32021R1225[1]

A Bizottság (EU) 2021/1225 végrehajtási rendelete (2021. július 27.) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. július 27.)

az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Meg kell határozni az egyes tagállamok vám- és adóhatóságai által az illetékes nemzeti statisztikai hatóságok számára az áruk kivitelére és behozatalára vonatkozóan szolgáltatandó statisztikai információk cseréjének szabályait.

(2) Az (EU) 2019/2152 rendelet a nemzetközi árukereskedelemre vonatkozó harmonizált statisztikák készítése és e statisztikák minőségének javítása érdekében rendelkezik a vám-árunyilatkozatokból származó mikroadatoknak a tagállamok nemzeti statisztikai hatóságai közötti statisztikai célú cseréjéről. Meg kell határozni a mikroadatoknak a nemzeti statisztikai hatóságok közötti ilyen célú cseréjére vonatkozó szabályokat, az adatcsere hatókörét, a kicserélendő mikroadatok jegyzékét, valamint az adatcsere keretében alkalmazandó formátumokat, biztonsági intézkedéseket és eljárásokat.

(3) Az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) módosítani kell oly módon, hogy az "Unión kívülre exportáló tagállam" fogalommeghatározásának alkalmazásával összefüggésben figyelembe veendő első vonatkozási időszak két évvel későbbre kerüljön. Erre azért van szükség, hogy a nemzeti statisztikai hatóságok a kicserélt mikroadatok segítségével képesek legyenek koherens módon azonosítani a kvázi kivitt árukat és megállapítani a tényleges exportáló tagállamot, ezáltal pedig biztosítani az előállított statisztikai információk minőségét.

(4) Emellett az (EU) 2020/1197 végrehajtási rendeletet az importőrök és az exportőrök azon kötelezettségével összefüggésben is módosítani kell, hogy segíteniük kell a nemzeti statisztikai hatóságokat az adatminőségi kérdések tisztázásában.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 7. cikkével létrehozott Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint az adóhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere szabályait. Ez a rendelet emellett meghatározza a vám-árunyilatkozatokból származó, az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó mikroadatoknak a nemzeti statisztikai hatóságok közötti cseréjére alkalmazandó szabályokat is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "az átmeneti időszakban végzett központi vámkezelés": a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 179. cikke értelmében vett olyan központi vámkezelés, amelyben legalább két tagállam vámhatósága érintett, és amely a vámhatóságok közötti információcsere módját illetően az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 18. cikkének hatálya alá tartozik;

b) "küldő tagállam": a vám-árunyilatkozat benyújtásának helye szerinti tagállam azokban az esetekben, ha a vám-árunyilatkozatból származó adatrekordok az átmeneti időszakban végzett központi vámkezeléshez vagy kvázi kivitt árukhoz kapcsolódnak;

c) "fogadó tagállam": az a tagállam, amely a mikroadatokat megkapja a küldő tagállamtól.

3. cikk

A vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere szabályai

(1) A vámhatóságok a vám-árunyilatkozatokból származó, az (EU) 2019/2152 rendelet VI. mellékletének c) pontja szerinti adatrekordokat haladéktalanul, és legkésőbb a vám-árunyilatkozatok befogadásának vagy a vám-árunyilatkozatokról a vámszervek által hozott határozatok elfogadásának hónapját követő hónap folyamán továbbítják nemzeti statisztikai hatóságuknak.

(2) A vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok módosulása vagy megváltozása esetén a vámhatóságok átadják nemzeti statisztikai hatóságuknak a felülvizsgált információkat.

(3) A vámhatóságok a nemzeti statisztikai hatóságuk kérésére ellenőrzik a vám-árunyilatkozatokból származó, általuk átadott adatrekordok helyességét és teljességét.

4. cikk

Az adóhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere szabályai

(1) Az adóhatóságok az (EU) 2019/2152 rendelet V. mellékletében meghatározott információkat az információ hozzájuk való beérkezésekor, és legkésőbb az információk hozzáférhetővé válásának hónapját követő hónap folyamán továbbítják nemzeti statisztikai hatóságuknak.

(2) Az adóhatóságok által továbbított információk módosulása vagy megváltozása esetén az adóhatóságok átadják nemzeti statisztikai hatóságuknak a felülvizsgált információkat.

(3) Az adóhatóságok a nemzeti statisztikai hatóságuk kérésére ellenőrzik az általuk továbbított információk helyességét és teljességét.

5. cikk

A vám-árunyilatkozatokból származó mikroadatok tagállamok közötti cseréjére alkalmazandó szabályok

(1) Ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok az átmeneti időszakban végzett központi vámkezelésez vagy kvázi kivitt árukhoz kapcsolódnak, a küldő tagállam nemzeti statisztikai hatósága átadja a fogadó tagállam nemzeti statisztikai hatóságának a küldő tagállam vámhatósága által az árukivitelre vagy árubehozatalra vonatkozóan átadott mikroadatokat.

(2) Ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok az átmeneti időszakban végzett központi vámkezeléshez kapcsolódnak, a fogadó tagállam az a tagállam, amelynek a statisztikai területén az áru a vámeljárásra való átengedés vagy az újrakivitel időpontjában van.

(3) Ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok az (EU) 2020/1197 rendelet V. melléklete 1. szakaszának l) pontja értelmében vett kvázi kivitt árukhoz kapcsolódnak, a fogadó tagállam az (EU) 2020/1197 rendelet V. melléklete 17. szakasza (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott tényleges exportáló tagállam.

(4) Az (1) bekezdésben említett mikroadatoknak magukban kell foglalniuk:

a) a melléklet C1. oszlopában meghatározott mikroadatokat abban az esetben, ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok az átmeneti időszakban végzett központi vámkezelés keretében vámkezelt behozatalhoz kapcsolódnak;

b) a melléklet C2. oszlopában meghatározott mikroadatokat abban az esetben, ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok az átmeneti időszakban végzett központi vámkezelés keretében vámkezelt kivitelhez kapcsolódnak;

c) a melléklet C3. oszlopában meghatározott mikroadatokat abban az esetben, ha a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok kvázi kivitt árukhoz kapcsolódnak.

(5) A küldő tagállam nemzeti statisztikai hatósága átadja a fogadó tagállam nemzeti statisztikai hatóságának a kicserélt mikroadatoknak a statisztikák összeállításában való felhasználása szempontjából releváns metaadatokat.

(6) Az (1)-(5) bekezdés nem alkalmazandó, ha a küldő tagállam megegyezik az (EU) 2020/1197 rendelet V. melléklete 17. szakasza (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott tényleges exportáló tagállammal.

6. cikk

A mikroadatok tagállamok közötti cseréjének határidői

(1) A küldő tagállam nemzeti statisztikai hatósága az 5. cikkben meghatározott mikroadatokat legkésőbb 30 naptári nappal a vonatkozási hónap vége után adja át a fogadó tagállam nemzeti statisztikai hatóságának.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő után a küldő tagállam nemzeti statisztikai hatósága számára új, módosult vagy megváltozott, a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok válnak hozzáférhetővé, a küldő tagállam nemzeti statisztikai hatósága a felülvizsgált mikroadatokat a lehető leghamarabb, és legkésőbb 30 naptári nappal azon naptári hónap vége után küldi meg a fogadó tagállam nemzeti statisztikai hatóságának, amelyben az új, módosult vagy megváltozott, a vám-árunyilatkozatokból származó adatrekordok hozzáférhetővé váltak.

7. cikk

Biztonsági intézkedések

Az (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozat (6) 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban ahhoz, hogy e rendelet 5. cikke alapján jogosultak legyenek mikroadatokat és metaadatokat kapni, a szóban forgó mikroadatokat és metaadatokat a fogadó tagállamban fogadó vagy kezelő nemzeti statisztikai hatságok kötelesek biztosítani, hogy az informatikai rendszereik védelmének szintje megfeleljen a Bizottság kommunikációs és információs rendszereire vonatkozóan az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozatban, (7) annak végrehajtási szabályaiban és az ahhoz tartozó biztonsági előírásokban meghatározott védelmi szintnek.

8. cikk

Adatvédelem

A nemzeti statisztikai hatóságok az e rendelet alapján végzett tevékenységüket a személyes adatok kezelése tekintetében az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban végzik.

A Bizottság (Eurostat) az általa folytatott személyesadat-kezelés tekintetében az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) összhangban jár el.

9. cikk

Az adatcsere tárgyát képező mikroadatok és metaadatok formátuma és az adatcsere eljárása

(1) Az 5. cikk szerinti adatcsere tárgyát képező mikroadatokat és metaadatokat elektronikus formátumban kell kicserélni, és a mikroadatokat, valamint az adott eset körülményeinek megfelelően az érintett metaadatokat a Bizottság (Eurostat) egyablakos adatbeviteli rendszerén keresztül kell továbbítani vagy oda kell feltölteni.

(2) A tagállamok az adatcsereszabványok tekintetében a Bizottság (Eurostat) által rendelkezésükre bocsátott megvalósítási iránymutatással összhangban járnak el.

10. cikk

Az (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

a) Az V. melléklet 2. szakasza (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) »Unión kívülre exportáló tagállam«: az a tagállam, amelynek a statisztikai területén az áru a vámeljárásra való átengedéskor vagy az újrakivitelkor van.

Ha azonban kvázi kivitt áru esetén az e melléklet 17. szakasza (2) bekezdésének második albekezdése értelmében vett »tényleges exportáló tagállam« meghatározható, a 2024. januári vonatkozási időszaktól fogva az »Unión kívülre exportáló tagállam« a tényleges exportáló tagállammal egyezik meg;".

b) Az V. melléklet 8. szakaszának (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"3. Az importáló tagállamban működő importőr, illetőleg az exportáló tagállamban működő exportőr - kizárólag a nemzetközi árukereskedelemre vonatkozó adatokkal kapcsolatos minőségbiztosítás céljából - köteles segíteni az importáló, illetőleg az exportáló tagállam nemzeti statisztikai hatóságát a statisztikai információkkal összefüggő adatminőségi kérdések tisztázásában."

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

UrsulaVON DER LEYEN

(1) HL L 327., 2019.12.17., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (HL L 271., 2020.8.18., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5) A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).

(6) A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(7) A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról (HL L 6., 2017.1.11., 40. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

MELLÉKLET

Kicserélendő mikroadatok

A "K"-val jelölt adatok kötelezőek, az "F"-fel jelöltek kötelezőek akkor, ha a nemzeti váminformatikai rendszerben rendelkezésre állnak, az "O"-val jelöltek pedig opcionálisak. A "-" jellel jelölt adatok nem értelmezhetők.

A B C1. C2. C3.

Kicserélendő mikroadatok (1) Központi vámkezelés - behozatal Központi vámkezelés - kivitel Kvázi kivitt áru

1. csoport: Általános adatok

1.1. A vám-árunyilatkozat befogadásának dátuma F F F

1.2. Vonatkozási időszak K K K

1.3. Árumozgás típusa K K K

1.4. Alkalmazott vámadatmelléklet K K K

1.5. Fogadó tagállam K K K

1.6. Árunyilatkozat-típus F F F

1.7. Kiegészítő árunyilatkozat-típus F F F

1.8. Eljárás F F F

1.9. Kiegészítő eljárások F F F

1.10. Az engedélyes engedélyezési száma F F -

2. csoport: Mértékegység

2.1. Statisztikai érték F F F

2.2. Nettó tömeg F F F

2.3. Kiegészítő mértékegység F F F

3. csoport: Bontások

3.1. TARIC-szintű árukód (10 számjegyű kód) F - -

3.2. KN-szintű árukód (8 számjegyű kód) - F F

3.3. Származási ország kódja F - -

3.4. Preferenciális származási ország kódja F - -

3.5. Feladó/kiviteli ország kódja

[Feladó ország] F - -

3.6. Rendeltetési ország kódja

[Ismert végső rendeltetési ország] - F F

3.7. Rendeltetési ország kódja

[Vélelmezett rendeltetési tagállam] F - -

3.8. Feladó/kiviteli ország kódja

[Tényleges exportáló tagállam] - - F

3.9. Az ügylet típusa F F F

3.10. Preferencia F - -

3.11. Szállítótartály F F F

3.12. Fuvarozási mód a határon F F F

3.13. Belső fuvarozási mód F F F

3.14. Számlán feltüntetett pénznem F F F

4. csoport: Felek

4.1. Importőr azonosító száma F - -

4.2. Vevő azonosító száma F - -

4.3. Címzett azonosító száma (2) F - -

4.4. Exportőr azonosító száma F F

5. csoport: Opcionális adatok

5.1. A számlán feltüntetett teljes összeg O O O

5.2. Átváltási árfolyam O - -

5.3. Szállítási feltételek O O O

5.4. A tétel számlán feltüntetett összege O - -

(1) Szögletes zárójelek között az adott mikroadatnak megfelelő, az (EU) 2020/1197 rendelet V. melléklete szerinti statisztikai adatelem megnevezése olvasható.

(2) Csak az (EU) 2016/341 rendelet szerinti vámadat-követelmények keretében.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1225 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1225&locale=hu

Tartalomjegyzék