164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása (a továbbiakban: a védettség érvényessége) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik."

2. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védettségi igazolvány tartalmazza

szöveges jelzésként)

"ha) "A védettségi igazolvány annak jogosultja személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványának felmutatásával együtt érvényes", "

(feliratokat.)

(2) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(11) A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(11a) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.

(12) A védettségi igazolvány annak jogosultja személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványának felmutatásával együtt érvényes."

(3) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

"(13a) A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Belügyminisztérium részére. Az így befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében használja fel."

3. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépése előtt kiadott védettségi igazolvány a Módr3. hatálybalépését követően a védettségi igazolványon megjelenített okmányazonosítótól függetlenül bármely személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolvány felmutatásával együtt - ha jogszabály egyéb feltételt nem állapít meg - érvényes."

(2) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a következő 10/C. és 10/D. §-sal egészül ki:

"10/C. § (1) E rendeletnek a Módr3. által megállapított rendelkezéseit a 2022. május 1-jét megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekintetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletnek a 2022. április 30. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően -2022. május 1. napján érvényüket vesztik.

10/D. § (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi igazolvány bemutatása esetén a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényessége, illetve a személyazonosság megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot - különösen a 2. § (1e) bekezdése szerinti oltási igazolványon feltüntetett, illetve a személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványon feltüntetett születési dátum összevetésével - is ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette."

4. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az "az a)-f) pont" szövegrész helyébe az "az a)-e) pont" szöveg,

b) 2. § (1d) bekezdésében az "a)-c), e) és f) pontjában" szövegrész helyébe az "a) és e) pontjában" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdés c) pontjában az "a fertőzésből felgyógyult jogosult" szövegrész helyébe az "a beoltott" szöveg,

d) 3. § (5) bekezdésében a "(2) és (3) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szöveg,

e) 5. §-ában a "b)-f) pontja" szövegrész helyébe a "d) és e) pontja" szöveg,

f) 7/A. § (12) bekezdésében az "a (6) bekezdés szerinti adatokat" szövegrész helyébe az "a kézbesítéshez szükséges adatokat" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

2. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "az oltottság tényének igazolása esetén" szövegrész,

3. 2. § (1) bekezdés f) pontja,

4. 2. § (1a)-(1c) bekezdése,

5. 2. § (2)-(4c) bekezdése,

6. 2. § (6) bekezdésében a "- (7) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész,

7. 2. § (6) bekezdés a)-c) pontja,

8. 2. § (6a)-(9) bekezdése,

9. 2. § (10a) bekezdésében a "(8) és a" szövegrész,

10. 2. § (13) bekezdésében a "b) pontja" szövegrész,

11. 2/A. §-a,

12. 3. § (1) és (3) bekezdésében a "c) és" szövegrész,

13. 3. § (1a) és (2) bekezdése,

14. 3. § (2a) bekezdésében a "b) pontja" szövegrész, valamint az "- a 2. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen -" szövegrész,

15. 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja,

16. 3. § (4) bekezdés c) pontjában a " , továbbá az állandó személyazonosító igazolványának a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi LXVI. törvény) 11. § (1) bekezdés n) pontja, valamint az 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti adatait" szövegrész,

17. 4. § (3) bekezdés d) pontja,

18. 6. §-ában az "és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése" szövegrész,

19. 7/A. § (2)-(4) bekezdése,

20. 7/A. § (5) bekezdésében a "vagy fertőzöttség" szövegrész,

21. 7/A. § (6)-(8) bekezdése,

22. 7/A. § (9) bekezdésében a "(2) és" szövegrész, valamint a " , valamint - a (2) bekezdésben foglalt esetben - a tartózkodási engedélyének számát" szövegrész.

2. A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § Nem lép hatályba a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a) 1. alcíme,

b) 2. alcíme, 4-7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12. §-a, 5. alcíme, 6. alcíme, 17. § a) pontja és 8. alcíme.

3. A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése.

8. § Nem lép hatályba a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet 5. §-a.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. § (2) és (3) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 4. §, az 5. § 1-10. pontja, az 5. § 12-22. pontja, a 6-8. § 2022. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére