Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)

"g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást, valamint"

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)

"h) a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételárát."

2. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti."

2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)

"a) a fogyasztó nevét, címét,"

3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése.

4. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakoztatási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti berendezések és létesítmények piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

6. § Az R2. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)

"d) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, valamint elektronikus cigaretták és egyéb jogszabályban meghatározott, dohányterméknek nem minősülő kapcsolódó termékek esetében az OGYÉI-t,"

7. § Az R2. 15. § (3) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"11. a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót)

"j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről."

9. § Az R3. 11. § (1) bekezdés w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)

"w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről."

10. § Az R3. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"e) a Vet. 163. § (1) és (3) bekezdésében"

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.)

(2) Az R4. 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"a) az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés a) pontjában, 48. § (3) bekezdésében,"

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.)

(3) Az R4. 3. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A Kormány

a) a fővárosi székhelyű vállalkozások ellen benyújtott képviseleti keresetek esetében az Fgytv. 38. § (4) bekezdés a) pontjában,

b) az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

12. § Az R4. 8. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"h) 3. § (3) bekezdése és (3a) bekezdés a) pontja a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1818 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

13. § Hatályát veszti az R4.

a) 2/A. §-a,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

c) 3. § (2) bekezdés c) pontja,

d) 3. § (4) bekezdés e) pontja.

7. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 11. § (2) és (3) bekezdése és a 12. § 2023. június 25-én lép hatályba.

(3) A 7. § 2025. június 28-án lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) ................................. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ................................., de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z)....................................vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt."

Tartalomjegyzék