61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 6. pontjában, valamint 112. § (3) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában, valamint 112. § (4) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. és 16. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. és 16. pontjában, valamint a 112. § (3) bekezdés 3. pontjában,

a 11. és 12. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 13., 14. és 17. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 10. pontjában,

a 15. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 14. pontjában,

a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. pontjában,

a 18. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 19. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 2. pontjában,

a 20. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 11. pontjában,

a 21. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 68. § b)-d) pont tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4., 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. dombvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága meghaladja a 250 métert, de nem haladja meg a 450 métert;

2. elegyfafaj: az erdőt a főfafajon, vagy főfafajokon kívül alkotó többi fafaj;

3. engedélyköteles erdészeti létesítmény: olyan erdészeti létesítmény, melynek létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez valamely hatóság engedélye szükséges;

4. erdei épület: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett épület;

5. erdei közjóléti berendezés: erdei közjóléti létesítményben, illetve erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen önállóan elhelyezett, közjóléti célú, ingyenesen használható eszköz, építmény;

6. erdei közjóléti létesítmény: az erdei közjóléti berendezés, valamint az erdő látogatását, bemutatását, illetve az erdő közjóléti - turisztikai, üdülési, sportolási - szolgáltatásait biztosító fejlesztését szolgáló, erdei közjóléti berendezésből álló, erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen kialakított erdészeti létesítmény;

7. főfafaj: az erdőtársulást, az erdő kezelését, valamint az erdőben folyó gazdálkodás módját döntően meghatározó fafaj;

8. határpászta: az erdőben mesterségesen kialakított, az erdőgazdálkodási egységek térbeli rendjének kialakítását szolgáló, a szélső fák tövénél mért távolsága 6 méternél keskenyebb, az erdő faállományának növőterébe tartozó, a határok töréspontjainak összeláthatóságát biztosító pászta;

9. hegyvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága meghaladja a 450 métert;

10. híd: az erdészeti magánút részét képező, 3 méternél nagyobb hídnyílású műtárgy;

11. hozami terület: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti erdőkre, azok elsődleges rendeltetésének, illetve további rendeltetéseinek és közcélú korlátozásainak figyelembevételével megállapított vágásérettségi kor alapján számított, az átlagos évenkénti véghasználati terület;

12. hozamvizsgálat: a fenntarthatóság követelményei szem előtt tartásával a faállománygazdálkodás tartamosságának biztosítása érdekében az egyes erdőtervezési ciklusok közötti átmenetet megalapozó elemzés;

13. síkvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága legfeljebb 250 méter, illetve, amelyek az árterek hullámterében vagy külterében helyezkednek el;

14. véghasználati időszak: a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén az első és az utolsó véghasználati fakitermelés között eltelt idő.

15.[1] örökerdő modell: az örökerdő üzemmódban kitűzött erdőgazdálkodási célok főbb paramétereit összefoglaló célrendszer, amely megadja a faállomány célállapotának erdőszerkezetét és fafajösszetételét;

16.[2] átalakítási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakasza, amíg a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet nem alakul ki;

17.[3] fenntartási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás, ami a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet fenntartására irányul;

18.[4] javafa: az adott faállomány legjobb növekedést és fejlődést tanúsító, egészséges, jó korona- és törzsarányokkal rendelkező, kiemelkedő minőségű, kiválasztott, illetve a célátmérő elérésig megtartani tervezett egyedei;

19.[5] biotóp fa: az erdőgazdálkodó által kijelölt, erdővédelmi és természetvédelmi célokat szolgáló olyan faegyed, amely a tervszerű erdőgazdálkodás keretében nem kerül kitermelésre;

20.[6] célátmérő: az örökerdő tervben az adott termőhelyi viszonyoknak megfelelő, az adott fafaj javafáira, azok vágásérettségére az erdőgazdálkodó által megállapított mellmagassági átmérőre vonatkozó érték vagy értéktartomány;

21.[7] erdőfelújítási tervezési egység: átmeneti üzemmódú erdőrészletekben fahasználati és erdőfelújítási szempontból azonosan kezelhető, legfeljebb 1,5 hektár nagyságú erdőterület;

22.[8] erdőfelújítási ütem: az átmeneti üzemmódú erdőrészlet azon tervezési területegysége, amelyben azonos erdőtervi időszakban kezdődik meg az erdőfelújítás, vagy amelyben azonos erdőtervi időszakban az átalakítási és erdőfelújítási tervben foglaltak szerint legfeljebb 1,5 hektáros egybefüggő, végvágott területeket keletkeztető véghasználatra kerül sor;

23.[9] fakitermelések erélye: a fakitermelés százalékban kifejezett aránya a becsült élőfakészlethez vagy annak körlapösszegéhez képest;

24.[10] körlapösszeg: a faállományt alkotó faegyedek mellmagassági keresztszelvényének területösszege;

25.[11] mellmagasság: a földfelszíntől számított 1,3 méter magasság.

(2) Az erdőt alkotó fafajok és cserjefajok jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az idegenhonos, az intenzíven terjedő, valamint a termesztésbe vonható idegenhonos fafajok fa- és cserjefajok jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásának és természetességi állapotának valamint a felnyíló erdő és terméketlen terület megállapítása és a felnyitott erdő engedélyezése

2. § (1) Az Evt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárást kell megállapítani az Evt. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi állapotú, az állam 100%-os tulajdonában lévő erdőkre ahol az idegenhonos fafajok csak szálanként vagy legfeljebb 5%-nál kisebb elegyarányban fordulnak elő, és a cserjeszintben nincs intenzíven terjedő fa és cserjefaj.

(2) Az Evt. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes erdő természetességi állapot csak a körzeti erdőtervezés során folytatott igazgatási eljárásban állapítható meg.

(3) Azokban az erdőkben, ahol az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya nem több 20%-nál, csak abban az esetben lehet az Evt. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi állapotot megállapítani, ha

a) termőhelyén természetes módon elegyetlenül is előforduló faállományok kivételével az erdőrészletben az elegyfafajok aránya nem éri el a 10%-ot,

b)[12] a vágásérettségi kor felénél idősebb állományokban a tuskósarj eredetű fafajok elegyaránya 50%-nál nagyobb, vagy

c) az erdő cserjeszintjének átlagos záródása meghaladja a 30%-ot, és a cserjeszinten belül az erdészeti tájidegen és idegenhonos fa- és cserjefajok térfoglalása 50%-nál nagyobb.

(4) Azon erdő természetességi állapotát, melynek faállománya átmenetileg hiányzik, az erdőfelújítás megkezdéséig a véghasználat előtti, illetve a kipusztult faállomány jellemzői alapján kell megállapítani.

3. § (1) Az erdészeti hatóság felnyíló erdővé minősíti át azt az erdőterületet, - így különösen az erdőssztyepp erdőket, sekély termőrétegű homoki és kavics termőhelyeken álló erdőket, karsztbokor erdőket és a láperdőket - ahol a termőhelynek megfelelő faállomány

a) csak gyenge, 50%-ot el nem érő, de legalább 30%-os átlagos záródású, és

b) természetes módon alacsony záródásban borítja a területet, ligetesek vagy erdő és sztyeppfoltok váltakozásával alakulnak ki.

(2) Az erdészeti hatóság terméketlenné minősíti át azt az erdőterületet, ahol

a) a talajvédelmi erdő valamely okból kipusztult és felújítása a jogszabályban meghatározott határidőre a megváltozott termőhelyi adottságok vagy jogszabályi rendelkezés miatt nem lehetséges, vagy

b) az erdőrészlet, vagy az erdőrészlet fél hektárt meghaladó részterülete

ba) a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás csak gyenge, 30%-os átlagos záródást el nem érő, vagy az erdőrészleten belül a jobban záródott faállománycsoportok területe jellemzően nem éri el a fél hektárt vagy a 20 méter szélességet,

bb) vízzel borított vagy időszakosan vízzel borított és faállomány fennmaradására alkalmatlan terület, vagy

bc) sziklás, köves, kavicsos vagy homokos termőréteg nélküli terület.

(3) Erdőgazdálkodó kérelmére erdő felnyitott erdőként való kialakításának és fenntartásának engedélyezésére kizárólag

a) közjóléti rendeltetés esetén,

b) szaporítóanyag-termelő rendeltetés esetén,

c) vadaskert rendeltetés esetén,

d) földalatti gomba termelő rendeltetés esetén,

e) erdészeti génrezervátum rendeltetés esetén,

f) a természetességi állapot fenntartása céljából, vagy

g) erdő szerkezet-átalakítás céljából

kerülhet sor.

(4) Vadaskert rendeltetés esetén az érintett természetben összefüggő erdőrészletek összterületének legfeljebb 10%-án engedélyezhető felnyitott erdő kialakítása és fenntartása.

3. Az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályok

4. § (1)[13] Az Evt. 15. § (4) bekezdés szerint bejelentés köteles erdei közjóléti létesítményt létesíteni, bővíteni, illetve megszüntetni az erdőgazdálkodó előzetes hozzájárulásával lehet.

(2)[14] Az Evt. 15. § (4) bekezdése szerinti bejelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódszáma;

b) erdészeti létesítmény, erdei közjóléti berendezés típusa;

c) erdészeti létesítmény, erdei közjóléti berendezés megnevezése;

d) erdészeti létesítmény, erdei berendezések elhelyezkedését legalább 5 méter pontossággal megadó EOV koordináta;

e) erdészeti létesítmény létesítésének tervezett kezdő és befejezési időpontja.

(3) Az ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó erdei közjóléti létesítmény bejelentéséhez létesítési tervet kell csatolni.

(4) A létesítési tervnek tartalmaznia kell:

a) a tervezési terület jellemzését (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra);

b) korábbi létesítmény bővítése esetén a meglévő erdei közjóléti létesítmény adatait;

c) erdei közjóléti létesítmény esetén a tervezett megközelítési lehetőségeit (gépkocsis, kerékpáros, lovas, gyalogos);

d) erdei közjóléti létesítmény esetén a tervezett erdei közjóléti berendezések jegyzékét, mennyiségi mutatóit;

e) a létesítmény helyét, illetve erdei közjóléti létesítmény esetén az erdei közjóléti berendezések tervezett helyét legalább 5 méter pontossággal bemutató erdészeti térképi mellékletet;

f) engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti berendezések műszaki vázlatait;

g) ha a bejelentést nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.

(5)[15] Erdei közjóléti berendezés vagy erdei közjóléti létesítmény bejelentésekor igazolni kell, hogy annak létesítése megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak.

5. §[16] Erdőben, kerítés létesítésekor és fenntartásakor - ha az turistaútvonalat, erdei kerékpáros turista útvonalat vagy erdei kerékpáros ösvényt keresztez - biztosítani kell a gyalogos vagy kerékpáros áthaladás biztonságos lehetőségét.

6. § (1) Az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az út műszaki leírását,

b) az út nyomvonalát ábrázoló erdészeti térképi mellékletet,

c) az út nyomvonalának ábrázolását - 30 napnál nem régebbi, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat adott célra alkalmas méretarányú másolatán feltüntetve -,

d) a részletes hossz-szelvényt,

e) a minta-keresztszelvényeket és keresztszelvényeket,

f) a földtömeg számítást és elosztást, valamint

g) a részletes műtárgy terveket.

(1a)[17] Ha az erdészeti hatóság elvi engedélyezési eljárás keretében engedélyezte az erdő igénybevételét erdészeti magánút építése céljából, akkor az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemnek az (1) bekezdés szerinti kötelező mellékletei közül csak azokat kell a hatósághoz benyújtani, amelyek az elvi igénybevételi eljárás során még nem kerültek benyújtásra. A kérelmező egyúttal nyilatkozik arról, hogy az elvi engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentumokkal megegyező tartalommal kívánja létesíteni a magánutat.

(2) Az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemben igazolni kell, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak, valamint hogy az érintett közművek kezelői az erdészeti magánút építéséhez hozzájárultak (közműnyilatkozatok).

(3) Az erdészeti feltáró hálózathoz tartozó híd, áteresz építése esetén az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a híd műszaki leírását,

b) a vázlattervet általános helyszínrajzzal,

c) a híd fő méreteit igazoló statikai számítást,

d) a talajmechanikai szakvéleményt,

e) az általános és részletterveket, valamint

f) a vízműtani adatokat és számításokat.

(4) Az épített közelítő nyom építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek tartalmaznia kell

a) az épített közelítő nyom műszaki leírását,

b) az épített közelítő nyom nyomvonalát ábrázoló erdészeti térkép mellékletet.

7. § (1)[18] Az erdei közjóléti berendezések és létesítmények jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza. Az erdei közjóléti berendezéseket és létesítményeket a 4. melléklet szerinti szakmai-műszaki meghatározások figyelembevételével kell megvalósítani.

(2) Az erdei közjóléti berendezésekhez és létesítményekhez kapcsolódó festett jelzések, irányító táblák az erdőgazdálkodó hozzájárulásával helyezhetőek el.

(3) Nem helyezhető el erdei közjóléti berendezésként gazdasági reklám célú irányító- és tájékoztató tábla.

(4) Élő fára tábla csak a fa növekedését nem akadályozó, egészségi állapotát nem veszélyeztető módon helyezhető el.

8. §[19] Természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a közelítő nyomokat a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles azok használatával járó erdőgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt jól látható módon kijelölni.

4. Az erdőgazdálkodási egységek határainak jelölése

9. § (1) Határjelként határkő, határdomb, határoszlop, valamint fákra festett jelzés alkalmazható. A határvonal megjelölésére a nyiladék és a határpászta is alkalmas.

(2)[20] Az erdőrészlet határának természetben történő állandósítása határpászta kialakításával úgy történhet, hogy a részlethatár a határpászta középvonalán helyezkedjen el, kivéve, ha a határpászta széle egyben birtokhatár is.

(3) Az Evt. 16. § (4) és (9) bekezdés szerinti esetben a részlethatárok közül a terepen nem szükséges megjelölni

a) az állandó tereptárgyakkal egyértelműen beazonosítható határt,

b) azt a részlethatárt, ahol a szomszédos erdőrészletek faállományának

ba) fafajösszetétele jelentősen elkülönül, vagy

bb) magasságkülönbsége legalább 4 méter, valamint

c) az Adattárban egyéb részletként nyilvántartott területek határait.

5. Az erdő rendeltetései megállapításának és megváltoztatásának szabályai

10. § (1) Az Evt. 23. § (2) bekezdés f) pont alkalmazása során az Evt. 24. § (2) bekezdés szerinti talajvédelmi erdő rendeltetést kell megállapítani

a) a meredek, (meghatározóan 25° vagy ennél nagyobb lejtésű, agyag vagy agyagos vályogfizikai talajféleség esetén 30°, vagy ezeknél nagyobb lejtésű)

b) erodált, erózió veszélynek fokozottan kitett, sekély termőrétegű,

c) gyenge fatermő-képességgel jellemzett termőhelyen lévő,

d) laza termőrétegű (futóhomokos, kotus),

e) pangó vízzel, a mozgó, vízmosással gyakran érintett, vagy

f) a bánya-, bányameddő-, szeméttelep rekultiváció során fákkal, cserjékkel betelepített

területeken lévő erdőkre.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó területeken lévő erdő talajvédelmi erdő rendeltetésének megállapítása termőhelyfeltárási szakvélemény alapján történhet.

11. § Ha egy erdőrészletnek csak egy rendeltetése volt, ami az Evt. 23. § (6) bekezdés vagy az Evt. 113. § (22) és (23) bekezdésben foglaltak alapján indított eljárásokban törlésre kerül, akkor az erdészeti hatóság az erdő rendeletetéseként faanyagtermelő rendeltetést állapít meg.

6. A körzeti erdőtervezés részletes szabályai

12. § (1) Az erdőtervezési körzeteket (a továbbiakban: körzet), és a körzeteket alkotó helységek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az erdőtervezés 2020-ig szóló ütemtervét (a továbbiakban: ütemterv) a 6. melléklet tartalmazza. Az egyes körzetekben körzeti erdőtervezésre az ütemtervben megjelölt évben, és azt követően tízévente kerül sor.

13. § (1) Az erdészeti hatóság az Evt 33. § (1) bekezdés a) pont szerinti igazgatási tevékenység keretében

a)[21] a terepi helyszíneléssel és távérzékeléssel nyert adatok,

b) az erdőgazdálkodó által benyújtott adatok, javaslatok,

c) a (2) bekezdésben foglalt - a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szerinti - állami alapadatok,

d) az erdőre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok,

e) a természetvédelmi kezelési tervek,

f) a Natura 2000 fenntartási tervek javaslatai, valamint

g) a nagyvízi meder kezelési tervek

összevetésével felülvizsgálja az Adattár Evt. 38. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt adatait.

(2) A körzeti erdőtervezés során felhasználandó állami alapadatok:

a) az alapponthálózati pontok adatbázisa a térképezés terepi munkálataihoz szükséges mértékben,

b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

c) az állami topográfiai térképi adatbázis,

d) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók.

14. § A körzeti erdőtervezés során az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez:

a) az erdészeti nyilvántartás és térbeli rend felülvizsgálata,

b) a természetességi állapot megállapítása,

c) az erdő rendeltetésének, az üzemmódjának, a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő erdőnevelési beavatkozások, erdőfelújítási és a véghasználati lehetőségek feltárása, valamint

d) a mindenkori erdőgazdálkodó kötelezettségeinek megállapítása

érdekében.

15. § (1) Az erdészeti hatóság az erdőrészlet szintű egyeztetés eredményeképpen létrejött adatok alapján a körzet területén 500 hektár vágásos és átmeneti üzemmódú területnél nagyobb 100%-os állami tulajdonú erdőket kezelő erdőgazdálkodó erdeire hozamvizsgálatot és a vizsgálat eredményétől függően hozamszabályozást végez.

(2) A hozamszabályozás során az erdők rendeltetései, és a faállományok állapota alapján megállapított véghasználati, erdőfelújítási lehetőségek csak kivételesen térhetnek el jelentősen a faállományok vágásérettségi kora alapján számított tartamos erdőgazdálkodást biztosító hozami területétől. Jelentős eltérés esetén az erdészeti hatóság egyeztet az erdőgazdálkodóval, és annak alapján állapítja meg a következő időszak véghasználati lehetőségeit.

16. § Az erdőgazdálkodás és a körzeti erdőtervezés egyes erdészeti tájcsoportokra vonatkozó egyedi szabályait a 7. melléklet tartalmazza.

17. § A körzeti erdőtervezés során az erdő faállomány-, termőhelyi, tulajdon- és erdőgazdálkodási viszonyai, közérdekű funkciói, valamint rendeltetései tekintetében jelentősen eltérő részeit lehetőség szerint a természetben jól fellelhető határok mentén, önálló erdőrészletként kell elhatárolni.

18. § (1) A körzeti erdőtervezés során az erdészeti hatósági nyilvántartások folytonossága, illetve az erdőgazdálkodási tevékenységek nyomonkövethetősége és értékelhetősége érdekében az erdőrészletek határai, valamint az erdőtagok és erdőrészletek erdészeti azonosítói kizárólag az alábbi esetekben módosíthatóak:[22]

a) az erdőrészletek határainak természetbeni változása esetén, vagy ha a meglévő részlethatár a terepen nem azonosítható,

b) az Evt. 16. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, az erdőtag és az erdőrészlet kialakítására vonatkozó szempontok teljesülése érdekében,

c) az erdőrészletek erdészeti hatósági nyilvántartási adatok vonatkozásában történő egyértelmű besorolhatósága érdekében,

d) a körzeti erdőtervezési eljárásban talajvédelmi rendeltetésű erdő terület lehatárolása érdekében,

e) a körzeti erdőtervezési eljárásban lehatárolt terméketlen terület, illetve felnyíló erdő terület lehatárolása érdekében vagy

f) az erdőgazdálkodóval történő egyeztetés alapján

fa) az örökerdő és átmeneti üzemmódú erdőtömbök optimális kialakítása érdekében, illetve

fb) a 0,5 hektárnál nagyobb hagyásfa csoportok, illetve állományrészek erdőrészletként való lehatárolása érdekében.

(2) A jogszabályban erdészeti azonosító adatokkal lehatárolt,[23]

a) védett vagy fokozottan védett természeti területen álló erdők, valamint

b) erdőrezervátumok

erdőtag- és erdőrészlet azonosítói csak a védetté nyilvánító jogszabályban foglalt területi lehatárolás Adattárban való egyértelmű nyomonkövethetőségének biztosításával változtathatók meg.

(3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezés során kialakított ingatlan-nyilvántartási határtól eltérő, új részlethatárok Evt. 16. § (10) bekezdésben foglaltak szerinti ismertetését a körzeti erdőtervezési eljárás részlet szintű tárgyalásán teszi meg.

19. §[24] A véghasználatok után visszamaradó, 0,5 hektárnál nagyobb egybefüggő hagyásfa csoportok területét külön erdőrészletbe kell tervezni, olyan erdőrészlet kialakításával, ahol vágásos üzemmód esetén a vágásérettségi kor a korábbi vágásérettségi kor legalább másfélszerese.

20. §[25] Körzeti erdőtervezéskor a már a természetben meglévő, fátlan állapotban lévő - az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló terület kivételével - erdei út, vonalas létesítményhez tartozó nyiladék, erdei vízfolyás, erdei tó és terméketlen egyéb részlet alakítható ki.

21. § (1) Vágásérettségi kort csak a vágásos és az átmeneti üzemmódú erdők faállományára kell meghatározni az adott erdőre vonatkozóan, meghatározott vágásérettségi szakasz határértékei között, az erdő termőhelyi viszonyai, fafajösszetétele, eredete, egészségi állapota és felújulóképessége figyelembevételével.

(2) A vágásérettségi szakasz felső határértékénél magasabb vágásérettségi kort meghatározni csak az erdőgazdálkodó egyetértésével vagy az adott határértéknél idősebb erdőben, vagy hagyásfa csoportokra lehet. A vágásérettségi szakasz felső határértékénél magasabb vágásérettségi kort az adott határértéknél idősebb erdőben csak az erdőgazdálkodó egyetértésével lehet meghatározni akkor, ha a vágásérettségi kor a körzeti erdőtervezés ciklusán túlmutat.

(3) A vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kort meghatározni és ahhoz kapcsolódóan rendkívüli véghasználatot tervezni csak a faállományban történt elháríthatatlan külső ok esetében, az erdő egészségi állapotának jelentős romlása vagy fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítás tervezése esetén lehet.

(4) A part- vagy töltésvédelmi erdőkben hosszú távú védelemre alkalmas, zárt, többszintű faállományt indokolt fenntartani, lehetőség szerint hosszabb vágásérettségi kor alkalmazásával.

(5) A korábban kialakult 50 hektárnál nagyobb, egykorú erdőtömbök felújítása esetén, átmeneti üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulásának megakadályozása érdekében, különleges esetben a tájcsoportonként meghatározott vágásérettségi szakaszoktól eltérően 10 évnél alacsonyabb vagy magasabb vágásérettségi kor is megállapítható.

(6) Tarvágást - az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdés szerinti erdőket kivéve - csak az erdő azon fafajára lehet tervezni, amelynek a kora a körzeti erdőterv időbeli hatálya alatt eléri a vágásérettségi kort.

(7) Fokozatos felújítóvágást és szálalóvágást úgy kell megtervezni, hogy a vágásérettségi kor a véghasználati időszak közepére essen.

(8) Egyéb termelés

a) közjóléti, természetvédelmi, örökségvédelmi vagy árvízvédelmi cél elérése érdekében,

b) a kiemelten látogatott területeken,

c) balesetveszély vagy káresetek megelőzése, elhárítása érdekében,

d) idegenhonos fafajok kitermelése, faállomány-szerkezet javítása, különösen a fenyvesek természetes folyamatra alapozott erdőszerkezet átalakítása esetén a megtelepedett hazai lombos állományrész felszabadítása érdekében,

e) ha az adott fakitermelés más tervezett fakitermelés keretében nem valósítható meg - az alacsonyabb vágásérettségi korú fafajokból álló erdőfoltok kitermelése céljából,

f) faanyagtermelést nem szolgáló erdőkben szükségessé váló fakitermelés esetében, valamint

g) erdőterület igénybevétele esetén

tervezhető.

(9) A véghasználat során fakitermelési korlátozás alá eső vagy kitermelni nem szándékozott faegyedek (a továbbiakban: hagyásfa csoport) visszahagyását csoportos jelleggel kell megtervezni oly módon, hogy azok a 2 hektár vagy annál nagyobb, végvágott vagy tarvágott területen lehetőség szerint legalább 0,05-0,5 hektár területű csoportokban maradjanak vissza.

(10) Egymással szomszédos, véghasználatra tervezett erdőrészletek esetében a hagyásfa csoportokat összevontan is ki lehet alakítani.

(11) A véghasználattal érintett erdőrészletekben egyéb indokoltság hiányában nem kell hagyásfa csoportokat visszahagyni a 2,0 hektárnál kisebb területű, zárvány erdők véghasználata esetén.

(12) A véghasználat során a hagyásfa csoportokat őshonos fafajokhoz tartozó, lehetőség szerint idősebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni.

(13) A hagyásfa csoportokat úgy kell kialakítani, hogy azok lehetőleg a természetvédelmi vagy közjóléti jelentőségű, ismert vonalas, illetve pontszerű helyszíneket - így különösen fokozottan védett madár fészke, forrás, patakmeder, barlang bejárata, erdei emlékmű vagy erdei közjóléti létesítmény, berendezés - is tartalmazzák.

(14) A véghasználat során a hagyásfa csoportok erdészeti tájban honos fafajú egyedeit csak kivételesen indokolt esetben, így különösen veszélyelhárítás, az erdő védelme és fenntartása érdekében lehet kitermelésre tervezni.

22. § Védett természeti területen, Natura 2000 rendeltetésű területen vagy jelölő erdei élőhelyként kijelölt erdőkben az erdőtervet az alábbiak figyelembevételével kell meghatározni:

a) ahol a természetvédelmi szempontok indokolják, és a természeti feltételek lehetővé teszik

aa) hosszabb véghasználati időszakú, egyenlőtlen bontáson alapuló, fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás tervezésével, valamint

ab) a tarvágások térben és időben tagolt tervezésével

vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás esetén is az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására kell törekedni,

b) a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy az erdészeti tájban honos fafajokkal jellemezhető faállomány-típusok, illetve a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok esetében erdőtömbönként a korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek,

c) a termőhelynek nem megfelelő vagy idegenhonos főfafajú erdők véghasználatának tervezésekor a fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként minden esetben meg kell tervezni.

23. § (1) A közjóléti rendeltetésű erdőkben az erdőfelújítás és az erdőnevelés során változatos korú, fafajösszetételű és szerkezetű faállományt kell tervezni, amelynek érdekében - az erdő természetességi állapotának fenntartása mellett -

a) az erdők esztétikai értékét növelő,

b) oktatási célokat szolgáló,

c) idegenhonos, nemesített,

d) intenzíven nem terjedő vagy

e) allergiás kockázatot nem növelő

fafajú vagy fajtájú faegyedek szálankénti, soros, illetve csoportos elegyítése vagy visszahagyása is tervezhető. Kerülni kell a nőivarú nemes nyár fajták alkalmazását.

(2) A közjóléti rendeltetésű erdők véghasználatát lehetőség szerint úgy kell megtervezni, hogy az erdei közjóléti létesítmények köré egy famagasság szélességű hagyásfa csoport, védőzóna maradjon.

24. § (1) A gyenge termőhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésű, mageredetű természetes felújításra alkalmas, természetes, természetszerű és származék erdőkben a véghasználatok tervezése során elsősorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell tervezni.

(2) Településvédelmi rendeltetésű erdőkben

a) az elegyes állományok létrehozására, a véghasználatok térben és időben több ütemben történő tervezésére kell törekedni,

b) erdőfelújítás és erdőtelepítés során tervezése során kerülni kell az erősen allergén fafajokat (égerek, fűzek, nyírek, eperfafélék, platán, mogyoró) és a nőivarú nemes nyár fajtákat.

(3) Műtárgyvédelmi rendeltetésű erdőkben a közlekedés biztonsága és a védelmi szerep folyamatos fenntartására érdekében többszöri, mérsékelt erélyű nevelővágást, részterületes véghasználatot, valamint szükség szerint egészségügyi termelést kell tervezni.

24/A. §[26] (1) Örökerdő üzemmódban kezelt erdőben kizárólag készletgondozó használat fakitermelési mód tervezhető.

(2) Átmeneti üzemmódban minden, a vágásos üzemmódban egyébként is alkalmazható fakitermelési mód tervezhető.

6/A. Az örökerdő kezelési terv, valamint az átalakítási és erdőfelújítási terv készítésének szabályai[27]

24/B. §[28] (1) Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményeit a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az örökerdő kezelési terv készítése során az erdőgazdálkodó önellenőrzési módszert dolgoz ki, amely magában foglalja az örökerdő kezelési tervben megállapított,

a) a faállomány aktuális állapotának, a célállapottól való eltérésének és

b) két állapotfelvétel között eltelt időszakban keletkezett faállomány növedékének

meghatározását.

(3) Az örökerdő kezelési terv készítése során és az önellenőrzési módszer alkalmazásakor

a) főállomány alatt a legalább 12 cm mellmagassági átmérőjű fák alkotta faállományt,

b) utánpótlás állomány alatt az erdőben ténylegesen jelenlévő, 12 cm-nél vékonyabb mellmagassági átmérőjű fák alkotta faállományt,

c) a főállományt alkotó fafajok elegyaránya alatt azok körlapösszege szerinti arányát

kell érteni.

(4) Az átalakítási és erdőfelújítási terv tartalmi követelményeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az átalakítási és erdőfelújítási terv készítése során az erdőrészlet területét tervezési egységekre kell bontani, ahol meg kell határozni a fakitermelési beavatkozások módját, véghasználatok esetén az erdőfelújítás módját és célállományát.

(6) Az örökerdő kezelési terv, valamint az átalakítási és erdőfelújítási terv formai követelményeit, továbbá a kitöltési útmutatót a Nemzeti Földügyi Központ a honlapján közzéteszi.

(7) Átmeneti üzemmódban a 80 évnél

a) nagyobb vágásérettségi korral tervezett faállománytípusok esetében legalább 30 évre,

b) kisebb vágásérettségi korral tervezett faállománytípusok esetén - legalább három erdőfelújítási ütemben - legalább 10 évre

kell a teljes erdőrészlet véghasználati időszakát megtervezni.

(8) Az Evt. 29. § (3) bekezdése alkalmazásában a végvágott területeket keletkeztető erdőfelújítási tervezési egységek egybefüggőnek minősülnek, ha legalább 10 méter hosszan csatlakoznak egymáshoz.

7. Az Országos Erdőállomány Adattárra vonatkozó szabályok

25. § (1) Az erdészeti hatóság az Adattárban

a) az Evt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, erdőnek minősülő területet - az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon - erdészeti igazgatási egységenként, helység, tagszám, erdőrészlet jel és alrészlet szám erdészeti területazonosító adatokkal,

b) az Evt. 13. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeket - az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon - erdészeti igazgatási egységenként, helység, tagszám egyéb részlet jel és alrészlet szám területazonosító adatokkal,

c) az engedély szerint megvalósított erdőtelepítést az elsőkivitel végrehajtását követően, valamint az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított erdőtelepítést a fennmaradás engedélyezését követően az a) pont szerint,

d) az Evt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőt az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon - erdészeti igazgatási egységenként, helység, sorszám területazonosító adatokkal

tartja nyilván.

(2) Szabad rendelkezésű erdőre vonatkozóan az erdészeti hatóság az Evt. 38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatként a következőket tartja nyilván:

a) faállománytípus csoport a következő részletezettséggel: bükkös, tölgyes, cseres, akácos, nemes nyáras, hazai nyáras, egyéb lombos, fenyves,

b) faállomány átlagos záródása, és

c) faállomány átlagos kora vagy nem telepített faállomány esetén, illetve ha a kor nem pontosan meghatározható, a faállománynak a környező faállományok növekedését figyelembevételével becsült átlagkora.

26. § (1) Az erdészeti hatóság az erdei közjóléti létesítmények Evt. 38. § (2) bekezdés j) pont jc) alpontja szerint műszaki paramétereiként

a) a létesítmény befogadóképességét (fő),

b) a létesítmény által elfoglalt teljes területet 0,01 hektárra kerekített területtel megadva vagy hosszát 20 méteres pontossággal,

c) az elhelyezkedését jellemző súlypont EOV koordinátáját,

d) erdészeti térképi mellékleten ábrázolva súlypontját és nevét, továbbá vonalas létesítmény-típusnál nyomvonalát, 3 hektárnál nagyobb kiterjedés esetén területét és

e) a területén található erdei közjóléti berendezések típusait és mennyiségét

tartja nyilván.

(2) Az Adattárban a nem erdei közjóléti létesítményhez kapcsolódó erdei közjóléti berendezés alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) az erdei közjóléti berendezés megnevezése, és

b) az erdei közjóléti berendezés helyét legalább 5 méter pontossággal megadó EOV koordinátája vagy vonalas berendezés típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátái.

(3) A nem közjóléti erdészeti létesítményeket az erdészeti hatóság az erdészeti térképen a létesítmény típusának megfelelően feltüntetve tartja nyilván.

(4) Az Adattárban az Evt. 92. § (2) bekezdése szerint járműközlekedésre kijelölt utak alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) az engedélyezett használat típusa, és

b) az út nyomvonala, legalább 5 méter pontossággal.

(5) Az Adattár működtetése során felhasználandó alapadatok:

a) az állami alapadatok közül:

aa) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók,

ab) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

b) ingatlan-nyilvántartási adatok közül az adott földrészlet nyilvántartott területe, művelési ága, szektorkódja.

27. § (1) Az Adattárból adatszolgáltatás szemle másolat kiadása útján történik.

(2)[29] A szemle másolat az erdőrészletre vonatkozó erdőrészlet leíró lap kiállítás előtti napon aktuális adatait tartalmazza. Szemle másolatként meghatározott erdőrészletek körére vonatkozó, Adattárban rendszeresített statisztikai kimutatás, illetve erdészeti térképmásolat is kérelmezhető. Ha a kérelmező nem azonos az erdőgazdálkodóval, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező adat megismeréséhez fűződő, az Evt. 105/A. § (2) bekezdése szerinti jogos érdekének igazolását.

(3) Adattári szemle másolat kiadása iránti kérelmet az alábbi adatokat megjelölésével kell benyújtani:

a) adatszolgáltatást kérő természetes személyazonosító adatai,

b) költségviselő számlázási adatai,

c) kérelemmel érintett erdőnek minősülő föld ingatlan-nyilvántartás szerinti, vagy erdőgazdasági erdészeti területazonosító (helység, tag, részlet jel) adatai,

d) adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles szemle másolat),

e) feldolgozott adat, illetve erdészeti térképmásolat esetén a kérelmezett adatszolgáltatás egyértelmű módon meghatározott tartalma Adattári statisztikai kimutatás megnevezése,

f) igényelt példányszám,

g) dátum, valamint

h) adatszolgáltatást kérő személy aláírása.

(4) Az erdészeti hatóság a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) honlapján közhitelesnek nem minősülő megjelenített generalizált erdőtérkép és az ahhoz kapcsolódó adatok megjelenítése útján bárkinek betekintést biztosít az Adattárba, a nyilvántartott erdőnek minősülő föld alábbi adataival, és egyéb térképi tartalommal:[30]

a) erdészeti területazonosító adatai, területe, generalizált térképi alakzata,

b) az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói kódszáma,

c) a faállomány típusa,

d) az erdő elsődleges rendeltetése és további rendeltetései,

e)[31] az erdő természetességi állapota és a természetességi állapotára vonatkozó alapelvárás,

f) tulajdonforma,

g) tűzveszélyesség besorolását,

h) természetvédelmi védettsége,

i)[32] Natura 2000 terület érintettsége,

j) ingatlan-nyilvántartási azonosítója, generalizált térképi alakzata,

k)[33] - ha az rendelkezésre áll - nagyvízi mederrel érintett területek határa,

l) - ha az rendelkezésre áll - vadászterületek határa, azonosítója.

m)[34] erdősítési kötelezettség előírása.

8. Az éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése

28. § (1) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó erdőgazdálkodási tevékenység az erdőben tervezett

a) fakitermelés valamint az

b) alábbi erdősítési tevékenységek:

ba) az elsőkivitel, erdőfelújítások esetében az erdősítés megkezdése, és

bb) a pótlás.

(2) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó - erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultjának - neve, erdőgazdálkodói kódszáma,

b)[35] az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

c) a bejelentéssel érintett részlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel, alrészlet szám),

d) a tervezett tevékenység típusa, területi mértéke és végrehajtásának ütemezése az összes végrehajtási ütem számának megadásával,

e) a keletkező erdőfelújítási kötelezettség területe,

f) a választott erdőtervi erdősítési előírás,

g) egyéb szöveges megjegyzések,

h) keltezés,

i) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

j)[36] az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(3) Ha a bejelentett tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti, - örökerdő üzemmód esetének kivételével - a bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti térképi mellékletet.

(4)[37] A bejelentés papír alapon három példányban készül. Ebből egy példány az erdőgazdálkodónál, egy példány az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzetnél marad - melyet a végrehajtási jogosultság Evt. 41. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti lejártáig meg kell őrizniük -, a fennmaradó példányt pedig az erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(5) A bejelentés időpontjának az erdészeti hatósághoz történő beérkezés napja számít.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy[38]

a) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek módja és területi mértéke összhangban van-e az erdőtervben foglaltakkal,

b) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek elvégzésének feltételeiről és szakmai szempontjairól tájékoztatta az erdőgazdálkodót,

c) tarvágás bejelentése esetén a tervezett tarvágás az Evt. 74. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelel,

d) természetvédelmi területen található erdő esetén a bejelentés megfelel

da) a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény 33. § (5) és (6) bekezdésében foglalt korlátozásoknak,

db) erdészeti hatóság által előírt, az Adattárban szereplő feltételeknek.

29. § (1) Az erdőgazdálkodó, illetve a b) pont esetében az erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultja

a) a tárgyévet megelőző év második felében vagy a tárgyév első felében megvalósult tevékenység tekintetében,

aa) az erdőtelepítés elvégzett elsőkivitelét és pótlását,

ab) az erdősítés megkezdését és pótlását,

ac) az erdősítés befejezési feltételeinek teljesülését

tárgyév június 30-ig,

b) az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti erdőnevelési és fakitermelési tevékenység esetében,

ba) a tárgyév első felében befejezett erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket - a június 30-i állapotnak megfelelően - tárgyév július 31-ig,

bb) a tárgyév második felében elvégzett, részben elvégzett, illetve elmaradt erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket - a december 31-i állapotnak megfelelően - a tárgyévet követő év január 31-ig

bejelenti az erdészeti hatóságnak.

(2) Ha az Evt. 41. § (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenység során erdei faválaszték felkészítése történik, az erdőgazdálkodó, igénybevétel esetén az engedély jogosultja a tevékenység végrehajtását az erdészeti hatóság részére az (1) bekezdés b) pontban foglalt időpontig bejelenti.

(3) Az Evt. 41. § (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó erdei haszonvétel során felkészített erdei faválaszték és az erdei faválasztékkal együtt történő forgalomba hozatal céljából kitermelt cserje mennyiségét az (1) bekezdés b) pont szerinti határidőre, a bruttó fatérfogat nélkül, az erdőgazdálkodó vagy az igénybevételi engedély jogosultja az erdészeti hatóságnak bejelenti.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tevékenység elvégzésének éve,

b) az erdőgazdálkodó - erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultjának - neve, erdőgazdálkodói kódszáma,

c)[39] az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

d)[40] a bejelentéssel érintett terület erdészeti azonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel),

e) a bejelentett tevékenység érintett területe,

f) a kitermelt fa bruttó, és a felkészített erdei faválaszték (5) bekezdés szerinti nettó fatérfogata fafajonként,

g) az ütemezésre, valamint a megvalósítás módjára vonatkozó megjegyzések,

h) erdősítések esetében a választott erdősítési előírás megnevezése,

i) fakitermelésekre és egyéb erdei haszonvételekre vonatkozóan kiállított műveleti lap sorszáma, vagy az erdei haszonvételre jogosító egyéb irat azonosítója,

j) a keletkező erdőfelújítási kötelezettség mértéke,

k) arra vonatkozó információ, hogy turista útjelzéssel ellátott fa kivágásra került-e,

l) keltezés,

m) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

n)[41] az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(5) A (4) bekezdés f) pontja alkalmazásában az adatokat fafajonként felkészített hengeres fa, sarangolt választék, egyéb faválaszték és apríték bontásban kell megadni. A fatermék térfogat mértékegysége tömör köbméter (m3), apríték esetén tömör köbméter (m3), vagy űrméter (űrm).

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerint az elsőkivitel, az erdősítés megkezdése és a pótlás bejelentéshez csatolni kell a mesterséges erdősítések elvégzése során felhasznált erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó, az erdészeti szaporítóanyag előállításáról és forgalomba hozataláról szóló jogszabály szerinti erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylat másolatát, amelyen az egyes mennyiségek tételes levezetésével fel kell tüntetni a bizonylaton szereplő szaporítóanyag felhasználási helyét.

(7) Ha a végrehajtott tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti - a (8) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a bejelentéshez erdészeti térképi mellékletet kell csatolni, amely a végrehajtással érintett részterületet legalább 5 méter pontosságú töréspontokkal ábrázolja.

(8) A bejelentéshez nem kell erdészeti térképi mellékletet csatolni

a) örökerdő üzemmód, és

b) az Evt. 41. § (8) bekezdésében foglalt, tárgyévben be nem fejezett tevékenység

esetén.

(9)[42] Erdőtelepítés elsőkivitelének bejelentése esetén, ha az erdőtelepítés nem teljes földrészletet vagy alrészletet érint, a bejelentéshez - a (7) bekezdés szerinti térképi melléklet helyett - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint elkészített változási vázrajzot kell csatolni, azzal az eltéréssel, hogy a vázrajz záradékolása nem szükséges.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy[43]

a) a végrehajtással érintett erdőrészletekben a bejelentésben szereplő mértékben kerültek végrehajtásra a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) az erdősítésben a szaporítóanyag felhasználása a (6) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően történt,

c) a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek szakszerű végrehajtását a helyszínen ellenőrizte,

d) a jogszerűtlenül végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenység típusát és mértékét a végrehajtás utáni valós állapotnak megfelelően feltüntették.

(11)[44] A (10) bekezdés c) pontja tekintetében szakszerű végrehajtásnak tekinthető, ha az erdő megfelel az erdészeti hatóság végleges határozatában foglaltaknak, továbbá ha az intenzíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása a természetességi alapelvárásnak megfelelő szükséges mértékig megtörtént, a záródás nem csökkent az elvárt mérték alá, az erdő egészségi állapota nem romlott az erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtása következtében.

9. Az erdő telepítésének szabályai

30. § (1) Az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az Evt. 18. § (7) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt adatokat, kivéve:

aa) az Evt. 18. § (7) bekezdés c) pont ci) alpontjában,

ab) az erdőgazdálkodói nyilvántartásban még nem szereplő erdőtelepítő esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont ag), illetve b) pont bg) alpontjaiban, valamint

ac) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által még nem regisztrált erdőtelepítő esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont af), illetve a b) pont bf) alpontjaiban

szereplő adatokat,

b) az erdőtelepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az erdőtelepítéshez, a telepíteni tervezett erdő erdőtelepítési-kivitelezési tervben javasolt elsődleges és további rendeltetéséhez, valamint üzemmódjához adott hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a földrészlet vagy alrészlet részterületén megvalósítani tervezett erdőtelepítés esetén a tervezett erdőtelepítés területének meghatározását az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 30 napnál nem régebbi másolaton feltüntetve,

d) az erdészeti térkép másolatát, amelyen fel kell tüntetni az erdőtelepítés eredményeképpen kialakítani tervezett erdőrészleteket,

e) a tervezett erdőtelepítés során kialakított ingatlan-nyilvántartási határtól eltérő, új részlethatárok határvonalának töréspontjainak EOV koordinátáit,

f) az erdő javasolt elsődleges és további rendeltetését,

g) az erdő javasolt üzemmódját,

h) a telepítendő földterület termőhelyi viszonyait bemutató, az erdőtelepítés fő- és elegyfafajainak alkalmazhatóságát alátámasztó, az erdészeti termőhely-feltárásról szóló jogszabály szerinti termőhely-feltárási szakvéleményt,

i)[45] a telepíteni tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, erdőszegély tervezése esetén a cserjefajokat, azok elegyarányát, az elegyítés tervezett módjait, a létrehozni kívánt faállománytípust, illetve szabad rendelkezésű erdő esetén faállománytípus csoportot, hektáronként és fafajonként a műszaki befejezéshez szükséges darabszámokat,

j) az ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot), a felhasználni kívánt szaporítóanyag minőségét és mennyiségét, a talaj-előkészítés, valamint az ültetés, illetve magvetés módját,

k) az erdőtelepítés megvalósítása és védelme érdekében tervezett létesítmények (különösen bakhát, padka, kerítés, tűzpászta, cserjeszegély) leírását, méretezését, elhelyezkedését, mennyiségét,

l) a telepített erdő fejlődése érdekében szükséges ápolási műveleteket az erdősítés befejezéséig,

m) az erdőtelepítést az adott helyen várhatóan veszélyeztető károsítókat, valamint az ellenük való védekezés tervező által ajánlott módját,

n) az erdőtelepítéssel érintett ingatlanokon található vezetékeket, azok erdészeti térképi feltüntetését, a betartandó védőtávolságokat,

o) az erdőtelepítés megkezdésének tervezett időpontját, valamint befejezésének várható időpontját,

p) a következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok ütemezését,

q) a tervező által javasolt vágásérettségi kort,

r) az f)-q) pontokban foglalt tervrészek adatai alapján, erdőrészletenként kitöltött erdőrészlet leíró lapokat,

s) a településrendezési eszközökkel fennálló összhangról történő tervezői nyilatkozatot,

t) a nagyvízi mederkezelési tervvel fennálló összhangról történő tervezői nyilatkozatot,

u) a tervet készítő jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, erdészeti hatósági azonosító kódját és aláírását, valamint a telepítő aláírását,

v) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott - adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(2) Szabad rendelkezésű erdő létrehozására irányuló bejelentéshez egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési tervet kell csatolni, amelynek az (1) bekezdésben felsorolt tervrészek közül a földterület erdészeti azonosítójának megnevezése kivételével az a) pontban, az erdő tervezett rendeltetéséhez és üzemmódjához adott hozzájáruló nyilatkozat kivételével a b), c), e), i), n) és s) pontokban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3)[46] A nem elektronikus úton benyújtott erdőtelepítési-kivitelezési tervet két példányban kell a hatóság részére benyújtani.

(4)[47] Az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezetté nyilvánítása során az erdőtelepítés fafajösszetétele és minősége tekintetében azt vizsgálja, hogy az erdőtelepítési tervben meghatározott célállományt alapul véve a meghatározott fafajú, másfél méter magasságú, és ép vezérhajtású faegyedek egyenletes eloszlás mellett a telepítési kiviteli tervben meghatározott egyedszámban jelen vannak-e. Ha a telepítési kivitelezési terv az egyedszámot nem tartalmazza, akkor a telepítés befejezéséhez a 8. mellékletben meghatározott faegyed-szám az irányadó.

(5)[48] Az erdészeti hatóság a (4) bekezdés szerint erdőtelepítés befejezetté nyilvánításnál meghatározott egyedszámnál kevesebbel is engedélyezheti az erdőtelepítés befejezetté nyilvánítását, ha az erdőtelepítési kivitelezési terv szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja a 2 métert és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pont szerinti záródása meghaladja a 80%-ot.

30/A. §[49] (1) A felújítási kötelezettség alatt nem álló erdőrészletekben vagy egyéb részletekben a 0,1 hektárt meg nem haladó területen a fajgazdagság növelése, erdőszegély kialakítása, vagy közjóléti célból végzett fa- és cserjeültetésre (a továbbiakban: állománykiegészítés) a fásítás létesítésének szabályait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állománykiegészítés nem végezhető intenzíven terjedő fafajjal, és a fafajmegválasztás nem lehet ellentétes a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárással.

10. Az erdő felújításának szabályai

31. § Az erdőfelújítási kötelezettség keletkezése tekintetében az erdészeti hatóságnak az Evt. 51. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt szempontokat erdőrészletenként kell vizsgálni. Ha az erdőrészlet területe nem éri el az Evt. 51. § (2) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott értéket, de az abban foglalt feltétel az erdőrészlet egész területére fennáll, akkor az erdőrészlet területén erdőfelújítási kötelezettség keletkezik.

32. § (1) Az erdőfelújítás célállományát az erdészeti hatóság a kitermelendő faállomány tulajdonságaival, az Evt. 51. § (8) bekezdésében foglaltakkal és az erdő rendeltetéseivel összhangban az erdőgazdálkodó javaslatára úgy határozza meg, hogy az erdőfelújítás eredményeképpen létesült, illetve létesített faállomány fennmaradása a termőhelyi viszonyok - elsősorban a klímaviszonyok, valamint a hidrológiai viszonyok - gyakoribb károsítások, várható változásait alapul véve is biztosított legyen.

(2)[50] Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az erdőfelújítás célállományát megalapozó, az erdő termőhelyi viszonyainak jellemzésére szolgáló, Adattárban nyilvántartott adatok módosítását az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott termőhelyfeltárással, valamint a klímaváltozás hatásaira való felkészülést elősegítő agrár döntéstámogatási rendszerben foglalt adatok figyelembevételével kell alátámasztani.

(3) A (2) bekezdésben foglalt módosítás megalapozhatja az erdő természetességi állapotára vonatkozó alapelvárás Evt. 7. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti módosítását is.

(4)[51] Az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő esetében az erdészeti hatóság az erdőfelújítás célállományaként - az erdő rendeltetéseivel és az erdőgazdálkodással szemben fennálló közérdekű elvárásokkal összhangban - erdőgazdálkodói javaslat hiányában a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás kialakítását célzó célállományt határoz meg.

(5) Erdőgazdálkodói javaslat esetén a (4) bekezdés szerinti célállományt az erdészeti hatóság további lehetőségként határozza meg.

(6)[52] Az Evt. 7. § (1) bekezdés e)-f) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű erdő esetében az erdőfelújítás célállományát a kötelező erdőszerkezet-átalakítás kivételével csak javaslatként kell meghatározni. Az erdőfelújítás során létesíteni tervezett célállományról az erdőgazdálkodó az Evt. 51. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban a véghasználati, illetve az erdősítési tevékenység éves bejelentése alkalmával szabadon rendelkezhet.

(7)[53] Az erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományokat, az alkalmazható főfafajokat, a főfafajként értékelhető elegyfafajokat és a mageredetű erdőfelújításban a befejezéskori tőszámokat a 8. melléklet tartalmazza.

33. §[54] (1) Mageredetű felújítás esetén a célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárást alapul véve a sarj eredetű fák elegyaránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

(2) Az erdészeti hatóság a tuskósarj eredetű felújítást

a) természetvédelmi, talajvédelmi, mezővédő, part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű erdő,

b) felnyíló erdő,

c) a magtermést tartósan akadályozó károsítás vagy természeti kár

esetén engedélyezheti.

(3) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdők esetén az akác és a hazai nyár faállománytípusú erdők sarjról történő természetes felújítása - az erdészeti hatóság ellentétes döntése hiányában - csak gyökérsarjaztatással történhet.

33/A. §[55] (1) Tuskók és gyökerek kitermelése természetes, természetszerű, származék és átmeneti természetességi állapotú erdőben - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőfelújítás érdekében, amennyiben az a szerkezetátalakításhoz, a talajszerkezet vagy a tápanyagellátás javításához indokolt, engedélyezheti az erdőfelújítást akadályozó tuskók és gyökerek kitermelését.

34. § Mesterséges erdőfelújítás, illetve az erdőfelújítások mesterséges pótlása esetén felhasznált erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó, az erdészeti szaporítóanyag előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylaton az egyes mennyiségek tételes levezetésével fel kell tüntetni a bizonylaton feltüntetett szaporítóanyag felhasználási helyét, amennyiben az egyéb nyilvántartásból nem vezethető le. A szaporítóanyag szállítói származási bizonylatot az erdősítés befejezéséig meg kell őrizni.

35. § (1) Tarvágást követően az erdőfelújítás megkezdésének minősül, ha a fakitermelési technológiának megfelelő módon letakarított vágásterületen

a)[56] gyökérsarjaztatás esetén a mageredetű célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárás másfélszeresének megfelelő mennyiségű sarj egyed található,

b) tuskósarjaztatás esetén a vágástakarítás és a sarjválogatás megtörtént,

c)[57] mesterséges erdőfelújítás esetén - amennyiben az nincs korlátozva - az erdőfelújítási technológiának megfelelő talajelőkészítést követően a mageredetű célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárásnak másfélszeresének megfelelő - faültetvény természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású, továbbá égeres erdő esetén azzal megegyező - mennyiségű életképes facsemete illetve dugvány elültetésre került, vagy ennek biztosításához szükséges mag megfelelő technológiával elvetésre került.

(2) Ha az erdőfelújítás megkezdését - a fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás esetében a véghasználatok befejezését - követően az erdőfelújítás eredményes befejezését lehetővé tevő minőségű és mennyiségű újulat nem található meg a területen, azt az erdőgazdálkodó köteles a soron következő év május 15-ig mesterséges úton pótolni.

36. § (1) Az erdőfelújítások befejezetté nyilvánításának feltételeit az erdőfelújítási kötelezettség keletkezésének tárgyévét követően

a) molyhos tölgy vagy olasz tölgy főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetében tizennégy,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, cser magyar tölgy vagy bükk főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén tizenkettő,

c) fenyő, és az egyéb kemény lombos főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén tíz,

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó, egyéb főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén nyolc,

e) sarjról történő erdőfelújítás esetén öt

év alatt kell biztosítani.

(2) Fokozatos felújítóvágás, vagy szálalóvágás mellett történő erdőfelújítás esetén az erdősítés befejezetté nyilvánításának feltételeit a végvágás tárgyévét követően

a) molyhos tölgy vagy olasz tölgy főfafajú erdőfelújítás esetében tizenkettő,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, magyar tölgy, cser vagy bükk főfafajú erdőfelújítás esetében tíz,

c) az a) és b) pontok alá nem tartozó, egyéb főfafajú erdőfelújítás esetében nyolc

év alatt kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a végvágás tárgyéveként azt az évet kell tekinteni, amikor az erdőrészlet teljes vagy a természetben összefüggő egy hektárt meghaladó részterületén az idős állomány záródása 30% alá csökken.

(4)[58] Az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása során az erdészeti hatóság az újulat fafajösszetétele, eredete, mennyisége tekintetében azt vizsgálja, hogy - az erdőterv erdősítési előírásában meghatározott célállományt, valamint az erdészeti hatóság határozatában foglalt további előírásokat alapul véve - a meghatározott fafajú és minőségű faegyedek egyenletes eloszlás mellett

a) mageredetű és gyökérsarj eredetű felújításban a 8. mellékletben foglalt egyedszámban jelen vannak-e,

b) tuskósarj eredetű felújításban - ideértve a pótlással kiegészített erdőfelújítást is mindaddig, amíg a pótlás terület aránya nem haladja meg a 70%-ot - az erdőfelújítási előírás szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja-e a 2 métert, és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pontja szerinti záródása meghaladja-e a 80%-ot.

(5) Az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása során az erdészeti hatóság az erdőfelújítás további fejlődésének biztosítottsága tekintetében azt vizsgálja, hogy

a) az erdő természetességi állapota szempontjából meghatározó idegenhonos, illetve intenzíven terjedő elegyfafajok - amennyiben azok jelenlétét az erdőterv erdősítési előírása és egyéb rendelkezések egyébként nem zárják ki - a véghasználatra került faállományt alapul véve nem fordulnak-e elő nagyobb elegyarányban, kivéve, ha erre az erdőterv erdősítési előírása lehetőséget biztosít,

b) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a főfafajként értékelhető és a természetességi alapelvárást biztosító elegyfafajok együttes aránya meghaladja-e a 10%-ot, kivéve

ba) ha az erdőrészlet 1 hektárnál kisebb,

bb) ha az előző állomány valamely okból kipusztult, és a helyén természetes úton létrejött állomány elegyetlen, valamint

bc) bükk, fűz, hazai nyár vagy mézgás éger főfaj esetén és

c)[59] mageredetű és gyökérsarj eredetű felújításban az ép vezérhajtású faegyedek átlagos tőszáma eléri-e a 8. mellékletben meghatározott tőszám 90%-át, tuskósarj eredetű felújításban az ép vezérhajtású faegyedek aránya eléri-e a 90%-ot.

(6) Az erdészeti hatóság az erdő felújítását annak befejezésére az (1) vagy (2) bekezdésében vagy az erdészeti hatóságnak - az Evt. 52/A. § (5) bekezdése szerinti - határozatában megállapított határidő lejártát követően akkor is befejezetté nyilváníthatja, ha az erdősítés nem felel meg a 8. mellékletben foglalt mennyiségi feltételnek, de az erdőfelújítási előírás szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja a 2 métert és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pont szerinti záródása meghaladja a 80%-ot.

37. § (1) Az erdősítés megkezdése és az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása feltételeinek teljesülését az erdőfelújítással érintett erdőrészlet erdősítési határidők tekintetében eltérő részterületein (a továbbiakban: erdősítési részterületek) elkülönítve kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott erdősítési részterület területe több ütemben is befejezetté nyilvánítható, ha vágásos üzemmódban az így kialakuló újabb erdősítési részterületek nagysága eléri az egy hektárt, és az erdőgazdálkodó az egyes ütemek alkalmával befejezésre tervezett erdősítési részterületek erdőrészleten belüli elhelyezkedését - a töréspontok legalább 5 méter pontosságú EOV koordinátáin alapuló vonalakkal - ábrázoló erdészeti térképi mellékletét csatolja a befejezetté nyilvánítás feltételeinek teljesítésére vonatkozó bejelentéséhez.

(3) Az erdősítés vizsgálata során - a felnyíló erdő kivételével - az újulat meghatározott faegyedei akkor tekinthetőek egyenletes eloszlásúnak

a) ha a tőszámuk az erdősítés területének legfeljebb 20%-án, illetve annak legfeljebb 1,0 hektáros összefüggő részterületén nem éri el az átlagosan elvárt tőszámot, de legalább az elvárt tőszám fele jelen van,

b) talajvédelmi vagy bányászati rendeltetésű erdő esetén, ha az erdősítés területének 5%-án, de legfeljebb 0,5 hektárt el nem érő, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe nem haladja meg az erdősítés összterületének 20%-át,

c) ha a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van, és

d) ha az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egységesen kezelhető.

(4) Felnyíló erdő esetében az egyenletes eloszlás nem vizsgálandó.

(5)[60] A talajvédelmi, árvízvédelmi, örökségvédelmi vagy bányászati rendeltetésű erdő esetében az erdősítések sikeresnek és befejezhetőnek minősíthetők, ha azok 8. mellékletben foglalt tőszám elvárásoknak átlagosan 50%-ában, felnyíló erdők valamint a folyók nagyvízi medrének elsődleges és másodlagos levezető sávjába eső erdő erdősítése esetében 30%-ában megfelelnek.

(6) Fokozatos felújító vágással vagy szálalóvágással érintett erdőben az újulat záródása alatt az erdőterv erdősítési előírásának, e rendelet előírásainak, és az erdészeti hatóság határozatában rögzített egyéb rendelkezéseknek megfelelő fafajú és eredetű, életképes, további fejlődésében nem akadályozott, a vizsgált területen közel egyenletes eloszlásban elhelyezkedő faegyedek átlagos tőszámának és az 8. mellékletben meghatározott minimálisan elvárt tőszám kétszeresének százalékban kifejezett hányadosát kell érteni.

(6a)[61] Faültetvény természetességi állapotú faállomány záródása alatt, ha az Evt. 5. § 12. pont szerinti záródás nem éri el a 60%-ot, a faállomány aktuális egyedszámának és az ültetési hálózatból számított egyedszám százalékban kifejezett viszonyszámát kell érteni.

(7) Amennyiben a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását nem kezdeményezték, és a fakitermelés után a faállomány záródása természetben összefüggően legalább 1 hektáros részterületén 50% alá csökken, a szabad rendelkezésű erdő felújítását a fakitermelést követő két éven belül meg kell kezdeni.

(8) A szabad rendelkezésű erdő felújítására irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a földhasználó nevét,

b) a felújítással érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatait (helység, sorszám),

c) tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, erdőszegély tervezése esetén a cserjefajokat, azok elegyarányát, az elegyítés tervezett módjait, a létrehozni kívánt célállományt,

d) amennyiben a felújítás nem a szabad rendelkezésű erdő teljes területén történik, az a tervezett felújítással érintett területet ábrázoló erdészeti térképi mellékletét és

e) a bejelentő aláírását.

11. Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetésének szabályai

38. § (1) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer feladata

a) az erdők, a faállomány fejlődésének és egészségi állapotának folyamatos megfigyelése,

b) az erdőben keletkezett károk országos szintű becslése, felmérése,

c) az erdei termőhelyek állapotváltozásának vizsgálata,

d) az erdőre ható káros külső- és belső tényezők, valamint az erdei életközösség és annak termő- és élőhelyének változása közötti összefüggések vizsgálata,

e) a károsítók és kórokozók nagyobb mértékű elterjedésének előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése,

f) erdőkárok előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése, és

g) az új kártevők és kórokozók megjelenésének jelzése, terjedésének nyomon követése, erdőre gyakorolt hatásának vizsgálata.

(2) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer részei:

a) nagy területű egészségi állapotfelmérés;

b) az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata;

c) országos fénycsapda hálózat;

d) erdővédelmi előrejelző rendszer;

e) éghajlatváltozási monitoring rendszer;

f) vadállomány okozta élőhelyváltozás vizsgálati hálózata;

g) nemzeti szisztematikus erdőleltár;

h) Országos Erdőkár Nyilvántartás;

i) országos erdőtűz adattár;

j) erdőtűz kockázat értékelési rendszer;

k) erdőtűz korai észlelési rendszer.

(3) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetése során felhasználandó állami alapadatok:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

b) az állami topográfiai térképi adatbázis,

c) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók.

39. § (1) Az erdészeti hatóság az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer szolgáltatta eredmények alapján gondoskodik a szükségessé váló megelőző - a károk mérséklését szolgáló -, valamint a károsodott terület helyreállítását biztosító intézkedések megtételéről vagy kezdeményezéséről.

(2)[62] Az erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során

a) az NFK gondoskodik a 38. § (2) bekezdés a) és f)-h) pontja szerinti,

b) a Soproni Egyetem (a továbbiakban: SOE) gondoskodik - az Országos Erdőkár Nyilvántartás adatainak felhasználásával - a 38. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti,

c) az NFK és a SOE - a szakmai irányító szervük által meghatározott feladatmegosztás alapján - együttesen gondoskodik a 38. § (2) bekezdés e) pontja szerinti,

d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gondoskodik a 38. § (2) bekezdés i)-k) pontja szerinti

alrendszerekben folyó adatgyűjtésről és kiértékelésről.

(3) Az NFK ellátja az erdővédelmi mérő és megfigyelő rendszer nemzeti és nemzetközi szintű koordinációs feladatait. Ennek keretében - a SOE és a NÉBIH közreműködésével - gondoskodik:[63]

a) a rendszer egyes elemeinek összehangolásáról,

b) a rendszer - nemzetközi egyezményekben és európai uniós jogi aktusokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat is figyelembe vevő - fejlesztésről,

c) az előírt jelentések határidőre történő elkészítéséről és megküldéséről,

d) a nemzetközi adatszolgáltatásról,

e) a nemzeti és nemzetközi együttműködésből származó információk szétosztásáról, a mérő- és megfigyelőrendszer működtetésében közreműködő szervezetek és a szakközönség tájékoztatásáról, és

f) az adatok tárolásáról.

(4)[64] Az NFK gondoskodik a vizsgálati adatokat és eredményeket tartalmazó adatállományok teljes körének - a 38. § (2) bekezdés szerinti alrendszerenként történő - hosszú távú, biztonságos tárolásáról és archiválásáról.

40. § (1) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer országos erdőkár nyilvántartási rendszer működtetése keretében az alkalmazott erdészeti szakszemélyzet a szakirányítási tevékenysége során kezelt erdőt ért károsításokat az NFK honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó "Erdővédelmi kárbejelentő lap"-on az NFK részére bejelenti:[65]

a) bejelentő személy neve, szakszemélyzeti kódszáma,

b) az erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódja,

c) a károsítás negyedéve,

d) a károsítás helye (erdőrészlet vagy EOV koordináta),

e) a károsított egyed fafaja,

f) a károsító kódja,

g) a károsítás gyakorisága és kárerélye,

h) a károsítással érintett terület,

i)[66] a károsítással érintett fatérfogat,

j) a károsítás észlelésének időpontja,

k) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota,

l) zárlati károsító megerősítése.

(2)[67] Az Erdővédelmi kárbejelentő lapokat naptári negyedévenkénti bontásban, az adott tárgynegyedévet követő hónap 8. napjáig, zárlati károsító esetén a káresemény észlelését követően haladéktalanul meg kell küldeni az NFK részére.

12. Az erdei károsítók károkozása elleni védelem szabályai

41. § (1) Az erdőt károsító hatások megelőzése, az erdők állapot változásának nyomon követése érdekében az NFK és a SOE - a 39. § (2) bekezdésben meghatározott feladatmegosztás szerint -[68]

a) a 38. § (2) bekezdés szerinti alrendszerek működéséről évente

aa) szakmai jelentést készít és azt elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé teszi,

ab)[69] teljesítménybeszámolót készít, és azt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére elektronikus formában megküldi,

b) az erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során nyert adatok és információk felhasználásával évente ismerteti az erdők egészségi állapotát,

c) évente előrejelzi a várható, erdőt érintő károsítások lehetőségét és valószínűségét, és

d) az évente elkészített előrejelzést az erdőgazdálkodók számára elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

(2)[70] Az NFK - az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - a 38. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, nemzeti szisztematikus erdőleltár adatai alapján öt évente összefoglaló jelentést készít és azt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi, valamint az erdőleltár összefoglaló adatait elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé teszi.

13. Az erdei haszonvételek általános szabályai

42. § (1) Gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése, illetve forrásvíz elhordása

a) az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az egyéni szükségletet meghaladó mennyiségben erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben a haszonvételi joggyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával

gyakorolható.

(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb

a) 2 kg gomba,

b) 2 kg vadgyümölcs vagy

c) 2 kg gyógynövény

gyűjtése.

(3) Egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, gyógynövény illetve forrásvíz kereskedelmi forgalomba nem hozható.

(4) Erdei haszonvételként gyakorolt méhészeti tevékenységnek minősül a méhcsaládok nektárgyűjtés céljából erdőben történő elhelyezése, legeltetése.

(5) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben a méhészeti tevékenység szabadon végezhető, azonban a méhcsaládok elhelyezését és telepítési helyét az erdőgazdálkodóval előzetesen egyeztetni kell.

(6) A méhészeti tevékenység az egyéb erdőgazdálkodási tevékenységeket és az erdei turizmust nem zavarhatja. A méhészeti tevékenység gyakorlása során be kell tartani az erdő látogatására vonatkozó szabályokat is.

(7) Méhcsalád nem helyezhető el lakóépület, gazdasági épület, turistaút, erdei tornapálya, egyéb közjóléti erdei létesítmény 50 méteres körzetében.

14. A fakitermelés szabályai

43. § (1)[71] Erdőben és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen jogszerűen végezhető fakitermelés megkezdése előtt az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdőgazdálkodót, erdő engedélyezett igénybevételekor az engedély jogosultját vagy annak megbízottját tájékoztatja az elvégzendő munkafolyamatról, valamint erről erdőrészletenkénti bontásban műveleti lapot állít ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveleti lap a következő adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó, illetve az engedély jogosultjának neve, címe, és elérhetősége, valamint erdőgazdálkodó esetén erdőgazdálkodói kódszáma,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, címe, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja és elérhetősége,

c) az erdőrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdőrészlet jel, alrészlet szám),

d) a fakitermelés módja és érintett területe,

e) a becsléssel meghatározott kitermelendő bruttó fatérfogat fafajonkénti bontásban,

f) a fakitermelés tervezett kezdete és befejezése,

g) a fakitermelés végrehajtására vonatkozó utasítások,

h) a fakitermelés végrehajtásának - az Evt. 16. § (9) bekezdés és az Evt. 73. § (1) bekezdés szerinti - jogszerű előkészítésére vonatkozó nyilatkozatok,

i) keltezés,

j) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

k) a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(3)[72] A műveleti lapon az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról és a kialakítandó közelítő nyom hálózatról.

(4) A műveleti lap saját példányának megsemmisülését, megrongálódását, elvesztését vagy eltulajdonítását - az érintett nyomtatvány sorszámának megjelölésével - a jogosult erdészeti szakszemélyzet haladéktalanul bejelenti az erdészeti hatóságnak.

(5) A műveleti lap egy példányát az erdőgazdálkodó, egy eredeti vagy annak egy másolati példányát pedig az erdőgazdálkodási tevékenységet végző részére kell átadni.

(6) A műveleti lapot az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet a kiállítástól számított 5 évig megőrzi.

(7) A műveleti lap kiállításával a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy

a) a (2) bekezdésben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek,

b) ha az erdészeti hatóság az Evt. 41. § (6) bekezdés szerint eljárást indított, a műveleti lapot az erdészeti hatóság korlátozó vagy tiltó határozatának figyelembevételével állította ki,

c) a műveleti lap megfelelő részletességgel tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról, az időbeli és térbeli korlátozásokról, valamint a kialakítandó közelítő nyom hálózatról,

d) a fahasználat időtartamára - attól eltérő hatósági engedély hiányában - csak a jogszabályban meghatározott időszakokat jelölte meg,

e) ha a műveleti lapon fokozatos felújítóvágással vagy szálalóvágással érintett erdőben bontóvágást jelölt meg, a fahasználat eredményeként a visszamaradó állomány záródása megfelel a jogszabályban előírt mértéknek,

f)[73] természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a használandó közelítő nyomokat jól látható módon kijelölte,

g) az erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett terület és az erdőrészlet határait kijelölte, és

h) az ápoló- és tisztítóvágás, a felújítóvágás végvágása és a szálalóvágás végvágása, a tarvágás, valamint - kultúrerdők és faültetvények kivételével - a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése megtörtént.

(8) Ha az erdőfelújítás érdekében végzett vágástakarítás során erdei faválaszték felkészítése történik az (1) bekezdés szerinti műveleti lapot kell kiállítani, azzal, hogy fakitermelés alatt a vágástakarítást kell érteni.

44. § (1) Fásításban tervezett fakitermelés esetén a következő adatokat kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) fakitermelés tervezett végrehajtás éve,

b) a bejelentő neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

c) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

d) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,

e) amennyiben a fakitermelés nem a teljes földrészleten, vagy alrészleten történik, a tervezett fakitermeléssel érintett terület ábrázolása 30 napnál nem régebbi, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat adott célra alkalmas méretarányú másolatán feltüntetve,

f) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,

g) a fatérfogat meghatározásának módja,

h) a bejelentő nyilatkozata arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek,

i) annak feltüntetése, hogy más személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, ami a fakitermelés végrehajtását akadályozná, vagy erről az érintett lemondott,

j) - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése,

k) a bejelentő aláírása,

l) keltezés.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentés benyújtására

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földön található fásítás esetén a földrészlet vagy alrészlet földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználója,

b) az a) pont alá nem tartozó, egyéb fásítások esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa,

c) az ingatlan-nyilvántartásban Állami I. megnevezésű, művelés alól kivett területként nyilvántartott és nem a vagyonkezelő használatában álló fásítások esetén a vagyonkezelő egyetértésével az ingatlan használatára szerződés alapján jogosult személy vagy szerv, vagy ezek megbízottja

d)[74] termőföld más célú hasznosítása esetén az engedély jogosultja vagy annak megbízottja

jogosult.

(3) A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés esetén a következő adatokat kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) fakitermelés tervezett végrehajtás éve,

b) a földhasználó neve,

c) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatai (helység, sorszám),

d) a fakitermeléssel érintett terület nagysága,

e) az érintett területen a faállomány teljes vagy részleges kitermelése,

f) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,

g) a fatérfogat meghatározásának módja,

h) a földhasználó nyilatkozata arról, hogy a tervezett fakitermelés után a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe kívánja-e vonni,

i) - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése,

j) a bejelentő aláírása,

k) keltezés.

(4) Ha a bejelentő a (3) bekezdés h) pontja szerint úgy nyilatkozik, hogy a szabad rendelkezésű erdőt mezőgazdasági művelésbe vonja, akkor a bejelentéséhez csatolni kell

a)[75] az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint elkészített változási vázrajzot és területkimutatást, illetve

b) ha az igénybevétel teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet érint, a tervezett művelési ág változás határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének ábrázolását az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 30 napnál nem régebbi másolaton feltüntetve.

(5) A szabad rendelkezésű erdőben a fakitermelés végrehajtása esetén a következő adatokat kell bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) a földhasználó neve,

b) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatai (helység, sorszám),

c) ha a fakitermelés nem a szabad rendelkezésű erdő teljes területén történik, az a tervezett fakitermeléssel érintett területet ábrázoló erdészeti térképi melléklet,

d) a bejelentő aláírása,

e) keltezés.

(6) Fásításban, szabad rendelkezésű erdőben a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani az (1), illetve a (3) bekezdés szerinti bejelentés másolati vagy másod példányát és a benyújtást igazoló dokumentumot.

(7) Ha a faanyag kitermelése kizárólag saját felhasználásra történik, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése nem szükséges, de erről a tényről a bejelentőnek nyilatkoznia kell.

(8)[76] Az ellenjegyzéssel a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy a bejelentésben foglalt, az (1) bekezdés d), e), f) és g) pontja szerinti adatok a valóságnak megfelelnek.

45. § Ha a szabad rendelkezésű erdő faállománya bármilyen okból megsemmisül, szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonásának bejelentésekor a 44. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, azzal, hogy kitermelés alatt a faállomány megsemmisülését kell érteni.

46. § (1) A befejezett ápolás során az erdősítés befejezését követő ötödik évig tartó időszakban a faállomány fő- és elegyfafajú faegyedeinek megfelelő tőszámát és elegyarányát kell kialakítani, valamint biztosítani kell azok további fejlődési feltételeit.

(2) A tisztítás során az erdő rendeltetéseinek, a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő faállomány-szerkezet és elegyarányt kell kialakítani.

(3) A törzskiválasztó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelően biztosítja az erdő faállományának magassági növekedését, a megfelelő nagyságú korona kialakulását, és az állomány minőségi jellemzőinek javulását.

(4) A növedékfokozó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelően biztosítja az erdő faállományának erőteljes vastagsági növekedését és a minőségi faanyagtermesztés lehetőségét.

(5) A haszonvételi gyérítéssel az állam 100%-os tulajdonában nem álló, véghasználati kor elérése előtt lévő erdőben olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely kismértékű folyamatos faanyagnyerésre ad lehetőséget. A haszonvételi gyérítés felújítási kötelezettséget nem keletkeztethet. A haszonvételi gyérítés során 1-3 évente történő fakitermeléssel a faállomány átlagos záródása maximum 5%-kal csökkenhet.

(6) A szálalóvágás alkalmazásával a vágásos és az átmeneti üzemmódban kezelt erdők véghasználata és felújítása során a folyamatos erdőborításból fakadó ökológiai előnyök fokozottabb érvényesülését kell biztosítani.

(7) A készletgondozó használat során az örökerdő üzemmódban kezelt erdő vegyes korú, folyamatos erdőborítást biztosító faállomány-szerkezetének kialakítását és fenntartását kell biztosítani. Ennek érdekében a készletgondozó használat rendszeresen, az örökerdő kezelési terv szerint kell végezni, melynek során erdőfelújítási kötelezettség nem keletkezhet.

(8) Az Evt. 71. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazásában nem minősül egyéb termelésnek, ennek értelmében fakitermelésnek:

a) az erdősítés érdekében végzett ápolás,

b)[77] a befejezett ápolás során végzett ápolóvágás,

c) a korábbi fakitermelésből származó faanyag felkészítése.

d)[78] az örökerdő üzemmódú erdő utánpótlás állományának gondozása, ápolása.

(9) Ha az erdei haszonvétel gyakorlása során erdei faválaszték felkészítése történik, és a 43. § (1) bekezdés szerinti műveleti lap kiállítására nem kerül sor, az erdőgazdálkodó köteles a munka végrehajtója számára írásban rögzíteni az erdei haszonvétel gyakorlásának feltételeit. A haszonvétel gyakorlásának feltételeit rögzítő okiratot a munka végrehajtója köteles a munkavégzése során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására bemutatni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott haszonvétel gyakorlásának feltételeit rögzítő okirat a következő adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó neve, címe, erdőgazdálkodói kódszáma és elérhetősége,

b)[79] az erdészeti azonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel),

c) a haszonvétel módja és érintett területe,

d) a haszonvétellel érintett erdei faválaszték becsléssel meghatározott bruttó térfogata fafajonkénti bontásban,

e) a haszonvétel tervezett kezdete és befejezése,

f) a haszonvétel végrehajtására vonatkozó utasítások,

g) az erdőgazdálkodó aláírása.

47. § (1) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében bontóvágás csak az erdőtervi előírásnak megfelelő állomány alatti újulat megtelepedésének, illetve megmaradásának elősegítése céljából végezhető.

(2) Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód esetén fakitermelés csak

a) kísérleti és tanerdő rendeltetésű erdőben, kísérleti vagy oktatási céllal,

b) az Evt. 58. §-ában foglalt esetben,

c) intenzíven terjedő fafajok visszaszorítása érdekében,

d) erdővédelmi céllal,

e) utak, közelítő nyomok, ösvények, illetve létesítmények mellett élet és vagyonvédelmi okból,

f) erdőfelújítási kötelezettség keletkezése esetén, - ha annak teljesítése állománykiegészítéssel nem valósítható meg - erdőfelújítási céllal, valamint

g) egyéb természetvédelmi céllal

végezhető.

47/A. §[80] (1) Az örökerdő üzemmódú erdőkben a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy az

a) biztosítsa a javafák következő beavatkozásig szükséges növőterét,

b) biztosítsa az utánpótlás állomány folyamatos betelepülését és fejlődését,

c) ne keletkeztessen a természetben összefüggően 0,25 hektárnál nagyobb, felújítandó üres vágásterületet vagy csak újulat által borított területet.

(2) Az örökerdő üzemmódú erdőkben átalakítási szakasz során a faállomány stabilitásának és minőségének megőrzése érdekében az örökerdő modellben meghatározott célállapotot fokozatosan kell megközelíteni. Az átalakítási szakaszban és a fenntartási szakaszban a kezelési tervben meghatározott visszatérési idő szerint ütemezett fakitermelések erélye nem lehet nagyobb az aktuálisan rendelkezésre álló körlapösszeg 20%-ánál.

(3) Az örökerdő üzemmódú erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy a fakitermelések eredményeként a főállomány átlagos körlapösszege bármely tömbösen kijelölt egy hektárnyi területen nem lehet kevesebb az alábbi értékeknél:

a) bükkösökben: 15 m2/ha,

b) kocsányos és kocsánytalan tölgyesekben, cseresekben: 13 m2/ha,

c) az a) vagy b) pont alá nem tartozó faállománytípusokban: 13 m2/ha,

d) gyenge fatermőképességgel jellemzett termőhelyen lévő talajvédelmi rendeltetésű erdőkben: 10 m2/ha.

(4) Az örökerdő üzemmódú erdőkben fakitermeléseket az örökerdő tervben meghatározott visszatérési idő szerinti ütemnél korábban nem lehet végrehajtani.

15. Az erdőfelújítási biztosítékra vonatkozó szabályok

48. § (1) Az erdőfelújítási biztosíték összege hektáronként

a) kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, magyar tölgy, molyhostölgy vagy bükk főfafajú erdőfelújítás előírása esetén az erdővédelmi járulékalap tízszerese,

b) természetes sarj eredetű erdőfelújítás előírása esetén az erdővédelmi járulékalap háromszorosa,

c) az a) és b) pontba nem tartozó esetben az erdővédelmi járulékalap ötszöröse.

(2) Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja.

(3) Az erdőfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság akkor fogadja el, ha az a (1) bekezdésében meghatározott összegre szól és

a) az erdőfelújításra a 36. § (1) vagy (2) bekezdésében megállapított befejezési határidőt követő ötödik év december 31-ig,

b) az Evt. 52/A. § (2) bekezdése szerinti esetben a befejezési határidőt követő ötödik év december 31-ig

érvényes.

(4) Ha az erdőben, melyre az erdőgazdálkodó erdőfelújítási biztosítékot nyújtott az erdészeti hatóság az Evt. 106. § (1) bekezdése szerint az erdő felújításához kapcsolódó erdőgazdálkodási tevékenységet rendel el, az erdőfelújítási biztosítékot az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység költségeire kell fordítani.

49. § (1) Az erdőfelújítási biztosítékként nyújtott bankgarancia módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a pénzbetét felhasználásához az erdészeti hatóság hozzájárulása szükséges.

(2) Az erdészeti hatóság erdőfelújítási biztosítékként csak az (1) bekezdés szerinti kikötést tartalmazó fedezeti megállapodást fogad el.

(3) Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) a 48. § (1) bekezdésében meghatározott összegre szól és az erdőfelújítás 36. § (1) vagy (2) bekezdésében megállapított befejezési határidejéig, illetve az Evt. 52/A. § (2) bekezdése szerinti erdőfelújítási biztosíték esetében befejezési határidejét követő 5 évig érvényes,

b) okiratban a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az erdőfelújítás sikeres befejezése érdekében az Evt. 106. §-a szerinti esetben, az erdészeti hatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - legfeljebb 3 munkanapon belül - teljesít,

c) kizárólag az erdészeti hatóság jóváhagyásával vonható vissza, vagy visszavonhatatlan.

(4) A bankgaranciaként olyan szerződés fogadható el, mely tartalmazza

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,

b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel nem rendelkező külföldi hitelintézet garanciája esetén a felülgarantáló bank (hitelintézet) megnevezését, bankszámlaszámát,

c) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát,

d) a garancia összegét számmal és betűvel,

e) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját és

f) a (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

50. § (1) Az erdészeti hatóság letéti számlájára helyezett erdőfelújítási biztosítékra a bírósági letétre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)[81] Az erdőfelújítási biztosíték hatósági letéti számlára, banki átutalással történő megfizetése esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni

a) a letét fajtáját (erdőfelújítási biztosíték) és

b) az erdőfelújítási biztosítékot megállapító határozat ügyiratszámát.

(3) A letétkezelő az erdőfelújítási biztosíték banki átutalással történő megfizetéséről igazolást állít ki, ha az erdőgazdálkodó az átutalási nyomtatványon szereplő adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként a letétkezelő rendelkezésére állnak, az erdőfelújítási biztosíték összegét a letéti számlán jóváírták, és a jóváírást tartalmazó számlakivonat a letétkezelőhöz megérkezett. A letétkezelő az igazolást az aláírásával és hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el, és azt az erdőgazdálkodó részére megküldi.

(4) Az erdőfelújítási biztosíték banki átutalással történő megfizetéséről szóló igazolás kiállításával egyidejűleg a letétkezelő az erdőfelújítási biztosítéknak nyilvántartási tételszámot ad.

(5) Ha az átutalt összeg az erdőfelújítási biztosítékként megállapított összeget meghaladja, a letétkezelő a többletösszeget - a visszautalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben - az erdőgazdálkodó részére visszautalja.

16. Erdőnevelés végrehajtására vonatkozó szabályok

51. § (1) Az Evt. 73. § (1) bekezdés szerinti megjelölést a fakitermelés bejelentéséig el kell végezni. Szakszerű jelölésnek minősül a kivágandó faegyedeknek a fakitermelési munka végrehajtója számára egyértelműen felismerhető jelöléssel való ellátása.

(2) Az erdőnevelések keretében elvégzett fakitermelések során - az erdő későbbi sikeres felújításának feltételeit is szem előtt tartva - törekedni kell az adott termőhelynek, valamint az erdő természetességi kategóriájának megfelelő, elegyes erdőtársulás kialakítására és fenntartására, az erdőszegély kíméletére, valamint az idegenhonos, illetve intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítására.

17. Tarvágás feltételeire vonatkozó szabályok

52. § (1) Az Evt. 74. § (1) bekezdés alkalmazásában az azonos erdőgazdálkodóhoz tartozó területen

a) felújítás alatt álló vágásterületnek minősül az üres vágásterületen felül a folyamatban levő erdőfelújítás területe is, amíg az erdészeti hatóság az erdőfelújítást befejezetté nem nyilvánítja;

b) a tervezett tarvágás területével egybefüggőnek minősülnek azok a felújítás alatt álló területek, amelyeket kevesebb, mint negyven méter széles, felújítás alatt nem álló, faállománnyal borított erdő vagy kevesebb, mint húsz méter széles, erdőnek nem minősülő terület választ el egymástól, de legalább negyven méter hosszan csatlakozik egymáshoz.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás végvágott területe számít folyamatban lévő felújításnak, illetve felújítás alatt álló területnek.

18. Az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésére vonatkozó szabályok

53. § Az Evt. 75. §-a alkalmazásában erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének minősül az erdei fafajok magjának, a faállomány alatt megtelepült csemetéinek gyűjtése, valamint a dugványozás céljából végzett hajtásszedés.

19. Az erdő igénybevételére vonatkozó szabályok

54. § (1) Az erdő igénybevételének engedélyezése érdekében szükséges, humuszos termőréteg feltárás a beépítéssel érintett területen a beruházás jellegének és a terepviszonyoknak megfelelő sűrűséggel fúrt szelvényből történik.

(2) A mintavétel legfeljebb 5 hektárt, vonalas létesítményeknél 500 métert jellemezhet. A mintavétel helyét alkalmas méretarányú erdészeti térképi mellékleten jelölni kell. A mintát a humuszos talajszintekből kell szedni, és laboratóriumi vizsgálat keretében kell kiértékelni.

(3) A humuszos termőréteg mentésére vonatkozó terv elkészítését, és a mentést akkor kell elvégezni, ha a (2) bekezdés szerinti feltárás alapján a humuszos termőréteg

a) mélysége legalább 20 cm,

b) humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,

c) talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz,

d) a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, és

e) a talaj, vízben oldható sótartalma 0,10%-nál kisebb.

(4) A humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírásnak tartalmaznia kell:

a) a talaj humuszos rétegének vastagságát cm-ben,

b) a humuszos talajanyag minőségi jellemzését, mennyiségét,

c) a humuszos réteg mentésére irányuló munkafolyamatok sorrendjét,

d) a depónia erózió, túlnedvesedés és gyomosodás elleni védelmének meghatározását,

e) javaslatot a mentendő humuszos termőréteg hasznosítására,

f) alkalmas méretarányú erdészeti térképi mellékletet a beépítésre szánt terület és a humuszos termőréteget feltáró mintavételi pontok helyének feltüntetésével, és szintvonalas helyszínrajzot a mentendő humuszos termőréteg vastagságok lehatárolásával.

55. § Ha az erdő igénybevételének engedélyezése során az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a kérelemben igénybe venni nem szándékozott erdő a kérelmezett igénybevétel megvalósítása nyomán nem felel meg az Evt. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak, úgy annak területe is az igénybevétel területének és az igénybevételi járulék - Evt. 81. § (2) bekezdés b) pontja szerinti - megállapításának alapjául szolgáló területnek minősül.

20. Az erdőgazdálkodási tevékenység elrendelésének szabályai

56. § (1)[82] Az Evt. 106. § szerint elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtásával erdészeti szakirányító vállalkozást lehet megbízni.

(2) Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtására megállapodást az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által kiadott közleményben foglalt szolgáltatási egységdíjakat meg nem haladó mértékű árajánlat alkalmazásával lehet kötni.

(3)[83]

21. Erdészeti térképezés

57. § (1) Az erdészeti térképezés célja

a) az Evt. 38. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Adattárban nyilvántartott terület földrajzi elhelyezkedésének, térbeli rendjének, a bennük folytatandó gazdálkodást befolyásoló és azt szolgáló természetes és mesterséges tereptárgyaknak valósághű, kellő áttekintést nyújtó, mérethelyes térképi ábrázolása és

b) az erdő- és az egyéb részletek valamint a szabad rendelkezésű erdők területének a gazdálkodás igényeihez igazodó pontosságú meghatározása.

(2) Az erdészeti térképet az erdészeti hatóság készíti.

(3) Az erdészeti térképen a térképi elemeket topológiai rendben kell ábrázolni. Az erdészeti térkép

a) vetületi rendszere: Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV);

b) szelvényezése: Egységes Országos Térképészeti Rendszer (EOTR);

c) referencia méretaránya: M = 1:10 000.

(4) Az erdészeti térképezés kizárólag ágazati célokat szolgál, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát nem érintő erdészeti térképezést e rendeletben foglaltak alapján kell végezni.

(5) A térképészeti munkával előállított erdészeti térkép állam- és szolgálati titkot nem tartalmazhat.

58. § Az EOV rendszerű, erdészeti térképek készítése során az erdőrészlet határainak meghatározásához csak olyan terepi adatgyűjtési eljárás során felvett adat, illetve az állami távérzékelési adatbázisban tárolt távérzékelési anyag használható fel, amelyeknél a határ töréspontjainak meghatározása 3 méternél pontosabb.

59. § (1) Az erdészeti térképrendszer részei:

a) erdészeti térkép,

b) erdészeti térképi vázlat,

c) erdőtervi térkép,

d) erdészeti átnézeti térkép,

e) honlapon megjelenített erdőtérkép.

(2) Az erdészeti térképi vázlat az erdészeti térkép felhasználásával készített örökerdő fenntartási, átalakítási, illetve erdőfelújítási terv térképi melléklete.

(3) Az erdőtervi térkép az erdőtervezés során előállított, az erdőterv mellékleteként kiadott, az erdészeti térképi 1:5000, 1:10 000 vagy 1:20 000 méretarányú térképmásolata.

(4) Az erdészeti átnézeti térkép az erdészeti térkép tartalmának kiválogatásával, generalizálásával EOTR szerint szelvényezetten vagy annak meghatározott területére készített térképmásolat.

(5)[84] A honlapon megjelenített erdőtérkép az NFK által készített, csökkentett térképi tartalmú és pontosságú az NFK honlapján megjelenített generalizált erdőtérkép.

60. § Az erdőrészlet és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló részletek területét az elkészített alaptérkép felhasználásával 0,01 hektár pontossággal kell meghatározni.

61. §[85] Az erdészeti térkép aktualizálását az erdészeti hatóság döntésének véglegessé válásával egyidejűleg, más esetben az átvezetéshez szükséges dokumentumok keletkezésétől vagy benyújtásától számított harminc napon belül kell elvégezni.

62. § Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet erdészeti térképi melléklet csatolását írja elő, akkor azon - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet másként nem rendelkezik - az alábbi jogosult erdészeti szakszemélyzet által elkészített munkarészeket kell érteni:

a) a legalább 1:10 000-es méretarányú, az erdészeti térkép másolaton készített változást bemutató térképi vázlat és

b)[86] a térképi változást eredményező új térképi elemek - vonalak estében a töréspontok sorrendjének megfelelő - koordinátajegyzéke, vagy az NFK által üzemeltetett honlapon meghatározott fájlformátumban a változásokat tartalmazó digitális térképi állomány.

63. § Nem minősül erdészeti térképészeti tevékenységnek

a) az erdőnek minősülő föld belső határainak terepi határazonosítása,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet által terepen megjelölt határ töréspontjainak meghatározása,

c) a jogosult erdészeti szakszemélyzet által az Adattári változáshoz benyújtott térképi vázlat készítése.

22. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 67. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

65. § (1) E rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) készletgondozó használat fakitermelési mód a 46. § (5) bekezdés szerinti haszonvételi gyérítés fakitermelési módnak,

b) szálalás fakitermelési mód az Evt. 71. § (1) bekezdés f) pontja szerinti készletgondozó használat fakitermelési módnak,

c) erdősítési célállomány a 8. melléklet szerinti célállománynak a 9. mellékletben foglaltak szerint

felel meg.

(2)[87]

66. § Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének és

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

67. §[88]

68. §[89]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőt alkotó fafajok és cserjefajok jegyzéke

A) Lombos fafajok

ABC
1.Magyar névTudományos névFafajkód
2.amerikai (vörös) kőrisFraxinus pennsylvanicaAK
3.amerikai mocsártölgyQuercus palustrisMT
4.bálványfaAilanthus altissimaBL
5.barkócaberkenyeSorbus torminalisBABE
6.budai berkenyeSorbus semiincisaBUBE
7.csertölgyQuercus cerrisCS
8.déli berkenyeSorbus graecaDBE
9.ezüst hársTilia tomentosaEH
10.ezüst juharAcer saccharinumEZJ
11.fehér akácRobinia pseudoacaciaA
12.fehér eperfaMorus albaEP
13.fehér fűzSalix albaFFŰ
14.fehér nyár és szürke nyárPopulus alba és P. x canescensFRNY és SZNY
15.fekete dióJuglans nigraFD
16.feketegyűrű (tatár) juharAcer tataricumTJ
17.fekete nyárPopulus nigraFTNY
18.közönséges gyertyánCarpinus betulusGY
19.hamvas égerAlnus incana
20.házi berkenyeSorbus domesticaHBE
21.hegyi juharAcer pseudoplatanusHJ
22.hegyi szilUlmus glabraHSZ
23.japánakácSophora japonicaJA
24.jegenyenyárPopulus nigra 'Italica'JNY
25.juharlevelű platánPlatanus x hybridaJP
26.kecskefűzSalix capreaKFŰ
27.keleti gyertyánCarpinus orientalisKGY
28.kései meggyPadus serotinaKM
29.keskenylevelű ezüstfaElaeagnus angustifoliaEZ
30.kislevelű hársTilia cordataKH
31.kocsányos tölgy
(szlavón tölgy)
Quercus robur (Quercus robur ssp. slavonica)KST (SZT)
32.kocsánytalan tölgyekQuercus petraea agg.KTT
33.korai juharAcer platanoidesKJ
34.közönséges bükkFagus sylvaticaB
35.közönséges dióJuglans regiaKD
36.közönséges nyírBetula pendulaNYI
37.lepényfaGleditsia triacanthosGL
38.lisztes berkenyékSorbus aria agg.LBE
39.madárberkenyeSorbus aucupariaMBE
40.madárcseresznyeCerasus aviumCSNY
41.magas kőrisFraxinus excelsiorMK
42.magyar kőrisFraxinus angustifolia ssp. danubialisMAK
43.magyar tölgyQuercus farnettoMAT
44.mezei juharAcer campestreMJ
45.mezei szilUlmus minor (U. procera)MSZ
46.mézgás égerAlnus glutinosa
47.molyhos tölgyQuercus pubescensMOT
48.nagylevelű hársakTilia platyphyllos agg.NH
49.nemes füzekSalix alba fajták.NFŰ
50.nemes nyárakPopulus x euramericana,
P. x interamericana, P. deltoides,
P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajták,
Populus alba x P. grandidentata 'Favorit', Populus
alba 'Villafranca'
NNY
51.nyugati ostorfaCeltis occidentalisNYO
52.olasz tölgyQuercus virgilianaOT
53.rezgő nyárPopulus tremulaRNY
54.sajmeggyCerasus mahalebSM
55.szelídgesztenyeCastanea sativaSZG
56.szőrös nyírBetula pubescensSNYI
57.tiszaháti nyárPopulus nigra 'Thevestina'TNY
58.törékeny fűzSalix fragilisTFŰ
59.török mogyoróCorylus colurnaTMO
60.turkesztáni szilUlmus pumilaTUSZ
61.vadalmaMalus sylvestrisAL
62.vadgesztenyeAesculus hippocastanumVG
63.vadkörtePyrus pyrasterKT
64.vénic-szilUlmus laevisVSZ
65.virágos kőrisFraxinus ornusVK
66.vörös tölgyQuercus rubraVT
67.zöld juharAcer negundoZJ
68.zselnicemeggyPadus aviumZSM
69.narancseperMaclura pomiferaNE

B) Tűlevelű és örökzöld fafajok

ABC
1.Magyar névTudományos névFafajkód
2.Atlasz-cédrusCedrus atlanticaAC
3.erdeifenyő és fajtáiPinus sylvestris és P. sylvestris cultivar-ok.EF
4.európai vörösfenyő és fajtáiLarix decidua és L. decidua cultivar-ok.VF
5.feketefenyő és fajtáiPinus nigra és P. nigra convar.FF
6.kaukázusi jegenyefenyőAbies nordmanninanaKJF
7.kék duglászfenyőPseudotsuga menziesii var.glaucaKDF
8.keleti tujaPlatycladus (Biota) orientalisKTH
9.közönséges borókaJuniperus communisKBO
10.közönséges jegenyefenyőAbies albaKJF
11.lucfenyő és fajtáiPicea abies és P. abies cultivar-ok.LF
12.mocsárciprusTaxodium distichumMC
13.nyugati tujaThuja occidentalisNYTH
14.oregoni hamisciprusChamaecyparis lawsonianaOC
15.simafenyőPinus strobusSF
16.tiszafaTaxus baccataTF
17.zöld duglászfenyőPseudotsuga menziesii var.viridisZDF

C) Cserjefajok

AB
1.Magyar névTudományos név
2.alásfaPtelea trifoliata
3.arany ribiszkeRibes aureum
4.babérboroszlánDaphne laureola
5.babérfűzSalix pentandra
6.bibircses kecskerágóEuonymus verrucosus
7.csepleszmeggyCerasus fruticosa
8.cseregalagonyaCrataegus laevigata
9.cserszömörceCotinus coggygria
10.csigolyafűz (sárfűz)Salix purpurea
11.csíkos kecskerágóEuonymus europaeus
12.egybibés galagonyaCrataegus monogyna
13.fagyalLigustrum vulgare
14.fanyarkaAmelanchier ovalis
15.farkasboroszlánDaphne mezereum
16.fekete bodzaSambucus nigra
17.fekete galagonyaCrataegus nigra
18.fekete madárbirsCotoneaster niger
19.fekete ribiszkeRibes nigrum
20.földi (erdei) szedrekRubus fruticosus agg.
21.füles fűzSalix aurita
22.fürtös (vörös) bodzaSambucus racemosa
23.gyalogakácAmorpha fruticosa
24.gyepűrózsákRosa canina agg.
25.hamvas szederRubus caesius
26.homoktövisHippophaë rhamnoides
27.húsos somCornus mas
28.jajrózsaRosa spinosissima
29.kányabangitaViburnum opulus
30.kosárkötő fűz (kenderfűz)Salix viminalis
31.kökényPrunus spinosa
32.közönséges mogyoróCorylus avellana
33.közönséges orgonaSyringa vulgaris
34.közönséges ördögcérnaLycium barbarum
35.közönséges vadszőlőParthenocissus inserta
36.kutyabengeFrangula alnus
37.ligeti szőlőVitis sylvestris
38.mahóniaMahonia aquifolium
39.málnaRubus idaeus
40.mandulafűzSalix triandra
41.mogyorós hólyagfaStaphylea pinnata
42.molyhos (nagylevelű) madárbirsCotoneaster tomentosus
43.molyhos rózsákRosa tomentosa agg.
44.molyhos szederRubus tomentosus
45.ostorménbangitaViburnum lantana
46.parti (szürke) fűzSalix elaeagnos
47.parti szőlőVitis riparia
48.piros madárbirsCotoneaster integerrimus
49.pukkanó dudafürtColutea arborescens
50.rekettyefűzSalix cinerea
51.rozsdás rózsákRosa rubiginosa agg.
52.seprőzanótSarothamnus scoparius
53.serevényfűz (cinegefűz)Salix rosmarinifolia
54.sóskaborbolyaBerberis vulgaris
55.szirti gyöngyvesszőSpiraea media
56.tamariskákTamarix spp.
57.torzsás ecetfaRhus typhina
58.törpe mandulaAmygdalus nana
59.ükörkeloncLonicera xylosteum
60.vadköszméteRibes uva-crispa
61.varjútövis (varjútövisbenge)Rhamnus catharticus
62.vörös ribiszkeRibes rubrum
63.vörösgyűrűsomCornus sanguinea

D) Az Evt. 12. § (1) bekezdésnek megfelelően létesített vagy fenntartott fásításokban elfogadható fafajnak kell tekinteni a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező gyümölcsfafajtákat.

2. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke

A) Az erdészeti tájak megnevezése és kódolása

AB
1.Erdészeti táj neveKódszám
2.Szatmár-Beregi-síkság10
3.Bodrogköz-Rétköz20
4.Nyírség30
5.Hajdúság40
6.Berettyó-Körös-vidék50
7.Hortobágy60
8.Nagykunság70
9.Körös-Maros köze80
10.Közép-Tiszai-ártér90
11.Alsó-Tiszai-ártér100
12.Jász-Heves-Borsodi-síkság110
13.Duna-Tisza közi hátság120
14.Bácskai-löszhát130
15.Duna menti síkság140
16.Mezőföld150
17.Dráva menti síkság160
18.Eperjes-Tokaji-hegyvidék170
19.Sajó-Hernád közi dombság180
20.Aggteleki-Rudabányai-hegyvidék190
21.Heves-Borsodi-dombság200
22.Bükk210
23.Mátra220
24.Gödöllői-dombság230
25.Cserhát-vidék240
26.Börzsöny250
27.Visegrádi-hegység260
28.Pilis-Budai-hegység270
29.Gerecse280
30.Vértes290
31.Dunazugi-medencék és Velence-vidék300
32.Vértes- és Bakonyalja310
33.Magas-Bakony320
34.Keleti-Bakony330
35.Déli-Bakony340
36.Balaton-felvidék350
37.Keszthelyi-hegység360
38.Győr-Tatai-teraszvidék370
39.Szigetköz-Rábaköz380
40.Fertő-Hanság-medence390
41.Marcal-medence400
42.Soproni-hegység410
43.Soproni-dombság420
44.Kőszegi-hegység430
45.Alpokaljai-dombság440
46.Sopron-Vasi-síkság450
47.Kemeneshát460
48.Őrség470
49.Göcsej480
50.Balatoni-medence490
51.Külső-Somogy500
52.Belső-Somogy510
53.Kelet-Zalai-dombság520
54.Zselic530
55.Tolnai-dombság540
56.Mecsek550
57.Baranyai-dombság560
58.Villányi-hegység570

B) Az erdészeti tájak őshonos fafajai

AB
Sor-
szám
FafajErdészeti táj
1.barkócaberkenye10110150160170180190200210
220230240250260270280290300
310320330340350360370380400
410420430440450460470480500
510520530540550560570
2.budai berkenye260270280290
3.csertölgy5080110150160180190200210
220230240250260270280290300
310320330340350360370380400
410420430440450460480500510
520530540550560570
4.déli berkenye170180190210220240250260270
280290300320330340350360
5.erdeifenyő410430440470480
6.ezüst hárs103050130140150160490500
510530540550560570
7.fehér fűzvalamennyi erdészeti tájban
8.fehérnyár és szürkenyárvalamennyi erdészeti tájban
9.feketegyűrű (tatár) juhar102030405060708090
100110120130140150160170180
190200210220230240250260270
280300310350370380490500510
530540550560570
10.feketenyárvalamennyi erdészeti tájban
11.gyertyán1020305090100110120140
150160170180190200210220230
240250260270280290300310320
330340350360370380390400410
420430440450460470480490500
510520530540550560570
12.hamvas éger140160180340380390430440450
470480510
13.házi berkenye10170180190200210220230240
250260270280290300310320330
340350360410420430440450470
480500520530540550560570
14.hegyi juhar1020305090100110140160
170180190200210220230240250
260270280290300310320330340
350360370380400410420430440
450460470480500510520530540
550560570
15.hegyi szil1020305090100110120140
160170180190200210220230240
250260270280290300310320330
340350360370380390410420430
440450460470480500510520530
540550570
16.kecskefűz102030405090110120140
150160170180190200210220230
240250260270280290300310320
330340350360370380390400410
420430440450460470480490500
510520530540550560570
17.keleti gyertyán290
18.kislevelű hársvalamennyi erdészeti tájban
19.kocsányos tölgyvalamennyi erdészeti tájban
20.kocsánytalan tölgyek10110150160170180190200210
220230240250260270280290300
310320330340350360370380400
410420430440450460470480500
510520530540550560570
21.korai juhar103090100140160170180190
200210220230240250260270280
290300310320330340350360380
400410420430440450460470480
500510520530540550560570
22.közönséges boróka110120130150170180190200210
220230240250260270280290300
310320330340350360370380400
410420430440450460470480500
510520530540550560570
23.közönséges bükk1020160170180190200210220
230240250260270280290300310
320330340350360380410420430
440450460470480500510520530
540550560570
24.közönséges jegenyefenyő410430
25.közönséges nyírvalamennyi erdészeti tájban
26.lisztes berkenyék170180190200210220240250260
270280290300320330340350360
420430
27.lucfenyő410430470
28.madárberkenye170180190200210220240250260
270320410430440470550
29.madárcseresznyevalamennyi erdészeti tájban
30.magas kőris20110140150160170180190200
210220230240250260270280290
300310320330340350360370380
390400410420430440450460470
480490500510520530540550560
570
31.magyar kőris102030405060708090
100110120130140150160180230
310380390400450460480490500
510520530540550560570
32.mezei juharvalamennyi erdészeti tájban
33.mezei szilvalamennyi erdészeti tájban
34.mézgás égervalamennyi erdészeti tájban
35.molyhos és olasz tölgy80110120130150170180190200
210220230240250260270280290
300310320330340350360370410
420430440450460500540550560
570
36.nagylevelű hársak10160170180190200210220230
240250260270280290300310320
330340350360380420430440450
480500510520530540550560570
37.rezgőnyár102030405090100110120
140150160170180190200210220
230240250260270280290300310
320330340350360370380390400
410420430440450460470480490
500510520530540550560570
38.sajmeggy170180190200210220230240250
260270280290300310320330340
350360550
39.szelídgesztenye410430440450460470480520550
40.szőrös nyír1030120170180390410470510
41.tiszafa190210320330340
42.törékeny fűzvalamennyi erdészeti tájban
43.vadalmavalamennyi erdészeti tájban
44.vadkörtevalamennyi erdészeti tájban
45.vénic szil102030405060708090
100110120130140150160170180
190200210220230240250260270
280290300310320340360370380
390400410420440450460470480
490500510520530540550560
46.virágos kőris150220230240250260270280290
300310320330340350360500530
540550560570
47.zelnicemeggyvalamennyi erdészeti tájban

3. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az idegenhonos, az intenzíven terjedő, valamint a termesztésbe vonható idegenhonos fa- és cserjefajok jegyzéke

A) Az idegenhonos fa- és cserjefajok jegyzéke

AB
1.Magyar névTudományos név
2.amerikai (vörös) kőrisFraxinus pennsylvanica
3.alásfaPtelea trifoliata
4.amerikai mocsártölgyQuercus palustris
5.arany ribiszkeRibes aureum
6.Atlasz-cédrusCedrus atlantica
7.bálványfaAilanthus altissima
8.erdeifenyő fajtáiP. sylvestris cv.-ok.
9.európai vörösfenyő és fajtáiLarix decidua és L. decidua cv.-ok.
10.ezüst juharAcer saccharinum
11.fehér akácRobinia pseudoacacia
12.fehér eperMorus alba
13.fekete dióJuglans nigra
14.feketefenyőPinus nigra
15.gyalogakácAmorpha fruticosa
16.japánakácSophora japonica
17.juharlevelű platánPlatanus x hybrida
18.kaukázusi jegenyefenyőAbies nordmanninana
19.kék duglászfenyőPseudotsuga menziesii var. glauca
20.keleti tujaPlatycladus (Biota) orientalis
21.kései meggyPadus serotina
22.keskenylevelű ezüstfaElaeagnus angustifolia
23.közönséges dióJuglans regia
24.közönséges orgonaSyringa vulgaris
25.közönséges ördögcérnaLycium barbarum
26.közönséges vadszőlőParthenocissus inserta
27.lepényfaGleditsia triacanthos
28.lucfenyő fajtáiPicea abies cv.-ok.
29.magyar tölgyQuercus frainetto
30.mahóniaMahonia aquifolium
31.mocsárciprusTaxodium distichum
32.nemes füzekSalix alba cv.-ok.
33.nemes nyárakPopulus x euramericana, P. x interamericana, P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajták, Populus alba x P. grandidentata 'Favorit', Populus .alba 'Villafranca'
34.nyugati ostorfaCeltis occidentalis
35.nyugati tujaThuja occidentalis
36.oregoni hamisciprusChamaecyparis lawsoniana
37.parti szőlőVitis riparia
38.seprőzanótSarothamnus scoparius
39.simafenyőPinus strobus
40.tamariskákTamarix spp.
41.tiszaháti nyárPopulus nigra 'Thevestina'
42.torzsás ecetfaRhus typhina
43.török mogyoróCorylus colurna
44.turkesztáni szilUlmus pumila
45.vadgesztenyeAesculus hippocastanum
46.vörös tölgyQuercus rubra
47.zöld duglászfenyőPseudotsuga menziesii var. viridis
48.zöld juharAcer negundo

B) Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke

AB
1.Magyar névTudományos név
2.amerikai (vörös) kőrisFraxinus pennsylvanica
3.arany ribiszkeRibes aureum
4.bálványfaAilanthus altissima
5.ezüst juharAcer saccharinum
6.fehér akácRobinia pseudoacacia
7.gyalogakácAmorpha fruticosa
8.kései meggyPadus serotina
9.keskenylevelű ezüstfaElaeagnus angustifolia
10.közönséges orgonaSyringa vulgaris
11.közönséges ördögcérnaLycium barbarum
12.közönséges vadszőlőParthenocissus inserta
13.lepényfaGleditsia triacanthos
14.nyugati ostorfaCeltis occidentalis
15.parti szőlőVitis riparia
16.torzsás ecetfaRhus typhina
17.zöld juharAcer negundo

C) Az idegenhonos termesztésbe vonható fafajok jegyzéke

AB
1.Magyar névTudományos név
2.Atlasz-cédrusCedrus atlantica
3.erdeifenyő fajtáiPinus sylvestris
4.európai vörösfenyő és fajtáiLarix decidua és L. decidua.
5.fehér akác és fajtáiRobinia pseudoacacia
6.fehér eperMorus alba
7.fekete dióJuglans nigra
8.feketefenyőPinus nigra
9.japánakácSophora japonica
10.juharlevelű platánPlatanus x hybrida
11.kék duglászfenyőPseudotsuga menziesii var. glauca
12.közönséges dióJuglans regia
13.lucfenyő fajtáiPicea abies
14.magyar tölgyQuercus frainetto
15.nemes fűzekSalix spp. x.
16.nemes nyárakPopulus spp x
17.tiszaháti nyárPopulus nigra 'Thevestina'
18.török mogyoróCorylus colurna
19.turkesztáni szilUlmus pumila
20.vadgesztenyeAesculus hippocastanum
21.vörös tölgyQuercus rubra
22.zöld duglászfenyőPseudotsuga menziesii var.viridis

4. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez[90]

1. Az erdei közjóléti berendezések jegyzéke

AB
1.TípusMeghatározás
2.emlékműValakinek, valaminek az emlékét megörökítő műtárgy.
3.erdei bútorgarnitúraFából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles, asztalból és két padból álló,
helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
4.erdei játszószerNagyobbrészt faanyag felhasználásával készített, tájba illeszkedő színű és formájú, helyhez
rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező
játékeszköz.
5.erdei kilátóErdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen alapozással és
villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú építmény, amely biztosítja
a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a legfelső járószint
terepszinttől mért függőleges távolsága értendő.
6.erdei lépcsőGyalogos nyomvonalak meredek szakaszain a továbbhaladást segítő, fából vagy kőből
biztonságosan kialakított, szükség szerint kapaszkodókorláttal biztosított közjóléti berendezés.
Járófelületének burkolata, szélessége a csatlakozó útéval megegyező. A rögzítőcövekek nem
emelkednek a fellépő szintje fölé.
7.erdei tornaszerTestmozgást szolgáló, fából és/vagy fémből készített, helyhez rögzített, kijelölt
megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező sporteszköz.
8.forrásfoglalásA felszínre törő víz rendezett hozzáférhetőségét, tárolását, elvezetését szolgáló, terméskőből
és/vagy vasalt betonból épített, vízjogi létesítési, üzemeltetési engedéllyel és természetvédelmi
engedéllyel rendelkező műtárgy, esetleg fa felépítménnyel, zárt vízgyűjtő medencével,
kifolyócsővel.
9.gyalogos és
kerékpáros fahíd
Vízfolyások feletti gyalogos vagy kerékpáros átkelést segítő, jellemzően fából épített,
legalább 80 cm széles járófelületű, biztonságos kapaszkodókorláttal ellátott építmény.
10.illemhely (erdei WC)Zárt űrgödrös, fa felépítményű, egy vagy több férőhelyes építmény.
11.kerékpártámaszA kerékpárok biztonságos letámasztását biztosító, legfeljebb 1 m magasságú és legfeljebb
8 m2 alapterületű, fából készült, helyhez rögzített támasz.
12.korlátA balesetek elkerülése érdekében az erős lejtésű terepen vezető útszakaszok vagy erdei
kerékpáros ösvények lejtő felőli oldalán vagy meredek partfalak, szakadékok felső éle mögött
elhelyezett, fából vagy fémből biztonságosan kialakított kapaszkodó. Magassága legalább
80 cm és legfeljebb 120 cm.
13.lombkorona-tanösvényAlapvetően a talajszint felett, általában a környező fák lombkoronaszintjében vezetett sétaút,
amely rálátást enged a rajta közlekedőknek az erdő különböző szintjére.
14.nyomvonalVonalas létesítményekben az egyes berendezéseket, helyszíneket összekötő, tuskóktól mentes
jelölt útvonal, amely legalább 0,5 m és erdőrészletben legfeljebb 1,6 m széles.
15.padFából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez
rögzített erdei közjóléti berendezés.
16.szemétgyűjtőFelületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes
tárolására szolgáló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
17.tájékoztató táblaFaoszlopra vagy felületkezelt fa vázra rögzített, színes információs felületű, együttesen
12 dm2 vagy annál nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású és
UV-védelemmel ellátott tábla.
18.tűzrakóhelyMinimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, betonalappal.
19.védőházFedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült építmény, 6-50 m2 közötti
alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.
20.erdei kerékpáros
ösvény
Az erdőben történő kerékpározás céljából az erdő talaján vagy a járófelületét tekintve legfeljebb
30 cm-re a talajfelszín fölé emelve, szükség esetén talajerózió elleni védelem érdekében
stabilizációs céllal a talajfelszín megbontásával létesített, szilárd burkolat nélküli, a követhetőség
és más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel
ellátott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az ösvény 10%-án tömörítéssel, illetve hulladéknak
nem minősülő javítóanyag elhelyezésével stabilizált nyompálya, amelynek területe a használat
megszűnése után újraerdősítésre alkalmassá tehető.
21.erdei kerékpáros
ösvényt keresztező
áteresz
Az erdei kerékpáros ösvényt keresztező, a csapadékvíz vagy természetes vízfolyás zavartalan
átfolyását biztosító legfeljebb 80 cm belső átmérőjű, maximálisan 2 m hosszúságú betoncső.
22.kerékpáros rámpaA talaj védelme és a csapadék zavartalan lefolyása érdekében, egyenes szakaszokon vagy
kanyarban, haladási irányban mérve maximálisan 15 m hosszúságban elhelyezett, a talajhoz
rögzített, faanyagból készült, a járófelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelt
járófelület és tartókeret.
23.erdei útzárGyalogos vagy kerékpáros áthaladását lehetővé tevő, de más jármódok átjutását megakadályozó
oszloprendszer, árok, kőrakás.
24.kerékpáros kapuVad- vagy egyéb funkciójú kerítést keresztező ösvényen, a keresztezési pontban, a kerítésbe
épített, fából és dróthálóból készült, automatikusan záródó kapu.
25.kerékpáros ugratóAz erdei kerékpáros ösvény nyomvonalán található, helyi talaj, rőzsefonat vagy kő
felhasználásával kialakított, maximum 50 cm magasságú tereptárgy, melyen a kerékpárral
történő áthaladás is biztosított.
26.ösvény megtámasztásA talaj erózióját csökkentő, gyalogos vagy kerékpáros ösvény nyomvonalán vagy azok mentén
közvetlenül elhelyezhető, idegen kötőanyag nélkül rakott, maximum 20 m2 alapterülettel
rendelkező építmény.

2. Az erdei közjóléti létesítmények jegyzéke

ABC
1.TípusAlakzatMeghatározás
2.állandó erdei táborterületErdőgazdálkodó által kijelölt és fenntartott táborozóhely.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
3.bemutatóhely,
emlékhely, park
területHelyszínhez kötött ismeretanyag átadását vagy emlékezést szolgáló létesítmény.
A bemutatóhely témája lehet erdészeti, vadászati, természetvédelmi, növénytani,
kultúrtörténeti, geológiai vagy régészeti vonatkozású.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 2 fő
4.erdei autóspihenőterületÁltalában közút mellett, erdőtervezett területen kialakított, burkolt vagy
burkolat nélküli, gépjárművek leállítását biztosító parkoló és környezete, ahol
a gépjárművek utasainak rövid idejű pihenése és kikapcsolódása biztosított.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 10 fő (5 db személygépkocsi)
5.erdei iskola és
környezete
területA létesítmény rendeltetése erdei iskola oktatásszervezési formában végzett
környezeti nevelés és oktatás.
Területe: 0,1-3 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
6.erdei játszóhelyterületElsősorban gyermekek számára létesített, jellemzően fa játszóeszközökből és
a kapcsolódó biztonsági eszközökből álló létesítmény.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 5 fő
7.erdei kirándulóhelyterületIntenzíven látogatott, huzamosabb ott-tartózkodást biztosító vagy kirándulási
célt szolgáló erdei közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési,
rekreációs lehetőséget biztosít.
Területe: 1-2 hektár
Befogadóképessége: legalább 25 fő
8.erdei pihenőhelyterületRövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan
megközelíthető erdei közjóléti létesítmény.
Területe: 0,01-0,3 hektár
Befogadóképessége: legalább 4 fő
9.erdei tanösvényvonalA térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését
és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató
táblákkal vagy tanösvény állomást jelző oszlopokkal ellátott útvonal.
Hossza: legalább 300 m
Befogadóképessége: legalább 20 fő
10.erdei tornapályavonalA szabadban végezhető testedzés céljából tornaszerekkel felszerelt útvonal vagy
helyszín.
Befogadóképessége: legalább 5 fő
11.erdei vasút környezeteterületA turisztikai célra is használt keskeny nyomtávú erdei vasutak állomáshelyeinek,
megállóhelyeinek közelében elhelyezett erdei közjóléti berendezések csoportja,
amely elsősorban az erdei vasúton utazó kirándulókat szolgálja.
Területe: 0,05-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 15 fő
12.forrásterületErdőterületen lévő foglalt forrás a környezetében lévő erdei közjóléti
berendezésekkel együtt.
Területe: 0,01-0,03 hektár
Befogadóképessége: legalább 1 fő
13.járműközlekedésre
kijelölt nyomvonal
vonalKözjóléti céllal járműközlekedésre kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel
jelzéssel ellátott nyomvonal.
14.erdei kerékpáros turista
útvonal
vonalErdőben vagy egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületen az erdei kerékpáros ösvényen, a meglévő erdészeti feltáróhálózaton,
a kerékpározásra alkalmas egyéb erdei utakon, nyiladékon, kerékpáros
használatra együttesen is kijelölt turistaúton vezetett - a követhetőség, valamint
más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett,
egységes jelöléssel ellátott - kerékpározás célját szolgáló turista útvonal és
kapcsolódó berendezései.
15.kilátóterületA táj megfigyelésére alkalmas helyszínen lévő létesítmény. Jelentős turisztikai
vonzereje van, a domborzati viszonyokból adódóan jellemzően gyalogosan
közelíthető meg.
Területe: 0,03-0,7 hektár
Befogadóképessége: legalább 4 fő
16.lovaglásra kijelölt
nyomvonal
vonalKözérdekből lovaglási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel lovas
jelzéssel ellátott nyomvonal.

5. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőtervezési körzetek, valamint az erdőtervezési körzeteket alkotó helységek (név, erdészeti azonosító) listája az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatalok illetékességi területe szerint[91]

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal[92]

1.1. Alsó-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.1.1. Farmos (5630)

1.1.2. Nagykáta (5639)

1.1.3. Tápióbicske (5644)

1.1.4. Tápiógyörgye (5587)

1.1.5. Tápiószele (5588)

1.1.6. Tápiószentmárton (5649)

1.1.7. Tápiószőlős (5589)

1.2. Budai-hegyek erdőtervezési körzet

1.2.1. Biatorbágy (5555)

1.2.2. Budajenő (5556)

1.2.3. Budakeszi (5557)

1.2.4. Budaörs (5537)

1.2.5. Diósd (5558)

1.2.6. Érd (5559)

1.2.7. Herceghalom (5905)

1.2.8. Nagykovácsi (5560)

1.2.9. Páty (5561)

1.2.10. Perbál (5562)

1.2.11. Pusztazámor (5565)

1.2.12. Remeteszőlős (5686)

1.2.13. Sóskút (5566)

1.2.14. Százhalombatta (5567)

1.2.15. Tárnok (5568)

1.2.16. Telki (5569)

1.2.17. Tinnye (5570)

1.2.18. Tök (5571)

1.2.19. Törökbálint (5572)

1.2.20. Zsámbék (5573)

1.3. Budapesti erdőtervezési körzet

1.3.1. Budapest_I. (9501)

1.3.2. Budapest_II. (9502)

1.3.3. Budapest_III. (9503)

1.3.4. Budapest_IV. (9504)

1.3.5. Budapest_IX. (9509)

1.3.6. Budapest_V. (9505)

1.3.7. Budapest_VI. (9506)

1.3.8. Budapest_VII. (9507)

1.3.9. Budapest_VIII. (9508)

1.3.10. Budapest_X. (9510)

1.3.11. Budapest_XI. (9511)

1.3.12. Budapest_XII. (9512)

1.3.13. Budapest_XIII. (9513)

1.3.14. Budapest_XIV. (9514)

1.3.15. Budapest_XIX. (9519)

1.3.16. Budapest_XV. (9515)

1.3.17. Budapest_XVI. (9516)

1.3.18. Budapest_XVII. (9517)

1.3.19. Budapest_XVIII. (9518)

1.3.20. Budapest_XX. (9520)

1.3.21. Budapest_XXI. (9521)

1.3.22. Budapest_XXII. (9522)

1.3.23. Budapest_XXIII. (9523)

1.4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.4.1. Bénye (5628)

1.4.2. Csévharaszt (5621)

1.4.3. Ecser (5629)

1.4.4. Felsőpakony (5631)

1.4.5. Gomba (5632)

1.4.6. Gyál (5633)

1.4.7. Gyömrő (5634)

1.4.8. Inárcs (5622)

1.4.9. Kakucs (5623)

1.4.10. Káva (5635)

1.4.11. Kóka (5636)

1.4.12. Maglód (5637)

1.4.13. Mende (5638)

1.4.14. Monor (5624)

1.4.15. Monorierdő (5646)

1.4.16. Nyáregyháza (5625)

1.4.17. Ócsa (5611)

1.4.18. Pánd (5640)

1.4.19. Péteri (5641)

1.4.20. Sülysáp (5900)

1.4.21. Szentlőrinckáta (5642)

1.4.22. Szentmártonkáta (5643)

1.4.23. Tápióság (5645)

1.4.24. Tápiószecső (5648)

1.4.25. Tóalmás (5650)

1.4.26. Újhartyán (5626)

1.4.27. Újlengyel (5598)

1.4.28. Úri (5651)

1.4.29. Üllő (5652)

1.4.30. Vasad (5627)

1.4.31. Vecsés (5653)

1.5. Dél-Vértesi erdőtervezési körzet

1.5.1. Bodmér (2598)

1.5.2. Csákberény (2589)

1.5.3. Csákvár (2549)

1.5.4. Gánt (2592)

1.5.5. Szár (2594)

1.5.6. Szárliget (4581)

1.5.7. Újbarok (2595)

1.5.8. Vértesboglár (2578)

1.6. Gerecsei erdőtervezési körzet

1.6.1. Annavölgy (4580)

1.6.2. Bajna (4526)

1.6.3. Bajót (4502)

1.6.4. Csolnok (4516)

1.6.5. Dág (4517)

1.6.6. Dorog (4518)

1.6.7. Dunaalmás (4545)

1.6.8. Dunaszentmiklós (4510)

1.6.9. Epöl (4527)

1.6.10. Gyermely (4528)

1.6.11. Héreg (4529)

1.6.12. Lábatlan (4511)

1.6.13. Leányvár (4519)

1.6.14. Máriahalom (4520)

1.6.15. Mogyorósbánya (4505)

1.6.16. Nagysáp (4521)

1.6.17. Neszmély (4512)

1.6.18. Nyergesújfalu (4506)

1.6.19. Sárisáp (4523)

1.6.20. Süttő (4513)

1.6.21. Szomód (4514)

1.6.22. Szomor (4530)

1.6.23. Tardos (4515)

1.6.24. Tát (4508)

1.6.25. Tokod (4524)

1.6.26. Tokodaltáró (4579)

1.6.27. Úny (4525)

1.7. Gerecse-Vértesi erdőtervezési körzet

1.7.1. Baj (4541)

1.7.2. Bicske (2593)

1.7.3. Bokod (4531)

1.7.4. Dad (4558)

1.7.5. Kecskéd (4532)

1.7.6. Kömlőd (4534)

1.7.7. Környe (4535)

1.7.8. Óbarok (2608)

1.7.9. Oroszlány (4533)

1.7.10. Tarján (4575)

1.7.11. Tata (4553)

1.7.12. Tata-Agostyán (4509)

1.7.13. Tatabánya (4536)

1.7.14. Várgesztes (4537)

1.7.15. Vértessomló (4538)

1.7.16. Vértestolna (4576)

1.7.17. Vértesszőlős (4555)

1.8. Gödöllői erdőtervezési körzet

1.8.1. Acsa (5515)

1.8.2. Aszód (5516)

1.8.3. Csomád (5501)

1.8.4. Csömör (5502)

1.8.5. Domony (5503)

1.8.6. Dunakeszi (5504)

1.8.7. Erdőkertes (5505)

1.8.8. Fót (5507)

1.8.9. Galgagyörk (5517)

1.8.10. Galgamácsa (5518)

1.8.11. Göd (5901)

1.8.12. Gödöllő (5508)

1.8.13. Iklad (5519)

1.8.14. Kartal (5520)

1.8.15. Kerepes (5509)

1.8.16. Kistarcsa (5510)

1.8.17. Mogyoród (5511)

1.8.18. Nagytarcsa (5535)

1.8.19. Őrbottyán (5903)

1.8.20. Szada (5512)

1.8.21. Vácegres (5523)

1.8.22. Váckisújfalu (5524)

1.8.23. Veresegyház (5514)

1.8.24. Verseg (5525)

1.9. Gödöllői-dombság erdőtervezési körzet

1.9.1. Bag (5526)

1.9.2. Dány (5533)

1.9.3. Galgahévíz (5527)

1.9.4. Hévízgyörk (5528)

1.9.5. Isaszeg (5534)

1.9.6. Pécel (5536)

1.9.7. Tura (5529)

1.9.8. Vácszentlászló (5531)

1.9.9. Valkó (5530)

1.9.10. Zsámbok (5532)

1.10. Mezőföldi erdőtervezési körzet

1.10.1. Adony (2500)

1.10.2. Alap (2501)

1.10.3. Alcsútdoboz (2547)

1.10.4. Alsószentiván (2502)

1.10.5. Baracs (2503)

1.10.6. Baracska (2548)

1.10.7. Beloiannisz (2504)

1.10.8. Besnyő (2505)

1.10.9. Cece (2506)

1.10.10. Csabdi (2596)

1.10.11. Daruszentmiklós (2609)

1.10.12. Dunaújváros (2507)

1.10.13. Előszállás (2508)

1.10.14. Ercsi (2509)

1.10.15. Etyek (2550)

1.10.16. Felcsút (2551)

1.10.17. Gárdony (2553)

1.10.18. Gyúró (2554)

1.10.19. Hantos (2510)

1.10.20. Iváncsa (2511)

1.10.21. Kajászó (2556)

1.10.22. Kápolnásnyék (2557)

1.10.23. Kisapostag (2512)

1.10.24. Kőszárhegy (2558)

1.10.25. Kulcs (2607)

1.10.26. Lovasberény (2580)

1.10.27. Magyaralmás (2559)

1.10.28. Mány (2597)

1.10.29. Martonvásár (2560)

1.10.30. Mezőfalva (2513)

1.10.31. Moha (2561)

1.10.32. Nadap (2562)

1.10.33. Nagykarácsony (2514)

1.10.34. Nagylók (2516)

1.10.35. Nagyvenyim (2515)

1.10.36. Pákozd (2563)

1.10.37. Pátka (2581)

1.10.38. Pázmánd (2564)

1.10.39. Perkáta (2517)

1.10.40. Pusztaszabolcs (2518)

1.10.41. Rácalmás (2519)

1.10.42. Ráckeresztúr (2520)

1.10.43. Sárbogárd (2521)

1.10.44. Sárbogárd-Pusztaegres (2541)

1.10.45. Sáregres (2522)

1.10.46. Sárkeresztes (2566)

1.10.47. Sárkeszi (2605)

1.10.48. Sárosd (2523)

1.10.49. Sárszentmihály (2567)

1.10.50. Seregélyes (2525)

1.10.51. Söréd (2588)

1.10.52. Sukoró (2568)

1.10.53. Szabadbattyán (2569)

1.10.54. Szabadegyháza (2526)

1.10.55. Székesfehérvár (2570)

1.10.56. Tabajd (2571)

1.10.57. Tordas (2572)

1.10.58. Úrhida (2573)

1.10.59. Vajta (2527)

1.10.60. Vál (2574)

1.10.61. Velence (2575)

1.10.62. Vereb (2576)

1.10.63. Vértesacsa (2577)

1.10.64. Zámoly (2579)

1.10.65. Zichyújfalu (2606)

1.11. Mezőföld-Sárrét erdőtervezési körzet

1.11.1. Aba (2528)

1.11.2. Csősz (2529)

1.11.3. Dég (2530)

1.11.4. Enying (2531)

1.11.5. Füle (2552)

1.11.6. Igar (2532)

1.11.7. Jenő (2555)

1.11.8. Káloz (2533)

1.11.9. Kisláng (2534)

1.11.10. Lajoskomárom (2535)

1.11.11. Lepsény (2536)

1.11.12. Mátyásdomb (2537)

1.11.13. Mezőkomárom (2538)

1.11.14. Mezőszentgyörgy (2539)

1.11.15. Mezőszilas (2540)

1.11.16. Nádasdladány (2604)

1.11.17. Polgárdi (2565)

1.11.18. Sárkeresztúr (2542)

1.11.19. Sárszentágota (2543)

1.11.20. Soponya (2544)

1.11.21. Szabadhidvég (2545)

1.11.22. Tác (2546)

1.12. Nagykőrösi erdőtervezési körzet

1.12.1. Abony (5574)

1.12.2. Cegléd (5576)

1.12.3. Csemő (5578)

1.12.4. Jászkarajenő (5580)

1.12.5. Kocsér (5581)

1.12.6. Kőröstetétlen (5582)

1.12.7. Mikebuda (5583)

1.12.8. Nagykőrös (5584)

1.12.9. Nyársapát (5585)

1.12.10. Törtel (5590)

1.12.11. Újszilvás (5591)

1.13. Pilisi-Visegrádi erdőtervezési körzet

1.13.1. Budakalász (5541)

1.13.2. Csobánka (5542)

1.13.3. Dunabogdány (5551)

1.13.4. Kesztölc (4504)

1.13.5. Kisoroszi (5552)

1.13.6. Pilisborosjenő (5538)

1.13.7. Piliscsaba (5563)

1.13.8. Piliscsév (4522)

1.13.9. Pilisjászfalu (5684)

1.13.10. Pilisvörösvár (5680)

1.13.11. Pilisszántó (5543)

1.13.12. Pilisszentiván (5564)

1.13.13. Pilisszentkereszt (5544)

1.13.14. Pócsmegyer (5548)

1.13.15. Solymár (5539)

1.13.16. Tahitótfalu (5553)

1.13.17. Üröm (5540)

1.13.18. Visegrád (5554)

1.14. Pilismaróti erdőtervezési körzet

1.14.1. Dömös (4500)

1.14.2. Esztergom (4503)

1.14.3. Esztergom-Pilisszentlélek (4507)

1.14.4. Pilismarót (4501)

1.15. Pusztavacsi erdőtervezési körzet

1.15.1. Albertirsa (5575)

1.15.2. Alsónémedi (5599)

1.15.3. Apaj (5904)

1.15.4. Áporka (5600)

1.15.5. Bugyi (5601)

1.15.6. Ceglédbercel (5577)

1.15.7. Dabas (5592)

1.15.8. Dánszentmiklós (5579)

1.15.9. Délegyháza (5602)

1.15.10. Dömsöd (5603)

1.15.11. Dunaharaszti (5604)

1.15.12. Dunavarsány (5605)

1.15.13. Halásztelek (5606)

1.15.14. Hernád (5593)

1.15.15. Kiskunlacháza (5607)

1.15.16. Lórév (5608)

1.15.17. Majosháza (5609)

1.15.18. Makád (5610)

1.15.19. Örkény (5594)

1.15.20. Pilis (5586)

1.15.21. Pusztavacs (5595)

1.15.22. Ráckeve (5612)

1.15.23. Szigetbecse (5613)

1.15.24. Szigetcsép (5614)

1.15.25. Szigethalom (5615)

1.15.26. Szigetszentmárton (5616)

1.15.27. Szigetszentmiklós (5617)

1.15.28. Szigetújfalu (5618)

1.15.29. Táborfalva (5597)

1.15.30. Taksony (5619)

1.15.31. Tatárszentgyörgy (5596)

1.15.32. Tököl (5620)

1.16. Súri-Bakonyaljai erdőtervezési körzet

1.16.1. Ács (4540)

1.16.2. Ácsteszér (4562)

1.16.3. Aka (4573)

1.16.4. Almásfüzitő (4539)

1.16.5. Ászár (4563)

1.16.6. Bábolna (4543)

1.16.7. Bakonybánk (4564)

1.16.8. Bakonycsernye (2582)

1.16.9. Bakonysárkány (4556)

1.16.10. Bakonyszombathely (4565)

1.16.11. Balinka (2583)

1.16.12. Bana (4542)

1.16.13. Bársonyos (4566)

1.16.14. Bodajk (2584)

1.16.15. Császár (4557)

1.16.16. Csatka (4567)

1.16.17. Csém (4578)

1.16.18. Csép (4544)

1.16.19. Csókakő (2590)

1.16.20. Ete (4568)

1.16.21. Fehérvárcsurgó (2585)

1.16.22. Hánta (4569)

1.16.23. Kerékteleki (4570)

1.16.24. Kisbér (4571)

1.16.25. Kisigmánd (4546)

1.16.26. Kocs (4547)

1.16.27. Komárom (4548)

1.16.28. Mocsa (4549)

1.16.29. Mór (2586)

1.16.30. Nagyigmánd (4550)

1.16.31. Nagyveleg (2587)

1.16.32. Naszály (4551)

1.16.33. Pusztavám (2591)

1.16.34. Réde (4572)

1.16.35. Súr (4574)

1.16.36. Szákszend-Szák (4559)

1.16.37. Szákszend-Szend (4560)

1.16.38. Tárkány (4554)

1.16.39. Vérteskethely (4561)

1.17. Szentendrei erdőtervezési körzet

1.17.1. Leányfalu (5546)

1.17.2. Pilisszentlászló (5547)

1.17.3. Pomáz (5545)

1.17.4. Szentendre (5549)

1.17.5. Szigetmonostor (5550)

2. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal[93]

2.1. Bakonyszentlászlói erdőtervezési körzet

2.1.1. Bakonygyirót (3176)

2.1.2. Bakonyoszlop (8695)

2.1.3. Bakonyszentkirály (8697)

2.1.4. Bakonyszentlászló (3177)

2.1.5. Bakonyszücs (8691)

2.1.6. Bakonytamási (8699)

2.1.7. Csesznek (8700)

2.1.8. Fenyőfő (3175)

2.1.9. Gic (8701)

2.1.10. Lázi (3411)

2.1.11. Pápateszér (8712)

2.1.12. Románd (3178)

2.1.13. Sikátor (3179)

2.1.14. Veszprémvarsány (3180)

2.2. Balatonfüredi erdőtervezési körzet

2.2.1. Alsóörs (8536)

2.2.2. Aszófő (8556)

2.2.3. Balatonakali (8557)

2.2.4. Balatonalmádi (8537)

2.2.5. Balatonalmádi-Vörösberény (8555)

2.2.6. Balatonfőkajár (8538)

2.2.7. Balatonfüred (8558)

2.2.8. Balatonfűzfő (8539)

2.2.9. Balatonkenese (8540)

2.2.10. Balatonszepezd (8578)

2.2.11. Balatonszőlős (8559)

2.2.12. Balatonudvari (8560)

2.2.13. Balatonvilágos (8541)

2.2.14. Barnag (8561)

2.2.15. Berhida (8542)

2.2.16. Csajág (8543)

2.2.17. Csopak (8562)

2.2.18. Dörgicse (8563)

2.2.19. Felsőörs (8544)

2.2.20. Hidegkút (8564)

2.2.21. Királyszentistván (8545)

2.2.22. Küngös (8546)

2.2.23. Litér (8547)

2.2.24. Lovas (8548)

2.2.25. Mencshely (8566)

2.2.26. Óbudavár (8593)

2.2.27. Örvényes (8567)

2.2.28. Ősi (8549)

2.2.29. Paloznak (8550)

2.2.30. Papkeszi (8551)

2.2.31. Pécsely (8568)

2.2.32. Sóly (8552)

2.2.33. Szentkirályszabadja (8553)

2.2.34. Tagyon (8601)

2.2.35. Tihany (8569)

2.2.36. Vászoly (8570)

2.2.37. Veszprémfajsz (8571)

2.2.38. Vilonya (8554)

2.2.39. Vöröstó (8572)

2.2.40. Zánka (8604)

2.3. Devecseri erdőtervezési körzet

2.3.1. Apácatorna (8663)

2.3.2. Bodorfa (8664)

2.3.3. Borszörcsök (8665)

2.3.4. Csabrendek (8636)

2.3.5. Dabronc (8637)

2.3.6. Devecser (8666)

2.3.7. Doba (8667)

2.3.8. Gógánfa (8639)

2.3.9. Gyepükaján (8640)

2.3.10. Hetyefő (8641)

2.3.11. Hosztót (8642)

2.3.12. Iszkáz (8668)

2.3.13. Kamond (8669)

2.3.14. Káptalanfa (8671)

2.3.15. Karakószörcsök (8670)

2.3.16. Kerta (8672)

2.3.17. Kisberzseny (8673)

2.3.18. Kolontár (8674)

2.3.19. Megyer (8645)

2.3.20. Nemeshany (8675)

2.3.21. Nyirád (8605)

2.3.22. Oroszi (8676)

2.3.23. Pusztamiske (8606)

2.3.24. Rigács (8649)

2.3.25. Somlójenő (8677)

2.3.26. Somlószőlős (8678)

2.3.27. Somlóvásárhely (8679)

2.3.28. Szentimrefalva (8653)

2.3.29. Tüskevár (8680)

2.3.30. Ukk (8654)

2.3.31. Veszprémgalsa (8658)

2.3.32. Zalaerdőd (8657)

2.3.33. Zalagyömörő (8659)

2.3.34. Zalameggyes (8660)

2.3.35. Zalaszegvár (8662)

2.4. Farkasgyepűi erdőtervezési körzet

2.4.1. Bakonybél (8690)

2.4.2. Bakonyjákó (8682)

2.4.3. Bakonyjákó-Iharkút (8687)

2.4.4. Bakonykoppány (8707)

2.4.5. Csehbánya (8684)

2.4.6. Farkasgyepű (8685)

2.4.7. Ganna (8686)

2.4.8. Homokbödöge (8710)

2.4.9. Kislőd (8524)

2.4.10. Magyarpolány (8688)

2.4.11. Nagytevel (8711)

2.4.12. Németbánya (8689)

2.4.13. Ugod (8693)

2.4.14. Városlőd (8527)

2.5. Kab-hegyi erdőtervezési körzet

2.5.1. Ajka (8528)

2.5.2. Ajka-Ajkarendek (8529)

2.5.3. Ajka-Bakonygyepes (8683)

2.5.4. Ajka-Padragkút (8533)

2.5.5. Bánd (8510)

2.5.6. Hárskút (8512)

2.5.7. Herend (8523)

2.5.8. Nagyvázsony (8531)

2.5.9. Nemesvámos (8516)

2.5.10. Öcs (8532)

2.5.11. Pula (8534)

2.5.12. Szentgál (8525)

2.5.13. Tótvázsony (8526)

2.5.14. Úrkút (8535)

2.6. Keszthelyi-hegység erdőtervezési körzet

2.6.1. Balatonederics (8614)

2.6.2. Balatongyörök (9401)

2.6.3. Bazsi (8635)

2.6.4. Cserszegtomaj (9408)

2.6.5. Gyenesdiás (9402)

2.6.6. Keszthely (9412)

2.6.7. Lesencefalu (8617)

2.6.8. Lesenceistvánd (8611)

2.6.9. Nemesvita (8618)

2.6.10. Rezi (9403)

2.6.11. Sümeg (8613)

2.6.12. Sümegprága (8651)

2.6.13. Uzsa (8619)

2.6.14. Vállus (9404)

2.6.15. Várvölgy (9405)

2.6.16. Vonyarcvashegy (9406)

2.6.17. Zalaszántó (9429)

2.7. Pápai erdőtervezési körzet

2.7.1. Adásztevel (8706)

2.7.2. Adorjánháza (8713)

2.7.3. Bakonypölöske (8714)

2.7.4. Bakonyság (8741)

2.7.5. Bakonyszentiván (8742)

2.7.6. Béb (8708)

2.7.7. Békás (8743)

2.7.8. Csikvánd (3404)

2.7.9. Csót (8709)

2.7.10. Csögle (8716)

2.7.11. Dabrony (8717)

2.7.12. Dáka (8718)

2.7.13. Döbrönte (8719)

2.7.14. Egeralja (8766)

2.7.15. Egyházaskesző (8745)

2.7.16. Gecse (8746)

2.7.17. Gyarmat (3405)

2.7.18. Kemeneshőgyész (8748)

2.7.19. Kemenesszentpéter (8749)

2.7.20. Kiscsősz (8721)

2.7.21. Kispirit (8722)

2.7.22. Kisszőlős (8723)

2.7.23. Kup (8724)

2.7.24. Külsővat (8725)

2.7.25. Lovászpatona (8750)

2.7.26. Magyargencs (8751)

2.7.27. Malomsok (8752)

2.7.28. Marcalgergelyi (8726)

2.7.29. Marcaltő (8753)

2.7.30. Mezőlak (8754)

2.7.31. Mihályháza (8727)

2.7.32. Nagyacsád (8755)

2.7.33. Nagyalásony (8728)

2.7.34. Nagydém (8756)

2.7.35. Nagygyimót (8757)

2.7.36. Nagypirit (8729)

2.7.37. Nemesgörzsöny (8758)

2.7.38. Nemesszalók (8730)

2.7.39. Nóráp (8731)

2.7.40. Noszlop (8732)

2.7.41. Nyárád (8733)

2.7.42. Pápa (8759)

2.7.43. Pápadereske (8734)

2.7.44. Pápa-Kéttornyúlak (8720)

2.7.45. Pápakovácsi (8735)

2.7.46. Pápasalamon (8736)

2.7.47. Pápa-Tapolcafő (8738)

2.7.48. Somlóvecse (8737)

2.7.49. Szerecseny (3406)

2.7.50. Takácsi (8761)

2.7.51. Vanyola (8762)

2.7.52. Várkesző (8764)

2.7.53. Vaszar (8763)

2.7.54. Vid (8739)

2.7.55. Vinár (8740)

2.8. Tapolcai erdőtervezési körzet

2.8.1. Ábrahámhegy (8900)

2.8.2. Badacsonytomaj (8573)

2.8.3. Badacsonytördemic (8574)

2.8.4. Balatoncsicsó (8575)

2.8.5. Balatonhenye (8576)

2.8.6. Balatonrendes (8765)

2.8.7. Gyulakeszi (8580)

2.8.8. Halimba (8530)

2.8.9. Hegyesd (8581)

2.8.10. Hegymagas (8582)

2.8.11. Kapolcs (8583)

2.8.12. Káptalantóti (8584)

2.8.13. Kékkút (8585)

2.8.14. Kisapáti (8586)

2.8.15. Kővágóörs (8587)

2.8.16. Köveskál (8588)

2.8.17. Lesencetomaj (8612)

2.8.18. Mindszentkálla (8589)

2.8.19. Monostorapáti (8590)

2.8.20. Monoszló (8591)

2.8.21. Nemesgulács (8592)

2.8.22. Raposka (8594)

2.8.23. Révfülöp (8595)

2.8.24. Salföld (8596)

2.8.25. Sáska (8607)

2.8.26. Szentantalfa (8597)

2.8.27. Szentbékkálla (8598)

2.8.28. Szentjakabfa (8599)

2.8.29. Szigliget (8600)

2.8.30. Szőc (8608)

2.8.31. Taliándörögd (8609)

2.8.32. Tapolca (8602)

2.8.33. Tapolca-Diszel (8579)

2.8.34. Vigántpetend (8603)

2.8.35. Zalahaláp (8610)

2.9. Várpalotai erdőtervezési körzet

2.9.1. Bakonykúti (2600)

2.9.2. Bakonynána (8500)

2.9.3. Csetény (8501)

2.9.4. Csór (2601)

2.9.5. Dudar (8502)

2.9.6. Iszkaszentgyörgy (2602)

2.9.7. Isztimér (2599)

2.9.8. Jásd (8503)

2.9.9. Kincsesbánya (2603)

2.9.10. Olaszfalu (8504)

2.9.11. Öskü (8508)

2.9.12. Pétfürdő (8768)

2.9.13. Szápár (8505)

2.9.14. Tés (8506)

2.9.15. Várpalota (8509)

2.10. Zirci erdőtervezési körzet

2.10.1. Borzavár (8518)

2.10.2. Eplény (8767)

2.10.3. Hajmáskér (8507)

2.10.4. Lókút (8514)

2.10.5. Márkó (8515)

2.10.6. Nagyesztergár (8519)

2.10.7. Pénzesgyőr (8520)

2.10.8. Porva (8521)

2.10.9. Veszprém (8517)

2.10.10. Veszprém-Gyulafirátót (8511)

2.10.11. Veszprém-Kádárta (8513)

2.10.12. Zirc (8522)

3. Vas Vármegyei Kormányhivatal[94]

3.1. Alpokaljai erdőtervezési körzet[95]

3.1.1. Acsád (8017)

3.1.2. Bozsok (8000)

3.1.3. Bucsu (8020)

3.1.4. Cák (8001)

3.1.5. Csepreg (8002)

3.1.6. Dozmat (8022)

3.1.7. Felsőcsatár (8024)

3.1.8. Gencsapáti (8025)

3.1.9. Gór (8026)

3.1.10. Gyöngyösfalu (8003)

3.1.11. Horvátlövő (8027)

3.1.12. Horvátzsidány (8004)

3.1.13. Ják (8028)

3.1.14. Kiszsidány (8005)

3.1.15. Kőszeg (8006)

3.1.16. Kőszegdoroszló (8007)

3.1.17. Kőszegpaty (8008)

3.1.18. Kőszegszerdahely (8009)

3.1.19. Lukácsháza (8010)

3.1.20. Meszlen (8030)

3.1.21. Nagykölked (8031)

3.1.22. Nárai (8033)

3.1.23. Narda (8032)

3.1.24. Nemesbőd (8034)

3.1.25. Nemescsó (8011)

3.1.26. Ólmod (8012)

3.1.27. Perenye (8035)

3.1.28. Peresznye (8013)

3.1.29. Pornóapáti (8036)

3.1.30. Pusztacsó (8014)

3.1.31. Salköveskút (8038)

3.1.32. Sé (8039)

3.1.33. Söpte (8041)

3.1.34. Szeleste (8042)

3.1.35. Szentpéterfa (8043)

3.1.36. Szombathely (8402)

3.1.37. Tanakajd (8045)

3.1.38. Táplánszentkereszt (8046)

3.1.39. Torony (8047)

3.1.40. Tömörd (8015)

3.1.41. Vasasszonyfa (8048)

3.1.42. Vaskeresztes (8049)

3.1.43. Vassurány (8050)

3.1.44. Vasszilvágy (8051)

3.1.45. Velem (8016)

3.2. Alsó-Őrségi erdőtervezési körzet

3.2.1. Bajánsenye (8214)

3.2.2. Felsőjánosfa (8215)

3.2.3. Hegyhátszentjakab (8216)

3.2.4. Ispánk (8217)

3.2.5. Kercaszomor (8218)

3.2.6. Kerkáskápolna (8219)

3.2.7. Kisrákos (8220)

3.2.8. Nagyrákos (8221)

3.2.9. Őrimagyarósd (8191)

3.2.10. Őriszentpéter (8222)

3.2.11. Pankasz (8223)

3.2.12. Szaknyér (8224)

3.2.13. Szalafő (8225)

3.2.14. Szatta (8226)

3.2.15. Szőce (8193)

3.2.16. Viszák (8227)

3.3. Dél-Hansági és Győri erdőtervezési körzet[96]

3.3.1. Abda (3035)

3.3.2. Acsalag (3082)

3.3.3. Agyagosszergény (3103)

3.3.4. Ásványráró (3037)

3.3.5. Barbacs (3083)

3.3.6. Bezi (3084)

3.3.7. Bőny (3408)

3.3.8. Börcs (3040)

3.3.9. Bősárkány (3085)

3.3.10. Cakóháza (3086)

3.3.11. Csorna (3087)

3.3.12. Darnózseli (3041)

3.3.13. Dunaszeg (3042)

3.3.14. Dunaszentpál (3043)

3.3.15. Enese (3044)

3.3.16. Farád (3088)

3.3.17. Fehértó (3089)

3.3.18. Fertőd (3090)

3.3.19. Gönyű (3018)

3.3.20. Győr (3401)

3.3.21. Győrladamér (3045)

3.3.22. Győrsövényház (3092)

3.3.23. Győrújfalu (3046)

3.3.24. Győrzámoly (3047)

3.3.25. Hédervár (3048)

3.3.26. Ikrény (3049)

3.3.27. Kapuvár (3093)

3.3.28. Kisbajcs (3051)

3.3.29. Kóny (3052)

3.3.30. Kunsziget (3053)

3.3.31. Lipót (3054)

3.3.32. Maglóca (3094)

3.3.33. Markotabödöge (3095)

3.3.34. Mecsér (3055)

3.3.35. Nagybajcs (3056)

3.3.36. Nagyszentjános (3403)

3.3.37. Osli (3096)

3.3.38. Öttevény (3057)

3.3.39. Pér (3010)

3.3.40. Rábapatona (3031)

3.3.41. Rábatamási (3097)

3.3.42. Rábcakapi (3098)

3.3.43. Rétalap (3409)

3.3.44. Szárföld (3100)

3.3.45. Tárnokréti (3101)

3.3.46. Töltéstava (3016)

3.3.47. Vámosszabadi (3059)

3.3.48. Vének (3060)

3.3.49. Veszkény (3102)

3.4. Észak-Hanság és Szigetközi erdőtervezési körzet

3.4.1. Bezenye (3061)

3.4.2. Dunakiliti (3063)

3.4.3. Dunaremete (3064)

3.4.4. Dunasziget (3400)

3.4.5. Feketeerdő (3065)

3.4.6. Halászi (3066)

3.4.7. Hegyeshalom (3067)

3.4.8. Jánossomorja (3076)

3.4.9. Károlyháza (3412)

3.4.10. Kimle (3050)

3.4.11. Kisbodak (3068)

3.4.12. Lébény (3075)

3.4.13. Levél (3069)

3.4.14. Máriakálnok (3070)

3.4.15. Mosonmagyaróvár (3071)

3.4.16. Mosonszentmiklós (3074)

3.4.17. Mosonszolnok (3078)

3.4.18. Mosonudvar (3077)

3.4.19. Püski (3072)

3.4.20. Rajka (3073)

3.4.21. Újrónafő (3080)

3.4.22. Várbalog (3081)

3.5. Felső-Kemenesháti erdőtervezési körzet

3.5.1. Alsóújlak (8137)

3.5.2. Andrásfa (8136)

3.5.3. Bérbaltavár (8106)

3.5.4. Bögöte (8109)

3.5.5. Csehi (8138)

3.5.6. Csehimindszent (8127)

3.5.7. Csipkerek (8128)

3.5.8. Döbörhegy (8179)

3.5.9. Döröske (8180)

3.5.10. Egervölgy (8129)

3.5.11. Egyházashollós (8165)

3.5.12. Gersekarát (8140)

3.5.13. Győrvár (8143)

3.5.14. Halastó (8182)

3.5.15. Hegyháthodász (8184)

3.5.16. Hegyhátsál (8185)

3.5.17. Hegyhátszentpéter (8144)

3.5.18. Hosszúpereszteg (8113)

3.5.19. Kám (8145)

3.5.20. Katafa (8188)

3.5.21. Mikosszéplak (8123)

3.5.22. Nádasd (8190)

3.5.23. Nagymizdó (8189)

3.5.24. Nagytilaj (8148)

3.5.25. Olaszfa (8150)

3.5.26. Oszkó (8151)

3.5.27. Pácsony (8152)

3.5.28. Petőmihályfa (8153)

3.5.29. Püspökmolnári (8154)

3.5.30. Rábahidvég (8155)

3.5.31. Rum (8156)

3.5.32. Sárfimizdó (8157)

3.5.33. Szarvaskend (8192)

3.5.34. Szemenye (8133)

3.5.35. Telekes (8160)

3.5.36. Vasvár (8161)

3.5.37. Vasvár-Nagymákfa (8147)

3.5.38. Zsennye (8163)

3.6. Felső-Őrségi és Vendvidéki erdőtervezési körzet

3.6.1. Alsószölnök (8194)

3.6.2. Apátistvánfalva (8195)

3.6.3. Csákánydoroszló (8164)

3.6.4. Csörötnek (8196)

3.6.5. Daraboshegy (8178)

3.6.6. Felsőmarác (8181)

3.6.7. Felsőszölnök (8198)

3.6.8. Gasztony (8167)

3.6.9. Halogy (8183)

3.6.10. Hegyhátszentmárton (8186)

3.6.11. Ivánc (8187)

3.6.12. Kemestaródfa (8170)

3.6.13. Kétvölgy (8200)

3.6.14. Kondorfa (8201)

3.6.15. Magyarlak (8202)

3.6.16. Nemesmedves (8204)

3.6.17. Orfalu (8205)

3.6.18. Rábagyarmat (8207)

3.6.19. Rátót (8209)

3.6.20. Rönök (8210)

3.6.21. Szakonyfalu (8211)

3.6.22. Szentgotthárd (8212)

3.6.23. Szentgotthárd-Farkasfa (8197)

3.6.24. Szentgotthárd-Jakabháza (8199)

3.6.25. Szentgotthárd-Máriaújfalu (8203)

3.6.26. Szentgotthárd-Rábafüzes (8206)

3.6.27. Szentgotthárd-Rábatótfalu (8208)

3.6.28. Vasszentmihály (8213)

3.7.[97]

3.8.[98]

3.9. Kemenesi cser erdőtervezési körzet

3.9.1. Csönge (8091)

3.9.2. Kemenesmagasi (8092)

3.9.3. Kemenesmihályfa (8093)

3.9.4. Kemenessömjén (8094)

3.9.5. Kemenesszentmárton (8095)

3.9.6. Kenyeri (8096)

3.9.7. Mersevát (8097)

3.9.8. Nagysimonyi (8098)

3.9.9. Ostffyasszonyfa (8099)

3.9.10. Pápoc (8100)

3.9.11. Szergény (8103)

3.9.12. Tokorcs (8104)

3.9.13. Vönöck (8105)

3.10. Körmendi erdőtervezési körzet

3.10.1. Balogunyom (8018)

3.10.2. Csempeszkopács (8139)

3.10.3. Egyházasrádóc (8023)

3.10.4. Gyanógeregye (8142)

3.10.5. Harasztifalu (8168)

3.10.6. Kisunyom (8029)

3.10.7. Körmend (8400)

3.10.8. Magyarnádalja (8172)

3.10.9. Magyarszecsőd (8173)

3.10.10. Molnaszecsőd (8174)

3.10.11. Nemeskolta (8149)

3.10.12. Nemesrempehollós (8175)

3.10.13. Pinkamindszent (8176)

3.10.14. Rábatöttös (8141)

3.10.15. Rádóckölked (8037)

3.10.16. Sorkifalud (8158)

3.10.17. Sorkikápolna (8159)

3.10.18. Sorokpolány (8040)

3.10.19. Vasalja (8177)

3.10.20. Vasszécseny (8162)

3.11. Pannonhalmi-Téti erdőtervezési körzet

3.11.1. Bakonypéterd (3410)

3.11.2. Écs (3000)

3.11.3. Felpéc (3001)

3.11.4. Gyömöre (3020)

3.11.5. Győrasszonyfa (3002)

3.11.6. Győrság (3003)

3.11.7. Győrszemere (3022)

3.11.8. Győrújbarát (3402)

3.11.9. Kajárpéc (3004)

3.11.10. Koroncó (3026)

3.11.11. Mezőörs (3005)

3.11.12. Mórichida (3029)

3.11.13. Nyalka (3006)

3.11.14. Nyúl (3007)

3.11.15. Pannonhalma (3008)

3.11.16. Pázmándfalu (3009)

3.11.17. Ravazd (3011)

3.11.18. Sokorópátka (3012)

3.11.19. Táp (3013)

3.11.20. Tápszentmiklós (3014)

3.11.21. Tarjánpuszta (3407)

3.11.22. Tényő (3015)

3.11.23. Tét (3034)

3.12. Rábaközi-Iváni cser erdőtervezési körzet

3.12.1. Árpás (3036)

3.12.2. Babót (3104)

3.12.3. Bágyogszovát (3038)

3.12.4. Beled (3105)

3.12.5. Bodonhely (3039)

3.12.6. Bogyoszló (3106)

3.12.7. Cirák (3168)

3.12.8. Csáfordjánosfa (3169)

3.12.9. Csapod (3107)

3.12.10. Csér (3170)

3.12.11. Dénesfa (3171)

3.12.12. Dör (3108)

3.12.13. Edve (3109)

3.12.14. Egyed (3110)

3.12.15. Fertőendréd (3111)

3.12.16. Gyóró (3172)

3.12.17. Himod (3113)

3.12.18. Hövej (3114)

3.12.19. Iván (3173)

3.12.20. Jobaháza (3115)

3.12.21. Kisbabot (3024)

3.12.22. Kisfalud (3116)

3.12.23. Magyarkeresztúr (3117)

3.12.24. Mérges (3028)

3.12.25. Mihályi (3118)

3.12.26. Páli (3119)

3.12.27. Pásztori (3120)

3.12.28. Potyond (3122)

3.12.29. Rábacsanak (3123)

3.12.30. Rábacsécsény (3032)

3.12.31. Rábakecöl (3124)

3.12.32. Rábapordány (3125)

3.12.33. Rábasebes (3126)

3.12.34. Rábaszentandrás (3127)

3.12.35. Rábaszentmihály (3058)

3.12.36. Rábaszentmiklós (3033)

3.12.37. Répceszemere (3174)

3.12.38. Sobor (3128)

3.12.39. Sopronnémeti (3129)

3.12.40. Szany (3130)

3.12.41. Szil (3131)

3.12.42. Szilsárkány (3132)

3.12.43. Vadosfa (3133)

3.12.44. Vág (3134)

3.12.45. Vásárosfalu (3135)

3.12.46. Vitnyéd (3137)

3.12.47. Zsebeháza (3138)

3.13. Répce-síki erdőtervezési körzet

3.13.1. Bő (8054)

3.13.2. Bük (8021)

3.13.3. Chernelházadamonya (8056)

3.13.4. Csánig (8057)

3.13.5. Hegyfalu (8060)

3.13.6. Iklanberény (8062)

3.13.7. Jákfa (8063)

3.13.8. Lócs (8065)

3.13.9. Mesterháza (8067)

3.13.10. Nagygeresd (8068)

3.13.11. Nemesládony (8069)

3.13.12. Nick (8070)

3.13.13. Pósfa (8074)

3.13.14. Répcelak (8078)

3.13.15. Répceszentgyörgy (8079)

3.13.16. Sajtoskál (8080)

3.13.17. Simaság (8082)

3.13.18. Tompaládony (8084)

3.13.19. Tormásliget (8231)

3.13.20. Uraiújfalu (8403)

3.13.21. Vámoscsalád (8087)

3.13.22. Vasegerszeg (8086)

3.13.23. Zsédeny (8090)

3.14. Sárvár-Celldömölki erdőtervezési körzet

3.14.1. Bejcgyertyános (8126)

3.14.2. Boba (8107)

3.14.3. Borgáta (8108)

3.14.4. Bozzai (8019)

3.14.5. Bögöt (8055)

3.14.6. Celldömölk (8110)

3.14.7. Csénye (8058)

3.14.8. Duka (8111)

3.14.9. Egyházashetye (8112)

3.14.10. Gérce (8130)

3.14.11. Ikervár (8061)

3.14.12. Jánosháza (8115)

3.14.13. Káld (8131)

3.14.14. Karakó (8116)

3.14.15. Keléd (8117)

3.14.16. Kemeneskápolna (8118)

3.14.17. Kemenespálfa (8119)

3.14.18. Kenéz (8064)

3.14.19. Kissomlyó (8120)

3.14.20. Köcsk (8121)

3.14.21. Megyehíd (8066)

3.14.22. Meggyeskovácsi (8075)

3.14.23. Mesteri (8122)

3.14.24. Nemeskeresztúr (8124)

3.14.25. Nemeskocs (8125)

3.14.26. Nyőgér (8132)

3.14.27. Ölbő (8071)

3.14.28. Pecöl (8072)

3.14.29. Porpác (8073)

3.14.30. Rábapaty (8076)

3.14.31. Sárvár (8401)

3.14.32. Sitke (8101)

3.14.33. Sótony (8102)

3.14.34. Vásárosmiske (8135)

3.14.35. Vashosszúfalu (8134)

3.14.36. Vát (8088)

3.14.37. Vép (8089)

3.15. Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet

3.15.1. Ágfalva (3139)

3.15.2. Ebergőc (3159)

3.15.3. Egyházasfalu (3143)

3.15.4. Fertőboz (3144)

3.15.5. Fertőhomok (3145)

3.15.6. Fertőrákos (3146)

3.15.7. Fertőszentmiklós (3112)

3.15.8. Fertőszéplak (3091)

3.15.9. Gyalóka (3147)

3.15.10. Harka (3140)

3.15.11. Hegykő (3160)

3.15.12. Hidegség (3148)

3.15.13. Kópháza (3149)

3.15.14. Lövő (3161)

3.15.15. Nagycenk (3150)

3.15.16. Nagylózs (3162)

3.15.17. Nemeskér (3163)

3.15.18. Pereszteg (3151)

3.15.19. Petőháza (3121)

3.15.20. Pinnye (3164)

3.15.21. Pusztacsalád (3165)

3.15.22. Répcevis (3152)

3.15.23. Röjtökmuzsaj (3166)

3.15.24. Sarród (3099)

3.15.25. Sopron (3141)

3.15.26. Sopron-Balf (3142)

3.15.27. Sopronhorpács (3153)

3.15.28. Sopronkövesd (3154)

3.15.29. Szakony (3155)

3.15.30. Újkér (3167)

3.15.31. Und (3156)

3.15.32. Völcsej (3157)

3.15.33. Zsira (3158)

4. Zala Vármegyei Kormányhivatal[99]

4.1. Baki erdőtervezési körzet

4.1.1. Bak (9145)

4.1.2. Baktüttös (9146)

4.1.3. Barlahida (9042)

4.1.4. Becsvölgye (9043)

4.1.5. Bocfölde (9063)

4.1.6. Csatár (9147)

4.1.7. Csertalakos (9165)

4.1.8. Gellénháza (9076)

4.1.9. Gombosszeg (9044)

4.1.10. Gutorfölde (9167)

4.1.11. Hahót (9148)

4.1.12. Iborfia (9045)

4.1.13. Kustánszeg (9047)

4.1.14. Lickóvadamos (9048)

4.1.15. Nagylengyel (9091)

4.1.16. Ormándlak (9098)

4.1.17. Pálfiszeg (9051)

4.1.18. Petrikeresztúr (9052)

4.1.19. Pölöske (9150)

4.1.20. Sárhida (9152)

4.1.21. Söjtör (9153)

4.1.22. Szentkozmadombja (9053)

4.1.23. Tófej (9154)

4.1.24. Zalatárnok (9055)

4.2. Bánokszentgyörgyi erdőtervezési körzet

4.2.1. Bánokszentgyörgy (9155)

4.2.2. Bázakerettye (9178)

4.2.3. Borsfa (9157)

4.2.4. Bucsuta (9159)

4.2.5. Lasztonya (9169)

4.2.6. Lispeszentadorján (9170)

4.2.7. Oltárc (9160)

4.2.8. Ortaháza (9172)

4.2.9. Pördefölde (9174)

4.2.10. Pusztaederics (9175)

4.2.11. Pusztamagyaród (9161)

4.2.12. Pusztaszentlászló (9151)

4.2.13. Szentliszló (9162)

4.2.14. Szentpéterfölde (9176)

4.2.15. Valkonya (9163)

4.2.16. Várfölde (9177)

4.3. Hévízi erdőtervezési körzet

4.3.1. Alsópáhok (9407)

4.3.2. Döbröce (9419)

4.3.3. Felsőpáhok (9409)

4.3.4. Hévíz (9410)

4.3.5. Karmacs (9411)

4.3.6. Kisgörbő (9420)

4.3.7. Kisvásárhely (9421)

4.3.8. Mihályfa (9422)

4.3.9. Nagygörbő (9423)

4.3.10. Nemesbük (9413)

4.3.11. Óhid (9424)

4.3.12. Sármellék (9414)

4.3.13. Sümegcsehi (9425)

4.3.14. Szalapa (9426)

4.3.15. Szentgyörgyvár (9415)

4.3.16. Vindornyafok (9416)

4.3.17. Vindornyalak (9427)

4.3.18. Vindornyaszőlős (9428)

4.4. Lenti erdőtervezési körzet

4.4.1. Baglad (9017)

4.4.2. Belsősárd (9019)

4.4.3. Bödeháza (9020)

4.4.4. Csömödér (9021)

4.4.5. Gáborjánháza (9022)

4.4.6. Hernyék (9024)

4.4.7. Kerkabarabás (9046)

4.4.8. Kissziget (9027)

4.4.9. Külsősárd (9028)

4.4.10. Lendvajakabfa (9030)

4.4.11. Lenti (9031)

4.4.12. Mikekarácsonyfa (9049)

4.4.13. Nemesnép (9014)

4.4.14. Nova (9050)

4.4.15. Pórszombat (9006)

4.4.16. Rédics (9037)

4.4.17. Resznek (9036)

4.4.18. Szijártóháza (9038)

4.4.19. Szilvágy (9054)

4.4.20. Zalabaksa (9008)

4.4.21. Zalaszombatfa (9040)

4.4.22. Zebecke (9041)

4.5. Letenyei erdőtervezési körzet

4.5.1. Becsehely (9156)

4.5.2. Csörnyeföld (9179)

4.5.3. Dobri (9180)

4.5.4. Gosztola (9023)

4.5.5. Iklódbördőce (9025)

4.5.6. Kányavár (9168)

4.5.7. Kerkaszentkirály (9181)

4.5.8. Kerkateskánd (9026)

4.5.9. Kiscsehi (9182)

4.5.10. Kistolmács (9183)

4.5.11. Lendvadedes (9029)

4.5.12. Letenye (9184)

4.5.13. Lovászi (9034)

4.5.14. Maróc (9185)

4.5.15. Murarátka (9186)

4.5.16. Muraszemenye (9187)

4.5.17. Páka (9173)

4.5.18. Szécsisziget (9189)

4.5.19. Szentmargitfalva (9188)

4.5.20. Tormafölde (9190)

4.5.21. Tornyiszentmiklós (9039)

4.5.22. Tótszentmárton (9191)

4.5.23. Tótszerdahely (9192)

4.5.24. Zajk (9193)

4.6. Nagykanizsai erdőtervezési körzet

4.6.1. Bocska (9195)

4.6.2. Börzönce (9158)

4.6.3. Eszteregnye (9197)

4.6.4. Fűzvölgy (9199)

4.6.5. Gelse (9200)

4.6.6. Gelsesziget (9201)

4.6.7. Homokkomárom (9202)

4.6.8. Hosszúvölgy (9203)

4.6.9. Kacorlak (9204)

4.6.10. Magyarszentmiklós (9207)

4.6.11. Magyarszerdahely (9208)

4.6.12. Nagybakónak (9240)

4.6.13. Nagykanizsa (9209)

4.6.14. Nagykanizsa-Bagola (9216)

4.6.15. Nagykanizsa-Bajcsa (9217)

4.6.16. Nagykanizsa-Miklósfa (9222)

4.6.17. Nagyrécse (9225)

4.6.18. Pölöskefő (9211)

4.6.19. Rigyác (9213)

4.6.20. Sormás (9214)

4.6.21. Újudvar (9215)

4.6.22. Zalaszentbalázs (9164)

4.7. Surdi erdőtervezési körzet

4.7.1. Belezna (9218)

4.7.2. Fityeház (9219)

4.7.3. Liszó (9220)

4.7.4. Molnári (9223)

4.7.5. Murakeresztúr (9224)

4.7.6. Nemespátró (9226)

4.7.7. Petrivente (9210)

4.7.8. Semjénháza (9228)

4.7.9. Surd (9229)

4.7.10. Szepetnek (9230)

4.8. Szentgyörgyvölgyi erdőtervezési körzet

4.8.1. Alsószenterzsébet (9010)

4.8.2. Csesztreg (9000)

4.8.3. Csöde (9001)

4.8.4. Felsőszenterzsébet (9011)

4.8.5. Kálócfa (9002)

4.8.6. Kerkafalva (9003)

4.8.7. Kerkakutas (9004)

4.8.8. Kozmadombja (9005)

4.8.9. Magyarföld (9012)

4.8.10. Magyarszombatfa (8229)

4.8.11. Márokföld (9013)

4.8.12. Pusztaapáti (9007)

4.8.13. Ramocsa (9015)

4.8.14. Szentgyörgyvölgy (9016)

4.8.15. Velemér (8230)

4.8.16. Zalalövő (9009)

4.9. Zalacsányi erdőtervezési körzet

4.9.1. Alibánfa (9056)

4.9.2. Almásháza (9119)

4.9.3. Alsónemesapáti (9057)

4.9.4. Batyk (9120)

4.9.5. Bezeréd (9062)

4.9.6. Bókaháza (9121)

4.9.7. Búcsúszentlászló (9067)

4.9.8. Dötk (9072)

4.9.9. Gétye (9122)

4.9.10. Gyűrűs (9078)

4.9.11. Kallósd (9124)

4.9.12. Kehidakustány (9125)

4.9.13. Kemendollár (9082)

4.9.14. Kisbucsa (9084)

4.9.15. Ligetfalva (9127)

4.9.16. Misefa (9088)

4.9.17. Nagykapornak (9089)

4.9.18. Nemesapáti (9093)

4.9.19. Nemeshetés (9094)

4.9.20. Nemesrádó (9130)

4.9.21. Nemessándorháza (9095)

4.9.22. Nemesszentandrás (9149)

4.9.23. Orbányosfa (9097)

4.9.24. Padár (9129)

4.9.25. Pakod (9100)

4.9.26. Pókaszepetk (9102)

4.9.27. Sénye (9131)

4.9.28. Tekenye (9133)

4.9.29. Tilaj (9134)

4.9.30. Türje (9135)

4.9.31. Vöckönd (9109)

4.9.32. Zalaapáti (9136)

4.9.33. Zalabér (9110)

4.9.34. Zalacsány (9137)

4.9.35. Zalaistvánd (9115)

4.9.36. Zalaköveskút (9417)

4.9.37. Zalaszentgrót (9140)

4.9.38. Zalaszentgrót-Csáford (9069)

4.9.39. Zalaszentgrót-Zalakoppány (9139)

4.9.40. Zalaszentgrót-Zalaudvarnok (9143)

4.9.41. Zalaszentlászló (9141)

4.9.42. Zalavég (9144)

4.10. Zalaegerszegi erdőtervezési körzet

4.10.1. Babosdöbréte (9059)

4.10.2. Bagod (9060)

4.10.3. Boncodfölde (9064)

4.10.4. Böde (9066)

4.10.5. Csonkahegyhát (9070)

4.10.6. Dobronhegy (9071)

4.10.7. Egervár (9074)

4.10.8. Gősfa (9077)

4.10.9. Hagyárosbörönd (9079)

4.10.10. Hottó (9080)

4.10.11. Kávás (9081)

4.10.12. Keménfa (9083)

4.10.13. Kiskutas (9085)

4.10.14. Kispáli (9086)

4.10.15. Lakhegy (9075)

4.10.16. Milejszeg (9087)

4.10.17. Nagykutas (9090)

4.10.18. Nagypáli (9092)

4.10.19. Németfalu (9096)

4.10.20. Ozmánbük (9099)

4.10.21. Pethőhenye (9101)

4.10.22. Salomvár (9103)

4.10.23. Teskánd (9106)

4.10.24. Vasboldogasszony (9107)

4.10.25. Vaspör (9108)

4.10.26. Zalaboldogfa (9111)

4.10.27. Zalacséb (9112)

4.10.28. Zalaegerszeg (9400)

4.10.29. Zalaháshágy (9114)

4.10.30. Zalaszentgyörgy (9116)

4.10.31. Zalaszentiván (9117)

4.10.32. Zalaszentlőrinc (9118)

4.11. Zalakomári erdőtervezési körzet

4.11.1. Alsórajk (9194)

4.11.2. Balatonmagyaród (9231)

4.11.3. Csapi (9232)

4.11.4. Dióskál (9196)

4.11.5. Egeraracsa (9233)

4.11.6. Esztergályhorváti (9234)

4.11.7. Felsőrajk (9198)

4.11.8. Galambok (9235)

4.11.9. Garabonc (9236)

4.11.10. Kerecseny (9205)

4.11.11. Kilimán (9206)

4.11.12. Kisrécse (9238)

4.11.13. Miháld (9221)

4.11.14. Nagyrada (9241)

4.11.15. Orosztony (9242)

4.11.16. Pacsa (9128)

4.11.17. Pat (9243)

4.11.18. Pötréte (9212)

4.11.19. Sand (9227)

4.11.20. Szentpéterúr (9132)

4.11.21. Zalaigrice (9138)

4.11.22. Zalakaros (9244)

4.11.23. Zalakomár (9239)

4.11.24. Zalamerenye (9245)

4.11.25. Zalasárszeg (9246)

4.11.26. Zalaszabar (9247)

4.11.27. Zalaszentjakab (9248)

4.11.28. Zalaszentmárton (9249)

4.11.29. Zalaszentmihály (9142)

4.11.30. Zalaújlak (9250)

4.11.31. Zalavár (9418)

5. Somogy Vármegyei Kormányhivatal[100]

5.1. Barcsi erdőtervezési körzet[101]

5.1.1. Babócsa (6172)

5.1.2. Barcs (6173)

5.1.3. Barcs-Drávaszentes (6178)

5.1.4. Barcs-Somogytarnóca (6186)

5.1.5. Bolhó (6174)

5.1.6. Csokonyavisonta (6175)

5.1.7. Darány (6176)

5.1.8. Drávagárdony (6177)

5.1.9. Drávatamási (6179)

5.1.10. Homokszentgyörgy (6198)

5.1.11. Istvándi (6180)

5.1.12. Kálmáncsa (6199)

5.1.13. Kastélyosdombó (6181)

5.1.14. Komlósd (6182)

5.1.15. Lakócsa (6247)

5.1.16. Péterhida (6183)

5.1.17. Potony (6248)

5.1.18. Szentborbás (6249)

5.1.19. Szulok (6187)

5.1.20. Tótújfalu (6250)

5.2. Kelet-Zselic-Igali erdőtervezési körzet[102]

5.2.1. Baté (6218)

5.2.2. Bonnya (6092)

5.2.3. Büssü (6219)

5.2.4. Cserénfa (6220)

5.2.5. Csoma (6221)

5.2.6. Ecseny (6093)

5.2.7. Felsőmocsolád (6094)

5.2.8. Fiad (6095)

5.2.9. Fonó (6222)

5.2.10. Gadács (6096)

5.2.11. Gálosfa (6240)

5.2.12. Gölle (6223)

5.2.13. Hajmás (6241)

5.2.14. Igal (6097)

5.2.15. Kaposgyarmat (6242)

5.2.16. Kaposhomok (6243)

5.2.17. Kaposkeresztúr (6244)

5.2.18. Kazsok (6098)

5.2.19. Kercseliget (6229)

5.2.20. Kisbárapáti (6100)

5.2.21. Kisgyalán (6230)

5.2.22. Magyaratád (6101)

5.2.23. Mosdós (6231)

5.2.24. Nagyberki (6232)

5.2.25. Orci (6233)

5.2.26. Patalom (6234)

5.2.27. Ráksi (6104)

5.2.28. Sántos (6235)

5.2.29. Simonfa (6245)

5.2.30. Somodor (6105)

5.2.31. Somogyacsa (6106)

5.2.32. Somogydöröcske (6107)

5.2.33. Somogyszil (6108)

5.2.34. Szabadi (6236)

5.2.35. Szentbalázs (6246)

5.2.36. Szentgáloskér (6109)

5.2.37. Szorosad (6110)

5.2.38. Taszár (6237)

5.2.39. Törökkoppány (6111)

5.2.40. Zimány (6239)

5.3. Iharosi erdőtervezési körzet

5.3.1. Csurgó (6151)

5.3.2. Csurgónagymarton (6159)

5.3.3. Gyékényes (6160)

5.3.4. Őrtilos (6161)

5.3.5. Porrog (6163)

5.3.6. Porrogszentkirály (6164)

5.3.7. Porrogszentpál (6165)

5.3.8. Somogybükkösd (6166)

5.3.9. Zákány (6167)

5.3.10. Zákányfalu (6254)

5.4. Kaszói erdőtervezési körzet

5.4.1. Bolhás (6143)

5.4.2. Iharos (6152)

5.4.3. Iharosberény (6153)

5.4.4. Inke (6154)

5.4.5. Kaszó (6251)

5.4.6. Pogányszentpéter (6162)

5.4.7. Somogycsicsó (6155)

5.4.8. Somogyszob (6148)

5.4.9. Szenta (6157)

5.4.10.[103]

5.5.[104]

5.6. Lábodi erdőtervezési körzet

5.6.1. Beleg (6142)

5.6.2. Csököly (6204)

5.6.3. Görgeteg (6189)

5.6.4. Görgeteg-Kuntelep (6190)

5.6.5. Hedrehely (6196)

5.6.6. Hencse (6197)

5.6.7. Kadarkút (6206)

5.6.8. Kisbajom (6135)

5.6.9. Kőkút (6200)

5.6.10. Lábod (6191)

5.6.11. Lad (6201)

5.6.12. Mike (6192)

5.6.13. Nagykorpád (6145)

5.6.14. Patosfa (6202)

5.6.15. Rinyabesenyő (6193)

5.6.16. Rinyakovácsi (6209)

5.6.17. Szabás (6149)

5.7. Marcali erdőtervezési körzet

5.7.1. Balatonberény (6017)

5.7.2. Balatonfenyves (6018)

5.7.3. Balatonkeresztúr (6019)

5.7.4. Balatonmáriafürdő (6020)

5.7.5. Balatonszentgyörgy (6021)

5.7.6. Balatonújlak (6022)

5.7.7. Csákány (6001)

5.7.8. Csömend (6025)

5.7.9. Főnyed (6002)

5.7.10. Gadány (6003)

5.7.11. Hollád (6026)

5.7.12. Kelevíz (6133)

5.7.13. Kéthely (6028)

5.7.14. Marcali (6004)

5.7.15. Marcali-Bize (6023)

5.7.16. Marcali-Boronka (6024)

5.7.17. Marcali-Horvátkút (6027)

5.7.18. Nagyszakácsi (6005)

5.7.19. Nemesdéd (6006)

5.7.20. Nemeskisfalud (6007)

5.7.21. Nemesvid (6008)

5.7.22. Sávoly (6009)

5.7.23. Somogysámson (6033)

5.7.24. Somogysimonyi (6010)

5.7.25. Somogyszentpál (6034)

5.7.26. Somogyzsitfa (6011)

5.7.27. Szegerdő (6035)

5.7.28. Szőkedencs (6013)

5.7.29. Tapsony (6014)

5.7.30. Táska (6036)

5.7.31. Tikos (6037)

5.7.32. Varászló (6015)

5.7.33. Vése (6016)

5.7.34. Vörs (6038)

5.8. Nagyatádi erdőtervezési körzet

5.8.1. Bakháza (6188)

5.8.2. Bélavár (6168)

5.8.3. Berzence (6150)

5.8.4. Háromfa (6169)

5.8.5. Heresznye (6170)

5.8.6. Nagyatád (6144)

5.8.7. Ötvöskónyi (6146)

5.8.8. Rinyaszentkirály (6194)

5.8.9. Rinyaújlak (6195)

5.8.10. Rinyaújnép (6184)

5.8.11. Segesd (6147)

5.8.12. Somogyaracs (6185)

5.8.13. Somogyudvarhely (6156)

5.8.14. Tarany (6158)[105]

5.8.15. Vízvár (6171)[106]

5.9. Nagybajomi erdőtervezési körzet

5.9.1. Bodrog (6112)

5.9.2. Böhönye (6000)

5.9.3. Gige (6205)

5.9.4. Hetes (6129)

5.9.5. Hosszúvíz (6130)

5.9.6. Jákó (6131)

5.9.7. Kaposfő (6207)

5.9.8. Kaposmérő (6225)

5.9.9. Kisasszond (6134)

5.9.10. Kiskorpád (6136)

5.9.11. Kutas (6137)

5.9.12. Libickozma (6029)

5.9.13. Mesztegnyő (6138)

5.9.14. Mezőcsokonya (6139)

5.9.15. Nagybajom (6030)

5.9.16. Pálmajor (6403)

5.9.17. Somogyfajsz (6032)

5.9.18. Somogysárd (6140)

5.9.19. Szenyér (6012)

5.9.20. Újvárfalva (6141)

5.10.[107]

5.11. Nyugat-Zselic erdőtervezési körzet

5.11.1. Bárdudvarnok (6203)

5.11.2. Bőszénfa (6214)

5.11.3. Kaposújlak (6227)

5.11.4. Kaposvár (6228)

5.11.5. Kaposvár-Kaposfüred (6224)

5.11.6. Kaposvár-Toponár (6238)

5.11.7. Kaposszerdahely (6226)

5.11.8. Patca (6208)

5.11.9. Szenna (6210)

5.11.10. Szilvásszentmárton (6211)

5.11.11. Visnye (6212)

5.11.12. Zselickisfalud (6213)

5.11.13. Zselickislak (6216)

5.11.14. Zselicszentpál (6217)

5.12. Somogyvári erdőtervezési körzet

5.12.1. Alsóbogát (6252)

5.12.2. Balatonboglár (6039)

5.12.3. Balatonboglár-Szőlőskislak (6054)

5.12.4. Balatonlelle (6040)

5.12.5. Buzsák (6113)

5.12.6. Csombárd (6128)

5.12.7. Edde (6114)

5.12.8. Fonyód (6041)

5.12.9. Gamás (6042)

5.12.10. Gyugy (6043)

5.12.11. Hács (6044)

5.12.12. Juta (6132)

5.12.13. Kisberény (6046)

5.12.14. Látrány (6047)

5.12.15. Lengyeltóti (6048)

5.12.16. Magyaregres (6115)

5.12.17. Mernye (6116)

5.12.18. Nikla (6117)

5.12.19. Ordacsehi (6050)

5.12.20. Osztopán (6118)

5.12.21. Öreglak (6119)

5.12.22. Pamuk (6120)

5.12.23. Polány (6121)

5.12.24. Pusztakovácsi (6031)

5.12.25. Somogyaszaló (6122)

5.12.26. Somogybabod (6051)

5.12.27. Somogygeszti (6123)

5.12.28. Somogyjád (6124)

5.12.29. Somogytúr (6052)

5.12.30. Somogyvámos (6125)

5.12.31. Somogyvár (6126)

5.12.32. Szőlősgyörök (6053)

5.12.33. Várda (6127)

5.12.34. Visz (6055)

5.13. Zamárdi erdőtervezési körzet

5.13.1. Ádánd (6070)

5.13.2. Andocs (6069)

5.13.3. Bábonymegyer (6073)

5.13.4. Balatonendréd (6056)

5.13.5. Balatonföldvár (6057)

5.13.6. Balatonőszöd (6058)

5.13.7. Balatonszabadi (6072)

5.13.8. Balatonszárszó (6059)

5.13.9. Balatonszemes (6060)

5.13.10. Bálványos (6061)

5.13.11. Bedegkér (6074)

5.13.12. Kánya (6076)

5.13.13. Kapoly (6075)

5.13.14. Kára (6099)

5.13.15. Karád (6045)

5.13.16. Kereki (6062)

5.13.17. Kőröshegy (6063)

5.13.18. Kötcse (6064)

5.13.19. Lulla (6077)

5.13.20. Miklósi (6102)

5.13.21. Nágocs (6103)

5.13.22. Nagyberény (6078)

5.13.23. Nagycsepely (6049)

5.13.24. Nyim (6079)

5.13.25. Pusztaszemes (6065)

5.13.26. Ságvár (6080)

5.13.27. Sérsekszőlős (6081)

5.13.28. Siófok (6082)

5.13.29. Siójut (6083)

5.13.30. Som (6084)

5.13.31. Somogyegres (6085)

5.13.32. Somogymeggyes (6086)

5.13.33. Szántód (6253)

5.13.34. Szólád (6066)

5.13.35. Tab (6087)

5.13.36. Teleki (6067)

5.13.37. Tengőd (6088)

5.13.38. Torvaj (6089)

5.13.39. Zala (6090)

5.13.40. Zamárdi (6068)

5.13.41. Zics (6091)

6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal[108]

6.1. Bátaszéki erdőtervezési körzet[109]

6.1.1. Alsónána (7582)

6.1.2. Bátaapáti (7583)

6.1.3. Bátaszék (7584)

6.1.4. Bonyhád (7585)

6.1.5. Cikó (7586)

6.1.6. Grábóc (7587)

6.1.7. Kakasd (7588)

6.1.8. Mórágy (7590)

6.1.9. Mőcsény (7591)

6.1.10. Szálka (7592)

6.1.11. Várdomb (7594)

6.2. Bédai erdőtervezési körzet

6.2.1. Bár (318)

6.2.2. Dunaszekcső (319)

6.2.3. Homorúd (304)

6.2.4. Kölked (320)

6.2.5. Mohács (305)

6.3. Dél-Baranyai erdőtervezési körzet

6.3.1. Aranyosgadány (190)

6.3.2. Áta (191)

6.3.3. Babarc (230)

6.3.4. Belvárdgyula (193)

6.3.5. Berkesd (231)

6.3.6. Bezedek (232)

6.3.7. Birján (194)

6.3.8. Bogád (195)

6.3.9. Bóly (233)

6.3.10. Borjád (234)

6.3.11. Bosta (196)

6.3.12. Egerág (197)

6.3.13. Ellend (235)

6.3.14. Erdősmárok (236)

6.3.15. Erzsébet (238)

6.3.16. Fazekasboda (239)

6.3.17. Geresdlak (400)

6.3.18. Görcsönydoboka (242)

6.3.19. Gyód (198)

6.3.20. Hásságy (199)

6.3.21. Himesháza (244)

6.3.22. Ivándárda (245)

6.3.23. Kátoly (246)

6.3.24. Kékesd (247)

6.3.25. Keszü (201)

6.3.26. Kisbudmér (248)

6.3.27. Kisherend (202)

6.3.28. Kiskassa (203)

6.3.29. Kislippó (249)

6.3.30. Kisnyárád (250)

6.3.31. Kozármisleny (205)

6.3.32. Kökény (206)

6.3.33. Lánycsók (252)

6.3.34. Lippó (253)

6.3.35. Liptód (254)

6.3.36. Lothárd (207)

6.3.37. Magyarsarlós (209)

6.3.38. Majs (256)

6.3.39. Maráza (257)

6.3.40. Máriakéménd (259)

6.3.41. Martonfa (258)

6.3.42. Monyoród (261)

6.3.43. Nagybudmér (262)

6.3.44. Nagykozár (212)

6.3.45. Nagynyárád (263)

6.3.46. Olasz (214)

6.3.47. Palotabozsok (267)

6.3.48. Pécsdevecser (219)

6.3.49. Pécsudvard (220)

6.3.50. Pellérd (216)

6.3.51. Pereked (268)

6.3.52. Peterd (217)

6.3.53. Pócsa (270)

6.3.54. Pogány (221)

6.3.55. Romonya (222)

6.3.56. Sárok (273)

6.3.57. Sátorhely (409)

6.3.58. Somberek (274)

6.3.59. Szajk (275)

6.3.60. Szalánta (223)

6.3.61. Szebény (276)

6.3.62. Szederkény (277)

6.3.63. Székelyszabar (279)

6.3.64. Szellő (278)

6.3.65. Szemely (224)

6.3.66. Szilágy (280)

6.3.67. Szilvás (225)

6.3.68. Szőkéd (226)

6.3.69. Szűr (281)

6.3.70. Töttös (282)

6.3.71. Udvar (283)

6.3.72. Újpetre (227)

6.3.73. Versend (284)

6.3.74. Vokány (228)

6.4. Gemenci erdőtervezési körzet

6.4.1. Alsónyék (7603)

6.4.2. Báta (7604)

6.4.3. Bogyiszló (7595)

6.4.4. Decs (7605)

6.4.5. Fácánkert (7597)

6.4.6. Fadd (7596)

6.4.7. Harc (7598)

6.4.8. Őcsény (7600)

6.4.9. Pörböly (7607)

6.4.10. Sárpilis (7606)

6.4.11. Sióagárd (7601)

6.4.12. Szekszárd (7593)

6.4.13. Tolna (7602)

6.4.14. Tolna-Mözs (7599)

6.5. Hetvehelyi erdőtervezési körzet

6.5.1. Abaliget (21)

6.5.2. Bakonya (22)

6.5.3. Bicsérd (24)

6.5.4. Boda (25)

6.5.5. Bodolyabér (26)

6.5.6. Bükkösd (27)

6.5.7. Cserdi (28)

6.5.8. Cserkút (29)

6.5.9. Csonkamindszent (30)

6.5.10. Dinnyeberki (31)

6.5.11. Helesfa (33)

6.5.12. Hetvehely (34)

6.5.13. Husztót (35)

6.5.14. Kacsóta (36)

6.5.15. Kishajmás (38)

6.5.16. Kovácsszénája (39)

6.5.17. Kővágószőlős (40)

6.5.18. Kővágótőttős (41)

6.5.19. Okorvölgy (44)

6.5.20. Orfű (45)

6.5.21. Szentkatalin (16)

6.5.22. Szentlőrinc (47)

6.5.23. Zók (49)

6.6. Hőgyészi erdőtervezési körzet

6.6.1. Aparhant (7554)

6.6.2. Bonyhádvarasd (7555)

6.6.3. Csibrák (7556)

6.6.4. Diósberény (7557)

6.6.5. Dúzs (7558)

6.6.6. Felsőnána (7559)

6.6.7. Györe (7560)

6.6.8. Hőgyész (7561)

6.6.9. Izmény (7562)

6.6.10. Kalaznó (7563)

6.6.11. Kéty (7564)

6.6.12. Kisdorog (7565)

6.6.13. Kistormás (7567)

6.6.14. Kisvejke (7568)

6.6.15. Kurd (7569)

6.6.16. Lengyel (7570)

6.6.17. Mucsfa (7571)

6.6.18. Mucsi (7572)

6.6.19. Murga (7573)

6.6.20. Nagyvejke (7574)

6.6.21. Szakadát (7575)

6.6.22. Szárazd (7576)

6.6.23. Tevel (7578)

6.6.24. Varsád (7579)

6.6.25. Závod (7580)

6.6.26. Zomba (7581)

6.7. Kárászi erdőtervezési körzet

6.7.1. Egyházaskozár (311)

6.7.2. Hegyhátmaróc (312)

6.7.3. Hosszúhetény (313)

6.7.4. Kárász (292)

6.7.5. Kismányok (7566)

6.7.6. Magyaregregy (296)

6.7.7. Máza (410)

6.7.8. Nagymányok (7500)

6.7.9. Szárász (314)

6.7.10. Szászvár (402)

6.7.11. Tófű (316)

6.7.12. Váralja (7501)

6.7.13. Vékény (317)

6.8. Kisvaszari erdőtervezési körzet

6.8.1. Ág (288)

6.8.2. Alsómocsolád (287)

6.8.3. Bikal (289)

6.8.4. Felsőegerszeg (290)

6.8.5. Gerényes (291)

6.8.6. Kisvaszar (293)

6.8.7. Köblény (294)

6.8.8. Liget (295)

6.8.9. Mágocs (297)

6.8.10. Mekényes (298)

6.8.11. Nagyhajmás (299)

6.8.12. Oroszló (215)

6.8.13. Szalatnak (300)

6.8.14. Tékes (301)

6.8.15. Varga (302)

6.9. Nagydorogi erdőtervezési körzet

6.9.1. Bikács (7537)

6.9.2. Bölcske (7538)

6.9.3. Dunaföldvár (7539)

6.9.4. Dunaszentgyörgy (7541)

6.9.5. Gerjen (7542)

6.9.6. Györköny (7543)

6.9.7. Kajdacs (7544)

6.9.8. Kölesd (7545)

6.9.9. Madocsa (7546)

6.9.10. Medina (7547)

6.9.11. Nagydorog (7548)

6.9.12. Németkér (7549)

6.9.13. Paks (7550)

6.9.14. Pusztahencse (7551)

6.9.15. Szedres (7552)

6.9.16. Tengelic (7553)

6.10. Pécsi erdőtervezési körzet

6.10.1. Komló (204)

6.10.2. Magyarhertelend (208)

6.10.3. Magyarszék (210)

6.10.4. Mánfa (407)

6.10.5. Mecsekpölöske (211)

6.10.6. Pécs (218)

6.11. Pécsváradi erdőtervezési körzet

6.11.1. Apátvarasd (229)

6.11.2. Erdősmecske (237)

6.11.3. Feked (240)

6.11.4. Hidas (243)

6.11.5. Lovászhetény (255)

6.11.6. Mecseknádasd (260)

6.11.7. Nagypall (264)

6.11.8. Óbánya (265)

6.11.9. Ófalu (266)

6.11.10. Pécsvárad (269)

6.11.11. Véménd (285)

6.11.12. Zengővárkony (286)

6.12. Pincehelyi erdőtervezési körzet

6.12.1. Belecska (7524)

6.12.2. Gyönk (7525)

6.12.3. Keszőhidegkút (7526)

6.12.4. Kisszékely (7527)

6.12.5. Miszla (7528)

6.12.6. Nagyszékely (7529)

6.12.7. Ozora (7530)

6.12.8. Pálfa (7531)

6.12.9. Pincehely (7532)

6.12.10. Sárszentlőrinc (7533)

6.12.11. Simontornya (7534)

6.12.12. Tolnanémedi (7535)

6.12.13. Udvari (7536)

6.13. Sásdi erdőtervezési körzet

6.13.1. Bakóca (1)

6.13.2. Baranyajenő (2)

6.13.3. Baranyaszentgyörgy (3)

6.13.4. Gödre (401)

6.13.5. Kisbeszterce (10)

6.13.6. Meződ (12)

6.13.7. Mindszentgodisa (4)

6.13.8. Palé (13)

6.13.9. Sásd (14)

6.13.10. Szágy (15)

6.13.11. Tarrós (17)

6.13.12. Tormás (18)

6.13.13. Vásárosdombó (19)

6.13.14. Vázsnok (20)

6.14. Sellyei erdőtervezési körzet

6.14.1. Bánfa (69)

6.14.2. Bogdása (70)

6.14.3. Bürüs (71)

6.14.4. Dencsháza (73)

6.14.5. Drávafok (74)

6.14.6. Drávaiványi (75)

6.14.7. Drávakeresztúr (403)

6.14.8. Drávasztára (77)

6.14.9. Endrőc (78)

6.14.10. Felsőszentmárton (79)

6.14.11. Gyöngyfa (80)

6.14.12. Gyöngyösmellék (81)

6.14.13. Kákics (83)

6.14.14. Katádfa (82)

6.14.15. Kemse (84)

6.14.16. Kétújfalu (85)

6.14.17. Királyegyháza (86)

6.14.18. Markóc (89)

6.14.19. Marócsa (90)

6.14.20. Okorág (405)

6.14.21. Rózsafa (99)

6.14.22. Sellye (100)

6.14.23. Sósvertike (101)

6.14.24. Sumony (102)

6.14.25. Szentdénes (103)

6.14.26. Szentegát (406)

6.14.27. Szörény (104)

6.14.28. Teklafalu (105)

6.14.29. Várad (107)

6.14.30. Zádor (109)

6.14.31. Zaláta (108)

6.15. Szigetvári erdőtervezési körzet

6.15.1. Almamellék (50)

6.15.2. Almáskeresztúr (51)

6.15.3. Basal (52)

6.15.4. Boldogasszonyfa (310)

6.15.5. Botykapeterd (53)

6.15.6. Csebény (54)

6.15.7. Csertő (55)

6.15.8. Hobol (408)

6.15.9. Horváthertelend (57)

6.15.10. Ibafa (58)

6.15.11. Kisdobsza (411)

6.15.12. Kistamási (88)

6.15.13. Magyarlukafa (308)

6.15.14. Merenye (91)

6.15.15. Molvány (92)

6.15.16. Mozsgó (59)

6.15.17. Nagydobsza (412)

6.15.18. Nagypeterd (60)

6.15.19. Nagyváty (61)

6.15.20. Nemeske (95)

6.15.21. Nyugotszenterzsébet (62)

6.15.22. Patapoklosi (63)

6.15.23. Pettend (97)

6.15.24. Somogyapáti (64)

6.15.25. Somogyhárságy (309)

6.15.26. Somogyhatvan (306)

6.15.27. Somogyviszló (65)

6.15.28. Szentlászló (66)

6.15.29. Szigetvár (67)

6.15.30. Szulimán (68)

6.15.31. Tótszentgyörgy (106)

6.15.32. Vásárosbéc (307)

6.16. Tamási erdőtervezési körzet

6.16.1. Attala (7880)

6.16.2. Csikóstőttős (7882)

6.16.3. Dalmand (7502)

6.16.4. Dombóvár (7503)

6.16.5. Döbrököz (7504)

6.16.6. Értény (7505)

6.16.7. Felsőnyék (7506)

6.16.8. Fürged (7507)

6.16.9. Gyulaj (7508)

6.16.10. Iregszemcse (7509)

6.16.11. Jágónak (7883)

6.16.12. Kapospula (7881)

6.16.13. Kaposszekcső (7884)

6.16.14. Kocsola (7510)

6.16.15. Koppányszántó (7511)

6.16.16. Lápafő (7512)

6.16.17. Magyarkeszi (7513)

6.16.18. Nagykónyi (7514)

6.16.19. Nagyszokoly (7515)

6.16.20. Nak (7516)

6.16.21. Pári (7517)

6.16.22. Regöly (7518)

6.16.23. Szakály (7519)

6.16.24. Szakcs (7520)

6.16.25. Tamási (7521)

6.16.26. Újireg (7522)

6.16.27. Várong (7523)

6.17. Vajszlói erdőtervezési körzet

6.17.1. Adorjás (110)

6.17.2. Alsószentmárton (111)

6.17.3. Babarcszőlős (112)

6.17.4. Baksa (113)

6.17.5. Baranyahidvég (114)

6.17.6. Beremend (115)

6.17.7. Besence (116)

6.17.8. Bisse (117)

6.17.9. Bogádmindszent (118)

6.17.10. Cún (119)

6.17.11. Csányoszró (72)

6.17.12. Csarnóta (120)

6.17.13. Diósviszló (121)

6.17.14. Drávacsehi (122)

6.17.15. Drávacsepely (123)

6.17.16. Drávapalkonya (124)

6.17.17. Drávapiski (125)

6.17.18. Drávaszabolcs (126)

6.17.19. Drávaszerdahely (127)

6.17.20. Egyházasharaszti (128)

6.17.21. Garé (129)

6.17.22. Gerde (130)

6.17.23. Gilvánfa (131)

6.17.24. Gordisa (132)

6.17.25. Görcsöny (133)

6.17.26. Harkány (134)

6.17.27. Hegyszentmárton (135)

6.17.28. Hirics (136)

6.17.29. Illocska (137)

6.17.30. Ipacsfa (138)

6.17.31. Ivánbattyán (139)

6.17.32. Kásád (140)

6.17.33. Kémes (141)

6.17.34. Kisasszonyfa (142)

6.17.35. Kisdér (143)

6.17.36. Kisharsány (144)

6.17.37. Kisjakabfalva (145)

6.17.38. Kistapolca (147)

6.17.39. Kistótfalu (148)

6.17.40. Kisszentmárton (146)

6.17.41. Kórós (149)

6.17.42. Kovácshida (150)

6.17.43. Lapáncsa (151)

6.17.44. Lúzsok (152)

6.17.45. Magyarbóly (153)

6.17.46. Magyarmecske (154)

6.17.47. Magyartelek (155)

6.17.48. Márfa (157)

6.17.49. Márok (159)

6.17.50. Matty (156)

6.17.51. Nagycsány (160)

6.17.52. Nagyharsány (161)

6.17.53. Nagytótfalu (162)

6.17.54. Ócsárd (163)

6.17.55. Old (164)

6.17.56. Ózdfalu (165)

6.17.57. Palkonya (166)

6.17.58. Páprád (167)

6.17.59. Pécsbagota (168)

6.17.60. Piskó (169)

6.17.61. Rádfalva (170)

6.17.62. Regenye (171)

6.17.63. Sámod (172)

6.17.64. Siklós (173)

6.17.65. Siklósbodony (174)

6.17.66. Siklósnagyfalu (175)

6.17.67. Szabadszentkirály (176)

6.17.68. Szaporca (413)

6.17.69. Szava (178)

6.17.70. Szőke (179)

6.17.71. Tengeri (180)

6.17.72. Tésenfa (182)

6.17.73. Téseny (183)

6.17.74. Túrony (184)

6.17.75. Vajszló (185)

6.17.76. Vejti (186)

6.17.77. Velény (187)

6.17.78. Villány (188)

6.17.79. Villánykövesd (189)

7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal[110]

7.1. Alsó-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.1.1. Bátya (501)

7.1.2. Drágszél (514)

7.1.3. Dunaszentbenedek (502)

7.1.4. Dusnok (503)

7.1.5. Érsekcsanád (504)

7.1.6. Fajsz (505)

7.1.7. Foktő (506)

7.1.8. Géderlak (507)

7.1.9. Kalocsa (508)

7.1.10. Miske (518)

7.1.11. Nemesnádudvar (519)

7.1.12. Ordas (509)

7.1.13. Sükösd (510)

7.1.14. Uszód (511)

7.2. Ásotthalmi erdőtervezési körzet

7.2.1. Ásotthalom (2000)

7.2.2. Bordány (2001)

7.2.3. Mórahalom (2002)

7.2.4. Öttömös (2003)

7.2.5. Pusztamérges (2004)

7.2.6. Ruzsa (2005)

7.2.7. Üllés (2006)

7.2.8. Zákányszék (2007)

7.3. Bajai erdőtervezési körzet

7.3.1. Bácsbokod (602)

7.3.2. Bácsborsód (603)

7.3.3. Bácsszentgyörgy (604)

7.3.4. Baja (500)

7.3.5. Bátmonostor (605)

7.3.6. Borota (512)

7.3.7. Csátalja (606)

7.3.8. Csávoly (513)

7.3.9. Dávod (607)

7.3.10. Dunafalva (620)

7.3.11. Érsekhalma (614)

7.3.12. Felsőszentiván (515)

7.3.13. Gara (608)

7.3.14. Hajós (613)

7.3.15. Hercegszántó (609)

7.3.16. Nagybaracska (610)

7.3.17. Rém (521)

7.3.18. Szeremle (611)

7.3.19. Vaskút (612)

7.4. Bugaci erdőtervezési körzet

7.4.1. Ágasegyháza (556)

7.4.2. Ballószög (557)

7.4.3. Bugac (568)

7.4.4. Bugacpusztaháza (618)

7.4.5. Fülöpjakab (617)

7.4.6. Gátér (569)

7.4.7. Helvécia (558)

7.4.8. Jakabszállás (570)

7.4.9. Jászszentlászló (571)

7.4.10. Kiskunfélegyháza (572)

7.4.11. Kunszállás (573)

7.4.12. Móricgát (619)

7.4.13. Pálmonostora (574)

7.4.14. Petőfiszállás (575)

7.4.15. Tiszaalpár (555)

7.4.16. Tiszaug (621)

7.5. Harkakötönyi erdőtervezési körzet

7.5.1. Balotaszállás (590)

7.5.2. Csólyospálos (577)

7.5.3. Harkakötöny (578)

7.5.4. Kiskunmajsa (580)

7.5.5. Kömpöc (581)

7.5.6. Szank (576)

7.5.7. Tázlár (582)

7.5.8. Zsana (583)

7.6. Kecskeméti erdőtervezési körzet

7.6.1. Felsőlajos (616)

7.6.2. Fülöpháza (541)

7.6.3. Kecskemét (561)

7.6.4. Kerekegyháza (543)

7.6.5. Kunbaracs (545)

7.6.6. Ladánybene (548)

7.6.7. Lajosmizse (549)

7.6.8. Lakitelek (562)

7.6.9. Nyárlőrinc (564)

7.6.10. Szentkirály (563)

7.6.11. Tiszakécske (565)

7.6.12. Városföld (567)

7.7. Kelebiai erdőtervezési körzet

7.7.1. Bácsalmás (591)

7.7.2. Bácsszőlős (592)

7.7.3. Csikéria (593)

7.7.4. Katymár (594)

7.7.5. Kelebia (595)

7.7.6. Kisszállás (596)

7.7.7. Kunbaja (597)

7.7.8. Madaras (598)

7.7.9. Mátételke (599)

7.7.10. Mélykút (589)

7.7.11. Tataháza (600)

7.7.12. Tompa (601)

7.8. Kiskőrösi erdőtervezési körzet

7.8.1. Akasztó (523)

7.8.2. Bócsa (524)

7.8.3. Császártöltés (525)

7.8.4. Csengőd (526)

7.8.5. Homokmégy (517)

7.8.6. Izsák (560)

7.8.7. Kaskantyú (530)

7.8.8. Kecel (531)

7.8.9. Kiskőrös (532)

7.8.10. Orgovány (533)

7.8.11. Öregcsertő (520)

7.8.12. Páhi (534)

7.8.13. Soltszentimre (535)

7.8.14. Soltvadkert (536)

7.8.15. Szakmár (522)

7.8.16. Tabdi (537)

7.8.17. Újtelek (615)

7.9. Kiskunhalasi erdőtervezési körzet

7.9.1. Imrehegy (584)

7.9.2. Jánoshalma (587)

7.9.3. Kéleshalom (588)

7.9.4. Kiskunhalas (579)

7.9.5. Kunfehértó (585)

7.9.6. Pirtó (586)

7.10. Kisteleki erdőtervezési körzet

7.10.1. Baks (2008)

7.10.2. Balástya (2009)

7.10.3. Csanytelek (2011)

7.10.4. Csengele (2012)

7.10.5. Dóc (2021)

7.10.6. Forráskút (2015)

7.10.7. Kistelek (2016)

7.10.8. Ópusztaszer (2023)

7.10.9. Pusztaszer (2017)

7.10.10. Sándorfalva (2022)

7.10.11. Szatymaz (2024)

7.10.12. Tömörkény (2018)

7.10.13. Zsombó (2019)

7.11. Körös-Maros közi erdőtervezési körzet

7.11.1. Almáskamarás (1000)

7.11.2. Battonya (1001)

7.11.3. Békés (1030)

7.11.4. Békéscsaba (1031)

7.11.5. Békéssámson (1032)

7.11.6. Békésszentandrás (1033)

7.11.7. Csabacsűd (1034)

7.11.8. Csabaszabadi (1080)

7.11.9. Csanádapáca (1035)

7.11.10. Csárdaszállás (1060)

7.11.11. Csorvás (1036)

7.11.12. Doboz (1037)

7.11.13. Dombegyház (1002)

7.11.14. Dombiratos (1003)

7.11.15. Elek (1004)

7.11.16. Gádoros (1039)

7.11.17. Gerendás (1040)

7.11.18. Gyomaendrőd (1038)

7.11.19. Gyula (1005)

7.11.20. Hunya (1043)

7.11.21. Kamut (1044)

7.11.22. Kardos (1079)

7.11.23. Kardoskút (1045)

7.11.24. Kaszaper (1007)

7.11.25. Kétegyháza (1009)

7.11.26. Kétsoprony (1046)

7.11.27. Kevermes (1008)

7.11.28. Kisdombegyház (1010)

7.11.29. Kondoros (1047)

7.11.30. Köröstarcsa (1061)

7.11.31. Kunágota (1012)

7.11.32. Lőkösháza (1013)

7.11.33. Magyarbánhegyes (1014)

7.11.34. Magyardombegyház (1015)

7.11.35. Medgyesbodzás (1016)

7.11.36. Medgyesegyháza (1017)

7.11.37. Mezőberény (1062)

7.11.38. Mezőhegyes (1018)

7.11.39. Mezőkovácsháza (1019)

7.11.40. Murony (1049)

7.11.41. Nagybánhegyes (1021)

7.11.42. Nagykamarás (1022)

7.11.43. Nagyszénás (1051)

7.11.44. Orosháza (1052)

7.11.45. Örménykút (1053)

7.11.46. Pusztaföldvár (1054)

7.11.47. Pusztaottlaka (1023)

7.11.48. Szabadkígyós (1026)

7.11.49. Szarvas (1056)

7.11.50. Telekgerendás (1057)

7.11.51. Tótkomlós (1058)

7.11.52. Újkígyós (1027)

7.11.53. Végegyháza (1029)

7.12. Körös-vidéki erdőtervezési körzet

7.12.1. Bélmegyer (1059)

7.12.2. Biharugra (1064)

7.12.3. Bucsa (1065)

7.12.4. Dévaványa (1066)

7.12.5. Ecsegfalva (1067)

7.12.6. Füzesgyarmat (1068)

7.12.7. Geszt (1069)

7.12.8. Kertészsziget (1070)

7.12.9. Körösladány (1071)

7.12.10. Körösnagyharsány (1072)

7.12.11. Körösújfalu (1073)

7.12.12. Kötegyán (1011)

7.12.13. Méhkerék (1020)

7.12.14. Mezőgyán (1074)

7.12.15. Okány (1075)

7.12.16. Sarkad (1055)

7.12.17. Sarkadkeresztúr (1025)

7.12.18. Szeghalom (1076)

7.12.19. Tarhos (1063)

7.12.20. Újszalonta (1028)

7.12.21. Vésztő (1077)

7.12.22. Zsadány (1078)

7.13. Közép-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.13.1. Apostag (538)

7.13.2. Dunaegyháza (539)

7.13.3. Dunapataj (527)

7.13.4. Dunatetétlen (528)

7.13.5. Dunavecse (540)

7.13.6. Fülöpszállás (542)

7.13.7. Harta (529)

7.13.8. Kunadacs (544)

7.13.9. Kunpeszér (546)

7.13.10. Kunszentmiklós (547)

7.13.11. Solt (550)

7.13.12. Szabadszállás (551)

7.13.13. Szalkszentmárton (552)

7.13.14. Tass (553)

7.13.15. Újsolt (554)

7.14. Marosszög-Csanádi erdőtervezési körzet

7.14.1. Algyő (2020)

7.14.2. Ambrózfalva (2052)

7.14.3. Apátfalva (2053)

7.14.4. Árpádhalom (2025)

7.14.5. Csanádalberti (2054)

7.14.6. Csanádpalota (2055)

7.14.7. Csongrád (2013)

7.14.8. Derekegyház (2027)

7.14.9. Deszk (2039)

7.14.10. Domaszék (2040)

7.14.11. Eperjes (2028)

7.14.12. Fábiánsebestyén (2029)

7.14.13. Felgyő (2014)

7.14.14. Ferencszállás (2056)

7.14.15. Földeák (2057)

7.14.16. Hódmezővásárhely (2030)

7.14.17. Királyhegyes (2058)

7.14.18. Kiszombor (2059)

7.14.19. Klárafalva (2043)

7.14.20. Kövegy (2060)

7.14.21. Kübekháza (2044)

7.14.22. Magyarcsanád (2061)

7.14.23. Makó (2062)

7.14.24. Maroslele (2045)

7.14.25. Mártély (2032)

7.14.26. Mindszent (2033)

7.14.27. Nagyér (2063)

7.14.28. Nagylak (2064)

7.14.29. Nagymágocs (2034)

7.14.30. Nagytőke (2035)

7.14.31. Óföldeák (2065)

7.14.32. Pitvaros (2066)

7.14.33. Röszke (2046)

7.14.34. Szeged (2047)

7.14.35. Szegvár (2036)

7.14.36. Székkutas (2038)

7.14.37. Szentes (2037)

7.14.38. Tiszasziget (2050)

7.14.39. Újszentiván (2051)

8. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal[111]

8.1. Baktalórántházai erdőtervezési körzet

8.1.1. Baktalórántháza (6663)

8.1.2. Berkesz (6664)

8.1.3. Besenyőd (6665)

8.1.4. Gemzse (6706)

8.1.5. Gyulaháza (6666)

8.1.6. Hodász (6559)

8.1.7. Ilk (6667)

8.1.8. Jármi (6668)

8.1.9. Jéke (6710)

8.1.10. Kántorjánosi (6669)

8.1.11. Laskod (6670)

8.1.12. Levelek (6671)

8.1.13. Lövőpetri (6715)

8.1.14. Máriapócs (6673)

8.1.15. Nagydobos (6674)

8.1.16. Nyírgyulaj (6675)

8.1.17. Nyíribrony (6676)

8.1.18. Nyírjákó (6677)

8.1.19. Nyírkarász (6678)

8.1.20. Nyírkércs (6679)

8.1.21. Nyírlövő (6719)

8.1.22. Nyírmada (6680)

8.1.23. Nyírparasznya (6681)

8.1.24. Nyírtass (6682)

8.1.25. Ófehértó (6685)

8.1.26. Ópályi (6686)

8.1.27. Őr (6687)

8.1.28. Pap (6720)

8.1.29. Papos (6688)

8.1.30. Petneháza (6689)

8.1.31. Pócspetri (6690)

8.1.32. Pusztadobos (6691)

8.1.33. Ramocsaháza (6692)

8.1.34. Rohod (6693)

8.1.35. Szabolcsbáka (6723)

8.1.36. Tornyospálca (6729)

8.1.37. Vaja (6696)

8.2. Debrecen-Halápi erdőtervezési körzet

8.2.1. Álmosd (3564)

8.2.2. Debrecen (3558)

8.2.3. Hajdúbagos (3559)

8.2.4. Hosszúpályi (3560)

8.2.5. Kokad (3567)

8.2.6. Létavértes (3901)

8.2.7. Mikepércs (3561)

8.2.8. Monostorpályi (3562)

8.2.9. Sáránd (3563)

8.2.10. Újléta (3570)

8.3. Guthi erdőtervezési körzet

8.3.1. Bagamér (3565)

8.3.2. Fülöp (3566)

8.3.3. Nyírábrány (3569)

8.3.4. Nyíracsád (3574)

8.3.5. Nyíradony (3575)

8.3.6. Nyírlugos (6551)

8.3.7. Nyírmártonfalva (3576)

8.3.8. Vámospércs (3571)

8.4. Hajdúhát-Bihari erdőtervezési körzet

8.4.1. Ártánd (3509)

8.4.2. Bakonszeg (3510)

8.4.3. Balmazújváros (3500)

8.4.4. Báránd (3511)

8.4.5. Bedő (3512)

8.4.6. Berekböszörmény (3513)

8.4.7. Berettyóújfalu (3900)

8.4.8. Bihardancsháza (3516)

8.4.9. Biharkeresztes (3517)

8.4.10. Biharnagybajom (3518)

8.4.11. Bihartorda (3519)

8.4.12. Bocskaikert (3584)

8.4.13. Bojt (3520)

8.4.14. Csökmő (3521)

8.4.15. Darvas (3522)

8.4.16. Derecske (3523)

8.4.17. Ebes (3524)

8.4.18. Esztár (3525)

8.4.19. Földes (3526)

8.4.20. Furta (3527)

8.4.21. Gáborján (3528)

8.4.22. Hajdúböszörmény (3577)

8.4.23. Hajdúdorog (3578)

8.4.24. Hajdúhadház (3582)

8.4.25. Hajdúnánás (3579)

8.4.26. Hajdúsámson (3573)

8.4.27. Hajdúszoboszló (3529)

8.4.28. Hajdúszovát (3530)

8.4.29. Hencida (3531)

8.4.30. Hortobágy (3503)

8.4.31. Kaba (3532)

8.4.32. Kismarja (3533)

8.4.33. Komádi (3534)

8.4.34. Konyár (3535)

8.4.35. Körösszakál (3536)

8.4.36. Körösszegapáti (3537)

8.4.37. Magyarhomorog (3538)

8.4.38. Mezőpeterd (3539)

8.4.39. Mezősas (3540)

8.4.40. Nádudvar (3544)

8.4.41. Nagyhegyes (3541)

8.4.42. Nagykereki (3542)

8.4.43. Nagyrábé (3543)

8.4.44. Pocsaj (3545)

8.4.45. Püspökladány (3546)

8.4.46. Sáp (3547)

8.4.47. Sárrétudvari (3548)

8.4.48. Szentpéterszeg (3549)

8.4.49. Szerep (3550)

8.4.50. Téglás (3583)

8.4.51. Tépe (3552)

8.4.52. Tetétlen (3551)

8.4.53. Told (3553)

8.4.54. Újiráz (3554)

8.4.55. Váncsod (3555)

8.4.56. Vekerd (3556)

8.4.57. Zsáka (3557)

8.5. Közép-Tiszai erdőtervezési körzet

8.5.1. Abádszalók (7064)

8.5.2. Balsa (6501)

8.5.3. Berekfürdő (7076)

8.5.4. Csataszög (7078)

8.5.5. Egyek (3501)

8.5.6. Fegyvernek (7000)

8.5.7. Folyás (3902)

8.5.8. Görbeháza (3502)

8.5.9. Hunyadfalva (7077)

8.5.10. Karcag (7001)

8.5.11. Kenderes (7002)

8.5.12. Kisújszállás (7003)

8.5.13. Kőtelek (7034)

8.5.14. Kuncsorba (7004)

8.5.15. Kunhegyes (7005)

8.5.16. Kunmadaras (7006)

8.5.17. Nagyiván (7065)

8.5.18. Nagykörű (7035)

8.5.19. Örményes (7007)

8.5.20. Polgár (3504)

8.5.21. Rakamaz (6528)

8.5.22. Szabolcs (6530)

8.5.23. Szorgalmatos (6735)

8.5.24. Timár (6532)

8.5.25. Tiszabő (7008)

8.5.26. Tiszabura (7066)

8.5.27. Tiszacsege (3505)

8.5.28. Tiszadada (6534)

8.5.29. Tiszaderzs (7067)

8.5.30. Tiszadob (6535)

8.5.31. Tiszaeszlár (6536)

8.5.32. Tiszafüred (7068)

8.5.33. Tiszagyenda (7069)

8.5.34. Tiszagyulaháza (3506)

8.5.35. Tiszaigar (7070)

8.5.36. Tiszalök (6537)

8.5.37. Tiszanagyfalu (6538)

8.5.38. Tiszaörs (7071)

8.5.39. Tiszaroff (7072)

8.5.40. Tiszaszentimre (7073)

8.5.41. Tiszaszőlős (7074)

8.5.42. Tiszavasvári (6541)

8.5.43. Tomajmonostora (7075)

8.5.44. Túrkeve (7010)

8.5.45. Újszentmargita (3507)

8.5.46. Újtikos (3508)

8.6. Nyírbátori erdőtervezési körzet

8.6.1. Bátorliget (6900)

8.6.2. Encsencs (6546)

8.6.3. Kisléta (6547)

8.6.4. Nyírbátor (6564)

8.6.5. Nyírbéltek (6548)

8.6.6. Nyírbogát (6549)

8.6.7. Nyírcsászári (6566)

8.6.8. Nyírderzs (6567)

8.6.9. Nyírgelse (6550)

8.6.10. Nyírmihálydi (6552)

8.6.11. Nyírpilis (6553)

8.6.12. Nyírvasvári (6570)

8.6.13. Ömböly (6554)

8.6.14. Penészlek (6555)

8.6.15. Piricse (6556)

8.7. Nyíregyházi erdőtervezési körzet

8.7.1. Apagy (6662)

8.7.2. Balkány (6500)

8.7.3. Beszterec (6502)

8.7.4. Biri (6503)

8.7.5. Bököny (6504)

8.7.6. Buj (6505)

8.7.7. Demecser (6506)

8.7.8. Érpatak (6507)

8.7.9. Gávavencsellő (6904)

8.7.10. Geszteréd (6509)

8.7.11. Ibrány (6510)

8.7.12. Kállósemjén (6511)

8.7.13. Kálmánháza (6512)

8.7.14. Kék (6514)

8.7.15. Kemecse (6513)

8.7.16. Kótaj (6515)

8.7.17. Magy (6672)

8.7.18. Nagycserkesz (6516)

8.7.19. Nagyhalász (6517)

8.7.20. Nagykálló (6518)

8.7.21. Napkor (6519)

8.7.22. Nyírbogdány (6520)

8.7.23. Nyíregyháza (6902)

8.7.24. Nyíregyháza-Oros (6526)

8.7.25. Nyírpazony (6522)

8.7.26. Nyírtelek (6524)

8.7.27. Nyírtét (6683)

8.7.28. Nyírtura (6525)

8.7.29. Paszab (6527)

8.7.30. Sényő (6529)

8.7.31. Szakoly (6531)

8.7.32. Székely (6695)

8.7.33. Tiszabercel (6533)

8.7.34. Tiszarád (6539)

8.7.35. Tiszatelek (6540)

8.7.36. Újfehértó (6542)

8.7.37. Vasmegyer (6543)

8.8. Rétköz-Beregi erdőtervezési körzet

8.8.1. Ajak (6698)

8.8.2. Anarcs (6699)

8.8.3. Aranyosapáti (6700)

8.8.4. Barabás (6574)

8.8.5. Benk (6701)

8.8.6. Beregdaróc (6575)

8.8.7. Beregsurány (6576)

8.8.8. Csaroda (6580)

8.8.9. Dombrád (6702)

8.8.10. Döge (6703)

8.8.11. Eperjeske (6704)

8.8.12. Fényeslitke (6705)

8.8.13. Gégény (6707)

8.8.14. Gelénes (6593)

8.8.15. Gulács (6596)

8.8.16. Győröcske (6708)

8.8.17. Gyüre (6709)

8.8.18. Hetefejércse (6901)

8.8.19. Jánd (6600)

8.8.20. Kékcse (6711)

8.8.21. Kisvárda (6713)

8.8.22. Kisvarsány (6712)

8.8.23. Komoró (6714)

8.8.24. Lónya (6611)

8.8.25. Mándok (6716)

8.8.26. Márokpapi (6614)

8.8.27. Mátyus (6615)

8.8.28. Mezőladány (6717)

8.8.29. Nagyvarsány (6718)

8.8.30. Pátroha (6721)

8.8.31. Rétközberencs (6722)

8.8.32. Szabolcsveresmart (6724)

8.8.33. Tákos (6641)

8.8.34. Tarpa (6640)

8.8.35. Tiszaadony (6642)

8.8.36. Tiszabezdéd (6725)

8.8.37. Tiszakanyár (6726)

8.8.38. Tiszakerecseny (6645)

8.8.39. Tiszamogyorós (6727)

8.8.40. Tiszaszalka (6647)

8.8.41. Tiszaszentmárton (6728)

8.8.42. Tiszavid (6648)

8.8.43. Tivadar (6650)

8.8.44. Tuzsér (6730)

8.8.45. Újdombrád (6734)

8.8.46. Újkenéz (6731)

8.8.47. Vámosatya (6657)

8.8.48. Vásárosnamény (6903)

8.8.49. Záhony (6732)

8.8.50. Zsurk (6733)

8.9. Szatmár-Nagyecsedi erdőtervezési körzet

8.9.1. Botpalád (6577)

8.9.2. Cégénydányád (6578)

8.9.3. Csaholc (6579)

8.9.4. Császló (6581)

8.9.5. Csegöld (6582)

8.9.6. Csenger (6583)

8.9.7. Csengersima (6584)

8.9.8. Csengerújfalu (6585)

8.9.9. Darnó (6586)

8.9.10. Fábiánháza (6557)

8.9.11. Fehérgyarmat (6587)

8.9.12. Fülesd (6589)

8.9.13. Fülpösdaróc (6590)

8.9.14. Gacsály (6591)

8.9.15. Garbolc (6592)

8.9.16. Géberjén (6595)

8.9.17. Győrtelek (6558)

8.9.18. Gyügye (6597)

8.9.19. Hermánszeg (6598)

8.9.20. Jánkmajtis (6601)

8.9.21. Kérsemjén (6602)

8.9.22. Kisar (6603)

8.9.23. Kishódos (6604)

8.9.24. Kisnamény (6605)

8.9.25. Kispalád (6606)

8.9.26. Kisszekeres (6607)

8.9.27. Kocsord (6560)

8.9.28. Komlódtótfalu (6608)

8.9.29. Kölcse (6609)

8.9.30. Kömörő (6610)

8.9.31. Magosliget (6612)

8.9.32. Mánd (6613)

8.9.33. Mátészalka (6561)

8.9.34. Méhtelek (6616)

8.9.35. Mérk (6562)

8.9.36. Milota (6617)

8.9.37. Nábrád (6622)

8.9.38. Nagyar (6618)

8.9.39. Nagyecsed (6563)

8.9.40. Nagyhódos (6620)

8.9.41. Nagyszekeres (6621)

8.9.42. Nemesborzova (6623)

8.9.43. Nyírcsaholy (6565)

8.9.44. Nyírkáta (6568)

8.9.45. Nyírmeggyes (6569)

8.9.46. Olcsva (6684)

8.9.47. Olcsvaapáti (6624)

8.9.48. Ököritófülpös (6625)

8.9.49. Panyola (6626)

8.9.50. Pátyod (6627)

8.9.51. Penyige (6628)

8.9.52. Porcsalma (6629)

8.9.53. Rápolt (6630)

8.9.54. Rozsály (6631)

8.9.55. Sonkád (6632)

8.9.56. Szamosangyalos (6633)

8.9.57. Szamosbecs (6634)

8.9.58. Szamoskér (6635)

8.9.59. Szamossályi (6636)

8.9.60. Szamostatárfalva (6637)

8.9.61. Szamosújlak (6638)

8.9.62. Szamosszeg (6694)

8.9.63. Szatmárcseke (6639)

8.9.64. Terem (6571)

8.9.65. Tiborszállás (6572)

8.9.66. Tiszabecs (6643)

8.9.67. Tiszacsécse (6644)

8.9.68. Tiszakóród (6646)

8.9.69. Tisztaberek (6649)

8.9.70. Tunyogmatolcs (6651)

8.9.71. Túristvándi (6652)

8.9.72. Túrricse (6653)

8.9.73. Tyukod (6654)

8.9.74. Ura (6655)

8.9.75. Uszka (6656)

8.9.76. Vállaj (6573)

8.9.77. Vámosoroszi (6658)

8.9.78. Zajta (6660)

8.9.79. Zsarolyán (6661)

8.10. Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet

8.10.1. Alattyán (7049)

8.10.2. Besenyszög (7030)

8.10.3. Cibakháza (7011)

8.10.4. Csépa (7013)

8.10.5. Cserkeszőlő (7012)

8.10.6. Jánoshida (7050)

8.10.7. Jászágó (7052)

8.10.8. Jászalsószentgyörgy (7031)

8.10.9. Jászapáti (7051)

8.10.10. Jászárokszállás (7053)

8.10.11. Jászberény (7054)

8.10.12. Jászboldogháza (7032)

8.10.13. Jászdózsa (7055)

8.10.14. Jászfelsőszentgyörgy (7056)

8.10.15. Jászfényszaru (7057)

8.10.16. Jászivány (7058)

8.10.17. Jászjákóhalma (7059)

8.10.18. Jászkisér (7060)

8.10.19. Jászladány (7033)

8.10.20. Jászszentandrás (7061)

8.10.21. Jásztelek (7062)

8.10.22. Kengyel (7014)

8.10.23. Kétpó (7015)

8.10.24. Kunszentmárton (7016)

8.10.25. Martfű (7017)

8.10.26. Mesterszállás (7018)

8.10.27. Mezőhék (7019)

8.10.28. Mezőtúr (7020)

8.10.29. Nagyrév (7021)

8.10.30. Öcsöd (7022)

8.10.31. Pusztamonostor (7063)

8.10.32. Rákóczifalva (7036)

8.10.33. Rákócziújfalu (7037)

8.10.34. Szajol (7038)

8.10.35. Szászberek (7039)

8.10.36. Szelevény (7023)

8.10.37. Szolnok (7040)

8.10.38. Tiszaföldvár (7024)

8.10.39. Tiszainoka (7025)

8.10.40. Tiszajenő (7041)

8.10.41. Tiszakürt (7026)

8.10.42. Tiszapüspöki (7042)

8.10.43. Tiszasas (7027)

8.10.44. Tiszasüly (7043)

8.10.45. Tiszatenyő (7028)

8.10.46. Tiszavárkony (7044)

8.10.47. Tószeg (7045)

8.10.48. Törökszentmiklós (7009)

8.10.49. Újszász (7046)

8.10.50. Vezseny (7047)

8.10.51. Zagyvarékas (7048)

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal[112]

9.1. Alsó-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.1.1. Felsőregmec (1549)

9.1.2. Füzérradvány (1554)

9.1.3. Kishuta (1544)

9.1.4. Kovácsvágás (1545)

9.1.5. Mikóháza (1546)

9.1.6. Nagyhuta (1534)

9.1.7. Vágáshuta (1548)

9.1.8. Vilyvitány (1558)

9.2. Bánhorváti erdőtervezési körzet

9.2.1. Bánhorváti (1743)

9.2.2. Berente (1907)

9.2.3. Borsodbóta (1744)

9.2.4. Csokvaomány (1850)

9.2.5. Dédestapolcsány (1753)

9.2.6. Kazincbarcika (1745)

9.2.7. Királd (1746)

9.2.8. Lénárddaróc (1853)

9.2.9. Nagybarca (1747)

9.2.10. Nekézseny (1755)

9.2.11. Sajóivánka (1748)

9.2.12. Sajómercse (1749)

9.2.13. Sajóvelezd (1750)

9.2.14. Sáta (1756)

9.2.15. Uppony (1751)

9.2.16. Vadna (1752)

9.3. Bodrogközi erdőtervezési körzet

9.3.1. Alsóberecki (1500)

9.3.2. Bodroghalom (1501)

9.3.3. Cigánd (1503)

9.3.4. Dámóc (1504)

9.3.5. Felsőberecki (1505)

9.3.6. Györgytarló (1506)

9.3.7. Karcsa (1507)

9.3.8. Karos (1508)

9.3.9. Kenézlő (1509)

9.3.10. Kisrozvágy (1510)

9.3.11. Lácacséke (1511)

9.3.12. Nagyrozvágy (1512)

9.3.13. Olaszliszka (1513)

9.3.14. Pácin (1514)

9.3.15. Révleányvár (1515)

9.3.16. Ricse (1516)

9.3.17. Sárazsadány (1517)

9.3.18. Semjén (1520)

9.3.19. Tiszacsermely (1521)

9.3.20. Tiszakarád (1522)

9.3.21. Tolcsva (1541)

9.3.22. Vajdácska (1523)

9.3.23. Vámosújfalu (1524)

9.3.24. Viss (1525)

9.3.25. Zalkod (1526)

9.3.26. Zemplénagárd (1527)

9.4. Csereháti erdőtervezési körzet

9.4.1. Abaújlak (1627)

9.4.2. Debréte (1704)

9.4.3. Felsővadász (1640)

9.4.4. Gadna (1643)

9.4.5. Gagybátor (1673)

9.4.6. Gagyvendégi (1645)

9.4.7. Hegymeg (1676)

9.4.8. Irota (1677)

9.4.9. Keresztéte (1653)

9.4.10. Krasznokvajda (1655)

9.4.11. Kupa (1656)

9.4.12. Lak (1678)

9.4.13. Meszes (1680)

9.4.14. Pamlény (1661)

9.4.15. Perecse (1662)

9.4.16. Rakaca (1682)

9.4.17. Rakacaszend (1683)

9.4.18. Szakácsi (1684)

9.4.19. Szászfa (1665)

9.4.20. Tomor (1667)

9.4.21. Tornabarakony (1709)

9.4.22. Tornaszentjakab (1712)

9.4.23. Viszló (1713)

9.5. Dél-Borsodi erdőtervezési körzet

9.5.1. Alsózsolca (1774)

9.5.2. Arnót (1775)

9.5.3. Ároktő (1801)

9.5.4. Berzék (1776)

9.5.5. Borsodgeszt (1828)

9.5.6. Borsodivánka (1802)

9.5.7. Bőcs (1777)

9.5.8. Bükkábrány (1830)

9.5.9. Bükkaranyos (1829)

9.5.10. Csincse (1904)

9.5.11. Egerlövő (1803)

9.5.12. Emőd (1831)

9.5.13. Felsőzsolca (1779)

9.5.14. Gelej (1804)

9.5.15. Gesztely (1780)

9.5.16. Girincs (1781)

9.5.17. Harsány (1832)

9.5.18. Hejőbába (1805)

9.5.19. Hejőkeresztúr (1806)

9.5.20. Hejőkürt (1807)

9.5.21. Hejőpapi (1808)

9.5.22. Hejőszalonta (1809)

9.5.23. Hernádkak (1782)

9.5.24. Hernádnémeti (1783)

9.5.25. Igrici (1810)

9.5.26. Kesznyéten (1784)

9.5.27. Kiscsécs (1785)

9.5.28. Kistokaj (1786)

9.5.29. Köröm (1787)

9.5.30. Mályi (1788)

9.5.31. Mezőcsát (1811)

9.5.32. Mezőkeresztes (1834)

9.5.33. Mezőkövesd (1843)

9.5.34. Mezőnagymihály (1812)

9.5.35. Mezőnyárád (1835)

9.5.36. Muhi (1789)

9.5.37. Nagycsécs (1813)

9.5.38. Négyes (1815)

9.5.39. Nemesbikk (1814)

9.5.40. Nyékládháza (1790)

9.5.41. Onga (1791)

9.5.42. Ónod (1792)

9.5.43. Oszlár (1816)

9.5.44. Sajóhidvég (1793)

9.5.45. Sajólád (1794)

9.5.46. Sajóörös (1817)

9.5.47. Sajópálfala (1795)

9.5.48. Sajópetri (1796)

9.5.49. Sajószöged (1818)

9.5.50. Sály (1836)

9.5.51. Szakáld (1819)

9.5.52. Szentistván (1820)

9.5.53. Tibolddaróc (1837)

9.5.54. Tiszabábolna (1821)

9.5.55. Tiszadorogma (1822)

9.5.56. Tiszakeszi (1823)

9.5.57. Tiszalúc (1608)

9.5.58. Tiszapalkonya (1824)

9.5.59. Tiszatarján (1826)

9.5.60. Tiszaújváros (1900)

9.5.61. Tiszavalk (1827)

9.5.62. Vatta (1838)

9.6. Dél-Bükki erdőtervezési körzet

9.6.1. Bükkszentkereszt (1770)

9.6.2. Kács (1833)

9.6.3. Kisgyőr (1771)

9.6.4. Répáshuta (1772)

9.7. Erdőbényei erdőtervezési körzet

9.7.1. Abaújalpár (1573)

9.7.2. Abaújkér (1574)

9.7.3. Abaújszántó (1580)

9.7.4. Baskó (1537)

9.7.5. Boldogkőújfalu (1575)

9.7.6. Erdőbénye (1577)

9.7.7. Sima (1579)

9.8. Erdőhorváti erdőtervezési körzet

9.8.1. Erdőhorváti (1538)

9.8.2. Háromhuta (1529)

9.8.3. Komlóska (1532)

9.9. Felső-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.9.1. Bózsva (1903)

9.9.2. Filkeháza (1550)

9.9.3. Füzér (1551)

9.9.4. Füzérkajata (1552)

9.9.5. Füzérkomlós (1553)

9.9.6. Hollóháza (1555)

9.9.7. Kéked (1562)

9.9.8. Nyíri (1556)

9.9.9. Pálháza (1547)

9.9.10. Pányok (1563)

9.9.11. Pusztafalu (1557)

9.10. Fonyi erdőtervezési körzet

9.10.1. Arka (1566)

9.10.2. Boldogkőváralja (1576)

9.10.3. Fony (1560)

9.10.4. Hejce (1568)

9.10.5. Hernádcéce (1569)

9.10.6. Korlát (1570)

9.10.7. Mogyoróska (1539)

9.10.8. Regéc (1540)

9.10.9. Vilmány (1571)

9.10.10. Vizsoly (1572)

9.11. Gömöri erdőtervezési körzet

9.11.1. Alsószuha (1725)

9.11.2. Bánréve (1734)

9.11.3. Dövény (1735)

9.11.4. Dubicsány (1736)

9.11.5. Gömörszőlős (1726)

9.11.6. Hét (1737)

9.11.7. Jákfalva (1692)

9.11.8. Kelemér (1738)

9.11.9. Putnok (1739)

9.11.10. Ragály (1729)

9.11.11. Sajógalgóc (1740)

9.11.12. Sajókaza (1741)

9.11.13. Sajópüspöki (1860)

9.11.14. Serényfalva (1742)

9.11.15. Szuhafő (1730)

9.11.16. Zádorfalva (1732)

9.12. Gönci erdőtervezési körzet

9.12.1. Abaújvár (1559)

9.12.2. Garadna (1614)

9.12.3. Gönc (1561)

9.12.4. Göncruszka (1567)

9.12.5. Hernádpetri (1615)

9.12.6. Hernádszurdok (1616)

9.12.7. Hernádvécse (1617)

9.12.8. Hidasnémeti (1618)

9.12.9. Novajidrány (1621)

9.12.10. Pusztaradvány (1622)

9.12.11. Telkibánya (1564)

9.12.12. Tornyosnémeti (1625)

9.12.13. Zsujta (1565)

9.13. Hernád völgyi erdőtervezési körzet

9.13.1. Abaújszolnok (1628)

9.13.2. Alsógagy (1629)

9.13.3. Alsóvadász (1773)

9.13.4. Aszaló (1630)

9.13.5. Baktakék (1631)

9.13.6. Beret (1632)

9.13.7. Büttös (1611)

9.13.8. Csenyéte (1633)

9.13.9. Csobád (1634)

9.13.10. Detek (1635)

9.13.11. Encs (1636)

9.13.12. Fáj (1612)

9.13.13. Fancsal (1637)

9.13.14. Felsődobsza (1638)

9.13.15. Felsőgagy (1639)

9.13.16. Forró (1641)

9.13.17. Fulókércs (1613)

9.13.18. Gagyapáti (1644)

9.13.19. Gibárt (1578)

9.13.20. Halmaj (1646)

9.13.21. Hernádbűd (1592)

9.13.22. Hernádkércs (1647)

9.13.23. Hernádszentandrás (1648)

9.13.24. Homrogd (1649)

9.13.25. Ináncs (1650)

9.13.26. Kány (1651)

9.13.27. Kázsmárk (1652)

9.13.28. Kiskinizs (1654)

9.13.29. Léh (1657)

9.13.30. Litka (1619)

9.13.31. Méra (1620)

9.13.32. Monaj (1658)

9.13.33. Nagykinizs (1659)

9.13.34. Nyésta (1660)

9.13.35. Pere (1598)

9.13.36. Rásonysápberencs (1663)

9.13.37. Selyeb (1664)

9.13.38. Szalaszend (1623)

9.13.39. Szemere (1624)

9.13.40. Szentistvánbaksa (1666)

9.13.41. Szikszó (1799)

9.14. Jósvafői erdőtervezési körzet

9.14.1. Aggtelek (1714)

9.14.2. Égerszög (1715)

9.14.3. Imola (1727)

9.14.4. Jósvafő (1716)

9.14.5. Kánó (1728)

9.14.6. Szinpetri (1719)

9.14.7. Szőlősardó (1721)

9.14.8. Teresztenye (1722)

9.14.9. Tornakápolna (1723)

9.14.10. Trizs (1731)

9.14.11. Zubogy (1733)

9.15. Lillafüredi erdőtervezési körzet

9.15.1. Miskolc (1769)

9.16. Parasznyai erdőtervezési körzet

9.16.1. Alacska (1758)

9.16.2. Boldva (1670)

9.16.3. Borsodszirák (1671)

9.16.4. Hangács (1675)

9.16.5. Kondó (1759)

9.16.6. Mályinka (1754)

9.16.7. Nyomár (1681)

9.16.8. Parasznya (1760)

9.16.9. Radostyán (1761)

9.16.10. Sajóbábony (1762)

9.16.11. Sajóecseg (1763)

9.16.12. Sajókápolna (1764)

9.16.13. Sajókeresztúr (1765)

9.16.14. Sajólászlófalva (1766)

9.16.15. Sajósenye (1797)

9.16.16. Sajószentpéter (1767)

9.16.17. Sajóvámos (1798)

9.16.18. Szirmabesenyő (1800)

9.16.19. Tardona (1757)

9.16.20. Varbó (1768)

9.16.21. Ziliz (1685)

9.17. Sárospataki erdőtervezési körzet

9.17.1. Alsóregmec (1528)

9.17.2. Bodrogolaszi (1502)

9.17.3. Hercegkút (1530)

9.17.4. Makkoshotyka (1533)

9.17.5. Sárospatak (1901)

9.17.6. Sátoraljaújhely (1519)

9.17.7. Sátoraljaújhely-Károlyfalva (1531)

9.17.8. Sátoraljaújhely-Rudabányácska (1535)

9.18. Szendrői erdőtervezési körzet

9.18.1. Abod (1668)

9.18.2. Alsótelekes (1686)

9.18.3. Balajt (1669)

9.18.4. Damak (1672)

9.18.5. Edelény (1687)

9.18.6. Felsőkelecsény (1688)

9.18.7. Felsőnyárád (1689)

9.18.8. Felsőtelekes (1690)

9.18.9. Galvács (1674)

9.18.10. Izsófalva (1691)

9.18.11. Kurityán (1693)

9.18.12. Ládbesenyő (1679)

9.18.13. Múcsony (1694)

9.18.14. Ormosbánya (1905)

9.18.15. Rudabánya (1695)

9.18.16. Rudolftelep (1906)

9.18.17. Szendrő (1696)

9.18.18. Szendrőlád (1697)

9.18.19. Szuhakálló (1698)

9.18.20. Szuhogy (1699)

9.19. Szerencsi erdőtervezési körzet

9.19.1. Alsódobsza (1588)

9.19.2. Bekecs (1589)

9.19.3. Bodrogkeresztúr (1581)

9.19.4. Bodrogkisfalud (1902)

9.19.5. Csobaj (1590)

9.19.6. Golop (1591)

9.19.7. Legyesbénye (1593)

9.19.8. Mád (1583)

9.19.9. Megyaszó (1594)

9.19.10. Mezőzombor (1595)

9.19.11. Monok (1596)

9.19.12. Prügy (1599)

9.19.13. Rátka (1600)

9.19.14. Sóstófalva (1601)

9.19.15. Szegi (1582)

9.19.16. Szegilong (1584)

9.19.17. Szerencs (1602)

9.19.18. Taktabáj (1603)

9.19.19. Taktaharkány (1604)

9.19.20. Taktakenéz (1605)

9.19.21. Taktaszada (1606)

9.19.22. Tállya (1586)

9.19.23. Tarcal (1585)

9.19.24. Tiszaladány (1607)

9.19.25. Tiszatardos (1609)

9.19.26. Tokaj (1587)

9.19.27. Újcsanálos (1610)

9.20. Tornai erdőtervezési körzet

9.20.1. Becskeháza (1700)

9.20.2. Bódvalenke (1701)

9.20.3. Bódvarákó (1702)

9.20.4. Bódvaszilas (1703)

9.20.5. Hidvégardó (1705)

9.20.6. Komjáti (1706)

9.20.7. Martonyi (1707)

9.20.8. Perkupa (1717)

9.20.9. Szalonna (1708)

9.20.10. Szin (1718)

9.20.11. Szögliget (1720)

9.20.12. Tornanádaska (1710)

9.20.13. Tornaszentandrás (1711)

9.20.14. Varbóc (1724)

10. Heves Vármegyei Kormányhivatal[113]

10.1. Berceli erdőtervezési körzet

10.1.1. Bér (5074)

10.1.2. Bercel (5073)

10.1.3. Bokor (5075)

10.1.4. Buják (5011)

10.1.5. Csécse (5012)

10.1.6. Cserháthaláp (5079)

10.1.7. Cserhátsurány (5080)

10.1.8. Cserhátszentiván (5081)

10.1.9. Egyházasdengeleg (5083)

10.1.10. Erdőkürt (5084)

10.1.11. Erdőtarcsa (5085)

10.1.12. Héhalom (5087)

10.1.13. Herencsény (5076)

10.1.14. Kálló (5129)

10.1.15. Kisbágyon (5015)

10.1.16. Kutasó (5088)

10.1.17. Palotás (5095)

10.1.18. Szanda (5096)

10.1.19. Szarvasgede (5029)

10.1.20. Szirák (5098)

10.1.21. Terény (5077)

10.1.22. Vanyarc (5099)

10.2. Diósjenő-Királyréti erdőtervezési körzet

10.2.1. Berkenye (5122)

10.2.2. Borsosberény (5102)

10.2.3. Diósjenő (5123)

10.2.4. Nógrád (5124)

10.2.5. Szokolya (5668)

10.2.6. Verőce (5669)

10.3. Egri erdőtervezési körzet

10.3.1. Andornaktálya (4000)

10.3.2. Balaton (4027)

10.3.3. Bélapátfalva (4028)

10.3.4. Bükkszentmárton (4029)

10.3.5. Demjén (4002)

10.3.6. Eger (4004)

10.3.7. Egerbakta (4005)

10.3.8. Egerszalók (4007)

10.3.9. Egerszólát (4008)

10.3.10. Kerecsend (4010)

10.3.11. Mikófalva (4030)

10.3.12. Mónosbél (4031)

10.3.13. Noszvaj (4016)

10.3.14. Novaj (4017)

10.3.15. Ostoros (4018)

10.3.16. Szarvaskő (4032)

10.3.17. Szomolya (1864)

10.4. Felsőtárkányi erdőtervezési körzet

10.4.1. Bogács (1839)

10.4.2. Bükkzsérc (1840)

10.4.3. Cserépfalu (1841)

10.4.4. Cserépváralja (1842)

10.4.5. Felsőtárkány (4024)

10.4.6. Tard (1844)

10.5. Gyöngyössolymosi erdőtervezési körzet

10.5.1. Abasár (4107)

10.5.2. Apc (4111)

10.5.3. Gyöngyös (4108)

10.5.4. Gyöngyösoroszi (4112)

10.5.5. Gyöngyöspata (4113)

10.5.6. Gyöngyössolymos (4109)

10.5.7. Gyöngyöstarján (4114)

10.5.8. Mátraszentimre (4110)

10.5.9. Pálosvörösmart (4120)

10.5.10. Szűcsi (4117)

10.5.11. Zagyvaszántó (4118)

10.6. Dél-Hevesi erdőtervezési körzet[114]

10.6.1. Adács (4059)

10.6.2. Átány (4062)

10.6.3. Atkár (4061)

10.6.4. Besenyőtelek (4001)

10.6.5. Boconád (4063)

10.6.6. Boldog (4064)

10.6.7. Csány (4065)

10.6.8. Detk (4066)

10.6.9. Dormánd (4003)

10.6.10. Ecséd (4068)

10.6.11. Egerfarmos (4006)

10.6.12. Erdőtelek (4069)

10.6.13. Erk (4070)

10.6.14. Füzesabony (4009)

10.6.15. Gyöngyöshalász (4072)

10.6.16. Halmajugra (4073)

10.6.17. Hatvan (4400)

10.6.18. Heréd (4075)

10.6.19. Heves (4076)

10.6.20. Hevesvezekény (4077)

10.6.21. Hort (4078)

10.6.22. Kál (4080)

10.6.23. Kápolna (4081)

10.6.24. Karácsond (4079)

10.6.25. Kerekharaszt (4401)

10.6.26. Kisköre (4083)

10.6.27. Kompolt (4085)

10.6.28. Kömlő (4011)

10.6.29. Lőrinci (4115)

10.6.30. Ludas (4086)

10.6.31. Maklár (4012)

10.6.32. Mezőszemere (4013)

10.6.33. Mezőtárkány (4014)

10.6.34. Nagyfüged (4088)

10.6.35. Nagykökényes (4089)

10.6.36. Nagyréde (4090)

10.6.37. Nagytálya (4015)

10.6.38. Nagyút (4091)

10.6.39. Pély (4092)

10.6.40. Petőfibánya (4119)

10.6.41. Poroszló (4019)

10.6.42. Rózsaszentmárton (4116)

10.6.43. Sarud (4020)

10.6.44. Szihalom (4021)

10.6.45. Tarnabod (4093)

10.6.46. Tarnaméra (4094)

10.6.47. Tarnaörs (4095)

10.6.48. Tarnaszentmiklós (4097)

10.6.49. Tarnazsadány (4098)

10.6.50. Tenk (4099)

10.6.51. Tiszanána (4022)

10.6.52. Tófalu (4100)

10.6.53. Újlőrincfalva (4023)

10.6.54. Vámosgyörk (4101)

10.6.55. Visonta (4104)

10.6.56. Visznek (4105)

10.6.57. Zaránk (4106)

10.7. Kelet-Cserháti erdőtervezési körzet[115]

10.7.1. Ecseg (5013)

10.7.2. Egyházasgerge (5041)

10.7.3. Etes (5014)

10.7.4. Ipolytarnóc (5043)

10.7.5. Karancskeszi (5044)

10.7.6. Karancsság (5045)

10.7.7. Kisbárkány (5016)

10.7.8. Kishartyán (5017)

10.7.9. Kozárd (5019)

10.7.10. Lucfalva (5020)

10.7.11. Márkháza (5021)

10.7.12. Mátraszőlős (5022)

10.7.13. Mátraverebély (5023)

10.7.14. Mihálygerge (5048)

10.7.15. Nagybárkány (5024)

10.7.16. Nagykeresztúr (5135)

10.7.17. Nógrádmegyer (5065)

10.7.18. Piliny (5050)

10.7.19. Ságújfalu (5026)

10.7.20. Sámsonháza (5027)

10.7.21. Sóshartyán (5028)

10.7.22. Szalmatercs (5051)

10.7.23. Szécsényfelfalu (5052)

10.8. Kemencei erdőtervezési körzet

10.8.1. Bernecebaráti (5681)

10.8.2. Drégelypalánk (5116)

10.8.3. Hont (5117)

10.8.4. Horpács (5118)

10.8.5. Ipolyvece (5119)

10.8.6. Kemence (5654)

10.8.7. Nagyoroszi (5120)

10.8.8. Perőcsény (5655)

10.8.9. Tésa (5656)

10.9.[116]

10.10. Nagybátonyi erdőtervezési körzet[117]

10.10.1. Bátonyterenye-Kisterenye (5018)

10.10.2. Bátonyterenye-Nagybátony (5004)

10.10.3. Dorogháza (5000)

10.10.4. Jobbágyi (5002)

10.10.5. Mátramindszent (5003)

10.10.6. Pásztó (5007)

10.10.7. Rákóczibánya (5136)

10.10.8. Szuha (5008)

10.10.9. Szurdokpüspöki (5009)

10.10.10. Tar (5010)

10.10.11. Vizslás (5031)

10.11. Nagymarosi erdőtervezési körzet

10.11.1. Ipolydamásd (5660)

10.11.2. Ipolytölgyes (5658)

10.11.3. Kismaros (5661)

10.11.4. Kóspallag (5662)

10.11.5. Letkés (5663)

10.11.6. Márianosztra (5664)

10.11.7. Nagybörzsöny (5659)

10.11.8. Nagymaros (5665)

10.11.9. Szob (5666)

10.11.10. Vámosmikola (5657)

10.11.11. Zebegény (5667)

10.12. Nyugat-Borsodi erdőtervezési körzet[118]

10.12.1. Arló (1845)

10.12.2. Borsodnádasd (1846)

10.12.3. Borsodszentgyörgy (1847)

10.12.4. Domaháza (1855)

10.12.5. Hangony (1856)

10.12.6. Járdánháza (1852)

10.12.7. Kissikátor (1857)

10.13. Parádi erdőtervezési körzet

10.13.1. Bodony (4049)

10.13.2. Mátraballa (4051)

10.13.3. Mátraderecske (4052)

10.13.4. Parád (4053)

10.13.5. Parádsasvár (4054)

10.13.6. Recsk (4055)

10.13.7. Sirok (4056)

10.13.8. Szajla (4057)

10.14. Pétervásárai erdőtervezési körzet

10.14.1. Cered (5130)

10.14.2. Erdőkövesd (4033)

10.14.3. Istenmezeje (4034)

10.14.4. Ivád (4035)

10.14.5. Kisfüzes (4036)

10.14.6. Mátranovák (5132)

10.14.7. Mátraterenye (5005)

10.14.8. Nemti (5006)

10.14.9. Pétervására (4037)

10.14.10. Szilaspogony (5133)

10.14.11. Váraszó (4038)

10.14.12. Zabar (5134)

10.15. Romhányi erdőtervezési körzet

10.15.1. Alsópetény (5100)

10.15.2. Balassagyarmat (5054)

10.15.3. Bánk (5101)

10.15.4. Becske (5078)

10.15.5. Csesztve (5055)

10.15.6. Debercsény (5082)

10.15.7. Dejtár (5103)

10.15.8. Érsekvadkert (5104)

10.15.9. Galgaguta (5086)

10.15.10. Ipolyszög (5106)

10.15.11. Kétbodony (5107)

10.15.12. Kisecset (5108)

10.15.13. Legénd (5089)

10.15.14. Magyarnándor (5090)

10.15.15. Mohora (5091)

10.15.16. Nézsa (5092)

10.15.17. Nógrádkövesd (5093)

10.15.18. Nógrádsáp (5094)

10.15.19. Patak (5121)

10.15.20. Pusztaberki (5109)

10.15.21. Romhány (5111)

10.15.22. Szátok (5112)

10.15.23. Szécsénke (5097)

10.15.24. Szente (5113)

10.15.25. Tereske (5114)

10.16. Salgótarjáni erdőtervezési körzet

10.16.1. Bárna (5032)

10.16.2. Karancsalja (5033)

10.16.3. Karancsberény (5034)

10.16.4. Karancslapujtő (5035)

10.16.5. Kazár (5036)

10.16.6. Mátraszele (5037)

10.16.7. Salgótarján (5025)

10.16.8. Salgótarján-Somoskő (5038)

10.16.9. Salgótarján-Zagyvaróna (5040)

10.16.10. Somoskőújfalu (5039)

10.17. Szécsényi erdőtervezési körzet

10.17.1. Alsótold (5053)

10.17.2. Csitár (5056)

10.17.3. Endrefalva (5042)

10.17.4. Felsőtold (5057)

10.17.5. Garáb (5058)

10.17.6. Hollókő (5059)

10.17.7. Hugyag (5060)

10.17.8. Iliny (5061)

10.17.9. Litke (5046)

10.17.10. Ludányhalászi (5047)

10.17.11. Magyargéc (5062)

10.17.12. Nagylóc (5063)

10.17.13. Nógrádmarcal (5064)

10.17.14. Nógrádsipek (5066)

10.17.15. Nógrádszakál (5049)

10.17.16. Őrhalom (5067)

10.17.17. Patvarc (5068)

10.17.18. Rimóc (5069)

10.17.19. Szécsény (5070)

10.17.20. Szügy (5071)

10.17.21. Varsány (5072)

10.18. Szilvásváradi erdőtervezési körzet[119]

10.18.1. Bükkmogyorósd (1848)

10.18.2. Csernely (1849)

10.18.3. Farkaslyuk (1908)

10.18.4. Nagyvisnyó (4025)

10.18.5. Ózd (1858)

10.18.6. Sajónémeti (1859)

10.18.7. Szilvásvárad (4026)

10.19. Tarnaleleszi erdőtervezési körzet

10.19.1. Bátor (4039)

10.19.2. Bekölce (4040)

10.19.3. Bükkszék (4050)

10.19.4. Bükkszenterzsébet (4041)

10.19.5. Egerbocs (4042)

10.19.6. Egercsehi (4043)

10.19.7. Fedémes (4044)

10.19.8. Hevesaranyos (4045)

10.19.9. Szentdomonkos (4046)

10.19.10. Szúcs (4047)

10.19.11. Tarnalelesz (4048)

10.19.12. Terpes (4058)

10.20. Váci erdőtervezési körzet

10.20.1. Csörög (5685)

10.20.2. Csővár (5670)

10.20.3. Felsőpetény (5105)

10.20.4. Keszeg (5125)

10.20.5. Kisnémedi (5671)

10.20.6. Kosd (5682)

10.20.7. Nőtincs (5126)

10.20.8. Ősagárd (5127)

10.20.9. Penc (5672)

10.20.10. Püspökhatvan (5673)

10.20.11. Püspökszilágy (5674)

10.20.12. Rád (5675)

10.20.13. Rétság (5110)

10.20.14. Szendehely (5128)

10.20.15. Sződ (5676)

10.20.16. Sződliget (5513)

10.20.17. Tolmács (5115)

10.20.18. Vác (5683)

10.20.19. Vácduka (5677)

10.20.20. Váchartyán (5678)

10.20.21. Vácrátót (5679)

10.21. Verpeléti erdőtervezési körzet[120]

10.21.1. Aldebrő (4060)

10.21.2. Domoszló (4067)

10.21.3. Feldebrő (4071)

10.21.4. Kisnána (4084)

10.21.5. Markaz (4087)

10.21.6. Tarnaszentmária (4096)

10.21.7. Vécs (4103)

10.21.8. Verpelét (4102)

6. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőtervezés 2020-ig szóló ütemterve

[121]
AB
1.Erdőtervezés éveErdőtervezési körzetek
2.2011Alpokaljai
Bánhorváti
Budapesti
Erdőbényei
Gemenci
Hajdúhát-Bihari
Harkakötönyi
Kab-hegyi
Kaszói
Kemencei
Nagykanizsai
Parádi
Pilisi-Visegrádi
Sásdi
3.2012Alsó-Őrségi
Bajai
Gömöri
Keszthelyi-hegység
Kemenesi cser
Nagymarosi
Pétervásárai
Pusztavacsi
Rétköz-Beregi
Szerencsi
Tamási
Zalakomári
Zamárdi
4.2013Alsó-Tápió-vidéki
Észak-Hanság és Szigetközi
Gerecse-Vértesi
Guthi
Hernádvölgyi
Jósvafői
Kecskeméti
Kisvaszari
Letenyei
Pápai
Somogyvári
Szécsényi
Szigetvári
Tarnaleleszi
5.2014Budai-hegyek
Bugaci
Dél-Vértesi
Devecseri
Fónyi
Kelet-Zselic-Igali
Lenti
Nyírbátori
Salgótarjáni
Sopron-Fertőmelléki
Szilvásváradi
Tornai
Vajszlói
[122]
6.2015Balatonfüredi
Bátaszéki
Csereháti
Gönci
Hetvehelyi
Kelebiai
Körmendi
Körös-vidéki
Nagybajomi
Nyugat-Borsodi
Rábaközi-Iváni cser
Romhányi
Súri-Bakonyaljai
Szatmár-Nagyecsedi
Szentgyörgyvölgyi
7.2016Ásotthalmi
Dél-Hansági és Győri
Felsőtárkányi
Közép-Duna-menti
Közép-Tiszai
Lillafüredi
Marcali
Nagykőrösi
Pécsi
Pincehelyi
Sárospataki
Tapolcai
Váci
Zalaegerszegi
8.2017Barcsi
Debrecen-Halápi
Dél-Baranyai
Dél-Bükki
Diósjenő-Királyréti
Egri
Erdőhorváti
Farkasgyepűi
Felső-Kemenesháti
Kiskőrösi
Mezőföldi
Pécsváradi
Zalacsányi
[123]
9.2018Bakonyszentlászlói
Bánokszentgyörgyi
Bodrogközi
Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
Dél-Hevesi
Felső-Őrségi és Vendvidéki
Kárászi
Kelet-Cserháti
Kisteleki
Körös-Maros közi
Lábodi
Parasznyai
Sellyei
Szolnok-Jászsági
Verpeléti
10.2019Baki
Berceli
Felső-Hegyközi
Gödöllői-dombság
Gyöngyössolymosi
Kiskunhalasi
Mezőföld-Sárrét
Nagyatádi
Nagydorogi
Nyíregyházi
Répce-síki
Sárvár-Celldömölki
Surdi
Szendrői
Szentendrei
Várpalotai
Zirci
11.2020Alsó-Duna-menti
Alsó-Hegyközi
Baktalórántházai
Bédai
Dél-Borsodi
Gerecsei
Gödöllői
Hőgyészi
Iharosi
Marosszög-Csanádi
Nagybátonyi
Nagydorogi
Hévízi
Nyugat-Zselic
Pannonhalmi-Téti
Pilismaróti
Répce-síki
Surdi
Várpalotai

7. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőgazdálkodás és a körzeti erdőtervezés egyes erdészeti tájcsoportjaira vonatkozó egyedi szabályai

1. Nagyalföld

1.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Kocsányos
tölgyesek
80-11090-12090-13080-120
3.Cseresek60-7570-9070-9070-80
4.Akácosok25-3530-4020-4030-45
5.Kőrisesek,
juharosok
60-9060-11070-12070-100
6.Egyéb kemény
lombosok
40-8050-9050-8045-90
7.Nemes nyárasok15-3020-4015-3520-35
8.Nemes füzesek25-4530-5030-5030-50
9.Hazai nyárasok30-4545-7045-7035-70
10.Hazai füzesek30-4540-6040-6035-60
11.Égeresek50-7060-8060-8055-80
12.Egyéb lágy
lombosok
30-7040-7040-7040-70
13.Fenyvesek35-6040-7035-8035-70

1.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos- különösen az intenzíven terjedő fafajok -, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a fekete nyár, magyar kőris, molyhos tölgy, olasz tölgy, vadgyümölcsök, feketegyűrű (tatár) juhar, rezgő bibircses nyír, nyár, kecskefűz, vénic-szil, mezei szil közönséges boróka - megőrzését.

1.3 Gazdasági rendeltetésű, a részletben előforduló hazai nyár faegyedek sarjaztatására alkalmatlan termőhelyen álló és 35 %-nál nagyobb nemes nyár elegyarányú nemes nyár elegyes hazai nyárasokban véghasználat már 25 éves kortól tervezhető.

1.4 Felnyíló erdőnek minősülő erdőtársulások:

a) Borókás-nyárasok

b) Homoki tölgyesek

c) Homoki nyárasok

d) Sziki tölgyesek

e) Lösztölgyesek

f) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők [tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai füzes és nyáras) és láperdők (kőris, nyír, éger)]

g) A részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdők, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

1.5 A szikes termőhelyeken álló állományokban tervezett erdőnevelések során kiemelt figyelmet kell fordítani a szárazságot tűrő cserkíméletére.

1.6 A "Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta" világörökségi területen területén álló delelőerdőkben, szárnyékerdőkben az akácosok mindaddig fenntarthatóak, amíg a funkciójukat betöltik.

1.7 Ligeterdő jellegű, meghatározóan őshonos fafajú hullámtéri ún. kubikerdők esetében amennyiben a rendeltetésüket a tervciklus alatt várhatóan még be tudják tölteni - a véghasználati előírást kerülni kell.

1.8 A botoló üzemmódban kialakított füzesek esetében - amennyiben a rendeltetésüket a tervciklus alatt várhatóan még be tudják tölteni - a vágásérettségi szakaszok figyelembe vétele nélkül a véghasználati előírást kerülni kell.

2. Északi-középhegység

2.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Bükkösök90-120100-150110-160100-140
3.Kocsánytalan és
kocsányos
tölgyesek
90-120100-150100-15090-140
4.Molyhos tölgyesek90-130110-150120-160100-150
5.Cseresek70-9590-11085-12075-110
6.Akácosok25-4035-6020-5030-60
7.Gyertyánosok60-9080-12090-12070-110
8.Juharosok60-9070-11080-12070-110
9.Kőrisesek70-10090-12090-12080-110
10.Egyéb kemény
lombosok
40-8050-9050-9040-90
11.Nemes nyárasok -
nemes füzesek
15-3520-4015-4015-45
12.Hazai nyárasok40-6045-8050-8040-80
13.Hazai füzesek30-4540-6540-6035-60
14.Égeresek60-8070-10070-10065-90
15.Hársasok70-9080-11080-11070-100
16.Egyéb lágy
lombosok
30-5030-7040-7030-70
17.Erdei- és
feketefenyvesek
40-7050-8040-8040-80
18.Egyéb fenyvesek50-8050-10050-10060-100

2.2 A cseres és bükkös faállománytípusú területrészeket is tartalmazó erdőrészlet elnyújtott fokozatos felújítóvágással történő véghasználata esetén az egységes vágásérettségi kort a bükkösökre meghatározott vágásérettségi szakaszon belül az alsó határértékhez közelítve, a cseres területrész jelentős hányada esetén azonban akár 100 évnél kisebb értékben indokolt megállapítani úgy, hogy az egyes területrészek véghasználatára a megfelelő faállománytípusra meghatározott vágásérettségi szakaszon belül kerüljön sor.

2.3 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos- különösen az intenzíven terjedő fafajok -, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a molyhos tölgy, olasz tölgy, vadgyümölcsök, tatár juhar, virágos kőris, hegyi szil, mézgás éger, rezgő nyár, kecskefűz, bibircses nyír, közönséges boróka - megőrzését.

2.4 A fenyőszáradással érintett lucfenyvesekben előírt egészségügyi termelés mellett az állomány egészségi állapotának függvényében véghasználat is tervezhető.

2.5 Felnyíló erdőnek minősülő állományok:

a) Bokorerdők és egyéb faanyagtermelést nem szolgáló váztalajon található erdők (fenyvesek, virágos kőrisesek, molyhostölgyesek juharosok),

b) Törmeléklejtő erdők,

c) Sziklaerdők,

d) Szurdokerdők

e) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők (tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai nyáras és füzes, éger) és láperdők (kőris, nyír, éger)

3. Dunántúli-középhegység

3.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Bükkösök90-120100-150100-150100-140
3.Kocsánytalan és
kocsányos
tölgyesek
90-12090-150100-15090-140
4.Molyhos tölgyesek90-120110-150110-150100-140
5.Cseresek75-9590-12085-12080-110
6.Akácosok25-4035-6020-5030-60
7.Gyertyánosok70-9080-13080-12080-110
8.Juharosok60-9070-11080-12070-110
9.Kőrisesek70-10090-12090-12080-110
10.Nemes nyárasok -
nemes füzesek
15-3520-4015-4015-45
11.Égeresek60-8070-10070-10065-90
12.Hársasok70-9080-11080-11070-100
13.Egyéb lombosok30-7040-7040-8040-80
14.Fenyvesek40-7060-10040-8045-90

3.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos- különösen az intenzíven terjedő fafajok -, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a, szilek, vadgyümölcsök mézgás éger, rezgő nyár, fehér és szürke nyár, bibircses nyír, közönséges boróka - megőrzését.

3.3 A Gerecsei, a Dél-vértesi, a Szentendrei, a Pilis-Visegrádi és a Budai-hegyek erdőtervezési körzetben nagy területen érintett állami erdőgazdálkodók a természetes felújítások támogatása és a tartamosság követelményeinek megfelelően a területükre vonatkozóan a bővebb véghasználati előírásból évente maximálisan csak a 30 éves vágásérettség átlagának megfelelő arányos részt hajthatják végre.

3.4 Felnyíló erdőnek minősülő állományok:

a) Bokorerdők és egyéb faanyagtermelést nem szolgáló váztalajon található erdők (fenyvesek, virágos kőrisesek, molyhostölgyesek, juharosok)

b) Törmeléklejtő erdők

c) Sziklaerdők

d) Szurdokerdők

e) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők (tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai nyáras, éger) és láperdők (kőris, nyír, éger)

4. Kisalföld

4.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Kocsányos
tölgyesek
75-11090-130100-13090-130
3.Cseresek70-10080-13090-13080-120
4.Akácosok20-5030-5020-5025-55
5.Egyéb kemény
lombosok
60-9070-12070-12060-110
6.Nemes nyárasok15-4020-4015-4015-40
7.Nemes füzesek30-4530-5530-5030-55
8.Hazai nyárasok30-5535-7040-7035-70
9.Hazai füzesek25-5030-6030-6030-60
10.Égeresek45-7050-9060-10055-90
11.Egyéb lágy
lombosok
30-7040-9050-10040-90
12.Fenyvesek45-8050-9045-9050-80

4.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos- különösen az intenzíven terjedő fafajok -, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a vadgyümölcsök, mezei szil, vénic-szil, magas kőris, magyar kőris, mézgás éger, rezgő nyár, kecskefűz, bibircses nyír, közönséges boróka - megőrzését.

4.3 A tájcsoportban felnyíló erdő a részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdőket, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

5. Nyugat-Dunántúl

5.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Bükkösök90-12090-150100-130100-130
3.Kocsánytalan
tölgyesek
90-130100-140110-150100-140
4.Kocsányos
tölgyesek
90-120100-140100-14090-130
5.Cseresek70-10090-12090-12080-110
6.Akácosok25-4030-5020-5025-55
7.Gyertyánosok60-10080-12080-11070-100
8.Kőrisesek70-9080-10085-11080-100
9.Egyéb kemény
lombosok
40-9050-11060-12040-110
10.Nemes nyárasok -
nemes füzesek
15-3520-4015-4020-50
11.Hazai nyárasok és
füzesek
30-5540-7040-7040-70
12.Égeresek45-7560-8060-8055-80
13.Hársasok60-10070-12080-13070-120
14.Egyéb lágy
lombosok
30-7040-9040-9030-90
15.Erdei- és
feketefenyvesek
60-10070-11060-12070-110
16.Egyéb fenyvesek40-10050-11040-11050-110

5.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a szilek, kőrisek, hegyi juhar, mézgás éger, szelídgesztenye, közönséges boróka - megőrzését.

5.3 A fenyőszáradással érintett lucfenyvesekben előírt egészségügyi termelés mellett az állomány egészségi állapotának függvényében véghasználat is tervezhető.

5.4 Az erdeifenyvesekben legfeljebb két famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás tarvágás jellegű véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.

6. Dél-Dunántúl

6.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

ABCDE
1.Faállománytípus
neve
Vágásérettségi szakaszok (év)
GazdaságiKözjólétiVédelmi
Természetvédelmi és
Natura 2000
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2.Bükkösök90-120100-130100-140100-130
3.Kocsánytalan
tölgyesek
90-12090-130100-14090-140
4.Kocsányos
tölgyesek
80-11090-13095-13095-120
5.Cseresek70-9585-11090-12080-110
6.Akácosok25-4030-5020-5030-50
7.Gyertyánosok70-9080-12085-12080-110
8.Juharosok60-9070-10080-11070-100
9.Kőrisesek70-9580-11085-12080-110
10.Vörös tölgyesek,
fekete diósok
60-8070-9060-9070-90
11.Egyéb kemény
lombosok
40-8050-9050-9040-90
12.Nemes nyárasok -
nemes füzesek
15-3520-4015-4020-45
13.Hazai nyárasok35-5545-7050-7040-70
14.Hazai füzesek30-4540-6040-6035-60
15.Égeresek50-7060-9060-9055-80
16.Hársasok60-9075-11080-11070-100
17.Egyéb lágy
lombosok
20-5020-6030-6020-60
18.Fenyvesek40-7050-9040-8045-80

6.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok - kiemelten a molyhos- és olasz tölgy, a berkenyék, madárcseresznye, vadalma, vadkörte, szilek, bibircses nyír, kecskefűz, közönséges boróka, esetenként a hazai nyárak - megőrzését.

6.3 A tájcsoportban felnyíló erdő:

a) az V-VI. fatermési osztályba sorolt gyenge termőhelyű homokkibúvásos erdőrészletek,

b) a részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdőket, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

6.4 A legfeljebb két (bükkösben másfél) famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás tarvágás jellegű véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.

8. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományok

[124]
ABCD
1.Erdősítés célállományaFő-fafajFőfafajként értékelhető elegyfafajokBefejezéskori
tőszám mageredetű erdőfelújításban1
db/ha
2.BükkösökBKST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, VK,
CSNY, BE, KH, NH, EH, EF, JF,VF, LF
5 000
(4 000)
3.Gyertyános- tölgyesekKTT, KSTGY, CS, B, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
MK, MAK, VK, CSNY, AL, SZG, KH, NH,
EH, ME, BE, EF, LF, VF, DF
5 000
(4 000)
4.TölgyesekKTT, KST,
MAT
CS, B, MOT, OT, GY, HJ, KJ, TJ, MJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MK, MAK, VK, CSNY, BE, SZG,
KH, NH, EH, ME, FRNY, RNY, FTNY, EF,
FF, AL, KT
5 000
(4 000)
5.CseresekCSB, KST, KTT, MOT, OT, MAT, GY, KJ, MJ,
TJ, MK,VK,MJ, MSZ, CSNY, BE, KT, KH,
EH, EF, FF, VF
4 000
(2 500)
6.Molyhos tölgyesekMOT, OTVK, KTT, CS, MSZ, MK, KT, BE, EH, MJ4 000
(1 000)
7.Hazai egyéb kemény
lombosok2
H-EKLGY, HJ, KJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK,
VK,MJ, CSNY, AL, KT, BE, KH, NH, EH,
FRNY, FTNY, FFU, TFU, ME, KH, NH, EH,
EF, FF, LF
5 000
(3 000)
8.AkácosokA(Valamennyi őshonos fafaj értékelhető
főfafajként.)
2 500
(1 500)
9.Idegenhonos kemény
lombosok2
I-EKLKST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,HSZ, MK,
MAK, CSNY, FRNY, KH, NH, EH, TMO,
MSZ, VSZ, TUSZ, MJ,
5 000
(2500)
10.Nemes nyárasok és nemes
fűzesek
NNY,
NFŰ
A, (Valamennyi őshonos fafaj
értékelhető főfafajként.)
350
(300)
11.Hazai nyárasok2HNYKST, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MJ, VSZ, MK,
MAK, AL, KT, FFU, TFU, ME, FTNY , RNY,
ZSM, A, NNY, KBO, EF, FF
3 000
(2 000)
12.Víztűrő egyéb lágylomb2VT-ELLKST, HJ, VSZ, MK, MAK, AL, LF, NNY,
FRNY, FTNY, NFU, FFU, TFU,
2 000
(1 000)
13.Hazai egyéb lágylomb2H-ELLKST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ,
HSZ, MSZ, MK, AL, CSNY, KT, SZG,
FRNY, BE, EF, FF, LF
5 000
(4 000)
14.ErdeifenyvesekEFKST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ,
MSZ, MK, VK, CSNY, AL, KT, BE, SZG,
FRNY, KH, NH, EH, FF, LF, VF, DF, KBO
4 000
(3 000)
[125]
15.FeketefenyvesekFFKTT, KST, MOT, CS, KJ, MJ, MSZ, MK, VK,
KT, BE, FRNY, EH, EF
4 000
(3 000)
16.Egyéb fenyvesek2EGYFKST, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, VSZ, MK,
CSNY, KH, NH, EH, EF, AC,
4 000
(3 000)

1 A táblázat megfelelő rovatában szerepeltetett érték az erdősítés főfafajú és a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő, főfafajként értékelhető elegyfafajú faegyedeire együttesen elvárt összes tőszámot mutatják úgy, hogy azon belül a főfafajú faegyedeknek legalább a zárójelben szerepeltetett mennyiségben jelen kell lenniük a vizsgált területen. A két érték különbözete ennek megfelelően azt jelzi, hogy az adott elegyfafajú faegyedek az erdősítés főfafajú faegyedei jelenlétének értékelése során milyen mértékekig vehetők számításba.

2 Egyes célállománytípus-csoportban feltüntetett főfafaj erdősítési fafajcsoportot takar, melyek közül az alábbi fafajok értelmezhetők főfafajként:

[126]
AB
1.FafajcsoportFőfafaj
2.H-EKLGY, HJ, KJ, MJ, MK, MAK, MSZ, VSZ, VK, B, KST, KTT, MAT, MOT, OT, CS, (MAK
és VK csak a természetes elterjedési területén belül alkalmazható)
3.I-EKLVT, FD, KD, ha a véghasznált faállomány AK vagy NYO főfafajú volt: AK, NYO
4.HNYFRNY (beleértve SZNY is), FTNY, RNY
5.VT-ELLFÜ, MÉ
6.H-ELLKH, NH, MÉ, NYI, illetve a többi kategória főfafajaként nem említett lágy
lombos fafajok
7.EGYFLF, DF, JF, VF

9. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Erdősítési célállományok megfeleltetése

AB
1.E rendelet hatálybalépése előtt megállapítható
célállományok
E rendelet hatálybalépését követően
megállapítható célállományok
2.rövid neveteljes neveteljes neverövid neve
3.BBükkösBükkösB
4.B-KTTKocsánytalan tölgyes-bükkösBükkösB
5.B-GY-KTTGyertyános-kocsánytalan
tölgyes-bükkös
BükkösB
6.B-GYGyertyános-bükkösBükkösB
7.B-KKőrises-bükkösBükkösB
8.B-ELEgyéb lomb elegyes-bükkösBükkösB
9.B-FFenyő elegyes-bükkösBükkösB
10.GY-KTTGyertyános-kocsánytalan
tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
11.GY-KTT-BBükkös-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
12.GY-KTT-CSCseres- gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
13.GY-KTT-ELEgyéb lomb elegyes-
gyertyános-kocsánytalan
tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
14.GY-KTT-FFenyő elegyes- gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
15.GY-KSTGyertyános-kocsányos
tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
16.GY-KST-CSCseres-gyertyános-kocsányos
tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
17.GY-KST-ELEgyéb lomb elegyes-
gyertyános-kocsányos
tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
18.GY-KST-FFenyő elegyes -gyertyános-
kocsányos tölgyes
Gyertyános- tölgyesGY-T
19.KTTKocsánytalan tölgyesTölgyesT
20.KTT-CSCseres-kocsánytalan tölgyesTölgyesT
21.KTT-HHársas-kocsánytalan tölgyesTölgyesT
22.KTT-MOTMolyhos tölgyes-
kocsánytalan tölgyes
TölgyesT
23.KTT-CS-EFCseres-erdeifenyves-
kocsánytalan tölgyes
TölgyesT
24.KTT-EFErdeifenyves-kocsánytalan
tölgyes
TölgyesT
25.KTT-ELEgyéb lomb elegyes-
kocsánytalan tölgyes
TölgyesT
26.KTT-EGYFEgyéb fenyő elegyes-
kocsánytalan tölgyes
TölgyesT
27.KSTKocsányos tölgyesTölgyesT
28.KST-CSCseres-kocsányos tölgyesTölgyesT
29.KST-HNYHazai nyáras-kocsányos
tölgyes
TölgyesT
30.KST-MÉMézgás égeres-kocsányos
tölgyes
TölgyesT
31.KST-KKőrises-kocsányos tölgyesTölgyesT
32.KST-ELEgyéb lomb elegyes-
kocsányos tölgyes
TölgyesT
33.KST-FFenyő elegyes-kocsányos
tölgyes
TölgyesT
34.CSCseresCseresCS
35.CS-KTTKocsánytalan tölgyes-cseresCseresCS
36.CS-KSTKocsányos tölgyes-cseresCseresCS
37.CS-MOTMolyhos tölgyes-cseresCseresCS
38.CS-ELEgyéb lomb elegyes-cseresCseresCS
39.CS-EFErdeifenyves-cseresCseresCS
40.CS-FFFeketefenyves-cseresCseresCS
41.CS-EGYFEgyéb fenyő elegyes-cseresCseresCS
42.MOT-VKVirágos kőrises-molyhos
tölgyes
Molyhos tölgyesMOT
43.MOT-KTTKocsánytalan tölgyes-
molyhos tölgyes
Molyhos tölgyesMOT
44.MOT-CSCseres-molyhos tölgyesMolyhos tölgyesMOT
45.MOT-ELEgyéb elegyes- molyhos
tölgyes
Molyhos tölgyesMOT
46.AAkácosAkácosA
47.A-NNYNemes nyáras-akácosAkácosA
48.A-HNYHazai nyáras-akácosAkácosA
49.A-ELEgyéb lomb elegyes-akácosAkácosA
50.A-FFenyő elegyes-akácosAkácosA
51.GYGyertyánosHazai egyéb kemény lombosH-EKL
52.GY-EElegyes-gyertyánosHazai egyéb kemény lombosH-EKL
53.JJuharosHazai egyéb kemény lombosH-EKL
54.J-EElegyes-juharosHazai egyéb kemény lombosH-EKL
55.KKőrisesHazai egyéb kemény lombosH-EKL
56.K-TTölgyes-kőrisesHazai egyéb kemény lombosH-EKL
57.K-EEgyéb elegyes-kőrisesHazai egyéb kemény lombosH-EKL
58.VTVörös tölgyesIdegenhonos kemény lombosI-EKL
59.FDFekete diósIdegenhonos kemény lombosI-EKL
60.EKLEgyéb kemény lombosCélállománynak nem volt választható
61.NNYNemes nyárasNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
62.NNY-HNYHazai nyáras-nemes nyárasNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
63.NNY-AAkácos-nemes nyárasNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
64.NNY-ELEgyéb lomb elegyes-nemes
nyáras
Nemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
65.NNY-FFenyő elegyes-nemes nyárasNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
66.NFÜNemes füzesNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
67.NFÜ-EElegyes-nemes füzesNemes nyáras vagy
nemes fűzes
NNY/NFÜ
68.HNYHazai nyárasHazai nyárasHNY
69.HNY-NNYNemes nyáras-hazai nyárasHazai nyárasHNY
70.HNY-AAkácos-hazai nyárasHazai nyárasHNY
71.HNY-KSTKocsányos tölgyes- hazai
nyáras
Hazai nyárasHNY
72.HNY-ELEgyéb lomb elegyes-hazai
nyáras
Hazai nyárasHNY
73.HNY-BOBorókás-hazai nyárasHazai nyárasHNY
74.HNY-EGYFFenyő elegyes-hazai nyárasHazai nyárasHNY
75.FüzesVíztűrő egyéb lágylombVT-ELL
76.FÜ-EElegyes-füzesVíztűrő egyéb lágylombVT-ELL
77.Mézgás égeresVíztűrő egyéb lágylombVT-ELL
78.MÉ-EElegyes-mézgás égeresVíztűrő egyéb lágylombVT-ELL
79.HHársasHazai egyéb lágylombH-ELL
80.H-EElegyes-hársasHazai egyéb lágylombH-ELL
81.NYINyíresHazai egyéb lágylombH-ELL
82.NYI-EElegyes-nyíresHazai egyéb lágylombH-ELL
83.ELLEgyéb lágy lombosHazai egyéb lágylombH-ELL
84.EFErdeifenyvesErdeifenyvesEF
85.EF-BBükkös-erdeifenyvesErdeifenyvesEF
86.EF-GY-KTTGyertyános-kocsánytalan
tölgyes-erdeifenyves
ErdeifenyvesEF
87.EF-TTölgyes-erdeifenyvesErdeifenyvesEF
88.EF-CSCseres-erdeifenyvesErdeifenyvesEF
89.EF-AAkácos-erdeifenyvesErdeifenyvesEF
90.EF-ELEgyéb lomb elegyes-
erdeifenyves
ErdeifenyvesEF
91.EF-FFenyő elegyes-erdeifenyvesErdeifenyvesEF
92.FFFeketefenyvesFeketefenyvesFF
93.FF-CSCseres-feketefenyvesFeketefenyvesFF
94.FF-TMolyhos tölgyes-
feketefenyves
FeketefenyvesFF
95.FF-ELEgyéb lomb elegyes-
feketefenyves
FeketefenyvesFF
96.FF-FFenyő elegyes-feketefenyvesFeketefenyvesFF
97.LFLucfenyvesEgyéb fenyvesEGYF
98.LF-BBükkös-lucfenyvesEgyéb fenyvesEGYF
99.LF-ELEgyéb lomb elegyes-
lucfenyves
Egyéb fenyvesEGYF
100.LF-FFenyő elegyes-lucfenyvesEgyéb fenyvesEGYF
101.VFVörösfenyvesCélállománynak nem volt választható
102.EGYFEgyéb fenyvesEgyéb fenyvesEGYF
103.EGYF-LElegyes-egyéb fenyvesEgyéb fenyvesEGYF

10. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez[127]

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei

A. Általános rész

1. Azonosító adatok

1.1. az erdőgazdálkodó neve, kódja

1.2. a terület elnevezése

1.3. örökerdő üzemmód megállapításának időpontja

1.4. terület-nyilvántartás:

1.4.1. örökerdő egység jele

1.4.2. beavatkozás tervezett éve (első beavatkozás + visszatérési időszakok)

1.4.3. egység összterülete (ha)

1.4.4. erdőrészlet jele

1.4.5. erdőrészlet területe (ha)

1.4.6. örökerdő modell

2. Gazdálkodási célok kitűzése

2.1. örökerdő modell

2.2. minősítés (jó, közepes, gyenge)

2.3. a főállomány optimális célállapota

2.3.1. fafajok és elegyarányuk (%)

2.3.2. fafajok célátmérői (cm)

2.3.3. darabszám (db/ha)

2.3.4. körlapösszeg (m2/ha)

3. Feltárás tervezése

3.1. engedélyköteles és nem engedélyköteles feltáróhálózat szükségessége

3.2. közelítőhálózat tervezése

4. Visszatérési idő meghatározása (indokolással ellátva)

5. Az erdőgazdálkodó által megfogalmazott kezelési elvek és beavatkozási erélyek általános bemutatása a különböző fejlődési szakaszban lévő faállományokban

6. Az önellenőrzési módszernek megfelelő, az erdőművelési célok betartásához kiválasztott, a tervezéshez és önellenőrzéshez alkalmazott gazdálkodói eljárás (átmérőcsoportos, átmérőosztályos, körlapösszeg mérésen alapuló)

7. Terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása

7.1. javafák, értékfák, célátmérőig fenntartandó fák jelölése

7.2. kivágandó fák jelölése

7.3. biotóp fák jelölése

7.4. közelítőnyomok jelölése

7.5. egyéb fontosnak tartott jelölések

8. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése (például: biotóp fák, kíméleti terület stb.)

9. Térképi melléklet az örökerdő tömb egységekre osztásának ábrázolásával

A térképen ábrázolni kell a meglévő és a tervezett közelítő nyom hálózatot is.

B. Erdőrészlet adatok

1. Erdőrészlet azonosító

2. Örökerdő modell kijelölése

2.1. főállomány (D1,3 ≥ 12 cm) jellemzése (törzsszámeloszlás, elegyarány, záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)

2.2. utánpótlás állomány bemutatása (elegyarány, záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)

3. Faállomány összefoglaló értékelése

3.1. jelenlegi körlapösszeg (m2/ha)

3.2. átlagos éves körlapösszeg növedék (m2/év/ha)

3.3. visszatérési időszak hossza (év)

3.4. körlapösszeg növedék a visszatérési időszak alatt (m2/ha)

3.5. körlapösszeg fenntartás (csökkentés, megtartás, emelés)

3.6. beavatkozás tervezett mértéke a körlapösszegben (m2/ha)

3.7. beavatkozás tervezett erélye körlapösszegek %-ában

4. Szöveges célmeghatározás a főállományra

5. A célállapot eléréséhez szükséges kivágandó fák tervezett átmérőeloszlása

6. Utánpótlás állomány gondozásának tervezése

11. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez[128]

Az átalakítási és erdőfelújítási terv tartalmi követelményei átmeneti üzemmódú erdőkre

1. Azonosító adatok

1.1. az erdőgazdálkodó neve, kódja

1.2. terület-kimutatás:

1.2.1. erdőrészlet jele

1.2.2. erdőrészlet területe (ha)

1.2.3. átmeneti üzemmód megállapításának időpontja

1.2.4. véghasználati időszak hossza (év)

1.2.5. átalakítási és erdőfelújítási tervezési egység darabszáma

2. Terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása

2.1. tervezési egység határa

2.2. kivágandó fák jelölése

2.3. hagyásfák jelölése

2.4. közelítőnyomok jelölése

2.5. egyéb fontosnak tartott jelölések

3. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése (például: biotóp fák, kíméleti terület stb.)

4. Erdőrészletek átalakítási és erdőfelújítási terve

4.1. erdőrészlet azonosítója

4.2. erdőrészlet területe

4.3. átalakítási és erdőfelújítási tervezési egység

4.3.1. jele a térképen

4.3.2. területe (ha)

4.4. a 10 éves erdőtervidőszak alatti beavatkozások száma

4.5. idős állomány faállománytípusa

4.6. használat módja

4.7. erdősítés jellege

4.8. erdősítés módja

4.9. újulat faállománytípusa

4.10. megjegyzés

5. Térképi melléklet az erdőrészlet átalakítási és erdőfelújítási tervezési egységekre osztásának ábrázolásával

A térképen ábrázolni kell a meglévő és a tervezett közelítő nyom hálózatot is.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[2] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[3] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[4] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[5] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[6] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[7] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[8] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[9] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[10] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[11] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[12] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[13] Módosította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[14] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[15] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja. Hatályos 2020.11.15.

[16] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja. Hatályos 2020.11.15.

[17] Beiktatta a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[18] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § c) pont ca) és cb) alpontja. Hatályos 2020.11.15.

[19] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[20] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[21] Módosította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[24] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[25] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[26] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[27] Az alcímet beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[28] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[29] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[30] A nyitó szövegrészt módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 1. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[31] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[32] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[33] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[34] Beiktatta a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[35] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[36] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[37] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[38] A nyitó szövegrészt módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[39] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[40] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[41] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[42] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[43] A nyitó szövegrészt módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[44] Módosította e rendelet 67. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[45] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[46] Megállapította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[47] Megállapította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[48] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[49] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[50] Megállapította a 20/2018. (VII. 27.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.08.11.

[51] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[52] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[53] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[54] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[55] Beiktatta a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[56] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[57] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[58] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[59] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[60] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[61] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[62] Megállapította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[63] A nyitó szövegrészt módosította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[64] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 3. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[65] A nyitó szövegrészt módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 4-5. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[66] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[67] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 5. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[68] A nyitó szövegrészt módosította a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2021.02.24.

[69] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[70] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 3. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[71] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[72] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.11.15.

[73] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[74] Beiktatta a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.05.15.

[75] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[76] Beiktatta a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[77] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[78] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[79] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[80] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[81] Megállapította a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[82] Módosította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.11.15.

[83] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[84] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 6. pont a)-b) alpontja. Hatályos 2020.12.21.

[85] Módosította e rendelet 67. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[86] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. § 2. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[87] Hatályon kívül helyezte a 183/2023. (XII. 27.) AM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Megállapította az 51/2020. (X. 16.) AM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2020.11.15.

[91] A melléklet címét módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[92] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[93] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[94] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[95] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.05.01.

[96] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.05.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont da) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont db) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[99] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[100] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[101] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.05.01.

[102] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2024.05.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont dc) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont dd) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[105] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2024.05.01.

[106] Beiktatta a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2024.05.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont de) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[108] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[109] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[110] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[111] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[112] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[113] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2023.05.11.

[114] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2024.05.01.

[115] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2024.05.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 8. § d) pont df) alpontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[117] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 8. pont). Hatályos 2024.05.01.

[118] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2024.05.01.

[119] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 10. pont). Hatályos 2024.05.01.

[120] Megállapította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet 11. pont). Hatályos 2024.05.01.

[121] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § b) pontja (lásd 2. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2024.05.01.

[122] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § b) pontja (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.05.01.

[123] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 6. § b) pontja (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.05.01.

[124] Módosította a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet 7. § k) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[125] Módosította a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[126] Módosította a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 29. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2023.05.15.

[127] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 8. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.05.01.

[128] Beiktatta a 13/2020. (IV. 8.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.05.01.

Tartalomjegyzék