139/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. és 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAP Kr.) 2. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a KAP törvény 12. § (2) bekezdése szerinti illetékes hatósági feladatkörében]

"f) jogosult célzott vizsgálatok elrendelésére és lefolytatására, valamint értékelési elemzések, jelentések összeállítására, valamint

g) az f) pont szerinti célzott vizsgálatok végrehajtása érdekében a Nemzeti Kifizető Ügynökséget a nyilvántartott bármely, az f) pont szerinti célzott vizsgálathoz szükséges adatai tekintetében adatszolgáltatásra kötelezheti az adatkezelési cél és az adatkör meghatározása mellett, továbbá az f) pont szerinti értékelési elemzések, jelentések összeállításához szükséges, anonimizált adatokat jogosult kérni, azzal, hogy adatkérése nem akadályozhatja a Nemzeti Kifizető Ügynökség alapvető feladatellátását."

2. § A KAP Kr. 6. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A KAP Stratégiai Terv végrehajtását a Nemzeti KAP Monitoring Bizottság követi nyomon, amelynek elnökét a miniszter nevezi ki, egyenlő szavazati joggal rendelkező egy-egy tagját a miniszter felkérésére)

"g) az illetékes hatóság"

(delegálják.)

3. § A KAP Kr. 12. § d) pontja a következő de)-dg) alponttal kiegészülve lép hatályba:

[A Nemzeti Kifizető Ügynökség a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a vármegyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át:

az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:]

"de) erdészeti genetikai erőforrások megőrzése,

df) erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése és

dg) a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és a mikroorganizmusok ex situ megőrzése."

4. § A KAP Kr. 21. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"21. § A Nemzeti Kifizető Ügynökség a vízügyi, vízvédelmi, talajvédelmi és környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek szakértői közreműködését veheti igénybe az egyes intézkedések végrehajtásával összefüggő feladatainak teljesítéséhez."

5. § A KAP Kr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. §, valamint a 2007-2013 és a 2014-2022 programozási időszak szerinti agrártámogatásokhoz kapcsolódó elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban végrehajtásban közreműködő szervként jár el

a) a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az agrárkár-megállapító szervként eljáró vármegyei kormányhivatal,

b) az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal járási hivatala,

c) a megfelelő gondosság ellenére az állatállomány egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal járási hivatala,

d) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal,

e) a növényállomány, illetve a termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel tekintetében a károkozás helye szerint illetékes, növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal annak elbírálása kérdésében, hogy az adott vis maior esemény a vis maior kérelemben megjelölt területen, állat- és növényállományban, termesztett gombafajok állományában, valamint időpontban bekövetkezett-e."

6. § A KAP Kr. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

"10/A. A feltételesség körébe tartozó ellenőrzéseket végző hatáskörrel rendelkező hatóság

24/A. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség és az 1. melléklet szerinti fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási hivatala, valamint a fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban együtt: hatáskörrel rendelkező hatóság) a rendelkezésükre bocsátott adatok alapján ellenőrzik, hogy a KAP II rendelet 83. cikke szerinti kedvezményezett betartja-e

a) a KAP I rendelet III. mellékletében meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: JFGK), valamint

b) a földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásokat (a továbbiakban: HMKÁ előírások).

(2) A JFGK és HMKÁ előírások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok összehangolását a Nemzeti Kifizető Ügynökség - a fővárosi, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozó ellenőrzésével kapcsolatban a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága útján - látja el.

24/B. § (1) A JFGK betartását az 1. melléklet szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzik.

(2) A HMKÁ előírások betartását a Nemzeti Kifizető Ügynökség ellenőrzi.

(3) A JFGK és HMKÁ előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrzés eredményéről döntést hoz, amellyel szemben jogorvoslatnak a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását szabályozó jogszabályban foglaltak szerint van helye.

24/C. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a helyszíni ellenőrzések egységes végrehajtása érdekében - a természet- és vízvédelmi feladatok, valamint a HMKÁ előírásokhoz kapcsolódó feladatok kivételével - működteti az ellenőrzési feladatok ellátását támogató informatikai rendszert, valamint nyilvántartást vezet az elvégzett helyszíni ellenőrzések adatairól.

24/D. § A hatáskörrel rendelkező hatóságok a feladatuk ellátása során együttműködnek, amelynek keretében egyéb, a hatáskörükbe tartozó feladataik ellátása során észlelt, a JFGK és HMKÁ előírásokat sértő tevékenységről egymást tájékoztatják."

7. § A KAP Kr. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § E rendeletnek a Közös Agrárpolitika végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2023. (IV. 24.) Korm. rendelettel megállapított 24/A-24/D. §-át a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 80. § (6) bekezdése szerinti eljárás során is alkalmazni kell."

8. § A KAP Kr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2017. Kr.) 15. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

"e) közreműködő szervezetként"

(a Kincstárt jelöli ki.)

(2) A 310/2017. Kr. 16. § (1) bekezdésében a "15. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "15. §-ban" szöveg lép.

3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1a) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)

"8. kamarai meghatalmazott: az EMVA-ból nyújtott támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézés során technikai közreműködőként az ügyfelek képviseletében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara."

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdés 6. pontjában az "állatlétszám megállapítása" szövegrész helyébe az "állatlétszám, illetve támogatási egység megállapítása" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (6) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 3. és 4. § 2023. június 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 139/2023. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek és döntéshozó szervek kijelölése

ABCD
1.Európai uniós jogi aktus vonatkozó
rendelkezései
Hatáskörrel rendelkező ellenőrző
szervek
Döntéshozatalra jogosult hatóságok
2.JFGK1.Az Európai Parlament és
a Tanács 2000/60/EK irányelve
(2000. október 23.) a vízpolitika
terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról:
a 11. cikk (3) bekezdés
e) pontja és - a foszfátok
diffúz szennyezőforrásainak
ellenőrzésére vonatkozó
kötelező követelmények
tekintetében - h) pontja
vízkivételi előírások kapcsán
a Nemzeti Kifizető Ügynökség;
foszfátok diffúz
szennyezőforrásainak
ellenőrzése kapcsán
a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
vízkivételi előírások kapcsán
a Nemzeti Kifizető Ügynökség;
foszfátok diffúz
szennyezőforrásainak
ellenőrzése kapcsán
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
3.JFGK2.A vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezésével
szembeni védelméről szóló,
1991. december 12-i
91/676/EGK tanácsi irányelv
4. és 5. cikke
termőföldön a növény- és
talajvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal;
állattartó telepen elsőfokú
vízvédelmi hatósági
hatáskörében a fővárosi és
vármegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
termőföld vonatkozásában
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége;
állattartó telep
vonatkozásában a fővárosi és
vármegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
4.JFGK3.A vadon élő madarak
védelméről szóló,
2009. november 30-i
2009/147/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk (1) bekezdése,
(2) bekezdés b) pontja,
4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése
Nemzeti Kifizető ÜgynökségNemzeti Kifizető Ügynökség
5.JFGK4.A természetes élőhelyek,
valamint a vadon élő állatok
és növények védelméről szóló,
1992. május 21-i 92/43/EGK
tanácsi irányelv 6. cikk
(1) és (2) bekezdése
Nemzeti Kifizető ÜgynökségNemzeti Kifizető Ügynökség
6.JFGK5.Az élelmiszerjog általános
elveiről és követelményeiről,
az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i
178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
14., 15. cikke, 17. cikk
(1) bekezdése,
18., 19. és 20. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
7.JFGK6.Az egyes hormon- vagy
tireosztatikus hatású
anyagoknak és
a ß-agonistáknak
az állattenyésztésben történő
felhasználására vonatkozó
tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, 88/146/EGK és
88/299/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló,
1996. április 29-i 96/22/EK
tanácsi irányelv 3. cikk
a), b), d) és e) pontja,
4., 5. és 7. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
8.JFGK7.A növényvédő szerek
forgalomba hozataláról,
valamint a 79/117/EGK és
a 91/414/EGK tanácsi
irányelvek hatályon kívül
helyezéséről szóló,
2009. október 21-i
1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
55. cikk első és második
mondata
a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
9.JFGK8.Az Európai Parlament és
a Tanács 2009/128/EK
irányelve (2009. október 21.)
a peszticidek fenntartható
használatának elérését célzó
közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról
(HL L 309., 2009.11.24., 71. o.):
5. cikk, (2) bekezdés és
8. cikk (1)-(5) bekezdés,
12. cikk a peszticideknek
a 2000/60/EK irányelv és
a Natura 2000 hálózatra
vonatkozó jogszabályok
alapján meghatározott
védett területeken való
felhasználására vonatkozó
korlátozások tekintetében.
A 13. cikk (1) és (3) bekezdése
a peszticidek kezeléséről
és tárolásáról, valamint
csomagolásuk és maradékaik
kezeléséről.
a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
10.JFGK9.A borjak védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények
megállapításáról szóló,
2008. december 18-i
2008/119/EK tanácsi irányelv
3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
11.JFGK10.A sertések védelmére
vonatkozó
minimumkövetelmények
megállapításáról szóló,
2008. december 18-i
2008/120/EK tanácsi irányelv
3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége
12.JFGK11.A tenyésztés céljából tartott
állatok védelméről szóló,
1998. július 20-i 98/58/EK
tanácsi irányelv 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatal
a fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró szervezeti egysége

"

Tartalomjegyzék