Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényt (a továbbiakban: Ügkr. tv.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól szóló 21/2023. (I. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.), a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R3.), valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R4.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban, valamint e felszámolási eljárások adósai és az általuk az R4. 3. és 4. §-a alapján létrehozott gazdasági társaságok vonatkozásában kell alkalmazni.

3. § (1) A felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti továbbfolytatását akkor is biztosíthatja, ha az harmadik személy gazdasági érdekében áll, vagy hatóság határozatban továbbműködésre kötelezte az adóst.

(2) Az adós gazdasági tevékenysége akkor folytatható harmadik személy gazdasági érdekében, ha a harmadik személy a közöttük létrejövő szerződésben azt is vállalja, hogy biztosítja az esetleges veszteség fedezetét.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazandók akkor is, ha a gazdasági tevékenységnek a felszámolás alatti továbbfolytatására hatóság határozatban kötelezi az adóst, de az egyben harmadik személy gazdasági érdekében is áll.

(4) A felszámoló az adós gazdasági tevékenysége (1) bekezdés szerinti folytatását a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak haladéktalanul bejelenti.

(5) A Cstv. 46. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni az adós gazdasági tevékenysége (1) bekezdés szerinti folytatása időtartama alatt.

4. § Az R2. 9. § (1) bekezdését az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

5. § Az adós gazdasági tevékenysége felszámolás alatti továbbfolytatásának ideje alatt a Cstv. 57. § (1) bekezdés g) pontja szerinti hitelezői követelés tekintetében beszámítási jog nem gyakorolható.

6. §[1] Az Ügkr. tv. 28. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adós gazdasági tevékenysége folytatására alapított gazdasági társaság az ÜHG-egységek visszaadására irányuló kötelezettsége teljesítését követően megmaradt és az R4. 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés megkötését követő év végéig fel nem használt térítésmentes ÜHG-egységeinek piaci értékét, valamint a térítésmentes ÜHG-egységeinek átruházásából származó ellenértéket köteles megtéríteni az adósnak, kivéve ezen ellenérték azon részét, amelynek erejéig az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős mértékű csökkentésére alkalmas beruházást valósított meg az általa üzemeltetett létesítmény területén, vagy amelynek erejéig az előzők szerinti beruházásra vonatkozó pénzügyi kötelezettségeket vállalt.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 438/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.22.