315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi)

"g) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás esetében az építészeti-műszaki dokumentációt."

(2) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi

a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és

b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület

építészeti-műszaki dokumentációját."

(3) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.5.) megállapított 9. § (2) bekezdés g) pontját, valamint módosított 9. § (6a) bekezdését a Mód. Kr.5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(4) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (6a) bekezdésében az "e) és f) pontja" szövegrész helyébe az "e)-g) pontja" szöveg lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 11/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A központi költségvetési szervek (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére, továbbá a honvédelmi, katonai, valamint a terrorizmust elhárító szerv által kezelt, használt nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű ingatlanokra vonatkozó adatok körére.

(4) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetek személyi állományának és szervezetének elhelyezésére rendelt ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan helyrajzi számára terjed ki."

(2) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/N. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásban a kezdő bérleti díj ajánlat

a) első alkalommal a 12/M. § (1) bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díjajánlat legalább 80%-a, de legfeljebb 100%-a,

b) második alkalommal a 12/M. § (1) bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 60%-a, de legfeljebb 100%-a."

(3) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 12/G. § (1) bekezdésében a "legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a" szövegrész helyébe a "legalább 100%-a, de legfeljebb 300%-a" szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében az "a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat" szövegrész helyébe az "a Vtv. 33. § (3) bekezdése szerinti értékesítést, továbbá a 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében az "Az ingatlan elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá." szövegrész.

3. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti, akit a főigazgató nevez ki és ment fel."

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 18. § (4) bekezdése a következő c)-e) ponttal egészül ki:

(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység)

"c) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,

d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy

e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta."

(2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése a következő c)-e) ponttal egészül ki:

(Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység)

"c) állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,

d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy

e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta."

(3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy

b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta."

(4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:

"77/G. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.8.) megállapított 18. § (4) bekezdés c) pontját és 25. § (3) bekezdés c) pontját, valamint módosított 18. § (4) bekezdés a) pontját, 19. § (4) bekezdés i) pontját, 25. § (3) bekezdés a) és b) pontját, 33. § (1) bekezdését, 35. § (9) bekezdését, 44. § (1) bekezdését, valamint 77/E. § (1) bekezdését a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 19. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint 77/E. § (1) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2024" szöveg,

b) 33. § (1) bekezdésében és 35. § (9) bekezdésében az "esetben" szövegrész helyébe az "esetben, valamint az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás esetében" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 25. § (3) bekezdés a) pontjában a "vagy" szövegrész.

5. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] a következő 7/E. §-sal egészül ki:

"7/E. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 7/D. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2024" szöveg lép.

6. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 66. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Az örökségvédelmi hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett tevékenység az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt az Országos Építészeti Tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta."

(2) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a tervezett tevékenység állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához igazolni kell, hogy az Országos Építészeti Tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre ajánlotta."

(3) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.3.) megállapított 66. § (9a) bekezdését és 73. § (4a) bekezdését a Mód. Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban: állami magasépítési beruházás), valamint a 41. § szerinti építési beruházások (a továbbiakban együtt: építési beruházás) vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi vélemény kialakítása) a minisztert jelöli ki."

(2) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A miniszter az előzetes településképi véleménye kialakítása során szakértőként bevonhatja a központi építészeti-műszaki tervtanácsot."

(3) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 78/B. §-sal egészül ki:

"78/B. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.1.) módosított 40. § (1) bekezdését a Mód. Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(4) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában az "a helyi önkormányzat" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzat állami magasépítési beruházásnak nem minősülő" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére