767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről szóló 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről szóló 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 10. § (3) bekezdésében az "OAH felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős" szöveg,

b) 11. §-ában az "OAH felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős" szöveg

lép.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet] 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott bírság összege legalább százezer, de legfeljebb harmincmillió forint.

(2) Atomerőmű engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötszázmillió forint.

(3) Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötvenmillió forint."

(2) A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az OAH engedélyezi az ADR, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) és az ADN szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagoknak külön megegyezés alapján történő nemzetközi vagy belföldi szállítását, a kismértékben diszpergálódó radioaktív anyagok mintáit, az A1 és A2 értékek számítását, készüléket vagy gyártmányt tartalmazó mentesített küldeményre vonatkozó alternatív aktivitás határ számítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a hasadó-engedményes anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit és szállítását. Az engedélyezési eljárás során a jogszabályi követelmények teljesülésének elbírálásához - az Atv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott szakértőn vagy szakértői szervezeten kívül -az OAH igénybe veheti anyagszerkezeti, nukleárisbaleset-elhárítási, gépészeti, hőtani, kritikussági, minőségbiztosítási, sugárvédelmi, szállítási és szilárdságtani, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő vagy az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértő közreműködését is. A szakértői eljárás időtartama legfeljebb 40 nap."

(3) A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tudományos Tanács elnökét és tagjait az OAH elnöke nevezi ki és menti fel."

3. § A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában az "OAH" szövegrész helyébe az "Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "az ADR Szabályzat" szövegrész helyébe az "a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: ADR)" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az "ADN Szabályzat" szövegrész helyébe az "a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN)" szöveg,

d) 5. § (5) bekezdésében az "A Rendelet1." szövegrész helyébe az "E rendelet" szöveg,

e) 5. § (9) bekezdésében az "elvégzését" szövegrész helyébe az "elvégzése" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) 1-1/B. §-a és

b) 2. § (4) bekezdése.

3. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő)

"a) Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter,"

(2) A 213/2013. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő)

"k) az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) elnöke,"

6. § A 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében az "Az OAH felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe az "A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező" szöveg,

b) 3. §-ában és 5. §-ában az "az OAH felügyeletét ellátó" szövegrészek helyébe az "a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező" szöveg

lép.

4. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az OKSER SZB elnöke az OAH elnöke."

8. § A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében a "főigazgatója" szövegrész helyébe az "elnöke" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "főigazgatójához" szövegrész helyébe az "elnökéhez" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére