280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség) és a Szövetség kőolaj szekciója tagjaira (a továbbiakban: tag), továbbá azon jövedéki engedélyes kereskedőkre és jövedéki kiskereskedőkre terjed ki, akik az e rendelet alapján felszabadított készletből származó üzemanyagot értékesítenek.

2. § (1) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 9. § (2) bekezdésétől eltérően a Szövetség Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a biztonsági kőolajtermék készletekből e rendeletben előírtak szerint 184 millió liter motorikus gázolajat (a továbbiakban: felszabadított készlet) szabadít fel.

(2) A Szövetség a felszabadított készletet haladéktalanul értékesítésre felajánlja.

(3) A Kt. 15. §-ától eltérően a tagok a 2022. június havi tagi hozzájárulás nyilatkozatukban bevallott, a Kt. 4. mellékletében meghatározott Gáz- és tüzelőolajok (4) bekezdés szerint korrigált forgalma arányában jogosultak a felszabadított készletből vásárolni, és kötelesek a megvásárolt készleteket legkésőbb 2022. szeptember 15-éig elszállítani.

(4) Ha az adóraktári engedéllyel rendelkező tag (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában olyan mennyiség szerepel, amely másik tag tulajdonában állt közvetlenül a szabad forgalomba bocsátást megelőzően, úgy e mennyiséget a (3) bekezdés szerinti arány megállapításakor e másik tag forgalmaként kell figyelembe venni.

(5) Az adóraktári engedéllyel rendelkező tag e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést követő nap 12 óráig írásbeli nyilatkozatot tesz a Szövetség részére a (4) bekezdés szerinti tulajdonosonkénti megbontású mennyiségekről.

(6) A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és Kt. szerinti tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára 292,60 Ft/liter.

(7) A felszabadított készletből vásárolt üzemanyagot

a) a tag kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, illetve viszonteladó partnerei részére értékesítheti tovább Magyarország határain belül, töltőállomáson történő kiskereskedelmi értékesítés céljából;

b) a tag, továbbá a jövedéki engedélyes kereskedő és a jövedéki kiskereskedő az üzemanyag KN-kódjától függetlenül a hatósági árra vonatkozó, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény és a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet által meghatározott hatósági áron köteles értékesíteni, azzal, hogy ezen üzemanyag után fizetendő jövedéki adó és tagi hozzájárulás mértékére az e bekezdésben foglalt jogszabályok az irányadók;

c) a tag, valamint a jövedéki engedélyes kereskedő és a jövedéki kiskereskedő felhasználó felé kizárólag akkor értékesítheti, ha a felhasználó a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet rendelkezései szerint hatósági áron történő vásárlásra jogosult.

(8) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a (7) bekezdés szerinti kötelezettségek megtartását. Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése során megállapítja a kötelezettségek megsértését, 6 000 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. A jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

3. § A Szövetség a visszapótlási kötelezettségének 2023. április 1-jéig tesz eleget.

4. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény

a) 5. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál,

b) 9. § (2) bekezdésétől és 10. § (1) bekezdésétől eltérően az előírt csökkentési kötelezettség teljesítése és a teljesítésre vonatkozó jelentéstétel során

figyelmen kívül kell hagyni a 2. § alapján felszabadított biztonsági kőolajkészletből szabad forgalomba hozott üzemanyagot.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 28. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 28. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére