22/2023. (VI. 30.) BM rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsot érintő egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

a) 1. § k) pontjában a "21. §-ában" szövegrész helyébe a "21. §-ában és az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: ETT rendelet) 1/B. §-ában" szöveg,

b) 8/E. § (3) bekezdés e) pontjában a "21. §-ában" szövegrész helyébe a "21. §-ában és az ETT rendelet 1/B. §-ában" szöveg

lép.

2. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

2. § Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ETT

a) az Elnökségből,

b) a bizottságokból,

c) az 1/B. § szerinti szakmai-etikai eljárás (a továbbiakban: etikai eljárás) lefolytatását biztosító szervekből (a továbbiakban együtt: orvosetikai szervek) [az a)-c) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: testületek], valamint

d) az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testületből (a továbbiakban: ISZT)

áll."

3. § Az R. a következő 1/A-1/D. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az ETT etikai eljárásokkal kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket - ide nem értve az Elnökség titkárságának munkáját - az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) biztosítja.

(2) Az OKFŐ az etikai eljárásokkal kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól szóló Korm. rendeletben kijelölt irányító vármegyei intézmények útján biztosítja.

1/B. § Az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal (az 1/B-1/D. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: orvos) szembeni szakmai-etikai eljárások lefolytatására az ETT

a) Vármegyei Etikai Bizottságokat,

b) Vármegyei Etikai Tanácsokat,

c) Országos Etikai Bizottságokat,

d) Országos Etikai Tanácsokat

működtet.

1/C. § (1) Az ETT Vármegyei Etikai Bizottságának elnökét (a továbbiakban: vármegyei etikai elnök) a Vármegyei Etikai Bizottság tagjai maguk közül választják.

(2) Az ETT Vármegyei Etikai Bizottság tagjává az válhat,

a) akit az adott vármegyében működő egészségügyi szolgáltató tagnak jelöl,

b) aki a jelölést vállalja, és

c) akit az a) pontban jelölt személyek közül a vármegyében dolgozó orvosok megválasztanak.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti választáson a tíz legtöbb érvényes szavazatot megszerző jelölt válik a Vármegyei Etikai Bizottság tagjává. A tíz választott tag közül legalább egy tagnak nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozónak és legalább egy tagnak fogorvosnak kell lennie.

(4) A (3) bekezdésben biztosított szakmánként megvalósuló bontást a póttagok választása során is biztosítani kell.

(5) A (2) bekezdés szerinti választásra négyévente kerül sor. A választással egy időben tíz póttagot is választani kell, akik közül tanácstagként akkor kerül kiválasztásra valaki, ha valamely tanácstag megbízatása halálára vagy lemondására tekintettel mandátumának lejárta előtt szűnik meg. Ha a tagok és póttagok száma együttesen tíz fő alá csökken, az ismételt választást soron kívül kell megtartani.

(6) A megválasztott tagoknak és póttagoknak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy az elmúlt öt évben nem született velük szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti választás titkos szavazással kerül lebonyolításra.

(8) A választás a szavazatok számára tekintet nélkül érvényes, a megválasztott Vármegyei Etikai Bizottság tagjának - a (9) bekezdésben foglalt eltéréssel - azt a tíz jelöltet kell tekinteni, aki a megválasztható Vármegyei Etikai Bizottság tagjainak száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

(9) Ha a tíz legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt között nem szerepel egy tag nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozó és legalább egy tag fogorvos, az a nyolc jelölt válik a Vármegyei Etikai Bizottság tagjává, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az így fennmaradó helyekre az az egy nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozó és az az egy fogorvos jelölt kerül, aki a választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

(10) A póttagok számát a (8) bekezdés szerint kell meghatározni, azzal, hogy a póttagok között is biztosítani kell a (9) bekezdés szerinti képesítésű személyek közül legalább egy-egy személy megválasztását.

(11) Ha a választás eredményeként a tagok száma vagy a póttagok száma nem éri el a tíz-tíz főt, úgy a hiányzó tagok vagy póttagok tekintetében kell új választást lebonyolítani.

(12) Az ETT Vármegyei Etikai Tanácsa az ETT-nek az orvosokkal szembeni etikai eljárást lefolytató eseti testülete.

(13) A Vármegyei Etikai Tanács és az Országos Etikai Tanács tagjai költségtérítésre jogosultak.

(14) Az ETT Országos Etikai Bizottság tagja valamennyi vármegyei etikai elnök. Az ETT Országos Etikai Tanácsa az ETT-nek az orvosokkal szembeni etikai eljárást lefolytató eseti testülete. Az országos etikai elnököt az Országos Etikai Bizottság tagjai maguk közül választják.

1/D. § (1) Az 1/B. § szerinti orvosetikai szervek esetében e rendelet

a) 2. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az orvosetikai szervek működési rendjét az általuk megalkotott szervezeti és működési szabályzat állapítja meg,

b) 5. § (3)-(5) bekezdését nem kell alkalmazni,

c) 12. § (3a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az orvosetikai szerv elnöke tárgyalás tartásának kivételével szükség esetén személyes jelenlét nélküli ülés tartását rendelheti el, és

d) 12-14. §-át nem kell alkalmazni a c) pont, valamint a 12. § (7) bekezdése kivételével.

(2) Vármegyei és Országos Etikai Bizottság tagjává az jelölhető, aki

a) orvos, és

b) szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

(3) Nem jelölhető a Vármegyei és Országos Etikai Bizottság tagjává politikai szolgálati jogviszonyban álló személy, biztosi jogviszonyban álló személy, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsővezető és szakmai vezető, kórházi főigazgató vagy helyettese, valamit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti magasabb vezetői megbízással rendelkező személy.

(4) Megszűnik a Vármegyei és az Országos Etikai Bizottság tagjának tagsága

a) halálával,

b) lemondásával,

c) a megválasztását követő négy év elteltével, feltéve, hogy az új tagok megválasztásra kerültek,

d) ha a (3) bekezdés szerinti megbízatást vagy kinevezést elfogadja, és

e) ha megválasztását követően etikai vétséget követ el.

(5) Megszűnik a Vármegyei és az Országos Etikai Bizottság póttagjának megbízatása a megválasztott tagok megbízásához igazodó négy év elteltével.

(6) A Vármegyei és az Országos Etikai Bizottság tagjának és póttagjának tagsága megszűnik, ha nem felel meg a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek."

4. § Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § A Vármegyei Etikai Bizottság tagjainak első választását 2023. július 1. és augusztus 15. napja között kell megtartani. Az 1/C. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jelölést az egészségügyi szolgáltatók - a jelöltnek a feladat ellátását igazoló nyilatkozatát mellékelve - 2023. július 10. napjáig teszik meg."

5. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében a "testületek ügyrendjének és a jogszabályoknak" szövegrész helyébe a "testületek és orvosetikai szervek ügyrendjének, belső szabályzatának és a jogszabályoknak" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "ide nem értve az ISZT tagjait" szövegrész helyébe az "ide nem értve az ISZT tagjait, valamint az ETT Vármegyei Etikai Bizottságának tagjait" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "szakmai kamara" szövegrész helyébe a "szakmai kamara és az Egészségügyi Tudományos Tanács" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék