577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egyes közlekedési tárgyú jogszabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Törvénytől eltérő rendelkezés

2. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés e) pont ed) alpontját 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig nem kell alkalmazni.

3. Kormányrendelettől eltérő rendelkezések

3. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerinti rendelkezést 2023. május 20-ig kell alkalmazni.

4. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti rendelkezést 2023. július 31. napjáig kell alkalmazni.

5. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti rendelkezést 2023. december 31. napjáig kell alkalmazni.

6. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-át 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig nem kell alkalmazni.

4. Miniszteri rendelettől eltérő rendelkezések

7. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet [a továbbiakban: 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet] 5. számú melléklet 1.0.5. alpontja szerinti, az 1.2-1.19. alpontban meghatározott létesítményekre és berendezésekre vonatkozó adott követelményt 2023. május 20-ig nem kell alkalmazni, amennyiben teljesül az 1.0.5.1-1.0.5.20. alpontban meghatározott minimum feltétel.

(2) Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletét az 1. mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

8. §[1]

9. §[2]

10. § A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendeletet (a továbbiakban: ITM rendelet) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszter látja el az ITM rendelet 6. §-a szerinti ellenőrzési feladatot.

11. § Ha a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje 2023. január 1. és 2023. március 31. között jár le, az érvényességi idő 2023. június 30-ig meghosszabbodik.

12. § A vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet 10. §-a szerinti rendelkezést 2023. május 20-ig kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 6. § és a 10. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének 1.1.8. alpontját a következő eltéréssel kell alkalmazni:

"1.1.8. A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-elszívó, szellőztető, fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- vagy lassulásmérés, illetve zajmérés kivételével) egész évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen. Szükséges esetben a járművek vizsgálata során a vizsgálat egyes műveletei - nyitott ajtók mellett, a mérőműszerek megfelelő működéséhez szükséges hőmérséklet és csapadék elleni védelem biztosításával, de a jármű közterületre kinyúlása nélkül is - elvégezhetők."

2. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.18. alpont k) alpontját a következő eltéréssel kell alkalmazni:

"k) a fékfolyadék pontos forráspontját 100-300 °C között ±5% pontossággal meghatározni képes fékfolyadék-forráspont ellenőrző,"

3. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.19. alpontját a következő eltéréssel kell alkalmazni:

"1.19. Mérésügyi előírások

Az 1.1-1.6., 1.8. és 1.10-1.17. pontban meghatározott egyes eszközök mérésügyi megfelelőségének ellenőrzése kapcsán követelmény, hogy két egymást követő ellenőrzés között nem telhet el több idő, mint a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet a 7. számú mellékletében meghatározott időszak. Az 1.9. pontban meghatározott zajszintmérő készülék esetében 24 hónap. Az 1.18. pontban - ide nem értve a c), d), e) és j) alpontban szereplő eszközöket - meghatározott mérőeszközök esetében - amennyiben a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a mérésügyről szóló törvény, vagy annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet másképp nem rendelkezik - a mérőeszköz gyártója által meghatározott, annak hiányában 60 hónap."

4. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontját a következő 2.4.5. és 2.4.6. alpont szerinti eltéréssel kell alkalmazni:

"2.4.5. A fékfolyadék-forráspontjának ellenőrzését csak olyan járműveknél kell elvégezni, ahol a méréshez szükséges technológia a jármű külön megbontása nélkül - ide nem értve a csavaros zárófedél eltávolítását - végrehajtható.

2.4.6. A hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának vizsgálatát a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat során akkor kell elvégezni, ha a jármű meghajtására szolgáló elektromos berendezéseinek és áramforrásának villamos biztonsága tekintetében kétség merül fel. Ebben az esetben a vizsgálatot a járműgyártó utasítása szerint, minden további vizsgálatot megelőzően kell elvégezni."

5. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet 5.2. alpontjában szereplő táblázat 223. és 224. sorát a következő eltéréssel kell alkalmazni:

223.1.8. FékfolyadékSzemrevételezés,
forráspont mérés
A fékfolyadék szennyezett vagy üledékes,
vagy a fékfolyadék forráspontja 150-180
Celsius fok közötti.
X
224.Meghibásodás közvetlen veszélyének
fennállása.
X
Fékfolyadék forráspont 150 Celsius fok alatt.XX

6. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének 5.2. alpontjában foglalt táblázatot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának hiánya veszélyes hiányosságnak minősül.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 254/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.06.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 254/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.06.26.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére