628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), f), g), t) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 2-5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1., 3., 6. és 9a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, a külpolitikáért felelős minisztert, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), a konzuli tisztviselőt, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki."

2. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási hivatal közreműködői feladatai körében)

"l) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás céljából történő megküldéséről."

(2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:)

"k) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás céljából történő megküldéséről."

3. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 20/A. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Utv. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultak a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmüket a külpolitikáért felelős miniszternél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony igazolásával együtt nyújtják be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:

a) a jogosult családi és utónevét, természetes személyazonosító adatait,

b) az útlevél kiállítására való jogosultságnak az Utv. 12. § (1) bekezdésben vagy 13. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi alapját, valamint az Utv. 7. § (7) bekezdése szerinti diplomáciai rangot, egyéb tisztséget vagy jogcímet,

c) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevélre jogosult hozzátartozójának családi és utónevét, természetes személyazonosító adatait, továbbá a jogosult és a hozzátartozó közötti kapcsolat előzetes ellenőrzésének tényét (előzetes ellenőrzés hiányában a kérelmet előterjesztőnek a törvényes képviselői, illetve hozzátartozói jogállását igazolnia kell az eljáró útlevélhatóság előtt),

d) második diplomata- és külügyi szolgálati útlevél kérelmezése esetén a kérelem előterjesztésének indokát.

(3) Ha az útlevél kiadásának engedélyezése az Utv. 12. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése alapján a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezési hatáskörébe tartozik, az erre irányuló javaslatot a külpolitikáért felelős miniszterhez kell előzetesen megküldeni. A diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem a javaslat engedélyezéséről hozott döntést követően nyújtható be.

(4) Az (3) bekezdés szerinti javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet benyújtó természetes személyazonosító adatait,

b) a javaslatot alátámasztó indokolást,

c) második diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél kiadásának kérelmezése esetén, a második okmány igénylésének külön indokolását."

4. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 20/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kérelmet előterjesztő vagy a javaslatot tevő szerv birtokában korábban kiállított diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél van, és a diplomata vagy a külügyi szolgálati útlevél birtokosának a jogosultságot megalapozó megbízatása vagy jogviszonya megszűnt, akkor az okmányt megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek. A diplomata vagy a külügyi szolgálati útlevél érvénytelenítéséről az útlevélhatóság gondoskodik."

5. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor

a) az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,

b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,

c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv

a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az útlevélhatóságot a jogosultság, illetve a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony megszűnéséről és az útlevél leadási kötelezettségének elmulasztásáról."

6. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) A külpolitikáért felelős miniszter érvényteleníti az útiokmány-nyilvántartásban azon személy diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét, akinek az arra való jogosultsága megszűnt, de az útlevelet az (1) bekezdés szerint nem adta le."

(2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt a konzuli tisztviselő, a járási hivatal, valamint az általános hatáskörű útlevélhatóság kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - visszaadja."

7. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 29/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29/C. § (1) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet csak a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban lehet selejtezni.

(2) A lejárt és selejtezett útlevelek adatoldalának jogszabályban meghatározott adatait a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ötven évig nyilvántartja.

(3) A külügyminiszter hatáskörébe tartozó diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek kiadásával és adattartalmával kapcsolatos - a 29/A. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásból történő - adatszolgáltatást csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium végezhet."

8. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 20/A. § (7) bekezdésében az "utazás időtartamának lejártakor" szövegrész helyébe az "érvényességének lejártakor, vagy a külpolitikáért felelős miniszter engedélyében meghatározottak szerint" szöveg,

b) 25. § (1) bekezdés a) pontjában a "Hivatalánál," szövegrész helyébe a "Hivatalánál vagy külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél," szöveg,

c) 25. § (1) bekezdés d) pontjában a "szervnél," szövegrész helyébe a "szervnél, vagy külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél," szöveg,

d) 25. § (2) bekezdésében a "szerv az" szövegrész helyébe a "szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet az" szöveg,

e) 25. § (2a) bekezdésében a "hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "vagy a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egysége," szöveg,

f) 29/A. § (4) bekezdésében az "a nyilvántartó szervnek" szövegrész helyébe az "az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv részére" szöveg,

g) 29/A. § (5) bekezdésében az "a nyilvántartásból" szövegrész helyébe az "az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv nyilvántartásából" szöveg,

h) 29/A. § (6) bekezdésében a "külgazdasági és külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

i) 29/B. § (1) bekezdésében az "a nyilvántartó" szövegrész helyébe az "az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő" szöveg,

j) 29/B. § (2) bekezdésében az "a nyilvántartó" szövegrészek helyébe az "az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 20/A. § (5) és (6) bekezdése,

b) 20/C. § (1) bekezdése,

c) 29/A. § (1) bekezdésében a "vezetője (a továbbiakban: nyilvántartó szerv)" szövegrész.

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a nem Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a Tv. 86/J. § (4) bekezdésében meghatározott foglalkoztató útján terjeszti elő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét, a kérelem engedélyezéséről a regionális igazgatóság a konzuli tisztviselőt értesíti. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a személyazonosítást, valamint a Tv. 53. § (1a) bekezdése szerinti adatok és a harmadik országbeli állampolgár aláírásának rögzítését követően a konzuli tisztviselő adja ki."

11. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A (3a) bekezdés h) és j)-m) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az 59. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a harmadik országbeli állampolgárnak az előzetes megállapodásban foglalt munkakör ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon kell igazolni."

12. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 118. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az államot, ahová a kiutasítás végrehajtása történik, a következő sorrend figyelembevételével kell meghatározni:)

"f) bármely más állam, ahová a harmadik országbeli állampolgár önkéntesen vissza kíván térni és ahová beutazhat."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 118. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kiutasítás végrehajtása a (2) bekezdés f) pontja szerinti célállamba a (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti sorrend alapján megállapított célállam előtt is történhet, ha a harmadik országbeli állampolgár azt kifejezetten kéri, vagy ahhoz hozzájárul."

13. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 155. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell a 29. § (3) és (4) bekezdése szerinti iratokat, valamint a harmadik országbeli állampolgár érvényes úti okmányának másolatát.

(4) A regionális igazgatóság a bejelentett szálláshely címének valódiságát a személyi adat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában ellenőrizheti.

(5) A harmadik országbeli állampolgár a szálláshely bejelentésének tényét a regionális igazgatóság által kiállított igazolással (szálláshely igazolás) igazolja."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza

a) a harmadik országbeli állampolgár

aa) családi és utónevét (utóneveit),

ab) születési helyét és idejét,

ac) nemét,

ad) anyja születési családi és utónevét (utóneveit),

ae) állampolgárságát (állampolgárságait) vagy hontalan státuszát,

af) szálláshelyének címét,

b) a kiadmányozásra jogosult legalább minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírását és hatóság legalább minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzőjét, valamint minősített időbélyeget,

c) az informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot.

(5b) Az (5a) bekezdés c) pontja szerinti kód az adatok vizuális, géppel olvasható formátumban történő tárolására és megjelenítésére szolgáló módszer, amely tartalmazza az (5a) bekezdés a) pontja szerinti adatokat.

(5c) Az (5a) bekezdés szerinti igazolást a regionális igazgatóság elektronikus úton továbbítja a harmadik országbeli állampolgár részére.

(5d) A papíralapú szálláshely igazolás a kiadmányozásra jogosult aláírása és a regionális igazgatóság bélyegzőlenyomata hiányában is hiteles, ha az adattároló kód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat."

14. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 158. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az idegenrendészeti eljárás során zár alá vett, vagy a külföldre utazási korlátozás érdekében elvett úti okmányt, valamint az idegenrendészeti hatóság rendelkezésére álló, külföldi hatóság által kiállított okmányt az idegenrendészeti hatóság a kiállító hatóságnak visszaküldi, ha az okmány a hatósági eljárásban felhasználásra - különösen országhatár átlépésére - alkalmatlan, és a külföldi részére történő kiadására sincs mód."

15. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A 2023. január 1. előtt kiadott, hatóság által záradékolt szálláshely-bejelentőlap érvényes a harmadik országbeli állampolgár részére kiadott tartózkodási engedély érvényességének lejártáig."

16. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 91. § (1a) bekezdésében az "a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei" szövegrész helyébe a "bármely fővárosi és vármegyei" szöveg,

b) 91. § (4) bekezdésében az "az új lakóhelye szerint illetékes" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg,

c) 91. § (4a) bekezdésében az "az új lakóhelye szerint illetékes" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg,

d) 123. § (2) bekezdésében a "Tv. 50. § (4) bekezdés b)-d) pontjában" szövegrész helyébe a "Tv. 50. § (4) bekezdés c) és d) pontjában" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 29. § (4) bekezdés c) pontja,

b) 29. § (6) bekezdés d) pontja,

c) 63-68. §-a,

d) 72/A. § (4) bekezdése,

e) 72/J. § (3) bekezdése,

f) 130. § (1) bekezdés b) pontja,

g) 155. § (2) bekezdésében az "(a továbbiakban: bejelentőlap)" szövegrész,

h) II. melléklet 5. pont b) alpont be) pontja.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

18. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/F. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az IHR az alábbi szervekkel biztosítja az elektronikus kapcsolattartást:)

"e) a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium vagy munkaszervezet."

4. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A repülőtéri létesítményi tűzoltóság üzemeltetője a létesítményi tűzoltóság készenléti szolgálatát úgy határozza meg, hogy a repülési műveletek alatt és legalább az utolsó járat indulását követő 15. percig a tűzoltó járművek és eszközök maximális kapacitású üzemeltetéséhez elegendő számú és a szakmai képesítési követelményeknek megfelelő személyzet álljon rendelkezésre."

20. § (1) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Létesítményi tűzoltóságot kell működtetni ott ahol)

"c) a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) Annex 14. Függelék, a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:139/2014/EU rendelet), valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével tűzoltó és mentő szolgálatot határoz meg, függetlenül attól, hogy a repülőtér rendelkezik-e már külön jogszabályban meghatározott üzemben tartási engedéllyel."

(2) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságot kell működtetni:)

"e) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2018/1139 számú rendelete hatálya alá tartozó repülőtereken."

(3) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A repülőtéri létesítményi tűzoltóság kötelező működtetéséről

a) a b) pont hatálya alá tartozó repülőtér kivételével a központi szerv,

b) a légiközlekedésről szóló törvény szerinti közös felhasználású repülőtér és az állami repülések célját szolgáló repülőtér esetében a repülőtér üzembentartási engedélyezése során a katonai légügyi hatóság

az üzemeltetővel való egyeztetést és a vonatkozó szakhatóságok állásfoglalásainak beszerzését követően határozatban dönt.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti határozatban az eljáró hatóság megállapítja a létesítményi tűzoltóság működéséhez szükséges napi, vagy műszakonkénti legkisebb létszámot és a minimálisan szükséges tűzoltó egyéni védőfelszerelések mennyiségét, a szükséges gépjárművek, felszerelések, oltó- és mentesítő anyagok, tartalékok minimális mennyiségét, valamint a kivonulás rendjét is."

(4) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) E rendelet alapján megállapított legkisebb készenléti létszámnak folyamatosan rendelkezésre kell állnia mindaddig, amíg a tűzszakasz mérete, rendeltetése vagy a számított tűz terhelése meg nem változik. Repülőterek esetében a 16. § (2a) bekezdésben meghatározott ideig - kivéve a 139/2014/EU rendelet által biztosított csökkent aktivitás várható időszakait - kell a legkisebb készenléti létszámnak, gépjárműnek, oltóanyagnak és felszerelésnek folyamatosan rendelkezésre állnia."

(5) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (3a) bekezdés a) pontja szerinti repülőtér üzemeltetője annak felmérése érdekében, hogy a repülőtéren biztosítandó létesítményi tűzoltóság védelmi szintje megfelel-e a repülőtér mentési és tűzoltási kategóriájának, legalább évente előrejelzést készít a repülőtéren várhatóan üzemelő repülőgép-forgalomról a következő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan és szükség esetén kezdeményezi a központi szerv által kiadott határozat felülvizsgálatát és módosítását."

21. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A létesítményi tűzoltóság vonulási területe a fenntartására kötelezett szervezet létesítményének területe, valamint azon más létesítmények területe, amelyekre a szerződésben működési kötelezettséget vállal, és a 21. § (1) bekezdésben rögzített követelményeket teljesíti. Repülőtéri létesítményi tűzoltóság esetén a vonulási terület megfelel az ICAO által kiadott előírásokban és ajánlásokban, valamint a 139/2014/EU rendeletben meghatározottaknak."

22. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet V. Fejezete a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § (1) E rendeletnek a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 18. § (3a) bekezdése szerinti határozatban a hatóság a repülőtéri létesítményi tűzoltóság létrehozására vonatkozó kötelezettséget legkorábban 2023. október 1-től állapíthatja meg.

(2) Ha 2023. október 1-jéig nem születik meg a 18. § (3a) bekezdése szerinti végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat, úgy a 18. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó repülőtéren az üzemeltető köteles legalább, a Módr. hatálybalépésének időpontjában a repülőtéren fennálló személyi- és eszközállományú tűzoltó szolgálatot működtetni a végleges, illetve jogerős határozat meghozataláig."

23. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a "szükséges." szövegrész helyébe a "szükséges, vagy" szöveg,

b) 18. § (4) bekezdésében a "létszáma 4 főnél" szövegrész helyébe a "létszáma, ide nem értve a 18. § (1) bekezdés c) pontját, 4 főnél" szöveg,

c) 18. § (5) bekezdésében a "területi szerv" szövegrész helyébe a "(3) és (3a) bekezdésekben meghatározott szerv határozatban" szöveg,

d) 19. § (10) bekezdésében az "A létesítményi tűzoltóság gépjárműveire" szövegrész helyébe az "A repülőtéri létesítményi tűzoltóság kivételével a létesítményi tűzoltóság gépjárműveire" szöveg,

e) 21. § (1) bekezdésében az "Az alkalomszerűen" szövegrész helyébe az "A repülőtéri létesítményi tűzoltóság kivételével az alkalomszerűen" szöveg,

f) 27. § (2) bekezdésében a "területi" szövegrész helyébe a "repülőtéri létesítményi tűzoltóságok kivételével a területi" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § 10. pontja.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külföldi vezetői engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező járművezető - nyilatkozata szerint - az ország területét végleg elhagyja, vagy őt a hatóság arra kötelezte. Ebben az esetben azonban a külföldi vezetői engedéllyel rendelkező járművezető a tilalommal érintett vezetési jogát Magyarország területén - kivéve a kiléptető határátkelőhelyig történő közlekedést - nem gyakorolhatja."

26. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltak igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:

egy korábban már egy másik EGT-tagállamban nyilvántartásba vett jármű újbóli nyilvántartásba vételéhez]

"bb) minden esetben be kell vonni a nem harmonizált forgalmi engedélyt vagy annak adattartalmát igazolni kell,"

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (3) bekezdéstől eltérően a származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben:

ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során]

"ab) a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,

ac) nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi engedély I. része, de az ügyfél csatolja a harmonizált forgalmi engedély II. részét vagy a származási ország hatósága által kiadott igazolást a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatairól, vagy a forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolati példányát, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, vagy"

(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[A (3) bekezdéstől eltérően a származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben:

ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során]

"ad) az aa)-ac) alpontban meghatározott iratok és igazolások beszerzése elháríthatatlan akadályba ütközik, de az ügyfél csatol bármely iratot vagy okiratot, amely a jármű származási országát valószínűsíti és a jármű azonosító adatait igazolja."

(4) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A Nyilvántartó a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát, valamint viszonosság esetén a harmadik ország hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról, illetve a jármű ismételt nyilvántartásba vételéről a jármű magyarországi forgalomba helyezésétől számított két hónapon belül értesíti. Ezt követően a Nyilvántartó az EGT-állam vagy harmadik ország nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően megsemmisíti."

27. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti jármű származás-ellenőrzéséhez az ügyfélnek igazolnia kell a tulajdonjog megszerzését, a külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatokat, és rendelkezésre kell bocsátania a 42. § (4) bekezdésében meghatározott iratokat, okiratokat, illetve igazolásokat."

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a származás-ellenőrzés elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és - a 42. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jármű származását illetően gyanús körülmények merülnek fel - a külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés alapján tisztázza a jármű származását. A 42. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja esetén Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresi a származási ország hatóságát a jármű jogi helyzetének tisztázása céljából. A származás-ellenőrzési eljárás eredményéről kiadott hatósági bizonyítványt Budapest Főváros Kormányhivatala a közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi. A származás-ellenőrzés eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány a forgalomba helyezési eljárásban annak közlésétől számított hat hónapig használható fel."

(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A származás-ellenőrzés során gyanúra okot adó körülmény különösen, ha:)

"d) a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett alvázszáma a jármű típusára jellemzőtől eltérő karaktereket tartalmaz, vagy"

(4) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A származás-ellenőrzés során gyanúra okot adó körülmény különösen, ha:)

"e) a jármű származási országában kiadott forgalmi engedély nem áll rendelkezésre, vagy ha a forgalmi engedély két részből áll, és ezek bármelyike nem áll rendelkezésre."

28. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más, az üzemben tartásában lévő járműre kívánja átszerelni, az eredeti járművet át kell rendszámozni, vagy átmeneti időszakra vagy véglegesen a forgalomból ki kell vonni, és az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított részére vissza kell adni."

29. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3a) Ha a törzskönyv cseréjére automatizált kiállítás útján hivatalból kerül sor, az ügyfél az elkészült új törzskönyv:

a) személyes átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv átvételével egyidejűleg leadja,

b) postai úton történő átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül, a lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.

(3b) Ha a törzskönyv (3) bekezdés szerinti kiállítására automatizált eljárásban kérelemre kerül sor, az ügyfél az elkészült új törzskönyv

a) személyes átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv átvételével egyidejűleg leadja,

b) postai úton történő átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül, bármely közlekedési igazgatási hatósághoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja."

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) Ha az ügyfél az előző törzskönyv leadására vonatkozó kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a közlekedési igazgatási hatóság határozatban elrendeli az okmány visszavonását, és kötelezi az ügyfelet annak leadására."

30. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4b) és (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4b) Ha a forgalmi engedély cseréjére automatizált kiállítás útján hivatalból kerül sor, az ügyfél az elkészült új forgalmi engedély

a) személyes átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély átvételével egyidejűleg leadja,

b) postai úton történő átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.

(4c) Ha a forgalmi engedély (4) bekezdés szerinti kiállítására automatizált eljárásban kérelemre kerül sor, az ügyfél az elkészült új forgalmi engedély

a) személyes átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély átvételével egyidejűleg leadja,

b) postai úton történő átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül, bármely közlekedési igazgatási hatósághoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja."

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-a a következő (4e) bekezdéssel egészül ki:

"(4e) Az át nem vett forgalmi engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély kiállításától számított 90 napig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az arra feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi."

31. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel egy alkalommal utángyártható. Az 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott formátumú rendszámtábla esetén 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti formátumú rendszámtábla pár gyártható le."

32. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 118/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"118/C. § Személyes megjelenéssel benyújtott kérelem esetén a Kknyt. 18. § (4) bekezdése szerinti, adatszolgáltatást tiltó, illetve azt visszavonó nyilatkozat nyilvántartásba történő bejegyzése az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén automatikus döntéshozatal útján történik."

33. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 19. pontjában, 24. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 24. § (2a) bekezdésében, 24. § (4b) bekezdésében, 24/A. § (1a) és (2) bekezdésében, 31. § (3) és (4) bekezdésében, 31/A. § (1) és (3) bekezdésében, 31/A. § (4) bekezdés a) pontjában, 113. § (6) bekezdésében, valamint 120/E. §-ában, az "automatikus" szövegrész helyébe az "automatizált" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában, valamint 19. mellékletében az "automatikus" szövegrészek helyébe az "automatizált" szöveg,

c) 17. 117/A. §-ában az "automatikus" szövegrész helyébe az "automatizált" szöveg, valamint az "útján történő" szövegrész helyébe az "útján hivatalból történő" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 22. § (1) bekezdése,

b) 107. § (3) bekezdésében az "ideiglenes rendszámtábla érvényességi idejéig, de legfeljebb az" szövegrész.

6. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos állomány, illetve a szerződéses határvadász állomány tagja a rendvédelmi szervre utaló rendfokozati jelzőt a rendfokozatot megelőzően elhelyezve használja."

37. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagja a külföldre vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeni ellátásra)

"c) a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló, valamint a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló kormányrendeletben"

(meghatározottak szerint jogosult.)

38. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 15. alcíme a következő 77. §-sal egészül ki:

"77. § E rendeletnek a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 9. § (1) bekezdés b) pontja a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

39. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

40. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "szabadság kiadása" szövegrész helyébe a "szabadság és a 149/A. §-a szerinti szülői szabadság kiadása" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az "állami szolgálati, közalkalmazotti," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati," szöveg

lép.

8. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 21/C. §-sal egészül ki:

"21/C. § (1) Az adatgyűjtő modul a Tv. 8. melléklete szerinti adatokat - a Tv. 14/A. §-ában meghatározott szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében - a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint adja át az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § x) pontja szerinti szervezetnek, amely szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: szerepkör-tanúsító szolgáltató).

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadás rendszer-rendszer kapcsolattal valósul meg, a szerepkör-tanúsító szolgáltató lekérdezése alapján.

(3) Az adatátadás a szerepkör-tanúsítvánnyal érintett személy természetes személyazonosító adatai és a személyazonosító igazolvány okmányazonosítója alapján történik."

9. A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

42. § A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(E rendelet alkalmazásában)

"2a. áldozattá válás kockázatának kitett személy: az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben;"

43. § A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 14. alcím címe a "személyekre és a jogellenes gyermekelvitelre" szövegrész helyett a "személyekre, a jogellenes gyermekelvitelre, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyekre" szöveggel,

b) 18. § (7) bekezdése az "eltűnt" szövegrész helyett az "eltűnt, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett" szöveggel és a "minden esetben" szövegrész helyett a "kiskorú esetén" szöveggel

lép hatályba.

10. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. §, a 37. §, a 39. § (2) és (4) bekezdése, a 40. § b) pontja, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § és a 27. § 2023. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. §, a 30. § és a 33. § 2023. június 30-án lép hatályba.

(5) A 31. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 9. alcím az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(7) A 9. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

45. § A 9. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. § A 40. § a) pontja a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja a következő 7.5. ponttal egészül ki:

(Védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatok)

"7.5. a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve"

2. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Büntetés-végrehajtási szervezet

ABCDE
1.Központi szervTerületi szerv
(agglomerációs központ)
Területi szerv
(agglomerációs központ
alárendeltségébe tartozó
intézet)
Területi szerv
(agglomerációs
központ
alárendeltségébe
nem tartozó
intézet/intézmény)
Helyi szerv
(agglomerációs központ
telephelye)
2.Büntetés-
végrehajtás
Országos
Parancsnoksága
Budapesti Fegyház
és Börtön
Állampusztai
Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Büntetés-
végrehajtás
Gazdasági Ellátó
Intézete
Bács-Kiskun
Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
3.Fővárosi
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön
Büntetés-
végrehajtási
Szervezet
Oktatási,
Továbbképzési
és Rehabilitációs
Központja
Baranya Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
4.Szegedi Fegyház és
Börtön
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Központi
Kivizsgáló és
Módszertani
Intézet
Békés Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
5.Szombathelyi
Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi
Központ
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
6.Tiszalöki Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Igazságügyi
Megfigyelő
és Elmegyógyító
Intézet
Hajdú-Bihar
Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
7.Kalocsai Fegyház és
Börtön
Heves Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
8.Kiskunhalasi
Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
9.Közép-dunántúli
Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Somogy Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
10.Márianosztrai
Fegyház és Börtön
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
11.Pálhalmai Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
Tolna Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
12.Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön
Zala Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
13.Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön
14.Tököli Országos
Büntetés-
végrehajtási Intézet
15.Váci Fegyház és
Börtön
16.Veszprém Vármegyei
Büntetés-
végrehajtási Intézet
17.Fiatalkorúak
Büntetés-
végrehajtási Intézete
(Tököl)

"

3. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(AB)
6a.Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredezredparancsnok

4. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet V. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Büntetés-végrehajtási szervezet

AB
1.Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységÁllományilletékes parancsnok
2.Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságabüntetés-végrehajtás országos parancsnoka
3.Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központfőigazgató
4.Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetfőigazgató főorvos
5.Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetfőigazgató
6.Agglomerációs központparancsnok (agglomerációs központ vezetője)
7.Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézeteigazgató
8.Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
igazgató
9.A 3-5. sorban nem szereplő büntetés-végrehajtási
intézet
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka

"

5. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(ABC)
2a.Az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv
"határvadász""hat. vad."
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére