Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti támogatási rendszer keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bejelentésére és igazolására irányuló eljárásokra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeket a 2007-2013 programozási időszak tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott intézkedésekre az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: FMR.) szabályoz.

(3)[1] Az (1) bekezdés szerinti eljárást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében

aa) a támogatási jogviszony keletkezése előtti eljárási szakaszban, továbbá az első kifizetési igénylés - beleértve az előlegigénylést is - benyújtásáig a Kr. szerinti közbenső szervezetként,

ab) ezt követően bekövetkezett vis maior esemény tekintetében a Kr. szerinti kifizető ügynökségként,

b) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az (1) bekezdés szerinti eljárást a Kincstár mint közreműködő szervezet

folytatja le.

2. § (1)[2] E rendeletet az FMR. 3. § (1) bekezdésében felsoroltak mellett alkalmazni kell

a) a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem látható, költségvetési szervekre, állami tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó, a gazdasági növekedés érdekében szükségessé vált fejlesztéspolitikai kormányzati intézkedésre,

b) a Kr. szerinti támogatási felhívásban meghatározott rendkívüli körülmény, cselekmény vagy esemény (a továbbiakban együtt: esemény) igazolására, vis maiorként történő elismerésére,

c) azon kedvezményezettek esetében, akik a támogatási jogviszony fenntartási időszakára vállalt állatlétszám szinten tartási kötelezettségüknek önhibájukon kívül nem tudnak eleget tenni, és hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a kieső mennyiségre termékértékesítési szerződéssel rendelkeznek, de a kedvezőtlen piaci viszonyokra való hivatkozással a felvásárlók, illetve feldolgozók legalább 30%-os mértékben a szerződésben meghatározott mennyiség átvételétől elálltak.

(2) Ugyanazon esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában ugyanazon bejelentő tekintetében érdemi döntés - függetlenül az érintett intézkedés forrásától - csak egyszer hozható.

(3)[3] Amennyiben az FMR. alapján tett bejelentés az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban lévő eljárást is érint, az FMR. szerinti eljárásban az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában hozott döntés hatálya kiterjed az e rendelet szerinti intézkedésekre is. Ez esetben a Kincstár e rendelet alapján nem hoz döntést az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában.

(4) Amennyiben a kedvezményezett az esemény bekövetkezésének időpontjában termelői csoportban vagy termelői szervezetben tagsággal rendelkezik, és e rendelet vagy az FMR. szerint tesz bejelentést, az esemény vis maiorként való elismerésére vonatkozó döntést a termelői csoport vagy termelői szervezet e rendelet hatálya alá tartozó intézkedése tekintetében, az intézkedésben részt vevő külön bejelentése nélkül is figyelembe kell venni az intézkedésre vonatkozó jogszabályok alapján.

3. § (1) Amennyiben a bejelentés az 1. § (1) bekezdés szerinti intézkedést érint, úgy a bejelentés benyújtására és igazolására az FMR. szabályait kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel.

(2) Az FMR. alkalmazása során

a) "ügyfél" alatt a Kr. szerinti "kedvezményezett", illetve "bejelentő" értendő,

b) az FMR. 6. § (3) bekezdésében a "jogszabály" alatt "támogatási felhívás" értendő,

c) nem kell alkalmazni az FMR. 1. § (3) bekezdését, valamint 4. és 5. §-át.

(3)[4] A bejelentést az FMR. szerinti vis maior bejelentő elektronikus felületen kell megtenni, és az esemény bekövetkeztének igazolását, valamint a vis maior elismerését a Kincstár végzi.

(4)[5] Az FMR. 3. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), j) és k) pontjában meghatározott esetekben a Kincstár az eseményt csak akkor ismeri el vis maiorként, ha annak bekövetkezését a bejelentő hatósági bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja. Ha az esemény az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belül tűzeset miatt következett be, úgy azt a bejelentőnek a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal vagy tűzvizsgálati jelentéssel kell igazolnia.

(5)[6]

(6)[7]

(7)[8] Ha a bejelentő az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eseménnyel érintett terület vonatkozásában vis maior bejelentést nyújt be és ugyanezen terület vonatkozásában korábban a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) szerinti kárbejelentést is tett, akkor a Kincstár az esemény bekövetkezésének igazolása során az általa működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatait is figyelembe veszi.

(8)[9]

(9)[10]

(10)[11] Amennyiben a vis maior elismeréséről hozott döntés a támogatási okirat módosítását igényli, a Kincstár haladéktalanul kezdeményezi azt az irányító hatóságnál.

4. § (1)[12] A bejelentés elektronikus úton történő benyújtásával egyidejűleg az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumok másolatát mint a bejelentés mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Kincstárhoz.

(2)[13] Az esemény bekövetkeztének igazolásához szükséges adatok hiánya vagy a szükséges mellékletek benyújtásának elmaradása esetén a Kincstár a bejelentőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra 15 napos határidőt kell megállapítani, amely indokolt esetben a bejelentő kérésére egyszer 15 nappal meghosszabbítható.

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha ugyanazon esemény vis maiorként való elismerése tárgyában több eljárás van folyamatban, akkor az esemény bekövetkeztének igazolása tekintetében a bejelentőre nézve kedvezőbb döntést kell alkalmazni a vis maiorral érintett intézkedések tekintetében.

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról szóló 51/2021. (XII. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdését az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(6)[18] E rendeletnek a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítéssel és az elháríthatatlan külső okkal (vis maior) összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2022. (IX. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (8) bekezdését a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[7] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[8] Módosította a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.09.30.

[9] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[10] Hatályon kívül helyezte az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[11] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 9. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[17] Beiktatta az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[18] Beiktatta a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.09.30.