213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti szervezetként a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságot (a továbbiakban: KNPA Szakbizottság) hozza létre.

(2) A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:

a)[1] Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter,

b) az államháztartásért felelős miniszter,

c) az energiapolitikáért felelős miniszter,

d) a rendészetért felelős miniszter,

e) a környezetvédelemért felelős miniszter,

f) az egészségügyért felelős miniszter,

g) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

h) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,

i)[2] a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,

j)[3] a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

k)[4] az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) elnöke,

l)[5] a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke.

m)[6] a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,

n)[7] a területfejlesztésért felelős miniszter,

(3) A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:[8]

a) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b)[9] a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

c) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d)[10] az Energiatudományi Kutatóközpont,

e) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,

f)[11] MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

g)[12] az országos tisztifőorvos,

h)[13] a felsőoktatásért felelős miniszter.

i)[14] a köznevelésért felelős miniszter.

(4)[15] A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter képviselője egyben a KNPA Szakbizottság elnöke.

(5)[16] A KNPA Szakbizottság elnöke az ülésére tanácskozási joggal az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások képviselőit és más személyeket is meghívhat.

2. § (1)[17] A KNPA Szakbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetében az elnöki minőségében szavazó tag szavazata dönt. Ha az 1. § (2) bekezdés a)-i) és m)-n) pontjában megjelölt egyes feladatokért ugyanazon miniszter felelős, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is delegálhat, aki a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.

(2) A KNPA Szakbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a KNPA Szakbizottságnak az elnök által felkért tagja vezeti.

(3) A KNPA Szakbizottság tagját - akadályoztatása esetén - a delegáló szervezet által adott írásbeli, és a szavazati jogra is kiterjedő felhatalmazás alapján a delegáló szervezet más, vezető munkakört betöltő munkatársa is helyettesítheti.

3. § A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter döntéséhez[18]

a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) tevékenységével összefüggő költségbecslések;

b) a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok;

c) a közép- és hosszú távú tervek, az éves munkaprogramok tervezete;

d)[19] a KNPA működésével és felhasználásával kapcsolatos, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv által készített javaslatok, tervezetek, beszámolók;

e)[20] a nemzeti politika és a nemzeti program; továbbá

f)[21] az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatás felhasználási költségterve és annak módosítása

vonatkozásában.

4. § (1) A KNPA Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A KNPA Szakbizottság működése határozatlan időre szól.

5. §[22] A KNPA Szakbizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter látja el.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §[23]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[2] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[3] Megállapította a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[4] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[5] Módosította a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[6] Megállapította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[7] Beiktatta a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2014.11.27.

[9] Módosította a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.04.10.

[10] Megállapította a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[11] Módosította a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.02.12.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 234. § b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[13] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[14] Beiktatta a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[15] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[16] Módosította a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.02.12.

[17] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 125. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[19] Módosította a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.02.12.

[20] Módosította a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.02.12.

[21] Beiktatta a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.12.

[22] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 740. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.05.