben, ennek tényét a figyelmeztető jelzés létrehozásakor a bűncselekmény megnevezése adat rögzítésével jelölni kell, kivéve, ha ennek mellőzését műveleti érdek indokolttá teszi.

(2) A magyar figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a külföldön elért találatról a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: Europol) a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó szabályok szerint a SIRENE Iroda útján értesíti, megjelölve a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcsere során alkalmazandó, SIRENE Kézikönyv szerinti kezelési kódot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért találat esetén a figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a találatról szóló értesítés kézhezvételét követően soron kívül tájékoztatja a SIRENE Irodát a találattal kapcsolatos kiegészítő információk Europol részére történő megküldésének korlátozásáról, figyelembe véve a találatot elérő külföldi hatóság által megjelölt korlátozásait is.

9. Az érintett jogainak gyakorlása

13. § A SIS tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti vagy helyesbítési és törlési kérelem a 10. mellékletben meghatározott adatok megjelölését tartalmazó kérelem útján terjeszthető elő.

10. Adatminőség-ellenőrzés

14. § (1) Az N.SIS Hivatal értesíti a figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelőt, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a jelzéskezelő észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében észleli, hogy bármely adat ténybeli tévedést tartalmaz vagy azt jogellenesen tárolják, a ténybeli tévedés tudomásra jutását követő két munkanapon belül értesíti a jelzést kiadó tagállamot és lefolytatja az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát, vagy törlésük szükségességét.

(5) Az N.SIS Hivatal az eu-LISA (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdése szerinti jelentését az érintett jelzéskezelőknek felülvizsgálat céljából rendelkezésre bocsátja. A jelzéskezelők a hibásan felvitt adatokat módosítják vagy törlik és az intézkedésről a megadott határidőn belül az N.SIS Hivatalt értesítik.

11. Személyazonossági kategóriák

15. § (1) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés rögzítése során meg kell adni a személyazonossági kategóriát.

(2) Több személyazonosság esetén a jelzéskezelőnek a személyazonossági kategóriát az alábbi sorrend figyelembevételével kell rögzíteni:

a) megerősített személyazonosság,

b) nem megerősített személyazonosság,

c) álnévvel rendelkező személy.

(3) A nem magyar állampolgárságú személy megerősített személyazonossággal történő rögzítése érdekében a személyazonosságának igazolása céljából a nemzetközi bűnügyi információcserét biztosító csatornákat igénybe kell venni, a külföldi társiroda visszaigazolásáig nem megerősített személyazonossági kategóriával rögzíthető a figyelmeztető jelzés.

12. Daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés

16. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezése, módosítása vagy a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés során elért SIS AFIS egyezést az NSZKK daktiloszkópiai szakértőjének kell megerősítenie abban az esetben, ha az egyezést mutató figyelmeztető jelzésekben szereplő alfanumerikus adatok eltérnek.

(2) Ha a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóság az (1) bekezdés szerinti egyezést az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján éri el, az egyezésről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(3) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért egyezést a külföldi figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam hatósága erősíti meg, amelynek eredményéről a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóságot a SIRENE Irodán keresztül, kiegészítő információcsere útján értesíti.

II. FEJEZET

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÉN

13. Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések elhelyezésére és ideiglenes lekérdezhetetlenné tételére vonatkozó eljárás

17. § (1) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben az N.SIS Hivatal haladéktalanul schengeni azonosítóval látja el a figyelmeztető jelzést, majd az adatokat továbbítja a SIRENE Irodának.

(2) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben a SIRENE Iroda végzi a többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos feladatokat.

(3) A SIS tv. 6. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről az NS.CP a SIRENE Irodát értesíti.

(4) A SIS tv. 6. § (6) bekezdése szerinti esetben a körözést elrendelő hatóság beszerzi az ügyészség, illetve bíróság engedélyét, és továbbítja azt a SIRENE Iroda részére a jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételének végrehajtása érdekében.

(5) Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések ideiglenesen lekérdezhetetlenné tételről szóló engedélyt elektronikus úton kell a SIRENE Iroda részére megküldeni úgy, hogy a jelzésművelet, illetve annak hosszabbítása időszerűen végrehajtható legyen.

(6) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat "A" oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

14. Az eltűnt személyekre, a jogellenes gyermekelvitelre, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás[3]

18. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személyekre vonatkozó ügytípus kategóriákat a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet C. része tartalmazza.

(2) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés elhelyezésekor gondoskodik arról, hogy a SIS-be bevitt adatok tartalmazzák, hogy az eltűnt személy melyik ügytípus kategóriába tartozik.

(3) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezését követően a jelzéskezelőnek minden rendelkezésre álló, a találatkezeléshez szükséges információt haladéktalanul, elektronikus úton a SIRENE Iroda rendelkezésére kell bocsátania.

(4) A SIS tv. 33. §-a szerint az NSZKK által kezelt DNS-profil nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett DNS-profil adatot - a SIS tv. 8. § (8) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő - személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni.

(5) A jelzéskezelőnek az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedés érdekében a körözési nyilvántartási rendszer útján

a) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell különösen kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, továbbá olyan személy eltűnése esetén, aki magáról gondoskodni nem képes vagy magát megvédeni képtelen kora, betegsége vagy fogyatékossága miatt,

b) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell olyan személy eltűnése esetén, akit az illetékes hatóság határozata alapján egészségügyi intézetben kell elhelyezni, vagy aki ilyen intézetből tűnt el,

c) - ha védelem alá helyezésre nincs szükség - az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedésként a tartózkodási hely megállapítását kell jelezni.

(6) Ha a megtalált cselekvőképes személy védelem alá helyezése nem szükséges, nyilatkoztatni kell arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye a bejelentővel vagy a figyelmeztető jelzést elrendelő hatóságtól eltérő hatósággal közölhető-e. Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (4) bekezdése alapján a bejelentővel közölhető annak ténye, hogy az eltűnt személyt megtalálták és emiatt a figyelmeztető jelzés törlésre került.

(7)[4] A kiskorú eltűnt, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyek esetén a foganatosítandó intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a megtalálást követő 12 órán belül kell meghozni, kiskorú esetén a gyermek érdekét szem előtt tartva.

(8) Azon kiskorú eltűnt személyek esetében, akik négy hónapon belül betöltik a 18. életévüket, a CS.SIS által megküldött automatikus értesítésről az N.SIS Hivatal a körözési nyilvántartási rendszer útján értesíti a körözést elrendelő szervet. A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata során a SIS tv. 8. § (5) bekezdése szerint jár el.

15. Rejtett és célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzések

19. § (1) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott olyan figyelmeztető jelzés elhelyezésére kerül sor, amelynél a kért intézkedés azonnali intézkedést határoz meg, a jelzéskezelő - a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - a figyelmeztető jelzés elhelyezésével egy időben tájékoztatást küld a SIRENE Irodának. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

(2) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott figyelmeztető jelzés elhelyezését nemzetbiztonsági szolgálat vagy a terrorizmust elhárító szerv rendeli el vagy kéri, az elrendeléssel egyidejűleg az elrendelés okáról, az elrendelő szervről és annak elérhetőségéről - a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - tájékoztatni kell a SIRENE Irodát.

(3) Ha a jelzéskezelő az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján a 36. cikk szerinti rejtett ellenőrzéssel, vagy célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzésben a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet D. részében felsorolt, valamely egyéb információ beszerzését kéri, a találatot elérő és az alapján intézkedést foganatosító hatóságnak ezt figyelembe kell vennie, és a kért információkat lehetőség szerint össze kell gyűjtenie. Egy figyelmeztető jelzésben egyszerre legfeljebb öt, egyéb információ megjelölése lehetséges.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat "A" oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelölhet meg

(5) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdése alapján bevitt rejtett vagy célzott ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztető jelzés és a SIS tv. 10. § (1) bekezdés a), b), c), e), g), h), j), k) és l) pontjában szereplő tárgytípus, illetve egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszköz között kapcsolat áll fenn, az említett tárgyak vonatkozásában figyelmeztető jelzés helyezhető el. A jelzéskezelő a kapcsolatra utaló tények megjelölésével értesíti a SIRENE Irodát, ami a SIS tv. 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárásban a jelzéskezelő kérelmére létrehozza a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatot.

(6) A jelzéskezelő az azonnali intézkedést igénylő, valamint a (3) bekezdés szerinti egyéb információ beszerzését igénylő figyelmeztető jelzés elhelyezését követően, annak tényéről elektronikus úton tájékoztatja a SIRENE Irodát.

16. Ismeretlen körözött személyekre vonatkozó, a személyazonosság megállapítását célzó figyelmeztető jelzések

20. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzéshez az elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés létrehozásakor vagy a jelzéselhelyezést követő 14 napon belül az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 1.3 pontja szerinti követelményeknek megfelelő daktiloszkópiai adatot csatol. Daktiloszkópiai adat hiányában a figyelmeztető jelzés érvényessége 14 nap elteltével automatikusan lejár.

(2) Az (1) bekezdés szerint elhelyezett magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért egyezés esetén az elrendelő szerv haladéktalanul intézkedik az egyezés NSZKK általi megerősítésére.

(3) A külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért megerősített egyezésről a találatot elérő szerv a SIRENE Irodát a 4. melléklet szerinti találati formanyomtatványon haladéktalanul értesíti.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat "A" oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

17. A személy hollétének megállapítása érdekében a figyelmeztető jelzéshez felvitt tárgykiterjesztés

21. § (1) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdésében, 32. cikk (8) bekezdésében, valamint 34. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján, a személy hollétének megállapítása érdekében a 38. cikk (2) bekezdés a), b), c), e), g), h), j) és k) pontja szerinti, legalább egy, egyedi sorszámmal rendelkező tárgykiterjesztés helyezhető el.

(2) A SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti tárgyakra elért találat megjelenítésekor annak a figyelmeztető jelzésnek az adatai jelennek meg, amelyben a tárgykiterjesztés elhelyezésre került.

(3) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés törlésével a tárgykiterjesztés adatai is törlődnek. A tárgykiterjesztés törlése nincs hatással a figyelmeztető jelzés érvényességére.

(4) A figyelmeztető jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételekor a tárgykiterjesztés is automatikusan lekérdezhetetlenné válik.

(5) A figyelmeztető jelzés megjelölése esetén a csatolt tárgykiterjesztés megjelenítésére is érvényesek a megjelölés szabályai.

18. Egyes tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések speciális szabályai

22. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés j) pontja alapján a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. pontjában meghatározott lőfegyverekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben.

(2) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés o), p) és q) pontja szerinti tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések SIS-ben történő elhelyezésére az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete szerinti bűncselekmények esetében akkor van lehetőség, ha az határon átnyúló bűnözéshez vagy terrorcselekményhez kötődik.

19. Figyelmeztető jelzés okmányok és hatósági jelzések esetén

23. § A SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján az alábbi kitöltött és kitöltetlen okmányokról és hatósági jelzésekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben:

a) magánútlevél, második magánútlevél, ideiglenes magánútlevél, diplomata útlevél, külügyi szolgálati útlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél,

b) személyazonosító igazolvány,

c) kártya formátumú vezetői engedély,

d) állandó, valamint ideiglenes forgalmi engedély és igazolólap,

e) törvényben meghatározott tartózkodásra jogosító okmány, valamint úti okmány,

f) állandó, valamint ideiglenes rendszámtábla.

20. Az okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések törlése

24. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés k), l) és m) pontja, valamint a SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján elhelyezett okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzést automatikusan törölni kell, ha az okmány érvényességi ideje lejárt.

(2) A SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján elhelyezett, okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzés (1) bekezdés szerinti automatikus törlésére nem kerülhet sor, ha

a) az okmány hamis vagy meghamisították, vagy

b) a figyelmeztető jelzés elhelyezésére az okmány büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása céljából a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött elektronikus értesítése alapján került sor.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jelzés törlésére a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözés visszavonásáról vagy a körözési nyilvántartási rendszerből történő törléséről küldött elektronikus értesítése alapján kerülhet sor.

(4) Ha a SIS tv. 27. § (2) bekezdése szerinti esetben megállapítást nyer, hogy az érintett okmányra vagy hatósági jelzésre létezik egy magyar jelzéskezelő által elhelyezett érvényes figyelmeztető jelzés, az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelő haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlésére.

21. Figyelmeztető jelzésekhez csatolható biometrikus adatok minimum adatminőségi szabvány- és technikai követelményei

25. § A jelzéskezelők, az NSZKK és a SIRENE Iroda a biometrikus adatokkal kapcsolatos feladatokat az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat alapján látják el.

22. Daktiloszkópiai adatok összehasonlítása ismeretlen személyazonosságú személyekhez kapcsolódó figyelmeztető jelzések esetén

26. § Ismeretlen elkövető személyazonosságának megállapítása céljából helyszíni ujj- és tenyérnyommal történő lekérdezés csak akkor indítható, amennyiben az összehasonlítandó ujj- vagy tenyérnyomot súlyos bűncselekmény vagy a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekmény helyszínén rögzítették.

23. Lekérdezésekre vonatkozó szabályok

27. § (1) Ha egy személy személyazonossága más módon nem állapítható meg, az azonosítást daktiloszkópiai adatokkal kell megkísérelni.

(2) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresést annak megállapítása céljából is végre lehet hajtani, hogy a személy szerepel-e a SIS-ben.

24. SIRENE Iroda értesítése

28. § A jelzéskezelő értesíti a SIRENE Irodát,

a) ha arról értesül, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, a hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek megkülönböztetése érdekében,

b) az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

25. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

30. § Ez a rendelet

a) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a fényképek, DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2016/1345 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. január 13-i (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat,

c) a Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályok, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. január 15-i C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat,

d) a 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének az Europol kiegészítő információk cseréjébe való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 17-i C(2021) 965 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. §[5]

32. §[6]

33. §[7]

34. §[8]

35. §[9]

36. §[10]

37. §[11]

38. §[12]

39. §[13]

40. §[14]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Megfeleltetési táblázat a SIS szerinti bűncselekmény típusokhoz

ABCDE
A Bizottság végrehajtási
határozatában megjelölt
bűncselekmény típus
Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint
Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint
1.Terrorizmussal
kapcsolatos
tevékenység
terrorcselekmény314. §
315. §
316. §
316/A. §
terrorcselekmény261. §
2.terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztása
317. §terrorcselekmény261. § (8) bekezdés
3.terrorizmus finanszírozása318. §
318/A. §
331. § (2) bekezdés
terrorcselekmény261. § (4) bekezdés
4.Kábítószerrel
kapcsolatos
bűncselekmények
kábítószer-kereskedelem176. §
177. §
kábítószerrel visszaélés bűntette
(kínál, átad, forgalomba
hoz, kereskedik) kiskorú
felhasználásával elkövetett
kábítószerrel visszaélés
(országba behoz, onnan kivisz
vagy az ország területén átvisz,
kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
282/A. §
282/B. §
5.kábítószer birtoklása178. §
179. §
180. §
kábítószerrel visszaélés
egyes esetei: üzletszerűen
vagy jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószerrel visszaélés
(országba behoz, onnan kivisz,
vagy az ország területén átvisz);
282. §
282/B. §
283. §
6.kóros szenvedélykeltés181. §visszaélés kábítószerrel282/B. § (5) bekezdés
7.kábítószer készítésének
elősegítése
182. §kábítószer előállításához
szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés; anyagi
eszközök szolgáltatásával
elkövetett kábítószerrel
visszaélés
282. § (3) bekezdés b) pont,
(4) bekezdés
8.kábítószer-prekurzorral
visszaélés
183. §kábítószer előállításához
használt anyaggal visszaélés
(forgalomba hoz, kereskedik,
országba behoz, onnan kivisz
vagy az ország területén átvisz,
átad)
283/A. § (1) bekezdés
9.kábítószerfüggő személy
által elkövetett kábítószerrel
visszaélés
282/C. § (2)-(4) bekezdés
10.új pszichoaktív anyaggal
visszaélés
184. §
184/A. §
184/B. §
184/C. §
új pszichoaktív anyaggal
visszaélés
283/B. §
11.Gazdasági és pénzügyi bűncselekményekgazdasági csalás374. §
12.pénzhamisítás389. §pénzhamisítás304. §
13.pénzhamisítás elősegítése390. §pénzhamisítás elősegítése304/A. §
305. §
14.bélyeghamisítás391. §bélyeghamisítás307. §
308. §
15.készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítása
392. §készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítás
313/B. §
16.készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel visszaélés
393. §készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel visszaélés
313/C. §
17.készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz hamisításának
elősegítése
394. §készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz hamisításának
elősegítése
313/D. §
18.költségvetést károsító
bűncselekmények
XXXIX. fejezetvisszaélés társadalombiztosítási,
szociális, vagy más jóléti
juttatással
309. §
19.költségvetési csalás310. §
20.költségvetési csaláshoz
kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása
310/A. §
21.jövedékkel visszaélés
elősegítése
311/B. §
22.pénzmosás399. § 400. §pénzmosás303. §
303/A. §
23.pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása
401. §pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása
303/B. §
24.gazdálkodás rendjét sértő
bűncselekmények
XLI. fejezet
a 410/A. § és 413. §
kivételével
számvitel rendjének megsértése289. §
25.csődbűncselekmény290. §
26.tartozás fedezetének elvonása297. §
27.engedély nélküli kereskedelmi
tevékenység
298. §
28.saját tőke csorbítása298/B. §
29.jogosulatlan pénzügyi
tevékenység végzése
298/D. §
30.gazdasági adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása
299. §
31.bennfentes kereskedelem299/A. §
32.tőkebefektetési csalás299/B. §
33.piramisjáték szervezése299/C. §
34.fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekményekXLII. fejezet a 418. § kivételévelrossz minőségű termék
forgalomba hozatala
292. §
294. §
35.minőség hamis tanúsítása295. §
36.áru hamis megjelölése296. §
37.a fogyasztó megtévesztése296/A. §
38.versenyt korlátozó
megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban
296/B. §
39.illegális bevándorláshoz
történő segítségnyújtás
embercsempészés353. §embercsempészés218. §
40.határzár tiltott átlépése352/A. §
41.határzár megrongálása352/B. §
42.határzárral kapcsolatos építési
munka akadályozása
352/C. §
43.jogellenes bevándorlás
elősegítése, támogatása
353/A. §
44.jogellenes tartózkodás
elősegítése
354. §jogellenes tartózkodás
elősegítése
214/A. §
45.családi kapcsolatok létesítésével
visszaélés
355. §
46.harmadik országbeli
állampolgár jogellenes
foglalkoztatása
356. §harmadik országbeli
állampolgár jogellenes
foglalkoztatása
214/B. §
47.Emberkereskedelememberkereskedelem és
kényszermunka
192. §emberkereskedelem175/B. §
48.vagyoni haszonszerzés végett
elkövetett embercsempészés
353. § (2) bekezdés a) pontvagyoni haszonszerzés végett
elkövetett embercsempészés
218. § (2) bekezdés a) pont
49.üzletszerűen elkövetett
embercsempészés
353. § (3) bekezdés d) pont,
(5) és (6) bekezdés
üzletszerűen elkövetett
embercsempészés
218. § (3) bekezdés c) pont
50.Fegyverek,
lőszerek vagy
robbanóanyagok
tiltott kereskedelme
robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés
324. §robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés
263. §
51.lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaélés
325. §lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaélés
263/A. §
52.nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel visszaélés
326. §nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel visszaélés
264/C. §
53.nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése (lőfegyver, lőszer,
robbanóanyag, robbantószer,
ezek felhasználására szolgáló
készülék vagy egyéb katonai
célú felhasználásra szánt
termék)
327. § (3) bekezdés a) pont,
(4) bekezdés
nemzetközi gazdasági tilalom
katonai célú felhasználásra
szánt termék kereskedelmével
összefüggésben elkövetett
megszegése
261/A. § (3) bekezdés a) pont
54.haditechnikai termékkel vagy
szolgáltatással visszaélés
329. §haditechnikai termékkel
visszaélés
263/B. §
55.Környezettel
kapcsolatos
bűncselekmény
környezetkárosítás241. §környezetkárosítás280. §
56.természetkárosítás242. §
243. §
természetkárosítás281. §
57.állatkínzás244. §állatkínzás266/B. §
58.orvvadászat245. §állatkínzás266/B. § (2) bekezdés
59.orvhalászat246. §állatkínzás266/B. § (2) bekezdés
60.tiltott állatviadal szervezése247. §tiltott állatviadal szervezése266/A. §
61.hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése
248. §hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése
281/A. §
62.ózonréteget lebontó anyaggal
visszaélés
249. §környezetkárosítás280. §
63.nukleáris létesítmény
üzemeltetésével visszaélés
251. §visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével
264/A. §
64.atomenergia alkalmazásával
visszaélés
252. §visszaélés atomenergia
alkalmazásával
264/B. §
65.Emberi szervek
vagy szövetek tiltott
kereskedelme
emberi test tiltott felhasználása175. §emberi test tiltott felhasználása173/I. §
66.Hormontartalmú
anyagok vagy más
teljesítményfokozó szerrel
visszaélés
185. §
67.növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
gyógyszerhamisítás185/A. §
68.egészségügyi termék hamisítása186. §
69.Nukleáris vagy
radioaktív anyagok
tiltott kereskedelme
radioaktív anyaggal visszaélés250. §radioaktív anyaggal visszaélés264. §
70.Lopott gépjárművek
kereskedelme
a 2020. december 31-éig
hatályban volt orgazdaság
379. §orgazdaság326. §
71.költségvetési csalás
bűntette, ideértve
a 2011. december 31-éig
hatályban volt csempészet
396. § (2)-(7) bekezdésköltségvetési csalás
bűntette, ideértve
a 2011. december 31-éig
hatályban volt csempészet
310. § (2)-(7) bekezdés
72.Nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
nemi élet szabadsága és nemi
erkölcs elleni bűncselekmények
XIX. fejezet a gyermekek
sérelmére elkövetett
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények kivételével
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
XIV. fejezet II. cím
a gyermekek sérelmére
elkövetett nemi erkölcs elleni
bűncselekmények kivételével
73.Gyermekek
sérelmére elkövetett
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
nemi élet szabadsága
és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények közül azok,
amelyeket gyermekek
sérelmére követtek el
196. § (2) bekezdés a) pont,
(3) bekezdés
197. § (2) bekezdés,
(3) bekezdés a) pont
198. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés, (4) bekezdés
200. § (2) bekezdés,
(4) bekezdés a) pont
201. § (2) bekezdés
203. §
204. §
205. § (2) bekezdés
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények közül azok,
amelyeket gyermekek sérelmére
követtek el
197. § (2) bekezdés a) pont
198. § (2) bekezdés a) pont
201. §
202. §
202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés
207. § (3) bekezdés a) pont
74.Kiberbűnözés vagy
számítástechnikai
bűnözés
információs rendszer
felhasználásával elkövetett
csalás
375. §számítástechnikai rendszer
és adatok elleni
bűncselekmény
készpénz-helyettesítő
fizetési eszközzel
visszaélés
300/C. § (3)-(4) bekezdés
313/C. § (1)-(6) bekezdés
75.tiltott adatszerzés422-122/A. §magántitok jogosulatlan
megismerése
178/A. §
76.információs rendszer vagy adat
megsértése
423. §számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény
300/C. §
77.információs rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés
kijátszása
424. §számítástechnikai rendszer
védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszása
300/E. §
78.Bűnszervezetben
való részvétel
bűnszervezetben részvétel321. §bűnszervezetben részvétel263/C. §
79.Szándékos
emberölés
(emberölés) vagy
súlyos testi sértés
emberölés160. §emberölés bűntette166. §
80.erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
161. §erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
167. §
81.súlyos testi sértés164. § (3), (6), (7), (8) és
(9) bekezdés
súlyos testi sértés170. § (2)-(7) bekezdés
82.foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette
az (1) bekezdés szerinti
eredményt kivéve
165. § (3) bekezdésfoglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette
az (1) bekezdés szerinti
eredményt kivéve
171. § (3) bekezdés
83.közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény
232. § (2) bekezdésközlekedés biztonsága ellen184. § (2) bekezdés
84.vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
233. § (2) bekezdésvasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
185. § (2) bekezdés
85.közúti veszélyeztetés234. § (2) bekezdésközúti veszélyeztetés186. § (2) bekezdés
86.közúti baleset okozása235. § (2) bekezdésközúti baleset okozása187. § (2) bekezdés
87.járművezetés ittas állapotban236. § (2) és (3) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (2) és (3) bekezdés
88.járművezetés bódult állapotban237. § (2) és (3) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (2) és (3) bekezdés
89.járművezetés tiltott átengedése238. § (2) bekezdésjárművezetés tiltott átengedése189. § (2) bekezdés
90.cserbenhagyás239. §cserbenhagyás190. §
91.Emberrablás,
személyi szabadság
megsértése vagy
túszejtés
emberrablás190. §emberrablás175/A. §
92.emberrablás feljelentésének
elmulasztása
191. §emberrablás bűntette175/A. § (7) bekezdés
93.személyi szabadság megsértése194. §személyi szabadság megsértése175. §
94.kényszerítés195. §kényszerítés174. §
95.jogellenes fogvatartás304. §jogellenes fogvatartás228. §
96.Szervezett vagy
fegyveres rablás
rablás365. § (3) bekezdés a)-d) pont,
(4) bekezdés b)-c) pont
rablás321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés
a), c) és d) pont,
valamint (5) bekezdés
97.kifosztás366. § (2) bekezdés b)-c) pont,
(3) bekezdés b) pont
kifosztás322. § (2) bekezdés b) pont,
(3) bekezdés b) pont
98.zsarolás367. § (2) bekezdés a) pontzsarolás323. § (2) bekezdés a) pont
99.önbíráskodás368. § (2) bekezdés a)-c) pontönbíráskodás273. § (2) bekezdés
a) és b) pont
100.Népirtás, háborús
bűncselekmények,
agresszió
bűntette vagy
emberiesség elleni
bűncselekmények
emberiesség elleni
bűncselekmények
háborús bűncselekmények
XIII. és XIV. Fejezetemberiség elleni
bűncselekmények
XI. fejezet
101.Légijármű vagy
hajó jogellenes
hatalomba kerítése
jármű hatalomba kerítése320. §légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas
jármű hatalomba kerítése
262. §
102.Szabotázsrombolás257. §rombolás142. §
103.fogolyzendülés284. §fogolyzendülés246. §
104.közveszély okozása322. §közveszélyokozás259. §
105.közérdekű üzem működése
megzavarása
323. §közérdekű üzem működése
megzavarása
260. §
106.Ipari kémkedésbennfentes információ jogosulatlan közzététele410/A. §gazdasági titok megsértése300. §
107.gazdasági titok megsértése413. §
108.üzleti titok megsértése418. §
109.Közbizalom elleni
bűncselekmények
közbizalom elleni
bűncselekmények
XXXIII. fejezetközbizalom elleni
bűncselekmények
XVI. fejezet III. cím
110.hivatali bűncselekményekXXVIII. fejezet a 304. §
kivételével
hivatali bűncselekményekXV. fejezet IV. cím a 228. §
kivételével
111.Közrend és
közbiztonság elleni
bűncselekmények
állam elleni bűncselekményekXXIV. fejezetállam elleni bűncselekményekX. fejezet
112.nemzeti adat és nemzeti
adatvagyon elleni
bűncselekmények
XXV. fejezetvisszaélés minősített adattal
nemzeti adatvagyon körébe
tartozó állami nyilvántartás
elleni bűncselekmények
XV. fejezet III. cím és III/A. cím
113.igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények
XXVI. fejezet
a 284. § kivételével
igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények
XV. fejezet VI. cím
a 246. § kivételével
114.korrupciós bűncselekményekXXVII. fejezetközélet tisztasága elleni
bűncselekmények
nemzetközi közélet tisztasága
elleni bűncselekmények
XV. fejezet VII. cím és VIII. cím
115.hivatalos személy elleni
bűncselekmények
XXIX. fejezethivatalos személy elleni
bűncselekmények
XV. fejezet V. cím
116.járványügyi védekezés
akadályozása
322/A. §
117.nemzetközi kötelezettségen
alapuló közbiztonsági célú
gazdasági előírások elleni
bűncselekmények
XXXI. fejezet a 326. §, a 327. § (3) bekezdés
a) pont, a 327. § (4) bekezdés és
a 329. § kivételével
nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése
261/A. § a 261/A. § (3) bekezdés a) pont
kivételével
118.köznyugalom elleni
bűncselekmények
XXXII. fejezet a 331. § (2)
bekezdés kivételével
köznyugalom elleni
bűncselekmények
XVI. fejezet II. cím
119.közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények
XXXIV. fejezet a 352/A. §, 352/B. §, 352/C. §, 353. §,
353/A. §, 354. §, 355. §
és 356. § kivételével
az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményekXV. fejezet I. címe
XV. fejezet II. címe a 214/A. §,
214/B. § és 218. § kivételével
120.számvevőszéki ellenőrzéssel
kapcsolatos kötelezettségek
megszegése
224/B. §
121.veszélyes eb tartásával
kapcsolatos kötelezettség
megszegése
266. §
122.tiltott szerencsejáték szervezése267. §
123.járványügyi szabályszegés284. §
124.közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény
232. § a (2) bekezdés
kivételével
közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény
184. § a (2) bekezdés
kivételével
125.vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
233. § a (2) bekezdés
kivételével
vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
185. § a (2) bekezdés
kivételével
126.közúti veszélyeztetés234. § a (2) bekezdés
kivételével
közúti veszélyeztetés186. § a (2) bekezdés
kivételével
127.közúti baleset okozása235. § a (2) bekezdés
kivételével
közúti baleset okozása187. § a (2) bekezdés
kivételével
128.járművezetés ittas állapotban236. § (1) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (1) bekezdés
129.járművezetés bódult állapotban237. § (1) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (1) bekezdés
130.járművezetés tiltott átengedése238. § (1) bekezdésjárművezetés tiltott átengedése189. § (1) bekezdés
131.jogellenesen átalakított
személyszállítást végző jármű
vezetése
239/A. §
132.járművezetés az eltiltás
hatálya alatt
239/B. §
133.honvédelmi kötelezettség elleni
bűncselekmények
XLIV. fejezethonvédelmi kötelezettség elleni
bűncselekmények
XIX. fejezet
134.katonai bűncselekményekXLV. fejezetkatonai bűncselekményekXX. fejezet
135.Személy elleni egyéb
bűncselekmények
öngyilkosságban közreműködés162. §öngyilkosságban közreműködés168. §
136.magzatelhajtás163. §magzatelhajtás169. §
137.könnyű testi sértés164. § (2), (4) és (5) bekezdéskönnyű testi sértés170. § (1), (3) és (4) bekezdés
138.foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés
165. § a (3) bekezdés
kivételével
foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés
171. § a (3) bekezdés
kivételével
139.segítségnyújtás elmulasztása166. §segítségnyújtás elmulasztása172. §
140.gondozási kötelezettség
elmulasztása
167. §gondozás elmulasztása173. §
141.beavatkozás az emberi
génállományba
168. §beavatkozás az emberi
génállományba
173/A. §
142.emberi ivarsejt tiltott
felhasználása
169. §emberi ivarsejt tiltott
felhasználása
173/B. §
143.születendő gyermek nemének
megválasztása
170. §születendő gyermek nemének
megválasztása
173/C. §
144.emberen végezhető kutatás
szabályainak megszegése
171. §emberen végezhető kutatás
szabályainak megszegése
173/D. §
145.embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás szabályainak
megszegése
172-173. §embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás szabályainak
megszegése
173/E-173/F. §
146.genetikailag megegyező emberi
egyedek létrehozása
174. §embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás szabályainak
megszegése
173/G. §
147.kuruzslás187. §kuruzslás285. §
148.méreggel visszaélés188. §visszaélés méreggel265. §
149.ártalmas közfogyasztási cikkel
visszaélés
189. §visszaélés ártalmas
közfogyasztási cikkel
279. §
150.a gyermekek érdekét sértő és
a család elleni
bűncselekmények
XX. fejezeta házasság, a család és az ifjúság
elleni bűncselekmények
XIV. fejezet I. cím
151.emberi méltóság és egyes
alapvető jogok elleni
bűncselekmények
XXI. fejezetegészségügyi önrendelkezési
jog megsértése
173/H. §
152.szabadság és emberi méltóság
elleni bűncselekmények
XII. fejezet III. cím a 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §
kivételével
153.Vagyon elleni egyéb
bűncselekmények
kifosztás366. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontjakifosztás322. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja
154.rablás365. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés e)-g) pont,
(4) bekezdés a) pont,
(5) bekezdés
rablás321. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés b) és d) pont,
(4) bekezdés b) pont,
(6) bekezdés
155.zsarolás367. § a (2) bekezdés a) pont
kivételével
zsarolás323. § a (2) bekezdés a) pont
kivételével
156.önbíráskodás368. § a (2) bekezdés a)-c) pont
kivételével
önbíráskodás273. § a (2) bekezdés
a) és b) pont kivételével
157.vagyon elleni bűncselekményekXXXVI. fejezet a 374. § és 375. §
kivételével
vagyon elleni bűncselekményekXVIII. fejezet a 326. § és
a 329-329/D. § kivételével
158.a szellemi tulajdonjog elleni
bűncselekmények
XXXVII. fejezetbitorlás, szerzői vagy szerzői
joghoz kapcsolódó jogok
megsértése, szerzői vagy
szerzői joghoz kapcsolódó
jogok védelmét biztosító
műszaki intézkedés kijátszása,
jogkezelési adat meghamisítása,
iparjogvédelmi jogok
megsértése
329-329/D. §

2. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Összeegyeztethetőségi táblázatok

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

ABCDEFGHijK
1.Személyekre vonatkozó
figyelmeztető jelzések
prioritási sorrendje
Átadási vagy
kiadatási
letartóztatás
Beutazás és
tartózkodás
megtagadása
KiutasításVédelem alá
helyezendő
eltűnt személy
(kiskorú/
felnőtt)
Utazásban
korlátozandó,
veszélyeztetett
személy
(kiskorú/
felnőtt)
Célzott
ellenőrzés
KikérdezésRejtett
ellenőrzés
Eltűnt
személy
(kiskorú/
felnőtt)
Büntetőeljárásban
tartózkodási hely
megállapítása
2.Átadási vagy
kiadatási
letartóztatás
igenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
3.Beutazás és
tartózkodás
megtagadása
igenigenigennemnemigenigenigenigenigen
4.Kiutasításigenigenigennemnemigenigenigenigenigen
5.Védelem alá
helyezendő eltűnt
személy
(kiskorú/felnőtt)
igennemnemigennemigenigenigenigenigen
6.Utazásban
korlátozandó,
veszélyeztetett
személy
(kiskorú/felnőtt)
igennemnemnemigenigenigenigennemigen
7.Célzott ellenőrzésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
8.Kikérdezésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
9.Rejtett ellenőrzésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
10.Eltűnt személy
(kiskorú/felnőtt)
igenigenigenigennemigenigenigenigenigen
11.Büntetőeljárásban
tartózkodási hely
megállapítása
igenigenigenigenigenigenigenigenigenigen

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

ABCDEFG
1.Tárgyakra vonatkozó
figyelmeztető jelzések prioritási
sorrendje
Büntetőeljárásban
bizonyítékként való
felhasználás
Érvénytelenített úti
okmány lefoglalása
LefoglalásCélzott ellenőrzésKikérdezésRejtett ellenőrzés
2.Büntetőeljárásban
bizonyítékként való
felhasználás
igenigenigenigenigenigen
3.Érvénytelenített úti
okmány lefoglalása
igenigenigenigenigenigen
4.Lefoglalásigenigenigenigenigenigen
5.Célzott ellenőrzésigenigenigenigenigenigen
6.Kikérdezésigenigenigenigenigenigen
7.Rejtett ellenőrzésigenigenigenigenigenigen

3. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai

(Prioritási lista)

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

1.1. az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

1.2. a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.3. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez beutazási és tartózkodási tilalom társul,

1.4. az eltűnt személyek védelem alá helyezésére irányuló figyelmeztető jelzés,

1.5. a különleges bánásmódot igénylő, veszélyhelyzetben lévő személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés,

1.6. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.7. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.8. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

1.9. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

1.10. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.11. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.12. az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.13. büntetőeljárásban a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés, majd

1.14. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom.

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

2.1. a lefoglalásra és büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.2. az érvénytelenített úti okmány lefoglalására irányuló figyelmeztető jelzés,

2.3. a 2.2. pontban meghatározottól eltérő lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.4. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.5. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.6. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

2.7. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

2.8. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd

2.9. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés.

4. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről külföldi figyelmeztető jelzés esetén

(a rejtett és a célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével)

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről

[Rejtett/leplezett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az ellenőrzött személy személyazonosító adatai
Családi és utónév
Születési név
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Lakcím
Tartózkodási hely
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye:
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Tényleges tartózkodási hely*
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
* tartózkodási hely megállapítására vonatkozó figyelmeztető jelzésre elért találat esetén kötelező
Kelt:.............................................................................................

5. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről rejtett és célzott
ellenőrzés esetén
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Kizárólag rejtett/célzott ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
* A megfelelő rész aláhúzandó!
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi és utónév
Születési név
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Lakcím
Tartózkodási hely
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye:
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légi jármű,
konténer által megtett útvonal és/vagy úti cél
A szállított tárgyakra vonatkozó adatok
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:........................................................................................

6. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez a személy vagy tárgy azonosságának
megállapítása céljából vagy a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából
A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához
a következő kiegészítő információkra van szükség:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében
A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához
a következő kiegészítő információkra van szükség:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Az intézkedés foganatosításának adatai
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:..........................................................................................

7. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés kapcsán
intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított
intézkedést megszüntettem.
A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt: ..........................................................................................

8. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem
A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
* A megfelelő rész aláhúzandó!
Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért
intézkedés a következő okok miatt nem hajtható végre:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb
átmeneti intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:.........................................................................................

9. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány hazai jelzéskezelő vagy találatot elérő szerv által kezdeményezett,
a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés adattartalmát érintő
helyesbítési vagy törlési igényről
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására
irányuló kérelme
Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak
szerint módosítani szíveskedjen!
Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Módosított adattartalomJelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Egyéb ismert nevek száma
Családi név
Utónév
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy
esetleg fegyvert tarthat magánál / erőszakosan
viselkedhet
Különös, objektív és nem változó testi
ismertetőjegyek
Az adattartalom módosításával kapcsolatos
egyéb közlendők
Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Módosított adattartalomJelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Kategória
Különös ismertetőjegy
Szín
Gyártmány
Típus
Rendszám
Alvázszám
A forgalomba helyező ország
Az adattartalom módosításával kapcsolatos
egyéb közlendők
II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs
Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Kelt:......................................................................................

10. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A SIS törvény 26. §-a szerinti kérelem benyújtásához szükséges adatok

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépésének naptári napját az 1/2023. (II. 15.) BM rendelet 2. pont e) alpontja állapította meg.

[2] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a.

[3] Hatályba lépését megelőzően a címet módosította a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. § a) pontja.

[4] Hatályba lépését megelőzően a címet módosította a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. § b) pontja.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére