295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[2] gyógyászati segédeszköz:

a) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti - társadalombiztosítási támogatással rendelt - elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigénkoncentrátor,

b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 48/A. §-a, illetve 48/B. §-a szerinti, a jogosult kérelmében megjelölt egészségügyi szolgáltató által kihelyezésre került otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztető gép,

c)[3] az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglalt táblázat 88600 kódszámú, "Peritoneális dialízis" elnevezésű dializáló eljárás végzéséhez szükséges, a művese ellátás keretében térítésmentesen biztosított automatizált peritoneális dialízis (APD) készülék,

2. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás,

3. jogosult: olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ,

4. kedvezmény: a jogosult részére az e rendelet szerint határozatban megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségen felül biztosított villamosenergia-mennyiség.

3. § (1) A jogosult a felhasználási hely esetében a (3) bekezdés szerint részesülhet kedvezményben.

(2) A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.

(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke jogosultanként 1697 kWh. A kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakra (a továbbiakban: kedvezményes év) vonatkozik.

(4) A kedvezmény - a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén - a kérelem benyújtásának évében a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányosan jár.

4. § (1)[4] A kedvezményre való jogosultság tekintetében - a jogosult kérelmére - a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.

(2)[5] A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai, a kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató adatai az irányadók.

(3) A kormányhivatal a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy természetes személyazonosító- és lakcímadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

(4)[6] A kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató bevonásával ellenőrzi, hogy a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére

a) kiszolgáltatásra került-e társadalombiztosítási támogatással a 2. § 1. pont a) alpontja szerinti gyógyászati segédeszköz, vagy

b)[7] kihelyezésre került-e az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, a 2. § 1. pont b), illetve c) alpontja szerinti gyógyászati segédeszköz.

(5)[8] A kormányhivatal adatot igényel

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés céljából az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltatótól.

(6)[9] A kormányhivatal az (5) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató adatkezelője számára a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő személy természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(7)[10] Az (5) bekezdés szerinti adatigénylést követően

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokról,

b) az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdés b) pontja szerinti adatokról

haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a kormányhivatalt.

(8)[11] A kormányhivatal a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a jogosultság fennállásáig kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell.

5. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

(2) A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.

(3)[12] A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy - ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás - a kérelemhez mellékelni kell az utolsó villamosenergia-számlát és számlarészletezőt teljes terjedelmében, továbbá annak teljesítését igazoló dokumentumot vagy ezek másolati példányát.

(4)[13] A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes szolgáltató, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató részére történő továbbításához.

(5) A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

(6)[14] A kedvezmény a jogosultságot megállapító végleges határozatban megjelölt időponttól kedvezményes évenként, a kedvezményre való jogosultság visszavonásáig jár.

6. § A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell rendelkezni.

7. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapításáról, változásáról vagy annak megszűnéséről a kormányhivatal az egyetemes szolgáltatót a 2. melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton 5 napon belül értesíti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az egyetemes szolgáltató felhívására a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető. Ha a hiányos vagy hibás adatot tartalmazó értesítés a jogosultnak nem róható fel, a kedvezmény érvényesítése során nem érheti hátrány.

(3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint az új felhasználási hely tekintetében dönt új határozat kiadásáról.

(4) A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását - ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését és a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási helyében történő változást is - a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint dönt új határozat kiadásáról.

8. § (1) A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen. Ha az ellenőrzés megtartását a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neki felróható okból akadályozza, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti, vagy megvonja a fennálló jogosultságot.

(2) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megvonja, amelyről az egyetemes szolgáltatót a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.

(3) A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének és a kedvezmény ellenértékének az általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

(4) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (3) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

9. § (1) Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti.

(2) Az egyetemes szolgáltató - ha az elszámolási időszak nem esik egybe a kedvezményes évvel - a kedvezményes év zárónapját és a következő kedvezményes év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában a kedvezményt a kedvezményes évekre megosztva érvényesíti.

(3) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra. A 3. § (3) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő huszonkilencedik napon lép hatályba.

11. §[15]

11/A. §[16] E rendeletnek az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § 1. pont b) alpontja szerinti gyógyászati segédeszközt használó jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő személy a kedvezményre a kérelem benyújtásától visszamenőleg 2022. augusztus 24. napjától jogosult, amennyiben a kérelmét 2023. január 31-ig benyújtja.

11/B. §[17] E rendeletnek az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően megállapított kedvezményre vonatkozó jogosultságokra és már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges igénylőlap tartalma

Az igénylőlapot felhasználási helyenként és az alábbi adattartalommal kell kitölteni
1. A jogosult
1.1. Családi és utóneve:
1.2. Születési neve:
1.3. Anyja neve:
1.4. Születési hely, év, hó, nap:
1.5. Lakcíme:
1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
1.7. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
1.8. Kedvezménnyel érintett mérő száma:
2. A jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy adatai
(abban az esetben kötelező kitölteni, ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be az igénylőlapot, továbbá
annyiszor kell kitölteni, ahány vele egy háztartásban élő személyre igénybe veszi a jogosult):
2.1. Családi és utóneve:
2.2. Születési neve:
2.3. Anyja neve:
2.4. Születési hely, év, hó, nap:
2.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
2.6. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
3. A kérelem benyújtása során igazolni kell:
3.1. új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy
3.2. amennyiben az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem
benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla teljesítését.
4. Nyilatkozat
4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.
4.2. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt törvényes késedelmi kamattal növelten
az érintett egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
4.3. A kormányhivatalnak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és
ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére
történő adattovábbításhoz hozzájárulok.
4.4. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának
feltételeiben vagy a felhasználási hely címe tekintetében történt változást - annak bekövetkeztétől számított
15 napon belül - a kormányhivatal részére.
4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
................................................
(a jogosult aláírása)
................................................
(a jogosulttal egy háztartásban élő,
gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel
használó személy aláírása - abban az esetben kell aláírni,
ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be
az igénylőlapot)

2. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai

1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése

2. A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma

3. A jogosult neve, lakcíme, a felhasználás helye

4. Ha a kedvezményt a jogosult nem saját jogán veszi igénybe, a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neve

5. A jogosultság kezdő időpontja

6. Adat jellege - új, törlő, jogosulatlan

7. Szolgáltató kódja

8. Területi villamosenergia-elosztó megnevezése

9. Település neve

10. Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatónál szereplő azonosító szám - ügyfél-azonosító, fogyasztásihely-azonosító, szerződésszám, hivatkozási szám, kedvezménnyel érintett mérő gyári száma

11. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes villamosenergia-mennyiség felett vételezhető kedvezményes villamos energia mennyisége

12. Arányosítás jelölés[18]

13. Visszaigazolási kód[19]

14. Jogosultság vége[20]

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 38. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 11. § (2) bekezdés)

[2] Megállapította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[3] Beiktatta a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[4] Módosította a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[5] Módosította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[6] Megállapította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.29.

[7] Módosította a 499/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.10.

[8] Megállapította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.29.

[9] Módosította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[10] Megállapította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.29.

[11] Módosította a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[12] Megállapította a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.28.

[13] Módosította az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[14] Megállapította a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.28.

[15] Hatályon kívül helyezve e rendelet 11. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 38. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

[16] Beiktatta az 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[17] Beiktatta a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[18] Beiktatta a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.28.

[19] Beiktatta a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.28.

[20] Beiktatta a 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.28.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére