34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

A Kormány a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] Ezt a rendeletet kell alkalmazni a radioaktív hulladékoknak és kiégett fűtőelemeknek Magyarország országhatárán át történő szállításának engedélyezésére, és a szállítás engedélyezéséhez való hozzájárulásra.

(2) A szállítás e rendelet szerinti engedélyezése nem mentesít a szállításra vonatkozó, külön jogszabályok által előírt követelmények teljesítése és engedélyek megszerzése alól.

(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni:

a)[2] arra a szállítmányra, amelynek aktivitása vagy aktivitás-koncentrációja nem tartozik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet hatálya alá;

b) a használaton kívüli sugárforrásnak a sugárforrás szállítójához, gyártójához vagy elismert létesítménybe történő szállítására;

c) az újrafeldolgozás útján további felhasználásra visszanyert radioaktív anyagok szállítására;

d) az olyan hulladék szállítására, amely kizárólag természetesen előforduló, nem tevékenységből eredő radioaktív anyagot tartalmaz.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. birtokos: a radioaktív hulladék vagy kiégett fűtőelem birtokosa, akit a radioaktív hulladék vagy kiégett fűtőelem szállításának lebonyolítását megelőzően ezen anyagokért a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján jogi felelősség terhel, és aki a címzett részére szállítást tervez;

2. elismert létesítmény: egy tagállam vagy harmadik ország területén található olyan létesítmény, amely az adott ország illetékes hatóságától származó engedéllyel rendelkezik a nemzeti jognak megfelelően zárt sugárforrások átmeneti tárolására vagy végleges elhelyezésére, továbbá a nemzeti jog alapján a zárt sugárforrások ideiglenes tárolására megfelelően felhatalmazott létesítmény;

3. harmadik ország: minden ország, amely nem tagállam;

4. használaton kívüli sugárforrás: olyan zárt sugárforrás, amelyet a továbbiakban nem használnak vagy nem szándékoznak arra a tevékenységre használni, amelyre az engedélyt megadták;

5. Közösségen belüli szállítás: olyan szállítás, amelynek során a származási ország és a rendeltetési hely szerinti ország is az Európai Unió tagállama (a továbbiakban: tagállam);

6. Közösségen kívüli szállítás: olyan szállítás, amelynek során a származási ország, illetve a rendeltetési hely szerinti ország harmadik ország;

7. rendeltetési hely szerinti ország: az a tagállam vagy harmadik ország, ahová a szállítást tervezik vagy végzik;

8. származási ország: tagállam vagy harmadik ország, ahonnan szállítás indítását tervezik vagy ahonnan szállítást indítanak.

Hatáskörrel rendelkező magyar hatóság[3]

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági eljárásban hatóságként az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el.

(2)[4]

(3)[5]

II. Fejezet

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A kérelmező személye

4. §[6]

(1) Ha Magyarország a származási ország, akkor a radioaktív hulladék vagy a kiégett fűtőelem birtokosa a szállítást megelőzően köteles engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz.

(2) Ha Magyarország a rendeltetési hely szerinti ország és a szállítmány harmadik országból érkezik, akkor a szállítmány címzettje a szállítást megelőzően köteles engedélyért folyamodni a Hivatalhoz.

(3)[7] Ha a szállítmány harmadik országból Magyarország területén lép be az Európai Unió területére és a rendeltetési hely szerinti ország egy harmadik ország, akkor a szállítás irányításáért Magyarországon felelős természetes vagy jogi személy a szállítást megelőzően köteles engedélyért folyamodni a Hivatalhoz.

Az egységes formanyomtatvány

5. §

(1)[8] A szállítás engedélyezésének kérelmezése a mellékletben szereplő formanyomtatvány kitöltésével, és annak a Hivatalhoz az érintett tagállamok és az érintett harmadik országok számával azonos példányban történő benyújtásával történik.

(2) A kitöltött formanyomtatványhoz csatolni kell a formanyomtatványon szereplő bejegyzéseket igazoló és a szállítás engedélyezése további követelményeinek teljesülését igazoló dokumentumokat.

(3) Az engedélyezési eljárásba bevont tagállamok és harmadik országok hatóságai kérhetik, hogy a kérelmező az általuk meghatározott nyelven hiteles fordítást nyújtson be. Ebben az esetben a Hivatal megfelelő határidő megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett felszólítja a kérelmezőt a hiteles fordítás benyújtására, amelynek elmulasztása esetén a Hivatal a kérelmet elutasítja.

(4)[9] Ha az érintett tagállamok valamely hatósága úgy véli, hogy a kérelem nincs megfelelően kitöltve, és a hiányzó információkat megkéri a Hivataltól, a Hivatal a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.

Több szállítmányra vonatkozó kérelem

6. §

Egy kérelmet több szállítmányra is be lehet nyújtani, ha

a) a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek alapvetően azonos fizikai, kémiai és radioaktív tulajdonságokkal bírnak,

b) a radioaktív hulladékokat vagy a kiégett fűtőelemeket ugyanattól a birtokostól ugyanahhoz a címzetthez szállítják és ugyanazok a hatóságok járnak el, és

c) ha a szállítások harmadik országot is érintenek, akkor az Európai Unióba történő be- és kilépéskor ugyanazon a határátkelőhelyen át és az érintett harmadik ország vagy országok ugyanazon határátkelőhelyén keresztül történnek, kivéve, ha az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságai más tartalmú megállapodást kötöttek.

Intézkedések a kérelem alapján

7. §

(1) A Hivatal a megfelelően benyújtott kérelmet továbbítja a szállítás útvonalával érintett tagállamok és harmadik országok hatóságainak és kéri hozzájárulásuk megadását.

(2) Ha a kérelem kézhezvételéről szóló átvételi elismervényen, az átvétel időpontjaként megjelölt dátumtól számított 60 napon belül, vagy ha az érintett tagállam hatósága ennek meghosszabbítását kérte, akkor 90 napon belül az adott tagállam hatóságától nem érkezik válasz, akkor a Hivatal úgy tekinti, hogy ezen tagállam a hozzájárulását megadta.

8. §

(1)[10] Ha egy másik tagállam engedélyező hatósága a Hivatal hozzájárulását kéri, a Hivatal húsz napon belül ellenőrzi, hogy a kérelem megfelelően van-e kitöltve.

(2)[11] Megfelelően kitöltött kérelem esetén, a Hivatal legfeljebb tíz nappal az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát követően átvételi elismervényt küld a kézhezvételről az érintett tagállamok hatóságainak.

(3)[12] Amennyiben a Hivatal úgy ítéli meg, hogy a kérelem nincs megfelelően kitöltve, akkor a hiányzó információkat az (1) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt megkéri az engedélyező hatóságtól, és erről tájékoztatja a további érintett tagállamok hatóságait is. Legfeljebb tíz nappal a hiányzó információ kézhezvételét követően és legkorábban az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát követően, a Hivatal átvételi elismervényt küld az engedélyező hatóság részére, amelynek másolatát a további érintett államok illetékes hatóságainak is megküldi.

(4)[13] Az átvételi elismervényen, az átvétel időpontjaként megjelölt dátumtól számított két hónapon belül a Hivatal tájékoztatja az engedélyező hatóságot a kérelemhez adott hozzájárulásról, vagy a hozzájárulás megadásához általa szükségesnek tartott feltételekről vagy a hozzájárulás megtagadásáról. Ezt a határidőt - annak letelte előtt - a Hivatal vezetője legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, amiről tájékoztatja az engedélyező hatóságot.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott határidők lejártáig a Hivatal nem küld választ, akkor az a hozzájárulás megadását jelenti.

III. Fejezet

ENGEDÉLY, ILLETVE HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

Általános rendelkezések

9. §

(1) A Hivatal által előírt esetleges feltételek nem lehetnek szigorúbbak, mint a belföldi hasonló szállításokra megszabott feltételek.

(2) A Hivatal az 5. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványra vezeti rá az engedély megadását, a hozzájárulását, elutasítását, és az esetleges feltételeket.

Magyarország területére történő behozatal[14]

10. §

Radioaktív hulladékoknak vagy kiégett fűtőelemeknek Magyarország területére való szállítására, beleértve az átszállítást is, nem adható engedély vagy hozzájárulás, ha[15]

a) a nem megfelelő sugárvédelmi intézkedések miatt ionizáló sugárzás az emberi életet vagy az emberek és utódaik egészségét közvetlenül vagy közvetve fenyegeti;

b) a szándékos károkozás elleni nem megfelelő védelmi intézkedések miatti ionizáló sugárzás az emberi életet vagy az emberek, és utódaik egészségét közvetlenül vagy közvetve fenyegeti;

c)[16] a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek kondicionálására, feldolgozására vagy tárolására Magyarországon rendelkezésre álló kapacitások olyan szűkek, hogy a külföldi radioaktív hulladékoknak vagy kiégett fűtőelemeknek Magyarország területére való szállítása a belföldi radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek megfelelő időben történő kondicionálását, feldolgozását, illetve tárolását veszélyezteti;

d) harmadik országból történő szállítás esetén a 14. § (1) bekezdése szerinti megállapodás nem kerül bemutatásra;

e) valamely érintett tagállam vagy harmadik ország hatósága a hozzájárulását megtagadta; vagy

f)[17] Magyarország területére való szállítás végleges elhelyezés céljából történik.

Magyarország területéről történő kivitel[18]

11. §

Radioaktív hulladéknak vagy kiégett fűtőelemnek Magyarország területéről történő szállítása nem engedélyezhető, ha[19]

a) a nem megfelelő sugárvédelmi intézkedések miatti ionizáló sugárzás az emberi életet vagy az emberek és utódaik egészségét közvetlenül vagy közvetve fenyegeti;

b) a szándékos károkozás elleni nem megfelelő védelmi intézkedések miatti ionizáló sugárzás az emberi életet vagy az emberek és utódaik egészségét közvetlenül vagy közvetve fenyegeti;

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti megállapodás nem kerül bemutatásra;

d) valamely érintett tagállam vagy harmadik ország hatósága a hozzájárulását megtagadta; vagy

e) az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által meghatározott kritériumokat és a többi tagállamtól kapott információt is figyelembe véve a Hivatal megítélése szerint a rendeltetés helye szerinti harmadik ország a radioaktív hulladékkal vagy kiégett fűtőelemmel való biztonságos gazdálkodáshoz szükséges műszaki, jogi vagy hatósági eszközökkel nem rendelkezik.

12. §

A Hivatal az engedély kiadását megtagadja olyan szállítások esetén, amelyeknek

a) a rendeltetési helye a déli szélesség 60. fokától délre fekszik, vagy

b) rendeltetési helye az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államcsoport tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (a cotonou-i AKCS-EK-megállapodás) olyan részes állama, amely nem tagállam, kivéve a 15. § szerinti visszaszállításokat.

Engedély kiadása

13. §

(1) Ha a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülnek és az érintett tagállamok, valamint harmadik országok hatóságai a szállításhoz szükséges hozzájárulásukat megadták, akkor a Hivatal az engedélyt kiadja.

(2) Az engedély kiadásakor a Hivatal figyelembe veszi az ORFK, az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságai által megszabott feltételeket.

(3)[20] Az engedély kiadásáról a Hivatal értesíti az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságait, megküldve nekik a megfelelően kitöltött, az 5. § (1) bekezdése szerinti egységes formanyomtatványt, amelyre rávezette a szállítmányra vonatkozó esetleges feltételeket is. Az értesítés külföldi kérelmező esetén írásbelinek nem minősülő elektronikus úton is közölhető.

(4) A megadott engedély nem érinti a szállításban részt vevő tulajdonos, birtokos, szállítmányozó, címzett, egyéb természetes személy vagy jogi személy más jogszabályban meghatározott felelősségét.

(5)[21] Az engedély legfeljebb 3 évig hatályos.

IV. Fejezet

VISSZASZÁLLÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A visszaszállítás biztosítása Magyarországról harmadik országba történő vagy harmadik országból Magyarországra történő szállítás meghiúsulása esetén

14. §

(1) Ha radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket harmadik országból magyar rendeltetési helyre szállítanak, a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek magyarországi címzettje a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országban letelepedett és ezen harmadik ország hatósága által elfogadott birtokosával írásos megállapodást köt, amely szerint a birtokos kötelezi magát a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére, ha a szállítási folyamat lebonyolítása bármilyen jogi vagy fizikai akadályba ütközik.

(2)[22] Ha Magyarország területéről radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket harmadik országban lévő rendeltetési helyre szállítanak, a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek magyarországi birtokosa a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országbeli címzettjével írásos megállapodást köt, amelyben a birtokos kötelezi magát a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére, ha a szállítási folyamat lebonyolítása bármilyen jogi vagy fizikai akadályba ütközik.

Nem korlátozható visszaszállítások

15. §

(1) Ha a Hivatal az adott szállítmány szállításához az engedélyt vagy a hozzájárulást megadta, akkor nem tagadhatja meg a visszaszállításhoz való engedély vagy hozzájárulás megadását ha:

a) az eredeti hozzájárulás kezelés vagy újrafeldolgozás céljából szállított anyagra vonatkozott és a visszaszállítás az eredeti anyagnak megfelelő, a kezelés vagy az újrafeldolgozás során képződő radioaktív hulladékot vagy egyéb terméket érint, és minden vonatkozó jogszabályt betartanak;

b) a szállítási folyamat nem bonyolítható le és a visszaszállítás azonos előírások szerint és azonos feltételek mellett valósul meg, mint a szállítás;

c) a rendeltetési hely szerinti országba feldolgozásra odaszállított radioaktív hulladékból, vagy a radioaktív hulladék visszanyerése céljából odaszállított egyéb anyagokból származó radioaktív hulladékot a származási országba visszaküldik;

d) a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása során visszanyert radioaktív hulladékot a származási országba visszaküldik.

(2) A Hivatal nem tagadhatja meg a visszaszállításhoz való engedély vagy hozzájárulás megadását, ha

a) a rendelet hatálya alá eső, a rendelettel összhangban megadott engedéllyel nem rendelkező radioaktív hulladékokat és kiégett fűtőelemeket a származási országba visszaküldik;

b) a származási ország által radioaktív hulladékként be nem jelentett, radioaktívan szennyezett hulladékot vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó anyagot a származási országba visszaküldik.

V. Fejezet

SZÁLLÍTÁS MEGVALÓSULÁSA, LEBONYOLÍTÁSÁNAK MEGHIÚSULÁSA

16. §

(1) A Hivatal által jóváhagyott kitöltött egységes formanyomtatványt kísérőokmányként mellékelni kell minden szállítmányhoz, beleértve azokat az eseteket is, amelyekben az egyetlen egységes formanyomtatványban található engedély egynél több szállítmányra vonatkozik.

(2) A kísérőokmányokat minden érintett tagállam és harmadik ország hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

Korrekciós biztonsági intézkedések megtétele

17. §

Ha a szállítás lebonyolítása bármilyen fizikai akadályba ütközik vagy a szállítás feltételeit e rendelettel összhangban nem teljesítették, a Hivatal elrendeli, hogy a kérdéses radioaktív hulladékot vagy kiégett fűtőelemet annak birtokosa visszaszállítsa, vagy lehetővé teszi a kérelmező számára esetleges sugárvédelmi és szándékos károkozás elleni védelmi korrekciós biztonsági intézkedések megtételét. Ha szükséges, a Hivatal elrendelheti, hogy a kérelmező megtegye a sugárvédelmi és szándékos károkozás elleni védelmi korrekciós biztonsági intézkedéseket.

18. §

(1) Ha a Hivatal úgy határoz, hogy a szállítás nem bonyolítható le, mivel a szállítás e rendelet szerinti feltételei a továbbiakban már nem teljesülnek, vagy nem felelnek meg az e rendeletnek megfelelően megadott engedély vagy hozzájárulás feltételeinek, akkor a Hivatal az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságait haladéktalanul tájékoztatja erről a határozatáról.

(2) A kérelmező viseli az azon esetekben felmerülő költségeket, amelyekben a szállítás lebonyolítása bármilyen fizikai vagy jogi akadályba ütközik.

VI. Fejezet

SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELÉNEK ELISMERÉSE

19. §

(1)[23] Magyarország területére történő szállítás esetén a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítmányának címzettje a szállítmány átvételétől számított 15 napon belül átvételi elismervényt küld a Hivatal számára.

(2)[24] Magyarország területéről harmadik országba történő szállítás esetén a birtokos 15 napon belül értesíti a Hivatalt arról, hogy a szállítmány elérte a harmadik országbeli rendeltetési helyét, és megjelöli az Európai Unió azon utolsó határállomását, amelyen a szállítmány áthaladt. Az értesítéshez csatolja a címzett nyilatkozatát, amely szerint a szállítmány a rendeltetési helyére érkezett. A nyilatkozat tartalmazza a harmadik országbeli beléptető határállomás megjelölését.

(3)[25] Ha a szállítás harmadik országból harmadik országba az Európai Unió területén keresztül történik és a szállítmány Magyarország határán lép be az Európai Unió területére, akkor a kérelmező a szállítmány rendeltetési helyére történő megérkezésének időpontjától számított 15 napon belül értesíti a Hivatalt arról, hogy a szállítmány a rendeltetési helyét elérte, és megjelöli az Európai Unió utolsó határállomását, amelyen a szállítmány áthaladt. Az értesítéshez csatolja a címzett nyilatkozatát, amely szerint a szállítmány a rendeltetési helyére érkezett. A nyilatkozat tartalmazza a harmadik országbeli beléptető határállomás megjelölését.

(4) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti átvételi elismervényt és a (2)-(3) bekezdések szerinti értesítések egy másolatát megküldi az érintett tagállamok és harmadik országok hatóságainak.

(5)[26] Magyarország területéről másik tagállamba történő szállítás esetén, a rendeltetési hely szerinti tagállam hatóságától kapott átvételi elismervény másolatát a Hivatal megküldi a birtokosnak.

VII. Fejezet

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

20. §

(1) A Hivatal tájékoztatja a Bizottságot, ha indokolatlan késedelmet vagy az együttműködés hiányát tapasztalja valamely tagállam hatósága részéről.

(2) A Hivatal tájékoztatja a 11. § e) pontja szerinti döntéséről a Bizottság munkáját segítő, a tagállamok képviselőiből álló Tanácsadó Bizottságot.

(3) A Hivatal minden harmadik évben, először 2011. december 25-ig jelentést terjeszt be a Bizottsághoz e rendelet végrehajtásáról.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. december 25. napját követően indult, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[27]

22. §

(1) Ha a kérelmet 2008. december 25. előtt a Hivatal jóváhagyta vagy ahhoz a hozzájárulását megadta, vagy ha részére azt megfelelően benyújtották, akkor az ugyanazon kérelem hatálya alá tartozó valamennyi szállításra a radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 155/2004. (V. 14.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

(2) A radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2008. december 25. előtt beadott, rendeltetési hely szerinti harmadik országba irányuló, egynél többszöri szállítására vonatkozó kérelem elbírálásakor a Hivatal figyelembe veszi az ugyanazon kérelem hatálya alá tartozó valamennyi szállítás tervezett ütemét, a szállítások ugyanazon kérelembe történő összevonásának indokolását, valamint a benyújtott kérelemben szereplő szállítások számánál kevesebb szállítás engedélyezésének indokoltságát.

23. §

Ez a rendelet a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS A KIÉGETT FŰTŐELEMEK SZÁLLÍTÁSÁNAK FELÜGYELETÉHEZ ÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ (A TANÁCS 2006/117/EURATOM IRÁNYELVE)

Általános megjegyzések:

Az A-1-A-6. részt radioaktív hulladékok szállítása esetén kell kitölteni;

a B-1-B-6. részt kiégett fűtőelemek (köztük végleges elhelyezésre szánt, ily módon hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemek) szállítása esetén kell kitölteni.

Az A-1., illetve B-1. részt (Szállítási engedély iránti kérelem) a kérelmező tölti ki, aki - a szállítás típusától függően - a következő lehet:

- tagállamok közötti (MM típusú) vagy a Közösségből harmadik országba irányuló (ME típusú) szállítás esetén a birtokos;

- harmadik országból a Közösségbe irányuló (IM típusú) szállítás esetén a címzett;

- közösségi területen át történő (TT típusú) szállítás esetén a szállításért felelős személy abban a tagállamban, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek belépnek a Közösségbe.

Az A-2., illetve B-2. részt (A kérelem átvételének elismerése) a megfelelő érintett illetékes hatóság tölti ki, amely - a szállítás típusától függően - a következő lehet:

- MM és ME típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága;

- IM típusú szállítás esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága;

- TT típusú szállítás esetén azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben lép közösségi területre;

továbbá minden olyan esetleges tranzittagállam illetékes hatósága, amelyen a szállítmány áthalad. Az A-3., illetve B-3. részt (A kérelem elutasítása vagy elfogadása) az összes érintett illetékes hatóság kitölti. Az A-4a./A-4b., illetve B-4a./B-4b. részt (A szállítás engedélyezése vagy engedélyezésének megtagadása) az engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki, amely - a szállítás típusától függően - a következő lehet:

- MM és ME típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága;

- IM típusú szállítás esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága; vagy

- TT típusú szállítás esetén azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben lép közösségi területre.

Az A-5., illetve B-5. részt (A szállítmány leírása/Küldeménydarabok listája) az A1., illetve a B1. részben megadott kérelmező tölti ki.

Az A-6., illetve B-6. részt (Az átvétel elismerése) a címzett (MM és IM típusú szállítás) vagy a birtokos (ME típusú szállítás) vagy a szállításért felelős személy (TT típusú szállítás) tölti ki.

Nyilvántartási szám:_________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-1. RÉSZ
RADIOAKTÍV HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELEM
(1)A szállítás típusa (jelölje be a megfelelő négyzetet):
□ _MM típus: Tagállamok közötti szállítás (egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon át)
□_IM típus: Harmadik országból a Közösségbe irányuló szállítás
□ ME típus: A Közösségből harmadik országba irányuló szállítás
□ TT típus: Közösségi területen át történő szállítás
(2)Az engedély iránti kérelem tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):
□ egyetlen szállítás __________________ A szállítás tervezett időszaka:______________________________
□ több szállítás: a szállítások (tervezett) száma: ___________ A szállítások tervezett
időszaka:_______________
(3)□ Nem alkalmazandó.
□ MM típusú szállítás(ok) egy vagy több harmadik országon át:
Határállomás a Közösségből való kilépéskor*:__________________________________________________
Határállomás harmadik országba való belépéskor* (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány először áthalad):_________________________________________
Határállomás harmadik országból való kilépéskor* (abban a harmadik országban, amelyen a
szállítmány utoljára áthalad):________________________________
Határállomás a Közösségbe való
visszatéréskor*:____________________________________________
(*) Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden olyan szállítás alkalmával, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve, ha
az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.
(4)Kérelmező (kereskedelmi
név):_______________________________________________________________
□ Birtokos (MM, ME típus esetén), □ címzett (IM típus esetén), □ egyéb (TT típus esetén) (adja
meg):_____________________________________________________________________________________
Cím:_____________________________________________________________________________________
Irányítószám: _____________ Település: ______________________
Ország: __________________________________
Telefon: __________________ Fax: ________________________
E-mail:________________________________
Kapcsolattartó személy:
________________________________________________________________________________ úr/úrhölgy
(5)A radioaktív hulladék helye a szállítást megelőzően (kereskedelmi név):
______________________________________________________________
Cím: ____________________________________________________________________________________
Irányítószám: _____________ Település: ______________________
Ország: __________________________________
Telefon: __________________ Fax: ________________________
E-mail:________________________________
Kapcsolattartó személy:
________________________________________________________________________________ úr/úrhölgy
(6)Címzett (kereskedelmi név):__________________________________________________________________
__________________________________________________________
Cím: ____________________________________________________________________________________
Irányítószám: _____________ Település: ______________________
Ország: __________________________________
Telefon: __________________ Fax: ________________________
E-mail:________________________________
Kapcsolattartó személy:
________________________________________________________________________________ úr/úrhölgy
(7)A radioaktív hulladék helye a szállítást
követően:______________________________________________
________________________________________________________________________
Cím:_______________________________________________________________________________
Irányítószám: ________________ Település: _______________
Ország:______________________________________
Telefon: ______________________ Fax: _________________
E-mail: ____________________________________
Kapcsolattartó személy:
__________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(8)A radioaktív hulladék jellege: ___________________________________________________________
Fizikai-kémiai tulajdonságok (jelölje be a megfelelő négyzetet): □ szilárd, □ folyékony, □ légnemű,
□ egyéb (pl. hasadó, kis mértékben diszpergálható) (adja
meg):_________________________________________
Fő radionuklidok:______________________________________________________________________
Maximális alfa-aktivitás szállítmányonként (GBq): ____________________ küldeménydarabonként (GBq):________________
Maximális béta/gamma-aktivitás szállítmányonként (GBq): _____________ küldeménydarabonként (GBq): ________________
Teljes alfa-aktivitás (GBq): _______________ Teljes béta/gamma-aktivitás (GBq): _______________
(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)
(9)Az összes küldeménydarab száma:-
_________________________________________________
A szállítmány teljes nettó tömege (kg): ______________ A szállítmány teljes bruttó tömege (kg):
_______________
(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)
A szállítmány leírása: □ műanyag zsákok, □ fémhordók (m3): ____________ , □ ISO-szállítótartályok (m3): _________ , □ egyéb (adja meg): ___________________________________________________
A küldeménydarab típusa1 (ha ismert):
__________________________________________________________
A küldeménydarabok azonosítási módja (ha bárcát használnak, mellékeljen
mintákat):____________________
(10)A tevékenység típusa, amely kapcsán a radioaktív hulladékok keletkeztek (jelölje be a megfelelő négyzetet): □ gyógyászat, □ kutatás, □ (nem nukleáris) ipar, □ nukleáris ipar, □ egyéb (adja
meg):_________________
(11)A szállítás célja:
□Kiégett fűtőelemek (újra)kezeléséből vagy feldolgozásából származó radioaktív hulladékok visszaszállítása
□Radioaktív hulladékok visszaszállítása radioaktív hulladékok kezelése után
□Kezelés, pl. (újra)csomagolás, előkészítés, térfogatcsökkentés
□Átmeneti tárolás
□Átmeneti tárolás utáni visszaszállítás
□Végleges elhelyezés
□Egyéb cél (adja meg):
(12)A szállítás tervezett módja (közúti, vasúti, tengeri, légi, belvízi)Indulási hely:Érkezési hely:Javasolt fuvarozó
(ha van):
1.
2.
3.
4.
1 Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-L sz.
biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.
5.
6.
7.
8.
(13)A szállításban érintett országok sorrendben (elsőként azt az országot kell megjelölni, amelyben a radioaktív hulladékok jelenleg találhatók, utolsóként a rendeltetési hely szerinti országot)
1.3.5.7.
2.4.6.8.
(14)Alulírott kérelmező - összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival -
1.kérem a fent leírt radioaktív hulladékok szállításának (szállításainak) engedélyezését, valamint
2.kijelentem, hogy a fenti adatok a legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a szállítás(oka)t az összes rá(juk) vonatkozó jogszabály előírásaival összhangban végzik; továbbá
3.*(MM vagy ME típusú szállítás esetén) vállalom a radioaktív hulladékok visszavételét, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítási feltételek nem teljesíthetők; vagy
*(IM vagy TT típusú szállítás esetén) mellékelem a címzett és a radioaktív hulladékok harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodást, amely kimondja, hogy a harmadik országban letelepedett birtokos visszaveszi a radioaktív hulladékokat, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítási feltételek nem teljesíthetők.
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-2. RÉSZ
a radioaktív hulladékok szállítására vonatkozó kérelem átvételének elismerése - hiányzó adatok bekérése
(15)A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve: _______________________
_________________________________________________________________________________________
A szállítmány □ származási helye2, □ rendeltetési helye3 vagy □ első ízben közösségi területre
lépésének helye4 szerinti tagállam:__________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
Átvétel/érkeztetés ideje: ________________________________________________________ (éééé/hh/nn)
(16)Az érintett illetékes hatóság neve:_____________________________________________________
A szállítmány (ielölie be a megfelelő négyzetet:) □ rendeltetési helye, □ áthaladási helye, □ első alkalommal közösségi területre lépésének helye vagy □ származási helye5 szerinti tagállam vagy
ország:________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(17)Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival megállapítom, hogy a _______________ (éééé/hh/nn)-án/én kelt és ____________________________ (éééé/hh/nn)-án/én átvett kérelem
(a)*nincs megfelelően kitöltve. Kérem, pótolja az alábbi, hiányzó adatokat (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a hiányzó adatok teljes
listáját):_________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(b)*megfelelően van kitöltve. A kérelem átvételét elismerem.
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
2 MM vagy ME típusú szállítás esetén.
3 IM típusú szállítás esetén.
4 TT típusú szállítás esetén.
5 TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni,
erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-3. RÉSZ
a radioaktív hulladékok szállítására vonatkozó kérelem érintett illetékes hatóság általi elutasítása vagy elfogadása
(18)Az érintett illetékes hatóság neve: _____________________________________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet, és töltse ki értelemszerűen): □ származási helye6, □
rendeltetési helye7 vagy □ áthaladási helye8 szerinti tagállam vagy
ország: _________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(19)*) Az automatikus hozzájárulás általános
határnapja: ____________________________________ (éééé/hh/nn)
*) További - egy hónapot meg nem haladó - hosszabbítás igénylése, az automatikus hozzájárulás új határnapja: _________________________________ (éééé/hh/nn)
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
(20)Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival -
a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel **hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre
álló hely nem elegendő, mellékelje az indokok teljes
listáját):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel **hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre
álló hely nem elegendő, mellékelje a feltételek teljes
listáját):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(**) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az. egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
6 TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni,
erre nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.
7 MM vagy ME típusú szállítás esetén.
8 MM, IM, ME vagy TT típusú szállítás esetén, ha abban egy vagy több tranzittagállam érintett.
[28]
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-4a. RÉSZ
A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
(21)A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:______________________
________________________________________________________________________________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) □ származási helye, □ rendeltetési helye vagy □ első
ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:___________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(22)A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendben:
Tagállam vagy ország:Hozzájá­rulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannak:Hivatkozás mellékletre:
1.IGEN
/NEM*
2.IGEN
/NEM*
3.IGEN
/NEM*
4.IGEN
/NEM*
5.IGEN
/NEM*
6.IGEN
/NEM*
7.IGEN
/NEM*
8.IGEN
/NEM*
(23)Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg9.
Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy az A-1. részben megjelölt radioaktív hulladékok
□egyetlen szállítmányának*
□több szállítmányának* szállítását
ENGEDÉLYEZEM
Az engedély hatályos: ________________________________________(éééé/hh/nn)-ig.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
9 Ez az engedély semmilyen módon nem érinti a birtokos, a fuvarozó, a tulajdonos, a címzett vagy a szállításban
részt vevő bármely más természetes vagy jogi személy felelősségét.
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-4b. RÉSZ
A RADIOAKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MEGTAGADÁSA
(24)A szállítási engedély elutasításáért felelős illetékes hatóság neve:________________________
______________________________________________________________________________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) □ származási helye, □ rendeltetési helye, □ áthaladási helye vagy □ első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:
____________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(25)A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendben:
Tagállam/harmadik
ország:
Hozzájá­rulását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannak, vagy az elutasítás indokai:Hivatkozás mellékletre:
1.IGEN
/NEM*
2.IGEN
/NEM*
3.IGEN
/NEM*
4.IGEN
/NEM*
5.IGEN
/NEM*
6.IGEN
/NEM*
7.IGEN
/NEM*
8.IGEN
/NEM*
Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg. Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy az A-1. részben megjelölt radioaktív hulladékok
□egyetlen szállítmányának*
□több szállítmányának*
szállítását
ELUTASÍTOM
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
[29]
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-5. RÉSZ
A RADIOAKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNY LEÍRÁSA ÉS A KULDEMÉNYDARABOK
LISTÁJA
(26)Kérelmező (kereskedelmi név):
_______________________________________________________________
□ Birtokos, □ címzett, □ egyéb (adja meg):
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(27)Az engedély hatályos: (éééé/hh/nn)-ig. Az engedély □ egyetlen szállításra, □ több szállításra vonatkozik. A szállítás sorszáma:
(28)A radioaktív hulladékok jellege
Fizikai-kémiai tulajdonságok (jelölje be a megfelelő négyzetet): □ szilárd, □ folyékony, □ légnemű,
□ egyéb (pl. hasadó, kis mértékben diszpergálható) (adja
meg):_______________________________________________________
Fő radionuklidok:
Maximális alfa-aktivitás/küldeménydarab: (GBq):
___________________________________________________
Maximális béta/gamma-aktivitás/küldeménydarab: (GBq):
___________________________________
Teljes alfa-aktivitás (GBq): _______________________ Teljes béta/gamma-aktivitás (GBq): ____________________
(29)*Azonosítószám*Típus10*Bruttó tömeg (kg)*Nettó tömeg (kg)*Aktivitás (GBq)
ÖsszesenÖsszesen
(típusonként
):
Összesen:Összesen:Összesen:
(*) Egyenként kell kitölteni minden küldeménydarabra nézve. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeljen külön listát!
(30)A szállítmány feladásának időpontja:
__________________________________________(éééé/hh/nn)
Kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán vagy dokumentumokban) közölt adatok a legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
10 Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz. biztonsági
követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
A-6. RÉSZ
A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÁTVÉTELÉNEK ELISMERÉSE
(31)Címzett (kereskedelmi név):
______________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:___________________________________________________________________________
(32)A radioaktív hulladékok helye a szállítást követően: _________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(33)Az engedély tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):
□_egyetlen MM vagy IM típusú szállítás,
□_egyetlen ME vagy TT típusú szállítás,
□Jöbb MM vagy IM típusú szállítás, sorszám: ___________________________________
Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: □ Igen □ Nem
□ több ME vagy TT típusú szállítás, sorszám:___________________________________
Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: □ Igen □ Nem
(34)□Nem alkalmazandó.
□ME vagy TT típusú szállítás (ezt a rovatot egy mellékelt nyilatkozat is helyettesítheti, ez, esetben hivatkozni kell a mellékletre):
Határállomás rendeltetési vagy áthaladási helyként megadott harmadik országba történő
belépéskor: _____________________
Harmadik ország: ____________________ Határállomás:________________________________________________
(35)A szállítás típusától függően a címzett köteles megküldeni az átvételi elismervényt és az A-5. részt:
•(MM vagy IM típusú szállítás esetén) a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának,
•(ME vagy TT típusú szállítás esetén) az A-1. rész 4. rovatában megadott kérelmezőnek (ME típusú szállítás esetén a birtokosnak, TT típusú szállítás esetén annak a személynek, aki a radioaktív hulladékok közösségi területre lépésének helye szerinti tagállamban a szállításért felelős).
A radioaktív hulladékok átvételének napja: ___________________________________(éééé/hh/nn)
Az átvételi elismervény feladásának napja: ___________________________________(éééé/hh/nn)
Alulírott címzett kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán) közölt adatok legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(36)□ Nem alkalmazandó.
□JME vagy TT típusú szállítások: Az átvételi elismervényt - szükség esetén a címzett nyilatkozatával együtt - a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó hatóságokhoz.
1.Az Európai Unión kívüli címzett a radioaktív hulladékok átvételét elismerheti olyan nyilatkozat vagy igazolás formájában is, amely legalább a 31-36. rovatban feltüntetett adatokat tartalmazza.
2.Az az illetékes hatóság, amely megkapja az átvételi elismervény eredeti példányát, másolatot küld a többi illetékes hatóságnak.
3.Az A-5. és A-6. rész eredeti példányait végül az engedélyt kiadó hatósághoz kell elküldeni.
4.Tagállamok közötti szállítás esetén a származási hely vagy az első ízben közösségi területre lépés helye szerinti tagállam illetékes hatósága másolatot küld a birtokosnak az átvételi elismervényről.
Az átvételi elismervény továbbításának napja (az A-5.
résszel együtt):
_________________________________________________________(éééé/hh/nn)
Határállomás a Közösségből való
kilépéskor:
Ország:Határállomás:
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-1. RÉSZ
KIÉGETT FŰTŐELEMEKRE VONATKOZÓ SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELEM
(1)A szállítás típusa (jelölje be a megfelelő négyzetet):
□_MM típus: Tagállamok közötti szállítás (egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon át)
□IM típus: Harmadik országból a Közösségbe irányuló szállítás
□ ME típus: A Közösségből harmadik országba irányuló szállítás
□TT típus: Közösségi területen át történő szállítás
(2)Az engedély iránti kérelem tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet):
□egyetlen szállítás _________________ A szállítás tervezett időszaka: _____________________________
□több szállítás: a szállítások tervezett száma: ______________ . A szállítások tervezett
időszaka: __________________ .
(3)□ Nem alkalmazandó.
□ MM típusú szállítás(ok) egy vagy több harmadik országon át:
Határállomás a Közösségből való kilépéskor*: _______________________________________________
Határállomás harmadik országba való belépéskor* (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány először áthalad):____________________________________________
Határállomás harmadik országból való kilépéskor* (abban a harmadik országban, amelyen a szállítmány utoljára áthalad): ______________________________________________
Határállomás a Közösségbe való visszatéréskor*:
(*) Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden olyan szállítás alkalmával, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megoldást kötöttek.
(4)Kérelmező (kereskedelmi név):_____________________________________________________________
□ Birtokos (MM, ME típus esetén), □ címzett (IM típus esetén), □ egyéb (TT típus esetén) (adja meg):
_______________________________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(5)A kiégett fűtőelemek helye a szállítást megelőzően (kereskedelmi név):____________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(6)Címzett (kereskedelmi név):
_______________________________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(7)A kiégett fűtőelemek helye a szállítást követően:_______________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(8)A kiégett fűtőelemek típusa: □Jémurán, ^urán-dioxid, ojtevert oxid (MOX), □ egyéb (adja meg):
________________________________________________________________________________________
Eredeti hasadóanyag-tartalom: □_uránium-235 [maximális
dúsítás: …………………………….%]
□ MOX_______________________________________________[névleges urándúsítás: ………………..%
______________________________________________________ [maximális plutónium
tartalom:..........%]
n egyéb (adja meg):______________________________________________________________________
Kiégési fok (átlag vagy jellemző tartomány): ____________________________________MWnap/teHM
(9)Az összes küldeménydarab (pl. tartály) száma:-
___________________________________________
Az összes kazetta/köteg/elem/rúd száma (adja meg): ______________________________________
Teljes nettó tömeg (kg): ____________________ Teljes bruttó tömeg (kg): _________________
(A fenti értékek becsültek, ha a kérelem több szállításra vonatkozik.)
A szállítmány (pl. tartályok) leírása: _________________________________________________________
A küldeménydarab típusa11 (ha ismert):
____________________________________________________________
Maximális kiégett fűtőanyag-tartalom küldeménydarabonként (kg):
__________________________________
A küldeménydarabok azonosítási módja (ha bárcát használnak, mellékeljen mintákat):____________________
(10)A tevékenység típusa, amely kapcsán a kiégett fűtőelemek keletkeztek (jelölje be a megfelelő' négyzetet):
□ kutatás, □ kereskedelmi célú atomenergia-termelés, □ egyéb (adja meg):
(11)A kiégett fűtőelem-szállítás célja:
□(Újra)kezelés vagy újrafeldolgozás
□Átmeneti tárolás
□Átmeneti tárolás utáni visszaszállítás
□Végleges elhelyezés
□Egyéb cél (adja meg):
(12)A szállítás tervezett módja (közúti, vasúti, tengeri, légi, belvízi)Indulási hely:Érkezési hely:Javasolt fuvarozó (ha van):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(13)A kiégett fűtőelem-szállításban érintett országok sorrendben (elsőként azt az országot kell megjelölni, amelyben a kiégett fűtőelemek jelenleg találhatók, utolsóként a rendeltetési hely szerinti országot)
1.3.5.7.
2.4.6.8.
11 Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz.
biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.
(14)Alulírott kérelmező - összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival -
1.kérem a fent leírt kiégett fűtőelemek szállításának (szállításainak) engedélyezését, valamint
2.kijelentem, hogy a fenti adatok a legjobb tudomásom szerint megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a szállítás(oka)t az összes rá(juk) vonatkozó jogszabály előírásaival összhangban végzik; továbbá
3.*(MM vagy ME típusú szállítás esetén) vállalom a kiégett fűtőelemek visszavételét, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők; vagy *(IM vagy TT típusú szállítás esetén) mellékelem a címzett és a kiégett fűtőelemek harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodást, amely kimondja, hogy a harmadik országban letelepedett birtokos visszaveszi a kiégett fűtőelemeket, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni, vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők.
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-2. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK SZÁLLÍTÁSÁRA (SZÁLLÍTÁSAIRA) VONATKOZÓ KÉRELEM ÁTVÉTELÉNEK ELISMERÉSE - HIÁNYZÓ ADATOK BEKÉRÉSE
(15)A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve:__________________
___________________________________________________________________________________________
A szállítmány □ származási helye12, □ rendeltetési helye13 vagy □ első ízben közösségi területre
lépésének helye14 szerinti tagállam:___________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
Átvétel/érkeztetés ideje: ______________________________________________________(éééé/hh/nn)
(16)Az érintett illetékes hatóság neve: __________________________________________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) □ rendeltetési helye, □ áthaladási helye, □ első ízben közösségi területre lépésének helye vagy □ származási helye15 szerinti tagállam vagy ország:
________________________________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(17)Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival megállapítom, hogy a _________________ (éééé/hh/nn)-án/én kelt és (éééé/hh/nn)-án/én átvett kérelem
(a)*nincs megfelelően kitöltve. Kérem, pótolja az alábbi, hiányzó adatokat (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a hiányzó adatok teljes
listáját):_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(b)*megfelelően van kitöltve. A kérelem átvételét elismerem.
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
12 MM vagy ME típusú szállítás esetén.
13 IM típusú szállítás esetén.
14 IM vagy TT típusú szállítás esetén.
15 TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre
nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.
Nyilvántartási szám:_____________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-3. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉRINTETT ILLETÉKES HATÓSÁG ÁLTALI ELUTASÍTÁSA VAGY ELFOGADÁSA
(18)Az érintett illetékes hatóság neve:
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet és töltse ki értelemszerűen): □ származási helye16, □
rendeltetési helye17 vagy □ áthaladási helye18 szerinti tagállam vagy
ország:
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(19)*) Az automatikus hozzájárulás általános határnapja:
_________________________________________(éééé/hh/nn)
*) További - egy hónapot meg nem haladó - hosszabbítás igénylése, az automatikus hozzájárulás új határnapja: ________________________________________ (éééé/hh/nn)
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
(20)Összhangban a 2006/117/Euratom irányelv előírásaival -
a kérelmet az alábbi indoklással **elutasítom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje az
indokok teljes
listáját):_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
a kérelem engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel **hozzájárulásomat megadom (ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékelje a feltételek teljes
listáját):_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(**) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az, egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
16 TT és IM típusú szállítás esetén a származás helye szerinti országgal elegendő önkéntes alapon egyeztetni, erre
nézve az irányelv nem ír elő kötelezettséget.
17 MM vagy ME típusú szállítás esetén.
18 MM, IM, ME vagy TT típusú szállítás esetén, ha abban egy vagy több tranzittagállam érintett.
[30]
Nyilvántartási szám:________________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-4a. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK SZÁLLÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
(21)A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság neve: ___________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) □ származási helye, □ rendeltetési helye □ áthaladási
helye vagy □ első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti
tagállam: _________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(22)A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendben:
Tagállam/har­madik ország:Hozzájáru­lását adja?A hozzájárulás feltételei, ha vannakHivatkozás mellékletre:
1.IGEN
/NEM*
2.IGEN
/NEM*
3.IGEN
/NEM*
4.IGEN
/NEM*
5.IGEN
/NEM*
6.IGEN
/NEM*
7.IGEN
/NEM*
8.IGEN
/NEM*
(23)Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg19. Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy a B-1. részben megjelölt kiégett fűtőelemek
□egyetlen szállítmányának*
□több szállítmányának* szállítását
ENGEDÉLYEZEM
Az engedély hatályos: _____________________________________ (éééé/hh/nn)-ig.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A megcsillagozott nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
19 Ez az engedély semmilyen módon nem érinti a birtokos, a fuvarozó, a tulajdonos, a címzett vagy a szállításban
részt vevő bármely más természetes vagy jogi személy felelősségét.
Nyilvántartási szám:_________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-4b. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEM-SZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MEGTAGADÁSA
(24)A szállítási engedély elutasításáért felelős illetékes hatóság neve:_____________________
____________________________________________________________________________________
A szállítmány (jelölje be a megfelelő négyzetet) □ származási helye, □ rendeltetési helye, □ áthaladási
helye vagy □ első ízben közösségi területre lépésének helye szerinti tagállam:
____________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(25)A szállításban érintett országok hozzájárulásai és/vagy elutasításai sorrendben:
Tagállam/harmadik ország:Hozzájá­rulását
adja?
A hozzájárulás feltételei, ha vannak, vagy az elutasítás indokai:Hivatkozás mellékletre:
1.IGEN
/NEM*
2.IGEN
/NEM*
3.IGEN
/NEM*
4.IGEN
/NEM*
5.IGEN
/NEM*
6.IGEN
/NEM*
7.IGEN
/NEM*
8.IGEN
/NEM*
Az elfogadott és e részben feljegyzett határozatot a 2006/117/Euratom irányelv rendelkezéseivel összhangban hozták meg.
Tájékoztatom az érintett országok illetékes hatóságait, hogy a B-1. részben megjelölt kiégett fűtőelemek
□egyetlen szállítmányának*
□több szállítmányának* szállítását
ELUTASÍTOM
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(*) A csillaggal jelölt nyilatkozatok közül csak az egyik érvényes, a másik értelemszerűen törlendő.
[31]
Nyilvántartási szám________________________________________________________:
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-5. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEM-SZÁLLÍTMÁNY LEÍRÁSA ÉS A KÜLDEMÉNYDARABOK
LISTÁJA
(26)Kérelmező (kereskedelmi név):________________________________________________________________
□ Birtokos, □ címzett, □ egyéb (adja meg):
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(27)Az engedély hatályos: ___________________________________ (éééé/hh/nn)-ig. Az engedély □ egyetlen
szállításra, vagy □ több szállításra vonatkozik. A szállítás sorszáma:_____________________________
(28)A kiégett fűtőelemek típusa: □ fémurán, □ urán-dioxid, □ kevert oxid (MOX), □ egyéb (adja meg):
______________________________________________________________________________________
Eredeti hasadóanyag-tartalom: □ uránium-235 _____________________ [maximális
dúsítás …………….%] □ MOX ______________________________________________________[névleges
urándúsítás.............%] ____________ [maximális plutónium tartalom..........%]
□ egyéb (adja meg):________________________________________________________________________
Kiégési fok (átlag vagy jellemző tartomány): ______________________________________MWnap/tHM
Az összes kazetta/köteg/elem/rúd száma (adja meg):____________________________________________
Maximális kiégett fűtőanyag-tartalom küldeménydarabonként (kg):
_________________________________
(29)*Azonosítószám:*Típus20*Bruttó tömeg*Nettó tömeg*Aktivitás (GBq)
(kg)(kg)
Összesen:ÖsszesenÖsszesen:Összesen:Összesen:
(típusonként):
(*) Egyenként kell kitölteni minden küldeménydarabra nézve. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeljen külön listát!
(30)A szállítmány feladásának időpontja: ______________________________________________(éééé/hh/nn).
Kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán vagy dokumentumokban) közölt adatok a
legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
20 Összhangban a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó előírások 2005. évi kiadásával, TS-R-1. sz.
biztonsági követelmények, NAÜ, Bécs, 2005.
Nyilvántartási szám: ______________________________________________________________
(A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság tölti ki.)
B-6. RÉSZ
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK ÁTVÉTELÉNEK ELISMERÉSE
(31)Címzett (kereskedelmi név):
___________________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:____________________________________________________________________
(32)A kiégett fűtőelemek helye a szállítást követően (kereskedelmi név):
________________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Irányítószám: __________ Település: _______________________ Ország:___________________________
Telefon: ________________ Fax: __________________________ E-mail: __________________________
Kapcsolattartó személy:
___________________________________________________________________________úr/úrhölgy
(33)Az engedély tárgya (jelölje be a megfelelő négyzetet): n_ egyetlen MM vagy IM típusú szállítás, n_ egyetlen ME vagy TT típusú szállítás,
□több MM vagy IM típusú szállítás, sorszám:
Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: □ Igen □ Nem
□több ME vagy TT típusú szállítás, sorszám:
Az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítás: □ Igen □ Nem
(34)□ Nem alkalmazandó.
^ME vagy TT típusú szállítás: (ezt a rovatot egy mellékelt nyilatkozat is helyettesítheti, ez esetben
hivatkozni kell a mellékletre)
__________________________________________________________________
Határállomás rendeltetési vagy áthaladási helyként megadott harmadik országba történő
belépéskor: _______________________
Harmadik ország: __________________ Határállomás: ________________________________________
(35)A szállítás típusától függően a címzett köteles megküldeni az átvételi elismervényt és a B-5. részt:
•(MM vagy IM típusú szállítás esetén) a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának,
•(ME vagy TT típusú szállítás esetén) a B-1. rész 4. rovatában megadott kérelmezőnek (ME típusú szállítás esetén a birtokosnak, TT típusú szállítás esetén annak a személynek, aki a kiégett fűtőelemek közösségi területre lépésének helye szerinti tagállamban a szállításért felelős)
A kiégett fűtőelemek átvételének napja: ___________________________________ (éééé/hh/nn)
Az átvételi elismervény feladásának napja: ___________________________________ (éééé/hh/nn) Alulírott címzett kijelentem, hogy az ebben a részben (és a mellékelt listán) közölt adatok legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.
_________________________________________________________________________________
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)
(36)□ Nem alkalmazandó.
^ME vagy TT típusú szállítások: Az átvételi elismervényt - szükség esetén a címzett nyilatkozatával együtt - a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó hatóságokhoz.
1.Az Európai Közösségen kívüli címzett a kiégett fűtőelemek átvételét elismerheti nyilatkozat vagy igazolás formájában is, amely legalább a 31-36. rovatban feltüntetett adatokat tartalmazza.
2.Az az illetékes hatóság, amely megkapja az átvételi elismervény eredeti példányát, másolatot küld a többi illetékes hatóságnak.
3.A B-5. és B-6. rész eredeti példányait végül az engedélyt kiadó hatósághoz kell elküldeni.
4.Tagállamok közötti szállítás esetén a származási hely vagy az első ízben közösségi területre lépés helye szerinti tagállam illetékes hatósága másolatot küld a birtokosnak az átvételi elismervényről.
Az átvételi elismervény továbbításának napja (a B-5. résszel együtt):
_____________________________________(éééé/hh/nn)
Határállomás a Közösségből való kilépéskor:
________________________________________
Ország:Határállomás:
(Keltezés)……………………………………..(Bélyegző)………………………..(Aláírás)

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

az egységes formanyomtatvány A-1-A-6., illetve B-1-B-6. részeinek rovataihoz

A megfelelően kitöltött kérelem kritériumai: A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának engedélyezésére irányuló kérelem - a 2006/117/Euratom irányelvvel összhangban - akkor minősül megfelelően kitöltöttnek, ha - radioaktív hulladékok szállítása esetén - az A-1. rész valamennyi rovata, illetve - kiégett fűtőelemek szállítása esetén - a B-1. rész valamennyi rovata tartalmazza a kért információkat: ehhez be kell jelölni a megfelelő négyzeteket, törölni kell (kihúzással) a nem kívánt részeket, vagy meg kell adni a megfelelő adatokat. Több szállításra irányuló kérelem esetén a 8. és 9. rovatokban becsült érték is megadható.

A kérelmezőnek az 1-14. rovatokat hiánytalanul ki kell töltenie.

1. Az 1. rovatban bejelöli a szállítás típusát meghatározó négyzetet, és ha a szállításban harmadik ország is érintett, megadja a megfelelő határállomás nevét:

Az MM típust kell bejelölni akkor, ha tagállamok közötti szállításról van szó, amely esetleg egy vagy több további tagállamon vagy harmadik országon át történik.

Az IM típust kell bejelölni akkor, ha harmadik országból valamely tagállamba történő szállításról (a Közösségbe irányuló import) van szó, szem előtt tartva, hogy a kérelemhez igazolást kell mellékelni a címzett és a harmadik országban letelepedett birtokos között létrejött és e harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról, amely a birtokost a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére kötelezi, ha a szállítást nem lehet elvégezni.

Az ME típust kell bejelölni akkor, ha valamely tagállamból harmadik országba történő szállításról (a Közösségből harmadik országba irányuló export) van szó.

A TT típust kell bejelölni akkor, ha olyan, egyik harmadik országból a másik harmadik országba irányuló szállításról van szó, amely egy vagy több tagállamon át történik, szem előtt tartva, hogy a kérelemhez igazolást kell mellékelni a címzett és a harmadik országban letelepedett birtokos között létrejött és e harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról, amely a birtokost a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek visszavételére kötelezi, ha a szállítást nem lehet elvégezni.

2. A megfelelő négyzet bejelölésével a kérelmező egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a kérelem egyetlen vagy több szállításra vonatkozik-e egy adott időszakon belül (pl. 2010 májusa, 2009. vagy 2010-2011.); ez az időszak nem haladhatja meg az engedélyezés időpontjától számított három évet. A kérelmet egynél több szállításra vonatkozóan is be lehet nyújtani a 2006/117/Euratom irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alábbi feltételek betartásával:

a kérelem tárgyát képező radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek lényegében ugyanazokkal a fizikai, kémiai és radioaktív tulajdonságokkal rendelkeznek; és a szállítások azonos birtokostól azonos címzetthez történnek, és a szállítással kapcsolatban ugyanazon hatóságok illetékesek; és

a harmadik országon történő áthaladással járó szállítások esetében a Közösségbe való belépés és/vagy a Közösségből való kilépés ugyanazon a közösségi határállomáson és az érintett harmadik ország vagy országok ugyanazon határállomásán vagy határállomásain keresztül történik, kivéve, ha az illetékes hatóságok más tartalmú megállapodást kötöttek.

3. A kérelmező megadja a releváns határállomás nevét, ha a szállításban egy vagy több harmadik ország érintett. Ennek a határállomásnak azonosnak kell lennie minden szállításkor, amelyre a kérelem vonatkozik, kivéve ha az illetékes hatóságok más tartalmú megállapodást kötöttek.

4. A kérelmező megadja kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét. A kereskedelmi név (másként: üzleti név) azt a nevet jelenti, amely néven a vállalkozás a gazdasági tevékenységét folytatja; ez eltérhet a bejegyzett hivatalos cégnévtől, amelyet szerződésekben és egyéb hivatalos okiratokban használnak. A kérelmező a megfelelő négyzet bejelölésével megadja a szállításban betöltött szerepét, amely - a szállítás típusától függően - a következő lehet:

tagállamok közötti (MM típusú) vagy a Közösségből harmadik országba irányuló (ME típusú) szállítás esetén: birtokos;

harmadik országból a Közösségbe irányuló (IM típusú) szállítás esetén: címzett;

a Közösségen át történő (TT típusú) szállítás esetén: a szállításért felelős személy abban a tagállamban, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek a Közösség területére lépnek.

5. A kérelmező megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás előtti helyének kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét (az adatok eltérhetnek a kérelmező adataitól).

6. A kérelmező megadja a címzett kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét. IM típusú szállítás esetén ezek az adatok azonosak a 4. rovatban szereplőkkel.

7. A kérelmező megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás utáni helyének kereskedelmi nevét, címét és elérhetőségét (az adatok eltérhetnek a kérelmező adataitól).

8. A kérelmező vagy a megfelelő négyzet bejelölésével (több válasz is lehetséges) vagy a radioaktív hulladékokra és a kiégett fűtőelemekre vonatkozó jellemzők és értékek megadásával tölti ki a rovatokat. Több szállítás esetén az értékek lehetnek becsültek.

9. A kérelmező kitölti a 9. rovatot, a megadott értékek lehetnek becsültek.

10. A kérelmező meghatározza a tevékenység típusát, amely kapcsán a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek keletkeztek: bejelöli a megfelelő négyzet(ek)et vagy megadja az egyéb tevékenységet. Több válasz is lehetséges.

11. A kérelmező meghatározza a szállítás célját: bejelöli a megfelelő négyzetet (csak egy válasz lehetséges) vagy megadja az egyéb célt.

12. A kérelmező felsorolja a tervezett szállítási módokat (közúti, vasúti, tengeri, légi, belvízi), ennek megfelelően megadja az indulási és érkezési helyet, valamint megnevezi a tervezett fuvarozót (ha van). A kérelmezési eljárás későbbi szakaszában mód van az adatok módosítására; a módosításokat közölni kell az illetékes hatósággal, új kérelem benyújtására nincs szükség.

13. A kérelmező felsorolja a szállításban érintett összes országot: első helyen azt a tagállamot vagy harmadik országot nevezi meg, amelyben a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek találhatók, utolsó helyen pedig azt a tagállamot vagy harmadik országot, amelyben ezek a szállítást követően találhatók lesznek. Ha a kérelmező módosítani kíván a felsoroláson, új kérelmet kell benyújtania.

14. A kérelmező nyilatkozik arról, ki veszi vissza a radioaktív hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket abban az esetben, ha a szállítás(oka)t nem lehet elvégezni vagy ha a szállítás feltételei nem teljesíthetők. IM vagy TT típusú szállítás esetén a kérelmező a kérelemhez igazolást mellékel a rendeltetés szerinti tagállamban vagy harmadik országban letelepedett címzett és a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országban letelepedett birtokosa közötti, a harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott megállapodásról.

Az 1-14. rovatok kitöltését követően a kérelmező a formanyomtatvány 1. részét megküldi a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságnak.

A szállítási engedély kiadásáért vagy elutasításáért felelős illetékes hatóság a szállítás típusától függően a következő lehet:

• tagállamok közötti szállítás (MM típus) és a Közösség területéről való kivitel (ME típus) esetén a származási tagállam illetékes hatósága;

• a Közösség területére való behozatal (IM típus) esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága;

• a Közösség területén át való szállítás (TT típus) esetén annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szállítmány első ízben a Közösség területére lép.

Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján.

15. Közvetlenül a kérelem beérkezését követően a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság

- az egységes formanyomtatvány egyes részeit (az 1. résszel kezdve) nyilvántartási számmal látja el a fejlécen;

- ellenőrzi, hogy a kérelmező az 1. rész rovatait megfelelően töltötte-e ki;

- kitölti a 2. rész 15. rovatát, majd kellő mennyiségű másolatot készít az 1., 2., és 3. részből az összes érintett tagállam és ország számára; harmadik országon át történő szállítás esetén az illető harmadik országgal elegendő tájékoztatás céljából konzultálni.

16. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság megfelelő módon kitölti a 2. rész 16. (és a 3. rész 18.) rovatát azon érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok és országok valamennyi illetékes hatósága számára, amelyek hozzájárulása a szállítás(ok) engedélyezése szempontjából szükséges; a megfelelően kitöltött kérelmet (1. rész) a 2. résszel együtt haladéktalanul megküldi jóváhagyásra a 16. rovatban megnevezett illetékes hatóságnak.

16. rovatban megnevezett illetékes hatóságnak.

17. A 17. rovatot az érintett tagállam(ok) illetékes hatósága tölti ki. A kérelem keltét és átvételének időpontját a beérkezéskor haladéktalanul be kell jegyezni. Az átvétel időpontjától számított húsz napon belül az érintett tagállamok illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a kérelmet megfelelően töltötték-e ki (a rovatokat 1-től 14-ig maradéktalanul ki kell tölteni, egyetlen adat sem hiányozhat; egyes értékek lehetnek becsültek). A 17. rovatban vagy csak az (a) vagy csak a (b) pont alatti nyilatkozat lehet érvényes, a másik törlendő.

Ha a rendeltetés helye vagy, ha van, az áthaladás helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága nem tekinti a kérelmet megfelelően kitöltöttnek, kitölti a 17. rovat (a) pontját, törli a (b) pontot, majd a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnál jelzi, hogy igényt tart a hiányzó adatokra. A formanyomtatvány kitöltésével vagy a hiányzó adatok listájának mellékelésével egyértelműen meghatározza a hiányzó adatok körét. A kérelem átvételének időpontját követő húsz napon belül a hiányzó adatokat kérő illetékes hatóság megküldi a 2. rész másolatát az érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok valamennyi illetékes hatóságának. Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján. Ha valamely érintett tagállam nem tekinti a kérelmet megfelelően kitöltöttnek, az engedélyezési eljárás nem folytatható. Ebben az esetben a rendeltetési hely szerinti tagállam - akkor is, ha illetékes hatósága a kérelmet szabályszerűen kitöltöttnek tekinti - nem küldhet átvételi elismervényt mindaddig, amíg a kért adatok be nem érkeztek, és a beérkezés időpontjától számított tíz napon belül már nem kerül sor újabb adatkérésre. Ezt az eljárást addig kell megismételni, amíg minden hiányzó adat be nem érkezik, és újabb adatkérésre már nem kerül sor.

Ha a húsznapos időszakban nem került sor újabb adatkérésre, és ha az érintett tagállam illetékes hatósága a kérelmet szabályszerűen kitöltöttnek tekinti, az említett hatóság a kérelem átvételének időpontjától számított húsznapos határidő lejártát követő tíz napon belül megküldi a 2. részt a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnak, valamint megküldi ugyanennek a résznek másolatát az érintett, a 13. rovatban felsorolt tagállamok valamennyi illetékes hatóságának. Az elérhetőségek megtalálhatók a Bizottság által létrehozott és karbantartott elektronikus kommunikációs platformon vagy az illetékes hatóságok közzétett listáján.

Az érintett tagállamok illetékes hatóságai megállapodhatnak ennél rövidebb határidőkben is.

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak módjában álljon a hiányzó adatok bekérése a kérelem átvételétől számított húsz napon belül, a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának nem szabad az átvételi elismervényt a húsznapos határidő lejártát megelőzően kibocsátania. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága a húsznapos határidő lejártát követően kitölti a 17. (b) rovatot, ha a kérelmet megfelelően kitöltöttnek tekinti, valamint ha vagy nincs más érintett tagállam, vagy más érintett illetékes hatóság nem kér be hiányzó adatot.

18. Az engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott, a megfelelően kitöltött kérelemre vonatkozó átvételi elismervény átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja a határidők betartását, és kitölti a 3. rész 18. rovatát a szállításban érintett, a 13. rovatban felsorolt országok számára, amelyek hozzájárulása a szállítás(ok) engedélyezése szempontjából szükséges.

Ha szükséges, az illetékes hatóság a 18. rovatot további adatokkal egészíti ki.

19. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság bejegyzi az automatikus hozzájárulás általános határnapját, amely valamennyi érintett tagállamra hatályos. A jóváhagyás általában a rendeltetési hely szerinti tagállam 17. rovat (b) pontja szerinti átvételi elismervényének keltétől számított két hónapig hatályos. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság ezután a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló 3. részt megküldi minden érintett tagállamnak és országnak.[32]

A 3. rész átvételét követően az érintett illetékes hatóságok haladéktalanul döntést hoznak arról, szükségük van-e halasztásra ahhoz, hogy a szállítás engedélyezéséről vagy elutasításáról határozzanak. A 19. rovatban meghatározott általános határnap törlésével és az új határnap bejegyzésével legfeljebb egyhónapos halasztás kérhető; az új határnapról értesíteni kell valamennyi érintett illetékes hatóságot.

20. Az érintett illetékes hatóságoknak kellő alapossággal meg kell vizsgálniuk a kérelmet. Az érintett illetékes hatóságok legkésőbb az automatikus hozzájárulás határnapjáig kitöltik a 20. rovatot, és a 3. rész eredeti másodpéldányát (elektronikus levelezés esetén a lapolvasóval beolvasott változatot) visszaküldik a szállítási engedély kiadásáért felelős, a 15. rovatban megadott illetékes hatóságnak. A hozzájárulás megtagadása esetén indokolást kell adni, melynek tranzittagállam esetében a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti, közösségi és nemzetközi jogi rendelkezéseken, rendeltetési hely szerinti tagállam esetében a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó irányadó jogszabályokon, vagy a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó irányadó nemzeti, közösségi és nemzetközi jogi rendelkezéseken kell alapulnia. Feltételek szabása esetén e feltételek nem lehetnek szigorúbbak a tagállamokon belüli hasonló szállításokra megállapított feltételeknél. Ha a formanyomtatványt a rendelkezésre álló időszakban nem töltik ki és nem küldik vissza, a szállítási kérelmet - a 2006/117/Euratom irányelv 9. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel - jóváhagyottnak kell tekinteni.

21. Ha a szállítás szempontjából szükséges hozzájárulásokat az érintett illetékes hatóságok megadták, a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság kitölti a 21-23. rovatot; a hozzájárulás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén tekinthető hallgatólagosan megadottnak:

legalább a rendeltetési hely szerinti, a 17. rovat (b) pontjában megadott illetékes hatóság átvételi elismervénye beérkezett;

egyetlen, hiányzó adat pótlására vonatkozó kérés sem maradt megválaszolatlan;

az érintett illetékes hatóságoktól nem érkezett (sem hozzájáruló, sem elutasító) válasz a 19. rovatban meghatározott határnapig.

22. A 21. rovatban megadott illetékes hatóság felsorolja, vagy ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, mellékeli az illetékes hatóságoktól beérkező összes hozzájárulást (az esetleges feltételek megadásával) és elutasítást (az indokok megadásával).

23. A 21. rovatban megadott illetékes hatóság kitölti a 23. rovatot, figyelembe véve, hogy az engedély időbeli hatálya legfeljebb három év, és hogy egy engedély egynél több szállításra is vonatkozhat, ha teljesülnek a 2006/117/Euratom irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek; a 4a. rész eredeti példányát az 1., 4a., 5. és 6. résszel együtt megküldi a kérelmezőnek; a 4a. rész másolatát megküldi valamennyi érintett illetékes hatóságnak.[33]

24. A szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság kitölti a 24. és 25. rovatot, ha az érintett illetékes hatóságok közül legalább egy nem járult hozzá a szállításhoz.

25. A 24. rovatban megadott illetékes hatóság felsorolja vagy mellékeli a beérkező összes hozzájárulást és elutasítást (a feltételeknek és az elutasítás indokainak megadásával), és megküldi a 4b. rész eredeti másodpéldányát a kérelmezőnek, másolatát pedig valamennyi érintett illetékes hatóságnak.

26. Ha a szállítás(oka)t engedélyezték, és a kérelmező átvette a 4a., 5. és 6. részt, megfelelően ki kell töltenie a 26. rovatot. Abban az esetben, ha a kérelem több szállításra vonatkozik, a kérelmező minden egyes szállításra vonatkozóan másolatot készít az 5. részből.

27. A kérelmező a megfelelő négyzet bejelölésével jelzi, hogy az engedély egyetlen vagy több szállításra vonatkozik-e. Több szállítás esetén meg kell adni a megfelelő sorszámot.

28. Az egyes szállítások előtt a kérelmező megfelelően kitölti a 28-30. rovatot (akkor is, ha az engedély több szállításra vonatkozik). Ebben a részben az értékek nem lehetnek becsültek!

29. A kérelmező megfelelően kitölti a 29. rovatot (küldeménydarabok listája), és a rovat alján megadja az összes küldeménydarab számát, az összes küldeménydarab számát típusonként, a teljes nettó tömeget, a teljes bruttó tömeget és az összes küldeménydarab teljes aktivitását (GBq). Ha a nyomtatványban rendelkezésre álló hely nem elegendő, külön listát kell mellékelnie a kért adatokkal.

30. A kérelmező minden egyes radioaktív hulladék- vagy kiégett fűtőelem-szállítást megelőzően kitölti a 30. rovatot (a szállítmány feladásának időpontja és nyilatkozat - akkor is, ha az engedély több szállításra vonatkozik). Az 5. rész az 1. és 4a. résszel együtt a szállítás során végigkíséri a radioaktív hulladékokat vagy a kiégett fűtőelemeket. A szállítmány leírását és a küldeménydarabok listáját (5. rész) ezután csatolni kell a 6. részhez (átvételi elismervény).

31. MM és IM típusú szállítás esetén a címzett, ME szállítás esetén a birtokos, TT típusú szállítás esetén a szállításért felelős személy megfelelően kitölti a 31-35. (valamint, ha alkalmazandó, a 36.) rovatot; a kérelmező szükség esetén kiegészíti az adatokat. Az Európai Közösségen kívüli címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét az egységes formanyomtatványtól eltérő, külön nyilatkozattal is elismerheti.

32. A címzett megfelelően megadja a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállítás utáni helyének nevét, címét és elérhetőségét.

33. A címzett kitölti a 33. rovatot (a 23. rovat tartalmával összhangban), és bejelöli, hogy a fogadott szállítmány az engedély hatálya alá tartozó utolsó szállítást képezi-e.

Abban az esetben, ha az engedély egyetlen MM vagy IM típusú szállításra vonatkozik, a címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét követő 15 napon belül kitölti a 6. részt, majd az 5. és 6. részt megküldi a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága ezután az 5. és 6. rész másolatát továbbítja a többi érintett illetékes hatósághoz (és - értelemszerűen - a két rész eredeti példányát az engedélyt kiadó illetékes hatósághoz). MM típusú szállítás esetén a származási tagállam illetékes hatósága az átvételi elismervényt másolatban megküldi a birtokosnak.

Abban az esetben, ha az engedély egyetlen ME vagy TT típusú szállításra vonatkozik, a kérelmező gondoskodik arról, hogy az Európai Közösség területén kívüli címzett a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételét követően haladéktalanul megküldje neki a megfelelően kitöltött 5. és 6. részt. A 6. rész helyettesíthető a címzett részéről tett nyilatkozattal, amely tartalmazza legalább a 31-36. rovatban szereplő adatokat. A radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek átvételétől számított 15 napon belül a kérelmező továbbítja az engedélyt kiadó illetékes hatóságnak az 5. és 6. részt (ha a címzett nem töltötte ki a 6. részt, a kérelmezőnek kell azt kitöltenie), valamint, ha van, a címzett nyilatkozatát. Ez utóbbi hatóság ezután elküldi az 5. és 6. rész másolatát, illetve, ha van, a címzett nyilatkozatát a többi érintett illetékes hatósághoz.

Abban az esetben, ha az engedély több ME vagy IM típusú szállításra vonatkozik, a címzett minden szállítás után kitölti a 6. részt (miután az üres 6. részről ebből a célból több másolatot készített), és megküldi azt közvetlenül az engedélyt kiadó illetékes hatóságnak. A címzett mellékeli az adott szállításra vonatkozó 5. részt is.

Abban az esetben, ha az engedély több ME vagy TT típusú szállításra vonatkozik, a kérelmező gondoskodik arról, hogy az Európai Közösség területén kívüli címzett minden egyes szállítást követően és minden egyes szállításra vonatkozóan kitöltse a 6. rész (üres) másolatát, és visszaküldje azt az ugyanarra a szállításra vonatkozó 5. résszel együtt.

34. A címzett bejelöli, hogy "nem alkalmazandó", vagy - MM vagy TT típusú szállítás esetén - kitölti a 34. rovatot, vagy külön nyilatkozatot mellékel, és megadja a mellékletre való hivatkozást.

35. Amikor az engedély hatálya alá tartozó összes (egy vagy több) szállítást elvégezték, a címzett kitölti a

35. rovatot. Abban az esetben, ha az engedély több szállításra vonatkozik, a végső átvételi elismervényt úgy kell kitölteni és benyújtani, mintha az engedély csak egyetlen szállításra lett volna érvényes, azzal az eltéréssel, hogy:

- a 6. rész 30. rovatában megjelöli, hogy a kérdéses szállítás az engedélyezett szállítások közül az utolsó,

- az Európai Közösségen kívüli címzett nyilatkozatának utalnia kell arra, hogy az engedélyezett összes radioaktív hulladék- vagy kiégett fűtőelem-szállítmány valóban megérkezett.

A címzett a 6. részt (átvételi elismervény) az 5. résszel együtt megküldi a szállítás típusától függően vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának (MM vagy TT szállítás esetén), vagy az 1. rész 5. rovatában megadott kérelmezőnek (ME vagy TT szállítás esetén). Az áttekinthetőség érdekében az utolsó átvételi elismervényhez csatolni kell minden egyes szállításra vonatkozóan a 6. részt.

36. A címzett bejelöli, hogy "nem alkalmazandó", vagy MM vagy TT típusú szállítás esetén kitölti a 36. rovatot, vagy külön nyilatkozatot mellékel és megadja a mellékletre való hivatkozást. A kérelmező az 5. és 6. részt továbbítja a szállítási engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságnak. Az áttekinthetőség érdekében az utolsó átvételi elismervényhez csatolni kell minden egyes szállításra vonatkozóan a 6. részt.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Megállapította a 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[3] A cím szövegét módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 672. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 129. §-a. Hatálytalan 2017.04.01.

[6] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[7] Módosította az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 670. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (112) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (112) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (112) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[13] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (112) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[16] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) és c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[20] Módosította a 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[21] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[22] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[23] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[24] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[25] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[26] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 672. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[28] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[29] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[30] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[31] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[32] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[33] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 671. § - a. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék