Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

A Kormány

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-13. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/H. §-a szerinti adatátadás a 3. § (2) bekezdés g) pontja szerinti szakrendszeren keresztül is teljesíthető. A statisztikai célra térítésmentesen leválogatott adatokat a Kincstár továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal számára."

2. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az 1300 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtés 2021 negyedik negyedévére mint tárgynegyedévre vonatkozó, 2022-ben teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni."

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R. 6. §-a.

3. Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § Nem lép hatályba az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2-5. § és az 1-12. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2022. december 31-én lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról szóló, 2020. július 30-i (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek,

b) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 27-i (EU) 2021/1225 bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint

c) az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló, 2021. július 15-i (EU) 2021/1190 bizottsági végrehajtási rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

8. § Ez a rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilvántartási számaCímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21005Reprezentatív
külkereskedelmi
árstatisztika
Havonkéntikülkereskedelmi
forgalmat lebonyolító,
a megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó
8.
KSH Elektra(1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
31006Fogyasztói árösszeírásHavonkéntikijelölt üzletek,
piacok,
szolgáltatóhelyek,
weboldalak
tárgyhó 24-28.Összeírás,
kikérdezés alapján
mobil eszköz
segítségével
(CAPI)
Web scraping
E-mailen
(1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
41007Az ipari termékek és
szolgáltatások
árjelentése
Havonkéntia bányászat, a
feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás-,
légkondicionálás, a víz-
és
hulladékgazdálkodás
gazdasági ágakba
sorolt, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
a tárgyhót követő hó
8.
KSH Elektra(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke;
51017Statisztikai jelentés a
mentőszolgálatok
tevékenységéről és a
betegszállításról
ÉvenkéntiOrszágos
Mentőszolgálat,
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Magyar
LégimentőNonprofit
Kft.
a tárgyévet követő
március 20.
KSH Elektra(1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei, mentőállomások léte);
(2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint);
(3) Tömeges balesetek adatai;
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai;
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma
többféle bontásban);
61019Az egészségügyi ellátás
állás- és
létszámkimutatás a
Évenkéntivalamennyi
egészségügyi
szolgáltató,
költségvetési szerv,
szervezet,
egészségügyi
szolgáltatást nyújtó
települési
önkormányzat
a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-
műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.;
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.;
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely (osztály/szakrendelés) szerint;
71021Jelentés a háziorvosok
és házi gyermekorvosok
tevékenységéről
Évenkéntiháziorvosi és házi
gyermekorvosi
tevékenységet végző
orvosok
a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz
bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái);
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai;
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége;
81023Éves építőipar-
statisztikai szakmai
jelentés
Évenkéntiaz építőipar gazdasági
ágba sorolt 9 fő feletti
és a megfigyelésbe
bevont 5-9 fős
vállalkozások,
valamint a kijelölt nem
építőipari szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként;
91032Alapinformációk az
alakuló gazdasági
szervezetekről
Eseményhez kötődőAz újonnan alakuló,
cégbejegyzésre
kötelezett gazdasági
szervezetek
az eseményt követő
15 napon belül
KSH Elektra(1) A megalakult gazdasági szervezetek tervezett/várható gazdasági és egyéb alapadatai;
101035Jelentés az
utazásszervező és -
közvetítő tevékenységről
ÉvenkéntiUtazásközvetítői
és/vagy
utazásközvetítői
engedéllyel
rendelkező,
utazásszervező
tevékenységből,
valamint az utazással
összefüggő, saját
szolgáltatások utazási
csomagon kívüli
(önálló)
értékesítéséből
származó nettó
árbevétele a
tárgyévben meghaladta
az 50 millió forintot,
illetve 4 főnél több
munkavállalót
foglalkoztatnak
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban;
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai;
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai;
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi;
111036Jelentés a kereskedelmi
szálláshelyekről
Havonkéntigazdasági szervezetek
által üzleti céllal
üzemeltetett
szálláshely (szálloda,
panzió, kemping,
üdülőháztelep,
közösségi szálláshely,
nyaralóhajó) kivéve az
egyéb szálláshely
szolgáltató
tevékenységet végzők
a tárgyhót követő hó
6.
KSH Elektra(1) A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai;
(2) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban;
(3) A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma);
(4) A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai;
121039Éves termékstatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség);
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában értékesített belföldi mennyiség);
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele);
(4) Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és népegészségügyi termékadó);
131045Jelentés a
kiskereskedelem és
vendéglátás eladási
forgalmáról
Havonkéntia megfigyelésbe
bevont
kiskereskedelmi
és/vagy vendéglátó
tevékenységet végző
üzletet /gyógyszertárat/
üzemeltető
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
20.
KSH Elektra(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele;
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom;
(3) Üzemeltetett egységek száma;
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma;
141054Jelentés a fürdők
forgalmáról
Évenkéntivalamennyi közfürdő
üzemeltetője
a tárgyévet követő
április 20.
KSH Elektra(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai;
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai;
151058Jelentés a települések
villamosenergia-
ellátásáról
Évenkéntia villamosenergia-
termelő és -szolgáltató,
valamint lakossági
villamosenergia-
ellátással is foglalkozó
vagy a villamos
energia hálózatot
kezelő vállalkozások
a tárgyévet követő
április 15.
KSH Elektra(1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről ;
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról;
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról;
161059Jelentés a települések
gázellátásáról
Évenkéntia gáztermelő és
szolgáltató, valamint
lakossági gázellátással
is foglalkozó vagy
gázcsőhálózatot kezelő
vállalkozások
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) Lakossági díjbevételek adatai;
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról;
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról;
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről;
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről;
171060Jelentés a települések
távfűtés- és
melegvízellátásáról
Évenkéntia távfűtő vállalatok,
távfűtést és
melegvízszolgáltatást
végző egyéb
vállalkozások
a tárgyévet követő
január 25.
KSH Elektra(1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai ;
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről;
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról;
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról;
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról;
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról;
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről;
181061Települési
hulladékgazdálkodás
Évenkéntiköztisztasági
tevékenységet végző
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
február 25.
KSH Elektra(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai;
(2) A szelektíven gyűjtött hulladék összetétele;
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása;
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai;
(5) A közterület-tisztítás adatai;
191062Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
Évenkéntia lakosság részére
vízellátást vagy
szennyvízelvezetést és
szennyvíztísztítást
nyújtó regionális
vízművek, az
önkormányzati víz- és
csatornamű-vállalatok,
az önálló víz- és
csatornaművel
rendelkező város- és
községgazdálkodási,
valamint egyéb
vállalkozások,
intézmények,
szervezetek
a tárgyévet követő
március 24.
KSH Elektra(1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek);
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjak, díjbevételek);
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint;
201071Jelentés a kutató-
fejlesztő intézetek és
egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási,
fejlesztési adatairól
Évenkéntikutatóintézetek,
kutatási, fejlesztési
tevékenységet végző
költségvetési szervek
a tárgyévet követő
március 16.
KSH Elektra(1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma,valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különb+H32+H30:H34+H30:H34
211072Jelentés a felsőoktatási
intézményekben
működő kutatóhelyek
kutatási, fejlesztési
adatairól
Évenkéntiegyetemek, főiskolák
szervezeti egységei
(intézetek,
laboratóriumok,
tanszékcsoportok,
önálló tanszékek,
kutatóintézetek,
klinikák stb.)
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1)Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2)A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3)A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4)A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
221074Jelentés a vállalkozások
kutatási, fejlesztési
adatairól
Évenkéntikutatási, fejlesztési
tevékenységet folytató
gazdálkodó
szervezetek
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai (száma, költsége és a ráfordítás a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
231076Megszűnési jelentés a
lakóépületekről és
lakásokról
Eseményhez kötődőkülön
kormányrendeletben
kijelölt építésügyi
hatóságok
folyamatosKSH Elektra(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az épületnagyság szerint;
241077Községi, városi
(kerületi) lakás-,
üdülőépítési és
lakásmegszűnési
összesítő
Évenkéntikülön
kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti
hatóságok
a tárgyévet követő
január 15.
KSH Elektra(1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek, egyszerű bejelentések vagy ellenőrzött bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint - megszűnések száma.);
251078Részletező adatok az új
lakások, üdülők
felépítéséről
Eseményhez kötődőkülön
kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti
hatóságok
folyamatosKSH Elektra(1) A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői);
261080Jelentés az
önkormányzatok
lakásgazdálkodási
tevékenységéről
Évenkéntiönkormányzati
lakásállománnyal
rendelkező települési
önkormányzatok
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők);
271081Építési engedélyek,
egyszerű és ellenőrzött
bejelentéshez kötött
építési tevékenységek
Havonkéntikülön
kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti
hatóságok
a tárgyhót követő hó
7.
KSH Elektra(1) Építési engedélyt kapott, egyszerű vagy ellenőrzött bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos
alapterületük, létesítendő lakások száma);
281082Földterület és
vetésterület, június 1.
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
június 6.KSH Elektra(1) A használt földterület változása;
(2) Földterület használat szerint;
(3) Gombatermesztésre használt alapterület;
(4) A gazdaság által használt szántó,szőlő,gyümölcsös,gyepterület megyénkénti elhelyezkedése;
(5) A gazdaság által használt bérelt konyhakert, erdő, nádas, halastó területének megyénkénti elhelyezkedése;
291084A kalászos gabonák
terméseredménye
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó,
a megfigyelésbe
bevont költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
augusztus 17.KSH Elektra(1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége;
301085Főbb növénykultúrák
terméseredményei
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó,
a megfigyelésbe
bevont költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
november 25.KSH Elektra(1) A főbb szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe valamint betakarított összes termésmennyisége;
(2) Gyümölcs- és szőlő termőterülete és betakarított termésmennyisége;
311087Állatállomány, júniusi,
december 1.
Évenként kétszerimezőgazdasági
haszonállatot tartó
valamennyi
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
június12; december
12.
KSH Elektra(1) A gazdaság állatállománya ( ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya;
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár;
321092Növénytermesztési
termékek, zöldségfélék,
gyep és nád termelése,
felhasználása és nettó
árbevétele
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A földterületek hasznosítása;
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele);
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele);
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele);
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele);
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele);
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén;
331094Gyümölcs- és
szőlőtermesztés,
felhasználás és nettó
árbevétel
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai;
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél;
341095Állatállomány-változás,
vágóállatok és állati
termékek
termelése,felhasználása
és nettó árbevétele
Évenkéntiállatot tartó
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés;
(2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele);
351097Jelentés a felvásárlásrólHavonkéntia termelőktől
feldolgozási vagy
továbbértékesítési
célra mezőgazdasági
terméket vásárló
vállalkozások közül az
élelmiszer, ital
gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági termék
nagykereskedelme
alágazatba soroltak,
továbbá a
megfigyelésbe bevont
egyéb besorolásúak
a tárgyhót követő hó
12.
KSH Elektra(1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára;
361099Áruforgalmi mérlegÉvenkéntia termelőktől
feldolgozási vagy
továbbértékesítési
célra mezőgazdasági
terméket vásárló
vállalkozások közül az
élelmiszer, ital
gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági termék
nagykereskedelme
alágazatba soroltak,
továbbá a
megfigyelésbe bevont
egyéb besorolásúak
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása
(készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség);
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban;
371108Piaci felhozatal és
árjelentés
Havonkéntibudapesti (Budapest
Vásárcsarnokai Kft.)
és a megfigyelésbe
bevont megyei piacok
a tárgyhót követő hó
5.
(1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára;
381117Munkaerőköltség-
felvétel
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont vállalkozások ,
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint;
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai;
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései;
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások;
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége;
(6) Létszám és munkaóra;
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség;
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók;
391119Sztrájkstatisztikai
jelentés
Eseményhez kötődőaz eseményben érintett
gazdasági szervezetek
az eseményt követő
3 héten belül
(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások);
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye;
401156Statisztikai jelentés a
civil és egyéb nonprofit
szervezetek
tevékenységéről
ÉvenkéntiMagyarországon bejegyzett
civil szervezetek:
egyesületek (egyesület,
szövetség, szakszervezet,
vallási egyesület,
sportegyesület,
sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító
egyesület), alapítványok;
továbbá egyéb nonprofit
szervezetek: egyesülések,
köztestületek,
közalapítványok,
pártalapítványok, kormány
által létrehozott
alapítványok, vagyonkezelő
alapítványok, közérdekű
vagyonkezelő
alapítványok,érdekképvisel
etek, nonprofit gazdasági
társaságok,szociális
szövetkezetek,valamint az
általuk alapított
intézmények,illetve jogi
személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik
június 10.KSH Elektra(1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága,
tevékenységi köre);
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka
mennyisége és értéke; foglalkoztatási formák);
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi
magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei
források szerint);
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban;
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök;
(6) A nonprofit szervezetek esetleges ifjúságügyi tevékenysége;
411165Statisztikai
adatszolgáltató lap a
terhesség
megszakításáról
Eseményhez kötődőegészségügyi
intézmények, védőnők
az eseményt követő
hó 10.
(1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai;
421174Jelentés a
médiaszolgáltatásról
Évenkéntitelevízió és rádió
műsorszolgáltatók
a tárgyévet követő
április 15.
KSH Elektra(1) Éves adásidő;
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma;
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint);
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem);
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő);
431180A vasúti áruszállítás
(árutovábbítás) adatai
Évenkéntiaz országos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti
árutovábbításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
április 8.
KSH Elektra(1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai;
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai;
(3) A vasúti áruszállítás bevételei;
441183A közúti
személyszállítás adatai
Évenkéntivárosi, elővárosi
szárazföldi
személyszállítás és
egyéb szárazföldi
személyszállítás
alágazatba sorolt és a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgyévet követő
április 29.
KSH Elektra(1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai megyei bontásban;
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai megyei bontásban;
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai megyei bontásban;
(4) Közúti személyszállítás bevételei;
451189Közúti és kötöttpályás
személyszállítási
teljesítmények
Negyedévenkéntivárosi, elővárosi
szárazföldi
személyszállítás és
egyéb szárazföldi
személyszállítás
alágazatba sorolt és a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Helyi személyszállítási teljesítmények;
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban);
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai;
(4) Összes megtett kocsikilométer;
461190A csővezetékes szállítás
adatai
Évenkéntikőolaj-, földgáz- és
egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot
üzemeltető gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai;
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként;
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza;
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok;
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai;
471198Adatfelvételi lap a Duna
magyarországi
szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
HavonkéntiNAV Baranya Megyei
Adó- és
Vámigazgatósága
(folyami vámhivatal)
a tárgyhót követő hó
4.
(1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye);
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás);
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet));
481202Kimutatás a tartós
bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó
intézmények működési
adatairól
Évenkéntivalamennyi tartós és
átmeneti bentlakást
nyújtó szociális
intézmény
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.;
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként);
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként.;
(4) Az idősek otthonában ellátott személyek közül demensnek nyilvánítottak adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma);
(5) Az idősek otthonában ellátottak közül szakápolási tevékenységben részesülők száma (betgek száma; tárgyévben az allátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint);
(6) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra;
(7) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint;
(8) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint;
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint.;
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
491203Gyermekek napközbeni
ellátása
ÉvenkéntiNapközbeni ellátást
biztosítók
a tárgyévet (nevelési
év) követő
szeptember 15.
KSH Elektra(1) Engedélyezett, működő férőhelyek adatai;
(2) A csoportok adatai, jellemzői;
(3) Nevelési év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (szeptember 1. - augusztus 31. között);
(4) A beíratott gyermekek adatai május 31-én;
(5) A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai;
(6) Az egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai;
(7) A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során;
(8) Adatok a gondozási díjakról;
(9) Kisgyermeknevelő álláshelyek, foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma május 31-én;
(10) Napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők adatai;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
501206Kimutatás a pénzben és
természetben nyújtható
támogatások adatairól
Évenkéntia települési
önkormányzatok,
járási (fővárosi
kerületi) hivatalok
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg);
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint);
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint);
(4) Rászorultságtól függő önkormányzati ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, támogatást megállapító határozatok száma, felhasznált összeg);
(5) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként;
(6) Szociális ügyintézők adatai;
(7) Egyéb lakáscélú és előfinanszírozással nyújtott önkormányzati támogatások (támogatásban részesített személyek száma, felhasznált összeg);
(8) Az ápolási és a gyermekek otthongondozási díjára jogosult személyek száma életkor és nem szerint. Az ápolt személyek száma éltekor szerint. Ápolt és ápoló személyek közötti hozzátartozói kapcsolat;
511207Kimutatás egyes
szociális
alapszolgáltatásokról,
nappali ellátást,
valamint fejlesztő
foglalkoztatást nyújtó
intézmények adatairól
Évenkéntiszociális
alap szolgáltatást,
nappali ellátást és
fejlesztő
foglalkoztatást nyújtó
intézmények, illetve
szolgáltatók, valamint
az önkormányzatok
abban az esetben, ha
nem intézményként
működtetik az ellátást
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma.;
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.;
(5) Házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott egyéb munkavállalók száma az év folyamán;
(6) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.;
(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,;
(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások);
(9) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők;
(10) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
(11) Házi segítségnyújtásban részesülők száma (gondozási szükséglet, nem és korcsoport szerint);
521208Jelentés a
gyermekotthonok, a
nevelőszülői hálózatok
és a külső férőhelyek
helyzetéről
Évenkéntigyermekotthonok
telephelyei,
nevelőszülői
hálózatok, TEGYESZ-
ek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.;
(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint;
(3) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma;
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai;
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint;
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok;
(7) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban;
(8) A nevelőszülők száma és jellemzői, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok;
(9) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről;
(10) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak;
(11) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma;
(12) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban;
(13) Adatok a gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban, tárgyévben bekerülök és kikerülők;
(14) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma;
(15) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát);
(16) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai;
(17) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként)
531209Jelentés a területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatok
helyzetéről
ÉvenkéntiOrszágos
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
telephelyei
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai);
(2) Tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban;
(3) Adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadások száma, örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai);
(4) Adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és
iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint);
(5) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
541210Jelentés a gyámhatóság
tevékenységéről
Évenkéntia települési
önkormányzatok
jegyzői, a járási
(fővárosi-kerületi)
hivatalok és a fővárosi
és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Jegyző: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint);
(2) Jegyző:Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint);
(3) Jegyző:adatok a családi jogállás rendezéséről;
(4) Jegyző:adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról;
(5) Járási hivatal: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint);
(6) Járási hivatal: ügykezelők száma;
(7) Járási hivatal: adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint);
(8) Járási hivatal: adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről;
(10) Járási hivatal: adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint,
folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint);
(11) Járási hivatal: adatok a családi jogállás rendezéséről;
(12) Járási hivatal: adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint);
(13) Járási hivatal: szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai;
(14) Járási hivatal: a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint;
(15) Járási hivatal: adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról ( a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban);
(17) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban;
(18) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint);
(19) Járási hivatalok: családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai;
(20) Járási hivatalok: harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai;
(21) Járási hivatal: adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett
(22) Járási hivatal: gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai);
(23) Járási hivatal: a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények);
(24) Járási hivatal: Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai;
(25) Járási hivatal: adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint);
(26) Járási hivatal: otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint;
(27) Járási hivatal: adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint),
(28) Járási hivatal: a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(29) Járási gyámhivatal: Bejövő ügyforgalmi adatok
(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: koordinátorok száma iskolai végzettség szerint,
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:ügykezelők száma
(33) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(34) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:hivatásos gondnokok és támogatók adatai
(36) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: adatok a gyermekvédelmi igazgatási bírságokról
(37) Fővárosi és megyei kormányhivatalok: a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma). A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás tánkövetésének adatai, örökbefogadás előkészítésének adatai;
551215Kérdőív a város, község
területváltozásának főbb
adatairól
Eseményhez kötődőa változásban érintett
települési
önkormányzat
jegyzője, főjegyzője
külön értesítés
szerint
(1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.;
561405Adatszolgáltatás az
egyéni bérekről és
keresetekről
ÉvenkéntiA megfigyelésbe
bevont vállalkozások
és nonprofit
szervezetek.
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok;
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (Létszám kategória 50 fő felett vagy alatt, kollektív bérmegállapodás típusa);
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma);
(4) A munkavállaló kereseti adatai (az októberi állapot szerinti alapbére, október havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme);
571470Nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatások
Negyedévenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági,
költségvetési, valamint
nonprofit szervezetek
(beleértve a
képviseleteket is)
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexporteFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.;
581511Jelentés a javítóintézetek
helyzetéről
Évenkéntijavítóintézeteka tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma;
(2) A javítóintézeti csoportokra vonatkozó adatok;
(3) A javítóintézetekben jogerős ítélettel bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint;
(4) A javítóintézetekbe letartóztatással bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, tartózkodási hely, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint;
(5) A tárgyévben a javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatással elhelyezettek száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint az év folyamán;
(6) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint;
(7) A javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatottként elhelyezett növendékek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai;
(8) A javítóintézetben lefolytatott fegyelmi eljárásra vonatkozó adatok;
(9) A biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok;
(10) A jutalmazásra és büntetésre vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
591633A szerencsejátékokra
fordított kiadások és a
szerencsejátékokból
származó bevételek
alakulása
HavonkéntiSzerencsejáték Zrt.a tárgyidőszakot
követő hó 23.
munkanap
E-mail-en(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek;
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg;
(3) Adott hónapban az Eurojackpot játékot érintő mutatók (árbevétel, nettó hazai nyeremények, nyeremény szja, bruttó hazai nyeremények, kompenzáció tárgyhét társaságoktól, kifizetés a letéti számláról, befizetés a letéti számlára, kompenzáció és letéti számlák tranzakció egyenlege, bruttó nyeremény könyvelt hazai egyenlege, nyereményarány bruttó hazai aránya (%), Eurojackpot partnerséggel kapcsolatos költségek);
601646Jelentés a
kiskereskedelem és
vendéglátás eladási
forgalmáról
árucsoportonként
Negyedévenkéntia megfigyelésbe
bevont
kiskereskedelmi-,
illetve vendéglátó
tevékenységet folytató
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként;
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként;
611652Jelentés az időszaki
sajtókiadásról
Negyedévenkéntiidőszaki sajtót kiadó
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként;
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként;
621653Jelentés a könyvkiadás
adatairól
NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai
Hivatal Könyvtár,
Országos Széchenyi
Könyvtár.
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
(1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként;
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként;
631654A közúti teherszállítás
belföldi és nemzetközi
teljesítményei
Évente négyszerivéletlenszerű
mintavétel alapján
kiválasztott, a
megfigyelésbe bevont
3,5 tonna vagy
nagyobb teherbírású
tehergépkocsit,
vontatót üzemeltetők
folyamatosKSH Elektra(1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi
teljesítményei;
641658Statisztikai jelentés a
bevett egyházak, a
bejegyzett egyházak, a
nyilvántartásba vett
egyházak, továbbá azok
belső egyházi jogi
személyeinek
tevékenységéről
Évenkénti2011. évi CCVI.
törvény szerinti bevett
egyházak
a tárgyévet követő
június 30.
KSH Elektra(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma tevékenység szerint;
(2) Egyházak pénzügyi adatai (bevétel tevékenység szerint; kiadás tevékenység szerint, beruházás tevékenység szerint);
(3) Egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete);
651659Alapinformációk a
települési
önkormányzatok
illetékességi területén
működő,
infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetekről
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
június 30.KSH Elektra(1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai;
(2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai;
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai;
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai;
661696A család- és
gyermekjóléti
szolgáltatások adatai
Évenkénticsalád- és
gyermekjóléti
szolgáltatást biztosítók
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Szolgálat: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák szerint);
(2) Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről;
(3) Szolgálat: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai;
(4) Szolgálat: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai;
(5) Szolgálat: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma;
(6) Szolgálat: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint;
(7) Szolgálat: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról;
(8) Szolgálat: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(9) Központ: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport);
(10) Központ: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban);
(11) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely);
(12) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(13) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként)
671710Bejelentési és módosító
lap a gazdasági
szervezetek
névjegyzékének
összeállításához
Eseményhez kötődőcégbejegyzésre nem
kötelezett jogi
személyek, nonprofit
szervezetek, egyéni
vállalkozók, valamint
az egyéb önálló
vállalkozók és az
adószámmal
rendelkező
magánszemélyek
az eseményt követő
15 napon belül
(1) Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím);
(2) Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám);
(3) Létszám (megalakulás első évében);
(4) Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez);
681725Repülőterek forgalmi
adatai
Évenkéntirepülőteret üzemeltető
kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő
március 10.
KSH Elektra(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai;
(3) Utasforgalom adatai;
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai;
691726*Jelentés a kereskedelmi
tevékenységet
folytatókról
FélévenkéntiTelepülési
önkormányzatok
a tárgyfélévet
követő hó 31.
KSH Elektra(1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím) ;
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete);
701728Jelentés a települési
önkormányzatok
hatáskörébe tartozó
közigazgatási és
területváltozásokról
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
jegyzője, főjegyzője
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások;
711751Havi jelentés az
energiaszektor
termékeiről
Havonkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó
10.
KSH Elektra(1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség) ;
721758A mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási,
halászati tevékenységet
végzők ráfordításai és
árbevételei
Évenkéntimezőgazdasági,
erdőgazdálkodási,
halászati
tevékenységet végző
valamennyi
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó,
nonprofit és gazdasági
szervezet
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei;
(2 )Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások;
(3) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő;
(4) Mezőgazdasági beruházások;
731761Jelentés a
magánszálláshelyekről
és az egyéb
szálláshelyekről
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
a tárgyévet követő
február 26.
KSH Elektra(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban;
(2) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma);
741764Adatlap a statisztikai
regiszter adatainak
felülvizsgálatához
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
április 20.
KSH Elektra(1) A szervezet TEÁOR'08 szerinti tevékenysége, gazdálkodási formája;
751765*Jelentés az önkéntes
nyugdíjpénztárak
tagjairól
ÉvenkéntiÖnkéntes
nyugdíjpénztárak
a tárgyévet követő
április 30.
(1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban;
761775A gyermekjóléti
alapellátások működési
adatai
Évenkéntigyermekjóléti
alapellátást végző
szervezetek (Biztos
kezdet gyerekházak,
átmeneti gondozást
biztosítók, Tanodák)
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülők adatai;
(2) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülő gyermekek száma az ellátás kezdeményezője szerint;
(3) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban;
(4) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(5) Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is);
(6) Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint;
(7) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint;
(8) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásába újonnan bekerült gyermekek száma;
(9) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint);
(10) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(11) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyzete);
(12) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint);
(13) Tanoda: Az év folyamán a tanodába újonnan bekerült gyermekek száma;
(14) Tanoda: Az év folyamán a tanodából kilépő gyermekek száma;
(15) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(16) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan helyzete, demográfiai jellemzői, iskolarendszerű oktatásának jellemzői szerint);
(17) Tanoda: Azon családok száma, ahol a tanodát rendszeresen igénybe vevő gyerekek élnek;
(18) Tanoda: A tanoda többletszolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(19) Tanoda: A tanodában foglalkoztatott személyeket segítő önkéntesek és szakmai gyakorlatot teljesítők száma;
(20) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként);
771791BaromfikeltetésHavonkéntibaromfikeltető
állomások
a tárgyhót követő hó
12.
KSH Elektra(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint;
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint;
781799Jelentés a folyó
környezetvédelmi
ráfordításokról és a
környezetvédelmi
beruházásokról
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont szervezetek
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások, a környezetterhelés saját szervezeten belüli kezelésével kapcsolatos anyag, energia- és bérköltségek;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői;
791811A postai szolgáltatás és
eszközei
Évenkéntia postai, futárpostai
tevékenységet végző
kijelölt vállalkozások
a tárgyévet követő
március 10.
KSH Elektra(1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén;
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében);
(3) Levélküldemények;
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban;
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai;
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban;
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban;
(8) Pénzforgalom;
(9) Bélyegkibocsátás;
(10) Hírlapforgalom;
801824Takarmányok
értékesítési ára
Negyedévenkéntia mezőgazdasági
termelők részére
takarmányt értékesítő,
a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára;
811826Növényvédő szerek
értékesítési ára
Negyedévenkéntia mezőgazdasági
termelők részére
növényvédő szert
értékesítő, a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára;
821827Állatgyógyászati
készítmények
értékesítési ára
Negyedévenkéntiaz állatgyógyászati
készítmények
forgalmazására
jogosult, a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára;
831831Építőipari
tevékenységek ára
Évente négyszeria megfigyelésbe
bevont építőipari
vállalkozások
február 23., május
23., augusztus 23.,
november 23.
KSH Elektra(1) Építési tételek egységára;
841840Az információs és
kommunikációs
technológiák
állományának minőségi
és mennyiségi adatai
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
egységekhez tartozó
gazdasági szervezetek
március 15.KSH Elektra(1) Internetfelhasználás;
(2) Elektronikus-kereskedelem;
(3) A vállalkozáson belül automatizált információcsere;
(4) Felhő alapú számítástechnika;
(5) Dolgok Internete;
(6) IKT biztonság;
(7) Robotika;
(8) Környezettudatosság és IKT;
851845Éves
gazdaságstatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma);
(2) Értékesítés nettó árbevétele;
(3) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel;
(4) Anyag- és energiaköltség;
(5) Eladott áruk beszerzési értéke;
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke;
(7) Egyéb költségek;
(8) Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke);
861846Székhely és telepi
adatok
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Éves átlagos állományi létszám;
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés;
871852Üzletek és más telepek
adatai
Évenkéntia 19 főnél többet
foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba
sorolt vállalkozások
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Üzletek és telepek adatai;
881868Jelentés a lakossági
lakáshitelezési
tevékenységről
Félévenkéntia lakossági
lakáshitelezéssel
foglalkozó bankok,
szakosított
hitelintézetek, lakás-
takarékpénztárak
a tárgyfélévet
követő hó 31.
KSH Elektra(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek;
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány;
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek;
891869Tehéntej felvásárlása és
tejtermékek előállítása
Havonkéntitehéntej
felvásárlásával és/vagy
feldolgozásával
foglalkozó valamennyi
gazdasági szervezet
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése;
901870Tej- és tejtermékek
termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó
árbevétele
Évenkéntitejtermeléssel és/vagy
tej felvásárlásával
és/vagy
tejfeldolgozással
foglalkozó valamennyi
gazdasági szervezet
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel;
911892Jelentés a
környezetvédelmi
ráfordításokról, a
környezetvédelmi
termékek előállításáról
és szolgáltatások
nyújtásáról
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont szervezetek
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői;
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált;
921933Éves jelentés a
beruházások
összetételéről
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont vállalkozások,
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként;
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke;
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként;
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke;
(5) Felújítások értéke;
(6) Selejtezési adatok;
931962Fogyasztói árösszeírás
az Európai
Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
Évenként kétszeriBudapesten, - kijelölt
üzletek, piacok,
szolgáltatóhelyek
Eurostat igénye
szerint
(1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai;
941965Jelentés a nem üzleti
céllal üzemeltetett
közösségi, szabadidős
szálláshelyekről
Évenkéntinem üzleti célú
közösségi, szabadidős
szálláshelyek
üzemeltetői
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan;
(2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa;
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma);
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi
bontásban havonta;
(5) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai;
951966Jelentés a repülőterek
forgalmáról
Havonkéntiaz éves 150 ezer fő
utasforgalmat
meghaladó repülőteret
üzemeltető gazdasági
szervezet(ek)
a tárgyhót követő hó
25.
(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma;
(3) Utasforgalom;
(4) Áru- és postai küldemények forgalma;
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek;
962009Negyedéves munkaügyi
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe
bevont vállalkozások ,
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban;
(2) Átlagos állományi létszám;
(3) Kereset és munkajövedelem;
(4) Teljesített munkaórák száma;
972010Intrastat kiszállításHavonkéntiaz Európai Unió
tagállamaival
termékforgalmat
lebonyolító, a
megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, származási ország, ügylettípus szerint és partner adószám szerint.;
982012Intrastat beérkezésHavonkéntiaz Európai Unió
tagállamaival
termékforgalmat
lebonyolító, a
megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország és ügylettípus szerint.;
992016A nem költségvetési
formában működő
egészségügyi
szolgáltatók bevételei és
kiadásai
TöbbévenkéntiNem költségvetési
formában működő
egészségügyi
szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetek
(vállalkozás, egyéni
vállalkozás, egyházi,
alapítványi,
közalapítványi illetve
közhasznú szervezet és
külön jogszabályban
meghatározott, jogi
személynek nem
minősülő egyéb
szervezet).
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint;
(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint;
(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint;
1002023Kérdőív a szociális
szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról
Évenkéntia szociális,
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi alap-
és szakosított ellátást,
szolgáltatást nyújtó
szervezetek,
intézmények,
tevékenységet végzők
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és annak működési formája);
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás működési formája);
(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa);
1012076*Jelentés a kereskedelmi
és nem üzleti céllal
üzemeltetett
szálláshelyek
nyilvántartásában
bekövetkezett
változásokról
NegyedévenkéntiTelepülési
önkormányzatok
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai: (a nyilvántartásba vétel indoka; a szálláshely nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a szálláshely neve, címe,
nyitvatartása;szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma);
1022120Egészségügyi kiadás és
bevétel adatok
ÉvenkéntiMinisztérium ok,
melyek felügyelete alá
egészségügyi
intézmény tartozik,
illetve melyek
egészségügyi
szolgáltatást
finanszíroznak
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások,egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban,
prevenció és népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás;
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek, járóbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói, népegészségügyi intézmények, nem egészségügyi
ágazatba sorolt intézmények;
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás forrásai szerint, államháztartás, magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások);
1032130Az üzleti szolgáltatások
kibocsátási árjelentése
Negyedévenkéntiüzleti szolgáltatást
végző, a
megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 8. nap
KSH Elektra(1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára;
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR'15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele;
1042131A vasúti szállítás
negyedéves adatai
Negyedévenkéntiországos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti
árutovábbításhoz,
illetve
személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó);
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó);
1052132Jelentés a vállalkozások
innovációs
tevékenységéről
Többévenkéntia kijelölt vállalkozásoka tárgyévet követő
szeptember 1.
KSH Elektra(1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka);
(2) Az üzleti folyamatok innovációjára vonatkozó információk (típusai, fejlesztő);
(3) Az innovációs tevékenységekre vonatkozó információk (K+F és egyéb innovációs tevékenységek adatai, ráfordítások és támogatások, abbamaradt, folyamatban lévő innovációs tevékenységek);
(4) Az együttműködő partnerek típusai;
(5) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel, kiadások, vállalatcsoport);
(6) Üzleti környezet, üzleti stratégiák;
(7) Üzleti finanszírozás;
(8) Környezeti innováció;
1062145A postai szolgáltatás
negyedéves adatai
Negyedévenkéntia postai, futárpostai
tevékenységet végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
1072146Az üzleti szolgáltatások
árbevétel szerkezete
Évenkéntia TEÁOR'08 szerinti
49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95
ágazatokba tartozó
főtevékenységű
vállalkozások
a tárgyévet követő
május 5.
KSH Elektra(1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint;
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a lakosság felé történő értékesítést;
1082157Éves
gazdaságstatisztikai
jelentés a szakosodott
egységekről
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Átlagos állományi létszám;
(2) Szakosodott egységek teljesítményadatai;
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai;
1092160Vízi, légi és
csővezetékes szállítási
teljesítmények
Negyedévenkéntia csővezetékes
szállítás és a légi
szállítás ágazatokba
sorolt gazdasági
szervezetek, a vízi
szállítással foglalkozó
kijelölt gazdasági
szervezetek, valamint
a MOL NYRt.
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban;
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban;
1102161A vasúti
személyszállítás adatai
Évenkéntiaz országos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti
személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
április 8.
KSH Elektra(1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként;
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint;
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint;
(4) A vasúti vonatmozgások;
(5) Bevételek;
1112193Adatszolgáltatás az
európai unión kívüli
külkereskedelmi
termékforgalomról
Havonkéntia Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak történő
részletes adattartamú
Egységes Vámokmány
benyújtása alól
felmentett
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított kereskedelmi forgalom (import és export) statisztikai érték, mennyiség, nettó súly, árucikk, importőr/exportőr, nyilatkozattevő, szállítótartály, szállítási feltételek, szállítóeszköz honossága, számlázott összeg, származási ország, feladó ország, rendeltetési ország, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, fuvarozási díj, számlázási pénznem szerint;
1122210Jelentés a központi
állami költségvetésben
K+F célra tervezett és
kifizetett összegekről
Évenkéntiköltségvetési
fejezetgazda
szervezetek
március 16.(1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok és finanszírozási forma szerinti bontásban;
1132218Egyéni gazdaságok
júniusi összeírása
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és
a megfigyelésbe
bevont egyéni
gazdaságok
június 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Földterület használat szerint;
(3) A használt földterület változása;
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(6) Élőállat-vágás
1142219Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
és/vagy állatot tartó és/
vagy mezőgazdasági
szolgáltatást végző, a
megfigyelésbe bevont
egyéni gazdaságok
december 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása;
1152234Adatszolgáltatás PPP
projektekről
ÉvenkéntiAz elmúlt évek során
PPP fejlesztést végzők
közül a KSH által
kijelöltek
tárgyévet követő
február 28.
(1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer;
1162235Havi
teljesítménystatisztikai
jelentés
Havonkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó
20.
KSH Elektra(1) Ipari teljesítmény adatok;
(2) Ipari rendelés adatok;
(3) Építőipari teljesítmény adatok;
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele;
1172236Negyedéves
teljesítménystatisztikai
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek negyedéves árbevétel adatai 4 fő felett;
(2) Gazdasági szervezetek negyedéves termelési érték adatai (adók nélkül) 4 fő felett;
(3) Gazdasági szervezetek negyedéves szakosodott egység szintű árbevétel adatai 4 fő felett;
1182237Negyedéves
beruházásstatisztikai
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe
bevont vállalkozások,
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata;
(2) Nemzetgazdasági beruházások;
(3) Használt tárgyi eszközök;
(4) Pénzügyi lízing-szerződések;
(5) Immateriális javak;
1192239Éves
teljesítménystatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai;
1202240Éves
beruházásstatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont vállalkozások,
költségvetési,
költségvetési rend
szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások;
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai;
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői;
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői;
(5) A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése;
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai;
1212253Jelentés a magyarországi
mozikról
Évenkéntimozgóképet vetítő
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel;
(2) A magyarországi mozik forgalmazási adatai;
1222254Jelentés a befejezett
filmekről
Évenkéntifilmgyártó gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként;
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje;
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma;
(4) Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása;
1232257A támogatott lakhatás
adatai
Évenkéntitámogatott lakhatást
nyújtó szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Engedélyezett férőhelyek száma;
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma;
(4) Térítési díjat fizetők száma;
(5) Térítési díjból eredő bevétel;
(6) Működési költség alakulása;
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők;
(8) Az ingatlan adatai;
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint;
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint). Az egyéb munkakörökben dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma (ellátási típusonként)
1242262*Katonai célú eszközök
adatai
Évenként kétszeriHonvédelmi
Minisztérium
március 15. és
augusztus 15.
(1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett adatok beruházás, készlet és felújítás bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam szerinti kimutatása.
1252375Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása
(kiemelt egyéni
gazdaságok)
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és
a megfigyelésbe
bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
december 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása;
1262394Éves
regiszterkarbantartó
kérdőív
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk);
1272414Gazdasági egységek
éves statisztikai
jelentése
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai;
(2) Gazdasági szervezetek beruházási adatai;
1282417Egyéni gazdaságok
júniusi összeírása
(kiemelt egyéni
gazdaságok)
Évenkéntimezőgazdasági
földterületet használó
és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és
a megfigyelésbe
bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
június 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Földterület használat szerint;
(3) A használt földterület változása;
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(6) Élőállat-vágás;
1292438*Kassza adatok
kiskereskedelmi
üzletláncoktól
HavonkéntiKiskereskedelmi
üzlethálózatok
tárgyhó 25.(1) Az értékesített termékek fogyasztói ára;
(2) Az értékesített termékek mennyisége;
(3) A termékek értékesítéséből származó bevétel;
(4) A vásárlási blokkokon szereplő terméket azonosító karakterlánc (kód) és az ahhoz kapcsolódó termék teljes neve valamint a termék
kiskereskedelmi láncon belüli saját csoportosító kódja;
1302444Jelentés az üzleti
szolgáltató központok
tevékenységéről
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
október 31.KSH Elektra(1) Létszám, kereseti adatok;
(2) Az SSC tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások típusai és jellemzői;
1312445Jelentés a
startupvállalkozások
tevékenységéről
Évenkéntia megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek (startupok)
a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra(1) Az alapításra, alapítókra vonatkozó információk és adatok;
(2) A vállalkozás működésére vonatkozó információk és adatok;
(3) A foglalkoztatottakra vonatkozó információk és adatok;
(4) Elégedettség a gazdasági, jogi környezettel, valamint vállalkozása gazdasági helyzetével;
1322521A távközlési szolgáltatás
árbevétel adatai
Negyedévenkéntitávközlési szolgáltatást
végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A műsorelosztás nettó árbevétele;
(2) A vezetékes hang és internetszolgáltatás nettó árbevétele;
(3) A mobil hang és internet szolgáltatás nettó árbevétele;
1332522A vezetékes internet
szolgáltatás adatai
(azonos az Innovációs
és Technológiai
Minisztérium 8049
számú adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntiinternet hozzáférési
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és
ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db;
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db;
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén;
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db);
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db;
1342523A mobiltelefon- és
internetszolgáltatás
adatai (azonos az
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium 8050
számú adatgyűjtésével)
N egyedévenkéntimobilszolgáltatást
végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések;
(2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás;
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE) megyei bontásban;
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén;
1352524A televízió szolgáltatás
adatai (azonos az
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium 8051
számú adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntitelevízió-szolgáltatási,
illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén;
(2) Műsorszórás;
(3) Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás- a hálózati jelfelhasználók adatai az év végén;
(4) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db;
(5) TV-előfizetések és kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db;
(6) Digitális műsorterjesztés;
1362525A vezetékes távközlési
szolgáltatás adatai
(azonos az Innovációs
és Technológiai
Minisztérium 8052
számú adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntivezetékes
telefonszolgáltatást
nyújtó gazdasági
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma;
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás;
1372540Jelentés a Kbt. hatálya
alá tartozó nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó értékű
építési beruházásokkal
kapcsolatos adatokról
Eseményhez kötődő1) a Kbt. hatálya alá
tartozó építési
beruházás érdekében
lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban a nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó
értékben szerződést
kötő nyertes
ajánlattevő
2) a Kbt. hatálya alá
tartozó, a nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó
építési beruházás
érdekében lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban nettó 700
000 000 forintot el
nem érő értékben
szerződést kötő nyertes
ajánlattevő
az eseményt1 követő
90. nap
KSH Elektra(1) Azonosító adatok
(2) A nyertes ajánlattevő tervei az alapanyagok és termékek felhasználására vonatkozóan
(3) A nyertes ajánlattevő környezetvédelemmel kapcsolatos tervei
1 Az "esemény" megfogalmazás alatt a közbeszerzési eljárásban kötött építési beruházási szerződés(eke)t magába foglaló, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételi napját kell érteni. Az azonos eljárásban kötött építési beruházási szerződésekről adatszolgáltatónkként egy adatszolgáltatás történik."

"

2. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21066*Levegőtisztaság-
védelmi adatok
ÉvenkéntiOrszágos Meteorológiai
Szolgálat
a tárgyévet követő
szeptember 30.
(1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
31257Nettó fakitermelésÉvenkéntiAliami erdőgazdaságok
és a megfigyelésbe
bevont erdőgazdálkodók
a tárgyévet követő
március 17.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
41259Az erdei fatermékek
termelése,
készletváltozása és
erdészeti
ársatatisztikák
ÉvenkéntiÁllami erdőgazdaságok
és a megfigyelésbe
bevont erdőgazdálkodók
a tárgyévet követő
március 17.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Erdei fatermékek árstatisztikái.
(4) Erdészeti tevékenységek árstatisztikái.
51703Tájékoztatás az
agrárgazdaság
hiteleiről, és a
támogatás mellett
igényelhető
agrárgazdasági
hitelekről
Negyedévenkéntikereskedelmi bankok,
takarékszövetkezetek,
egyéb hitelintézetek
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint

"

3. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilvántartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21222Személy- és
járműforgalmi
jelentés
Havonkéntirendőrséga tárgyidőszakot
követő hó 5.
munkanap
(1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
31228Egységes
nyomozó hatósági
és ügyészségi
bűnügyi statisztika
(azonos a Legfőbb
Ügyészség 2341
számú
adatgyűjtésével)
Havonkéntirendőrség,
ügyészség,
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
minden hónap ötödik
napját követő első
munkanap
(1) Eljárási adatok
(2) Bűncselekményi adatok
(3) Elkövetői adatok
(4) Sértetti adatok
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok
42349*Jelentés a büntetés-
végrehajtási
pártfogó felügyelői
tevékenységről
FélévenkéntiBüntetés-
végrehajtás
Országos
Parancsnoksága
a tárgyfélévet követő
hó 10. nap
(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról
(2) Folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
(3) Folyamatban maradt ügyek száma
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9)Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

"

4. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21410Adatszolgáltatás a
köznevelési
intézmények
tevékenységéről
Évenkéntiköznevelési intézményekOktóber 15.(1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatot végző pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok alábontása, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó alábontás: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók száma, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó feladatellátási helyenkénti adatok (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
(8) Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai
(9) Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai
31438Jelentés a
közművelődési
tevékenységekről
ÉvenkéntiValamennyi alapfeladatként
közművelődési tevékenységet
folytató költségvetési szerv,
civil szervezet (civil társaság,
egyesület, alapítvány),
közalapítvány, gazdasági
társaság, vállalkozás, egyéni
vállalkozás
a tárgyévet követő
március 1.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság, közművelődési alapszolgáltatások)
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések; Ismeretterjesztés; Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely, telephely településen, de nem a
tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok; Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetőségével kapcsolatos tevékenység; Hátrányos helyzetű településeken végzett szociokulturális tevékenység
41441Jelentés a
magyarországi
állatkertek, vadasparkok
és kultúrparkok
tevékenységéről
Évenkéntiállatkertek vadasparkok
kultúrparkok
a tárgyévet követő
január 31.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
(2) Állatkertek látogatottságának jellemzői
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
51442Jelentés a könyvtárak
helyzetéről és
tevékenységéről
Évenkéntitelepülési, munkahelyi,
felsőoktatási és
szakkönyvtárak, nemzeti
könyvtár
a tárgyévet követő
március 15.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) A könyvtári telephelyek adatai ( száma, alapterület, nyitva tartás)
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtárhasználat adatai
(4) Könyvtári programok és képzések
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
61444Muzeális intézmények
adatai
Évenkéntimuzeális intézményeka tárgyévet követő
január 31.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
71445Jelentés a kiállításokrólÉvenkéntikiállítást szervezőka tárgyévet követő
március 1.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma);
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok);
81446Jelentés a levéltárak
működéséről
Évenkéntilevéltáraka tárgyévet követő
március 1.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) A levéltári anyag feldolgozása;
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása;
(3) A levéltári anyag rendezettsége;
(4) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál;
(5) A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység;
(6) A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok;
(7) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások;
(8) Tudományos és közművelődési feladatok;
(9) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság);
91447Jelentés az előadó-
művészeti szervezetek
(színházak és
táncegyüttesek)
tevékenységéről
ÉvenkéntiEMTV. hatálya alá eső előadó-
művészeti szervezetek -
színházak, szabadtéri
színházak, opera,
táncegyüttesek
a tárgyévet követő
február 15.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) A színházak, táncegyüttesek és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint;
(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám);
(3) Színházi (opera), táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben);
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok;
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai;
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok, táncegyüttesek adatai;
(7) A színház, táncegyüttes (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság);
101451Jelentés a
hangversenyekről
ÉvenkéntiHangversenyszervező
szervezetek, Emtv. hatálya alá
eső előadó-művészeti
szervezetek, - zenekarok,
énekkarok
a tárgyévet követő
február 15.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma);
(2) Hangverseny bérletezés adatai;
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai;
111477Az egészségügyi
intézmények
árinformációi
Negyedévenkénti
, évenkénti
A közszolgáltatásban
résztvevő valamennyi fekvő és
járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, és az
Országos Mentőszolgálat
a tárgynegyedévet
követő 1. nap, és a
tárgyévet követő
június 30.
(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint);
(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól;
121485Beszámoló jelentés a
foglalkozás-
egészségügyi
alapszolgálatok
munkájáról
Évenkéntifoglalkozás-egészségügyi
tevékenységet végző orvosok
a tárgyévet követő
február 15.
(1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai;
(2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői;
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök;
(4) Munkahigiénés feladatok;
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata;
(6) Egészségmegőrző tevékenység;
131498Jelentés az egyes
egészségügyben
használt eszközök
állományának
változásáról
Eseményhez
kötődő,
évenkénti
Állami tulajdonban,
önkormányzati tulajdonban
vagy magántulajdonban álló
fekvőbeteg és önálló járóbeteg
ellátó intézmények, orvos- és
egészségtudományi
egyetemek, egyházak,
honvédség fekvőbeteg
intézményei
a tárgyhót követő
hó 15., a tárgyévet
követő január 31.
(1) Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és elllenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs mikroszkópok,kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrahangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei;
nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei;műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők; lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.;
141501Jelentés a közforgalmú
gyógyszertárak
támogatott és nem
támogatott
gyógyszerforgalmáról
(gyógyszertáranként,
gyógyszerenként,
megyénként és országos
összesítésben)
Havonként ill.
évenként
Közforgalmú gyógyszertárak
és intézeti gyógyszertárak
közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző
részlegei (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő
által)
a tárgyidőszakot
követő második hó
1., ill. a tárgyévet
követő február 15.
(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként;
(2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével);
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével;
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével);
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével;
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben;
151514Havi
Egészségbiztosítási
statisztikai jelentés
Havonkéntitársadalombiztosítási
kifizetőhelyek
a tárgyidőszakot
követő hó 11. napja
(1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok;
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok;
(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok;
(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai;
(5) Csecsemőgondozási díj adatai;
(6) Gyermekgondozási díj adatai;
(7) Örökbefogadói díj adatai;
161576Jelentés az egészségügyi
ellátás beruházási és
felújítási kiadásainak
alakulásáról
Évenkénti(1) A közszolgáltatásban
résztvevő valamennyi fekvő és
járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, az
Országos Mentőszolgálat, az
Országos Vérellátó Szolgálat;
és a magánszolgáltatásban
résztvevő valamennyi fekvő és
járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény,
amennyiben vagy éves nettó
árbevétele vagy a tárgyévi
beruházása eléri a 100 millió
forintot.
(2) A települési
önkormányzatok
a tárgyévet követő
március 31.
(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;
(2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;
171578Jelentés a
gyógyszertárakról
ÉvenkéntiValamennyi működési
engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti
gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet
közreműködésével
a tárgyévet követő
február 28.
(1) Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai;
(2) Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok;
(3) Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(4) Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok;
(5) Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;
(6) Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok;
(7) Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(8) Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok;
(9) Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat;
(10) Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(11) Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;
(12) Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok;
(13) Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok;
(14) Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
181626Adatgyűjtés az
egészségügyi ágazati
munkaügyi és
bérnyilvántartási
rendszeréhez
ÉvenkéntiA nem MÁK számfejtési körbe
tartozó, valamint a tárgyévben
MAK számfejtési körből
kilépett érvényes működési
engedéllyel rendelkező,
közszolgáltatásban résztvevő
egészségügyi szolgáltatók,
kivéve: Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ, a
központi illetményszámfejtési
körbe (KIRÁ-ba) nem tartozó
egyházi fenntartású szakorvosi
fekvőbeteg-ellátó intézetek,
valamint a fekvő vagy
járóbeteg szakellátást nem
nyújtó vállalkozási, vagy
egyéni gazdasági tevékenység
formájában működő
egészségügyi szolgáltatók.
a tárgyévet követő
február 28.
(1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai;
191913Havi jelentés a
gyógyszer-
nagykereskedők
gyógyszer
kiszállításairól, valamint
a gyógyszergyártók
saját előállítású
termékeinek
kiszállításairól
Havonkéntivalamennyi, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő
honlapján közzétett mindenkor
hatályos gyógyszertörzsben
szereplő gyógyszert kiszállító
gyártó és gyógyszer-
nagykereskedő és saját
előállítású a gyógyszertörzsben
szereplő - termékeit kiszállító
gyártó
a tárgyidőszakot
követő hónap 15.
nap
(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai;
(2) Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára;
201914Jelentés a
gyermekgondozási díjat
és örökbefogadói díjat
igénybevevőkről
Negyedévenkéntitársadalombiztosítási
kifizetőhelyek
a tárgynegyedévet
követő hónap 11.
napja
(1) A gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok;
(2) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj folyósítására vonatkozó adatok;
(3) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kifizetett összegére vonatkozó adatok;
212395Jelentés a lezárt
keresőképtelen
esetekről
Negyedévenkéntitársadalombiztosítási
kifizetőhelyek
a tárgynegyedévet
követő hónap 11.
(1) Lezárt keresőképtelenségi esetek;
(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai;
(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása;
222396Jelentés a
csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről
Negyedévenkéntitársadalombiztosítási
kifizetőhelyek
a tárgynegyedévet
követő hónap 11.
(1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok;
(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok;
(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok;

"

5. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
22030Jelentés az
igazságügyi
pártfogó felügyelői
tevékenységről
Évenkéntifővárosi és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 20.
(1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban);
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban );
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint;
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint;
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma;
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint);
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban);
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint;
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint;
32031Jelentés a
közvetítői
tevékenységről
Évenkéntiközvetítők a
közvetítőket
foglalkoztató jogi
személyek
a tárgyévet követő
január 31.
(1) A tárgyévben befejezett közvetítői eljárások száma eredményesség és a vita jellege szerint;

"

6. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilvántartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21382A gazdálkodást
jellemző fontosabb
adatok
Negyedévenkéntia szállítás, raktározás
ágazatba sorolt,
kijelölt vállalkozások,
KTI Közlekedés
Tudományi Intézet
Nonprofit Kft.,
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.,
Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.,
valamint autópályákat
kezelő illetve
üzemeltető,- és egyéb
kijelölt vállalkozások
a tárgyidőszakot
követő 30. nap
KSH Elektra(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű;
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása;
31390A helyi közutak és
hidak adatai
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
(Budapesten
kerületenként)
a tárgyévet követő
február 28.
(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége;
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként;
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe;
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével);
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban;
41392A hajózási
engedélyesek,
közforgalmú
kikötők, saját
használatú kikötők
és vízi
úszólétesítmények
adatai
ÉvenkéntiBudapest Főváros
Kormányhivatala
(BFKH)
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) Hajózási engedélyek adatai;
(2) Áruszállítás;
(3) Személyszállítás;
(4) Rév és komp üzemeltetés;
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai;
(6) Duna;
(7) Tisza;
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó;
(9) Egyéb;
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai;
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint;
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint;
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint;
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz);
51399A vízi utak
fenntartási munkái és
költségei
Évenkéntivízi utak fenntartását
végző vízügyi
igazgatóságok
a tárgyévet követő
május 30.
KSH Elektra(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei;
(2) Vízi út jellemzői;
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége;
(4) Beruházási kiadások;
(5) Folyó kiadások;
(6) Altalános kiadások;
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások;
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
61434Jelentés a
felsőoktatási
intézmények első
félévi és második
félévi helyzetéről
Évenként kétszerifelsőoktatási
intézmények
első félévről:
november 15.,
második félévről:
április 15.
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként;
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként;
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben;
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége;
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben;
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma;
(7) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben;
(8) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága;
71435Jelentés az év
folyamán oklevelet
tudományos
fokozatot címet és
felsőfokú illetve
szakirányú
szakképzettséget
szerzett hallgatókról
Évenkéntifelsőoktatási
intézmények
a tárgyévet követő
január 20.
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
(1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.;
81812Vasúti infrastruktúra,
közlekedési
eszközök, üzemi és
szállítási
teljesítmények adatai
Évenkéntivasúti pályahálózaton
történő vasúti
áruszállításhoz és
személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel
rendelkező gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Kombinált szállítás;
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km;
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
91857A kikötői áru- és
hajóforgalom
HavonkéntiMagyarországi
kikötők és rakodási
engedéllyel
rendelkező
vállalkozások
a tárgyhót követő
hó 10.
KSH Elektra(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai;
(2) Kikötő neve, helye;
(3) Rakodás helye;
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai;
(5) Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség);
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma;
101957A hírközlési
tevékenységet végző
szervezetek
gazdálkodását
jellemző adatok
FélévenkéntiHírközlési
tevékenységet végző
szervezetek.
I. tárgyfélév: a
tárgyidőszakot
követő 30. nap; II.
tárgyfélév: a
tárgyidőszakot
követő 45. nap
KSH Elektra(1) Működési adatok a tárgyfélévben (tárgyidőszak végi adatok);
(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai;
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai;
(8) Beruházások adatai;
(9) Munkaügyi adatok;
112220Adatszolgáltatás a
nem állami
felsőoktatási
intézmények oktatási
kiadásairól
ÉvenkéntiA nem állami
felsőoktatási
intézmények
a tárgyévet követő
május 31.
(1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai;
122222Az út infrastruktúra
adatai
Évenkéntiaz utak fejlesztésével
és üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az útra fordított költségek, autópálya;
(2) Az útra fordított költségek, autóút;
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak;
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak;
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak;
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai;
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok országos úthálózati kategóriákban, 7 jármű kategóriában;
(8) Úthasználati (forgalmi) adatok országos úthálózati kategóriákban, 15 (teher) jármű kategóriában;
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról;
132223A vasút
infrastruktúra adatai
Évenkéntia vasutak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat;
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat;
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.;
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.;
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
142224A vízi út
infrastruktúra adatai
Évenkéntia vízi utak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként;
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként;
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok vízi út osztályonként és hajókategóriánként az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről;
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra összevont osztályokban hitelszolgálati módonként;
152225A hálózati
közlekedési
infrastruktúra
felügyeleti adatai
Évenkéntia hálózati közlekedés
(út, vasút, vízi út)
felügyeletével
megbízott szervezet
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat);
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat);
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként;
162226A közlekedés
rendészet ráfordítás
adatai
Évenkéntiaz országos
közutakhoz,
önkormányzati
utakhoz és vízi
utakhoz kapcsolódó
rendészeti feladatot
ellátó szervezet
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, vízi út osztályonként;
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként;
172227A közlekedési
hálózati
infrastruktúra
központilag
nyilvántartott
hitelszolgálati adatai
Évenkéntiaz állam által átvállalt,
a vasutakra, az utakra,
a vízi utakra
vonatkozó,
hitelszolgálati
adatokat kezelő
szervezet
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként;
182246Légijárművek és az
alkalmazott
személyzet adatai
Évenkéntivalamennyi menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot üzemeltető
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai;
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége;
192247Légiszállítási
teljesítmények adatai
Évenkéntia kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot üzemeltető
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Menetrend szerinti járatok adatai;
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai;
(3) Légitaxi járatok adatai;
(4) Bevételt nem jelentő járatok;
202248Légiszállítás az
indulási és
célállomások szerint
Negyedévenkéntia kijelölt nemzetközi
menetrend szerinti
és/vagy nem
menetrend szerinti
légijáratot üzemeltető
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található
a tárgynegyedévet
követő hó 30.
KSH Elektra(1) Indulási és célállomás;
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta);
212249Légiszállítás a
repülés szakaszai
szerint
Évenkéntivalamennyi
nemzetközi menetrend
szerinti légijáratot
üzemeltető társaság,
amelynek központi
ügyintézési helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Indulási és célállomás;
(2) Repülőgép típusa;
(3) Járatok száma;
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta);
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta);
222250Légitársaságok
pénzügyi adatai
Évenkéntia kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
légijáratokat
üzemeltető
kereskedelmi
légitársaságok,
amelyek központi
ügyintézésének helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai;
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai;
(3) Eredménytartalék kimutatás;
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok;
232251Magyarországi
repülőterek forgalmi
adatai
NegyedévenkéntiMagyarországon
található nemzetközi
kereskedelmi
repülőterek, valamint
egyes nem nemzetközi
repülőterek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Légijármű mozgások;
(2) Kereskedelmi utasforgalom;
(3) Szállítmány (áru, posta);
(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta);
(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta);
242446Jelentés az
önkormányzatok
által biztosított
nyilvános elérésű
vezeték nélküli
internet-hozzáférési
pontokról
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
a tárgyévet követő
január 25.
KSH Elektra(1) Önkormányzati kapcsolattartó adatai;
(2) Az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok (wifi pontok);
(3) A nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot biztosító eszköz adatai (wifi eszköz - access point);
(4) A wifi eszköz (access point) által sugárzott hálózatok;
252453Keskeny nyomtávú
vasúti infrastruktúra,
közlekedési
eszközök, üzemi és
szállítási
teljesítmények adatai
Évenkéntikeskeny nyomtávú
vasúti pályahálózaton
vasúti
személyszállítási
szolgáltatást vagy
vasúti árutovábbítást
végző szervezet
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Személyforgalmi adatok;
(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
262536Adatszolgáltatás a
szakképző
intézmények
tevékenységéről
Évenkéntiszakképző
intézmények
október 15.Szakképzés
Információs
Rendszere
(KRÉTA)
(1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága);
(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;
(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként: osztályok, termek, tanulók, egyéni tanulmányi rendű tanulók, igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma (szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok, szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt
szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók;
(4) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(5) Szakképző intézmények működési helyenkénti adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma);
(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői;
278049A vezetékes internet
szolgáltatás adatai
(azonos a Központi
Statisztikai Hivatal
2522 számú
adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntiinternet hozzáférési
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db;
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db;
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén;
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db);
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db;
288050A mobiltelefon- és
internetszolgáltatás
adatai (azonos a
Központi Statisztikai
Hivatal 2523 számú
adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntimobilszolgáltatást
végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések;
(2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás;
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE) megyei bontásban;
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén;
298051A televízió
szolgáltatás adatai
(azonos a Központi
Statisztikai Hivatal
2524 számú
adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntitelevízió-szolgáltatási,
illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén;
(2) Műsorszórás;
(3) Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás- a hálózati jelfelhasználók adatai az évvégén;
(4) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db;
(5) TV-előfzetések és kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db;
(6) Digitális műsorterjesztés;
308052A vezetékes
távközlési
szolgáltatás adatai
(azonos a Központi
Statisztikai Hivatal
2525 számú
adatgyűjtésével)
Negyedévenkéntivezetékes
telefonszolgáltatást
nyújtó gazdasági
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma;
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás;

"

7. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
MINISZTERELNÖKSÉG
ABCDEFG
1Nyilvántartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21229Hatósági statisztikaÉvenkéntiközigazgatási
hatósági ügyekben
eljáró
államigazgatási
szervek, helyi
önkormányzatok
a tárgyévet követő
január 31.
Hatósági Statisztika
elektronikus
rendszer
(1) Hatósági eljárásokban született döntések;
(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye;
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye;
(4) Hatósági ellenőrzések száma;
(5) Megkeresések száma;
(6) Ügyintézési idő;
(7) Eljárási költség;
(8) Közigazgatási bírságok;
(9) Ügyfelek száma;
(10) Kirendelt szakértők száma;
(11) Ügyintézők száma;
(12) Eljárások száma;
(13) Végrehajtási eljárások;
31621Önkormányzati
törzsadattár
Évenkéntifővárosi és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
február 20.
NJT Törvényességi
Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás
(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok);
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége;
41622Önkormányzati
törvényességi
felügyeleti statisztika
Évenkéntifővárosi és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 20.
NJT Törvényességi
Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás
(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,;
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,;
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,;
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,;
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma;
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma;
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma;
52118Külföldiek
magyarországi
ingatlanszerzésének
engedélyezéséről
szóló statisztika
Évenkéntifővárosi és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
február 15.
(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai;
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága;
(3) Megszerzett ingatlan adatai;
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme;
62350A jegyző hatáskörébe
tartozó birtokvédelmi
eljárások statisztikája
Évenkéntia helyi
önkormányzatok
jegyzői fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 31.
(1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma;
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések;
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok;
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma;
(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma;

"

8. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21249LehalászásÉvenkéntihalastóval és/vagy intenzív
haltermelő üzemmel
rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni
gazdaságok
a tárgyévet követő
március 31.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
(4) Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként
(5) Az év során megtermelt és értékesített tenyész hal mennyisége
31269A termelőeszközök
árjelentése
Havonkéntia mezőgazdasági
termelőeszköz
kereskedelemmel
foglalkozó kijelölt
vállalkozások
a tárgyhónapot
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése;
41270A mezőgazdasági gépek
forgalma
Negyedévenkéntimezőgazdasági
termelőeszköz (gépek és
alkatrészek)
kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben;
(2) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítéséből a hazai gyártású gépek mennyisége főbb gépkategóriánként;
51280Vágóhidak élőállat
vágása
Havonkéntivalamennyi engedélyezett
vágóhíd
a tárgyhónapot
követő hó 10.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)
61282Műtrágya értékesítésNegyedévenkéntia műtrágya előállítással, a
mezőgazdasági
termelőeszköz
kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára;
72202DísznövénytermesztésÉvenkéntidísznövénytermesztéssel
foglalkozó kijelölt
szervezetek és
gazdálkodók
a tárgyévet követő
március 31.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Dísznövénytermesztés területe;
(2) A gazdaságban munkát végzők száma;
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként;
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele;
82335Az élelmiszeripari
beruházások és pénzügyi
mutatók alakulása
Évenkéntiaz élelmiszer,- ital- és
dohánytermék gyártása
ágazatba sorolt gazdálkodó
szervezetek
a tárgyévet követő
március 1.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása;
92336Mezőgazdasági termelés
és vízfelhasználás
Évenkéntivízjogi engedéllyel
rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni
gazdálkodók
a tárgyévet követő
január 20.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
(2) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
(3) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
(4) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
(5) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama
102386VetőmagforgalmazásÉvenkéntiszaporítóanyag
forgalmazással foglalkozó
vállalkozások
a tárgyidőszakot
követő
szeptember 1.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben
112387TakarmánygyártásÉvenkéntiEngedélyezett takarmány-
előállító létesítménnyel
rendelkező vállalkozások
a tárgyévet követő
április 30.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
(2) Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként
122416Mezőgazdasági
biztosítások
Évenkéntimezőgazdasági
biztosítással foglalkozó
biztosító társaságok és
biztosítási egyesületek
a tárgyévet követő
február 28.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint;
132436Biomassza felhasználásÉvenkéntiEnergiahordozóként
szilárd biomasszát
hasznosító erőművek,
fűtőművek
a tárgyévet követő
február 28.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása típusok szerint;

"

9. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG
ABCDEFG
1Nyilvántartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21522Ügyészségi
ügyforgalmi
statisztika
Évenként kétszerijárási és járási
szintű ügyészségek,
főügyészségek,
fellebbviteli
főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot
követő hó 10.
napja
(1) A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának, eredményének adatai;
31523Vádképviseleti
Informatikai
Rendszer
Eseményhez
kötődő
járási és járási
szintű ügyészségek,
főügyészségek,
fellebbviteli
főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot
követő hó 5. napja
(1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése;
(2) Az eljárás jellemző időpontjai;
(3) A vádlott előélete, cselekményei ;
(4) A vádemelés módja ;
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések;
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban;
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái;
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása;
42341Egységes nyomozó
hatósági és
ügyészségi
bűnügyi statisztika
(azonos a
Belügyminisztériu
m 1228 számú
adatgyűjtésével)
Havonkéntirendőrség,
ügyészség, Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
minden hónap
ötödik napját
követő első
munkanap
(1) Eljárási adatok;
(2) Bűncselekményi adatok;
(3) Elkövetői adatok;
(4) Sértetti adatok;
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok;

"

10. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
MAGYAR ENERGATIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21321Energiamérleg ipari
szektor
Évenkéntia 'B' bányászatba
(szénbányászat, kőolaj-
és földgázkitermelés
nélkül), a 'C'
feldolgozóiparba
(kokszgyártás és kőolaj-
feldolgozás nélkül), az
'E' Vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
ágba és az 'F' építőiparba
sorolt, megfigyelésbe
bevont szervezetek
a tárgyévet követő
április 15.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként);
(2) Energiatermelés adatai;
(3) Energiahordozó készletek adatai;
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai;
(5) Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban;
(6) Petrolkémiai ipar adatai;
(7) Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;
31329Havi
energiagazdálkodási
adatok
Havonkéntimindazok a gazdasági
szervezetek, társaságok
és egyéb jogi
személyiségek, amelyek
szénbányászattal-
kitermeléssel-
forgalmazással, brikett-
és kokszgyártással,
villamosenergia-, kőolaj-
és földgáz-, illetve egyéb
energiahordozó
termeléssel, -importtal
és/ vagy- exporttal
foglalkoznak
a tárgyidőszakot
követő hónap 10.
nap
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai;
(2) Kokszgyártás;
(3) Brikettgyártás;
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai;
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése;
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma;
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok;
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok;
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok;
(10) Biokomponens forgalom;
(11) Kőolaj és földgáz kondenzátum termelésével összefüggő adatok;
41335Energiafelhasználási
beszámoló
Évenkénti1.) A 'G',
'I','J','K','L','M','N','O','P','
Q','R','S' gazdasági
ágakba sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek
2.) Az 'A' gazdasági ágba
(mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és
halászat) sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek 3.) A 'H'
gazdasági ágba (szállítás,
raktározás) sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek
1.) a tárgyévet
követő április 30.;
2.) és 3.) a
tárgyévet követő
március 31.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés,Épület hűtés,Világtás,Közúti járművekhez, Villamosenergia termelésre,Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre; Egyéb kategóriákra;
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra;
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés;
52221Energiamérleg
energiaszektor
energiahordozók
Évenkénti1.) Mindazok a
gazdasági szervezetek,
amelyek energia-hordozó
termeléssel,
készletezéssel,
energiahordozó bel- és
külkereskedelmével,
tüzelőanyag-
nemesítéssel,
villamosenergia-
termeléssel, távhő-
termeléssel illetve
szolgáltatással
foglalkoznak
2.) Mindazok a
gazdasági szervezetek,
amelyek villamosenergia,
földgáz, elosztással,
szállítással; PB-gáz-
szolgáltatással
foglakoznak
a tárgyévet követő
március 31.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem, készletezés);
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként;
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre;
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok;
(5) Távhőszolgáltatói adatok;
(6) Távhűtés;
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok;
(8) Kőolajfinomítói kapacitás adatok;
(9) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények;
62261Kőolaj és
kőolajtermék
forgalom
HavonkéntiMindazok a gazdasági
szervezetek amelyek
kőolaj és kőolajtermék
termeléssel,
készletezéssel bel- és
külkereskedelmével
foglalkoznak
a tárgyhót követő
hónap 20. nap
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai;
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai;
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai;
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai;
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai;
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében.;
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére,valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában;
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek;
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint;
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek;
(11) Havi nyersolaj behozatal és hazai termelés mennyisége, ára és a behozatal API sűrűsége országonként, típusonként;
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése;
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
72437Kőolajtermékek
fogyasztói árai
HetenkéntiBelföldi fogyasztásban a
vonatkozó jogszabály
(20/2004. GKM
rendelet) szerint
meghatározottak alapján
piaci részesedéssel bíró
társaságok.
a tárgyidőszakot
követő nap 10 óra
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai (értékesített mennyiség és árbevétel).;

"

11. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilvántartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21294Jelentőlap a
jogerős
határozattal
befejezett büntető
eljárás fiatalkorú
vádlottairól
Eseményhez
kötődő
járásbíróságok
törvényszékek
ítélőtáblák Kúria
ütemterv szerint(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok ( bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények);
31295Jelentőlap a
jogerős
határozattal
befejezett büntető
eljárás felnőtt
korú vádlottairól
Eseményhez
kötődő
járás bíróságok
törvényszékek
ítélőtáblák Kúria
ütemterv szerint(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények);
41641A cégbíróságok
ügyforgalmi
adatai
Havonkéntia törvényszékeka tárgyhót követő
15. munkanap
(1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint);

"

12. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ABCD
1nyilvántartási
szám
címeszámacíme
21005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
31006Fogyasztói árösszeírás2016/792/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
41007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
51023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
61032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
71035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő
tevékenységről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
81036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
91039Éves termékstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
101045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
111058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról1099/2008/EK
2009/72/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
121059Jelentés a települések gázellátásáról1099/2008/EK 2009/73/EK
2016/1952/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
131060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról1099/2008/EK
2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
141061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról
151062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
91/271/EGK
2000/60/EK
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
161071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
171072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
181074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
191078Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
201081Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
211082Földterület és vetésterület, június 1.543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
221084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
231085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
241087Állatállomány, június1, december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
251092Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és
nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EK
543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
261094Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó
árbevétel
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
271095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése,felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
281097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
291099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
301108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
311117Munkaerőköltség-felvétel530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
321180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
331198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
341405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról.
351470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról
2016/1013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról
361633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
371646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1553/89/EGKA Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/516/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/516 RENDELETE (2019. március 19.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
381654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EKA Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről
70/2012/EUAz Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
391658Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett
egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá
azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
401725Repülőterek forgalmi adatai437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
411726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
421751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
431758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
441761Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb
szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
451764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
461791Baromfikeltetés617/2008/EKA Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1308/2013/EUa mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
471799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
295/2008/EK
538/2014/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
481824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
491826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
501827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
511831Építőipari tevékenységek ára1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
521840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2021/1190/EUA Bizottság (EU) 2021/1190 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról.
531845Éves gazdaságstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét
szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi
aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)
541846Székhely és telepi adatok696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét
szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi
aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)
551852Üzletek és más telepek adatai2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét
szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi
aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)
561869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
571870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó árbevétele
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
581892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
591933Éves jelentés a beruházások összetételéről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő- paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
601962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő- paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
611965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
621966Jelentés a repülőterek forgalmáról437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
1358/2003/EKparlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
632009Negyedéves munkaügyi jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról
329/2009/EKA Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében történő módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
642010Intrastat kiszállítás2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
652012Intrastat beérkezés2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
662016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2021/1901/EUA Bizottság (EU) 2021/1901 rendelete (2021. október 29.) az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendeletének az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról
672120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2021/1901/EUA Bizottság (EU) 2021/1901 rendelete (2021. október 29.) az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendeletének az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról
682130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
588/2001/EKA Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére
vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
549/2013/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2019/2152/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2020/1197/EU
692131A vasúti szállítás negyedéves adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
702132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
712146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
722157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
732161A vasúti személyszállítás adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
742193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról
1253/2016/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról
2016/1724/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1724 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
2016/2119/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2016/2119 RENDELETE (2016. december 2.) a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 113/2010/EU bizottsági rendeletnek a vámeljárás ok jegyzékének kiigazítása és az adatok meghatározása tekintetében történő módosításáról
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2021/1225/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2021/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 27.) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék
szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról
752210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
762218Egyéni gazdaságok júniusi összeírása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
772219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
782234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
792235Havi teljesítménystatisztikai jelent1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
586/2001/EKA Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
461/2012/EUA Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
802236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
812237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
822239Éves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
832240Éves beruházásstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
842262Katonai célú eszközök adatai549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
852375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt
egyéni gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
862394Éves regiszterkarbantartó kérdőív696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
872414Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
882417Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
892438Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól2016/792/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
902521A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai1209/2014/EUA BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21066Levegőtisztaság-védelmi adatok2008/50/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról
31257Nettó fakitermelés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
41259Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és
erdészeti ársatatisztikák
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21222Személy- és járműforgalmi jelentés692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
31498Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök
állományának változásáról
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
41514Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
51914Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói
díjat igénybevevőkről
883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
62395Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
72396Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21390A helyi közutak és hidak adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
31392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
91/672/EGKA tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
96/50/EKA Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról
2005/44/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs
szolgáltatásokról
2016/1629/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
41434Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és
második félévi helyzetéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
51435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
61812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
71857A kikötői áru- és hajóforgalom425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
82220Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási
intézmények oktatási kiadásairól
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
92222Az út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
102223A vasút infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
112224A vízi út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
122225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
132226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
142227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
152453Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
162536Adatszolgáltatás a szakképző intézmények
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21269A termelőeszközök árjelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
31270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
41282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21321Energiamérleg ipari szektor1099/2008/EK
2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
31329Havi energiagazdálkodási adatok1099/2008/EK
2019/2146/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
A Bizottság (EU) 2019/2146 rendelete (2019. november 26.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a
rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról
41335Energiafelhasználási beszámoló1099/2008/EK
2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
52221Energiamérleg energiaszektor energiahordozók1099/2008/EK
2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
62261Kőolaj és kőolajtermék forgalom1099/2008/EK
2009/119/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
72437Kőolajtermékek fogyasztói árai1999/280/EKa kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról

"

13. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek 8. § szerinti
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ABCD
1nyilvántartási
szám
címeszámacíme
21005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
31006Fogyasztói árösszeírás2016/792/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
41007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
51023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
61032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
71035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő
tevékenységről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
81036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
91039Éves termékstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
101045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
111058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról1099/2008/EK 2009/72/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
121059Jelentés a települések gázellátásáról1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2009/73/EKa földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2016/1952/EUa földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
131060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
141061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról
151062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
161071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
171072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
181074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
191078Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
201081Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez kötött építési tevékenységek1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)
211082Földterület és vetésterület, június 1.543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
221084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
231085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
241087Állatállomány, június1, december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
251092Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és
nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
261094Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó
árbevétel
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
271095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése,felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
281097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
291099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
301108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
311117Munkaerőköltség-felvétel530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
321180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
331198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
341405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról.
351470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról
2016/1013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról
361633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
371646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1553/89/EGKA Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉSA TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/516/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/516 RENDELETE (2019. március 19.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
381654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EKA Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről
70/2012/EUAz Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
391658Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett
egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá
azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
401725Repülőterek forgalmi adatai437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
411726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
421751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
431758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
441761Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb
szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
451764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
461791Baromfikeltetés617/2008/EKA Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1308/2013/EUa mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
471799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
481824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
491826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
501827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
511831Építőipari tevékenységek ára1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
521840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2021/1190/EUA Bizottság (EU) 2021/1190 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról.
531845Éves gazdaságstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
541846Székhely és telepi adatok696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
551852Üzletek és más telepek adatai2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
561869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
571870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó árbevétele
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
581892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
591933Éves jelentés a beruházások összetételéről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
601962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
611965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
621966Jelentés a repülőterek forgalmáról437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
632009Negyedéves munkaügyi jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról
329/2009/EKA Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében történő módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
642010Intrastat kiszállítás2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
652012Intrastat beérkezés2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
662016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EKA Bizottság (EU) 2015/359 rendelete az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
672120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EKA Bizottság (EU) 2015/359 rendelete az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
682130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
588/2001/EKA Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére
vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
549/2013/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2019/2152/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2020/1197/EU
692131A vasúti szállítás negyedéves adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
702132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogiaktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
712146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
722157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
732161A vasúti személyszállítás adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
742193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról
1253/2016/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról
2016/1724/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1724 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
2016/2119/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2016/2119 RENDELETE (2016. december 2.) a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 113/2010/EU bizottsági rendeletnek a vámeljárás ok jegyzékének kiigazítása és az adatok meghatározása tekintetében történő módosításáról
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2021/1225/EUA BIZOTTSÁG (EU) 2021/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 27.) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék
szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról
752210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogiaktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
762218Egyéni gazdaságok júniusi összeírása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
772219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
782234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
792235Havi teljesítménystatisztikai jelent1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
586/2001/EKA Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
461/2012/EUA Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
802236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT- vonatkozású szöveg)
812237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
822239Éves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
832240Éves beruházásstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
842262Katonai célú eszközök adatai549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
852375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt
egyéni gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
862394Éves regiszterkarbantartó kérdőív696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
872414Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2019/2152/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2020/1197/EUA Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
882417Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
892438Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól2016/792/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2020/1148A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról
902521A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai1209/2014/EUA BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21066Levegőtisztaság-védelmi adatok2008/50/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról
31257Nettó fakitermelés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
41259Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és
erdészeti ársatatisztikák
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21222Személy- és járműforgalmi jelentés692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
31498Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök
állományának változásáról
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
41514Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
51914Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói
díjat igénybevevőkről
883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
62395Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
72396Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21390A helyi közutak és hidak adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
31392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
91/672/EGKA tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
96/50/EKA Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról
2005/44/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs
szolgáltatásokról
2016/1629/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
41434Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és
második félévi helyzetéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
51435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
61812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
71857A kikötői áru- és hajóforgalom425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2018/974/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról
82220Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási
intézmények oktatási kiadásairól
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
92222Az út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
102223A vasút infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
112224A vízi út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
122225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
132226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
142227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend
bevezetéséről
1384/79/EGKA Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról
851/2006/EKA Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról
152453Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
162536Adatszolgáltatás a szakképző intézmények
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21269A termelőeszközök árjelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
31270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
41282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21321Energiamérleg ipari szektor1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
31329Havi energiagazdálkodási adatok1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2019/2146/EUA Bizottság (EU) 2019/2146 rendelete (2019. november 26.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról
41335Energiafelhasználási beszámoló1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
52221Energiamérleg energiaszektor energiahordozók1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
62261Kőolaj és kőolajtermék forgalom1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról
2009/119/EKA Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
72437Kőolajtermékek fogyasztói árai1999/280/EKa kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról

Tartalomjegyzék