609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés z) pontjában és 73. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelkezésre álló terep és akadály adatkészletek jegyzékét a központi légiforgalmi tájékoztató szolgálat (a továbbiakban: AIS) terep adattermék, valamint akadály adattermék specifikáció formájában elektronikusan biztosítja."

(2) A Vhr. 21/B. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatkészletben szereplő repülőterek földrajzi koordinátákkal jelölt akadályaival kapcsolatos akadály adattermék leírásának tartalmaznia kell)

"b) a felszállási repülési útvonal terület leírását és"

2. § A Vhr. 27/A. § (1) bekezdés 7. pontjában a "felszállási terület:" szövegrész helyébe a "felszállási repülési útvonal terület:" szöveg lép.

3. § A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "amelyről vagy amelyen kizárólag" szövegrész helyébe az "amelyről elsősorban" szöveg lép.

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (4) bekezdése a következő 59. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"59. kijelölt illetékes hatóságként ellátja a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott hatósági feladatokat, gondoskodik a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításáról;"

(2) Az R1. 9. § (4) bekezdése a következő 84-86. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"84. jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározott, légiforgalmi szolgálat és a koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet közötti együttműködési megállapodást,

85. jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározott, Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti együttműködési megállapodást,

86. jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározott, légiforgalmi szolgálat és a Drop Zone légtérben koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti együttműködési megállapodást,"

(3) Az R1. 9. § (4) bekezdése a következő 87. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"87. jóváhagyja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározott, légiforgalmi szolgálat, versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezet, állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi szolgálat és légvédelmi irányító egység, valamint az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ közötti együttműködési megállapodást."

4. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság)

"l) kiadja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet szerinti koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt."

7. § Az R2. 5/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt a légiközlekedési hatóság - kérelemre - 2 éves időtartamra adja ki."

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (3) bekezdése, a 6. § és a 7. § 2022. január 27-én lép hatályba.

9. § E rendelet 5. §-a a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 1. melléklet 6. A repülőtér üzembentartója által megadandó tájékoztatások pontjában foglalt táblázat B:24 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(24.)Adatok a következő ICAO térképek előállításához:
repülőtér és helikopter-leszállóhely térképe,
légijárművek parkolási térképe,
repülőtéri földi mozgások térképe,
repülőtéri akadályok A típusú térképe (minden egyes futópályára),
precíziós megközelítés domborzati térképe (II-es és III-as kategóriás precíziós
megközelítésű futópályákra),
a repülőtér közvetlen környezetében található madárkolóniákat és élőhelyeket
bemutató térkép

2. A Vhr. 1. melléklet 18. A közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet által megadandó tájékoztatások pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(3.)Adatok a következő ICAO térképek előállításához:
területi térkép,
szabvány műszeres indulási eljárások térképe,
szabvány műszeres érkezési eljárások térképe,
radarvektorálásnál használható minimális tengerszint feletti magasságok térképe,
műszeres megközelítési eljárások térképe (minden egyes futópályára és
eljárástípusra),
látással történő megközelítés térképe

3. A Vhr. 1. melléklet 19. Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési
hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló
adat/tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
3.AD 2.10Légiközlekedési akadályok adatai, valamint
az adatkészletre vonatkozó tájékoztatások
a 2-es, 3-as és 4-es számú Területen
nem

4. Hatályát veszti a Vhr. 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 11. sora.

Tartalomjegyzék