533/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hivatalos lapban történő közzététellel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § a) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § b) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § c) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg lép.

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet]

a) 5. § (4) bekezdésében a "minisztérium hivatalos lapjában évente" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg,

b) 16. § (4) bekezdésében a "- valamint a minisztérium - hivatalos lapjában, továbbá a minisztérium" szövegrész helyébe a "hivatalos lapjában, valamint a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében a "honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "a honlapján" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés utolsó mondata,

b) 18/B. § (4) bekezdésében a " , valamint a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész,

c) 18/D. § (2) bekezdésében az "a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá" szövegrész,

d) 21. § (1) bekezdésében a "- valamint a minisztérium -" szövegrész.

3. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg lép.

4. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében az "és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az "a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "az OH honlapján" szöveg lép.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 48. § (8) bekezdésében az "és a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni" szövegrész,

b) 68. § (3) bekezdése,

c) 68. § (10) bekezdése.

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék