32021R2116[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2116 RENDELETE

(2021. december 2.)

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a közös agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) finanszírozására, irányítására és monitoringjára vonatkozóan, különösen az alábbiak vonatkozásában:

a) a KAP keretében felmerülő kiadások finanszírozása;

b) a tagállamok által létrehozandó irányítási és kontrollrendszerek;

c) elszámolási és szabályszerűségi záróelszámolási eljárások.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "szabálytalanság": a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti szabálytalanság;

b) "irányítási rendszerek": az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az alapvető uniós követelmények, ideértve az Unió pénzügyi érdekeinek az e rendelet 59. cikkében említett hatékony védelmével, valamint a Bizottság által jóváhagyott KAP stratégiai terveiknek az (EU) 2021/2115 rendelet 9. cikkének megfelelő végrehajtásával, valamint az említett rendelet 134. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszerrel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket is;

c) "alapvető uniós követelmények": az (EU) 2021/2115 rendeletben, az e rendeletben, a költségvetési rendeletben, valamint a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) meghatározott követelmények;

d) "az irányítási rendszerek megfelelő működésében feltárt súlyos hiányosságok": rendszerszintű hiányosság fennállása, figyelembe véve annak ismétlődő jellegét, súlyosságát és a kiadásigazoló nyilatkozatok helyességére, a teljesítményről szóló jelentéstételre vagy az uniós jog tiszteletben tartására gyakorolt káros hatását;

e) "kimeneti mutató": az (EU) 2021/2115 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kimeneti mutató;

f) "eredménymutató". az (EU) 2021/2115 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett eredménymutató;

g) "cselekvési terv": az e rendelet 41. és 42. cikkének alkalmazásában egy olyan, valamely tagállam által az említett tagállam irányítási rendszerének megfelelő működésében feltárt súlyos hiányosság esetén, vagy az (EU) 2021/2115 rendelet 135. cikkében említett körülmények fennállása esetén a Bizottság felkérésére és a Bizottsággal konzultálva kidolgozott terv, amely tartalmazza a szükséges korrekciós intézkedéseket és a terv végrehajtására vonatkozó időkeretet e rendelet 41. és 42. cikkével összhangban.

3. cikk

Mentességek vis maior és rendkívüli körülmények fennállása esetén

A KAP finanszírozása, irányítása és monitoringja alkalmazásában a vis maior és a rendkívüli körülmények elismerése különösen az alábbi esetekben lehetséges:

a) a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó, súlyos természeti katasztrófa vagy súlyos meteorológiai esemény;

b) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

c) olyan járványos állatbetegség, olyan növénybetegség kitörése vagy olyan növénykárosító jelenléte, amely a kedvezményezett állat-, illetve növényállományának egy részét vagy egészét érinti;

d) a mezőgazdasági üzem egészének vagy jelentős részének kisajátítása, amennyiben ez a kisajátítás a kérelem benyújtásának napján nem volt előrelátható;

e) a kedvezményezett halála;

f) a kedvezményezett tartós munkaképtelensége.

II. CÍM

A MEZŐGAZDASÁGI ALAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Mezőgazdasági alapok

4. cikk

A mezőgazdasági kiadásokat finanszírozó alapok

A KAP keretébe tartozó különböző beavatkozásokat és intézkedéseket az alábbiak révén kell finanszírozni az Unió általános költségvetéséből (a továbbiakban: az uniós költségvetés):

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (a továbbiakban: az EMGA);

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: az EMVA).

5. cikk

EMGA-kiadások

Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza megosztott irányítás keretében:

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott, az agrárpiacokat szabályozó vagy támogató intézkedések;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének III. fejezetében említett, bizonyos ágazatokra vonatkozó beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás;

c) a KAP stratégiai terv keretében a mezőgazdasági termelők részére teljesített, az (EU) 2021/2115 rendelet 16. cikkében említett, közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozások;

d) a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan az Unió belső piacán és harmadik országokban folytatott olyan tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, amelyeket a Bizottság választ ki és a tagállamok hajtanak végre;

e) a 228/2013/EU rendeletben meghatározott, az Unió legkülső régióiban megvalósított egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez és a 229/2013/EU rendeletben meghatározott, a kisebb égei-tengeri szigetek javára végrehajtott egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás.

Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza közvetlen irányítás keretében:

a) mezőgazdasági termékek promóciója, közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával;

b) az uniós jognak megfelelően hozott, a mezőgazdaságban a genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedések;

c) mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítása és működtetése;

d) mezőgazdasági felmérési rendszerek, beleértve a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felméréseket.

6. cikk

EMVA-kiadások

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió közötti megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének IV. fejezetében említett, a KAP stratégiai tervekben meghatározottak szerinti, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz, valamint az említett rendelet 125. cikkében említett intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

7. cikk

Egyéb kiadások, beleértve a technikai segítségnyújtást

Az EMGA-ból és az EMVA-ból - a Bizottság nevében vagy kezdeményezésére - közvetlen módon finanszírozhatók a KAP végrehajtásához szükséges előkészítési, monitoring, igazgatási és technikai segítségnyújtási tevékenységek, valamint az értékelés, az ellenőrzés és a szemle. Különösen az alábbiak tartoznak ide:

a) a KAP elemzéséhez, irányításához, monitoringjához, végrehajtásához, az azzal kapcsolatos információcseréhez szükséges intézkedések - beleértve a KAP hatásainak, környezeti teljesítményének és az uniós célok megvalósításában elért eredményeinek felmérését is -, továbbá a kontrollrendszerek alkalmazásához, valamint a technikai és igazgatási segítségnyújtáshoz szükséges intézkedések;

b) a területi monitoring rendszerhez szükséges műholdas adatok Bizottság általi beszerzése a 24. cikkel összhangban;

c) a Bizottság által távérzékelési alkalmazások révén végrehajtott intézkedések a mezőgazdasági erőforrásoknak a 25. cikkel összhangban történő monitoringja céljából;

d) a KAP finanszírozására szolgáló, az alapok pénzügyi irányításával kapcsolatos információs, rendszer-összekapcsolási, monitoring- és kontrollmódszerek és technikai eszközök fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges intézkedések;

e) a KAP-pal kapcsolatos tájékoztatás a 46. cikkel összhangban;

f) a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az EMGA és az EMVA által finanszírozott intézkedések értékelése - beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését, a KAP-pal összefüggő bevált gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét és az érintett érdekelt felekkel való konzultációt -, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

g) adott esetben az 58/2003/EK tanácsi rendeletnek ( 3 ) megfelelően létrehozott és a KAP-pal összefüggésben eljáró végrehajtó ügynökségek részére nyújtott hozzájárulás;

h) a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz kapcsolódó uniós szintű információterjesztésre, figyelemfelkeltésre, valamint az érintett érdekelt felekkel folytatott együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

i) elsősorban információkezelést és -cserét végző információtechnológiai hálózatok, ideértve a KAP irányításához kapcsolódóan szükséges vállalati információtechnológiai rendszereket;

j) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 44. cikkének (2) bekezdésével összhangban az uniós minőségrendszerek keretében logók kidolgozásához, bejegyzéséhez és oltalmához szükséges intézkedések, valamint a kapcsolódó szellemitulajdon-jogok védelmével, illetve a szükséges információtechnológiai fejlesztésekkel összefüggő intézkedések.

II. FEJEZET

Irányítási szervek

8. cikk

Illetékes hatóság

Az egyes tagállamok kijelölnek egy miniszteri szintű illetékes hatóságot, amely a következőkért felelős:

a) a 9. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

b) a 10. cikkben említett koordináló szerv kijelölése, valamint akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

c) a 12. cikkben említettek szerint egy tanúsító szerv kijelölése és kijelölésének visszavonása, valamint annak biztosítása, hogy mindig ki legyen jelölve egy tanúsító szerv;

d) az e fejezet értelmében az illetékes hatóságra ruházott tevékenységek elvégzése.

9. cikk

Kifizető ügynökségek

A kifizetések teljesítésének kivételével a kifizető ügynökségek átruházhatják az első albekezdésben említett feladatok ellátását.

Minden tagállam - saját alkotmányos előírásainak figyelembevételével - korlátozza az akkreditált kifizető ügynökségeinek számát:

a) tagállami szinten vagy adott esetben régiónként egyetlen kifizető ügynökségre; és

b) egyetlen kifizető ügynökségre mind az EMGA-, mind az EMVA-kiadások kezelésére, amennyiben a kifizető ügynökségek kizárólag tagállami szinten működnek.

Ha a kifizető ügynökségeket regionális szinten hozták létre, akkor a tagállamok emellett vagy tagállami szinten is akkreditálnak egy kifizető ügynökséget a jellegüknél fogva tagállami szinten irányítandó támogatási rendszerek számára, vagy pedig e rendszerek irányításával a regionális kifizető ügynökségeiket bízzák meg.

Az e bekezdés második albekezdésétől eltérve a tagállamok megtarthatják a 2020. október 15. előtt akkreditált kifizető ügynökségeket, feltéve hogy az illetékes hatóság a 8. cikk (2) bekezdésében említett határozatával megerősíti, hogy az említett kifizető ügynökségek megfelelnek az e bekezdés első albekezdésében említett akkreditálási minimumfeltételeknek.

Vissza kell vonni azon kifizető ügynökségek akkreditációját, amelyek legalább három éven keresztül nem kezeltek EMGA- vagy EMVA-kiadásokat.

2021. december 7-től a tagállamok nem akkreditálhatnak további új kifizető ügynökségeket, kivéve a második albekezdés a) pontjában említett eseteket, amennyiben az alkotmányos előírásaikat figyelembe véve további regionális kifizető ügynökségekre lehet szükség.

A költségvetési rendelet 63. cikke (5) és (6) bekezdésének alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetőjének az érintett mezőgazdasági pénzügyi évet (a továbbiakban: a pénzügyi év) követő év február 15-éig össze kell állítania és be kell nyújtania a Bizottsághoz a következőket:

a) az említett akkreditált kifizető ügynökségre bízott feladatok végrehajtása során felmerült kiadásokkal kapcsolatos éves pénzügyi kimutatások a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint, továbbá az e rendelet 53. cikke szerinti elszámoláshoz szükséges információk;

b) az e rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2021/2115 rendelet 134. cikkében említett éves teljesítményjelentés, amely tanúsítja, hogy a kiadások e rendelet 37. cikkével összhangban merültek fel;

c) a végső ellenőrzési jelentések és az elvégzett kontrollok éves összefoglalója - beleértve az irányítási rendszerekben azonosított hibák és gyengeségek jellegének és mértékének elemzését is -, valamint a megtett vagy megtenni tervezett korrekciós intézkedések a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint;

d) a költségvetési rendelet 63. cikkének (6) bekezdése szerinti vezetői nyilatkozat a következőkre vonatkozóan: i. annak ténye, hogy az információ a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint megfelelő módon feltüntetett, teljes körű és pontos; ii. a bevezetett irányítási rendszerek - az e rendelet 8. cikkében említett illetékes hatóság, a 10. cikkében említett koordináló szerv és a 12.cikkében említett tanúsító szerv kivételével - megfelelő működése annak biztosítása érdekében, hogy a kiadások e rendelet 37. cikkével összhangban merültek fel, amint azt a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének b) és c) pontja előírja.

A Bizottság az érintett tagállam tájékoztatása nyomán az e bekezdés első albekezdésében említett február 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében meghatározottak szerint kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet által kezelt pénzügyi eszközökből nyújtott támogatások esetében, amelynek valamely tagállam részvényese, a kifizető ügynökségnek a kifizetési kérelmeket alátámasztó kontrolljelentésre kell támaszkodnia. Az említett szervezeteknek a kontrolljelentést be kell nyújtaniuk a tagállamoknak.

10. cikk

Koordináló szervek

Amennyiben egy tagállamban egynél több kifizető ügynökség rendelkezik akkreditációval, az érintett tagállam kijelöl egy közjogi koordináló szervet, amelyet a következő feladatokkal bíz meg:

a) a Bizottság rendelkezésére bocsátandó információk összegyűjtése és a Bizottság részére történő megküldése;

b) az e rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2021/2115 rendelet 134. cikkében említett éves teljesítményjelentés Bizottságnak való benyújtása;

c) intézkedések megtétele vagy koordinálása bármilyen általános jellegű hiányosság megszüntetése céljából, valamint a Bizottság tájékoztatása az ezek nyomán hozott intézkedésekről;

d) az uniós szabályok összehangolt alkalmazásának előmozdítása és - amennyiben lehetséges - biztosítása.

11. cikk

A kifizető ügynökségekkel és koordináló szervekkel kapcsolatos Bizottsági hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 9. és 10. cikkben meghatározott kifizető ügynökségek és koordináló szervek megfelelő működésének biztosítása céljából, kiegészítve e rendeletet a következőkre vonatkozó szabályokkal:

a) a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett kifizető ügynökségek akkreditációjára, valamint a 10. cikkben említett koordináló szervek kijelölésére és akkreditációjára vonatkozó minimumfeltételek;

b) a kifizető ügynökségek állami intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, valamint az irányítási és kontrollfeladataik tartalmára vonatkozó szabályok.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőkre vonatkozó szabályokat:

a) a kifizető ügynökségek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára, valamint a koordináló szervek kijelölésére és akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, továbbá a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások;

b) a kifizető ügynökségek által kiadandó, a 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének d) pontjában említett vezetői nyilatkozat alapjául szolgáló ellenőrzésekre vonatkozó megállapodások és eljárások, valamint a vezetői nyilatkozat szerkezete és formája;

c) a koordináló szerv működése és az információk benyújtása a Bizottságnak a 10. cikkel összhangban.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Tanúsító szervek

Az egynél több tanúsító szervet kijelölő tagállam egy nemzeti szintű közjogi tanúsító szervet is kijelölhet a koordinációs feladatok elvégzésére.

A költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a tanúsító szervnek a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardoknak megfelelően elkészített véleményt kell kiadnia, amelyben a következőkről nyilatkozik:

a) az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak-e;

b) a tagállamok irányítási rendszerei és mindenekelőtt az alábbiak megfelelően működnek-e: i. az e rendelet 9. és 10. cikkében és az (EU) 2021/2115 rendelet 123. cikkében említett irányító szervek; ii. az alapvető uniós követelmények; iii. az (EU) 2021/2115 rendelet 134. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljára létrehozott jelentéstételi rendszer;

c) helytálló-e az e rendelet 54. cikkében említett éves teljesítményalapú záróelszámolás céljából létrehozott, a kimeneti mutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, valamint az (EU) 2021/2115 rendelet 128. cikkében említett többéves teljesítménymonitoringhoz kapcsolódó eredménymutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, igazolva, hogy e rendelet 37. cikke teljesült;

d) a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletben, valamint az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 5 ) meghatározott intézkedések kiadásai, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e.

Az említett véleménynek tartalmaznia kell azt is, hogy a vizsgálat alapján megkérdőjelezhetők-e a 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének d) pontjában említett vezetői nyilatkozatban szereplő megállapítások. A vizsgálat során ki kell térni a 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említettek szerint az irányítási rendszerekben az ellenőrzések és kontrollok révén feltárt hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzésére, valamint a kifizető ügynökség által megtett vagy megtenni tervezett korrekciós intézkedésekre.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet által kezelt pénzügyi eszközökből nyújtott támogatások esetében, amelynek valamely tagállam részvényese, a tanúsító szervnek az adott szervezet külső könyvvizsgálói által elkészített éves könyvvizsgálói jelentésre kell támaszkodnia. Az említett szervezeteknek az éves könyvvizsgálói jelentést be kell nyújtaniuk a tagállamoknak.

A végrehajtási jogi aktusoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

a) azon ellenőrzési elvek, amelyekre a tanúsító szervek a véleményüket alapozzák, beleértve a kockázatok értékelését, a belső kontrollokat, valamint az ellenőrzési bizonyítékok szükséges szintjét;

b) a tanúsító szervek által a véleménynyilvánítás során - a nemzetközi könyvvizsgálati standardok figyelembevételével - alkalmazandó ellenőrzési módszerek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

A bevált gyakorlatok cseréje

A Bizottság előmozdítja a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, mindenekelőtt az e fejezet szerinti irányítási szervek munkájával kapcsolatban.

III. CÍM

Az EMGA és az EMVA pénzügyi irányítása

I. FEJEZET

EMGA

1. szakasz

Költségvetési fegyelem

14. cikk

Költségvetési felső határ

15. cikk

A felső határ betartása

16. cikk

Mezőgazdasági tartalék

A tartalékra vonatkozó előirányzatokat közvetlenül az uniós költségvetésbe kell beállítani. A tartalékból származó forrásokat a következő intézkedésekre kell rendelkezésekre bocsátani abban a pénzügyi évben vagy azokban a pénzügyi években, amikor további támogatásra van szükség:

a) az 1308/2013/EU rendelet 8-21. cikke szerinti, a mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intézkedések;

b) az 1308/2013/EU rendelet 219., 220. és 221. cikke szerinti rendkívüli intézkedések;

Ha az említett rendelkezésre álló előirányzatok nem elegendőek, e rendelet 17. cikkével összhangban végső eszközként pénzügyi fegyelem alkalmazására kerülhet sor a tartaléknak legfeljebb az e bekezdés első albekezdésében említett kezdeti összegig történő finanszírozása érdekében.

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve, a tartalék le nem kötött előirányzatait 2027-es évig át kell vinni a következő költségvetési évek tartalékának finanszírozására.

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve, az 1306/2013/EU rendelettel létrehozott, mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék 2022-es év végén fennálló, teljes fel nem használt összegét át kell vinni a 2023-as évre anélkül, hogy az teljes mértékben visszakerülne az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett intézkedéseket fedező költségvetési sorokba, és azt rendelkezésre kell bocsátani - az EMGA részleges felső határa keretében rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételét követően - a szükséges mértékben az e cikkel létrehozott tartalék finanszírozására. Az e cikkel létrehozott tartalék finanszírozását követően a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalékban továbbra is rendelkezésre álló előirányzatoknak vissza kell kerülniük az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett intézkedéseket fedező költségvetési sorokba.

17. cikk

Pénzügyi fegyelem

A kiigazítási arányt az e bekezdés első albekezdésében említett, a vonatkozó naptári évben 2 000 EUR-t meghaladó összegű beavatkozások és egyedi intézkedések céljából a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetésekre kell alkalmazni. Ezen albekezdés alkalmazásában az (EU) 2021/2115 rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

A Bizottság a kiigazítási arány alkalmazásának naptári évében június 30-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a kiigazítási arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Amennyiben az első albekezdéssel összhangban átvihető előirányzatok továbbra is rendelkezésre állnak, és a visszatérítés tárgyát képező, le nem kötött előirányzatok teljes összege eléri az EMGA-kiadások éves felső határának legalább 0,2 %-át, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben tagállamonként meghatározza a végső kedvezményezetteknek visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok összegét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

18. cikk

Költségvetési eljárási rend

Amennyiben az N. költségvetési év végén a tagállamok visszatérítési igényei meghaladják vagy vélhetően meg fogják haladni a 14. cikkben említett összeget, a Bizottság:

a) ezeket az igényeket a tagállamok által benyújtott igények arányában és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében veszi figyelembe, és végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben ideiglenesen meghatározza az érintett hónapra vonatkozó kifizetések összegét;

b) legkésőbb az N+1. költségvetési év február 28-án minden tagállamra vonatkozóan meghatározza az N. költségvetési évre szóló uniós finanszírozás tekintetében fennálló helyzetet;

c) végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az uniós finanszírozás teljes összegét tagállamonkénti bontásban, egységes uniós finanszírozási arány alapulvételével, a havi kifizetések céljára rendelkezésre álló összeg függvényében;

d) legkésőbb az N+1. költségvetési év márciusára vonatkozó havi kifizetések teljesítése alkalmával gondoskodik a tagállamoknak nyújtandó esetleges kompenzációkról.

Az e bekezdés első albekezdésének a) és c) pontjában meghatározott végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

19. cikk

Korai előrejelző és monitoringrendszer

A 14. cikkben említett költségvetési felső határ betartásának biztosítása érdekében a Bizottság az EMGA-kiadások tekintetében havi korai előrejelző és monitoringrendszert működtet.

Ennek révén a Bizottság minden költségvetési év kezdetén meghatározza a havi kiadások kereteit, amelyek adott esetben a három megelőző év átlagos havi kiadásain alapulnak.

A Bizottság rendszeres időközönként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben megvizsgálja a felmerült kiadásoknak a meghatározott keretekhez viszonyított alakulását és értékeli a folyó költségvetési év során várható végrehajtást.

2. szakasz

A kiadások finanszírozása

20. cikk

Havi kifizetések

21. cikk

A havi kifizetésekre vonatkozó eljárás

22. cikk

Adminisztratív és személyzeti költségek

A tagállamoknál és az EMGA-ból nyújtott támogatás kedvezményezettjeinél felmerült adminisztratív és személyzeti költségeket az EMGA nem téríti meg.

23. cikk

Az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet a következőkre vonatkozó szabályokkal egészítik ki:

a) az uniós finanszírozásra jogosult intézkedéstípusok és a visszatérítés feltételei;

b) a jogosultság feltételei, valamint a kiszámítás módja a kifizető ügynökségek tényleges megfigyelésein alapuló információk, a Bizottság által meghatározott százalékos átalányok, vagy az egyes ágazatokra vonatkozó mezőgazdasági jogszabályokban előírt százalékos átalányjellegű vagy nem százalékos átalányjellegű összegek alapján.

c) az állami intervencióval kapcsolatos műveletek értékének meghatározása, az állami intervenció alá vont termékek megsemmisülése vagy károsodása esetén meghozandó intézkedések, valamint a finanszírozandó összegek megállapítására vonatkozó szabályok.

24. cikk

Műholdas adatok beszerzése

A Bizottság és a tagállamok - az egyes tagállamok által készített előírásokkal összhangban - megállapodnak a 66. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területi monitoring rendszerhez szükséges műholdas adatok jegyzékéről.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen a területi monitoring rendszer működtetéséért felelős hatóságok vagy az e hatóságok által a képviseletükre felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

A műholdas adatok tulajdonosa a Bizottság marad.

A Bizottság a 66. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területi monitoring rendszerrel kapcsolatos technikákat vagy munkamódszereket érintő feladatokkal megbízhat az adott feladatra szakosodott szervezeteket.

25. cikk

A mezőgazdasági erőforrások monitoringja

A 7. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések célja, hogy eszközt adjanak a Bizottság kezébe a következő feladatok ellátásához:

a) az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésekkel összhangban történő irányítása;

b) a mezőgazdasági földterületek - köztük az agrár-erdészeti területek - használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelésének, valamint talaj, a növénykultúrák és a mezőgazdasági tájak és mezőgazdasági földterület állapota megfigyelésének biztosítása, és ezáltal - különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez társítható mezőgazdasági hatásokra vonatkozó - becslések készítése, továbbá a mezőgazdasági rendszerek rezilienciájának és az ENSZ releváns fenntartható fejlődési céljai megvalósítása terén elért eredmények értékelésének lehetővé tétele;

c) a b) pontban említett becslésekhez való hozzáférés megosztása nemzetközi fórumokon, például az ENSZ szervezetei által koordinált kezdeményezések keretében - ilyen többek között az üvegházhatású gázok kibocsátási jegyzékeinek az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének égisze alatti létrehozása is -, vagy más nemzetközi ügynökségek által koordinált kezdeményezések keretében;

d) hozzájárulás a világpiacok átláthatóságának növelését célzó egyedi intézkedésekhez, figyelembe véve az Unió célkitűzéseit és kötelezettségvállalásait;

e) az agrometeorológiai rendszer technológiai nyomon követésének a biztosítása.

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság finanszírozást nyújt az alábbiakra vonatkozó intézkedésekhez:

a) a KAP végrehajtásához és monitoringjához szükséges adatok - köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok - gyűjtése vagy beszerzése;

b) téradat-infrastruktúra és honlap létrehozása;

c) az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítése;

d) a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelését segítő távérzékelés; valamint

e) az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálása.

Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a Közös Kutatóközpont vagy tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a magánszektor bevonásával kell végrehajtani.

26. cikk

A 24. és 25. cikkhez kapcsolódó végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja:

a) a 7. cikk b) és c) pontja alapján történő finanszírozáshoz kapcsolódó szabályokat;

b) azt az eljárást, amelynek keretében a 24. és a 25. cikkben említett intézkedéseket végre kell hajtani ahhoz, hogy a hozzájuk rendelt célkitűzések teljesüljenek;

c) a műholdas adatok és a meteorológiai adatok beszerzését, továbbfejlesztését és használatát szabályozó keretet, valamint az alkalmazandó határidőket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

II. FEJEZET

EMVA

1. szakasz

Az EMVA-ra vonatkozó általános rendelkezések

27. cikk

Az összes kifizetésre vonatkozó rendelkezések

A 34. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül ezeket a kifizetéseket a legkorábban megnyílt költségvetési kötelezettségvállaláshoz kell rendelni.

2. szakasz

EMVA-finanszírozás a KAP stratégiai terv keretében

28. cikk

Az EMVA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás

Minden egyes KAP stratégiai terv vonatkozásában meg kell határozni az EMVA-ból a KAP stratégiai tervek szerinti kiadásokhoz nyújtott támogatást, méghozzá az EMVA-ból a KAP stratégiai tervek keretében felmerült kiadásokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásról szóló uniós jogban megállapított felső határokon belül.

29. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

3. szakasz

A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulás

30. cikk

A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz nyújtott kifizetésekre vonatkozó rendelkezések

A 95 %-os felső határ elérését követően a tagállamok továbbra is benyújtják a kifizetési kérelmeiket a Bizottság részére.

31. cikk

Az előfinanszírozás szabályai

A Bizottság a KAP stratégiai terv jóváhagyásáról szóló végrehajtási határozatának elfogadását követően egy kezdeti előfinanszírozási összeget folyósít a tagállamnak a KAP stratégiai terv teljes időtartamára vonatkozóan. Ez a kezdeti előfinanszírozási összeg részletekben fizetendő, a következők szerint:

a) 2023-ban: a KAP stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott támogatás összegének 1 %-a;

b) 2024-ben: a KAP stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott támogatás összegének 1 %-a;

c) 2025-ben: a KAP stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott támogatás összegének 1 %-a.

Ha a KAP stratégiai tervet 2024-ben vagy később hagyják jóvá, az előző évekből származó részletek folyósítására az említett jóváhagyást követően haladéktalanul sor kerül.

32. cikk

Időközi kifizetések

Az időközi kifizetéseknek az (EU) 2021/2115 rendelet 94. cikke (2) bekezdésében említett összegeket is tartalmazniuk kell.

Ha a pénzügyi eszközök végrehajtása az (EU) 2021/1060 rendelet 59. cikkének (2) bekezdésével összhangban történik, a pénzügyi eszközökre vonatkozó kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló nyilatkozatot az alábbi feltételek szerint kell benyújtani:

a) az első kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő összeget már korábban ki kell fizetni a pénzügyi eszköz javára, és az az adott finanszírozási megállapodás alapján a pénzügyi eszköz céljára lekötött elszámolható közkiadások teljes összegének 30 %-áig terjedhet;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet 86. cikkének (4) bekezdésében meghatározott támogathatósági időszak során benyújtott további kiadásigazoló nyilatkozatokban szereplő összegnek tartalmaznia kell az említett rendelet 80. cikkének (5) bekezdésében említett elszámolható kiadást.

Az egyes időközi kifizetések Bizottság általi teljesítése az alábbi követelményeknek való megfeleléstől függ:

a) az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a Bizottságnak, a 90. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően;

b) az érintett KAP stratégiai terv teljes időszakára vonatkozóan az egyes beavatkozástípusok számára biztosított teljes EMVA-hozzájárulás felső határainak betartása;

c) a 9. cikk (3) bekezdésével és a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtandó dokumentumok Bizottságnak való átadása.

A kiadásigazoló nyilatkozatok azokra a kiadásokra vonatkoznak, amelyek a kifizető ügynökségeknél az egyes érintett időszakokon belül merültek fel. Ezenkívül tartalmazniuk kell az (EU) 2021/2115 rendelet 94. cikke (2) bekezdésében említett összegeket is. Amennyiben azonban az említett rendelet 86. cikkének (3) bekezdésében említett kiadásokat a KAP stratégiai tervnek az említett rendelet 119. cikke (10) bekezdésének megfelelő bizottsági jóváhagyásra váró módosítása miatt nem lehet az érintett időszakban bejelenteni a Bizottságnak, az említett kiadások bejelenthetők a következő időszakokban is.

Az október 16. után felmerült kiadásokra vonatkozó időközi kiadásigazoló nyilatkozatokat a következő év költségvetésének terhére kell elkönyvelni.

Az időközi kifizetésekre a (8) bekezdésben meghatározott határidőt a kifizetési kérelem tárgyát képező összeg egésze vagy egy része tekintetében legfeljebb hat hónapra meg lehet szakítani, az információkérés elküldésének időpontjától kezdődően a kielégítőnek ítélt információk beérkezésének időpontjáig. A tagállam hozzájárulhat a megszakítási időszak további három hónappal történő meghosszabbításához.

Amennyiben az érintett tagállam a Bizottság kiegészítő tájékoztatás iránti kérésének az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy válasza elégtelennek minősül, illetőleg azt mutatja, hogy a vonatkozó szabályok nem érvényesültek vagy az uniós alapok felhasználása nem volt megfelelő, a Bizottság a 39-42. cikkel összhangban felfüggesztheti vagy csökkentheti a kifizetéseket.

33. cikk

Egyenlegkifizetés és a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások lezárása a KAP stratégiai tervben

34. cikk

Kötelezettségvállalás automatikus visszavonása a KAP stratégiai tervek esetében

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának kiszámításakor az alábbiakat figyelmen kívül kell hagyni:

a) a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyről kiadásigazoló nyilatkozat került kiállításra, azonban visszatérítését a Bizottság az N+2. év december 31-én csökkentette vagy felfüggesztette;

b) a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyet a kifizető ügynökség a KAP stratégiai terv végrehajtását komolyan érintő vis maior következtében nem tudott folyósítani; a vis maiorra hivatkozó tagállami hatóságoknak bizonyítaniuk kell annak a KAP stratégiai tervben foglalt összes, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásra vagy egy részükre gyakorolt közvetlen következményeit.

A megelőző év végéig bejelentett összegekre vonatkozóan a tagállam minden év január 31-ig megküldi a Bizottságnak az első albekezdésben említett kivételekkel kapcsolatos információkat.

III. FEJEZET

Közös rendelkezések

35. cikk

Mezőgazdasági pénzügyi év

A Bizottság által a 47. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében a kiadásigazoló nyilatkozatokra és az állami intervencióhoz kapcsolódó bevételre vonatkozóan megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül, a pénzügyi év a kifizető ügynökségeknél az N-1. év október 16-án kezdődő és az N. év október 15-én véget érő N. pénzügyi év tekintetében felmerült, illetve hozzájuk befolyt és az EMGA és az EMVA számláiban feltüntetett kiadásokat és bevételeket foglalja magában.

36. cikk

A kettős finanszírozás tilalma

A tagállamok biztosítják, hogy az EMGA vagy az EMVA keretében finanszírozott kiadások az uniós költségvetésből semmilyen más finanszírozásban ne részesüljenek.

Az EMVA keretébe tartozó műveletek kizárólag abban az esetben részesülhetnek más formában támogatásban a KAP stratégiai tervből, valamint az (EU) 2021/1060 rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett más alapokból, illetve más uniós eszközökből, ha a más támogatási formákból származó támogatás teljes halmozott összege nem haladja meg az adott beavatkozástípus tekintetében az (EU) 2021/2115 rendelet III. címében említett legmagasabb támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Ilyen esetben a tagállamok nem jelenthetik be a Bizottságnak ugyanazokat a kiadásokat az alábbi támogatások igénylése céljából:

a) az (EU) 2021/1060 rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett más alapokból vagy más uniós eszközökből származó támogatás; vagy

b) az ugyanazon KAP stratégiai tervből származó támogatás.

A kiadásigazoló nyilatkozatokban feltüntetendő kiadási összeg kiszámítható arányosan, a támogatási feltételeket meghatározó dokumentummal összhangban.

37. cikk

A kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások támogathatósága

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel, és

a) e kiadásokat az uniós szabályokkal összhangban eszközölték; vagy

b) az (EU) 2021/2115 rendeletben említett beavatkozástípusok esetében: i. e kiadásokhoz bejelentett eredmények kapcsolódnak; és ii. e kiadásokat az alkalmazandó irányítási rendszerekkel összhangban eszközölték, az egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan a releváns KAP stratégiai tervekben meghatározott támogathatósági feltételeket nem számítva.

38. cikk

A kifizetési határidők betartása

39. cikk

A havi és időközi kifizetések csökkentése

40. cikk

Kifizetések felfüggesztése az éves elszámolással összefüggésben

A 32. cikkben említett időközi kifizetések esetében a kiadásigazoló nyilatkozatok az említett cikk (7) bekezdésével összhangban minősíthetők elfogadhatatlannak.

A felfüggesztést azon beavatkozások tekintetében kell alkalmazni a releváns kiadásra, amelyek az 54. cikk (2) bekezdésében említett csökkentés tárgyát képezték, és a felfüggesztendő összeg nem haladhatja meg az 54. cikk (2) bekezdése szerinti csökkentésnek megfelelő százalékot. A felfüggesztett összegeket a Bizottság visszatéríti a tagállamoknak vagy azok legkésőbb az 54. cikkben említett végrehajtási jogi aktus révén véglegesen lecsökkentésre kerülnek azon év tekintetében, amelyre vonatkozóan a kifizetést felfüggesztették. Ha azonban a tagállamok bizonyítják, hogy meghozták a szükséges korrekciós intézkedéseket, a Bizottság egy külön végrehajtási jogi aktusban korábban is megszüntetheti a felfüggesztést.

Az e cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és lehetőséget biztosít számára, hogy egy 30 napnál nem rövidebb időszakon belül megtegye észrevételeit.

41. cikk

Kifizetések felfüggesztése a többéves teljesítménymonitoringgal összefüggésben

Az érintett tagállam a Bizottság cselekvési terv kidolgozására irányuló kérésétől számított két hónapon belül válaszol.

Az érintett tagállam cselekvési tervének kézhezvételétől számított két hónapon belül a Bizottság adott esetben írásban tájékoztatja az érintett tagállamot a benyújtott cselekvési tervvel szembeni kifogásairól, és kéri annak módosítását. Az érintett tagállam betartja a Bizottság által elfogadott cselekvési tervet és az annak végrehajtása tekintetében elvárt időkeretet.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben további szabályokat határoz meg a cselekvési tervek struktúrájával és a cselekvési tervek kidolgozására vonatkozó eljárással kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

E bekezdés első albekezdésétől eltérve a Bizottságnak a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó cselekvési tervre irányuló kérése nem eredményezheti a kifizetések felfüggesztését a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó - az (EU) 2021/2115 rendelet 135. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti - teljesítmény-felülvizsgálat előtt.

A kifizetések első albekezdésben említett felfüggesztését az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni az azon beavatkozásokhoz kapcsolódó releváns kiadásokra, amelyeket az adott cselekvési terv kezelni volt hivatott.

Amennyiben az (EU) 2021/2115 rendelet 135. cikkében említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján vagy az érintett tagállam által a pénzügyi év során a cselekvési terv előrehaladásáról és a hiányosságok orvoslása érdekében hozott korrekciós intézkedésekről tett önkéntes értesítés alapján a célok teljesülése tekintetében kielégítő előrehaladás történt, a Bizottság visszafizeti a felfüggesztett összegeket.

Amennyiben a helyzet a kifizetések felfüggesztését követő 12. hónap végéig nem kerül orvoslásra, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el az érintett tagállam tekintetében felfüggesztett összeg végleges csökkentése céljából.

Az e bekezdésben meghatározott végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az ilyen végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy egy 30 napnál nem rövidebb időszakon belül tegye meg észrevételeit.

42. cikk

Kifizetések felfüggesztése az irányítási rendszerekben felfedezett hiányosságokkal összefüggésben

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben szabályokat határoz meg a cselekvési tervek struktúrájával és a cselekvési tervek kidolgozására vonatkozó eljárással kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni az azon tagállamban felmerülő releváns kiadásokra, amely esetében hiányosság áll fenn, az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározandó, 12 hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekkel összesen legfeljebb 12 hónapot kitevő további időszakokkal meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Az 55. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kell venni a felfüggesztett összegeket.

Az ilyen végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy egy 30 napnál nem rövidebb időszakon belül tegye meg észrevételeit.

43. cikk

Külön elszámolás vezetése

44. cikk

A kedvezményezettek számára teljesített kifizetések

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy:

a) december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozások, valamint a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében, illetve a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések esetében legfeljebb 50 %-os mértékű előleget fizessenek;

b) december 1-je előtt a 65. cikk (2) bekezdésében említett, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások keretében nyújtott támogatások esetében legfeljebb 75 %-os mértékű előleget fizessenek.

45. cikk

A bevételek felhasználása

A költségvetési rendelet 21. cikke (5) bekezdésének értelmében címzett bevételnek tekintendők:

a) az egyaránt az EMGA és az EMVA keretébe tartozó kiadások tekintetében az e rendelet 38., 54. és 55. cikke, valamint az 1306/2013/EU rendeletnek az e rendelet 104. cikkével összhangban alkalmazandó 54. cikke szerinti összegek, továbbá az EMGA keretébe tartozó kiadások esetében az e rendelet 53. és 56. cikke szerinti, az uniós költségvetésbe befizetendő összegek, beleértve azok kamatait is;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet 12. és 14. cikkével összhangban alkalmazott szankcióknak megfelelő összegek, az EMGA keretébe tartozó kiadások tekintetében;

c) a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások kivételével minden, a KAP keretében elfogadott uniós jog értelmében nyújtott és a későbbiekben érvényesített biztosíték, letét és garancia; a tagállamokat illetik azonban meg azok az érvényesített biztosítékok, amelyek nyújtása kiviteli és behozatali engedélyek kibocsátásával összefüggésben vagy pályázati eljárás során kizárólag annak biztosítása érdekében történt, hogy a pályázók valós pályázatot adjanak be;

d) a 41. cikk (2) bekezdése szerinti véglegesen csökkentett összegek.

46. cikk

Tájékoztatási intézkedések

Ennek során tényeken alapuló, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell nyújtani az Unión belül és kívül egyaránt, és fel kell vázolni a Bizottság többéves mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiai tervében tervezett kommunikációs tevékenységeket.

Az (1) bekezdésben említett intézkedések az alábbiakból állhatnak:

a) harmadik felek által előterjesztett éves munkaprogramok vagy más egyedi intézkedések;

b) a Bizottság kezdeményezése alapján végrehajtott tevékenységek.

Nem tartoznak ezen intézkedések közé a jog által előírt intézkedések és valamely más uniós intézkedés keretében már finanszírozásban részesülő intézkedések.

Az első albekezdés b) pontjábanemlített tevékenységek végrehajtásakor a Bizottság igénybe veheti külső szakértők segítségét.

Az első albekezdésben említett intézkedéseknek emellett hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásairól való szervezeti szintű kommunikációhoz, amennyiben ezek a prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

47. cikk

Az e fejezettel kapcsolatos más bizottsági hatáskörök

Ha az uniós költségvetés elfogadása a költségvetési év kezdetéig nem történik meg, vagy ha a beütemezett kötelezettségvállalások teljes összege meghaladja a költségvetési rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott értékhatárt, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 102. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek azokkal a szabályokkal való kiegészítése céljából, amelyek meghatározzák a kötelezettségvállalásokra és az összegek kifizetésére alkalmazandó módszert.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következőkre vonatkozó szabályok megállapítása céljából:

a) közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések finanszírozása és elszámolása, valamint az EMGA és az EMVA által finanszírozott egyéb kiadások;

b) az automatikus kötelezettségvállalás-visszavonási eljárások végrehajtása tekintetében irányadó feltételek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

IV. FEJEZET

Számlaelszámolás

1. szakasz

Általános rendelkezések

48. cikk

Egységes ellenőrzési megközelítés

A költségvetési rendelet 127. cikkének megfelelően a Bizottság az e rendelet 12. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerez bizonyosságot, kivéve ha tájékoztatta az érintett tagállamot arról, hogy egy adott pénzügyi év tekintetében nem tud a tanúsító szerv munkájára támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az említett tagállam tekintetében a bizottsági ellenőrzések szükségességére vonatkozó kockázatértékelés során. A Bizottság tájékoztatja az említett tagállamot azon indokokról, amelyek miatt nem tud az érintett tanúsító szerv munkájára támaszkodni.

49. cikk

A Bizottság által végzett ellenőrzések

A tagállamok által a nemzeti törvényeknek, rendeleteknek és közigazgatási rendelkezéseknek vagy az EUMSZ 287. cikkének megfelelően végrehajtott ellenőrzések, illetve az EUMSZ 322. cikke, a 2185/96/Euratom, EK rendelet vagy a költségvetési rendelet 127. cikke alapján végzett ellenőrzések sérelme nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban különösen az alábbiak ellenőrzése céljából:

a) az igazgatási gyakorlat megfelel-e az uniós szabályoknak;

b) az (EU) 2021/2115 rendeletben említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének és 6. cikkének a hatálya alá tartozó kiadásokhoz tartoznak-e az éves teljesítményjelentésben feltüntetett eredmények;

c) a 228/2013/EU, a 229/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 1144/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően eszközölték és ellenőrizték-e;

d) a tanúsító szerv a 12. cikkel összhangban és e fejezet 2. szakaszának alkalmazása céljából végzi-e munkáját;

e) a kifizető ügynökség teljesíti-e a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított akkreditációs minimumfeltételeket, és a tagállam megfelelően alkalmazza-e a 9. cikk (4) bekezdését;

f) az érintett tagállam az (EU) 2021/2115 rendelet 9. cikkének megfelelően hajtja-e végre a KAP stratégiai tervet;

g) megfelelően végrehajtották-e a 42. cikkben említett cselekvési terveket.

A Bizottság nevében történő ellenőrzések elvégzésére a Bizottság által felhatalmazott személyek, illetve a Bizottságnak a rájuk ruházott hatáskör keretében eljáró tisztviselői számára hozzáférést kell biztosítani a könyveléshez és minden egyéb, az EMGA vagy az EMVA által finanszírozott kiadással kapcsolatos dokumentumhoz, beleértve az elektronikus adathordozókon készített, kapott vagy tárolt dokumentumokat és metaadatokat is.

Az ellenőrzések végzésére vonatkozó hatáskörök nem érintik azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek bizonyos tevékenységeket a nemzeti jogban kifejezetten megjelölt tisztviselők számára tartanak fenn. A 2185/96/Euratom, EK rendelet és a 883/2013/EU, Euratom rendelet egyedi rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság által a Bizottság nevében történő eljárásra felhatalmazott személyek nem vehetnek részt többek között a személyeknek az érintett tagállam joga alapján az otthonukban történő felkeresésében vagy hivatalos kihallgatásukban. Az így szerzett információkhoz azonban hozzáférhetnek.

A Bizottság kérésére és a tagállam egyetértésével az adott tagállam illetékes hatóságainak az e rendelet hatálya alá tartozó műveletekre vonatkozóan kiegészítő ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat kell végezniük. A Bizottság tisztviselői vagy a Bizottság által a nevében történő eljárásra felhatalmazott személyek részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

Az ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében a Bizottság - az érintett tagállamok egyetértésével - bizonyos ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzéséhez kérheti az említett tagállamok hatóságainak segítségét.

50. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

51. cikk

Hozzáférés a dokumentumokhoz

Az említett dokumentumok és információk tárolhatók elektronikus formában a Bizottság által a (3) bekezdés alapján megállapított feltételek szerint.

Amennyiben ezek a dokumentumok és ezek az információk egy kifizető ügynökség meghatalmazásából eljáró és a kiadások engedélyezéséért felelős hatóság birtokában vannak, ennek a hatóságnak jelentéseket kell küldenie az akkreditált kifizető ügynökség részére az elvégzett ellenőrzések számáról, tartalmáról és az ellenőrzések eredményei tükrében hozott intézkedésekről.

52. cikk

Az ellenőrzésekkel, a dokumentumokkal és információkkal, valamint az együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos bizottsági hatáskörök

2. szakasz

Elszámolás

53. cikk

Éves pénzügyi záróelszámolás

Ezeknek a végrehajtási jogi aktusoknak a benyújtott éves pénzügyi kimutatások teljességére, pontosságára és valódiságára kell kiterjedniük, és nem sérthetik az 54. és az 55. cikk értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

54. cikk

Éves teljesítményalapú záróelszámolás

Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 55. cikke értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

55. cikk

Szabályszerűségi záróelszámolási eljárás

Az (EU) 2021/2115 rendeletben említett beavatkozástípusok tekintetében azonban az e bekezdés első albekezdésében említett uniós finanszírozásból való kizárás csak a tagállamok irányítási rendszereinek megfelelő működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén alkalmazandó.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az egyéni kedvezményezettek tekintetében a KAP stratégiai tervekben és a nemzeti szabályokban meghatározott jogosultsági kritériumoknak való meg nem felelés eseteire.

Amennyiben nem születik megállapodás, az érintett tagállam egyeztetési eljárás indítását kérheti, amelynek célja a felek álláspontjának közelítése egy négy hónapos időszakon belül. Az eljárást egy egyeztetőbizottság folytatja le. Az eljárás eredményéről jelentést kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság figyelembe veszi a jelentésben szereplő ajánlásokat, mielőtt a finanszírozás elutasítása mellett döntene, és megindokolja, ha úgy dönt, hogy nem követi ezeket az ajánlásokat.

A finanszírozás nem utasítható el a következő esetekben:

a) az 5. cikk (2) bekezdésében említett olyan kiadások, amelyek több mint 24 hónappal azelőtt merültek fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamot a megállapításairól;

b) az 5. cikk (2) bekezdésének hatálya alá vagy a 6. cikkben említett, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások hatálya alá tartozó többéves beavatkozásokhoz kapcsolódó olyan kiadások, amelyek esetében a kedvezményezett utolsó kötelezettsége több mint 24 hónappal azelőtt merült fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamot a megállapításairól;

c) a 6. cikkben említett, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz kapcsolódó, az e bekezdés b) pontjában említettektől eltérő olyan kiadások, amelyek esetében a kifizető ügynökség a kifizetést vagy adott esetben a záró kifizetést több mint 24 hónappal azelőtt teljesítette, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamot a megállapításairól.

A (4) bekezdés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) azok a tagállami támogatások, amelyekre vonatkozóan a Bizottság megindította az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárást;

b) azok a jogsértések, amelyekre vonatkozóan a Bizottság az EUMSZ 258. cikkének megfelelően indokolással ellátott véleményt küldött az érintett tagállam számára;

c) az e rendelet IV. címének III. fejezete értelmében fennálló tagállami kötelezettségek megsértésének esetei, feltéve hogy a Bizottság az érintett kiadásokra vonatkozó ellenőrzési eredményekről szóló tagállami jelentés kézhezvételét követő 12 hónapon belül írásban értesíti a tagállamot a megállapításairól.

3. szakasz

Meg nem felelés miatti visszafizettetés

56. cikk

Az EMGA-ra vonatkozó különös rendelkezések

57. cikk

Az EMVA-ra vonatkozó különös rendelkezések

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozás törölt vagy visszafizettetett összegeit és az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP stratégiai tervekben szereplő egyéb vidékfejlesztési műveletekhez kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a KAP stratégiai tervük szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják fel újra teljes egészében, és ezeket a pénzösszegeket nem csoportosíthatják át pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez.

A tagállamok az egy kedvezményezett által elkövetett jelentős szabálytalanság nyomán jogosulatlanul kifizetett összegeket e cikkel összhangban levonják a kifizető ügynökség által a kedvezményezett számára a jövőben kifizetendő összegekből.

Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve az (EU) 2021/1060 rendelet 58. cikkében említett pénzügyi eszközökből támogatásban részesülő, vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások esetében az egyéni meg nem felelés miatt törölt hozzájárulások ugyanazon pénzügyi eszköz keretében az alábbiak szerint használhatók fel újra:

a) amennyiben a hozzájárulás törléséhez vezető meg nem felelést az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkének 18. pontjában meghatározottak szerinti végső kedvezményezett szintjén tárták fel, ugyanazon pénzügyi eszköz keretében kizárólag más végső kedvezményezett részére adhatók át;

b) amennyiben a hozzájárulás törléséhez vezető meg nem felelést az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkének 21. pontjában meghatározottak szerinti egyedi alap szintjén tárták fel, az említett rendelet 2. cikkének 20. pontjában meghatározottak szerinti holdingalapokon belül, kizárólag más egyedi alap részére adhatók át.

58. cikk

Az összegek lehetséges beszámításával és az értesítés formáival kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben szabályokat állapít meg a jogosulatlan kifizetések visszafizettetéséből származó összegek lehetséges beszámítására, valamint az e szakaszban meghatározott kötelezettségekkel kapcsolatban a tagállamok által a Bizottságnak küldendő értesítések és tájékoztatások formájára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

IV. CÍM

KONTROLLRENDSZEREK ÉS SZANKCIÓK

I. FEJEZET

Általános szabályok

59. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

A tagállamok a KAP keretében, tiszteletben tartva az alkalmazandó irányítási rendszereket, meghoznak minden olyan törvényt, rendeletet és közigazgatási rendelkezést valamint egyéb intézkedést, amely az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelméhez szükséges, ideértve a kiadások támogathatóságára vonatkozóan a 37. cikkben megállapított kritériumok tényleges alkalmazását is. Az említett jogi aktusoknak és intézkedéseknek különösen az alábbiakra kell vonatkozniuk:

a) az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott műveletek jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése, többek között a kedvezményezettek szintjén és a KAP stratégiai tervekben meghatározottak szerint;

b) a csalások hatékony és visszatartó erejű megelőzésének biztosítása, különösen a nagyobb kockázatot jelentő területeken, az intézkedések költségének és hasznának, valamint arányosságának a figyelembevétele mellett;

c) a szabálytalanságok és a csalások megelőzése, feltárása és orvoslása;

d) hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kivetése, amelyek összhangban vannak az uniós joggal, vagy ennek hiányában a nemzeti joggal, és szükség esetén bírósági eljárások kezdeményezése ezzel kapcsolatban;

e) a jogosulatlan kifizetések kamatokkal együtt történő visszafizettetése és szükség esetén megfelelő bírósági eljárások kezdeményezése ezzel kapcsolatban, a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szabálytalanságok tekintetében is.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az irányítási és kontrollrendszereik megfelelő működésének, valamint a Bizottsághoz bejelentett kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében.

A tagállamok e tekintetben történő támogatása érdekében a Bizottság adatbányászati eszközt bocsát a tagállamok rendelkezésére a projektek, kedvezményezettek, vállalkozók és szerződések által jelentett kockázatok értékelésére, ugyanakkor biztosítja az adminisztratív terhek minimális szinten tartását és az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét. Ez az adatbányászati eszköz a 62. cikkben említett szabályok kijátszásának elkerülése céljából is felhasználható. A Bizottság 2025-ig jelentést nyújt be, amelyben értékeli az egységes adatbányászati eszköz használatát és interoperabilitását abból a célból, hogy a tagállamok körében általánossá váljon annak használata.

A tagállamok által hozott intézkedéseknek biztosítaniuk kell különösen, hogy ne kerüljön sor szankciók kiszabására, ha:

a) a meg nem felelés a 3. cikkel összhangban vis maiornak vagy rendkívüli körülményeknek tudható be;

b) a meg nem felelés oka az illetékes hatóság vagy más hatóság hibája, és a közigazgatási szankció által érintett személytől nem volt észszerűen elvárható, hogy a hibát észlelje;

c) az érintett személy kielégítően tudja igazolni az illetékes hatóság számára, hogy nem hibáztatható az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségeknek való meg nem felelésért, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról, hogy az érintett személy nem hibáztatható.

Amennyiben a támogatásnyújtási feltételeknek való meg nem felelés oka a 3. cikkel összhangban vis maior vagy a rendkívüli körülmények, a kedvezményezett megtartja a támogatáshoz való jogát.

Minden olyan feltételnek ellenőrizhetőnek kell lennie, amelyet a tagállamok az EMGA-ból vagy az EMVA-ból finanszírozott támogatásra vonatkozó uniós szabályok kiegészítéseként állapítanak meg.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben megállapítja az e cikk egységes alkalmazásához szükséges, a következőkkel kapcsolatos szabályokat:

a) az (1), a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségekkel összefüggésben az eljárások, a határidők, az információcsere, az adatbányászati eszközre vonatkozó követelmények, valamint a kedvezményezettek azonosításával kapcsolatban gyűjtendő információk;

b) az (5) és a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban a Bizottság tagállamok általi értesítése és tájékoztatása.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

60. cikk

Az elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó szabályok

A tagállamok biztosítják, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő kockázatok hatékony kezeléséhez szükséges szintű ellenőrzések elvégzésére kerüljön sor. Az illetékes hatóságnak az ellenőrizendő mintáját a kérelmezők teljes köréből kell kiválasztania, és annak adott esetben egy véletlenszerűen kiválasztott részből, valamint egy kockázatelemzés alapján kiválasztott részből kell állnia.

Az EBB vagy olyan egyéb nemzetközi pénzügyi szervezetek szintjén, amelyekben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, nem kell ellenőrzést végezni.

A mezőgazdasági jogszabályokban említett intézkedések tekintetében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az e cikk egységes alkalmazásához szükséges szabályokat és különösen a következőket:

a) az (EU) 2021/2115 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett kender tekintetében a különös ellenőrzési intézkedésekkel és a tetrahidrokannabinol-szintek meghatározásának módszereivel kapcsolatos részletes szabályok;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe II. fejezete 3. szakaszának második alszakaszában említett gyapot tekintetében az elismert szakmaközi szervezetek kontrollrendszere;

c) az 1308/2013/EU rendeletben említett bor tekintetében a földterületek mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok, továbbá az ellenőrzések tökéletesítését szolgáló konkrét pénzügyi eljárásokra irányadó szabályok;

d) a termékek állami beavatkozásra és magántárolásra való jogosultságának megállapítása érdekében alkalmazandó vizsgálatok és módszerek, valamint a pályázati eljárás alkalmazása, mind az állami intervenció, mind a magántárolás tekintetében;

e) a tagállamok által a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében, illetve a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében meghatározott intézkedések tekintetében elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó egyéb szabályok.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

61. cikk

A közbeszerzési szabályok be nem tartása

Amennyiben a meg nem felelés uniós vagy nemzeti közbeszerzési szabályokat érint, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a támogatás nem kifizetendő, illetve visszavonandó része a meg nem felelés súlyossága alapján és az arányosság elvének megfelelően kerüljön meghatározásra.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ügylet jogszerűségének és szabályszerűségének vizsgálata csak a támogatás ki nem fizetendő részét, illetve visszavonandó részét érintse.

62. cikk

A szabályok kijátszására vonatkozó záradék

Az uniós jog különös rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok hatékony és arányos intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az uniós jog rendelkezéseit senki ne játszhassa ki, és biztosítják különösen azt, hogy a mezőgazdasági jogszabályok alapján biztosított előnyökben ne részesüljenek olyan természetes vagy jogi személyek, akikről, illetve amelyekről megállapítást nyert, hogy - az említett jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen - mesterségesen teremtették meg a szóban forgó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeket.

63. cikk

A borágazati beavatkozások ellenőrzési célú kompatibilitása

Az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe III. fejezetének 4. szakaszában említett borágazati beavatkozások alkalmazása céljából a tagállamok biztosítják, hogy az e beavatkozásokra alkalmazott igazgatási és kontrolleljárások összeegyeztethetők legyenek az e cím II. fejezetében említett integrált rendszerrel a következők tekintetében:

a) a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerek;

b) az ellenőrzések.

64. cikk

Biztosítékok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet olyan szabályokkal történő kiegészítése céljából, amelyek biztosítják a megkülönböztetésmentes bánásmódot, az egyenlőséget és az arányosságot a biztosítéknyújtás során, és amelyek:

a) meghatározzák a valamely kötelezettség nem teljesülése esetén felelős felet;

b) megállapítják azokat a konkrét helyzeteket, amikor az illetékes hatóság eltekinthet a biztosíték követelményétől;

c) megállapítják a nyújtandó biztosítékra és a kezesre vonatkozó feltételeket, valamint a biztosíték nyújtására és felszabadítására vonatkozó feltételeket;

d) megállapítják az előlegfizetés kapcsán nyújtott biztosítékhoz kapcsolódó különös feltételeket;

e) meghatározzák az azon kötelezettségek nem teljesítéséből eredő következményeket, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítékot nyújtottak, ideértve a biztosítékok lehívását, valamint a visszatérítésekhez, engedélyekhez, ajánlatokhoz, pályázatokhoz vagy egyedi kérelmekhez kapcsolódó biztosítékok felszabadítására, és az arra az esetre alkalmazandó csökkentési mértéket, ha az adott biztosíték által fedezett kötelezettség részben vagy egyáltalán nem teljesült, figyelembe véve a kötelezettség jellegét, a kötelezettség megszegésének mértékét, a kötelezettség teljesítésére megszabott határidő túllépésének mértékét, és hogy mennyi idő elteltével szolgáltattak bizonyítékot a kötelezettség teljesítésére vonatkozóan.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következőkre vonatkozó szabályok megállapítása céljából:

a) a nyújtandó biztosíték formája, valamint a biztosíték nyújtására, elfogadására és az eredeti biztosíték felváltására irányuló eljárás;

b) a biztosíték felszabadítására irányuló eljárás;

c) a tagállamok és a Bizottság által teendő értesítések.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

II. FEJEZET

Integrált igazgatási és kontrollrendszer

65. cikk

Az e fejezettel kapcsolatos hatály és fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

a) "földrajzi térinformatikai kérelem": olyan elektronikus kéreleműrlap, amelynek részét képezi egy földrajzi információs rendszeren alapuló olyan informatikai alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek bejelentsék az (EU) 2021/2115 rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott mezőgazdasági üzem azon mezőgazdasági parcelláinak és azon nem mezőgazdasági területeknek a pontos helyét, amelyekre kifizetést igényeltek;

b) "területi monitoring rendszer": a mezőgazdasági tevékenységek és a mezőgazdasági területeken folytatott gyakorlatok rendszeres és szisztematikus megfigyelésének, nyomon követésének és értékelésének a Kopernikusz-Sentinelek adatain vagy más, azokkal legalább egyenértékű adatokon alapuló eljárása;

c) "állatazonosítási és -nyilvántartási rendszer": az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) IV. része I. címe 2. fejezetének 1. szakaszában meghatározott, a tartott szárazföldi állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer;

d) "mezőgazdasági parcella": az (EU) 2021/2115 rendelet 4. cikke (3) bekezdésével összhangban meghatározottak szerinti mezőgazdasági területnek a tagállamok által meghatározott területegysége;

e) "földrajzi információs rendszer": földrajzi hivatkozásokkal ellátott információk rögzítésére, tárolására, elemzésére és kijelzésére alkalmas számítógépes rendszer;

f) "automatikus kérelmezési rendszer": terület-, illetve állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekkel vagy állatokkal kapcsolatban a közigazgatási szerv által kért adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban és szükség esetén a kedvezményezettek számára hozzáférhetők.

66. cikk

Az integrált rendszer elemei

Az integrált rendszer a következő elemekből áll:

a) mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer;

b) földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszer és adott esetben állatállomány-alapú kérelmezési rendszer;

c) területi monitoring rendszer;

d) a 65. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások és intézkedések kedvezményezettjeinek azonosítására szolgáló rendszer;

e) kontroll- és szankcionálási rendszer;

f) adott esetben a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer;

g) adott esetben az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer.

67. cikk

Adatmegőrzés és -megosztás

A tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisain keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző 10 naptári vagy gazdasági évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést.

A területi monitoring rendszerhez használt adatok nyers adatokként tárolhatók egy, az illetékes hatóságok szerverein kívüli szerveren. Az említett adatokat legalább három évig meg kell őrizni egy szerveren.

A második albekezdéstől eltérve, az Európai Unióhoz 2013-as évben vagy azt követően csatlakozott tagállamoknak csak a csatlakozásuk évétől kezdődően kell biztosítaniuk az adatokba való betekintést.

A második albekezdéstől eltérve, a tagállamoknak a 66. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területi monitoring rendszerrel kapcsolatos adatokba és dokumentumokba való betekintést csak a területi monitoring rendszer bevezetésének időpontjától kezdődően kell biztosítaniuk.

68. cikk

Mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer

A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer:

a) egyenként azonosítsa valamennyi olyan mezőgazdasági parcellát, illetve nem mezőgazdasági területet magában foglaló olyan földterületet, amely a tagállamok megítélése szerint jogosult az (EU) 2021/2115 rendelet III. címében említett beavatkozások után járó támogatásra;

b) naprakész adatokat tartalmazzon azokról a területekről, amelyek a tagállamok megítélése szerint jogosultak a 65. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások után járó támogatásra;

c) lehetővé tegye azon mezőgazdasági parcellák és nem mezőgazdasági területet magukban foglaló földterületek helyének pontos meghatározását, amelyekre kifizetést igényeltek.

Ha az értékelés hiányosságokat tár fel a rendszerben, akkor a tagállamok megfelelő korrekciós intézkedéseket hoznak, vagy annak hiányában a Bizottságtól felkérést kapnak arra, hogy a 42. cikkel összhangban dolgozzanak ki cselekvési tervet.

Az értékelő jelentést, valamint - adott esetben - a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét a kérdéses naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

69. cikk

Földrajzi térinformatikai és állatállomány-alapú kérelmezési rendszer

Ha az értékelés hiányosságokat tár fel a rendszerben, akkor a tagállamok megfelelő korrekciós intézkedéseket hoznak, vagy annak hiányában a Bizottságtól felkérést kapnak arra, hogy a 42. cikkel összhangban dolgozzanak ki cselekvési tervet.

Az értékelő jelentést, valamint - adott esetben - a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét az érintett naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

70. cikk

Területi monitoring rendszer

Ha az értékelés hiányosságokat tár fel a rendszerben, akkor a tagállamok megfelelő korrekciós intézkedéseket hoznak, vagy annak hiányában a Bizottságtól felkérést kapnak arra, hogy a 42. cikkel összhangban dolgozzanak ki cselekvési tervet.

Az értékelő jelentést, valamint - adott esetben - a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét az érintett naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

71. cikk

A kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszer

A 65. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások és intézkedések valamennyi kedvezményezettjének azonosító adatait nyilvántartó rendszernek biztosítania kell, hogy az egyazon kedvezményezett által benyújtott valamennyi kérelem ilyenként azonosítható legyen.

72. cikk

Ellenőrzési és szankcionálási rendszer

A tagállamok létrehozzák a 66. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett ellenőrzési és szankcionálási rendszert. A tagállamok a kifizető ügynökségeken vagy az általuk megbízott szerveken keresztül évente adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre a támogatási és kifizetési kérelmeken az 59. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a jogszerűség és szabályszerűség ellenőrzése céljából. Ezeket az ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, amelyeket a technológia alkalmazásával távolról is végre lehet hajtani.

73. cikk

A támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer

A támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszernek lehetővé kell tennie a jogosultságoknak a kérelmek és a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer alapján való ellenőrzését.

74. cikk

A Bizottság integrált rendszerrel kapcsolatos felhatalmazása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekre szükség van annak biztosításához, hogy az e fejezetben meghatározott integrált rendszer végrehajtására hatékony, koherens és megkülönböztetésmentes módon kerüljön sor, amely szavatolja az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, kiegészítve e rendeletet a következőkkel:

a) a 68., 69. és 70. cikkben említett minőségértékelésre vonatkozó szabályok;

b) a 68., a 71., illetve a 73. cikkben említett mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszerre, valamint a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre vonatkozó szabályok.

75. cikk

A 68., 69. és 70. cikkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a) a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás formája és tartalma, valamint részletes szabályai az alábbiak esetében: i. a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai kérelmezési rendszer és a területi monitoring rendszer minőségére vonatkozó értékelő jelentések; ii. a 68., a 69. és a 70. cikkben említett korrekciós intézkedések;

b) a 69. cikk szerinti támogatási kérelmi rendszernek és a 70. cikkben említett területi monitoring rendszernek az alapvető jellemzői és szabályai, beleértve a területi monitoring rendszer keretében történő beavatkozások számának fokozatos növekedésére vonatkozó paramétereket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

III. FEJEZET

Az ügyletek vizsgálata

76. cikk

Az e fejezettel kapcsolatos hatály és fogalommeghatározások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse e rendeletet azon beavatkozások listájával, amelyek - kialakításuk és kontrollkövetelményeik miatt - alkalmatlanok a kereskedelmi dokumentumok vizsgálata révén elvégzendő további utólagos ellenőrzésre, és ezért nem tartoznak az e fejezet szerinti ellenőrzés hatálya alá.

E fejezet alkalmazásában:

a) "kereskedelmi dokumentum": a vállalkozás üzleti tevékenységével összefüggő mindennemű könyvelés, nyilvántartás, bizonylat és igazoló dokumentum, számla, termelés- és minőség-nyilvántartás, levelezés, valamint mindenfajta kereskedelmi adat, beleértve az elektronikusan tárolt adatokat is, amennyiben az említett dokumentumok vagy adatok közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett ügyletekhez kapcsolódnak;

b) "harmadik fél": minden természetes, illetve jogi személy, aki, illetve amely az EMGA finanszírozási rendszerében végrehajtott ügyletekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozható.

77. cikk

Tagállamok által elvégzett vizsgálatok

78. cikk

Keresztellenőrzések

A vizsgálat tárgyát képező elsődleges adatok pontosságáról a felmerülő kockázat mértékéhez igazodó számú - szükség esetén harmadik felek kereskedelmi dokumentumaira is kiterjedő - keresztellenőrzéssel kell meggyőződni, amely a következőkből áll:

a) a beszállítók, ügyfelek, fuvarozók és egyéb harmadik felek kereskedelmi dokumentumaival történő összehasonlítások;

b) adott esetben a készletek mennyiségének és jellegének fizikai ellenőrzése;

c) az EMGA finanszírozási rendszerén belül végrehajtott ügyletekhez vezető vagy azok következtében keletkező pénzügyi mozgások nyilvántartásával történő összehasonlítások;

d) a könyvvitellel, illetve a pénzügyi mozgások nyilvántartásával kapcsolatban a vizsgálat idején végzett olyan ellenőrzések, amelyek bizonyítják, hogy a kifizető ügynökség birtokában levő, a kedvezményezett támogatásának kifizetését igazoló okmányok pontosak.

79. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

A tagállamok az e fejezet szerinti vizsgálat végrehajtásában kérésre segítséget nyújtanak egymásnak a következő esetekben:

a) ha valamely vállalkozás vagy harmadik fél más tagállamban telepedett le, mint ahol a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele történt, illetve történnie kellett volna;

b) ha valamely vállalkozás vagy harmadik fél más tagállamban telepedett le, mint ahol a vizsgálathoz szükséges dokumentumok és információk találhatók.

80. cikk

Tervezés és jelentéstétel

A tagállamok minden év április 15-e előtt megküldik a Bizottságnak:

a) az (1) bekezdésben említett ellenőrzési tervüket, valamint a megvizsgálandó vállalkozások számát, ágazatonkénti bontásban is, a hozzájuk kapcsolódó összegek alapján;

b) részletes jelentést e fejezet alkalmazásáról a megelőző vizsgálati időszakra vonatkozóan, beleértve a 79. cikk szerinti bármely vizsgálat eredményeit is.

81. cikk

A Bizottság információhoz való hozzáférése és a Bizottság által végzett vizsgálatok

82. cikk

Az ügyletek vizsgálatával kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja az e fejezet egységes alkalmazására irányuló szabályokat, különösen a következőkkel kapcsolatban:

a) a 77. cikkben említett vizsgálat végrehajtása a vállalkozások kiválasztása, a vizsgálat mértéke és időbeli terjedelme tekintetében;

b) a 79. cikkben említett kölcsönös segítségnyújtás végrehajtása;

c) a 80. cikk (2) bekezdésnek b) pontjában említett jelentések és az e fejezet értelmében szükséges egyéb értesítések tartalma.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

IV. FEJEZET

A feltételességgel összefüggő kontrollrendszer és közigazgatási szankciók

83. cikk

A feltételességgel összefüggő kontrollrendszer

A tagállamok létrehoznak egy rendszert annak ellenőrzése érdekében, hogy a következő kedvezményezetti kategóriák teljesítik-e az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe I. fejezetének 2. szakaszában meghatározott kötelezettségeket:

a) az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének II. fejezete alapján közvetlen kifizetésekben részesülő kedvezményezettek;

b) az (EU) 2021/2115 rendelet 70., 71. és 72. cikkének megfelelően éves kifizetésekben részesülő kedvezményezettek;

c) a 228/2013/EU rendelet IV. fejezete vagy a 229/2013/EU rendelet IV. fejezete alapján támogatásban részesülő kedvezményezettek.

Az (EU) 2021/2115 rendelet 28. cikkét alkalmazó tagállamok egyszerűsített kontrollrendszert hozhatnak létre:

a) az (EU) 2021/2115 rendelet 28. cikke alapján kifizetésekben részesülő kedvezményezettek tekintetében, vagy

b) a tagállamok által az (EU) 2021/2115 rendelet+ 28. cikke alapján meghatározottak szerinti olyan mezőgazdasági kistermelők tekintetében, akik nem kérelmeznek ilyen kifizetéseket.

Amennyiben egy tagállam nem alkalmazza az (EU) 2021/2115 rendelet 28. cikkét, egyszerűsített kontrollrendszert hozhat létre az olyan mezőgazdasági üzemmel rendelkező mezőgazdasági termelők tekintetében, amelynél a mezőgazdasági terület mérete nem haladja meg az e rendelet 69. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelentett 5 hektárt.

E rendszereknek összeegyeztethetőknek kell lenniük az (1) és (2) bekezdésben említett kontrollrendszerekkel.

E fejezet alkalmazásában:

a) "követelmény": az (EU) 2021/2115 rendelet 12. cikkében említett, egy adott jogi aktuson belüli, uniós jog szerinti, jogszabályban foglalt valamennyi gazdálkodási követelmény, amely érdemben eltér az ugyanazon jogi aktusban foglalt minden egyéb követelménytől;

b) "jogi aktus": az (EU) 2021/2115 rendelet 12. cikkében említett egyedi irányelv és rendelet;

c) "a meg nem felelés újbóli előfordulása": ugyanannak a követelménynek vagy előírásnak egynél több alkalommal való meg nem felelés három egymást követő naptári éven belül, feltéve hogy a kedvezményezettet tájékoztatták a korábbi meg nem felelésről és - adott esetben - lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az említett, korábbi meg nem felelés orvoslására.

Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségeik teljesítése érdekében a tagállamok:

a) helyszíni ellenőrzéseket irányoznak elő annak ellenőrzése céljából, hogy a kedvezményezettek teljesítik-e az (EU) 2021/2115 rendelet III. címe I. fejezetének 2. szakaszában meghatározott kötelezettségeket;

b) attól függően, hogy mely követelményekről, előírásokról, jogi aktusokról vagy feltétel-alkalmazási területekről van szó, dönthetnek úgy, hogy az adott követelményre, előírásra, jogi aktusra vagy feltétel-alkalmazási területre vonatkozó kontrollrendszerek keretében végzett ellenőrzéseket használják - az adminisztratív ellenőrzéseket is ideértve -, feltéve hogy ezen ellenőrzések a hatékonyságukat tekintve legalább egyenértékűek az a) pontban említett helyszíni ellenőrzésekkel;

c) az a) pontban említett helyszíni ellenőrzések végrehajtásához adott esetben igénybe vehetnek távérzékelést vagy a területi monitoring rendszert, vagy az említett ellenőrzések végrehajtását segítő más releváns technológiákat;

d) egy kockázatelemzésre alapozva ellenőrzési mintát hoznak létre az a) pontban említett, évente elvégzendő helyszíni ellenőrzések céljára, amely: i. figyelembe veszi a gazdaságok szerkezetét és azok tekintetében korrekciós együtthatókat alkalmaz, figyelembe veszi továbbá a megfelelés hiányának eredendő kockázatát, valamint adott esetben a kedvezményezetteknek az (EU) 2021/2115 rendelet 15. cikkében említett mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokban való részvételét, ii. véletlenszerű komponenst is magában foglal, és iii. az ellenőrzési mintát úgy alakítja ki, hogy az magában foglalja az e cikk (1) bekezdésében említett kedvezményezettek legalább 1 %-át;

e) a 96/22/EK tanácsi irányelvvel ( 11 ) összefüggő feltételességi kötelezettségek tekintetében az e bekezdés d) pontjában meghatározott, minimális arányra vonatkozó követelménynek való megfelelés érdekében fontolóra veszik a felügyeleti tervek egyedi mintavételezési szintjének alkalmazását;

f) a (2) bekezdésben említett egyszerűsített kontrollrendszer alkalmazása esetén dönthetnek úgy, hogy az e bekezdés a) pontjában említett helyszíni ellenőrzésekből kizárják az említett pontban szereplő kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzését, amennyiben kimutatható, hogy az érintett kedvezményezettek általi meg nem felelés nem járhatott jelentős következményekkel az érintett jogi aktusok és az előírások célkitűzéseinek elérésére nézve.

84. cikk

A feltételességre vonatkozó közigazgatási szankciók rendszere

Az első albekezdésben említett közigazgatási szankciók csak akkor alkalmazandók, ha a meg nem felelés az érintett kedvezményezettnek közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás eredménye, és ha a következő feltételek közül egy vagy mindkettő teljesül:

a) a meg nem felelés a kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódik;

b) a meg nem felelés az (EU) 2021/2115 rendelet 3. cikke 2. pontjában foglalt meghatározás szerinti mezőgazdasági üzemhez vagy egyéb, a kedvezményezett irányítása alá tartozó és ugyanazon tagállam területén található területekhez kapcsolódik.

Az erdőterületek tekintetében azonban az első albekezdésben említett közigazgatási szankciók abban az esetben nem alkalmazandók, ha az érintett területre nem igényeltek támogatást az (EU) 2021/2115 rendelet 70. és 71. cikkével összhangban.

Az (1) bekezdésben említett közigazgatási szankció-rendszerükben a tagállamok:

a) szabályokat határoznak meg a közigazgatási szankciók azon esetekben történő alkalmazására vonatkozóan, amikor az érintett naptári évben vagy években a mezőgazdasági földterület, a mezőgazdasági üzem vagy azok egy része átruházásra kerül; ezeknek a szabályoknak a meg nem felelés miatti felelősség átadók és átvevők közötti méltányos és igazságos elosztásán kell alapulniuk;

b) az (1) bekezdés ellenére dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak közigazgatási szankciót egy kedvezményezettel szemben, amennyiben annak összege egy naptári évre legfeljebb 100 EUR lenne, azonban a kedvezményezettet tájékoztatni kell a meg nem felelés megállapításáról, valamint arról, hogy a jövőre vonatkozóan korrekciós intézkedéseket kell hoznia;

c) rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor közigazgatási szankció kiszabására a következő esetekben: i. a meg nem felelés a 3. cikkel összhangban vis maiornak vagy rendkívüli körülményeknek tudható be; ii. a meg nem felelés valamely közigazgatási szerv utasításának tudható be.

Ezen albekezdés a) pontjának alkalmazásában az "átruházás" bárminemű olyan ügylet, amelynek következtében a mezőgazdasági földterület vagy a mezőgazdasági üzem, illetve azok egy része többé nem áll az átadó rendelkezésére.

85. cikk

A közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása

Az említett csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés súlyosságát, mértékét, tartós vagy ismétlődő jellegét, továbbá szándékosságát. A kiszabott közigazgatási szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A közigazgatási szankcióknak a 83. cikk (6) bekezdésével összhangban elvégzett ellenőrzéseken kell alapulniuk.

A tagállamok tájékoztatási mechanizmust hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak a feltárt meg nem felelésekről és a lehetséges meghozandó korrekciós intézkedésekről. Az említett mechanizmusnak magában kell foglalnia az (EU) 2021/2115 rendelet 15. cikkében említett, célzott mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokat is, amelyek igénybevételét kötelezővé lehet tenni az érintett kedvezményezettek számára.

Szándékos meg nem felelés esetén a csökkentés százalékos mértéke a kifizetések (1) bekezdésben említett teljes összegének legalább 15 %-a.

86. cikk

A feltételesség kapcsán kiszabott közigazgatási szankciókból eredő összegek

A tagállamok megtarthatják a 85. cikkben említett csökkentésekből és kizárásokból származó összegek 25 %-át.

V. FEJEZET

A szociális feltételességgel összefüggő kontrollrendszer és közigazgatási szankciók

87. cikk

A szociális feltételességre vonatkozó kontrollrendszer

A tagállamok ennek céljából felhasználják a szociális és foglalkoztatási jogszabályok terén alkalmazandó kontroll- és végrehajtási rendszereiket és az alkalmazandó munkaügyi normákat annak biztosítására, hogy a támogatásnak az (EU) 2021/2115 rendelet 14. cikkében, a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében, illetve a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett kedvezményezettjei teljesítsék az (EU) 2021/2115 rendelet IV. mellékletében említett kötelezettségeket.

88. cikk

A szociális feltételességre vonatkozó közigazgatási szankciók rendszere

A kifizető ügynökséget csak akkor kell értesíteni, ha a meg nem felelés az érintett kedvezményezettnek közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás eredménye, és ha a következő feltételek közül egy vagy mindkettő teljesül:

a) a meg nem felelés a kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódik;

b) a meg nem felelés az (EU) 2021/2115 rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott mezőgazdasági üzemhez vagy egyéb, a kedvezményezett irányítása alá tartozó és ugyanazon tagállam területén található területekhez kapcsolódik.

A 87. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatásiszankció-rendszerükben a tagállamok:

a) dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak közigazgatási szankciót egy kedvezményezettel szemben, amennyiben annak összege egy naptári évre legfeljebb 100 EUR lenne; azonban a kedvezményezettet tájékoztatni kell a meg nem felelés megállapításáról, valamint arról, hogy a jövőre vonatkozóan korrekciós intézkedéseket kell hoznia;

b) rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor közigazgatási szankció kiszabására a következő esetekben: i. a meg nem felelés oka vis maior; ii. a meg nem felelés valamely közigazgatási szerv utasításának tudható be.

89. cikk

A közigazgatási szankció alkalmazása és kiszámítása

A csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a megállapított meg nem felelés súlyosságát, mértékét, tartós vagy ismétlődő jellegét, továbbá szándékosságát, összhangban a 87. cikk (2) bekezdésében említett hatóságoknak vagy szerveknek az értékelésével. A kiszabott közigazgatási szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A 85. cikk (2), (5) és (6) bekezdésének releváns rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a közigazgatási szankciók alkalmazására és kiszámítására.

V. CÍM

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Információk továbbítása

90. cikk

Információközlés

Az (EU) 2021/2115 rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségeiken túl a tagállamok megküldik a Bizottságnak az alábbi információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat is:

a) az akkreditált kifizető ügynökségekre, valamint a kijelölt és akkreditált koordináló szervekre vonatkozóan: i. az akkreditációs és adott esetben a kijelölési okirat; ii. megbízatásuk (akkreditált kifizető ügynökség vagy kijelölt és akkreditált koordináló szerv); iii. adott esetben az akkreditációjuk visszavonása;

b) a tanúsító szervekre vonatkozóan: i. nevük; ii. címük;

c) az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott műveletekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozóan: i. az akkreditált kifizető ügynökség vagy a kijelölt és akkreditált koordináló szerv által aláírt kiadásigazoló nyilatkozatok - amelyek egyúttal kifizetési kérelmek is -, kiegészítve a szükséges információkkal; ii. az EMGA-t illetően a pénzügyi igények becslése, az EMVA-t illetően pedig az év folyamán benyújtandó kiadásigazoló nyilatkozatokra vonatkozó aktualizált becslések, valamint a következő pénzügyi évre várható kiadásigazoló nyilatkozatokra vonatkozó becslések; iii. a vezetői nyilatkozat és az akkreditált kifizető ügynökségek éves pénzügyi kimutatásai.

91. cikk

Titoktartás

Az említett információkra a 2185/96/Euratom, EK rendelet 8. cikkében meghatározott szabályok alkalmazandók.

92. cikk

Az információtovábbítással kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a) az alábbiak Bizottság részére történő továbbításának, illetve rendelkezésre bocsátásának formája, tartalma, gyakorisága, határideje és részletes szabályai: i. a kiadásigazoló nyilatkozatok, a tervezett kiadások és azok frissítései, beleértve a címzett bevételeket is; ii. a vezetői nyilatkozat és a kifizető ügynökségek éves pénzügyi kimutatásai; iii. az elszámolások tanúsításáról szóló jelentések; iv. az akkreditált kifizető ügynökségek, a kijelölt és akkreditált koordináló szervek és a kijelölt tanúsító szervek neve és adatai; v. az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott kiadások beszámításának és kifizetésének gyakorlati módozatai; vi. a tagállamok által a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások keretében végrehajtott pénzügyi kiigazításokról szóló értesítések; vii. az 59. cikknek megfelelően hozott intézkedésekkel kapcsolatos információk;

b) a Bizottság és a tagállamok közötti információ- és dokumentumcserének, valamint az információs rendszerek kialakításának gyakorlati módozatai, beleértve az e rendszerek által kezelendő adatok típusát, formátumát és tartalmát, valamint az azokhoz tartozó adattárolási szabályokat is;

c) az információk, dokumentumok, statisztikák és jelentések Bizottság részére történő megküldése a tagállamok által, valamint az említett megküldésre vonatkozó határidők és módszerek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

II. FEJEZET

Az euro használata

93. cikk

Általános elvek

Ezeket az árakat és összegeket az euroövezeti tagállamok esetében euróban, az euroövezeten kívüli tagállamok esetében pedig az adott tagállam nemzeti pénznemében kell kifizetni vagy beszedni.

94. cikk

Árfolyam és meghatározó ügyleti tény

Az átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény:

a) a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben beszedett vagy kifizetett összegek esetében a behozatali vagy kiviteli vámeljárás befejezése;

b) az összes többi esetben az a tény, amely által a művelet gazdasági célja megvalósul.

Az első albekezdéstől eltérve, a tagállamok kellően indokolt esetben határozhatnak úgy, hogy az átváltást az EKB által az azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó havi átlagárfolyam alapján hajtják végre, amely évre a támogatást megítélték. Az e megoldást választó tagállamok az adott év december 1-jét megelőzően megállapítják és közzéteszik az említett átlagárfolyamot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 102. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a meghatározó ügyleti tényekre és az alkalmazandó átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából. A konkrét meghatározó ügyleti tényt az alábbi kritériumok figyelembevételével kell meghatározni:

a) az átváltási árfolyam kiigazításainak mihamarabbi tényleges alkalmazhatósága;

b) a piacszervezés keretében végzett hasonló tevékenységek meghatározó ügyleti tényeinek hasonlósága;

c) a piacszervezéssel kapcsolatos árakhoz és összegekhez tartozó meghatározó ügyleti tények koherenciája;

d) a megfelelő átváltási árfolyamok alkalmazására vonatkozó ellenőrzés kivitelezhetősége és hatékonysága.

95. cikk

Védintézkedések és eltérések

Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul értesíteni kell az első albekezdésben említett intézkedésekről.

Abban az esetben, ha valamely nemzeti pénznemmel kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlatok valószínűleg veszélyeztetik az uniós jog alkalmazását, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az alábbi esetekben a 102. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az e fejezettől való eltérésekkel történő kiegészítése céljából:

a) ha valamely tagállam a megszokottól eltérő átváltási módszereket, például több eltérő átváltási árfolyamot alkalmaz, vagy bartermegállapodásokat működtet;

b) ha egyes tagállamok pénznemeit a hivatalos devizapiacokon nem jegyzik, vagy ha az ilyen pénznemek esetében az árfolyammozgási tendenciának torzító hatása lehet a kereskedelemre.

96. cikk

Az euro használata az euroövezeten kívüli tagállamokban

III. FEJEZET

Jelentéstétel

97. cikk

Éves pénzügyi jelentés

A költségvetési évet követő minden év szeptember 30-ig a Bizottság pénzügyi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EMGA és az EMVA előző költségvetési évbeli kezeléséről.

IV. FEJEZET

Átláthatóság

98. cikk

A kedvezményezettekre vonatkozó információk közzététele

E cikk alkalmazásában:

a) "művelet": intézkedés, ágazat, vagy beavatkozástípus;

b) "a művelet teljes költsége": az adott pénzügyi évben az egyes kedvezményezettek által az EMGA-ból vagy az EMVA-ból - finanszírozott intézkedésenként, ágazatonként, illetve beavatkozástípusonként - kapott összeg; az EMVA-ból finanszírozott beavatkozástípusonkénti kifizetések esetében a közfinanszírozás teljes - azaz mind az uniós, mind pedig a nemzeti hozzájárulást tartalmazó - összegének megfelelő összeget kell közzétenni;

c) "a művelet helyszín-jelzése vagy földrajzi helymeghatározása": a kedvezményezett lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti település, és - adott esetben - a postai irányítószám, illetve annak a települést azonosító része.

Az (EU) 2021/1060 rendelet 49. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett információkat a tagállamok nem teszik közzé, amennyiben az egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1 250 EUR.

99. cikk

A kedvezményezetteknek a rájuk vonatkozó információk közzétételéről való tájékoztatása

A tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket arról, hogy a rájuk vonatkozó adatok a 98. cikknek megfelelően közzétételre kerülnek, és hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából uniós és tagállami ellenőrző és vizsgáló szervek kezelhetik az ilyen adatokat.

Az (EU) 2016/679 rendelet követelményeinek megfelelően olyan esetben, amikor személyes adatokról van szó, a tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket az említett rendelet alapján őket megillető jogokról és a szóban forgó jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról.

100. cikk

Az átláthatósággal kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőkre vonatkozó szabályokat:

a) a 98. és a 99. cikkben meghatározott közzététel formája - a megjelenítés intézkedésenkénti, ágazatonkénti vagy beavatkozástípusonkénti módját is beleértve -, továbbá a közzététel ütemezése;

b) a 99. cikk egységes alkalmazása;

c) a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 103. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

V. FEJEZET

A személyes adatok védelme

101. cikk

A személyes adatok kezelése és védelme

VI. CÍM

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

102. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

103. cikk

Bizottsági eljárás

A 11., a 12., a 17., a 18., a 23., a 26., a 32., a 39.-44., a 47., az 51-55., az 58., az 59., a 60., a 64., a 75., a 82., a 92., a 95. és a 100. cikk alkalmazásában a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozásokkal, a bizonyos ágazatokra vonatkozó beavatkozásokkal, a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozásokkal, valamint a közös piacszervezéssel kapcsolatos kérdések tekintetében a Bizottságot - az egyes esetektől függően - a mezőgazdasági alapok bizottsága, az (EU) 2021/2115 rendelet által létrehozott, a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottság és az 1308/2013/EU rendelet által létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

104. cikk

Hatályon kívül helyezés

Azonban:

a) az 1306/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 5. cikkét, 7. cikkének (3) bekezdését, 9., 17., 21. és 34. cikkét, 35. cikkének (4) bekezdését, 36., 37., 38., 40-43., 51., 52., 54., 56., 59., 63., 64., 67., 68., 70-75., 77., 91-97., 99. és 100. cikkét, 102. cikkének (2) bekezdését, valamint 110. és 111. cikkét továbbra is alkalmazni kell: i. a 2022-es naptári évben és az azt megelőzően, az 1307/2013/EU rendelet szerinti támogatási rendszerek tekintetében felmerült kiadásokra, valamint teljesített kifizetésekre; ii. a 228/2013/EU, a 229/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 1144/2014/EU rendelet alapján 2022. december 31-ig végrehajtott intézkedésekre; iii. az (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 ) 5. cikke (6) bekezdése első albekezdésének c) pontjában és 5. cikke (7) bekezdésében említett támogatási programokat illetően az 1308/2013/EU rendelet alapján 2022. december 31. után és az említett támogatási programok végéig végrehajtott műveletek tekintetében felmerült kiadásokra, valamint teljesített kifizetésekre; valamint iv. az EMVA esetében pedig a vidékfejlesztési programok 1305/2013/EU rendelet alapján történő végrehajtásának keretében a kedvezményezetteknél felmerült kiadásokra és a kifizető ügynökség által teljesített kifizetésekre;

b) az 1306/2013/EU rendelet 69. cikkét továbbra is alkalmazni kell az 1307/2013/EU rendelet szerinti támogatási rendszerek tekintetében, továbbá a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott olyan vidékfejlesztési programok, valamint az 1306/2013/EU rendelet II. címének I. fejezetében meghatározott olyan egyéb KAP-intézkedések végrehajtása keretében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, amelyek végrehajtására 2023. január 1-je előtt került sor;

c) az 1306/2013/EU rendelet 54. cikkének (2) bekezdését továbbra is alkalmazni kell a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet, az 1698/2005/EK rendelet és a 27/2004/EK bizottsági rendelet ( 13 ) alapján jóváhagyott vidékfejlesztési programok végrehajtása keretében bejelentett bevételekre;

d) az 1306/2013/EU rendeletet továbbra is alkalmazni kell az (EU) 2021/2115 rendelet+ 155. cikkének (2) bekezdésében említett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások tekintetében. Ennek ellenére e rendelet 31. cikkét alkalmazni kell azokra a kiadásokra, amelyekről az (EU) 2021/2115 rendelet+ 155. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesítették a Bizottságot, és amelyeket e célból egy beavatkozástípusnak kell tekinteni.

105. cikk

Átmeneti intézkedések

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 102. cikkel összhangban az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, e rendelet 104. cikkében említettek szerinti szabályokról az e rendeletben meghatározott szabályokra való zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében szükséges, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az általa előírt szabályokat illető eltérések és kiegészítések tekintetében való kiegészítéséről.

106. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 16. cikket azonban az EMGA esetében a 2022. október 16-tól felmerült kiadásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1306/2013/EU rendeletEz a rendelet(EU) 2021/2115 rendelet1308/2013/EU rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. és 3. cikk
3. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés9. cikk
7. cikk, (4) és (5) bekezdés10. cikk
7. cikk, (6) bekezdés
8. cikk11. cikk
9. cikk12. cikk
10. cikk37. cikk, a) pont
11. cikk44. cikk, (1) bekezdés
12. cikk15. cikk, (1), (2) és (4) bekezdés
13. cikk, (1) bekezdés15. cikk, (3) bekezdés
13. cikk, (2) és (3) bekezdés
14. cikk
15. cikk
16. cikk14. cikk
17. cikk20. cikk
18. cikk21. cikk
19. cikk22. cikk
20. cikk23. cikk
21. cikk24. cikk
22. cikk25. cikk
23. cikk26. cikk
24. cikk15. cikk
25. cikk16. cikk
26. cikk17. cikk
27. cikk18. cikk
28. cikk19. cikk
29. cikk
30. cikk36. cikk
31. cikk27. cikk
32. cikk28. cikk
33. cikk29. cikk
34. cikk30. cikk
35. cikk31. cikk
36. cikk32. cikk
37. cikk33. cikk
38. cikk34. cikk
39. cikk35. cikk
40. cikk38. cikk
41. cikk39. cikk
42. cikk
43. cikk45. cikk
44. cikk43. cikk, (1) bekezdés
45. cikk46. cikk
46. cikk43. cikk, (2) bekezdés és 47. cikk
47. cikk49. cikk
48. cikk50. cikk
49. cikk51. cikk, (1) és (2) bekezdés
50. cikk51. cikk, (3) bekezdés és 52. cikk
51. cikk53. cikk
52. cikk55. cikk
53. cikk
54. cikk
55. cikk56. cikk
56. cikk57. cikk
57. cikk58. cikk
58. cikk59. cikk
59. cikk
60. cikk62. cikk
61. cikk63. cikk
62. cikk60. cikk
63. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, és (2)–(5) bekezdés
63. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés61. cikk
64. cikk
65. cikk
66. cikk64. cikk
67. cikk65. cikk
68. cikk66. cikk
69. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés67. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
69. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
69. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés67. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés
69. cikk, (2) bekezdés67. cikk, (2) bekezdés
70. cikk68. cikk
71. cikk73. cikk
72. cikk69. cikk
73. cikk71. cikk
74. cikk, (1) bekezdés72. cikk
74. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés
75. cikk44. cikk, (2), (3) és (5) bekezdés
76. cikk74. cikk
77. cikk
78. cikk75. cikk
79. cikk76. cikk
80. cikk77. cikk,(1), (2) és (5) bekezdés
81. cikk78. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
82. cikk, (1) és (2) bekezdés78. cikk, (4) és (5) bekezdés
83. cikk, (3) és (4) bekezdés
83. cikk, (1) bekezdés79. cikk
83. cikk, (2) és (3) bekezdés
84. cikk, (1), (2), (3) és (4) bekezdés80. cikk
84. cikk, (5) bekezdés
84. cikk, (6) bekezdés77. cikk, (4) bekezdés
85. cikk, (1), (3) és (4) bekezdés
85. cikk, (2) bekezdés77. cikk, (3) bekezdés
86. cikk, (1) bekezdés80. cikk, (2) bekezdés, b) pont
86. cikk, (2) bekezdés
87. cikk81. cikk
88. cikk82. cikk
89. cikk90a. cikk
90. cikk116a. cikk
91. cikk12. cikk
92. cikk12. cikk
93. cikk12. cikk
94. cikk14. cikk
95. cikk
96. cikk83. cikk
97. cikk84. cikk
98. cikk
99. cikk85. cikk
100. cikk86. cikk
101. cikk, (1) bekezdés
101. cikk, (2) bekezdés85. cikk, (7) bekezdés
102. cikk90. cikk
103. cikk91. cikk
104. cikk92. cikk
105. cikk93. cikk
106. cikk94. cikk
107. cikk95. cikk
108. cikk96. cikk
109. cikk97. cikk
110. cikk128. cikk
111. cikk98. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
112. cikk98. cikk, (4) bekezdés
113. cikk99. cikk
114. cikk100. cikk
115. cikk102. cikk
116. cikk103. cikk
117. cikk101. cikk
118. cikk
119. cikk104. cikk
119a. cikk
120. cikk105. cikk
121. cikk106. cikk
I. melléklet
II. mellékletIII. melléklet
III. mellékletMelléklet

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

( 3 ) A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2014.11.4., 56. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ("Állategészségügyi rendelet") (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

( 8 ) A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

( 11 ) A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.) az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.).

( 12 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2117 rendelete (2021. december 2.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 262. oldalát).

( 13 ) A Bizottság 27/2004/EK rendelete (2004. január 5.) az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti részletes szabályoknak a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában a vidékfejlesztési intézkedéseknek az EMOGA Garanciarészlegéből való finanszírozása tekintetében történő megállapításáról (HL L 5., 2004.1.9., 36. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R2116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R2116&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02021R2116-20220826 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02021R2116-20220826&locale=hu

Tartalomjegyzék