Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

A Kormány az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos (a továbbiakban: jogosult állatorvos) az e rendeletben megállapított hatásköröket láthatja el. A jogosult állatorvos tevékenységét csak érvényes szerződéssel végezheti.

(2)[2] A jogosult állatorvos elvégzi az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági felügyeletet az alábbi állatok, illetve szállítmányok kirakodása esetében:

a) a vágóhídra érkező állat,

b) a gyűjtőállomásra, kereskedői telepre érkező állat,

c) az állatkiállításra, -vásárra, -piacra vagy rendezvényre érkező állat.

(3) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint

a) ellátja az állatvásár, állatbemutató, állatkiállítás, állatverseny állategészségügyi felügyeletét, amelynek keretében a külön jogszabály szerinti feltételek fennállása esetén megtiltja az állat beszállítását vagy részvételét, elrendeli a fertőző betegségre gyanús állat elkülönítését;

b) elvégzi az embert mart kutya hatósági megfigyelését;

c)[3] elvégzi a szalmonella hatósági mintavételt;

d)[4] fogyaszthatósági döntést hoz elejtett vad esetében, amennyiben azt a vadászatra jogosult a végső fogyasztónak minősülő természetes vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek átadásra, vagy eladásra szánja.

(3a)[5] A jogosult állatorvos elvégzi az előzetes kockázatbecslés alapján kijelölt állattartó telepre érkező állatszállítmányok vizsgálatát.

(4)[6] A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint - a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról szóló a Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott eseteket kivéve -

a) elvégzi a húsvizsgálatot az olyan vágóhidaknál, ahol nem vágnak többet

aa) hetente 80 egyed felnőtt szarvasmarhánál, lónál vagy 160 egyed egyéb szarvasmarhánál,

ab) hetente 400 egyed 100 kg élősúly feletti sertésnél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti malacnál vagy 500 egyed egyéb sertésnél,

ac) hetente 400 egyed juhnál, kecskénél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti báránynál, gödölyénél,

ad) évente 500 000 egyed baromfinál;

b) elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási igazolást a kistermelőknél.

(5)[7] Ha a jogosult állatorvos a (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva úgy ítéli meg, hogy a megvizsgált hús emberi fogyasztásra

a) alkalmas, elvégzi a 854/2004/EK rendelet 5. cikkének 2. pontja szerinti jelölést;

b) nem alkalmas, megállapítja az emberi fogyasztásra való alkalmatlanságot.

(6)[8] A (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében nem járhat el az a jogosult állatorvos, aki az adott állatállomány, illetőleg ügyfél vonatkozásában szolgáltató állatorvosi tevékenységet végez, illetve aki az adott állatok vonatkozásában a vágóhídra történő szállításhoz szükséges okiratot kiállította.

(7)[9] Ha a hatósági állatorvos illetékességi területén vagy annak egy részén nincs jogosult állatorvos, a hatósági állatorvos jár el. E rendelkezés alapján eljáró hatósági állatorvos által ellátott ügyben jogosult állatorvos nem járhat el.

2. §

(1)[10] Az az állatorvos, aki jogosult állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) kérelmezi a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerződés megkötését.

(2)[11] A kérelem elbírálását követően a vármegyei kormányhivatal javaslatot tesz a jogosult állatorvosi szerződés megkötésére vonatkozóan, és javaslatát a szerződéstervezettel együtt megküldi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára.

(3)[12] A szerződés megkötésének feltétele, hogy az állatorvos a vármegyei kormányhivatalhoz benyújtsa a közigazgatási alapvizsga bizonyítványának másolatát, vagy írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül saját költségére közigazgatási alapvizsgát tesz, és az ezt igazoló bizonyítvány másolatát a vármegyei kormányhivatalnak megküldi.

(4)[13] A jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerződést a kérelmező állatorvos, az illetékes vármegyei kormányhivatal és a NÉBIH köti meg. A szerződésben a jogosult állatorvos díjazását, és annak kifizetéséhez szükséges elszámolás rendjét is rögzíteni kell.

(5)[14] A szerződés 1 évre szól. A szerződést nem lehet meghosszabbítani, ha az állatorvos a (3) bekezdése szerinti írásos kötelezettségvállalásában foglaltaknak nem tesz eleget.

3. §[15]

(1) Nem láthat el jogosult állatorvosi feladatot, akinek

a)[16] a közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonya hivatalvesztéssel járó fegyelmi büntetés következtében szűnt meg, a megszűnést követő 3 éven belül;

b)[17] vármegyei kormányhivatal vagy a NÉBIH felé lejárt pénzügyi tartozása van;

c) a Magyar Állatorvosi Kamarában (a továbbiakban: kamara) betöltött tagsága megszűnt vagy azt felfüggesztették.

(2) Amennyiben több állatorvos kérelmezi ugyanarra az ellátandó feladatra, illetve területre vonatkozóan a jogosult állatorvosi tevékenység ellátását, a vármegyei kormányhivatal a szerződés megkötésére irányuló javaslatát a (3) bekezdés c) pontjának, valamint annak figyelembevételével teszi meg, hogy az állatorvos[18]

a) hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik-e;

b) nem követett el állatorvosi etikai vétséget;

c) lakóhelye a jogosult állatorvosi tevékenység végzésének helyéhez közelebb található.

(3) A vármegyei kormányhivatal a szerződés megkötésére irányuló javaslatát a következő feltételek teljesülése mellett adja ki:[19]

a)[20] a jogosult állatorvos tevékenysége a vármegye (főváros) területére terjedhet ki;

b)[21] az 1. § szerinti feladatok ellátása a vármegye (főváros) területén minden helyen és időben illetékesség és hatáskör átfedés nélkül biztosított legyen;

c) az 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok esetében az az állatorvos lehet jogosult állatorvos, aki legalább 3 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott szakterületen.

4. §

(1)[22]

(2)[23] A szerződés megkötését követően a vármegyei kormányhivatal szigorú számadású nyugtatömböt, valamint jogosult állatorvosi bélyegzőt ad a jogosult állatorvos számára. A bélyegzőn szerepelnie kell az azt kiadó vármegyei kormányhivatalnak, Magyarország címerének, továbbá a jogosult állatorvos nyilvántartási számának.

(3)[24] A jogosult állatorvos a szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért köteles beszedni a szolgáltatást igénybe vevőtől a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a (2) bekezdés szerinti nyugtatömb használatával kiállított nyugta ellenében.

(4)[25] A jogosult állatorvos a beszedett igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyben meghatározottak szerint a vármegyei kormányhivatalnak befizeti, valamint az engedélyben meghatározottak szerint a beszedett díjakról szóló nyugták egy példányát a vármegyei kormányhivatalnak eljuttatja. A jogosult állatorvos a betelt nyugtatömböt köteles a vármegyei kormányhivatalnak átadni.

(5)[26] A jogosult állatorvosi tevékenység díjazását - az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter kezdeményezésére - a kamara minden év február 15-ig, illetve új jogosult állatorvosi feladat felmerülése esetén véleményezi.

(6)[27] A jogosult állatorvos díjazását a felek szerződésben állapítják meg annak figyelembevételével, hogy a jogosult állatorvos számára egy hónapban ténylegesen kifizetett díj nem haladhatja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti I. besorolási osztály 4. fizetési fokozatába besorolt kormánytisztviselő egy havi alapilletményének összegét.

(7)[28] A jogosult állatorvos a feladatainak teljesítéséről havonta jelentést készít a vármegyei kormányhivatal részére, mely alapján az a NÉBIH-nek teljesítés igazolást állít ki.

(8)[29] Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-felügyeleti esemény esetén a NÉBIH a feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket előkészítő egyes feladatok elvégzésére a vármegyei kormányhivatal közreműködése nélkül köthet jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerződést. A NÉBIH a szerződéskötésről tájékoztatja a vármegyei kormányhivatalt. A szerződéskötést kezdeményező szolgáltató állatorvosra, a szerződés megkötésére, valamint a szerződés tartalmára a 2-3. §-ban, a 4. § (1)-(5) és (7) bekezdésében, valamint az 5-9. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

5. §

(1)[30] Az állattartó, az élelmiszer-vállalkozó, a kistermelő köteles a jogosult állatorvossal együttműködni a feladatai végrehajtása érdekében.

(2)[31] A jogosult állatorvos köteles:

a)[32] a szerződésben meghatározott feladatait elvégezni;

b)[33] tevékenységének szakszerű végzése érdekében folyamatosan tájékozódni a működési területével kapcsolatos állat-egészségügyi állapotról, valamint részt venni a NÉBIH vagy a vármegyei kormányhivatal által számára szervezett képzésen;

c)[34]

d) a külön jogszabályban foglaltak szerinti nyilvántartást vezetni, jelentést tenni és adatot szolgáltatni;

e)[35] a NÉBIH vagy a vármegyei kormányhivatal kérésére, valamint a feladatainak elvégzésével kapcsolatos elszámoláskor jelentést tenni, valamint adatot szolgáltatni tevékenységével kapcsolatosan.

6. §

(1) A jogosult állatorvos az általa elkészített okiratot aláírásával és jogosult állatorvosi bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. A jogosult állatorvos által kiállított okiraton fel kell tüntetni a vele egyidejűleg - a 4. § (3) bekezdése szerint - kiállított nyugta számát.

(2)[36] A jogosult állatorvos az általa kiállított okirat egy példányát köteles a külön jogszabályban meghatározott ideig megőrizni, valamint a vármegyei kormányhivatal iratkezelési szabályzatában foglaltaknak eleget tenni.

7. §[37]

(1)[38] Ha a jogosult állatorvos a szerződésben rögzített feladatok ellátásában akadályoztatva van, azt haladéktalanul jeleznie kell a vármegyei kormányhivatalnak.

(2)[39] Ha a jogosult állatorvos tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megsérti az állategészségügyi előírásokat, akkor arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a vármegyei kormányhivatalt.

8. §[40]

(1) A NÉBIH nyilvántartást vezet a jogosult állatorvosokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jogosult állatorvos

a) nevét, születési helyét és idejét;

b) lakcímét, telefonszámát;

c) jogosult állatorvosi bélyegzőjének lenyomatát;

d) aláírásmintáját;

e) a szerződésben meghatározott működési területét és feladatait.

(2) A NÉBIH-nek gondoskodnia kell az (1) bekezdés szerinti adatoknak az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerbe való beviteléről.

(3) A NÉBIH köteles a honlapján közzétenni a jogosult állatorvosok névsorát az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltakkal együtt, és azt köteles naprakészen vezetni.

(4)[41] A vármegyei kormányhivatal a szerződés megkötésének, illetve megszűnésének tényét a járási hivatallal is közli, a szerződés másolatát a járási hivatalnak megküldi.

9. §[42]

(1) A vármegyei kormányhivatal - a NÉBIH egyetértésével - a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a jogosult állatorvos[43]

a) a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek;

b) a szerződésben meghatározott feladatait, kötelezettségeit neki felróható okból nem, illetve nem személyesen, vagy jogszabálysértő módon, vagy nem szakszerűen, vagy neki felróható módon nem határidőre látja el;

c)[44] a jogosultság elnyerése során fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy a NÉBIH-et, a vármegyei kormányhivatalt, illetve a járási hivatalt a szerződés szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben megtéveszti;

d)[45] a szerződésben meghatározott működési területét és hatáskörét túllépi;

e) a szerződés szerinti feladatainak ellátásával összefüggő jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének neki felróható módon ismétlődően nem, vagy nem határidőre tesz eleget;

f) a szerződés szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben a számlázás alaki és tartalmi követelményeit, az egyéb pénzügyi, számviteli szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi;

g) a szerződés szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben az igazgatási szolgáltatási díjat ismételten késedelmesen vagy nem fizeti be;

h) a kötelezően előírt képzéseken, továbbképzéseken nem vesz részt;

i) hivatása ellátására - etikai okokból - méltatlanná válik,

j) a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem áll fenn a 3. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel.

(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak miatti felmondás esetében az állatorvos a szerződés felmondásától számított 3 évig nem szerezhet jogosultságot az 1. § szerinti feladat elvégzésére.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)[46]

(3) E rendelet - szabályozási tárgykörében - a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[47]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[2] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[3] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[4] Beiktatta a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[5] Beiktatta a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[6] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[7] Megállapította a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.06.12.

[8] Módosította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2012.12.31.

[9] Módosította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.12.31.

[10] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[12] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[15] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.12.31.

[16] Módosította a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.04.06.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.12.31.

[23] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2012.12.31.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § h) pontja. Hatályos 2012.12.31.

[27] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.12.31.

[28] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.12.31.

[31] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[32] Módosította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2012.12.31.

[33] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.12.31.

[35] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[36] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[37] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[38] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[39] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[40] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.12.31.

[41] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[42] Megállapította a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.12.31.

[43] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[44] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[45] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 175. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 316. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[47] Hatályon kívül helyezte az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

Tartalomjegyzék