195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 101. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető, a visszafizetés ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni. Pénzügyi eszköz esetén a részletfizetés futamideje nem haladhatja meg a harminchat hónapot."

2. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 49. alcíme a következő 122/D. §-sal egészül ki:

"122/D. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított 101. § (4) bekezdését a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendeletet kell alkalmazni a 2014-2020 programozási időszakban végrehajtott pénzügyi eszközből visszaforgó forrásnak az eredeti prioritás keretében történő felhasználására."

4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"41. projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró beszámoló és záró kifizetési igénylés jóváhagyása, valamint a támogatás kifizetése az irányító hatóság - EMVA esetén a kifizető ügynökség - által,"

5. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményezett köteles bejelenteni az irányító hatóság részére

a) a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon belül,

b) az a) pontba nem tartozó adat változását legkésőbb a következő beszámolóval vagy fenntartási jelentéssel egyidejűleg."

6. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1j) Nem minősül költségnövekménynek, ha a többlettámogatás a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítését szolgálja."

7. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 98/A. §-sal egészül ki:

"98/A. § (1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést - annak megkötését követő két munkanapon belül - megküldi az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát. Az irányító hatóság az ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről dönthet."

8. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 105. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési eljárás közbeszerzési-jogi megfelelőségének megítéléséhez szükséges, műszaki szempontú vizsgálatot igénylő kérdésben az irányító hatóság véleményének figyelembevételével dönt.

(6) Az irányító hatóság az (5) bekezdés szerinti véleményét az erre irányuló megkeresés kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére."

9. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 106/B. §-sal egészül ki:

"106/B. § (1) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a szerződés megkötését követő két munkanapon belül megküldi az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát. Az irányító hatóság az ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről dönthet."

10. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 146. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)

"b) azt, hogy a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya vagy azok jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolata rendelkezésre áll,"

11. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a kifizető ügynökség vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

"a) a szabálytalansággal érintett összeg nem éri el a hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg 1%-át, de legfeljebb az egymillió forintot,"

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdés k) pontja a következő kc) alponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a kifizető ügynökség vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén)

"kc) a kölcsönszerződés szabálytalanság megállapítása nélkül felmondásra került, akkor a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettjével szemben."

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a kifizető ügynökség vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

"m) a kedvezményezett nem nyújtja be határidőben a záró kifizetési igénylést, vagy nem teljesíti a záró kifizetési igényléssel összefüggő hiánypótlási kötelezettséget."

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 198/B. §-sal egészül ki:

"198/B. § (1) A 197. §-tól és a 198. §-tól eltérően pénzügyi eszköz esetén a pénzügyi közvetítővel és a végső kedvezményezettel történő kapcsolattartásra - ideértve a fennálló követelések egyenlegének egyeztetésére irányuló megkereséseket is - az alapok alapját végrehajtó szervezet által elkészített eljárásrend rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásrend

a) az alapok alapját végrehajtó szervezet és a pénzügyi közvetítő, valamint

b) a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett

között megkötött szerződés részét képezi."

13. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 199. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az e rendelet szerinti, napokban megállapított határidőbe nem számít bele a Kormány által elrendelt igazgatási szünet időtartama."

14. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/ZH. §-sal egészül ki:

"201/ZH. § (1) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 3.5.4.1.2-3.5.4.1.2.3. pontját a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívás esetén kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 57/K. § (1) bekezdését, 87. § (1) bekezdés c) pont ca) és cd) alpontját, (1c) és (1g) bekezdését a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott szerződésmódosítási kérelmek esetén kell alkalmazni.

(4) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 84. § (1) bekezdés m) pontját a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződések esetén kell alkalmazni.

(5) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 98/A. §-át és 106/B. §-át a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződések esetén kell alkalmazni."

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 5. melléklete a 2. melléklet,

c) 6. melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

16. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

1. 1. § (3) bekezdésében a "192-199. §-t" szövegrész helyébe a "192-195. §-t" szöveg,

2. 57/K. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "(1b)-(1i)" szövegrész helyébe az "(1b)-(1j)" szöveg,

3. 74/C. §-ában az "az a fenntartási időszak időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi" szövegrész helyébe az "akkor az irányító hatóság a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéstől eláll" szöveg,

4. 78. § d) pontjában az "e rendeletben" szövegrész helyébe az "a támogatási döntésben" szöveg,

5. 84. § (1) bekezdés m) pontjában az "évvel, és szerepel" szövegrész helyébe az "évvel, szerepel" szöveg, az "igazolja" szövegrész helyébe az "igazolja, és vele szemben nincs folyamatban e rendelet szerinti követeléskezelési eljárás" szöveg,

6. 87. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "15%-át, de legfeljebb 30" szövegrész helyébe a "30%-át, de legfeljebb 100" szöveg,

7. 87. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában a "ca)-cc)" szövegrész helyébe a "ca) és cb)" szöveg,

8. 87. § (1c) bekezdésében a "ca)-cc)" szövegrész helyébe a "ca) és cb)" szöveg,

9. 87. § (1g) bekezdésében a "ca)-cc)" szövegrész helyébe a "ca) és cb)" szöveg,

10. 98. § (2) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "öt" szöveg,

11. 98. § (4) bekezdésében a "kezdeményez" szövegrész helyébe a "kezdeményezhet" szöveg,

12. 99. § (1) bekezdésében a "hoz azzal" szövegrész helyébe a "hoz. Az irányító hatóság a szabálytalansági döntést az utólagos ellenőrzés - és a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás indulása esetén a jogorvoslati eljárás - eredménye figyelembevételével hozza meg, azzal" szöveg,

13. 100. § (1) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,

14. 108. § (11) bekezdésében az "eljárás lefolytatása" szövegrész helyébe a "gyanú" szöveg,

15. 109. § (1) bekezdésében a "megszegte a 101-106. §-ban vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét," szövegrész helyébe a "nem a 101-106. §-ban vagy a 108. § (1) bekezdésében foglaltak szerint járt el" szöveg,

16. 109. § (1a) bekezdésében a "hoz azzal" szövegrész helyébe a "hoz. Az irányító hatóság a szabálytalansági döntést az utólagos ellenőrzés - és a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás indulása esetén a jogorvoslati eljárás - eredménye figyelembevételével hozza meg, azzal" szöveg,

17. 117. § (7) bekezdésében az "október" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg, a "november" szövegrész helyébe az "október" szöveg,

18. 117. § (7c) bekezdésében az "az október" szövegrész helyébe az "a szeptember" szöveg, a "november" szövegrész helyébe az "október" szöveg,

19. 128. § (4) bekezdésében a "projekt megvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

20. 128. § (5) bekezdésében a "projekt megvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

21. 145. § (2) bekezdésében az "Az ötvenmillió" szövegrész helyébe az "A százmillió" szöveg, az "az ötvenmillió" szövegrész helyébe az "a százmillió" szöveg, a "tízmillió" szövegrész helyébe a "húszmillió" szöveg,

22. 145. § (3) bekezdésében az "ötvenmillió és ötszázmillió forint közé esik" szövegrész helyébe az "eléri a százmillió forintot, de nem éri el az egymilliárd forintot" szöveg,

23. 145. § (4) bekezdésében a "meghaladja az ötszázmillió" szövegrész helyébe az "eléri az egymilliárd" szöveg,

24. 178. § (2) bekezdésében a "projekt megvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg

lép.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 8.4. pontjában a "kérlelem" szövegrészek helyébe a "kérelem" szöveg,

b) 61.3. pontjában a "hiánypótlás" szövegrész helyébe a "hiánypótlás és a tisztázó kérdés megválaszolása során" szöveg,

c) 61.4. pontjában a "dokumentumok" szövegrész helyébe a "dokumentumok vagy a tisztázó kérdésre adott válaszok" szöveg,

d) 81.2. pontjában az "engedélyével" szövegrész helyébe az "előzetes engedélyével" szöveg,

e) 261.3. pontjában a "harminc" szövegrész helyébe a "negyven" szöveg,

f) 283.3. pontjában a "megvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

g) 284.1. pontjában a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

h) 285.4. pontjában a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

i) 285.5. pontjában a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

j) 308.4. pontjában a "használatával" szövegrész helyébe a "használatával, távellenőrzés keretében" szöveg

lép.

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

a) C:27 mezőjében a "projekt megvalósítás befejezéséig illetve" szövegrész helyébe az "a záró kifizetési igénylésben, illetve" szöveg,

b) B:41 mezőjében a "projekt megvalósítás befejezéséig" szövegrész helyébe a "záró kifizetési igénylésben" szöveg

lép.

(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 2.3.2.5. pontjában az "árat, a több lehetséges" szövegrész helyébe az "árat, figyelemmel a 6. melléklet III. 6.2. és 6.3. pontra, a legalább három" szöveg, a "100 000" szövegrész helyébe a "bruttó 100 000" szöveg,

b) 3.3.2. pontjában az "Szja." szövegrészek helyébe az "Szja tv." szöveg,

c) 4.4.7.1. pontjában a "projekt megvalósítás" szövegrészek helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg

lép.

(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) II. pont 12. alpontjában a "legkésőbb a projekt megvalósítás befejezéséig benyújtandó" szövegrész helyébe az "a legkésőbb a záró kifizetési igénylésben benyújtandó, de korábban még be nem nyújtott" szöveg,

b) III. pont 9.3.5.3. alpontjában a "projekt megvalósítás befejezéséig" szövegrész helyébe a "záró kifizetési igénylésben" szöveg,

c) III. pont 9.3.5.5. alpontjában a "projekt megvalósítás befejezéséig" szövegrész helyébe a "záró kifizetési igénylésben" szöveg

lép.

17. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 79. § (1) bekezdés c) pontjában a " , megvalósításának" szövegrész,

b) 87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja,

c) 87. § (1i) bekezdésében az "és cc)" szövegrész,

d) 159. § (5a) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 254.1. pont b) alpontja,

b) 311.2. pontja,

c) 312.5. pontja.

3. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény eléri a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, akkor az államháztartásért felelős miniszter által megbízott igazságügyi szakértőnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését."

19. § A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Ha a költségnövekmény jogszabályban meghatározott építőanyag vagy termék árának emelkedésével függ össze, amelynek alátámasztását a jogszabály szerint kérelmezték, akkor a költségnövekmény piaci árnak megfelelése szempontjából az építésgazdaságért felelős miniszter szakvéleménye irányadó."

20. § A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szerződésmódosítási kérelmek esetén kell alkalmazni."

21. § A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "15%-át" szövegrész helyébe a "30%-át" szöveg,

b) 6. §-ában a "3-5. §-t megfelelően alkalmazni" szövegrész helyébe a "3. és 4. §-t alkalmazni" szöveg,

c) 6/A. §-ában az "az" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 5. §-a.

4. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeként megkötött szerződések módosítása esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárással, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben utólagos ellenőrzés is kezdeményezhető, kivéve a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást, ha annak becsült értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot, illetve a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárást.

(2) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, ha az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott ellenőrzés eredményeként megszületett jelentést - több szakaszból álló eljárás esetén az egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket - bocsátja az ellenőrzést végző szervezet rendelkezésére. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás ellenőrzését vagy utólagos ellenőrzését a DKÜ az ellenőrzését végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti."

24. § A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 27/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/G. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeként megkötött szerződések módosítása esetén a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggésben utóellenőrzés is kezdeményezhető, kivéve a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást, ha annak becsült értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot, illetve a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárást.

(2) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, ha az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott ellenőrzés eredményeként megszületett jelentést - több szakaszból álló eljárás esetén az egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket - bocsátja az ellenőrzést végző szervezet rendelkezésére. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás ellenőrzését vagy utóellenőrzését a DKÜ az ellenőrzését végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti."

25. § A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. alcíme a következő 30/E. §-sal egészül ki:

"30/E. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 27/A. és 27/G. §-át a Módr4. hatálybalépése időpontjában már folyamatban lévő, továbbá az azt követően megkezdett beszerzéseknek és szerződésmódosításoknak a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzésére kell alkalmazni. A DKÜ a Módr4. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő keretmegállapodások megkötésére irányuló, illetve a dinamikus közbeszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárások esetén az irányító hatóság nyilatkozatának és a közbeszerzésekért felelős miniszter eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványának kiállítását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártát megelőzően vagy - ha az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása már megtörtént - az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegezés megküldését megelőzően kezdeményezi."

5. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

26. § A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"16. projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró beszámoló jóváhagyását követően a záró kifizetési kérelem jóváhagyása és a támogatás kifizetése az irányító hatóság által,"

27. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A miniszter monitoring és értékelési feladatai keretében)

"j) megküldi az igazoló hatóság részére az irányító hatóságok által összeállított és egyeztetett, az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikk (10) bekezdése szerinti előrejelzéseket,

k) az irányító hatóságok rendelkezésére bocsátja az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (1) bekezdése szerinti, az egyes programokra vonatkozó összesített adatokat."

28. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság)

"26. továbbítja az elektronikus adatcsere rendszeren keresztül az Európai Bizottság részére az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (1) bekezdése szerinti, az egyes programokra vonatkozó összesített adatokat,"

29. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében)

"h) a "Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) végrehajtása és alkalmazása a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban" megnevezésű horizontális feljogosító feltétel követelményeivel összhangban felhasználja a fogyatékosságokhoz kapcsolódó, a Központi Statisztikai Hivatal által közölt statisztikai adatokat."

30. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A monitoring bizottság véleményezi a kiemelt projektre vonatkozó felhívástervezetet, ha annak társadalmi egyeztetésére nem kerül sor."

31. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 35. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A monitoring bizottságba az irányító hatóság felkérésére tagot delegál

a) a miniszter,

b) az irányító hatóság,

c) az államháztartásért felelős miniszter,

d) a szakpolitikai felelős,

e) a konstrukciófelelős,

f) területi érintettség esetén a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter,

g) a gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos és

h) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet.

(2) A monitoring bizottságba az irányító hatóság felkérésére állandó meghívott szakértőt delegálhat különösen

a) - ha az adott program finanszírozásához hozzájárul - az Európai Beruházási Bank,

b) az Európa Tanács Fejlesztési Bank,

c) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter,

d) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszter,

e) az igazoló hatóság,

f) az audit hatóság,

g) a holdingalapot végrehajtó szervezet,

h) - ha kijelölésre került - a közreműködő szervezet és

i) a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló kormányrendelet szerinti nemzeti hatóság.

(2a) A monitoring bizottság munkájában az Európai Bizottság képviselője tanácskozási joggal vesz részt."

32. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságba a miniszter felkérésére tagot delegál

a) a miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős állami vezetője,

b) az irányító hatóság,

c) a Magyar Tudományos Akadémia és

d) a 35. § (1) bekezdés c)-h) pontja szerinti személy, szervezet.

(2) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságba a miniszter felkérésére állandó meghívott szakértőt delegálhat különösen

a) a 35. § (1) bekezdésében fel nem sorolt miniszter és

b) a 35. § (2) bekezdés e), f) és i) pontja szerinti szervezet.

(2a) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság munkájában az Európai Bizottság képviselője tanácskozási joggal vesz részt."

33. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 63. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik."

34. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 64/A. §-sal egészül ki:

"64/A. § Az e rendelet szerinti, napokban megállapított határidőbe nem számít bele a Kormány által elrendelt igazgatási szünet időtartama."

35. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az integrált területi programban kijelölt város vagy várostérség a Fenntartható városfejlesztési eszköz megvalósítására az integrált területi programban meghatározott keretek szerint stratégiát készít, és megküldi azt az irányító hatóság részére. A stratégia a 75. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén tartalmazza az alkalmazandó területi értékelési szempontokat.

(1a) Az irányító hatóság a területi értékelési szempontokat megküldi a monitoring bizottság részére jóváhagyás céljából."

36. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az irányító hatóság a felhívástervezetet megküldi a miniszter részére a társadalmi egyeztetés lefolytatásának kezdeményezése céljából.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően kiemelt projektre vonatkozó felhívástervezet esetén az irányító hatóság dönt a társadalmi egyeztetés szükségességéről."

37. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság olyan értékelési szempontokat alkalmaz, amelyek)

"h) figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok érvényesülését."

38. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 131. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"131. § A szakaszolt projekt e rendelet szerinti programozási időszakra eső szakasza vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására és elbírálására e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelemmel az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 118. és 118a. cikk rendelkezéseire."

39. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"155. § A felhívásban közgazdasági, illetve pénzügyi elemzés benyújtására kötelezett kedvezményezett támogatási szerződésének módosítása esetén

a) a közgazdasági, illetve pénzügyi elemzés mutatóinak továbbra is meg kell felelniük a támogathatósági feltételeknek, és

b) a megvalósíthatósági tanulmányban vagy egyéb, a projektet megalapozó dokumentumban kiválasztott változattól eltérő változat megvalósítása esetén a változatelemzés ismételt elvégzésével vagy módosításával kell igazolni, hogy az új változat megvalósítása a legmegfelelőbb."

40. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 162. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az irányító hatóság nem járul hozzá az új kedvezményezett támogatási jogviszonyba történő belépéséhez, akkor elállhat a támogatási szerződéstől."

41. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem minősül költségnövekménynek, ha a többlettámogatás a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítését szolgálja."

42. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 171. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a költségnövekmény jogszabályban meghatározott építőanyag vagy termék árának emelkedésével függ össze, amelynek alátámasztását a jogszabály szerint kérelmezték, akkor a költségnövekmény piaci árnak megfelelése szempontjából az építésgazdaságért felelős miniszter szakvéleménye irányadó."

43. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 48/A. alcímmel egészül ki:

"48/A. Az uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárások útján megkötött szerződések ellenőrzése

181/A. § (1) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést - annak megkötését követő két munkanapon belül - megküldi az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát."

44. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 194. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti feltételt a támogatási szerződésbe beépíti."

45. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 195. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kedvezményezett nem a 182-193. § szerint járt el, vagy jogszabály lehetővé teszi, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat az irányító hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzés keretében ellenőrzi."

46. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 49/A. alcímmel egészül ki:

"49/A. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások útján megkötött szerződések ellenőrzése

195/A. § (1) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést - annak megkötését követő két munkanapon belül - megküldi az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát."

47. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 214. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A támogatás kifizetése történhet az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti költségfüggetlen finanszírozással, ha annak Európai Bizottsággal való elszámolása az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikke szerint történik."

48. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 215. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szokásos piaci ár meghatározható

a) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár,

b) legalább három, teljesítésre alkalmas lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a kedvezményezettől független érvényes ajánlatok,

c) az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos árak,

d) legalább három, teljesítésre alkalmas lehetséges szállító online elérhető ajánlatán alapuló online végzett piacfelmérés,

e) az e-beszerzés felületen lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár vagy

f) a beszerzés egyedi jellegének támogatást igénylő vagy kedvezményezett által történő megfelelő alátámasztása esetén a felhívásban előírt egyéb módszer

alapján."

49. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 234. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az irányító hatóság a támogatás kifizetését - az előleg és a 214. § (3) bekezdése szerinti költségfüggetlen finanszírozás kivételével - a valósköltség-alapú elszámolás elve alapján, a felhívásban meghatározott elszámolható költségek vonatkozásában teljesíti."

50. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a rendelet a következő 239/A. §-sal egészül ki:

"239. § Ha a felhívás előírja, akkor

a) az Európai Bizottság által készített vagy

b) az irányító hatóság által készített és a miniszter által előzetesen véleményezett

módszertan szerint előre rögzített átalány alapján történő elszámolást kell alkalmazni.

239/A. § Százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó."

51. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 59/A. alcímmel egészül ki:

"59/A. A költségfüggetlen finanszírozás

240/A. § (1) A kedvezményezett a költségfüggetlen finanszírozás során a felhívás által előírt eredmény vagy feltétel teljesítését a felhívás által előírt beszámolóval és az ahhoz tartozó alátámasztó dokumentummal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: beszámoló) támasztja alá.

(2) Az irányító hatóság a beszámoló ellenőrzése során a felhívás által előírt eredmény vagy feltétel teljesítését a 69. alcím szerint vizsgálja. A költségfüggetlen finanszírozás esetén a 160. §-t nem kell alkalmazni.

(3) Az irányító hatóság az adott mérföldkőre jutó támogatást olyan arányban fizeti ki, amilyen arányban a beszámoló a felhívás által előírt eredmény vagy feltétel teljesítését alátámasztja.

(4) A beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy elutasítása esetén az irányító hatóság az adott mérföldkőre jutó támogatást nem fizeti ki."

52. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 249. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Projektfejlesztés esetén a támogatási szerződés projektfejlesztést lezáró módosításáig kizárólag a projekt előkészítési költségeire igényelhető támogatási előleg."

53. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 253. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb)

"c) 50%-a a 88. § szerinti felhívás esetén,

d) 100%-a a 251. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett esetén."

(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 253. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett részére - annak indokolt kérelme alapján - további támogatási előleget adhat."

54. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a közszféra szervezet kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét felróható okból nem, vagy nem megfelelően teljesíti, az irányító hatóság a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségét

a) a késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével vagy

b) - egyszerűsített elszámolás esetén - a 397. § (4a) bekezdése szerint

csökkenti."

55. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 257. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A folyósított támogatási előleg teljes összegével történt elszámolást követően az előleg a 253. § szerinti mértékig, összegig újra igényelhető, ha erre a felhívás vagy a támogatási szerződés lehetőséget biztosít."

56. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 291-293. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az alcím a következő 293/A. §-sal egészül ki:

"291. § Az irányító hatóság a záró kifizetési kérelem vagy annak egy része

a) elfogadását követően tájékoztatja a kedvezményezettet, és kifizeti a jóváhagyott költségtételeket, vagy

b) elutasításának tényéről és okáról tájékoztatja a kedvezményezettet.

292. § Az irányító hatóság korrekciós elszámolást kezdeményez, ha a projekt záró kifizetési kérelmét jóváhagyta, és

a) észleli, hogy a záró kifizetési kérelemhez kapcsolódóan az irányító hatóság érdekkörében olyan hiba, hiányosság vagy mulasztás lépett fel, amely érdemben kihatott a jóváhagyó döntésre, és amely folytán

aa) a záró kifizetési kérelemre alacsonyabb összegben vagy

ab) nem megfelelő forrás vagy a projekt költségvetésének nem megfelelő sora terhére

teljesített kifizetést, vagy

b) a kedvezményezett záró kifizetési kérelméről meghozott döntéssel szembeni kifogásnak helyt adtak, és emiatt az irányító hatóságnak pótlólagos kifizetést kell teljesítenie az arra jogosult részére.

293. § Az irányító hatóság a korrekciós elszámolás keretében tizenöt napon belül

a) a 292. § a) pont aa) alpontja és b) pontja esetén pótlólagos kifizetést teljesít,

b) a 292. § a) pont ab) alpontja esetén a hibát kijavítja.

293/A. § Visszatérítendő támogatás esetén a záró kifizetési kérelem jóváhagyását követően ki kell vezetni a tízezer forint alatti el nem számolt előleg összegét. Erre az összegre követelést nem kell előírni."

57. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 331. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kedvezményezett a költségvetési előfinanszírozással érintett bizonylatokat önálló kifizetési kérelem részeként nyújthatja be."

(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 331. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (2) bekezdéstől eltérően a költségvetési előfinanszírozással érintett bizonylatokat tartalmazó önálló kifizetési kérelem tartalmazhat olyan, előfinanszírozással nem érintett tételeket, amelyek

a) átalány alapján kerülnek elszámolásra, vagy

b) átalányszámítás alapját képezik.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti esetben az irányító hatóság az előfinanszírozással nem érintett tételekre jutó támogatást a kedvezményezett részére kifizeti."

58. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 366. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az irányító hatóság a fenntartási jelentésről az annak beérkezésétől számított harminc napon belül dönt. Az irányító hatóság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja."

59. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kifogást a benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogás elbírálása nem történt meg. A visszavont kifogást nem lehet ismételten benyújtani."

60. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 379. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kifogás elbírálására irányuló eljárást az irányító hatóság is megszüntetheti, ha a kifogás visszavonására a kifogás Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatósághoz történő felterjesztését megelőzően kerül sor."

61. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 389. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság szabálytalansági eljárási jegyzőkönyv alapján, de szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot és rendelhet el jogkövetkezményt, ha)

"a) a szabálytalansággal érintett összeg nem éri el a hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg 1%-át, de legfeljebb az egymillió forintot,"

(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 389. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő j) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság szabálytalansági eljárási jegyzőkönyv alapján, de szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot és rendelhet el jogkövetkezményt, ha)

"h) rendszerszintű szabálytalanság történt,

i) a jogkövetkezményt uniós jogszabály határozza meg, vagy

j) a kedvezményezett nem nyújtja be határidőben a záró kifizetési kérelmet, vagy nem teljesíti a záró kifizetési kérelemmel összefüggő hiánypótlási kötelezettséget."

62. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 397. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha egyszerűsített elszámolás esetén a szabálytalanságot nem az átalányszámítás alapját képező költséggel érintett tevékenységgel kapcsolatban állapították meg, az átalánykorrekciót az átalányszámítás alapját képező költségre és a számított költségre is alkalmazni kell."

63. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 457. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen)

"b) azt, hogy a projekt megvalósítását és a kifizetési kérelmet alátámasztó dokumentumok eredeti példánya vagy azok jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolata rendelkezésre áll,"

64. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 460. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyszíni ellenőrök és az ellenőrzött képviseletére feljogosított személy a jegyzőkönyvet aláírják. A technikai feltételek rendelkezésre állása esetén a helyszíni ellenőrök és az ellenőrzött képviseletére feljogosított személy a jegyzőkönyvet elektronikus úton is hitelesíthetik."

65. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 127/A. alcíme a következő 490/B. §-sal egészül ki:

"490/B. § (1) A 21. alcímtől eltérően pénzügyi eszköz esetén a pénzügyi közvetítővel és a végső kedvezményezettel történő kapcsolattartásra - ideértve a fennálló követelések egyenlegének egyeztetésére irányuló megkereséseket is - a holdingalapot végrehajtó szervezet által elkészített eljárásrend rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásrend

a) a holdingalapot végrehajtó szervezet és a pénzügyi közvetítő, valamint

b) a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett

között megkötött szerződés részét képezi."

66. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 519. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ahol a IX. Fejezet közbeszerzésekért felelős minisztert említ, azon - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az irányító hatóságot kell érteni."

(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 519. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az irányító hatóság az (5) bekezdés szerinti döntéséről a beszerzési eljárás megindítását megelőzően nyújt tájékoztatást."

67. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 530/G. §-sal egészül ki:

"530/G. § (1) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 147. § (1) bekezdés m) pontját a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződések esetén kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 168. § (1) bekezdés a) pontját, 171. § (1) bekezdés a) és b) pontját, valamint (1a) bekezdését a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott szerződésmódosítási kérelmek esetén kell alkalmazni.

(4) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 48/A. és 49/A. alcímét a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződések esetén kell alkalmazni.

(5) E rendeletnek a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 215. § (2) bekezdését, valamint 253. § (1) bekezdés c) pontját és (3) bekezdését a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívás esetén kell alkalmazni."

68. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

69. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

1. 90. § (3) bekezdés a) pontjában a "segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "segítségnyújtás tárgyú" szöveg,

2. 106. § f) pontjában a "vizsgálatára, és" szövegrész helyébe a "vizsgálatára," szöveg,

3. 106. § g) pontjában az "eredményét." szövegrész helyébe az "eredményét, és" szöveg,

4. 145. § (6) bekezdésében az "engedélyével" szövegrész helyébe az "előzetes engedélyével" szöveg,

5. 147. § (1) bekezdés m) pontjában az "évvel és szerepel" szövegrész helyébe az "évvel, szerepel" szöveg, az "igazolja" szövegrész helyébe az "igazolja, és vele szemben nincs folyamatban e rendelet szerinti követeléskezelési eljárás" szöveg,

6. 152. § (3) bekezdésében a "hiánypótlásra és tisztázó kérdés megválaszolására" szövegrész helyébe a "hiánypótlásra, a tisztázó kérdés megválaszolására és a kifogás elbírálására" szöveg,

7. 168. § (1) bekezdés a) pontjában a "15%-át, de legfeljebb ötvenmillió" szövegrész helyébe a "30%-át, de legfeljebb százmillió" szöveg,

8. 171. § (1) bekezdés a) pontjában a "15%-át" szövegrész helyébe a "30%-át" szöveg,

9. 171. § (1) bekezdés b) pontjában a "15%-át" szövegrész helyébe a "30%-át" szöveg,

10. 174. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja" szöveg,

11. 195. § (2) bekezdésében a "197. §-200. §-t" szövegrész helyébe a "197-200. §-t, a 204. §-t és a 205. §-t" szöveg,

12. 195. § (4) bekezdésében a "közbeszerzési" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési" szöveg,

13. 196. § (2) bekezdésében az "öt" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,

14. 199. § (3) bekezdésében a "közbeszerzési dokumentumok" szövegrész helyébe a "dokumentumok" szöveg,

15. 235. § (1) bekezdés i) pontjában az "1%-a" szövegrész helyébe a "2%-a" szöveg,

16. 235. § (4) bekezdésében a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

17. 249. § (1) bekezdésében a "c)" szövegrész helyébe a "d)" szöveg,

18. 256. § (1) bekezdésében az "október" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg, a "november" szövegrész helyébe az "október" szöveg,

19. 290. § (2) bekezdésében az "utolsó" szövegrész helyébe a "záró" szöveg,

20. 294. § (2) bekezdésében az "Az utolsó" szövegrész helyébe az "A záró" szöveg,

21. 296. § (2) bekezdésében az "Az utolsó" szövegrész helyébe az "A záró" szöveg,

22. 301. § (3) bekezdésében a "környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség" szövegrész helyébe a "horizontális követelmények" szöveg,

23. 346. § (1) bekezdésében a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

24. 346. § (2) bekezdésében a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

25. 357. § (1) bekezdésében a "projektmegvalósítás" szövegrész helyébe a "projektmegvalósítás irányító hatóság általi" szöveg,

26. 374. §-ában az "A Belső" szövegrész helyébe az "Az irányító hatóság és a Belső" szöveg,

27. 444. §-ában a "használatával" szövegrész helyébe a "használatával, távellenőrzés keretében" szöveg,

28. 457. § (1) bekezdés d) pontjában a "környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség" szövegrész helyébe a "horizontális követelmények" szöveg,

29. 508. § (2) bekezdésében a "11. § b), c) és e) pontját" szövegrész helyébe a "9. § j) és k) pontját, 11. § b) és c) pontját" szöveg,

30. 511. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az irányító hatóság" szöveg,

31. 512. §-ában a "18. §-tól, valamint a IX. Fejezettől eltérően a belügyminiszter" szövegrész helyébe a "18. §-tól eltérően az irányító hatóság" szöveg,

32. 519. § (5) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az irányító hatóság" szöveg,

33. 525. § (3) bekezdésében a "381. §" szövegrész helyébe a "381. és 382. §" szöveg

lép.

(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

70. § Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

1. 11. § e) pontja,

2. 171. § (1) bekezdés c) pontja,

3. 194. § (2) bekezdése,

4. 240. § (2) bekezdésében az "és a támogatási szerződésben" szövegrész,

5. 278. § (1) bekezdésében a "vagy a támogatási szerződésben" szövegrész,

6. 314. § (2) bekezdésében a "fizikai" szövegrész,

7. 314. § (3) bekezdésében a "fizikai" szövegrész,

8. 314. § (4) bekezdésében a "fizikai" szövegrész,

9. 357. § (2) bekezdése,

10. 450. § (3) bekezdése,

11. 451. § (3) bekezdése,

12. 508. § (2) bekezdésében az "és 26." szövegrész,

13. 519. § (3) bekezdésében az "azzal az eltéréssel, hogy a belügyminiszter egységes szerkezetbe foglalt nyilatkozatot és tanúsítványt állít ki" szövegrész,

14. 519. § (4) bekezdésében a " , valamint a belügyminiszter egységes szerkezetbe foglalt nyilatkozatot és tanúsítványt állít ki" szövegrész,

15. 524. § (2)-(4) bekezdése.

6. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

71. § A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] a következő 30/A. alcímmel egészül ki:

"30/A. Az uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárások útján megkötött szerződések ellenőrzése

101/A. § (1) A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést - annak megkötését követő két munkanapon belül - megküldi a nemzeti hatóság részére.

(2) A nemzeti hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) A nemzeti hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a végső kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát."

72. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzeti hatóság az (1) bekezdés szerinti feltételt a támogatási szerződésbe beépíti."

73. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a végső kedvezményezett nem a 102-113. § szerint járt el, vagy jogszabály lehetővé teszi, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat a nemzeti hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzés keretében ellenőrzi."

74. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet a következő 31/A. alcímmel egészül ki:

"31/A. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások útján megkötött szerződések ellenőrzése

115/A. § (1) A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést - annak megkötését követő két munkanapon belül - megküldi a nemzeti hatóság részére.

(2) A nemzeti hatóság a szerződés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül ellenőrzi, hogy a megkötött szerződés tartalma megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmának.

(3) A nemzeti hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben megküldi a végső kedvezményezett részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát."

75. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 65. alcíme a következő 237/B. §-sal egészül ki:

"237/B. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított 30/A. és 31/A. alcímét a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződések esetén kell alkalmazni."

76. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

a) 113. § (1) bekezdésében a "kedvezményezetett" szövegrész helyébe a "kedvezményezett" szöveg,

b) 115. § (2) bekezdésében a "117-120. §-t" szövegrész helyébe a "117-120. §-t, a 124. §-t és a 125. §-t" szöveg,

c) 115. § (4) bekezdésében a "közbeszerzési" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési" szöveg,

d) 119. § (3) bekezdésében a "közbeszerzési dokumentumok" szövegrész helyébe a "dokumentumok" szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

78. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

79. § E rendelet

a) 2. alcíme az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 5. alcíme az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 6. alcíme a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 61.2a. ponttal egészül ki:

"61.2a. Ha a szerződés módosításához szükséges valamely információ nem egyértelmű, az irányító hatóság egy alkalommal, legalább három, legfeljebb tizenöt napos határidővel tisztázó kérdést tehet fel."

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 171.3. ponttal egészül ki:

"171.3. Az irányító hatóság a záró kifizetési igénylés vagy annak egy része elutasításának tényéről és okáról tájékoztatja a kedvezményezettet."

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Követelést kell előírni)

"j) pénzügyi eszköz esetén a folyósított összegre számított, Ptk. 6:47. §-a szerinti kamat erejéig, ha a kedvezményezett a projektet nem kívánja megvalósítani, és bejelenti a visszafizetési szándékát,"

4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 322.4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzés alatt a helyszíni ellenőrök)

"d) a helyszínen - elektronikus alkalmazás használatával, távellenőrzés keretében végzett ellenőrzés során a munkaállomásukon - jegyzőkönyvet vesznek fel."

5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"323.2. A jegyzőkönyvet, annak elkészültét követően a helyszíni ellenőrök és az ellenőrzött képviseletére feljogosított személy aláírásával, illetve minden oldal szignálásával a helyszínen hitelesíteni kell. A technikai feltételek rendelkezésre állása esetén a jegyzőkönyvet a helyszíni ellenőrök és az ellenőrzött képviseletére feljogosított személy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással is hitelesíthetik."

2. melléklet a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.2.3. Azon költségek számolhatóak el, amelyek teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén támogatáson felüli összegben) az Útmutató 2.2. pontjában rögzített elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. Ezen túlmenően elszámolható költségnek minősül a 3.3.12. pont szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy járulékelszámolás keretében beszámításra került kötelezettség."

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.3.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.3.1.3. A kedvezményezett a kifizetési igénylés beküldésével egyidejűleg a záradékolásra vonatkozó előírást - az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében - további külön intézkedés nélkül a kifizetési igényléshez tett nyilatkozatával teljesíti, azzal, hogy a kifizetési igénylésben szereplő elektronikus elszámoló bizonylatokat kizárólag az érintett projekt támogatásának elszámolására nyújtja be."

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projekt előkészítés jogcímén a következő költségek számolhatók el:)

"3.2.1.2. szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, valamint ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is, azzal, hogy hatósági díj kizárólag a hatóság által a kedvezményezett nevére kiállított bizonylat alapján számolható el,"

4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projekt előkészítés jogcímén a következő költségek számolhatók el:)

"3.2.1.4. közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (ideértve a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál, azzal, hogy hatósági díj kizárólag a hatóság által a kedvezményezett nevére kiállított bizonylat alapján számolható el."

5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a melléklet a következő 3.5.4.1.2.1-3.5.4.1.2.3. ponttal egészül ki:

"3.5.4.1.2. személyi jellegű egyéb kifizetései

3.5.4.1.2.1. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabály szerint,

3.5.4.1.2.2. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint,

3.5.4.1.2.3. az Szja tv. 71. §-a, az Szja tv. 1. számú melléklet 8.6. pont d) alpontja és 8.8. pontja szerint."

6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a melléklet a következő 3.7.3.2.2. és 3.7.3.2.3. ponttal egészül ki:

"3.7.3.2.1. Belföldi szállásköltség esetén legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a miniszter által évente megállapított és a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett költség számolható el vendégéjszakánként. Magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt az irányító hatóság elfogadta.

3.7.3.2.2. Külföldi szállásköltség esetén legfeljebb bruttó 150 euró számolható el.

3.7.3.2.3. A számlán a szállásdíjon felül külön tételként feltüntetett reggeli összege és az idegenforgalmi adó nem számolható el."

7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)(B)
(1.)(Költségtípus)[Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)]
(10.)[Általános költségek (rezsi)]2

3. melléklet a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. pontja a következő 15.2.3. ponttal egészül ki:

"15.2.3. Az elszámolni kívánt hatósági díjról szóló bizonylatot a hatóság állította ki a kedvezményezett nevére."

4. melléklet a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(ABC
1.Felhívás azonosító számaFelhívás címeKonstrukciófelelős)
7.KEHOP Plusz-3.1Környezetvédelemkörnyezetvédelemért felelős miniszter

Tartalomjegyzék