642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2., a 3., a 6. és a 7. alcím, valamint az 5-10. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a) pontjában,

az 5. és a 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 9. alcím, valamint a 11. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 10. és a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1-3., a 6. és a 7. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke előzetes véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A biztosító saját döntése alapján a mérlegben kimutathatja a Tv. 3. § (16) bekezdése szerinti halasztott adókövetelést és halasztott adókötelezettséget, a Tv. halasztott adóra vonatkozó előírásainak alkalmazásával."

2. § A Biztkr. a következő 18/H. §-sal egészül ki:

"18/H. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (6) bekezdését, 14. §-át, továbbá 1., 2., 4. és 5. számú mellékletét először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (6) bekezdését, 14. §-át, továbbá 1., 2., 4. és 5. számú mellékletét a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

3. § A Biztkr.

1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint,

2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint,

3. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint,

4. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint

módosul.

4. § A Biztkr. 14. §-ában a "92. §" szövegrész helyébe a "92. § (1)-(4)" szöveg lép.

2. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Betakr.) 29/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Szanálási Alap éves beszámolóját és üzleti jelentését - ennek részeként a következő évi költségvetését - az Igazgatótanács hagyja jóvá."

6. § A Betakr. a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 29/F. § (3) bekezdését és 11. §-át először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 29/F. § (3) bekezdését és 11. §-át a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

7. § A Betakr. 11. §-ában az "és benyújtani a tagintézetekhez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a Bankszövetséghez, az Állami Számvevőszékhez és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz" szövegrész helyébe az "és az OBA honlapján közzétenni" szöveg lép.

3. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 25. §-a a következő (20) és (21) bekezdéssel egészül ki:

"(20) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (8) bekezdését és 10. § (1) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(21) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (8) bekezdését és 10. § (1) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

9. § Az Mnbkr.

1. 5. § (8) bekezdésében a "szintje alá csökkenő saját tőke fedezetére" szövegrész helyébe a "szintje alatt lévő saját tőke rendezésére" szöveg,

2. 10. § (1) bekezdésében az "MNB tv. szerint meghatározott osztalékot" szövegrész helyébe az "MNB tv. 166. § (1) és (1a) bekezdése szerint meghatározott osztalékot a tárgyévi eredménnyel kiegészített eredménytartalék pozitív összegének erejéig - legfeljebb a saját tőke jegyzett tőkét meghaladó tárgyév végére vonatkozó összegéig -" szöveg

lép.

4. A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

10. § A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 42. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

"(31) A pénztár folyamatosan biztosítja a fedezeti, a működési, a likviditási és kockázati céltartalékok állományának és az egyes alapokhoz rendelt, azok fedezetét képező eszközök állományának az alaponkénti egyezőségét, valamint a függő tételek állománya és az azok fedezetét képező eszközök állománya egyezőségét."

11. § Az Mnykr. a következő 62. §-sal egészül ki:

"62. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (31) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (31) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

5. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 42. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

"(22) A pénztár folyamatosan biztosítja a fedezeti, a működési és a likviditási céltartalékok állományának és az egyes alapokhoz rendelt, azok fedezetét képező eszközök állományának az alaponkénti egyezőségét, valamint a függő tételek állománya és az azok fedezetét képező eszközök állománya egyezőségét."

13. § Az Önykr. a következő 59. §-sal egészül ki:

"59. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (22) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (22) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

6. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 7. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A pénzügyi intézmény saját döntése alapján a mérlegben kimutathatja a Tv. 3. § (16) bekezdése szerinti halasztott adókövetelést és halasztott adókötelezettséget, a Tv. halasztott adóra vonatkozó előírásainak alkalmazásával."

15. § A Hitkr. 33. §-a a következő (28) és (29) bekezdéssel egészül ki:

"(28) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (18) bekezdését, továbbá 1., 2., 4. és 5. számú mellékletét először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(29) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (18) bekezdését, továbbá 1., 2., 4. és 5. számú mellékletét a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

16. § A Hitkr.

1. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint,

2. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint,

3. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint,

4. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint

módosul.

7. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A befektetési vállalkozás saját döntése alapján a mérlegben kimutathatja a Tv. 3. § (16) bekezdése szerinti halasztott adókövetelést és halasztott adókötelezettséget, a Tv. halasztott adóra vonatkozó előírásainak alkalmazásával."

18. § A Bkr. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 20/E. §-sal egészül ki:

"20/E § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (12) bekezdését, továbbá 2. és 4. számú mellékletét először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (12) bekezdését, továbbá 2. és 4. számú mellékletét a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

19. § A Bkr.

1. 2. számú melléklete a 9. melléklet szerint,

2. 4. számú melléklete a 10. melléklet szerint

módosul.

8. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) 6. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A pénztár a befektetett pénzügyi eszközök, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokhoz kapcsolódóan folyamatos, naprakész analitikus nyilvántartást vezet.

(9) Az értékpapírok analitikus nyilvántartása legalább a következő adatokat tartalmazza: alaponként és vagyonkezelőnként - ideértve a saját vagyonkezelési tevékenységet is - elkülönítetten, értékpapírfajtánként az értékpapír azonosító adatait, az értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciókat (vásárlás, eladás, lejárat, kamat-, illetve osztalékfizetés) a tranzakció időpontját, az értékpapír névértékét, vételárát, illetve eladási árát, könyv szerinti értékét, kamatozó értékpapírok esetében a vételárban, illetve eladási árban felhalmozott kamat összegét, az eladáskor realizált kamat, árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség összegét.

(10) A pénztár folyamatosan biztosítja a fedezeti, a működési és a likviditási alap tartaléka állományának és az egyes alapokhoz rendelt, azok fedezetét képező eszközök állományának az alaponkénti egyezőségét, valamint a függő tételek állománya és az azok fedezetét képező eszközök állománya egyezőségét."

21. § Az Öpkr. a következő 46. §-sal egészül ki:

"46. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (8)-(10) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (8)-(10) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

9. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

22. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Knyr.) 10/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 10/D. § (3b) bekezdése szerinti államháztartási szakterületre minősített egységes tematikájú továbbképzési program teljesítése - ideértve annak elektronikus változatát is - továbbképzési évenként csak egyszer jogosít kreditpontra."

23. § A Knyr. 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1., 4., 10. és 12. számú mellékletben meghatározott tartalmú, kötelezően használatos, a hatóság által rendszeresített nyomtatványokat és a benyújtásukra vonatkozó tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé."

24. § A Knyr. 10/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) E § alkalmazásában

a) e-learning képzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő az oktató előadásáról előre rögzített, kép- és hanganyagot tartalmazó felvétel vagy egyéb előre rögzített szöveges tananyag megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, a rendelkezésére álló, a (4) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti időkereten belül saját időbeosztásában;

b) online képzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő valós időben zajló, élő előadás közvetítésének megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, az élő előadás teljes időtartamában és azzal azonos időben."

25. § A Knyr. 10/G. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(Az akkreditált szervezet köteles:)

"n) online továbbképzés esetén a 10/E. § (4) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre;

o) e-learning továbbképzés esetén a 10/E. § (4) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb az elszámolhatósági időszak végét követő 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre."

26. § A Knyr. 11. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

27. § A Knyr.

1. 10/B. § (14) bekezdésében a "(7)-(13) bekezdés," szövegrész helyébe a "(7)-(11) bekezdés," szöveg,

2. 10/G. § g) pontjában az "a jelenléti ív(ek)et" szövegrész helyébe a "kontakt képzés esetén a jelenléti ív(ek)et" szöveg,

3. 10/G. § h) pontjában a "legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül, elektronikus képzés" szövegrész helyébe a " , valamint online képzés esetén az elektronikus naplózás alapján legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül, e-learning képzés" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a Knyr.

1. 1. § (1) bekezdés e) pontja,

2. 10. § (4) bekezdésében az "és (12)" szövegrész,

3. 10/B. § (5) bekezdésében az " , illetve a (12)" szövegrész,

4. 10/B. § (12) és (13) bekezdése,

5. 10/C. § (3) bekezdése,

6. 10/D. § (5) bekezdésében az "és szakmai kiadványok" szövegrész,

7. 10/F. §-a,

8. 13. számú melléklete.

10. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

30. § Az Ekr. 10. § (1) bekezdésében a "10 millió forintot" szövegrész helyébe a "20 millió forintot" szöveg lép.

11. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, különösen:]

"b) a Doktoranduszok Országos Szövetsége, az Országos Tudományos Diákköri Tanács,"

32. § Az Eszkr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéb szervezet az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban tájékoztató adatként bemutatja az államháztartási forrásból kapott támogatásként, az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatásként, az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatásként, valamint a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összegeként kapott összegeket."

33. § Az Eszkr. a következő 63. §-sal egészül ki:

"63. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdés b) pontját, 3. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdését és 15. § (2) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdés b) pontját, 3. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdését és 15. § (2) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

34. § Az Eszkr.

1. 3. § (4) bekezdésében az "az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak" szövegrész helyébe az "a Doktoranduszok Országos Szövetségének, az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak" szöveg,

2. 15. § (2) bekezdésében a "10 millió forintot" szövegrész helyébe a "20 millió forintot" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti az Eszkr. 3. § (3a) és (3b) bekezdése.

12. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 10. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) E § alkalmazásában

a) e-learning továbbképzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő az oktató előadásáról előre rögzített, kép- és hanganyagot tartalmazó felvétel vagy egyéb előre rögzített szöveges tananyag megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, a rendelkezésére álló, az (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti időkereten belül saját időbeosztásában;

b) online továbbképzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő valós időben zajló, élő előadás közvetítésének megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, az élő előadás teljes időtartamában és azzal azonos időben."

37. § Az Anyr. 11. § (1) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:

(A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:)

"o) online továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre;

p) e-learning továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb az elszámolhatósági időszak végét követő 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre."

38. § Az Anyr.

1. 11. § (1) bekezdés i) pontjában az "a jelenléti íveket" szövegrész helyébe a "kontakt képzés esetén a jelenléti íveket" szöveg,

2. 11. § (1) bekezdés n) pont na) alpontjában az "adatok alapján" szövegrész helyébe az "adatok alapján, valamint online képzés esetén az elektronikus naplózás alapján" szöveg,

3. 11. § (1) bekezdés n) pont nb) alpontjában az "elektronikus képzés" szövegrész helyébe az "e-learning képzés" szöveg,

4. 11. § (3) bekezdésében az "időtartamát, nem elektronikus továbbképzés esetén a helyszínét, pontos kezdeti és befejezési időpontját" szövegrész helyébe az "időtartamát, kontakt továbbképzés esetén a helyszínét és a pontos kezdeti és befejezési időpontját (óra, perc), online és e-learning továbbképzés esetén az elektronikus naplózás szerinti megtekintési időpontokat (óra, perc)" szöveg

lép.

13. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 14-19. §, valamint az 1-10. melléklet 2023. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 5-13. §, a 20-34. §, a 36-38. §, valamint a 11. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Biztkr. 1. számú melléklet ESZKÖZÖK (aktívák) alcím B. Befektetések pontja a következő VII. ponttal egészül ki:

"VII. Halasztott adókövetelés"

2. A Biztkr. 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) alcím G. Kötelezettségek pontja a következő VIII. ponttal egészül ki:

"VIII. Halasztott adókötelezettség"

2. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Biztkr. 2. számú melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása alcím E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±D±14) pontja a következő 15/1. ponttal egészül ki:

"15/1. Halasztott adókülönbözet (±)"

2. A Biztkr. 2. számú melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása alcím F) ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-15). pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"F) ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-15±15/1)"

3. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Biztkr. 4. számú melléklet 1. pontjában a "VII." szövegrészek helyébe a "VIII." szöveg lép.

2. A Biztkr. 4. számú melléklet 5. pontjában a "VIII." szövegrészek helyébe a "IX." szöveg lép.

4. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Biztkr. 5. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A "15. Adófizetési kötelezettség" sor az alábbi sorokkal egészül ki:

"15/A) Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)

15/B) Halasztott adókülönbözet (±)" "

5. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Hitkr. 1. számú melléklet ESZKÖZÖK (aktívák) alcíme a következő 12/C. ponttal egészül ki:

"12/C. Halasztott adókövetelés"

2. A Hitkr. 1. számú melléklet ESZKÖZÖK (aktívák) alcímében a "- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) + 7 + 8 + 9 + 10 + a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]" szövegrész helyébe a "- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) + 7 + 8 + 9 + 10 + a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A, 12/B és a 12/C tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]" szöveg lép.

3. A Hitkr. 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) alcím 4. Egyéb kötelezettségek pontja a következő c) alponttal egészül ki:

"c) Halasztott adókülönbözet (±)"

4. A Hitkr. 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) alcímben a "- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7]" szövegrész helyébe a "- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) +4/c + 7]" szöveg lép.

6. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Hitkr. 2. számú melléklete a következő 20/A. ponttal egészül ki:

"20/A. Halasztott adókülönbözet (±)"

2. A Hitkr. 2. számú melléklet 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. Adózott eredmény (±19-20±20/A)"

7. melléklet a 642/2023. (XII. 28.)) Korm. rendelethez

A Hitkr. 4. számú melléklet 3. pontjában a "c)" szövegrészek helyébe a "d)" szöveg lép.

8. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Hitkr. 5. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az eredménykimutatás "20. Adófizetési kötelezettség" sora a következő a)-b) ponttal egészül ki:

"a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)

b) halasztott adókülönbözet (±)" "

9. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Bkr. 2. számú melléklete a következő XII/A. ponttal egészül ki:

"XII/A. Halasztott adókülönbözet (±)"

2. A Bkr. 2. számú melléklet D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"D. Adózott eredmény (±C-XII±XII/A)"

10. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Bkr. 4. számú melléklet 5. pontjában a "XII./A." szövegrész helyébe a "XII/B." szöveg lép.

11. melléklet a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 11. számú melléklet 6. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő h) alponttal egészül ki:

(A továbbképzés)

"g) kezdeti és befejezési időpontja kontakt képzés esetén (óra, perc)

h) elektronikus naplózás szerinti megtekintési időpontjai e-learning és online képzés esetén (óra, perc)"

Tartalomjegyzék