64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet

a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet (különösen: 2-4. §)

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet (különösen: 5. § (3) bekezdés)

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet (különösen: 2-5., 8. §)

186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet (különösen: 2-8. §)

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 23. § (2) bekezdés)

93/2023. (III. 29.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényt (a továbbiakban: Avt.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól szóló 21/2023. (I. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendeletet az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban, valamint az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárás adósának (a továbbiakban: adós) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet) vonatkozásában kell alkalmazni.

3. § (1) A Cstv. 22. § (1) bekezdését, valamint a Cstv. 27. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felszámolási eljárás az adós, illetve a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet kérelmére is lefolytatható a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen, ha a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet tartozásai meghaladják a vagyonát, illetve a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta kielégíteni.

(2) Az adós az R2. 8. § (1) bekezdése és 10. § a) pontja alapján meghatározott határidőn belül felhívja a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetet, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban nyilatkozzon a tartozásairól, azok jogcíméről és esedékességéről - külön megjelölve a lejárt tartozásokat -, a tartozás (tartozások) kiegyenlítésére rendelkezésre álló vagyonról, illetve annak összetételéről. A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője teljességi nyilatkozatot tesz az általa átadott iratok tekintetében.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján fennállnak az (1) bekezdésben meghatározott feltételek, az adós felhívja a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetet a lejárt tartozás (tartozások) 8 napon belüli kiegyenlítésére.

(4) A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet köteles a (3) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül felszámolási eljárást kezdeményezni, ha a tartozásai meghaladják a vagyonát, illetve a lejárt tartozását (tartozásait) a (3) bekezdés szerinti határidőben nem tudja kiegyenlíteni.

(5) A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti határidőn belül tájékoztatja az adóst, hogy lejárt tartozását (tartozásait) kiegyenlítette-e.

(6) Az adós a (4) bekezdés szerinti határidő elteltét követő 8 napon belül a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezheti, ha a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének a felhívás ellenére nem tett eleget.

(7) Ha a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet a (2) vagy (5) bekezdés szerinti kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.

(8) Az e § szerinti felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglalt adatokat, kivéve a (7) bekezdés szerinti vélelemre alapított kérelmet, amelyben az adósnak kizárólag azt kell igazolni, hogy a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felé megtette a (2), illetve - az (5) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztására alapított kérelem esetén - a (3) bekezdés szerinti felhívásokat, és a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet a felhívásnak nem tett eleget.

(9) A bíróság eljárására a Cstv. 24. § (2) és (3) bekezdése, valamint 26. § (3) bekezdése nem alkalmazandó.

(10) Ha a bíróság a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet (1) vagy (7) bekezdés szerinti fizetésképtelenségét állapítja meg, a bíróság eljárására a Cstv. 27. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a felszámolást elrendelő végzést a kérelem beérkezését követő 8 napon belül hozza meg. A fellebbezést az iratok másodfokú bírósághoz érkezését követő 8 napon belül kell elbírálni.

4. § (1) A Cstv. 6. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 3. § szerinti felszámolási eljárásra az a bíróság kizárólagosan illetékes, amely az adós felszámolását elrendelte.

(2) A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen más bíróságoknál benyújtott felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmeket a bíróság haladéktalanul az (1) bekezdés szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.

5. § (1) Az adós felszámolója és a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolója kötelesek egymást tájékoztatni és együttműködni. Különösen vonatkozik ez az adós és a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetére, azon vagyontárgyainak értékesítésére, amelyek a másik érintett felszámolási eljárásban jelentőséggel bírnak, és amelyekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatást adni.

(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti felszámolót e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek megszegése vagy elmulasztása esetén pénzbírsággal sújthatja, melynek összege legfeljebb 900 000 forint lehet. A bírság kiszabása során a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét, a hitelezők érdekeinek veszélyeztetését vagy sérelmét.

(3) A Cstv. 27/A. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság akkor is felmenti az (1) bekezdés szerinti felszámolót, ha az eljárás adatai alapján megállapítja, hogy a felszámoló súlyosan és ismétlődően megsértette az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét.

6. § (1) A felszámoló az adós és a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet főtevékenységéhez nem kapcsolódó vagyonelemeinek (ingó- és ingatlanvagyon és az ezek hasznosításával összefüggő immateriális javak, társasági részesedés) értékesítését a felszámolás kezdő időpontjától megkezdheti.

(2) A zálogjoggal terhelt vagyonelemek az (1) bekezdés alapján nem értékesíthetőek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti értékesítésre a Cstv. 49. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

7. § (1) Az Avt. III., IV. és V. Fejezetét az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Az adós felszámolását elrendelő végzés meghozatala napjától számított 60 napig az adóhatóság nem hívhatja fel a tartozás megfizetésére, illetve nem indíthat végrehajtást a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen.

(3) Ha a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen a végrehajtási eljárást az adós felszámolását elrendelő végzés meghozatalának időpontjában már megindították, a (2) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet elleni végrehajtási eljárásban végrehajtási cselekmény nem foganatosítható.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti határidőn belül a 3. § alapján meghozzák a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzést, a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolásának kezdő időpontjáig az adóhatóság nem hívhatja fel a tartozás megfizetésére, illetve nem indíthat végrehajtást a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti határidőn belül a 3. § alapján meghozzák a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzést, a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzés meghozatalának időpontjában a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen már megindított végrehajtási eljárásban végrehajtási cselekmény nem foganatosítható a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolásának kezdő időpontjáig.

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti időtartam alatt nyugszik a tartozás végrehajtásához való jog elévülése.

8. § (1) A Vht. II. és III. Fejezetét az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az R2. 8. § (1) bekezdése és 10. § a) pontja alapján meghatározott határidőn belül a 3. § alapján meghozzák a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzést, a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolásának kezdő időpontjáig nem rendelhető el végrehajtás a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen.

(3) Ha az R2. 8. § (1) bekezdése és 10. § a) pontja alapján meghatározott határidőn belül a 3. § alapján meghozzák a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzést, a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelő végzés meghozatalának időpontjában a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen már elrendelt végrehajtási eljárásban végrehajtási cselekmény nem foganatosítható a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolásának kezdő időpontjáig.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti időtartam alatt a végrehajtási jog elévülése nyugszik.

9. § Ha a 3. § alapján elrendelik a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolását, a bíróság haladéktalanul intézkedik - e rendeletre történő hivatkozással - az elsőfokú végzés Cégközlönyben történő közzétételéről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.

10. § E rendelet alapján indult eljárásokban az R. mellett a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól szóló 562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, az R2., a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól szóló 28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. § (1) E rendeletet - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban, és az e felszámolási eljárások adósának többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is alkalmazni kell.

(3) Az R. 4. §-a alapján elrendelt és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárások adósának többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet vonatkozásában a 7. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az abban meghatározott határidőt e rendelet hatálybalépésének napjától kell számítani.

(4) A 7. § (3) bekezdését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az e rendelet hatálybalépését követő hatvan napig nem foganatosítható végrehajtási cselekmény.

(5) Az R. 4. §-a alapján elrendelt és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárások adósának többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet vonatkozásában a 8. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az abban meghatározott 60 napos határidőt az R2. hatálybalépésének napjától kell számítani.

(6) A 8. § (3) bekezdését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az abban meghatározott 60 napos határidőt az R2. hatálybalépésének napjától kell számítani.

(7) E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő azon ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen benyújtott felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet az e rendelet hatálybalépésekor még nem bírálták el.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök