394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a 60. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, amelyek jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek."

3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot - közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen - közvetítő és szervező szolgálat;"

(2) Az R2. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, szolgáltatás részeként vagy szerződés alapján egyéb szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként végezhető;"

(3) Az R2. 2. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. üzleti név: az önálló diszpécserszolgálat megnevezése, márkaneve, amelyet piaci tevékenysége során használ, valamint az általa nyújtott szolgáltatás piaci célcsoportja felé képvisel, kommunikál."

4. § (1) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tevékenységi engedélyt - kérelemre - a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A kérelem tartalmazza a személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemeltetni kívánt személygépkocsik rendszám szerinti megjelölését is, amely alapján a közlekedési hatóság - a tevékenységi engedélyen kívül - személygépkocsinként engedélykivonatot állít ki. Ugyanarra a személygépkocsira csak személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító engedélykivonat állítható ki."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A sárga alapszínű rendszámtábla a közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján kerül kiadásra.

(5b) Az (5a) bekezdés szerinti igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a jármű üzembentartójának a nevét,

b) a jármű rendszámát, alvázszámát, gyártmányát és típusát,

c) a vállalkozás tevékenységi engedélyének a számát,

d) a közlekedési hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jármű megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(5c) Ha a jármű nem rendelkezik rendszámmal, az (5b) bekezdéstől eltérően a jármű rendszámát nem kell feltüntetni az igazoláson."

(3) Az R2. 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság törli ezeket a működési területeket a tevékenységi engedélyből és az engedélykivonatból. Ha a vállalkozás összes működési területét törölni kell, és a tevékenységi engedélybe új működési terület bejegyzésének feltételei sem állnak fenn, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja."

(4) Az R2. 4. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A személyszállító szolgáltatás nyújtása során a jármű más célra nem használható."

5. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vállalkozásnak - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - rendelkeznie kell olyan személygépkocsi vezetővel, aki]

"bb) az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, és rendelkezik a 14. § (1) bekezdésében meghatározott igazolvánnyal, valamint"

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vállalkozásnak - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - rendelkeznie kell:]

"c) személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (4) bekezdése szerinti írásbeli szerződéssel."

6. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint a helyi önkormányzat által kiadott rendelet alapján közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonta, és a vállalkozást a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltotta, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

b) korábban egyéni vállalkozó volt, és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének gyakorlásától a közlekedési hatóság meghatározott időre eltiltotta, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból törölt, a jogerős törléstől számított egy évig,

d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltott, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

e) az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben marasztalták el az e rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt mint egyéni vállalkozót vagy azt a vállalkozást, amelyben vezető vagy szakmai irányítói tisztséget töltött be,

f) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság jogsértés miatt - ideértve a taxiállomások használatára kiadott jogszabályok megsértését is - visszavonta, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltott, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

g) büntetett előéletű, vagy

h) mint járművezetőt az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben marasztalták el a 14. § (1) bekezdésében meghatározott igazolvány nélküli személyszállító szolgáltatás végzése miatt.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés a)-f) és h) pontjában meghatározott feltételek teljesülését az engedélyező közlekedési hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi."

7. § Az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A személytaxi-szolgáltatáshoz a 3. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő, a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz a 3. melléklet 1. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő személygépkocsi használható.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi igénybevételi lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerint kell felszerelni és működtetni.

(3) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra vagy egyéb gazdasági tevékenységre történő használata esetében a taxi szabadjelzőt le kell venni, vagy le kell takarni úgy, hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

(4) A működési területen kívül, az e rendeletben meghatározott személytaxi célra történő használat során a taxi szabadjelzőt "foglalt" állásban kell működtetni."

8. § (1) Az R2. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni. Ezt követően a műszaki alkalmassági vizsgálatot minden időszakos vizsgálattal összevontan kell elvégezni. Az időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető."

(2) Az R2. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazolólap időbeli hatályát az adott személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxi vagy a közforgalmú személyszállításra használt jármű forgalmi engedélyének időbeli hatályával egyezően kell megállapítani. Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a forgalmi engedély időbeli hatálya még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meghatározott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján - a személygépkocsi forgalmi engedélyének időbeli hatályával egyezően - állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat határidejét, és ezt tünteti fel az igazolólapon."

9. § (1) Az R2. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a személygépkocsi vezetője

a) az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak - a személyszállító vezetői igazolvány meglétének kivételével - nem felel meg,

b) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi feltételeknek nem felel meg,

c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a második jogsértés megállapításától számított legalább egy évig, vagy, ha a személyszállító vezetői igazolványának visszavonása mellett ennél hosszabb időre tiltották el a tevékenység gyakorlásától, akkor a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

d) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt,

e) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltottak, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

f) nem minősül az Sztv. 12. §-a szerint büntetlen előéletűnek, vagy

g) vállalkozás vezetőjeként, szakmai irányítójaként vagy járművezetőként a kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben állapították meg felelősségét az e rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt."

(2) Az R2. 14. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A személyszállító vezetői igazolvány jogosultja a közlekedési hatóságnál a változástól számított 15 napon belül bejelenti az (5) bekezdés b) és e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány

a) visszavonásáról intézkedik, ha az igazolvány kiadásának feltételei a továbbiakban nem állnak fenn, vagy

b) bevonásával egyidejűleg új személyszállító vezetői igazolványt ad ki, ha annak adataiban változás következett be, és az igazolvány kiadásának feltételei továbbra is fennállnak."

10. § Az R2. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja, és a tevékenység gyakorlásától a vállalkozást két évre eltiltja, ha a vállalkozás - anélkül, hogy a szünetelést a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett a közlekedési hatóságnak bejelentette volna - az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) Amennyiben véglegessé vált hatósági döntés egy éven belül legalább két alkalommal megállapítja, hogy a vállalkozás megsértette a személyszállító szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott vagy a személyszállítási szolgáltatással összefüggő nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, a közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja, és - a jogsértés súlyosságától és a jogsértő cselekmények elkövetésének gyakoriságától függően - a tevékenység gyakorlásától a vállalkozást legfeljebb három évre eltiltja.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság és a közlekedési hatóság a személyszállító szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezések megsértését megállapító, véglegessé vált döntését haladéktalanul megküldi a vállalkozás működési területén illetékes közlekedési hatóság részére a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása céljából.

(4) A (2) bekezdés szerinti tevékenységi engedély visszavonásra és tevékenység gyakorlásától történő eltiltásra a (3) bekezdésben meghatározott szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság - a hatósági döntésük megküldésével egyidejűleg -, továbbá a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a vállalkozás működési területén illetékes helyi önkormányzat jegyzője, a helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője), az illetékes szakmai érdekképviseletek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(5) A vállalkozás a tevékenység gyakorlásától történő eltiltás időtartama leteltéig az abban meghatározott tevékenységet nem végezheti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatását nem kezdeményezheti.

(6) A tevékenységi engedély visszavonása és a tevékenység gyakorlásától történő eltiltás alkalmazása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - a vállalkozás székhelye szerint illetékes - szervnél a vállalkozás tevékenységi engedélye alapján üzemeltetett valamennyi személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(7) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás vagy az általa üzemeltetett jármű nem felel meg a 4-8. §-ban meghatározott feltételeknek, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt vagy engedélykivonatot visszavonja.

(8) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt

a) visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek,

b) visszavonja, és a személytaxi vezetőjét - a jogsértés súlyosságától és a jogsértő cselekmények elkövetésének gyakoriságától függően - legalább három hónapra, de legfeljebb két évre eltiltja a tevékenység gyakorlásától, ha a személytaxi vezetője

ba) a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezéseket - a tevékenységi engedély nélküli szolgáltatás kivételével - megsértette, és emiatt a felelősségét véglegessé vált hatósági döntés megállapította, vagy

bb) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, vagy

c) visszavonja, és a személytaxi vezetőjét három évre eltiltja a tevékenység végzésétől, ha járművezetőként felelősségét az e rendeletben meghatározott tevékenység engedély nélküli végzéséért véglegessé vált hatósági döntés megállapította."

11. § Az R2. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a feladatok vállalása céljából - önállóan vagy más vállalkozással közösen - a tevékenységi engedélyében külön meghatározott diszpécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.

(2) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon vagy online úton érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a belföldön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének.

(3) A helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője), az országos közlekedésszervező (a továbbiakban együtt: közösségi közlekedésszervező) vagy a közösségi közlekedési szolgáltató által a 21. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szerződés alapján végzett közvetítési tevékenység nem diszpécserszolgálati tevékenység."

12. § (1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély (a továbbiakban: diszpécserszolgálati engedély) birtokában végezhet. A diszpécserszolgálati engedélyt a közlekedési hatóság - erre irányuló kérelemre - annak a kérelmezőnek adja ki, amely megfelel a 6. és 7. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. A diszpécserszolgálati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfelelést igazoló okiratokat és az önálló diszpécserszolgálat üzleti nevét tartalmazó nyilatkozatot."

(2) Az R2. 17. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A diszpécserszolgálati engedély - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazza

a) az engedély egyedi sorszámát,

b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,

c) a vállalkozás nevét, székhelyét, továbbá - amennyiben azzal rendelkezik - telephelyét vagy telephelyeit,

d) a vállalkozás üzleti nevét, valamint

e) a szakmai irányító nevét.

(1b) A diszpécserszolgálati engedély öt évre szól, amely időtartamot a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére újabb öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a diszpécserszolgálati engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a diszpécserszolgálati engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg."

(3) Az R2. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közlekedési hatóság az általa kiadott diszpécserszolgálati engedélyeket és az egyes diszpécserszolgálati engedélyek jogosultjainak üzleti neveit honlapján közzéteszi, és azok tekintetében a honlap tartalmát negyedévente aktualizálja."

13. § Az R2. IV. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

"15/A. A diszpécserszolgálati engedély visszavonása

17/A. § (1) A diszpécserszolgálati engedély visszavonására és az önálló diszpécserszolgálati tevékenység gyakorlásától történő eltiltásra irányuló eljárás során a 15. § (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás a 17. §-ban és a 23. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint az Sztv. szerint a diszpécserszolgálatok részére meghatározott adatrögzítési és adatkezelési előírásoknak nem felel meg, akkor a közlekedési hatóság a diszpécserszolgálati engedélyt visszavonja."

14. § Az R2. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival az ilyen szolgáltatás nyújtása során áruküldeményt továbbítani nem lehet."

15. § (1) Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személytaxi-szolgáltatást az utas

a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon vagy online úton történő előzetes megrendeléssel,

b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,

c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba történő beszállással,

d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján, vagy

e) a közösségi közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódóan - egyrészről a közösségi közlekedési szolgáltató vagy a közösségi közlekedésszervező, másrészről a személytaxi-szolgáltató között létrejött szerződés alapján - nyújtott személytaxi-szolgáltatás esetében, a közösségi közlekedési szolgáltatótól vagy a közösségi közlekedésszervezőtől telefonon vagy online úton történő előzetes megrendeléssel

veheti igénybe."

(2) Az R2. 21. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A személytaxi-szolgáltatás része:

a) ha a járművezető a taxiállomáson várakozik személytaxival,

b) ha a jármű taxi szabadjelzővel felszerelve vesz részt a közúti forgalomban úgy, hogy a 9. § (3) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn,

c) a szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli vagy írásbeli megállapodás megkötése az utassal, továbbá

d) a szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli vagy írásbeli ajánlattétel.

(2b) A (2a) bekezdés a)-d) pontjában foglalt cselekmény megvalósulása esetén a jármű vezetője felel az e rendeletben, a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó, helyi önkormányzat által kiadott rendeletben vagy egyéb jogszabályban meghatározott előírások megtartásáért.

(2c) A (2b) bekezdésben foglaltakkal azonos felelősség terheli annak a - taxiszolgáltatásra előírt követelményeket nem vagy csak részlegesen teljesítő - járműnek a vezetőjét is, amely a taxiállomáson az utasokat megtévesztve, a taxiszolgáltatás végzésére való jogosultság látszatát keltő módon várakozik.

(2d) A (2b) bekezdés szerinti felelősség kiterjed a (2a) bekezdés

a) c) pontja szerinti szóbeli megállapodás esetén a szolgáltatás kínálójára,

b) c) pontjában meghatározott írásbeli megállapodás esetén a megállapodás szerint a szolgáltatást nyújtó vállalkozásra, valamint

c) d) pontja szerinti szóbeli vagy írásbeli ajánlattétel esetén az ajánlattevőre."

(3) Az R2. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott előrendelés esetében a közösségi közlekedési szolgáltatóra és a közösségi közlekedésszervezőre alkalmazni kell az Sztv. szerint a diszpécserszolgálatok részére meghatározott adatrögzítési és adatkezelési, valamint a 23. § (1) bekezdésében foglalt, diszpécserszolgálatra vonatkozó előírásokat."

16. § Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás a következő feltételek szerint végezhető:

a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport-, kulturális, oktatási, rendezvényszervezési vagy parkoló üzemeltetési tevékenységhez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás) közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, a főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes megrendelés alapján,

b) külön díjmegállapítása nélkül a főszolgáltatás részeként, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes megrendelés alapján,

c) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utasszállításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozással kötött szerződés alapján, vagy

d) repülőtér üzembentartójával, autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével e célra kötött szerződés alapján, a c) pontban foglalt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként.

(3) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az utas

a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál,

b) a (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a főszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél, személynél,

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti, személygépkocsis személyszállító szolgáltatást közvetlenül megelőző vagy követő közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy

d) a (2) bekezdés d) pontja esetében - amennyiben szerződést kötött személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére - a repülőtér üzembentartójánál, autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjénél

rendelheti meg.

(4) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, a (2) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti szolgáltatásként végzi, a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti tevékenységek végzésére jogosult személyek, szervezetek e vállalkozással - a személyszállítást megelőzően - a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére irányuló írásbeli szerződést kötnek.

(5) A (4) bekezdés szerinti szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzése során a járművezetőnek magánál kell tartania, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

(6) A szerződés vagy a szerződés kivonata legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti tevékenységet végző személy, szervezet megnevezését, székhelyét vagy lakcímét,

b) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás megnevezését, székhelyét,

c) a szerződéskötés napját és időtartamát, továbbá

d) a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt szolgáltatások közül annak a szolgáltatásnak a megnevezését, amelyhez közvetlenül kapcsolódik a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás.

(7) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt - az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek a hiányában - a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan vagy repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével kötött szerződés alapján teljesíti, a poggyász továbbítását a vállalkozás, valamint a személygépkocsi vezetője nem tagadhatja meg."

17. § Az R2. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet és a személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás - a személyszállítási szolgáltatási feladat közvetítését vagy szervezését megelőzően - a diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést köt. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére írásbeli szerződés alapján, diszpécserszolgálati engedéllyel rendelkező diszpécserszolgálat és tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltató vállalkozás között kerülhet sor."

18. § Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva - a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi, amelyhez próbavásárlót is igénybe vehetnek. Az ellenőrzésre jogosult szervek az e rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető- vagy szabálysértési feljelentést tesznek, vagy hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást"

19. § (1) Az R2. 26. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.2. pontjában foglaltaktól eltérően, a (7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján hatályos személytaxi engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.

(7) A (6) bekezdés azon vállalkozások által üzemben tartott azon személygépkocsik tekintetében alkalmazható, amely vállalkozás a Módr. hatálybalépésének napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett és a forgalmi engedély alapján 2017. január 1. előtt vették a járművet első alkalommal nyilvántartásba. A (6) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet a Módr. hatálybalépésének napján üzemben tartó vállalkozás kérelme alapján, az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította."

(2) Az R2. 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Módr. hatálybalépésekor hatályos

a) diszpécserszolgálati engedéllyel rendelkező vállalkozás a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül benyújtja a közlekedési hatóságnál az önálló diszpécserszolgálat üzleti nevét tartalmazó nyilatkozatot, ennek elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a diszpécserszolgálati engedélyt a nyilatkozat megtételéig felfüggeszti,

b) határozatlan időre szóló diszpécserszolgálati engedély a Módr. hatálybalépésétől számított 5. év december 31-én hatályát veszti, azzal, hogy az engedély a 17. § (1b) bekezdése alapján meghosszabbítható."

20. § Az R2. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglaltaktól eltérően, a (7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a Módr. hatálybalépésének napján hatályos személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet."

21. § Az R2. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) E rendelet 3. melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

22. § Az R2. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. § Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

24. § Az R2.

a) 4. § (10) bekezdésében a "közlekedés-szervező" szövegrész helyébe a "közlekedésszervező" szöveg,

b) 4. § (11) bekezdésében a "vállalkozás, illetve" szövegrész helyébe a "vállalkozás és" szöveg, a "meghatároznia, illetve" szövegrész helyébe a "meghatároznia, továbbá" szöveg,

c) 4. § (14) bekezdésében az "a 15. § (1)-(6) bekezdésében," szövegrész helyébe az "a 15. § (1)-(7) bekezdésében," szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont)" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdésében a "személytaxi-szolgáltatást, illetve" szövegrész helyébe a "személytaxi-szolgáltatást vagy" szöveg,

f) 10. § (5) bekezdésében a "bekezdés" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

g) 11. § (2) és (3) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "Vizsgaközpont" szöveg,

h) 11. § (5) bekezdésében a "tennie. Az ez" szövegrész helyébe a "tennie, amely" szöveg,

i) 18. § (4) bekezdésében az "illetve" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

j) 20. § (1) bekezdésében a "bekezdésekben" szövegrész helyébe a "bekezdésben" szöveg,

k) 21. § (3) bekezdésében az "autóbusz állomás" szövegrész helyébe az "autóbusz-állomás" szöveg,

l) 21. § (3) bekezdés a) pontjában az "az arra kijelölt helyen (taxiállomáson)" szövegrész helyébe a "taxiállomáson" szöveg,

m) 23. § (1) bekezdésében az "illetve" szövegrész helyébe a "valamint" szöveg,

n) 2. § 5. pontjában a "törvényben" szövegrész helyébe a "törvényben (a továbbiakban: Sztv.)" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R2.

a) 3. §-ában az "Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe." szövegrész,

b) 4. § (6) bekezdésében az "és regisztrációs matricával" szövegrész,

c) 19. § (2) bekezdése,

d) 26/A. §-a,

e) 5. melléklet 1.2.2.1., 5.1.1. és 7.1.1. pontjában az "illetve" szövegrész.

4. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3) A 19. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. §, a 23. § és a 3. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet tervezete 3. alcímének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 5. sor d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető]
(5.)d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás
végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel nem
rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás
nyújtására irányuló szerződést vagy közvetít,
szervez részére személyszállítási feladatot
e) Személygépkocsis személyszállító
szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak
hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja
bemutatni
NSJ300 000diszpécserszolgálat
NSJ200 000járművezető

2. Az R1. 1. melléklet 5. sora a következő f)-h) ponttal egészül ki:

[Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető]
(5.)f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás
diszpécserszolgálati tevékenység végzésére
jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással
köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló
szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő,
szervező szolgáltatását
g) Repülőtér üzembentartójával, valamint
autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás,
továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött
szerződést vagy annak hitelesített kivonatát
a járművezető nem tudja bemutatni
h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz
kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető
személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan
főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan,
amely esetében személygépkocsis személyszállító
szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi
lehetővé
NSJ300 000szállító
NSJ200 000járművezető
NSJ600 000szállító
járművezető

2. melléklet a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1. légszennyezési követelmények:

1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el,

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,

1.3. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő légzsák is biztosítja,

1.4. kizárólag elektromos hajtású személygépkocsi esetén egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas,

1.5. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti bal oldalon van elhelyezve,

1.6. olyan személygépkocsi esetén, amely a vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas, a személygépkocsi a jobb és a bal oldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.7. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik,

1.8. a személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén - legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával, a jármű színétől jól láthatóan eltérő színnel - fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

2.1. a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,

2.3. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó taxi szabadjelző, amelynek megvilágítása - eltérő színű vészvillogtatást kivéve - a viteldíjjelző készülék "foglalt" állásában nem működtethető."

3. melléklet a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:)

"1.1. a személygépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el,"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére