Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31996L0016[1]

A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről

A TANÁCS 96/16/EK IRÁNYELVE

(1996. március 19.)

a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a tagállamok által a tejjel és tejtermékekkel kapcsolatosan elvégzendő statisztikai felmérésekről szóló, 1972. július 31-i 72/280/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ) számos alkalommal módosították; mivel az új módosításokra figyelemmel az átláthatóság érdekét szolgálja az említett irányelv rendelkezéseinek újraszövegezése;

mivel a Szerződés és a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló közösségi rendelkezések alapján fennálló kötelezettségei teljesítése érdekében a Bizottságnak megbízható információkra van szüksége a tej termeléséről és felhasználásáról, valamint rendszeres, megbízható, azonnali információkra az olyan vállalkozások számára történő tejszállításokról, amelyek kezelik vagy feldolgozzák a tejet, továbbá a tejtermékek előállításáról a tagállamokban;

mivel a tej tejgazdasági termeléséről és felhasználásáról szóló felméréseket egységes kritériumoknak megfelelően és nagyobb részletezettséggel kell lefolytatni, és havi felméréseket kell készíteni valamennyi tagállamban a tejfeldolgozó vállalkozásoknál;

mivel összehasonlítható eredmények megszerzése érdekében közös kritériumokat kell rögzíteni a felmérés terjedelmét, a feljegyzésre kerülő jellemzőket és a felmérési eljárást illetően;

mivel a korábbi szabályok végrehajtása során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy célszerű lenne a rendelkezések egyszerűsítése, különösen a heti jelentések szolgáltatására irányuló követelmény eltörlése által;

mivel a tejtermékek tejfehérje tartalmának növekvő jelentőségére figyelemmel meg kell tenni a megfelelő lépéseket;

mivel az irányelv végrehajtásának megkönnyítése érdekében, helyénvaló a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködés folytatása, különösen a 72/279/EGK határozattal ( 4 ) létesített, a mezőgazdasági statisztikákkal foglalkozó állandó bizottságban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok:

1. felmérést készítenek a 2. cikkben meghatározott felmérési egységekről a 4. cikkben meghatározott adatokra nézve, és a Bizottságot tájékoztatják a havi, éves és hároméves eredményekről;

2. éves felmérést készítenek a tej termeléséről és felhasználásáról az 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 2. cikkének a) pontja szerinti mezőgazdasági üzemek körében;

3. a Bizottság beleegyezésétől függően, más hivatalos forrásokból származó adatokat is felhasználhatnak.

2. cikk

Az 1. cikk 1. pontjában említett felmérések a következőkre terjednek ki:

1. olyan vállalkozásokra vagy gazdaságokra, amelyek teljes tejet vagy bizonyos esetekben tejtermékeket vásárolnak fel akár közvetlenül a gazdaságoktól, akár a 2. pontban említett vállalkozásoktól, azok tejtermékké történő feldolgozása céljából;

2. olyan vállalkozásokra, amelyek tejet vagy tejszínt gyűjtenek be annak érdekében, hogy azt részben vagy egészben, feldolgozás nélkül átadják az 1. pontban említett vállalkozásoknak.

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést az eredmények kettős számbavételének lehető legnagyobb mértékű elkerülése érdekében.

3. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a "tej" a tehéntejet, a juhtejet, a kecsketejet és a bivalytejet jelenti. A 4. cikk 1. bekezdésének a) pontjában előírt havi felmérés csak a tehéntejre és a kizárólag tehéntejből gyártott termékekre terjed ki.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a felmérések hatálya alá tartozó tejtermékek listája tekintetében, valamint megállapítsa a különböző termékekkel kapcsolatos eredmények közlése során alkalmazandó standard meghatározásokat.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására csak akkor kerülhet sor, ha az a gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében szükséges; e jogi aktusok nem változtatnak a kért információk választható jellegén, és nem rónak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

A Bizottságnak megfelelő indokolással kell ellátnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt statisztikai intézkedéseket, adott esetben a területen illetékes szakértőktől származó információk felhasználásával, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 14. cikkének (3) bekezdésében említett költséghatékonysági elemzés alapján, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését.

4. cikk

(1) Az 1. cikk 1. pontjában említett felméréseknek legalább a következő a), b) és c) pontban említett információk szolgáltatását kell lehetővé tenniük.

A kérdőíveket olyan módon kell kitölteni, hogy elkerüljék a kettős számbavételt.

Az információk a következőkre vonatkoznak:

a) havonta:

i. a begyűjtött tej és tejszín mennyisége és zsírtartalma, valamint a begyűjtött tehéntej fehérjetartalma;

ii. a feldolgozott és szállításra rendelkezésre álló bizonyos friss tejtermékek és bizonyos előállított tejtermékek mennyisége;

b) évente:

i. a rendelkezésre álló tej és tejszín mennyisége, zsírtartalma és fehérjetartalma;

ii. a feldolgozott és szállításra rendelkezésre álló friss tejtermékek és más előállított tejtermékek mennyisége, fajtánkénti bontásban;

iii. az alapanyag-felhasználás teljes tej és sovány tej formájában, és a tejtermékek előállítása során felhasznált zsírok mennyisége;

iv. a fő tejtermékek fehérjetartalma, amely a megbízható adatokat leginkább biztosító mérési és becslési módszeren alapul;

v. mezőgazdasági üzemek által előállított tehéntejmennyiség - regionális alapon (NUTS 2 területi egység) - az adatok megbízhatóságának biztosítása céljából a legmegfelelőbb mérési és becslési módszer szerint;

c) háromévente (1997. december 31-től):

a 2. cikkben említett felmérési egységek száma, méretkategória szerinti bontásban.

5. cikk

(1) A második albekezdés sérelme nélkül, az 1. cikk 1. pontjában említett felméréseknek teljes körűeknek kell lenniük a tagállam által begyűjtött tehéntej legalább 95 %-át kitevő tejüzemek esetében, úgy, hogy az egyenleget reprezentatív minták vagy más források alapján becsülik meg.

A tagállamok a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett havi felméréseket mintavizsgálatok formájában is elvégezhetik. Ilyen esetben a mintavételi hiba nem haladhatja meg a teljes nemzeti begyűjtés 1 %-át (68 %-os konfidencia-intervallummal).

(2) A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést, hogy átfogó és kielégítően pontos eredményeket kapjanak. A Bizottság számára módszertani jelentés formájában továbbítják mindazokat az információkat, amelyek lehetővé teszik az átadott eredmények pontosságának értékelését, különösen:

a) az alkalmazott kérdőíveket;

b) a kettős számbavétel elkerülése érdekében hozott óvintézkedéseket;

c) a kérdőívből szerzett adatoknak a közösségi táblázatokba való áthelyezésére alkalmazott módszereket illetően.

A módszertani jelentéseket, az adatok rendelkezésre állását és megbízhatóságát, valamint az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó egyéb ügyeket évente egyszer megvizsgálják a tagállamokkal. A tagállamok szabvány kérdőív felhasználásával évente értesítik a Bizottságot a 4. cikk (1) bekezdésében említett információkra vonatkozó módszertani információkról. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kidolgozza e szabvány kérdőíveket. E végrehajtási jogi aktusokat által a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kidolgozza az adatok átvitelére szolgáló táblázatokat. E végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Ezek a táblázatok ugyanennek az eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(2) A tagállamok a (3) bekezdésben említett eredményeket, beleértve azokat az adatokat is, amelyeket bizalmasnak kell tekinteni a nemzeti jogszabályok vagy a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatokra alkalmazott szabályok alapján, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom-EGK tanácsi rendelet ( 7 ) rendelkezéseinek megfelelően kell továbbítani.

(3) A tagállamok elküldik a Bizottság számára az információk összegzése után a lehető legrövidebb időn belül, és legkésőbb:

a) a bevallási hónap vége után negyvenöt nappal a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett havi eredményeket;

b) a bevallási évet követő év júniusában:

- a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett éves eredményeket,

c) a referencia-időpont évét követő év szeptemberében az 1. cikk 2. pontjában és a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának v. alpontjában és c) pontjában említett eredményeket.

(4) A Bizottság összeállítja a tagállamok által küldött információkat és értesíti őket az összesített eredményekről.

6a. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól 2014. január 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 3. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3) Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

8. cikk

A Bizottság legkésőbb 1999. július 1-jéig jelentést nyújt be a Tanácshoz az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatokról. Ugyanekkor benyújtja a 4. cikk (2) bekezdésében említett elemzés eredményeit, szükséges esetben a meghatározott időtartamra vonatkozó javaslattal együtt.

9. cikk

(1) A 72/280/EGK irányelv 1997. január 1-jétől hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett 72/280/EGK irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-jétől kezdve megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 321., 1995.12.1., 6. o.

( 2 ) HL C 32., 1996.2.5.

( 3 ) HL L 179., 1972.8.7., 2. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 4 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 321., 2008.12.1., 14. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

( 7 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0016&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0016-20140110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0016-20140110&locale=hu