Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 34/2009. Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni:)

"a) arra a szállítmányra, amelynek aktivitása vagy aktivitás-koncentrációja nem tartozik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet hatálya alá;"

(2) A 34/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az értesítés külföldi kérelmező esetén írásbelinek nem minősülő elektronikus úton is közölhető."

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében az "NMHH elnöke)" szövegrész helyébe az "NMHH elnöke), a nukleáris létesítménnyel és a radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építési engedélyezési eljárásokban az Országos Atomenergia Hivatal elnöke" szöveg lép.

3. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet A) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Veszélyhelyzetre való felkészülés területén:)

"1. A lakossági sugárterhelés vonatkoztatási szintjei, az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: OAHr.) előírt kritériumok figyelembevételével.

2. A veszélyhelyzeti foglalkoztatási sugárterhelés vonatkoztatási szintjei az OAHr. figyelembevételével."

(2) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 4. §-ában és 5. § (2) bekezdésében a "vezetőjének" szövegrészek helyébe az "elnöke" szöveg lép.

4. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 13/2011. Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormányhivatal a Nemzeti Általános Exportengedély kiadásáról a (2) bekezdésben meghatározott közzététellel egyidejűleg a döntését közli a külpolitikáért felelős miniszterrel, az iparügyekért felelős miniszterrel, a rendészetért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőivel."

(2) A 13/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormányhivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján és - a kérelem tárgyától függően - az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében adja ki."

(3) A 13/2011. Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Kormányhivatal a döntését - az ügy tárgyától függően - a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében adja ki."

(4) A 13/2011. Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormányhivatal a döntését - az ügy tárgyától függően - a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében adja ki."

5. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet" szövegrész helyébe az "az atomenergia felügyeleti szerv elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelete (a továbbiakban: Svr. rendelet)" szöveg, a "kormányrendeletben" szövegrész helyébe az "Svr. rendeletben" szöveg,

b) 35. § (2) bekezdés a) pontjában az "az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet szerint" szövegrész helyébe az "Svr. rendeletet" szöveg,

c) 35. § (5) bekezdésében az "az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletnek" szövegrész helyébe az "Svr. rendeletnek" szöveg

lép.

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 1. melléklet I. rész 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés I. fejezeténél - az a)-h) alpontban meghatározott kivétellel - az Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója,]

"d) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,"

(2) A 368/2011. Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"a központi költségvetés XVII. fejezeténél - a b)-c) alpontban meghatározott kivétellel - a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. §-a szerinti tagja,"

(3) Hatályát veszti a 368/2011. Korm. rendelet 1. melléklet 16. pont a) alpontja.

7. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: Svr.) meghatározott természetes anyagokból készült építőanyagok és a természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak maradékanyagait tartalmazó anyagok építési termékként épületbe történő betervezése és beépítése esetén figyelembe kell venni az Svr.-ben az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozóan meghatározott követelményeket."

8. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 489/2015. Korm. rendelet) 2. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. abnormális észlelés: olyan mesterséges radionuklid detektálása, amelyet általában nem detektálnak az adott mérési ponton, vagy az általában észlelt radionuklid mesterséges koncentrációja legalább egy nagyságrenddel magasabb a területre jellemző értékeknél (tartománynál), vagy az adott mérőhálózat egymástól távol (legalább 10 kilométerre) eső mérési pontjain közel egyszerre kerül detektálásra, és a radionuklid eredete nem ismert;"

(2) A 489/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OKSER SZB feladatkörébe tartozik)

"b) az OKSER 3. § (5) bekezdésében meghatározott tagjainak - az OKSER keretében végrehajtandó - éves mérési programjához iránymutatást nyújtó éves Országos Monitoring Program elfogadása, valamint a módosításának jóváhagyása."

(3) A 489/2015. Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az adott mérőhálózat szabályzatában és az SZB Működési Rendjében meghatározott kivizsgálási szint elérése esetében, továbbá nukleáris veszélyhelyzet vagy abnormális észlelés esetében az adatszolgáltatást haladéktalanul teljesíteni kell."

(4) A 489/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellenőrző és monitorozó adatszolgáltató központok az általuk gyűjtött mérési eredményeket az 5. melléklet szerinti adattartalommal, a 7. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott gyakorisággal és az SZB által elfogadott adatformátumban küldik meg a RISZK-be."

(5) A 489/2015. Korm. rendelet 9. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(A RISZK feladatkörébe tartozik)

"h) nukleáris veszélyhelyzetben az eseti mérések, valamint az ideiglenes mérési programok alapján nyert mérési eredmények központi számítógépes gyűjtése, feldolgozása és adatszolgáltatás az ONER kormányzati szervei részére."

9. § A 489/2015. Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében az "az OKSER SZB" szövegrész helyébe az "a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az éves Országos Monitoring Programot és az OKSER SZB" szöveg,

b) 8. § (6) bekezdésében a "mérési programokat" szövegrész helyébe az "Országos Monitoring Programot" szöveg

lép.

9. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. engedélyes: az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelete szerinti, a radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedéllyel rendelkező."

10. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8-10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. § Az 1. alcím a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv 10. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

13. § E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék