32006R1033[1]

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete ( 2006. július 4. ) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1033/2006/EK RENDELETE

(2006. július 4.)

az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet meghatározza a felszállás előtti szakaszban a repülési tervek eljárásainak követelményeit annak biztosítása érdekében, hogy a repülési tervek, az ismétlődő repülési tervek, továbbá az üzemeltetők, a pilóták és a légiforgalmi szolgálati egységek közötti, változásokat érintő kapcsolódó üzenetek következetesek legyenek a Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszeren keresztül, az e rendelet hatálya alá tartozó légtérre vonatkozó légiforgalmi irányítói engedély első kibocsátását megelőző időszakban, illetve más járatoknak az e légtérbe való belépést megelőző időszakban.

(2) E rendelet alkalmazandó minden, az általános légi forgalomban műveletet végezni szándékozó vagy végző légi járatra az 551/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésében meghatározott légtéren belüli műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően.

(3) Ez a rendelet alkalmazandó minden, a repülési tervek benyújtásában, módosításában, elfogadásában és kibocsátásában részt vevő félre, nevezetesen:

a) az üzemeltetőkre és a nevükben eljáró képviselőikre;

b) a pilótákra és a nevükben eljáró képviselőikre;

c) a műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően az általános légi forgalom szerinti légi járatoknak szolgáltatást biztosító légiforgalmi szolgálati egységekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében található meghatározások alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdésben említett meghatározásokon kívül az alábbi meghatározások alkalmazandók:

1. "repülési terv": légiforgalmi szolgálati egységek részére légi jármű tervezett repüléséről vagy repülésének egy részéről szolgáltatott meghatározott információ;

2. "felszállás előtti szakasz": egy repülési terv első benyújtásától a légiforgalmi irányítói engedély első kiadásáig tartó időszak;

3. "ismétlődő repülési terv": rendszeres jelleggel gyakran előforduló és minden alkalommal megegyező formában működő, egyes járatokra vonatkozó repüléssorozathoz kapcsolódó repülési terv, amelyet a légiforgalmi szolgálati egységek megtartanak és ismétlődő jelleggel felhasználnak;

4. "üzemeltető": olyan személy, szervezet vagy vállalkozás, amely részt vesz, vagy felajánlja részvételét egy légi közlekedési műveletben;

5. "légiforgalmi szolgálati egység" (a továbbiakban: ATS egység): légiforgalmi szolgáltatások biztosításáért felelős polgári vagy katonai egység;

6. "Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer" (a továbbiakban: IFPS): olyan, az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózathoz tartozó rendszer, amelyen keresztül egy, a repülési tervek fogadásával, érvényesítésével és szétosztásával foglalkozó központi repüléstervezés-feldolgozó és -szétosztó szolgáltatást biztosítanak az e rendelet hatálya alá tartozó légtérben;

7. "légiforgalmi irányítói engedély" (a továbbiakban: ATC-engedély): légi járműnek légiforgalmi irányító egység által meghatározott feltételek szerinti működési engedélye;

8. "IFR": a műszer szerinti repülési szabályok (instrument flight rules) jelölésére használt rövidítés;

9. "légiforgalmi irányító egység" (a továbbiakban: ATC egység): értelemszerűen körzeti irányító szolgálat, bevezető irányító egység vagy repülőtéri irányító torony;

10. "a repülési terv kulcsfontosságú részletei":

a) a légi jármű azonosító jele;

b) indulási repülőtér;

c) becsült indulási dátum;

d) számított fékoldási idő;

e) rendeltetési repülőtér;

f) útvonal a közelkörzeti eljárások kivételével;

g) utazósebesség(ek) és a megkívánt repülési szint(ek);

h) légi jármű típusa és jellemző turbulenciakategóriája;

i) repülési szabályok és a légi járat típusa;

j) a légi jármű felszerelései és a kapcsolódó felszereltségek;

11. "kezdeményező": repülési tervet vagy bármilyen változásokat érintő kapcsolódó üzenetet az IFPS-hez benyújtó személy vagy szervezet, beleérve a pilótákat, az üzemeltetőket és a nevükben eljáró képviselőket, valamint az ATS-egységet.

12. "előzetes repülési terv": a kezdeményező által benyújtott első repülési terv és adott esetben annak a felszállás előtti szakasz során kérvényezett és a pilóták, az üzemeltetők, ATS-egység vagy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat által elfogadott változtatásai;

13. "légi jármű azonosító jele": betűkből, számjegyekből vagy azok kombinációjából álló csoport, amely megegyezik a levegő-föld összeköttetés során használt légijármű-hívójellel vagy annak kódolt változata, és amelyet a légi jármű azonosítására használnak a légiforgalmi szolgálatok föld-föld összeköttetései során;

14. "becsült felszállási dátum": az a becsült dátum, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

15. "számított fékoldási idő": az a becsült idő, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

16. "közelkörzeti eljárások": az ICAO "Eljárások léginavigációs szolgáltatásokhoz - légi közlekedési műveletek" (Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations) című dokumentumában (PANS-OPS, 8168. sz. dokumentum, I. kötet, 5. kiadás, 2006. - a 7.-ig az összes módosítást tartalmazza) meghatározott szabvány műszeres indulások és szabvány műszeres érkezések.

3. cikk

Átjárhatóság és teljesítményi követelmények

(1) Az e rendelet mellékletében található rendelkezések alkalmazandók az e rendelet hatálya alá tartozó minden légi járat repülési tervének benyújtására, elfogadására és szétosztására, illetve a repülési terv kulcsfontosságú részleteinek a felszállás előtti szakaszban történő módosítására.

(2) A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha az IFPS megkap egy repülési tervet vagy annak módosítását, ez utóbbi:

a) ellenőrzi a formai és az adatokra vonatkozó megfelelőséget;

b) ellenőrzi a hiánytalanságot és amennyire lehet, a pontosságot;

c) szükség esetén lépéseket tesz a légiforgalmi szolgálatoknál az elfogadása érdekében; továbbá

d) értesíti a kezdeményezőt a repülési terv vagy módosításának elfogadásáról.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az IFPS értesítse az összes érintett ATS-egységet az elfogadott repülési tervről és minden, a felszállás előtti szakaszban elfogadott, a repülési terv kulcsfontosságú részleteit és a kapcsolódó üzeneteket érintő változásról.

(4) A kezdeményező - amennyiben nem ő az üzemeltető vagy a pilóta - biztosítja, hogy a repülési terv elfogadásának az IFPS által közölt feltételei vagy e feltételek minden szükséges módosítása a repülési tervet benyújtó üzemeltető vagy pilóta rendelkezésére álljon.

(5) Az üzemeltető biztosítja, hogy a repülési tervnek és bármely szükséges módosításának elfogadási feltételei az IFPS által a kezdeményezőnek közölt módon részét képezzék a tervezett repülési műveletnek és a pilóta tudomására jussanak.

(6) Az üzemeltetőnek biztosítania kell a repülési művelet előtt, hogy az előzetes repülési terv megfelelően tükrözze a művelet célját.

(7) Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé teszik a repülési terv repülési szintre vagy útvonalra vonatkozó kulcsfontosságú elemeinek minden olyan változását, amely hatással lehet a repülés biztonságos lebonyolítására az IFPS-en keresztül előzőleg kapott repülési tervek és a változásokat érintő kapcsolódó üzenetek szempontjából.

Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban nem módosíthatják, illetve törölhetik a repülési tervet az üzemeltetővel folytatott koordináció nélkül.

(8) A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az IFPS közöljön minden, a (7) bekezdés első albekezdésében említett, felszállás előtti szakaszban bekövetkező változást a repülési terv kezdeményezőjével.

(9) Amennyiben az ATS-egységek nem kaptak korábban repülési tervet az IFPS-en keresztül a felelősségi körükbe tartozó légtérbe belépő járatról, az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé kell tenniük legalább a légi jármű azonosító jelét, típusát, a felelősségi körükbe tartozó légtérbe való belépés helyét, időpontját és a belépési repülési szintet, valamint a járat útvonalát és a rendeltetési repülőteret.

4. cikk

Biztonsági követelmények

A tagállamok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó, már meglevő repülési terveknek a felszállás előtti szakaszban történő módosítását vagy bármely más intézkedés foganatosítását megelőzően az érintett felek bizonságértékelést folytassanak le, beleértve a veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -csökkentést.

5. cikk

További követelmények

(1) Az ATS-egységek biztosítják, hogy a repülés tervezésében részt vevő személyzetük tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülés tervezésében részt vevő, IFPS-t működtető személyzet tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(3) Az ATS-egységek:

a) kidolgozzák és naprakészen tartják a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található rendelkezések alkalmazását;

b) biztosítják, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő dokumentációmenedzsment és konfiguráció-menedzsment jellemezze;

c) biztosítják, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezések.

(4) A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat:

a) kidolgozza és naprakészen tartja a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található előírások alkalmazását;

b) gondoskodik arról, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő minőségellenőrzés és dokumentumszerkesztés jellemezze;

c) gondoskodik arról, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel.

(5) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a e rendeletnek való megfelelés biztosítására.

6. cikk

Hatályba lépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett rendelkezések

1. A 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) mellékletének 4. szakasza.

2. Az ICAO PANS-ATM, 4444. sz. dokumentuma (2016. évi 16., a 7A.-ig az összes módosítást tartalmazó kiadása) 4. fejezetének 4.4. szakasza ("Repülési tervek"), valamint 11. fejezetének 11.4.2.2. bekezdése ("Mozgással kapcsolatos üzenetek").

3. A "Körzeti kiegészítő eljárások" (DOC7030), "Európai körzeti kiegészítő eljárások" (European (EUR) Regional Supplementary Procedures) (2008. évi 5., a 9-ig valamennyi módosítást tartalmazó kiadásának) 2. fejezete ("Repülési tervek"), valamint 6. fejezetének 6.12.3. bekezdése ("Becsült körzethatárok").

( 1 ) A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1033&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1033-20180219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1033-20180219&locale=hu

Tartalomjegyzék