20/2023. (IV. 19.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), b), j) és l) pontjában,

az 5. és 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosítása

1. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) országos támogatási felsőhatár: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatáshoz kapcsolódó állatlétszám alapú termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatások (a továbbiakban: átmeneti nemzeti támogatás) vonatkozásában megállapított legmagasabb állatlétszám, amely után az adott évben támogatás vehető igénybe;"

2. § (1) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőgazdasági termelőt (a továbbiakban: termelő) illető egyéni támogatási felsőhatárt a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az alapszintű-jövedelemtámogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: átmeneti nemzeti támogatás) iránti kérelemre hozott döntésében állapítja meg."

(2) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az országos támogatási felsőhatár mértéke

a) anyatehén átmeneti nemzeti támogatás esetén 229 215 állategyed,

b) anyajuh átmeneti nemzeti támogatás esetén 1 146 000 állategyed."

3. § A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az anyajuhtartás és az anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az országos tartalék adott támogatási évre szóló szintje a ki nem osztott jogosultságok összessége."

4. § (1) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő támogatási jogosultságát vagy annak egy részét az állatállomány átruházása vagy bérbeadása nélkül más termelő részére átruházhatja vagy bérbe adhatja. A támogatási jogosultság az adott támogatási évre vonatkozóan legalább egyéves időtartamra adható bérbe."

(2) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatási jogosultságok átruházása vagy bérbeadása esetén megállapított új egyéni felsőhatár megállapítás vonatkozásában a Kincstár az erre irányuló kérelem részére történő benyújtását követő hatvan napon belül döntést hoz."

5. § A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. § A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "Bizottság" szövegrész helyébe a "Hús Termékpálya Bizottság" szöveg, az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. §-ában a "3. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "3. § (3) bekezdése" szöveg, a "kiegészítő nemzeti támogatás" szövegrész helyébe az "átmeneti nemzeti támogatás" szöveg,

c) 9. §-ában a "Kincstárnak eljuttatott" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz benyújtott" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése.

2. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

8. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási jogosultság az országos tartalékból a mezőgazdasági termelők között az alábbi sorrendben kerül kiosztásra:

a) az anyajuh-, illetve anyatehéntartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező,

b) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló AM rendelet szerinti támogatásban részesülő, valamint

c) az a) és b) kategóriákba nem sorolható

mezőgazdasági termelők."

9. § A 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos tartalékból támogatási jogosultság az alapszintű-jövedelemtámogatáshoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatás iránti kérelemmel az egységes kérelem keretében igényelhető."

10. § A 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 1. §-ában az "az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet" szövegrész helyébe az "az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet" szöveg lép.

3. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

11. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 44. pontja szerinti termelő;

b) történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke;"

12. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a történelmi bázisjogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján a Kincstár csak abban az esetben és olyan mértékben vezeti át a nyilvántartásában a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az átvevőnek a történelmi bázisjogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 19. pontja szerinti tejhasznú tehenenként számított 7809 litert."

13. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átírási kérelem a támogatási évre vonatkozóan - az 5. § (4) bekezdés c) pont cd) és ce) alpontjában foglaltak kivételével - valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be."

14. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11.,12., 17. és 22. §-ában meghatározott jogcímek szerinti történelmi bázisjogosultságok használati jogának, valamint a történelmi bázisjogosultságok mennyiségének nyomon követése céljából nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat a Kincstár látja el."

15. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 1. § k) pontjában az "a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben" szövegrész helyébe az "a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben" szöveg,

b) 9. §-ában az "a SAPS alkalmazása alatt" szövegrész helyébe az "az alapszintű-jövedelemtámogatás alkalmazásakor" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja és c) pont ca)-cc) alpontja.

4. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

17. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege üzemi szinten)

"a) az egységes kérelemben a tárgyév június 9-ig bejelentett, szántóföldi növénykultúra, illetve szántóföldi zöldség termesztésére, valamint ültetvényművelésre szolgáló terület,

b) az egységes kérelemben a tárgyév július 15-ig bejelentett főnövény növénykultúra, valamint"

(figyelembevételével kerül meghatározásra.)

18. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem alapjául szolgáló növénykultúra területének megállapítása során a tárgyév július 15-ét követően nem vehetők figyelembe a következő területek:

a) az egységes kérelemben bejelentett kijavítással, illetve az egységes kérelem részleges vagy teljes visszavonásával érintett terület,

b) a növénykultúra módosításából adódó területváltozás, valamint

c) a másodvetéssel érintett terület.

(1a) A kárenyhítési eljárásban másodvetésnek a tárgyévi egységes kérelemben bejelentett főnövény betakarítása után elvetett és a tárgyév végéig betakarított növénykultúra tekinthető."

19. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A (10) bekezdéstől eltérően azon növénykultúrák esetében, amelyek szaporítóanyagának előállítására nincs bejelentési kötelezettség a növénytermesztési hatóság felé, a mezőgazdasági termelő a szaporítóanyag-előállítást az arra vonatkozó termeltetési szerződéssel igazolja."

20. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "július 31-ig" szövegrész helyébe az "augusztus 15-ig" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében az "augusztus 7-ig" szövegrész helyébe a "szeptember 7-ig" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a "július 31-éig" szövegrész helyébe az "augusztus 31-ig" szöveg,

d) 4. § (1c) bekezdés b) pontjában a "fóliás" szövegrész helyébe a "termesztő berendezéses" szöveg

lép.

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

21. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 18. pontjában a "2022. év" szövegrész helyébe a "2022. és 2023. év" szöveg lép.

6. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

22. § (1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. állandó gyepterület és állandó legelő: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet) szerinti állandó gyepterület és állandó legelő;"

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. egyéb tájképi elem: az Egységes kérelem rendelet 1. § 13. pontja szerinti egyéb tájképi elem;"

(3) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. egységes kérelem: az Egységes kérelem rendelet 1. § 14. pontja szerinti támogatási kérelem;"

(4) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 6a., 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6a. kis vizes élőhely: az a nem termelő tájképi elem, amely

a) vízborítottsággal rendelkezik, vagy vízjárta terület vagy vízvisszatartásra használják,

b) nem minősül kis tónak, halastónak vagy víztározónak,

c) medre nem lehet bélelt vagy szilárd burkolatú,

d) üde lágyszárú növényzet, illetve part menti vegetációra jellemző növényfajok jelenlétét mutatja, és

e) minimum 5000 négyzetméter területű;

7. környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterület: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 4. pontja szerinti terület;

8. mezőgazdasági parcella: egy mezőgazdasági termelő által bejelentett, egybefüggő földterület, amely nem terjed ki egynél több terményre, illetve földtakaróra, azzal, hogy a mezőgazdasági parcella részét képezheti a rajta elhelyezkedő nem termelő tájképi elem és egyéb tájképi elem;"

(5) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10a. nem termelő tájképi elem: az Egységes kérelem rendelet 1. § 54. pontja szerinti tájképi elem;"

(6) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. támogatható terület: az Egységes kérelem rendelet 1. § 70. pontja szerinti terület;"

(7) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. védett tájképi elem: az Egységes kérelem rendelet 1. § 75. pontja szerinti tájképi elem."

23. § (1) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A MePAR az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően létrehozott, a földterület használatához kapcsolódó, az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet III. címében, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott támogatások eljárásainak kizárólagos, országos földrajzi azonosító és információs rendszere."

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk. A mezőgazdasági parcellát a fizikai blokkon belül kell meghatározni."

24. § A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MePAR-t úgy kell létrehozni és üzemeltetni, hogy)

"b) biztosítsa a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási eljárásokban benyújtott kérelmek adminisztratív ellenőrzéséhez, különösen a területi túligénylések és a kettős igénylések azonosításához, a támogatási jogcímek közötti keresztellenőrzésekhez, továbbá a területi monitoring rendszer, valamint a helyszíni és távérzékeléses ellenőrzéshez szükséges, 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat,"

25. § (1) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A MePAR alapvető adatai a következők:)

"g) a nem termelő tájképi elemek határvonalai,

h) a nem termelő tájképi elemek területmértékei,"

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(A MePAR alapvető adatai a következők:)

"k) kis vizes élőhely határvonalai és

l) kis vizes élőhely területmértékei."

26. § A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Változásvezetést az ügyfél abban az esetben jelenthet be, ha)

"b) a MePAR-ban rögzített nem termelő tájképi elemek - kivéve vízvédelmi sáv - vonatkozásában a MePAR adatai a változásvezetési bejelentés benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és az adott elem valós területi nagysága legalább egy méterrel nyúlik túl a MePAR-ban lehatárolt elem területén, úgy, hogy kiterjedése legalább 0,01 hektáros különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állapothoz képest,

c) a MePAR-ban nem rögzített nem termelő tájképi elemek - kivéve vízvédelmi sáv - vonatkozásában a MePAR adatai a változásvezetési bejelentés benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és a bejelentett elem megfelel az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendeletben, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott fogalmaknak,"

27. § A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a következő 14. és 15. §-sal egészül ki:

"14. § (1) E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2023. (IV. 19.) AM rendelettel [a továbbiakban: 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet] megállapított 1. § 1., 2a., 3., 7., 8., 10a., 14. és 19. pontját, 2. § (1) és (3) bekezdését, 3. § b) pontját, 4. § (1) bekezdés g) és h) pontját, valamint 8. § (1) bekezdés b) és c) pontját a 2023. január 1-jét követően megkezdett eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelettel megállapított 1. § 6a. pontját és 4. § (1) bekezdés k) és l) pontját a 2025. támogatási évtől kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 4-i (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

28. § A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a) 1. § 10. pontjában az "1307/2013/EU rendelet 32. cikk (3) bekezdés második albekezdésében" szövegrész helyébe az "(EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdés a) pontjában" szöveg,

b) 1. § 11. pontjában az "1306/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet" szöveg,

c) 8. § (3) és (7) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű területként" szövegrész helyébe a "nem termelő tájképi elemként" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében az "az ökológiai jelentőségű területként" szövegrész helyébe az "a nem termelő tájképi elemként" szöveg,

e) 8. § (4) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű területként" szövegrészek helyébe a "nem termelő tájképi elemként" szöveg,

f) 8. § (8) bekezdésében az "ökológiai jelentőségű területként" szövegrész helyébe a "nem termelő elemek fenntartási kötelezettség gyakorlat teljesítéséhez bejelentett tájképi elemek területeként" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a) 1. § 12. pontja,

b) 4. § (3) bekezdése és

c) 6. § (1) bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 3. § (5), (6) és (8) bekezdése.

8. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

31. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 15. §-ában és az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 8. §-ában meghatározott növényborítottsággal megvalósuló talajtakarás esetén a Kincstár a takarónövény elvetésének meghiúsulását okozó eseményt csak akkor ismeri el vis maiorként, ha a talaj takarása a vis maior esemény bekövetkezésekor tarlóval borított."

(2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a bejelentés az (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik - az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével -, akkor az esemény bekövetkezésének igazolása céljából a Kincstár

a) a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül, vagy

b) ha a bejelentés támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül, vagy

c) hiányosan benyújtott bejelentés esetén a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül

megkeresi a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott végrehajtásban közreműködő szervet."

32. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a bejelentéshez elektronikusan mellékelni kell az akadályoztatás fennállásának és megszűnésének tényét tanúsító hatósági bizonyítvány vagy egyéb hitelt érdemlő igazolás másolatát."

9. A dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet módosítása

33. § A dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2022. (III. 25.) AM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"5. kapcsolt vállalkozás: az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;"

(2) A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 1. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"7. válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás."

34. § (1) A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételére az a dohánytermelő jogosult, aki vagy amely)

"b) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és

be) az a) pontban foglaltakról."

(2) A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A dohánytermelőt megillető támogatás összege a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg és az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésekben megállapított összes figyelembe vehető referencia terület hányadosának (a továbbiakban: fajlagos támogatási összeg) az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben a dohánytermelő részére megállapított referencia területtel való szorzata. A fajlagos támogatás összege hektáronként legfeljebb 1 300 000 forint lehet."

35. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatási összeg a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg és a (4) bekezdés c) pontja szerinti terület szorzata, azzal, hogy a kifizetési kérelem legfeljebb az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben megállapított összeg erejéig hagyható jóvá."

36. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Ez a rendelet az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

37. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "2022. évi" szövegrész helyébe a "2023. évi" szöveg, a "2022. évre" szövegrészek helyébe a "2023. évre" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "4300 millió forint" szövegrész helyébe a "2700 millió forint" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "2022. április 11. és 25." szövegrész helyébe a "2023. május 15. és június 5." szöveg,

d) 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében az "Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet" szövegrész helyébe az "Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet" szöveg,

f) 4. § (8) bekezdésében az "a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában" szöveg, a "20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "2022. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2023. december 31-éig" szöveg,

h) 6. § (1) bekezdésében a "2023." szövegrész helyébe a "2024." szöveg,

i) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

j) 6. § (6) bekezdésében a "3. § (1) bekezdés b) pont bb)-bd) alpontjában" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontjában" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a 11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "átmeneti" szövegrész,

b) 5. § (4) és (5) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. § (1) Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 4-i (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék